25.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1253/2014 НА КОМИСИЯТА

от 7 юли 2014 година

за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на вентилационни агрегати

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (1), и по-специално член 15, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2009/125/ЕО свързаните с енергопотреблението продукти, представляващи значителен обем на продажби и търговия и имащи съществено въздействие върху околната среда в рамките на Съюза и голям потенциал за подобрение по отношение на въздействието си върху околната среда, без това да води до прекомерни разходи, следва да бъдат обхванати от мярка за прилагане или мярка за саморегулиране по отношение на изискванията за екопроектиране.

(2)

Комисията оцени техническите, екологичните и икономическите аспекти на вентилационните агрегати. Оценката показа, че вентилационните агрегати се пускат на пазара на Съюза в големи количества. Енергопотреблението на етапа на използване е най-значителният екологичен аспект на вентилационните агрегати, предоставящ значителен потенциал за рентабилни енергийни спестявания и намаляване на емисиите на парникови газове.

(3)

Вентилаторите са важна част от вентилационните агрегати. Общите минимални изисквания за енергийна ефективност за вентилатори са определени в Регламент (ЕС) № 327/2011 на Комисията (2). Енергопотреблението за вентилационните функции на вентилаторите, които са част от вентилационни агрегати, е обхванато от минималните изисквания за енергийните характеристики в посочения регламент, но много вентилационни агрегати използват вентилатори, които не са обхванати от него. Следователно е необходимо да се въведат мерки за прилагане за вентилационните агрегати.

(4)

Следва да се направи разлика между мерките, приложими за вентилационни агрегати за жилищни помещения, и онези, приложими за вентилационни агрегати за нежилищни помещения, въз основа на техния индивидуален дебит на въздушния поток, тъй като на практика се използват две различни групи от стандарти за измерване.

(5)

Малките вентилационни агрегати с входяща електрическа мощност по-малка от 30 W на въздушен поток следва да бъдат освободени от изискванията на настоящия регламент с изключение на изискванията за информация. Тези агрегати са проектирани за много различни приложения, предимно за периодично използване и само за допълнителни функции, например в бани. Тяхното включване би представлявало значителна административна тежест от гледна точка на надзора на пазара поради големите обеми на продажбите, като същевременно се допринася само за малък дял от потенциала за енергоспестяване. Като се има предвид обаче, че те предлагат сходни функционални възможности като други вентилационни агрегати, евентуалното им включване следва по подобен начин да бъде разгледано при прегледа на настоящия регламент. Освен това, вентилационните агрегати, специално проектирани да работят изключително при аварийни ситуации или при изключителни или опасни условия, следва също да бъдат изключени, тъй като те се използват рядко и за кратко време. В освобождаванията също се пояснява, че многофункционалните агрегати, които се използват предимно за отопление или климатизация и кухненските абсорбатори са изключени. Комисията извърши подготвителни проучвания за анализ на техническите, екологичните и икономическите аспекти на вентилационни агрегати за жилищни и нежилищни помещения. Проучванията бяха проведени съвместно със заинтересовани страни от Съюза и трети държави, като резултатите бяха предоставени на обществеността.

(6)

Главният екологичен параметър на обхванатите продукти, който бе определен като най-важен за целите на настоящия регламент, е енергопотреблението на етапа на използване. Годишната консумация на електроенергия от продуктите, които са предмет на настоящия регламент, бе оценена на 77,6 TWh в Съюза за 2010 г. В същото време тези продукти спестяват 2 570 PJ от енергията за отопление. Сумарно, при използване на коефициент на преобразуване на първичната енергия от 2,5 за електроенергията, енергийният баланс е 1 872 PJ енергоспестяване на първична енергия през 2010 г. Без специални мерки сумарното енергоспестяване се очаква да нарасне на 2 829 PJ през 2025 г.

(7)

Подготвителните проучвания показват, че енергопотреблението на продуктите, предмет на настоящия регламент, може да бъде значително намалено. Комбинираното въздействие на изискванията за екопроектиране, определени в настоящия регламент и в Делегиран регламент (ЕС) № 1254/2014 на Комисията (3), се очаква да доведе до сумарно увеличение на енергоспестяването с 1 300 PJ (45 %) до ниво от 4 130 PJ през 2025 г.

(8)

Предварителните проучвания показват, че не са необходими изисквания, отнасящи се до други параметри на екопроектирането, посочени в приложение I, част 1 от Директива 2009/125/ЕО, тъй като енергопотреблението на вентилационните агрегати на етапа на използване е най-важният екологичен аспект.

(9)

Изискванията за екопроектиране следва да бъдат въвеждани постепенно, за да се предостави достатъчно време на производителите да препроектират продуктите, които са предмет на настоящия регламент. При определяне на момента за въвеждане следва да се вземе предвид въздействието върху разходите на крайните потребители и производителите, по-специално на малките и средните предприятия, като същевременно се гарантира, че екологичните показатели на вентилационните агрегати се подобряват без ненужно забавяне.

(10)

Параметрите на продуктите следва да бъдат измервани и изчислявани по надеждни, точни и възпроизводими методи, които са съобразени с общопризнатото съвременно техническо равнище на измервателните и изчислителните методи, включително и с хармонизираните стандарти (когато има такива), приети от европейските организации по стандартизация по искане на Комисията в съответствие с процедурите, определени в Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(11)

Базовите стойности за сравнение за наличните понастоящем видове вентилационни агрегати с висока енергийна ефективност следва да бъдат определени в мярката за прилагане въз основа на информацията, събрана по време на подготовката на мярката, с цел производителите да могат да използват тази оценка, за да оценят алтернативните проектни решения и постигнатите екологични параметри на продукта спрямо базовите стойности за сравнение. Това ще допринесе за осигуряването на широко разпространение на леснодостъпна информация, по-специално за нуждите на малките и средните предприятия и много малките фирми, което допълнително ще улесни въвеждането на най-добри технологии за проектиране и разработването на по-ефективни изделия с цел намаляване на енергопотреблението.

(12)

Бе проведена консултация с Консултативния форум по член 18 от Директива 2009/125/ЕО.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, учреден с член 19, параграф 1 от Директива 2009/125/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   Настоящият регламент се прилага за вентилационните агрегати и определя изисквания за екопроектиране за пускането им на пазара или пускането им в действие.

