1.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 95/1


МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

от 12 март 2014 година

между Европейския парламент и Съвета относно изпращането на Европейския парламент и обработването от него на класифицирана информация, с която Съветът разполага по въпроси, които не са от областта на общата външна политика и политика на сигурност

(2014/C 95/01)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ,

като имат предвид, че:

(1)

Съгласно член 14, параграф 1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) Европейският парламент осъществява, съвместно със Съвета, законодателни и бюджетни функции и осъществява функции по политически контрол и консултативни функции в съответствие с условията, предвидени в Договорите.

(2)

Съгласно член 13, параграф 2 ДЕС всяка институция действа в кръга на правомощията, които са ѝ предоставени с Договорите, в съответствие с процедурите, условията и целите, предвидени в тях. В тази разпоредба е предвидено също така, че институциите осъществяват лоялно сътрудничество помежду си. Съгласно член 295 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Европейският парламент и Съветът , inter alia, организират реда и условията за сътрудничество помежду си и за тази цел, при зачитане на Договорите, те могат да сключват междуинституционални споразумения, които могат да имат обвързващ характер.

(3)

В Договорите и когато е необходимо, в други приложими разпоредби се предвижда, в рамките на специална законодателна процедура или на други процедури по вземане на решения, Съветът да се консултира с Европейския парламент или да получи неговото одобрение, преди да приеме законодателния акт. В Договорите също така се предвижда в определени случаи Европейският парламент да получава информация относно напредъка на дадена процедура или относно резултатите от нея или да участва в оценяването или контрола на дейността на определени агенции на Съюза.

(4)

По-специално, съгласно член 218, параграф 6 ДФЕС Съветът приема решението за сключване на въпросното споразумение, след като получи одобрението от Европейския парламент или след като се консултира с него, освен в случаите, когато международното споразумение се отнася изключително до общата външна политика и политика на сигурност; ето защо всички международни споразумения, които не се отнасят изключително до общата външна политика и политика на сигурност, попадат в приложното поле на настоящото междуинституционално споразумение.

(5)

В член 218, параграф 10 ДФЕС се предвижда, че Европейският парламент получава незабавно изчерпателна информация на всички етапи на процедурата; тази разпоредба се прилага и за споразуменията, свързани с общата външна политика и политика на сигурност.

(6)

В случаите, в които прилагането на Договорите и когато е целесъобразно, на други приложими разпоредби би наложило достъп на Европейския парламент до класифицирана информация, с която разполага Съветът, Европейският парламент и Съветът следва да постигнат помежду си подходящи договорености, които да уредят такъв достъп.

(7)

В случаите, в които Съветът реши да даде на Европейския парламент достъп до класифицирана информация от областта на общата външна политика и политика на сигурност, с която разполага Съветът, той взема ad hoc решение за тази цел или прилага Междуинституционалното споразумение от 20 ноември 2002 г. между Европейския парламент и Съвета относно достъпа на Европейския парламент до чувствителна информация на Съвета в областта на политиката на сигурност и отбрана (1) (наричано по-нататък „Междуинституционалното споразумение от 20 ноември 2002 г.“), в зависимост от случая.

(8)

Декларацията на върховния представител относно политическата отговорност (2), направена при приемането на Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (3), гласи, че върховният представител ще преразглежда и при необходимост, ще предлага изменения на действащите разпоредби относно достъпа на членовете на Европейския парламент до поверителни документи и информация в областта на сигурността и политиката на отбрана (т.е. Междуинституционалното споразумение от 20 ноември 2002 г.).

(9)

Важно е Европейският парламент да бъде приобщен към принципите, стандартите и правилата за защита на класифицираната информация, които са необходими за защитата на интересите на Европейския съюз и на държавите-членки. Освен това Европейският парламент ще бъде в състояние да предоставя класифицирана информация на Съвета.

