5.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 349/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1290/2014 НА СЪВЕТА

от 4 декември 2014 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, и за изменение на Регламент (ЕС) № 960/2014 за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2014/872/ОВППС на Съвета от 4 декември 2014 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, и на Решение 2014/659/ОВППС за изменение на Решение 2014/512/ОВППС (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 31 юли 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 833/2014 (2) относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

(2)

На 8 септември 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 960/2014 (3) за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014.

(3)

На 4 декември 2014 г. Съветът прие Решение 2014/872/ОВППС на Съвета.

(4)

Тези мерки попадат в приложното поле на Договора и следователно е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с оглед осигуряване на еднаквото му прилагане във всички държави членки вследствие приемането на Решение 2014/872/ОВППС.

(5)

Поради това Регламенти (ЕС) № 833/2014 и (ЕС) № 960/2014 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 833/2014 се изменя, както следва:

1)

В член 2, параграф 2 втората алинея се заменя със следното:

„Въпреки това компетентните органи могат да издадат разрешение, когато износът е свързан с изпълнението на задължение, произтичащо от договор, сключен преди 1 август 2014 г., или допълнителни договори, необходими за изпълнението на такъв договор.“

.

2)

В член 2а параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Забраните по параграфи 1 и 2 не засягат изпълнението на договори, сключени преди 12 септември 2014 г., или допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, както и предоставянето на помощ, която е необходима за поддръжката и безопасността на съществуващите способности в рамките на ЕС.“

.

3)

В член 3 параграфи 1—5 се заменят със следното:

„1.   Изисква се предварително разрешение за пряката или непряка продажба, доставка, трансфер или износ на изделията, изброени в приложение II, независимо дали са с произход от Съюза, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия, включително нейната изключителна икономическа зона и континентален шелф, или във всяка друга държава, ако тези изделия са предназначени за използване в Русия, включително в нейната изключителна икономическа зона и континентален шелф.

2.   За всички случаи на продажба, доставка, трансфер или износ, за които се изисква разрешение съгласно настоящия член, разрешението се издава от компетентните органи на държавата членка, в която е установен износителят, и съответства на условията, предвидени в член 11 от Регламент (ЕО) № 428/2009. Разрешението е валидно в целия Съюз.

3.   Приложение II съдържа определени изделия, подходящи за следните категории проекти за проучване и добив в Русия, включително в нейната изключителна икономическа зона и континентален шелф:

а)

проучване и добив на нефт във води с дълбочина по-голяма от 150 метра;

б)

проучване и добив на нефт в крайбрежната зона на север от Северния полярен кръг; или

в)

проекти с потенциал за добив на нефт от ресурси, намиращи се във формации на шисти, чрез хидравлично разбиване; това не се отнася до проучване и добив през формации на шисти за откриване или извличане на нефт от нешистови резервоари.

4.   Износителите предоставят на компетентните органи цялата информация от значение, необходима във връзка със заявлението им за разрешение за износ.

5.   Компетентните органи не издават разрешение за продажба, доставка, трансфер или износ на изделията, включени в приложение II, ако имат основателни причини да смятат, че продажбата, доставката, трансферът или износът на изделията са предназначени за някоя от категориите проекти за проучване и добив, посочени в параграф 3.

Въпреки това компетентните органи могат да издадат разрешение, когато продажбата, доставката, трансферът или износът са свързани с изпълнението на задължение, произтичащо от договор, сключен преди 1 август 2014 г., или допълнителни договори, необходими за изпълнението на такъв договор.

Компетентните органи могат също да издадат разрешение, когато продажбата, доставката, трансферът или износът на изделията са необходими за спешно предотвратяване или смекчаване на събитие, което е вероятно да има сериозно и съществено въздействие върху човешкото здраве и безопасност или върху околната среда. В надлежно обосновани случаи на извънредна ситуация продажбата, доставката, трансферът или износът могат да бъдат осъществени без предварително разрешение, при условие че износителят уведоми компетентния орган в срок от пет работни дни след извършването на продажбата, доставката, трансфера или износа, като представя подробно съответната обосновка за продажбата, доставката, трансфера или износа без предварително разрешение.“

.