2.   Настоящият регламент не се прилага за вентилационни агрегати, които:

а)

са еднопосочни (смукателни или нагнетителни) с входяща електрическа мощност, по-ниска от 30 W, с изключение на изискванията за информация;

б)

са двупосочни с обща входяща електрическа мощност на вентилаторите, по-ниска от 30 W на въздушен поток, с изключение на изискванията за информация;

в)

са осови или центробежни вентилатори, оборудвани само с корпус по смисъла на Регламент (ЕС) № 327/2011;

г)

са специално предназначени за работа в потенциално експлозивна атмосфера, както е определена в Директива 94/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5);

д)

са специално предназначени за работа изключително при аварийни обстоятелства, за кратки периоди от време и които съответстват на основните изисквания към строежите по отношение на безопасността в случай на пожар, както са определени в Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета (6);

е)

са специално предназначени за работа изключително:

i)

там, където работните температури на пренасяния въздух са по-високи от 100 °C;

ii)

там, където температурата на околната среда, при която работи задвижващият вентилатора двигател, ако той се намира извън въздушния поток, е по-висока от 65 °C;

iii)

там, където температурата на пренасяния въздух или температурата на околната среда, при която работи задвижващият вентилатора двигател, ако той се намира извън въздушния поток, са по-ниски от – 40 °C;

iv)

там, където захранващото напрежение надвишава 1 000 V АС (променлив ток) или 1 500 V DC (постоянен ток);

v)

в токсични, силно корозионни или огнеопасни среди, или в среди с абразивни вещества;

ж)

съдържат топлообменник и термопомпа за оползотворяване на топлината или позволяват пренасяне или извличане на топлина в допълнение към извършваните от системата за оползотворяване на топлината с изключение на пренасянето на топлина за предпазване от замръзване или разскрежаване;

з)

се класифицират като битови абсорбатори, обхванати от Регламент (ЕС) № 66/2014 (7) относно кухненските уреди.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„вентилационен агрегат (ВА)“ означава захранвано с електроенергия устройство, оборудвано с поне едно витло, един двигател и корпус и предназначено да заменя използвания въздух с пресен въздух в сграда или част от сграда;

2)

„вентилационен агрегат за жилищни помещения“ (ВАЖ) означава вентилационен агрегат, за който:

а)

максималният дебит не надвишава 250 m3/h;

б)

максималният дебит е между 250 и 1 000 m3/h и производителят е декларирал, че е предназначен за използване изключително за вентилация в жилищни помещения;

3)

„вентилационен агрегат за нежилищни помещения“ (ВАНЖ) означава вентилационен агрегат с максимален дебит на вентилационния агрегат, надвишаващ 250 m3/h, а когато максималният дебит е между 250 и 1 000 m3/h, производителят не е декларирал, че е предназначен за използване изключително за вентилация в жилищни помещения;

4)

„максимален дебит“ е обявената максимална стойност на обемния дебит на въздушния поток на вентилационния агрегат, който може да се постигне с вградения или отделния доставен заедно с него регулатор при стандартни атмосферни условия (20 °C) и 101 325 Pa, когато агрегатът е монтиран изцяло (например включително почистващите филтри) и в съответствие с инструкциите на производителя, за ВАЖ с въздухопровод максималният дебит се отнася за въздушния поток при 100 Pa разлика на външното статично налягане, а за ВАЖ без въздухопровод — за въздушния поток при най-ниската постижима разлика в пълното налягане по избор от масив от стойности — 10 (минимум) -20-50-100-150-200-250 Рa, в зависимост от това коя от тях е равна или непосредствено под измерената стойност за разликата в налягането;

5)

„еднопосочен вентилационен агрегат“ (ЕВА) означава вентилационен агрегат, които генерира въздушен поток само в една посока — отвътре навън към околната среда (смукателен) или от околната среда към вътрешността (нагнетителен), когато механично генерираният въздушен поток е балансиран чрез механизъм за естествено подаване или отвеждане на въздух;

6)

„двупосочен вентилационен агрегат“ (ДВА) означава вентилационен агрегат, който генерира въздушен поток между околната среда навън и вътрешността на сграда и е оборудван със смукателни и нагнетителни вентилатори.

7)

„еквивалентен модел на вентилационен агрегат“ означава вентилационен агрегат със същите технически характеристики съгласно приложимите изисквания за продуктова информация, но който е пуснат на пазара като различен модел на вентилационен агрегат от същия производител, упълномощен представител или вносител.

Допълнителни определения за целите на приложения II — IX са дадени в приложение I.

Член 3

Изисквания за екопроектиране

1.   От 1 януари 2016 г. ВАЖ отговарят на специфичните изисквания за екопроектиране, определени в приложение II, точка 1.

2.   От 1 януари 2016 г. ВАНЖ отговарят на специфичните изисквания за екопроектиране, определени в приложение III, точка 1.

3.   От 1 януари 2018 г. ВАЖ отговарят на специфичните изисквания за екопроектиране, определени в приложение II, точка 2.

4.   От 1 януари 2018 г. ВАНЖ отговарят на специфичните изисквания за екопроектиране, определени в приложение III, точка 2.

Член 4

Изисквания за предоставяне на информация

1.   От 1 януари 2016 г. производителите, техните упълномощени представители и вносителите на ВАЖ изпълняват изискванията за предоставяне на информация, определени в приложение IV.

2.   От 1 януари 2016 г. производителите, техните упълномощени представители и вносителите на ВАНЖ изпълняват изискванията за предоставяне на информация, определени в приложение V.

Член 5

Оценяване на съответствието

1.   Производителите на вентилационни агрегати извършват оценяването на съответствието, установено в член 8 от Директива 2009/125/ЕО, като използват системата за вътрешен контрол на проектирането, определена в приложение IV към посочената директива, или системата за управление, определена в приложение V към същата директива.

За целите на оценяването на съответствието на ВАЖ изчислението във връзка със изискването към специфичното енергопотребление се извършва в съответствие с приложение VIII към настоящия регламент.

За целите на оценяването на съответствието на ВАНЖ измерванията и изчисленията във връзка със специфичните изисквания за екопроектиране се извършват в съответствие с приложение IX към настоящия регламент.

2.   Техническата документация, изготвена в съответствие с приложение IV към Директива 2009/125/ЕО, съдържа копие на продуктовата информация, определена в приложения IV и V към настоящия регламент.

Когато информацията, включена в техническата документация за конкретен модел вентилационен агрегат, е била получена чрез изчисление въз основа на проект или чрез екстраполация от други вентилационни агрегати, или и двете, техническата документация съдържа следната информация:

а)

подробности за тези изчисления или екстраполации или и двете;

б)

подробности за изпитванията, извършени от производителите, за да проверят точността на изчисленията и екстраполациите;

в)

списък на всички други модели вентилационни агрегати, за които посочената в техническата документация информация е получена по същия начин;

г)

списък на еквивалентните модели вентилационни агрегати.