(10)

На 31 март 2011 г. Съветът прие Решение 2011/292/EС относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС (4) (наричани по-нататък „правилата за сигурност на Съвета“).

(11)

На 6 юни 2011 г. Бюрото на Европейския парламент прие Решение относно Правилника относно обработката на поверителна информация от Европейския парламент (5) (наричан по-нататък „правилата за сигурност на Европейския парламент“).

(12)

Правилата за сигурност на институциите на Съюза, органите, службите или агенциите на Съюза следва заедно да съставляват цялостна и последователна обща рамка в Европейския съюз за защитата на класифицираната информация и следва да осигуряват равностойността на основните принципи и минималните стандарти. Съответно основните принципи и минималните стандарти, установени в правилата за сигурност на Европейския парламент и на Съвета, следва да бъдат равностойни.

(13)

Нивото на защита, осигурено на класифицираната информация съгласно правилата за сигурност на Европейския парламент, следва да бъде равностойно на нивото на защита, осигурено на класифицираната информация съгласно правилата за сигурност на Съвета.

(14)

Съответните служби на Секретариата на Европейския парламент и на Генералния секретариат на Съвета ще осъществяват тясно сътрудничество, за да се гарантира, че и в двете институции се прилагат равностойни равнища на защита на класифицираната информация.

(15)

Настоящото споразумение не засяга действащите и бъдещите правила за достъпа до документи, приети в съответствие с член 15, параграф 3 ДФЕС, правилата за защита на личните данни, приети въз основа на член 16, параграф 2 ДФЕС, правилата относно правото на Европейския парламент да предприема разследване в съответствие с член 226, трета алинея ДФЕС, както и съответните разпоредби, свързани с Европейската служба за борба с измамите (OLAF),

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Предмет и приложно поле

Настоящото споразумение установява реда и условията за изпращането на Европейския парламент и обработването от него на класифицирана информация, с която Съветът разполага по въпроси, които не са от областта на общата външна политика и политика на сигурност, която информация е от значение за упражняването на правомощията и функциите на Европейския парламент. То се отнася до всички такива въпроси, а именно:

а)

предложения, разглеждани по специална законодателна процедура или друга процедура на вземане на решение, съгласно която трябва да се проведе консултация с Европейския парламент или се изисква неговото одобрение;

б)

международни споразумения, за които е необходима консултация с Европейския парламент или се изисква неговото одобрение съгласно член 218, параграф 6 ДФЕС; или

в)

указания за водене на преговори по международните споразумения, посочени в буква б);

г)

дейности, доклади за оценка или други документи, за които на Европейския парламент се предоставя информация; и

д)

документи относно дейността на агенциите на Съюза, в оценяването и контрола на които трябва да участва Европейският парламент.

Член 2

Определение за „класифицирана информация“

За целите на настоящото споразумение определението „класифицирана информация“ има някое или всички от следните значения:

а)

„класифицирана информация на ЕС“ (КИЕС) по смисъла на определенията в правилата за сигурност на Европейския парламент и правилата за сигурност на Съвета, носеща един от следните грифове за сигурност:

RESTREINT UE/EU RESTRICTED;

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;

SECRET UE/EU SECRET;

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET;

б)

класифицирана информация, предоставена на Съвета от държави-членки, която носи национален гриф за сигурност, равностоен на един от грифовете, използвани за КИЕС и изброени в буква а);

в)

класифицирана информация, предоставена на Европейския съюз от трети държави или от международни организации, която носи гриф за сигурност, равностоен на някой от използваните по отношение на КИЕС грифове за сигурност, изброени в буква а), както е предвидено в приложимите споразумения за сигурност на информацията или административни договорености.

Член 3

Защита на класифицираната информация

1.   Европейският парламент защитава всяка класифицирана информация, която му е предоставена от Съвета, в съответствие с правилата си за сигурност и с настоящото споразумение.

