21.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 334/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1242/2014 НА КОМИСИЯТА

от 20 ноември 2014 година

за установяване на правила в съответствие с Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на представянето на съответните общи данни за операциите

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 97, параграф 2 от него,

след консултация с Комитета за Европейския фонд за морско дело и рибарство,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 97, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 508/2014 управляващите органи на държавите членки трябва да предоставят на Комисията съответните общи данни за операциите, избрани за финансиране до края на предходната календарна година, включително ключови характеристики на бенефициерите и на самите операции.

(2)

С цел да се гарантират съгласуваността и пълнотата на общите данни за операциите, избрани за финансиране, е необходимо да се предвидят общи технически спецификации и правила за представяне на общите данни. За тази цел е уместно да се вземе под внимание структурата на базата данни, предвидена в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1243/2014 на Комисията (2).

(3)

За да се създадат условия за своевременното прилагане на предвидените в настоящия регламент мерки, той следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Управляващите органи спазват техническите спецификации и правилата за представяне на общите данни за избраните за финансиране операции, включително ключовите характеристики на бенефициерите и на самите операции, както е предвидено в член 97, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 508/2014, в съответствие с формулярите и таблиците, посочени в приложенията към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1243/2014 на Комисията от 20 ноември 2014 г. за установяване на правила в съответствие с Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на информацията, която следва да бъде изпратена от държавите членки, както и по отношение на нуждите от данни и синергиите между евентуалните източници на данни (вж. страница 39 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Информация, която се предоставя за всяка операция, за следните полета, както е посочено в структурата на базата данни, определена в приложение I към Регламент (ЕС) № 1243/2014

Общи данни за операциите, избрани за финансиране от 1 януари 2014 г. до 31 декември ….

Поле

Съдържание на полето

1

CCI

2

Единен идентификационен код на операцията (ID)

3

Наименование на операцията

5

Код по NUTS

6

Бенефициер

7

Пол на бенефициера

8

Размер на предприятието

9

Състояние на напредъка на операцията

10

Общо допустими разходи

11

Общо допустими публични разходи

12

Подпомагане от ЕФМДР

13

Дата на одобрението

14

Общо допустими разходи

15

Общо допустими публични разходи

16

Допустими разходи по ЕФМДР

17

Дата на окончателното плащане на бенефициера

18

Разглеждана мярка

19

Показател за изпълнението


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Информация, която се предоставя за всяка операция, само когато операцията е свързана с мерки за флота, за следните полета, както е посочено в структурата на базата данни, определена в приложение I към Регламент (ЕС) № 1243/2014

Общи данни за операциите, избрани за финансиране от 1 януари 2014 г. до 31 декември ….

Поле

Съдържание на полето

1

CCI

2

Единен идентификационен код на операцията (ID)

4

Номер на кораба — номер в регистъра на флота на Общността (CFR)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Информация, която се предоставя за всяка операция във връзка с данните за изпълнението на проекти, за следните полета, както е посочено в структурата на базата данни, определена в приложение I към Регламент (ЕС) № 1243/2014

Общи данни за операциите, избрани за финансиране от 1 януари 2014 г. до 31 декември ….

Поле

Съдържание на полето

1

CCI

2

Единен идентификационен код на операцията (ID)

20

Данни за изпълнението на операцията

21

Стойност на данните за изпълнението


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Информация, която се предоставя за всяка операция във връзка с показателите за резултатите, за следните полета, както е посочено в структурата на базата данни, определена в приложение I към Регламент (ЕС) № 1243/2014

Общи данни за операциите, избрани за финансиране от 1 януари 2014 г. до 31 декември ….

Поле

Съдържание на полето

1

CCI

2

Единен идентификационен код на операцията (ID)

22

Показател(и) за резултатите, свързани с операцията

23

Примерни резултати, очаквани от бенефициера

24

Стойност на показателя за резултатите, потвърдена след изпълнението


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Справочни таблици

Таблица 1 — Данни за изпълнението на проекта

Код на мярката

Мерки по ЕФМДР

Данни за изпълнението на проекта

Код на данните за изпълнението

Евентуална стойност и вид стойност

Задължителен номер в регистъра на флота на Общността (CFR) (да или не)

Колона 18

Колона 20

Колона 21

Глава I: Устойчиво развитие на рибарството

I.1

Член 26 и член 44, параграф 3

Иновации

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

Вид на иновациите: продукти и оборудване; процеси и техники; система за управление и организация

2

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Брой на лицата, които пряко се ползват от операцията в подпомаганите дружества

3

Цифрова стойност

I.2

Член 27 и член 44, параграф 3

Консултантски услуги

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов или с риболов във вътрешни водоеми, или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

Вид на консултантските услуги: проучвания за осъществимост и консултантски услуги; професионални консултации; бизнес стратегии

2

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

I.3

Член 28 и член 44, параграф 3

Партньорство между учени и рибари

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов или с риболов във вътрешни водоеми, или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

Вид на дейността: мрежи; споразумения за партньорство или асоциации; събиране и управление на данни; проучвания; пилотни проекти; разпространение; семинари; и най-добри практики

2

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Брой на учените, участващи в партньорство

3

Цифрова стойност

Брой на рибарите, участващи в партньорство

4

Цифрова стойност

Брой на другите организации, които се ползват от операцията

5

Цифрова стойност

I.4

Член 29, параграфи 1 и 2 и член 44, параграф 1, буква а)