Член 6

Процедура за проверка с цел надзор на пазара

Органите на държавите членки прилагат процедурата за проверка, определена в приложение VI, когато осъществяват надзор на пазара по член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, за да гарантират съответствието с изискванията, определени за ВАЖ в приложение II към настоящия регламент и за ВАНЖ в приложение III към настоящия регламент.

Член 7

Базови стойности за сравнение

Базовите стойности за сравнение, посочени в точка 2 на част 3 от приложение I към Директива 2009/125/ЕО и приложими за вентилационните агрегати, са определени в приложение VII към настоящия регламент.

Член 8

Преразглеждане

Комисията оценява необходимостта от определяне на изисквания за стойностите на изпускане на въздух с оглед на техническия напредък и представя резултатите от тази оценка на Консултативния форум не по-късно от 1 януари 2017 г.

Комисията преразглежда настоящия регламент с оглед на техническия напредък и представя резултатите от това преразглеждане на Консултативния форум не по-късно от 1 януари 2020 г.

Преразглеждането включва оценка на следното:

а)

евентуалното разширяване на обхвата на настоящия регламент, така че да обхване еднопосочни агрегати с входяща електрическа мощност под 30 W и двупосочни агрегати с обща входяща електрическа мощност за вентилаторите под 30 W на въздушен поток;

б)

допустимите отклонения при проверка, определени в приложение VI;

в)

доколко е целесъобразно да се вземе предвид въздействието на енергоикономичните филтри върху енергийната ефективност;

г)

необходимостта да се определи допълнителна степен с по-строги изисквания за екопроектиране.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 юли 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.

(2)  Регламент (ЕС) № 327/2011 на Комисията от 30 март 2011 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на вентилатори, задвижвани от електродвигатели с входяща мощност между 125 W и 500 kW (ОВ L 90, 6.4.2011 г., стр. 8).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) № 1254/2014 на Комисията от 11 юли 2014 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на жилищни вентилационни агрегати (вж. страница 27 от настоящия брой на Официален вестник).

(4)  Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

(5)  Директива 94/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 март 1994 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно оборудването и защитните системи, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (ОВ L 100, 19.4.1994 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5).

(7)  Регламент (ЕС) № 66/2014 на Комисията от 14 януари 2014 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на битови фурни, котлони и абсорбатори текст от значение за ЕИП (ОВ L 29, 31.1.2014 г., стр. 33).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определения

Определения, приложими за целите на приложения от II — IX към настоящия регламент:

1.

Определения:

1)

„специфично енергопотребление (SEC)“ (изразено в kWh/(m2.a) означава коефициент, който изразява потребената енергия за вентилацията на квадратен метър отоплявана подова площ в жилище или сграда, изчислен за ВАЖ в съответствие с приложение VIII;

2)

„ниво на звуковата мощност (LWA)“ означава нивото на излъчената от корпуса звукова мощност по крива А, изразено в децибели (dB), спрямо звуковата мощност от един пиковат (1 pW), пренасяна по въздуха при референтния въздушен поток;

3)

„двигател с няколко честоти на въртене“ означава двигател на вентилатор, който може да работи на три или повече постоянни честоти на въртене плюс нула („изключен“);

4)

„регулатор на честотата на въртене (VSD)“ означава електронен контролер, вграден или работещ като една система или като отделно доставен с двигателя и вентилатора, който непрекъснато променя електрическата мощност, консумирана от електродвигателя, с цел да управлява дебита;

5)

„инсталация за оползотворяване на отпадната топлина (HRS)“ означава частта от двупосочен вентилационен агрегат, оборудван с топлообменник, която е проектирана да предава топлината, съдържаща се в (замърсения) отвеждан въздух, на свежия (подаван) въздух;

6)

„топлинен к.п.д. на HRS за жилищни помещения (ηt)“ означава съотношението между топлопритока на подавания въздух и топлинната загуба на отвеждания въздух и двете спрямо температурата на околната среда навън, измерени по сухия термометър на HRS и стандартни условия на въздуха, с балансиран масов поток, при референтен дебит, с температурна разлика от 13 К между външната и вътрешната температура на въздуха, без корекция за топлоприток от двигателите на вентилаторите;

7)

„степен на вътрешно изпускане“ означава частта от отвеждания въздух, присъстваща в подавания въздух на вентилационни агрегати с HRS, в резултат на изтичане между отвеждания и подавания въздушен поток в корпуса, когато агрегатът работи при референтния обемен въздушен поток, измерен при въздухопроводите; изпитването за ВАЖ се извърша при 100 Pa, а за ВАНЖ — при 250 Pa;

8)

„процент на пренасяне“ означава процента на отвеждания въздух, който се връща към подавания въздух за регенеративен топлообменник в съответствие с референтния дебит;

9)

„степен на външно изпускане“ означава изпусканата част от референтния обемен въздушен поток към или от вътрешността на корпуса на агрегата към или от въздуха на околната среда при подлагане на изпитване под налягане; изпитването се извършва при 250 Pa за ВАЖ и при 400 Pa за ВАНЖ, за подналягане и за свръхналягане;

10)

„смесване“ означава непосредствената рециркулация или прекия обмен между въздушните потоци при входните и изходните вентилационни отвори на външните и вътрешните крайни секции, така че те не допринасят за ефективна вентилация на сградата, когато агрегатът работи при референтния обемен въздушен поток;

11)

„степен на смесване“ означава частта от отвеждания въздушен поток, като част от общия референтен обем въздух, която рециркулира между подаващите и изсмукващите вентилационни отвори на външните и вътрешните крайни секции и по този начин не допринася за ефективна вентилация на сградата, когато агрегатът работи при референтния обем въздух (измерен на 1 m разстояние от подаващия въздухопровод на закрито), минус степента на вътрешно изпускане;

12)

„ефективна входяща мощност“ (изразена във W) означава входящата електрическа мощност при референтния дебит и съответната разлика между външното и общото налягане и включва консумираната електрическа мощност от вентилаторите, регулаторите (включително дистанционните регулатори) и термопомпата (ако е вградена);

13)

„специфична входяща мощност (SPI)“ (изразена във W/(m3/h)) означава отношението между ефективната входяща мощност (във W) и референтния дебит (в m3/h);

14)

„диаграма на дебит/налягане“ означава набор от криви за дебит (по абсцисата) и разликата в налягането на еднопосочен ВАЖ или от страната на подаване на двупосочен ВАЖ, като всяка крива представлява една честота на въртене на вентилатора с най-малко осем равноотдалечени точки на изпитване, а броят на кривите се определя от броя на възможностите за отделни честоти на въртене на вентилатора (една, два или три), или, в случай на вентилатор с двигател с променлива честотата на въртене, включва най-малко минималната, максималната и подходящата междинна крива близко до референтния обемен въздушен поток и разликата в налягането за изпитване за SPI;