2.   Тъй като основните принципи и минималните стандарти за защита на класифицирана информация, установени в правилата за сигурност съответно на Европейския парламент и на Съвета, трябва да бъдат равностойни, Европейският парламент гарантира, че действащите мерки за сигурност в неговите помещения осигуряват ниво на защита на класифицираната информация, което е равностойно на нивото, осигурено на същата информация в помещенията на Съвета. Съответните служби на Европейския парламент и на Съвета осъществяват тясно сътрудничество за тази цел.

3.   Европейският парламент взема подходящите мерки, за да гарантира, че класифицираната информация, предоставена му от Съвета, няма:

а)

да се използва за цели, различни от целите, за които е бил осигурен достъп;

б)

да бъде разкривана на лица, различни от лицата, на които е предоставен достъп в съответствие с членове 4 и 5, нито ще бъде направена обществено достояние;

в)

да бъде предоставяна на други институции, органи, служби или агенции на Съюза или на държави членки, трети държави или международни организации без предварителното писмено съгласие на Съвета.

4.   Съветът може да предостави на Европейския парламент достъп до класифицирана информация, идваща от други институции, служби, органи или агенции на Съюза или от държави-членки, трети държави или международни организации, само с предварителното писмено съгласие на създателя на информацията.

Член 4

Мерки за сигурност по отношение на персонала

1.   Достъп до класифицирана информация се дава само на членовете на Европейския парламент в съответствие с член 5, параграф 4.

2.   Когато съответната информация е с ниво на класификация за сигурност CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET или TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, или равностойно ниво, достъп може да се предоставя само на членовете на Европейския парламент, получили разрешение от председателя на Европейския парламент:

а)

които са получили разрешение за достъп до класифицирана информация в съответствие с правилата за сигурност на Европейския парламент; или

б)

за които компетентен национален орган е изпратил уведомление, че са надлежно оправомощени по силата на изпълняваните от тях функции в съответствие с националните законови и подзаконови актове.

Независимо от разпоредбите на първа алинея, когато въпросната информация е с ниво на класификация за сигурност CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL или равностойно ниво, достъп може да се предоставя и на членовете на Европейския парламент, определени в съответствие с член 5, параграф 4, които са подписали клетвена декларация за неразкриване в съответствие с правилата за сигурност на Европейския парламент. Съветът се уведомява за имената на членовете на Европейския парламент, на които е предоставен достъп съгласно настоящата алинея.

3.   Преди да им бъде предоставен достъп до класифицирана информация, членовете на Европейския парламент биват информирани за отговорността си във връзка със защитата на тази информация в съответствие с правилата за сигурност на Европейския парламент и се запознават със свързаните с тази отговорност въпроси, и биват информирани за средствата за осигуряването на тази защита.

4.   Достъп до класифицирана информация се предоставя само на длъжностните лица на Европейския парламент и на другите служители на Парламента, работещи за политическите групи, които:

а)

предварително са били посочени от съответния парламентарен орган или титуляр на мандатна длъжност, определени в съответствие с член 5, параграф 4, като лица, имащи необходимост от информацията;

б)

са получили разрешение за достъп до класифицирана информация до съответното ниво, когато нивото на класификацията за сигурност на дадената информация е CONFIDENTIEL EU/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET или TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, или равностойно на тези нива; и

в)

са били информирани и са получили писмени инструкции относно задълженията си да защитават тази информация, както и за средствата за осигуряването на тази защита, и които са подписали декларация, че са получили такива инструкции и че се задължават да ги съблюдават в съответствие с правилата за сигурност на Европейския парламент.

Член 5

Процедура за достъп до класифицирана информация

1.   Съветът предоставя на Европейския парламент класифицираната информация, посочена в член 1, когато е правно задължен по силата на Договорите или на правни актове, приети въз основа на Договорите. Парламентарните органи или титулярите на мандатна длъжност, посочени в параграф 3, също могат да представят писмено искане за такава информация.