4)

В член 3а параграфи 1, 2 и 3 се заменят със следното:

„1.   Забранява се прякото или непрякото предоставяне на свързани услуги, необходими за следните категории проекти за проучване и добив в Русия, включително в нейната изключителна икономическа зона и континентален шелф:

а)

проучване и добив на нефт във води с дълбочина по-голяма от 150 метра;

б)

проучване и добив на нефт в крайбрежната зона на север от Северния полярен кръг; или

в)

проекти с потенциал за добив на нефт от ресурси, намиращи се във формации на шисти, чрез хидравлично разбиване; това не се отнася до проучване и добив през формации на шисти за откриване или извличане на нефт от нешистови резервоари.

За целите на настоящия параграф свързаните услуги са:

i)

сондиране,

ii)

вземане на проби от сондажния кладенец,

iii)

каротаж и окончателни работи по сондирането,

iv)

доставка на специализирани плавателни съдове.

2.   Забраните по параграф 1 не засягат изпълнението на задължение, произтичащо от договор или рамково споразумение, сключени преди 12 септември 2014 г., или допълнителни договори, необходими за изпълнението на такъв договор.

3.   Забраните по параграф 1 не се прилагат, когато въпросните услуги са необходими за спешно предотвратяване или смекчаване събитие, което е вероятно да има сериозно и съществено въздействие върху човешкото здраве и безопасност или върху околната среда.

Доставчикът на услуги уведомява компетентния орган в срок от пет работни дни за дейност, предприета по настоящия параграф, като представя подробно съответната обосновка за продажбата, доставката, трансфера или износа.“

5)

В член 4 параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   Забраните по параграф 1 не засягат изпълнението на договори, сключени преди 1 август 2014 г., или допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, както и предоставянето на помощ, която е необходима за поддръжката и безопасността на съществуващите способности в ЕС.

3.   От съответния компетентен орган се изисква разрешение за предоставянето на:

а)

техническа помощ или брокерски услуги, свързани с изделията, изброени в приложение II, и с прякото или непрякото предоставяне, производство, поддръжка и използване на тези изделия, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия, включително в нейната изключителна икономическа зона и континентален шелф, или, ако помощта е свързана с използването на тези изделия в Русия, включително в нейната изключителна икономическа зона и континентален шелф, на лица, образувания или органи във всяка друга държава;

б)

прякото или непрякото финансиране или финансова помощ във връзка с изделията, изброени в приложение II, включително по-специално безвъзмездни средства, заеми и застраховане на експортни кредити за всякакви продажби, доставки, трансфер или износ на тези изделия, или за предоставянето на свързана с тях техническа помощ на физически или юридически лица, образувания и органи в Русия, включително в нейната изключителна икономическа зона и континентален шелф, или, ако помощта е свързана с използването на тези изделия в Русия, включително в нейната изключителна икономическа зона и континентален шелф, на лица, образувания или органи във всяка друга държава.

В надлежно обосновани случаи на извънредна ситуация, посочени в член 3, параграф 5, предоставянето на услугите, посочени в настоящия параграф, може да се осъществи без предварително разрешение, при условие че доставчикът уведоми компетентния орган в срок от пет работни дни след предоставянето на услугите.“

.

6)

В член 5 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   След 12 септември 2014 г. се забранява прякото или непрякото сключване или участие в договорености за предоставяне на нови заеми или кредити с падеж над 30 дни на всяко юридическо лице, образувание или орган, посочени в параграф 1 или 2.

Забраната не се прилага за:

а)

заеми или кредити с конкретна и обоснована цел да предоставят финансиране за разрешен внос или износ на стоки и нефинансови услуги между Съюза и трета държава, включително разходите за стоки и услуги от друга трета държава, необходими за изпълнението на договори за износ или внос, или

б)

заеми с конкретна и обоснована цел да предоставят спешно финансиране, за да отговорят на критериите за платежоспособност и ликвидност за юридически лица, установени в Съюза, при които над 50 % от правата на собственост се притежават от образувание, посочено в приложение III.“

.