15)

„референтен дебит“ (изразен в m3/s) е стойността по абсцисата на точка от крива от диаграма на дебит/налягане, която е върху или най-близо до работната точка при поне 70 % от максималния дебит и 50 Ра за агрегат с въздухопровод и при минимално налягане за агрегат без въздухопровод. За двупосочни вентилационни агрегати референтният обемен дебит на въздушния поток се прилага за изхода на подаващия въздухопровод;

16)

„регулаторен коефициент (CTRL)“ означава корекционен коефициент за изчисляване на SEC в зависимост от вида на регулатора, който е част от вентилационния агрегат, в съответствие с описанието в приложение VIII, таблица 1;

17)

„контролен параметър“ означава измерим параметър или набор от измерими параметри, за които се приема, че са представителни за нуждите от вентилация, например ниво на относителна влажност (ОВ), въглероден диоксид (CO2), летливи органични съединения (ЛОС) или други газове, засичане на присъствие, движение или постоянно пребиваване чрез излъчваната от тялото инфрачервена топлина или отразяването на ултразвукови вълни, електрическите сигнали от човешкото въздействие върху осветление или оборудване;

18)

„ръчен регулатор“ означава всеки вид регулатор, който не използва регулиране съобразно нуждите;

19)

„регулатор съобразно нуждите“ означава устройство или система от устройства, вградена или доставена отделно, която измерва контролен параметър и използва резултата, за да регулира автоматично дебита на агрегата и/или дебитите на въздухопроводите;

20)

„регулатор с часовник“ означава часовников (дневно регулиран) човешки интерфейс за регулиране на честотата на въртене на вентилатора/дебита на вентилационния агрегат с ръчни настройки за регулирания дебит за най-малко седем дни и за най-малко два периода с намалено потребление, т.е. периоди, през които дебитът е намален или спрян;

21)

„регулирана съобразно нуждите вентилация (DCV)“ означава вентилационен агрегат, който ползва регулатор съобразно нуждите;

22)

„агрегат с въздухопровод“ означава вентилационен агрегат, предназначен да вентилира едно или повече помещения или затворени пространства в сграда чрез използването на въздуховоди, предназначен да бъде оборудван със съединения към въздухопроводи;

23)

„агрегат без въздухопровод“ означава вентилационен агрегат за едно помещение, предназначен да вентилира едно помещение или затворено пространство в сграда и който не е предназначен да бъде оборудван с връзки към въздухопроводи;

24)

„централен регулатор съобразно нуждите“ означава регулатор съобразно нуждите на вентилационен агрегат с въздухопровод, който непрекъснато регулира честотата на въртене на вентилатора и дебита въз основа на един сензор за цялата вентилирана сграда или част от сграда на централно равнище;

25)

„регулатор съобразно местните нужди“ означава регулатор съобразно нуждите за вентилационен агрегат, който непрекъснато регулира честотата на въртене на вентилатора и дебитите въз основа на повече от един сензор за вентилационен агрегат с въздухопровод или един сензор за агрегат без въздухопровод;

26)

„статично налягане (psf)“ означава пълното налягане минус динамичното налягане на вентилатора;

27)

„пълно налягане (pf)“ означава разликата между статичното налягане при нулева скорост на потока при изхода и входа на вентилатора;

28)

„налягане при нулева скорост на потока“ означава налягането, измерено в точка на газов поток, приведен в покой чрез изоентропен процес;

29)

„динамично налягане“ означава налягането, изчислено въз основа на масовия дебит и средната плътност на газа на изхода на агрегата и площта на този изход.

30)

„рекуперативен топлообменник“ означава топлообменник, предназначен да извършва топлообмен от един въздушен поток към друг без движещи се части, като например плосък или тръбен топлообменник с успоредни, кръстосани или противоположни потоци или комбинация от тях или плосък или тръбен топлообменник с парна дифузия;

31)

„регенеративен топлообменник“ означава ротационен топлообменник с ротор за целите на топлообмена от един въздушен поток към друг, включващ материал, който позволява обмена на латентна топлина, двигателен механизъм, корпус или рамка и уплътнения за намаляване на смесването и изтичането на въздух от един поток към друг; такива топлообменници имат различни степен на оползотворяване на влагата в зависимост от използвания материал;

32)

„чувствителност на въздушния поток към колебанията на налягането“ за ВАЖ без въздухопровод е съотношението между максималното отклонение от максималния дебит на ВАЖ при разлика между външното и пълното налягане от + 20 Pa и максималното отклонение от максималния дебит на ВАЖ при разлика между външното и пълното налягане от – 20 Pa;

33)

„вътрешно-външна въздухонепроницаемост“ на ВАЖ без въздухопровод е дебитът (изразен в m3/h) между външната среда и закритото помещение, когато вентилаторите са изключени;

34)

„агрегат с двойна употреба“ означава вентилационен агрегат, предназначен за вентилационни цели, както и в случай на пожар или за изсмукване на дим, който съответства на основните изисквания към строежите по отношение на безопасността в случай на пожар, както са определени в Регламент (ЕС) № 305/2011;

35)

„възможност за топлинно заобикаляне (бай-пас)“ означава всяко решение, което заобикаля топлообменника или регулира автоматично или ръчно степента му на оползотворяване на отпадната топлина, без непременно да се изисква физическото заобикаляне на въздушния поток (напр.: кутия за лятото, регулатор на честотата на въртене на ротора, регулатор на въздушния поток);

2.

Определения за ВАНЖ в допълнение към определенията в приложение I, част 1:

1)

„номинална входяща електрическа мощност (P)“ (изразена в kW) означава ефективната входяща електрическа мощност на двигателите на вентилаторите, включително всяко оборудване за регулиране на двигателя, при номинално външно налягане и номинален въздушен поток.