2.   В останалите случаи Съветът може да предостави на Европейския парламент класифицираната информация, посочена в член 1, по собствена инициатива или след писмено искане от един от парламентарните органи или титулярите на мандатна длъжност, посочени в параграф 3:

3.   Следните парламентарни органи или титуляри на мандатна длъжност могат да представят писмено искане до Съвета:

а)

председателят;

б)

Председателският съвет;

в)

Бюрото;

г)

председателят на съответната(ите) комисия(и);

д)

съответният(ите) докладчик(ици).

Искания от други членове на Европейския парламент се отправят чрез един от посочените в първа алинея парламентарни органи или титуляри на мандатна длъжност.

Съветът отговаря на тези искания без отлагане.

4.   Когато е правно задължен или е взел решение да предостави на Европейския парламент достъп до класифицирана информация, Съветът, съвместно със съответния орган или титуляр на мандатна длъжност, изброен в параграф 3, и преди предаването на информацията, определя писмено:

а)

че такъв достъп може да бъде предоставен на едно или повече от следните лица:

i)

председателя;

ii)

Председателския съвет;

iii)

Бюрото;

iv)

председателя на съответната(ите) комисия(и);

v)

съответния(ите) докладчик(ици);

vi)

всички или някои членове на съответната(ите) комисия(и); и

б)

всички евентуални правила за обработване с цел защита на информацията.

Член 6

Регистрация, съхранение, справки и обсъждане на класифицирана информация в Европейския парламент

1.   Класифицираната информация, предоставена от Съвета на Европейския парламент, когато е с ниво на класификация за сигурност CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL,SECRET UE/EU SECRET или TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, или равностойно ниво:

а)

се регистрира за целите на сигурността, за да се отбележи нейният жизнен цикъл и да се гарантира проследяването ѝ по всяко време;

б)

се съхранява в зона за сигурност, която отговаря на минималните стандарти за физическа сигурност, установени в правилата за сигурност на Съвета и на Европейския парламент, които са равностойни; и

в)

може да бъде обект на справка от съответните членове на Европейския парламент, длъжностни лица на Европейския парламент или други служители на Парламента, работещи за политическите групи, посочени в член 4, параграф 4 и член 5, параграф 4, само в обезопасена читалня в помещенията на Европейския парламент. В такъв случай се прилагат следните условия:

i)

информацията не се копира по какъвто и да е начин, например фотокопиране или фотографиране;

ii)

не се водят бележки; и

iii)

не се допуска внасянето на електронни средства за комуникация в залата.

2.   Класифицираната информация, предоставена от Съвета на Европейския парламент, когато е с ниво на класификация за сигурност RESTREINT UE/EU RESTRICTED или с равностойно ниво, се обработва или съхранява в съответствие с правилата за сигурност на Европейския парламент, които осигуряват ниво на защита на тази класифицирана информация, което е равностойно на нивото в Съвета.

Независимо от първа алинея, за срок от 12 месеца след влизането в сила на настоящото споразумение информацията с ниво на класификация за сигурност RESTREINT UE/EU RESTRICTED или еквивалентно на него ниво се обработва и съхранява в съответствие с параграф 1. Достъпът до такава класифицирана информация се урежда от член 4, параграф 4, букви а) и в) и от член 5, параграф 4.

3.   Класифицираната информация може да бъде обработвана само с комуникационни и информационни системи, които са надлежно акредитирани или одобрени в съответствие със стандарти, равностойни на стандартите, установени в правилата за сигурност на Съвета.

4.   Класифицираната информация, предоставена устно на получатели в Европейския парламент, се ползва с ниво на защита, равностойно на нивото, осигурено на класифицираната информация, предоставена в писмена форма.