7)

В член 5 се добавя следният параграф:

„4.   Забраната по параграф 3 не се прилага за усвоени суми или изплащания, направени по силата на сключен преди 12 септември 2014 г. договор, при условие че са спазени следните условия:

а)

всички условия за тези усвоени суми или изплащания:

i)

са били договорени преди 12 септември 2014 г., и

ii)

не са били променяни на тази дата или след това, и

б)

преди 12 септември 2014 г. в договора е бил определен падеж за пълното възстановяване на всички отпуснати средства и за прекратяването на всички ангажименти, права и задължения по договора.

В посочените в буква а) условия за усвоени суми или изплащания са включени разпоредби относно продължителността на погасителния период за всяка усвоена сума или изплащане, приложения лихвен процент или метода за изчисление на лихвения процент и максималната сума.“

8)

Приложение II се изменя, както следва:

а)

в заглавието позоваването на „Списък на технологиите, посочени в член 3“ се заменя със „Списък на изделията, посочени в член 3“;

б)

вписванията за кодовете по КН 8413 50, 8413 60, ex 8431 39 00, ex 8431 43 00, ex 8431 49 се заменят със следното:

„ex 8413 50

Електрически обемни помпи за течности с възвратно-постъпателно действие с максимална пропускателна способност над 18 м3/час и максимално налягане при изхода на помпата по-голямо от 40 бара, специално предназначени за помпане на промивни течности и/или цимент в нефтени и газови кладенци.

ex 8413 60

Електрически обемни ротационни помпи за течности с максимална пропускателна способност над 18 м3/час и максимално налягане при изхода на помпата по-голямо от 40 бара, специално предназначени за помпане на промивни течности и/или цимент в нефтени и газови кладенци.

ex 8431 39 00

Части, изключително или главно предназначени за машини, използвани в нефтени находища от позиция 8428

ex 8431 43 00

Части, изключително или главно предназначени за машини, използвани в нефтени находища от подпозиции 8430 41 или 8430 49

ex 8431 49

Части, изключително или главно предназначени за машини, използвани в нефтени находища от позиции 8426, 8429 и 8430“

9)

Приложение IV се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Съображение 6 от Регламент (ЕС) № 960/2014 се заменя със следното:

„(6)

За да се окаже натиск на руското правителство, е целесъобразно също да се приложат допълнителни ограничения на достъпа до капиталовия пазар за определени финансови институции, с изключение на установените в Русия институции с международен статус, създадени съгласно междуправителствени споразумения с Русия, в които Русия е един от акционерите; ограничения за юридически лица, образувания или органи, установени в Русия в сектора на отбраната, с изключение на тези, които извършват дейност основно в сектора на космическата индустрия и ядрената енергия; и ограничения за юридически лица, образувания или органи, установени в Русия, чиито основни дейности са свързани с продажбата или преноса на суров нефт или нефтопродукти. Тези ограничения не са приложими за други финансови услуги, различни от посочените в Регламент (ЕС) № 833/2014, като дейности по влогонабиране, платежни услуги, застрахователни услуги, заеми от институциите, посочени в член 5, параграфи 1 и 2 от посочения регламент, и деривати, използвани за целите на хеджирането в рамките на енергийния пазар.“

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на

За Съвета

Председател

S. GOZI


(1)  Вж. страница 59 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 960/2014 на Съвета от 8 септември 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 271, 12.9.2014 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък с физическите и юридическите лица, образувания и органи, посочени в член 2а

 

JSC Sirius

 

OJSC Stankoinstrument

 

OAO JSC Chemcomposite

 

JSC Kalashnikov

 

JSC Tula Arms Plant

 

NPK Technologii Maschinostrojenija

 

OAO Wysokototschnye Kompleksi

 

OAO Almaz Antey

 

OAO NPO Bazalt“