2)

„к.п.д. на вентилатора (ηfan)“ означава к.п.д. за статичното налягане, включващо к.п.д. на двигателя и на задвижването на отделния вентилатор във вентилационния агрегат (референтна конфигурация), определено при номинален въздушен поток и номинална загуба на външното налягане;

3)

„референтна конфигурация на ДВА“ означава продукт, оборудван с корпус, най-малко два вентилатора с променлива честота на въртене или няколко честоти на въртене, HRS, чист фин филтър на входа и чист среден филтър на изхода;

4)

„референтна конфигурация на ЕВА“ означава продукт, оборудван с корпус и най-малко един вентилатор с променлива честота на въртене или няколко честоти на въртене, с различна скорост и — в случай, че продуктът е предназначен да бъде оборудван с филтър на входа — този филтър трябва да бъде чист фин филтър;

5)

„минимален к.п.д. на вентилатора (ηνu)“ е специфичното изискване за минимален к.п.д. на вентилационните агрегати в обхвата на настоящия регламент;

6)

„номинален дебит (qnom)“ (изразен в m3/s) означава обявения проектен дебит на ВАНЖ при стандартни условия на въздуха – 20 °C и 101 325 Pa, като агрегатът е напълно монтиран (например включително и филтри) и в съответствие с инструкциите на производителя;

7)

„номинално външно налягане (Δps, ext)“ (изразено в Pa) означава обявената проектна разликата между външното и статичното налягане при номинален дебит;

8)

„максимална номинална честота на въртене на вентилатора (vfan_rated)“ (изразена в обороти в минута — min– 1) е честотата на въртене на вентилатора при номинален дебит и номинално външно налягане;

9)

„загуба на вътрешното налягане от вентилационните компоненти (Δps,int)“ (изразена в Pa) означава сумата от загубите на статичното налягане на референтна конфигурация на ДВА или ЕВА при номинален дебит;

10)

„загуба на вътрешното налягане от допълнителните невентилационни компоненти (Δps,add)“ (изразена в Ра) означава остатъка от сумата на всички загуби на вътрешното статично налягане при номинален дебит и номинално външно налягане след изваждане на загубите на вътрешното налягане от вентилационните компоненти (Δps,int);

11)

„топлинен к.п.д. на HRS в нежилищни помещения (ηt_nrvu)“ означава съотношението между топлопритока на подавания въздух и топлинната загуба на отвеждания въздух и двете спрямо температурата на околната среда навън, измерени по сухия термометър, с балансиран масов поток, с температурна разлика от 20 К между външната и вътрешната температура, като се изключва термопритока от двигателите на вентилаторите и вътрешните изпускания;

12)

„вътрешна специфична мощност на вентилатора на вентилационните компоненти (SFPint)“ (изразена в W/(m3/s) е съотношението между загубата на вътрешното налягане от вентилационните компоненти и к.п.д. на вентилатора, определени за референтната конфигурация;

13)

„максимална вътрешна специфична мощност на вентилатора на вентилационните компоненти (SFPint_limit)“ (изразена във W/(m3/s) е специфичното изискване за ефективност за SFPint за ВА в обхвата на настоящия регламент;

14)

„подвижна HRS“ е инсталация за оползотворяване на отпадната топлина, при която устройството за оползотворяване на отпадната топлина от страната на отвеждане и устройството, което предава тази оползотворена топлина на въздушния поток от страната на подаване на вентилирано пространство, са свързани чрез система за топлообмен, при която двете страни на HRS могат свободно да бъдат разположени в различни части на сградата;

15)

„скорост на потока“ (изразена в m/s) е по-голямата от скоростите на подаване и отвеждане на въздуха. Това са скоростите на въздуха във ВА въз основа на вътрешната единична площ за подавания и съответно отвеждания въздушен поток на ВА. Скоростта се основава на площта на сечението на филтъра на съответния агрегат, а ако не е монтиран филтър — на площта на сечението на вентилаторната секция;

16)

„бонус за ефективност (E)“ е корекционен коефициент, чрез който се отчита, че по-ефективното оползотворяване на отпадната топлина причинява повече загуби на налягането, което пък изисква повече мощност за вентилатора;

17)

„корекция за филтър (F)“ (изразена в Ра) е корекционна стойност, която се прилага, ако агрегатът е конфигуриран различно от референтната конфигурация за ДВА;

18)

„фин филтър“ означава филтър, който изпълнява съответните условия, описани в приложение IX;

19)

„среден филтър“ означава филтър, който изпълнява съответните условия, описани в приложение IX;

20)

„ефективност на филтриране“ означава средното съотношение между уловените прахови частици и количеството, подадено във филтъра, при условията, описани за фини и средни филтри в приложение IX.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Специфични изисквания за екопроектиране за ВАЖ по член 3, параграфи 1 и 3

1.

От 1 януари 2016 г.:

SEC, изчислено за средни климатични условия, не е по-високо от 0 kWh/(m2.a).

Агрегатите без въздухопровод, включително вентилационните агрегати, предназначени да бъдат оборудвани с един въздухопровод от страната на подаване или отвеждане на въздуха, имат максимално LWA от 45 dB.

Всички ВА, с изключение на агрегатите с двойна употреба, се оборудват с двигател с няколко честоти на въртене или с регулатор на честотата на въртене.

Всички ДВА разполагат с възможност за топлинно заобикаляне.

2.

От 1 януари 2018 г.:

SEC, изчислено за средни климатични условия, не е по-високо от – 20 kWh/(m2.a).

Агрегатите без въздухопровод, включително вентилационните агрегати, предназначени да бъдат оборудвани с един въздухопровод от страната на подаване или отвеждане на въздуха, имат максимално LWA от 40 dB.

Всички ВА, с изключение на агрегатите с двойна употреба, се оборудват с двигател с няколко честоти на въртене или с регулатор на честотата на въртене.

Всички ДВА разполагат с възможност за топлинно заобикаляне.

Вентилационните агрегати с филтър се оборудват с визуална предупредителна сигнализация за смяна на филтъра.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Специфични изисквания за екопроектиране за ВАНЖ по член 3, параграфи 2 и 4

1.

От 1 януари 2016 г.:

Всички вентилационни агрегати, с изключение на агрегатите с двойна употреба, се оборудват с двигател с няколко честоти на въртене или с регулатор на честотата на въртене.

Всички ДВА разполагат с HRS.

HRS разполагат с възможност за топлинно заобикаляне.

Минималният топлинен к.п.д. ηt_nrvu на всички HRS, с изключение на подвижните HRS в ДВА, е 67 %, а бонусът за ефективност E = (ηt_nrvu – 0,67) * 3 000, ако топлинният к.п.д. ηt_nrvu е най-малко 67 %, в противен случай E = 0.

Минималният топлинен к.п.д. ηt_nrvu на подвижна HRS в ДВА е 63 %, а бонусът за ефективност E = (ηt_nrvu – 0,63) * 3 000, ако топлинният к.п.д. ηt_nrvu е най-малко 63 %, в противен случай E = 0.

Минималният к.п.д. на вентилатора за ЕВА (ηνu ) е

6,2 % * ln(P) + 35,0 %, ако P ≤ 30 kW и

56,1 % ако P > 30 kW.