5.   Независимо от разпоредбите на параграф 1, буква в) от настоящия член, информацията с максимално ниво на класификация за сигурност CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL или еквивалентно на него ниво, която е предоставена от Съвета на Европейския парламент, може да бъде обсъждана на закрити заседания, на които присъстват само съответните членове на Европейския парламент и длъжностните лица на Европейския парламент или другите служители на Парламента, работещи за политическите групи, на които е предоставен достъп до информацията в съответствие с член 4, параграф 4 и член 5, параграф 4. Прилагат се следните условия:

документите се раздават в началото на заседанието и се събират отново в края му;

информацията не се копира по какъвто и да е начин, като например фотокопиране или фотографиране;

не се водят бележки;

не се допуска внасянето на електронни средства за комуникация в залата; и

в протокола от заседанието не се отбелязва обсъждането на точката, включваща класифицирана информация.

6.   Когато е необходимо провеждането на заседания, на които да се обсъжда информация с ниво на класификация за сигурност SECRET UE/EU SECRET или TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET или еквивалентно на него ниво, Европейският парламент и Съветът съгласуват специални договорености за всеки отделен случай.

Член 7

Нарушаване на сигурността, загуба или компрометиране на класифицираната информация

1.   В случай на доказана или подозирана загуба или компрометиране на класифицирана информация, предоставена от Съвета, генералният секретар на Европейския парламент информира незабавно генералния секретар на Съвета. Генералният секретар на Европейския парламент провежда разследване и информира генералния секретар на Съвета за резултатите от него и за мерките, предприети за предотвратяване на повторно произшествие. Когато е замесен член на Европейския парламент, председателят на Европейския парламент действа съвместно с генералния секретар на Европейския парламент.

2.   Всеки член на Европейския парламент, отговорен за нарушение на разпоредбите, установени в правилата за сигурност на Европейския парламент или в настоящото споразумение, може да подлежи на мерките и санкциите в съответствие с член 9, параграф 2 и с членове 152—154 от Правилника за дейността на Европейския парламент.

3.   Всички длъжностни лица на Европейския парламент или други служители на Парламента, работещи за определена политическа група, които са отговорни за нарушение на разпоредбите, установени в правилата за сигурност на Европейския парламент или в настоящото споразумение, могат да подлежат на санкциите, предвидени в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и в Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, установени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 (6).

4.   Лицата, отговорни за загубата или компрометирането на класифицирана информация, могат да подлежат на дисциплинарни и/или правни мерки в съответствие с приложимите закони, правила и подзаконови актове.

Член 8

Заключителни разпоредби

1.   Европейският парламент и Съветът, всеки от своя страна, предприемат всички необходими мерки, за да осигурят прилагането на настоящото споразумение. За тази цел те си сътрудничат, по-специално като организират посещения за проследяване на изпълнението на техническите аспекти на настоящото споразумение, свързани със сигурността.

2.   Съответните служби на секретариата на Европейския парламент и генералния секретариат на Съвета се консултират взаимно преди едната от институциите да измени своите правила за сигурност, с цел да се гарантира, че е запазена равностойността на основните принципи и минималните стандарти за защита на класифицирана информация.

3.   Класифицирана информация се предоставя на Европейския парламент съгласно настоящото споразумение, когато Съветът, заедно с Европейския парламент, установи, че е постигната равностойност на основните принципи и минималните стандарти за защита на класифицирана информация, предвидени в правилата за сигурност на Европейския парламент и в правилата за сигурност на Съвета, от една страна, и на нивото на защита, осигурено на класифицирана информация в помещенията на Европейския парламент и в помещенията на Съвета, от друга страна.

4.   Настоящото споразумение може да бъде преразгледано по искане на всяка от двете институции въз основа на опита от неговото прилагане.

5.   Настоящото споразумение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел и Страсбург, 12 март 2014 г.

За Европейския парламент

Председател

Image

За Съвета

Председател

Image


(1)  ОВ C 298, 30.11.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 210, 3.8.2010 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30.

(4)  ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 17.

(5)  ОВ C 190, 30.6.2011 г., стр. 2.

(6)  OВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.