12.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/123


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/2332 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 4 декември 2015 година

относно процедурната рамка за одобряване на обема на евромонетите, които ще се емитират (ЕЦБ/2015/43)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 128, параграф 2, първо изречение от него,

като има предвид, че:

(1)

Държавите членки, чиято парична единица е еврото (наричани по-долу „държавите членки от еврозоната“), имат право да емитират евромонети след одобрението на Европейската централна банка (ЕЦБ) относно обема на емисията.

(2)

Ако бъде отменена дерогация в полза на държава членка, тази държава членка следва да има право да участва в процедурата за одобряване в годината, предхождаща преминаването към парична наличност, за да може да упражни правото си да емитира евромонети от деня, в който стане държава членка от еврозоната.

(3)

Съобразно изискванията на член 5, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 651/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1) емисиите на колекционерски монети са включени в общото количество от монети, което се одобрява от ЕЦБ.

(4)

Следва да бъдат установени правила във връзка с процедурната рамка за одобряване на обема на емисията на монети.

(5)

За да получат одобрението на ЕЦБ, държавите членки от еврозоната следва да ѝ представят искания за одобрение.

(6)

Макар че методологиите за прогнозиране на търсенето на монети могат да варират до известна степен в различните държави членки от еврозоната, ЕЦБ има нужда да ѝ бъде предоставен известен минимален обхват от информация, за да провери търсенето по отношение на обема на монетите, които ще се емитират,за който е поискано одобрение.

(7)

Одобрените обеми на монетите, които ще се емитират, не следва да бъдат превишавани без предварителното одобрение на ЕЦБ.

(8)

С цел на държавите членки да се предостави достатъчно време, за да съставят поисканите данни, настоящото решение следва да породи действие едва на 1 януари 2016 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

„монети в обращение“ и „възпоменателни монети“ имат същото значение, както в член 2 от Регламент (ЕС) № 729/2014 на Съвета (2);

2)

„колекционерски монети“ има същото значение, както в член 1 от Регламент (ЕС) № 651/2012;

3)

„обем на монетите, които ще се емитират“ се отнася до нетната разлика в номиналната стойност между общия обем евромонети, емитирани от държава членка от еврозоната, и общия обем евромонети, върнати на тази държава членка от еврозоната, през съответната календарна година.

Член 2

Годишно искане за одобрение

1.   На годишна база всяка държава членка от еврозоната представя искане до ЕЦБ за одобрението на обема на монетите, които ще се емитират, който се полага на тази държава членка през следващата година. Искането се представя не по-късно от 30 септември в годината, предхождаща годината, за която то се прави.

2.   Искането трябва да бъде основано на прогнозираното търсене на монети в държавата членка от еврозоната, направила искането, и в него трябва да бъдат разграничени монетите в обращение и колекционерските монети. Във всяко искане трябва да бъде включено общо обяснение на използваната методология за прогнозиране на търсенето.

3.   За монетите в обращение поисканият обем може да включва допълнително количество, което надхвърля прогнозираното търсене, с оглед на това да се осигури разумен предпазен марж.

4.   За монетите в обращение искането трябва да включва следната информация:

а)

стойността на монетите в обращение към 30 юни или към друга дата в годината, предхождаща годината, за която е направено искането и която е използвана при прогнозирането на търсенето на монети за годината, за която е направено искането, в съответствие с методологията, избрана от държавата членка от еврозоната, направила искането;

б)

други необходими данни от значение за преценката на направеното от държавата членка от еврозоната искане в съответствие с методологията, избрана от държавата членка от еврозоната, направила искането;

в)

дали и в каква степен поисканият обем включва допълнително количество в съответствие с параграф 3; и

г)

обема на монетите, които ще се емитират, за който се иска одобрение.

5.   При условие че е налична и че държавата членка от еврозоната, направила искането, я счита за важна с оглед на обосновката на искането за одобрение, допълнителната информация, която следва да бъде предоставена по отношение на монетите в обращение, може да включва:

а)

ключовите фактори, които оказват въздействие върху търсенето на монети на национално равнище;

б)

по-подробна информация относно търсенето на монети, разбита според купюрния им строеж; и

в)

дали и в каква степен търсенето на монети на национално равнище се влияе от търсенето на монети от други държави членки от еврозоната.