Максималната вътрешна специфична мощност на вентилатора на вентилационните компоненти (SFPint_limit ) във W/(m3/s) е

за ДВА с подвижна HRS

1 700 + E – 300 * qnom /2 – F, ако qnom < 2 m3/s и

1 400 + E – F, ако qnom ≥ 2 m3/s;

за ДВА с друга HRS

1 200 + E – 300 * qnom /2 – F, ако qnom < 2 m3/s и

900 + E – F, ако qnom ≥ 2 m3/s;

250 за ЕВА, предназначен да бъде използван с филтър.

2.

От 1 януари 2018 г.:

Всички вентилационни агрегати, с изключение на агрегатите с двойна употреба, се оборудват с двигател с няколко честоти на въртене или с регулатор на честотата на въртене.

Всички ДВА разполагат с HRS.

HRS разполагат с възможност за топлинно заобикаляне.

Минималният топлинен к.п.д. ηt_nrvu на всички HRS, с изключение на подвижните HRS в ДВА, е 73 %, а бонусът за ефективност E = (ηt_nrvu – 0,73) * 3 000, ако топлинният к.п.д. ηt_nrvu е най-малко 73 %, в противен случай E = 0.

Минималният топлинен к.п.д. ηt_nrvu на подвижна HRS в ДВА е 68 %, а бонусът за ефективност E = (ηt_nrvu – 0,68) * 3 000, ако топлинният к.п.д. ηt_nrvu е най-малко 68 %, в противен случай E = 0.

Минималният к.п.д. на вентилатора за ЕВА (ηνu ) е

6,2 % * ln(P) + 42,0 %, ако P ≤ 30 kW и

63,1 %, ако P > 30 kW.

Максималната вътрешна специфична мощност на вентилатора на вентилационните компоненти (SFPint_limit ) във W/(m3/s) е

за ДВА с подвижна HRS

1 600 + E – 300 * qnom /2 – F, ако qnom < 2 m3/s и

1 300 + E – F, ако qnom ≥ 2 m3/s;

за ДВА с друга HRS

1 100 + E – 300 * qnom /2 – F, ако qnom < 2 m3/s и

800 + E – F, ако qnom ≥ 2 m3/s;

230 за ЕВА, предназначен да бъде използван с филтър.

Ако филтриращият модул е част от конфигурацията, продуктът се оборудва с визуална сигнализация или аларма в системата за контрол, която се задейства, ако загубата на налягането от филтъра надвиши максимално допустимата загуба на крайното налягане.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Изисквания за предоставяне на информация за ВАЖ по член 4, параграф 1

1.

От 1 януари 2016 г. се предоставя следната продуктова информация:

а)

име или търговска марка на доставчика;

б)

идентификатор на доставчика за модела, т.е. кодът, който обикновено е буквено-цифров и се използва за отличаване на конкретен модел жилищен вентилационен агрегат от други модели със същата търговска марка или име на доставчик;

в)

специфично енергопотребление (SEC) в kWh/(m2.a) за всяка приложима климатична зона; и клас SEC;

г)

обявен вид в съответствие с член 2 от Регламента (ВАЖ или ВАНЖ, еднопосочен или двупосочен);

д)

вид на монтираното или предвиденото за монтиране задвижване (двигател с няколко честоти на въртене или регулатор на честотата на въртене);

е)

вид на инсталацията за оползотворяване на отпадната топлина (рекуперативна, регенеративна, никаква);

ж)

топлинният к.п.д. на оползотворяването на отпадната топлина (в % или „не се прилага“, ако продуктът няма инсталация за оползотворяване на отпадната топлина);

з)

максимален дебит в m3/h;

и)

входяща електрическа мощност на двигателя на вентилатора, включително всяко оборудване за регулиране на двигателя, при максимален дебит (W);

й)

ниво на звуковата мощност (LWA), закръглено до най-близкото цяло число;

к)

референтен дебит в m3/s;

л)

референтна разлика в налягането в Pa;

м)

SPI във W/(m3/h);

н)

регулаторен коефициент и вид регулиране съгласно съответните определения и класификация в приложение VIII, таблица 1;

о)

обявени максимални степени на вътрешно и външно изпускане (%) за двупосочни вентилационни агрегати или процент на пренасяне (само за регенеративни топлообменници) и степени на външно изпускане (%) за еднопосочни вентилационни агрегати с въздухопровод;

п)

степен на смесване на двупосочни вентилационни агрегати без въздухопровод, които не са предназначени да бъдат оборудвани с един въздухопровод от страната на подаване или отвеждане на въздуха;

р)

местоположение и описание на визуалното предупреждение за филтъра в ВАЖ, предназначени за използване с филтри, включително текста, който изтъква значението на редовните смени на филтъра за експлоатационните показатели и енергийната ефективност на агрегата;

с)

за еднопосочни вентилационни системи — инструкции за монтиране на регулируеми решетки за подаване/отвеждане във фасадата за естествено подаване/отвеждане на въздух;

т)

интернет адрес за инструкциите за разглобяване по точка 3;

у)

само за агрегати без въздухопровод: чувствителността на въздушния поток към колебанията в налягането при + 20 Pa и – 20 Pa;

ф)

само за агрегати без въздухопровод: вътрешно-външната въздушна непроницаемост в m3/h;

2.

Информацията, изброена в точка 1, се предоставя:

в техническата документация на ВАЖ; както и

на свободно достъпните уебсайтове на производителите, техните упълномощени представители и вносители.

3.

На свободно достъпния уебсайт на производителя се предоставят подробни инструкции наред с другото за определяне на необходимите инструменти за ръчното разглобяване на магнитните двигатели и на електронните части (печатни платки и дисплеи > 10 g или > 10 cm2), акумулаторните батерии и големите пластмасови части (> 100 g) за целите на ефективното рециклиране на материалите, с изключение на модели, от които се произвеждат по-малко от 5 бройки годишно.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Изисквания за предоставяне на информация за ВАНЖ по член 4, параграф 2

1.

От 1 януари 2016 г. се предоставя следната продуктова информация:

а)

наименование или търговска марка на производителя;

б)

идентификатор на производителя за модела, т.е. кодът, който обикновено е буквено-цифров и се използва за отличаване на конкретен модел нежилищен вентилационен агрегат от други модели със същата търговска марка или име на доставчик;

в)

обявен вид в съответствие с член 2 (ВАЖ или ВАНЖ, ЕВА или ДВА);

г)

вид на монтираното или предвиденото за монтиране задвижване (двигател с няколко честоти на въртене или регулатор на честотата на въртене);

д)

вид HRS (подвижна, друга, никаква);

е)

топлинният к.п.д. на оползотворяването на отпадната топлина (в % или „не се прилага“, ако продуктът няма инсталация за оползотворяване на отпадната топлина);

ж)

номинален дебит на ВАНЖ в m3/s;

з)

ефективна входяща електрическа мощност (kW);

и)

SFPint във W/(m3/s);

й)

скорост на потока в m/s при проектния дебит;

к)

номинално външно налягане (Δps,ext) в Pa;

л)

загуба на вътрешното налягане от вентилационните компоненти (Δps,int) в Pa;

м)

незадължително: загуба на вътрешното налягане от невентилационните компоненти (Δps,add) в Pa;

н)

статичен к.п.д. на вентилатори, използвани в съответствие с Регламент (ЕС) № 327/2011;

о)

обявена максимална степен на външно изпускане (%) на корпуса на вентилационните агрегати; и обявена максимална степен на вътрешно изпускане (%) за двупосочни вентилационни агрегати или процент на пренасяне (само за регенеративни топлообменници); и двете се измерват в съответствие с метода за изпитване на херметизацията или метода за изпитване с трасиращ газ при обявеното налягане на системата;

п)

енергийни характеристики, за предпочитане енергийната класификация, на филтрите (обявена информация за изчисленото годишно енергопотребление);

р)

описание на визуалното предупреждение за филтъра в ВАНЖ, предназначени за използване с филтри, включително текста, който изтъква значението на редовните смени на филтъра за експлоатационните показатели и енергийната ефективност на агрегата;

с)

в случая на ВАНЖ, предназначени за използване на закрито, нивото на звуковата мощност на корпуса (LWA), закръглено до най-близкото цяло число;

т)

интернет адрес за инструкциите за разглобяване по точка 3.

2.

Информацията, изброена в точка 1, букви а) — т), се предоставя:

в техническата документация на ВАНЖ; както и

на свободно достъпните уебсайтове на производителите, техните упълномощени представители и вносители.

3.

На свободно достъпния уебсайт на производителя се предоставят подробни инструкции наред с другото за определяне на необходимите инструменти за ръчното предварително сглобяване/разглобяване на магнитните двигатели и на електронните части (печатни платки и дисплеи > 10 g или > 10 cm2), акумулаторните батерии и големите пластмасови части (> 100 g) за целите на ефективното рециклиране на материалите, с изключение на модели, от които се произвеждат по-малко от 5 бройки годишно.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Процедура за проверка с цел надзор на пазара

За целите на проверката на съответствието с изискванията, определени в приложения II — V, органите на държавите членки изпитват един вентилационен агрегат. Ако измерените стойности или стойностите, изчислени въз основа на измерените стойности, не отговарят на обявените от производителя стойности по смисъла на член 5 в рамките на допустимите отклонения в таблица 1:

за модели, произвеждани в по-малки количества от 5 бройки годишно, се счита, че моделът не е в съответствие с настоящия регламент;

за модели, произвеждани в количества от 5 бройки или повече годишно, органът за надзор на пазара следва да изпита 3 допълнителни бройки, избрани на случаен принцип.

Ако средноаритметичното на измерените стойности за тези образци не отговаря на изискванията в рамките на допустимите отклонения в таблица 1, моделът и всички други еквивалентни модели се считат за несъответстващи на изискванията на приложения II — V.

Органите на държавите членки предоставят резултатите от изпитването и друга значима информация на органите на другите държави членки и на Комисията в срок от един месец след вземането на решението за несъответствието на модела.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, определени в приложения VIII и IX, и прилагат само допустимите отклонения, определени в таблица 1.

Таблица 1

Параметър

Допустими отклонения при проверка

SPI

Измерената стойност не трябва да надвишава повече от 1,07 пъти максималната обявена стойност.

Топлинен к.п.д. ВАЖ и ВАНЖ

Измерената стойност не трябва да бъде по-ниска от 0,93 пъти от минималната обявена стойност.

SFPint

Измерената стойност не трябва да надвишава повече от 1,07 пъти максималната обявена стойност.

К.п.д. на вентилатора на ЕВА, за нежилищни помещения

Измерената стойност не трябва да бъде по-ниска от 0,93 пъти от минималната обявена стойност.

Ниво на звуковата мощност ВАЖ

Измерената стойност не трябва да бъде по-висока от максималната обявена стойност плюс 2 dB.

Ниво на звуковата мощност ВАНЖ

Измерената стойност не трябва да бъде по-висока от максималната обявена стойност плюс 5 dB.

Допустимите отклонения при проверка не могат да се използват от производителя или вносителя за определяне на стойностите в техническата документация или за тълкуването на тези стойности с оглед на постигането на съответствие.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Базови стойности за сравнение

Вентилационни агрегати за жилищни помещения:

а)

SEC: – 42 kWh/(m2.a) за ДВА и – 27 kWh/(m2.a) за ЕВА.

б)

топлинен к.п.д. при оползотворяването на отпадната топлина ηt: 90 % за ДВА.

Вентилационни агрегати за нежилищни помещения:

а)

SFPint: 150 W/(m3/s) под пределната стойност за етап 2 за ВАНЖ с дебит ≥ 2 m3/s и 250 W/(m3/s) под пределната стойност за етап 2 за ВАНЖ с дебит < 2 m3/s;

б)

топлинен к.п.д. при оползотворяването на отпадната топлина ηt_nrvu : 85 %, а при подвижни инсталации за оползотворяване на отпадната топлина — 80 %.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Изчисляване на изискването към специфичното енергопотребление

Специфичното енергопотребление SEC се изчислява чрез следното уравнение:

Formula

където:

SEC е специфичното енергопотребление за вентилация на квадратен метър отоплявана подова площ на жилището или сградата [kWh/(m2.a)];

ta е броят експлоатационни часове на година [h/a];

pef е коефициент за преобразуване в първична енергия за производството и разпределението на електроенергия [-];

qnet е нетното ниво на нуждите от вентилация на квадратен метър отоплявана подова площ [m3/h.m2];

MISC е обобщен общ коефициент във връзка с вида на ВА, съдържащ коефициенти за ефективност на вентилацията, изпускания от въздухопровода и допълнително просмукване [-];

CTRL е вентилационният регулаторен коефициент [-];

х представлява степенен показател, чрез който се взема предвид нелинейността между топлинната енергия и икономията на електроенергия в зависимост от двигателя и характеристиките на задвижване [-];

SPI е специфичната входяща мощност [kW/(m3/h)];

th е общият брой часове за отоплителния сезон [h];

ΔΤh е средната разлика между температурата на закрито (19 °C) и на открито през отоплителния сезон, минус корекция от 3K за слънчевите и вътрешните топлопритоци [K];

ηh е средният к.п.д. при отопление [-];

cair е специфичният топлинен капацитет на въздуха при постоянно налягане и плътност [kWh/(m3 K)];

qref е референтното ниво на естествената вентилация на квадратен метър отоплявана подова площ [m3/h.m2];

ηt е топлинният к.п.д. на оползотворяването на отпадната топлина [-];

Qdefr е годишната енергия за отопление на квадратен метър отоплявана подова площ [kWh/m2.a] за разскрежаване въз основа на променливо електросъпротивително отопление.