6.   За колекционерските монети искането трябва да включва следната информация:

а)

общия обем на колекционерските монети, които ще се емитират, измерен по агрегатна номинална стойност, включително списък с купюрите на колекционерските монети; и

б)

дали в искането е включен предпазният марж с цел да се обхванат все още неизвестни събития, които ще бъдат отбелязани с колекционерски евромонети.

7.   Ако е сключено споразумение между Европейския съюз и държава или територия, която не е държава членка на Европейския съюз, относно правото на тази държава или територия да използва еврото като официална парична единица (наричано по-долу „парично споразумение“) и с това парично споразумение на държавата или територията се дава правото да емитира евромонети, обемът на монетите, които ще се емитират от тази държава или територия, се добавя в годишното искане на държавата членка от еврозоната, посочена в паричното споразумение.

8.   Ако бъде отменена дерогация в полза на държава членка, в годината, предхождаща преминаването към парична наличност, ЕЦБ обработва доброволно направено в съответствие с изискванията на настоящия член искане от тази държава членка за одобрение на обема на монетите, които ще се емитират, който ѝ се полага след преминаването към парична наличност.

9.   Управителният съвет приема решение относно одобряването на годишния обем на монетите, които ще се емитират, за еврозоната преди края на календарната година, предхождаща годината, за която са направени исканията за одобрение.

Член 3

Уведомление и ad hoc искане за одобрение

1.   Одобреният от ЕЦБ обем на монетите, които ще се емитират, за всяка държава членка от еврозоната за дадена календарна година не може да бъде надхвърлян в нито един момент през тази календарна година без предварителното одобрение на ЕЦБ.

2.   Държавите членки от еврозоната са длъжни непрекъснато да наблюдават търсенето на монети. Ако има вероятност реалното търсене на евромонети в държава членка от еврозоната да надхвърли одобрения обем на монетите, които ще се емитират, за тази календарна година, тази държава членка е длъжна незабавно да уведоми ЕЦБ.

3.   Уведомлението трябва да съдържа следната информация:

а)

купюрния строеж или строежи, за които търсенето е по-високо от очакваното; и

б)

подробно описание на ключовите фактори, които предизвикват неочакваното повишение на търсенето на монети.

4.   В срок до десет работни за ЕЦБ дни от получаването на уведомлението ЕЦБ може да му направи предварителна оценка на оперативно равнище, без да е необходимо участието на органите ѝ за вземане на решения, и да предостави незадължителни указания на уведомяващата държава членка от еврозоната. По-специално, ЕЦБ може да препоръча допълнителният обем на монетите, които ще се емитират, да бъде увеличен, ако изглежда, че посоченото в уведомлението по-голямо търсене на монети е недостатъчно, за да задоволи реалното търсене, като това води до евентуално нарушение на забраната съгласно параграф 1.

5.   Ако след изтичането на срока по параграф 4 търсенето на монети продължи да е завишено, държавата членка от еврозоната е длъжна своевременно да отправи до ЕЦБ ad hoc искане за одобрение за допълнителен обем на монети, които ще бъдат емитирани.

6.   В ad hoc искането за одобрение се посочва предложеното увеличение на обема на монетите, които ще бъдат емитирани, и се включва подробна информация относно ключовите фактори, които предизвикват неочакваното повишение на търсенето на монети, който не е бил предвиден в годишното искане за одобрение.

7.   Управителният съвет приема отделно решение относно ad hoc искането за одобрение.

Член 4

Действие

Настоящото решение поражда действие на 1 януари 2016 г.

Член 5

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки от еврозоната.

Съставено във Франкфурт на Майн на 4 декември 2015 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Регламент (ЕС) № 651/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно емитирането на евромонети (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 135).

(2)  Регламент (ЕС) № 729/2014 на Съвета от 24 юни 2014 г. относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (ОВ L 194, 2.7.2014 г., стр. 1).