Formula,

където:

tdefr е продължителността на периода на разскрежаване, т.е. когато температурата на открито е – 4 °C [h/a], и

ΔΤdefr е средната разлика в K между температурата на открито и – 4 °C през периода на разскрежаване.

Qdefr се прилага само за двупосочни агрегати с рекуперативен топлообменник; за еднопосочни агрегати или за агрегати с регенеративен топлообменник Qdefr  = 0.

SPI и ηt са стойности, получени чрез изпитване и изчисления.

Другите параметри и техните стойности по подразбиране са дадени в таблица 1.

Таблица 1

Параметри за изчисляване на SEC

Общ вид

MISC

Агрегати с въздухопровод

1,1

Агрегати без въздухопровод

1,21

Регулатор на вентилацията

CTRL

Ръчен регулатор (без DCV)

1

Регулатор с часовник (без DCV)

0,95

Централен регулатор съобразно нуждите

0,85

Регулатор съобразно местните нужди

0,65

Двигател и задвижване

стойност x

включен/изключен и една честота на въртене

1

две честоти на въртене

1,2

няколко честоти на въртене

1,5

променлива честота на въртене

2

Климат

th

в h

ΔΤh

в K

tdefr

в h

ΔΤdefr

в K

Qdefr`  (1)

в kWh/a.m2

Студен

6 552

14,5

1 003

5,2

5,82

Умерен

5 112

9,5

168

2,4

0,45

Топъл

4 392

5

Стойности по подразбиране

стойност

специфичен топлинен капацитет на въздуха, cair в kWh/(m3K)

0,000344

нетни нужди от вентилация на квадратен метър отоплявана подова площ, qnet в m3/h.m2

1,3

референтно ниво на естествената вентилация на квадратен метър отоплявана подова площ, qref в m3/h.m2

2,2

експлоатационни часове на година, ta в h

8 760

коефициент за преобразуване в първична енергия за производството и разпределението на електроенергия, pef

2,5

среден к.п.д. при отопление, ηh

75 %


(1)  Разскрежаването се прилага само за двупосочни агрегати с рекуперативен топлообменник и се изчислява по следната формула Qdefr = tdefr * Δtdefr * cair * qnet * pef. За еднопосочни агрегати или агрегат с регенеративен топлообменник Qdefr  = 0


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Измервания и изчисления за ВАНЖ

ВАНЖ се изпитват и се изчисляват, като се използва „референтна конфигурация“ на продукта.

Агрегатите с двойна употреба се изпитват и изчисляват във вентилационен режим.

1.   ТОПЛИНЕН К.П.Д. НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА НЕЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДНАТА ТОПЛИНА

Топлинният к.п.д. на инсталация за нежилищни помещения за оползотворяване на отпадната топлина се определя по формулата:

Formula

където:

ηt е топлинният к.п.д. на HRS [-];

t2 е температурата на подавания въздух, напускащ HRS и навлизащ в помещението [°C];

t2 е температурата на външния въздух [°C];

t1 е температурата на отвеждания въздух, напускащ помещението и навлизащ в HRS [°C];

2.   КОРЕКЦИИ ЗА ФИЛТЪР

В случай че един или и двата филтъра липсват в сравнение с референтната конфигурация, се използват следните корекции за филтър:

 

От 1 януари 2016 г.:

 

F = 0, в случай че референтната конфигурация е пълна;

 

F = 160, ако средният филтър липсва;

 

F = 200, ако финият филтър липсва;

 

F = 360, ако и средният, и финият филтър липсват.

 

От 1 януари 2018 г.

 

F = 150, ако средният филтър липсва;

 

F = 190, ако финият филтър липсва;

 

F = 340, ако и средният, и финият филтър липсват.

„фин филтър“ означава филтър, който отговаря на условията за ефективност на филтриране в следните методи за изпитване и изчисление, които се обявяват от доставчика на филтъра. Фините филтри се изпитват при въздушен поток от 0,944 m3/s и сечение на филтъра 592 × 592 mm (монтажна рамка 610 × 610 mm) (скорост на потока 2,7 m/s). След правилна подготовка, калибриране и проверка на въздушния поток за еднородност се измерват първоначалната ефективност на филтриране и загубата на налягането от чистия филтър. Филтърът постепенно се насища с подходящ прах до крайна загуба на налягането от филтъра 450 Pa. Първоначално в генератора на прах се зареждат 30 g, а след това трябва да има 4 равноотстоящи стъпки на насищане с прах преди достигането на крайното налягане. Прахът се подава към филтъра при концентрация от 70 mg/m3. Ефективността на филтриране се измерва с капчици с размер в интервала 0,2 — 3 μm от аерозол за изпитване (DEHS DiEthylHexylSebacate) на ниво от около 0,39 dm3/s (1,4 m3/h). Частиците се преброяват 13 пъти последователно преди и след филтъра на най-малко 20 секунди с оптичен брояч на частици (ОБЧ). Установяват се отделните стойности за ефективността на филтриране и загубата на налягането. Изчислява се средната ефективност на филтриране за времето на изпитването за различните класове частици по размер. За да се квалифицира като „фин филтър“, средната ефективност за частици с размер 0,4 μm следва да бъде над 80 %, а минималната ефективност следва да бъде повече от 35 %. Минималната ефективност е най-ниската ефективност измежду ефективността след електростатично разреждане, първоначалната ефективност и най-ниската ефективност през целия процес на насищане при изпитването. Изпитването за ефективност след електростатично разреждане до голяма степен е идентично с посоченото по-горе изпитване за средна ефективност с изключение на това, че плоският лист на изпитвания филтър се разрежда електростатично с изопропанол преди изпитването.

„среден филтър“ означава филтър, който отговаря на следните изисквания за ефективност на филтриране: „Среден филтър“ е въздушен филтър за вентилационен агрегат с изпитани и изчислени показатели както за фин филтър, но отговарящ на условието, че средната ефективност за частиците с размер 0,4 μm следва да бъде повече от 40 %, което се обявява от доставчика на филтъра.