Насърчаване на човешкия капитал, създаването на работни места и социалния диалог — обучение, създаване на мрежи от контакти, социален диалог, подкрепа за съпрузи и партньори

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов или с риболов във вътрешни водоеми, или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифров

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

Вид на дейността: обучение и образование; създаване на мрежи от контакти; социален диалог;

2

Вж. кода в таблица 3, цифров

Брой на съпрузите и на партньорите, които се ползват от операцията

3

Цифрова стойност

Брой на лицата или организациите, които се ползват от операцията (участниците в обучението, членовете на мрежите, организациите, участващи в действията за социален диалог)

4

Цифрова стойност

I.5

Член 29, параграф 3 и член 44, параграф 1, буква а)

Насърчаване на човешкия капитал, създаването на работни места и социалния диалог — стажанти на борда на кораби за дребномащабен крайбрежен риболов

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов или с риболов във вътрешни водоеми, или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

Вид на дейността: обучение и образование;

2

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Брой на стажантите, които се ползват от операцията

3

Цифрова стойност

I.6

Член 30 и член 44, параграф 4

Диверсификация и нови форми на доход

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов или с риболов във вътрешни водоеми, или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

Вид на диверсификацията: инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм; ресторанти; услуги, свързани с опазване на околната среда; образователни дейности

2

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Брой на засегнатите рибари

3

Цифрова стойност

I.7

Член 31 и член 44, параграф 2

Подпомагане за започване на дейност от млади рибари

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов или с риболов във вътрешни водоеми, или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

Възраст на младите рибари, които се ползват от операцията

2

Цифрова стойност

I.8

Член 32 и член 44, параграф 1, буква б)

Здраве и безопасност

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов или с риболов във вътрешни водоеми, или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

Вид на оборудването: инвестиции на борда на корабите; индивидуално оборудване

2

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Брой на рибарите, засегнати от операцията

3

Цифрова стойност

I.9

Член 33

Временно преустановяване на риболовните дейности

Брой на засегнатите рибари

1

Цифрова стойност

Да

Брой на обхванатите дни

2

Цифрова стойност

I.10

Член 34

Окончателно преустановяване на риболовните дейности

Брой на засегнатите рибари

1

Цифрова стойност

Да

I.11

Член 35

Взаимоспомагателни фондове за неблагоприятни климатични явления и екологични инциденти — създаване на фонда

Наименование на взаимоспомагателния фонд

1

Символен низ

Не

I.12

Член 35

Взаимоспомагателни фондове за неблагоприятни климатични явления и екологични инциденти — изплатени обезщетения

Изплатени обезщетения за: неблагоприятни климатични явления; екологични инциденти; разходи за спасителни операции

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Да

Брой на засегнатите членове на екипажа

2

Цифрова стойност

I.13

Член 36

Подпомагане на системите за разпределяне на възможности за риболов

Вид на дейността: подготовка; разработване; мониторинг; оценка; управление

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Не

Вид на бенефициера

2

Вж. кода в таблица 4, цифрова стойност

I.14

Член 37

Подпомагане на подготовката и изпълнението на мерките за опазване и регионално сътрудничество

Вид на дейността: подготовка; разработване и мониторинг; участие на заинтересовани страни; пряко зарибяване

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Брой на обхванатите запаси (ако е приложимо)

2

Цифрова стойност

Обща площ, обхваната от проекта (в km2) (ако е приложимо)

3

Цифрова стойност

I.15

Член 38 и член 44, параграф 1, буква в)

Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и приспособяване на риболова към опазването на видовете

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов или с риболов във вътрешни водоеми, или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

Вид на инвестицията: избирателност на уредите; намаляване на изхвърлянето на улов или справяне с нежелания улов; премахване на въздействията върху съответната екосистема и морското дъно; защита на риболовните уреди и на улова от бозайници и птици; устройства за привличане на рибата в най-отдалечените региони

2

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Брой на рибарите, които се ползват от операцията

3

Цифрова стойност

I.16

Член 39 и член 44, параграф 1, буква в)

Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов или с риболов във вътрешни водоеми, или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

Вид на операцията: развитие на нови технически или организационни знания, намаляващи въздействията; въвеждане на нови технически или организационни знания, намаляващи въздействията; развитие на нови технически или организационни знания, които позволяват устойчиво използване на ресурсите; въвеждане на нови технически или организационни знания, които позволяват устойчиво използване на ресурсите

2

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Брой на рибарите, които се ползват от операцията

3

Цифрова стойност

I.17

Член 40, параграф 1, буква а)

Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие — събиране на отпадъци

Брой на рибарите, които се ползват от операцията

1

Цифрова стойност

Да

I.18

Член 40, параграф 1, букви б)—ж) и и) и член 44, параграф 6

Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие — принос за по-доброто управление или съхранение, изграждане, монтаж или осъвременяване на стационарни или преносими съоръжения, изготвяне на планове за защита и управление, свързани с обектите по „Натура 2000“ и защитените територии, управление, възстановяване и наблюдение на морските защитени територии, включително обекти по „Натура 2000“, повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда, участие в други действия, целящи поддържането и подобряването на биологичното разнообразие и екосистемните услуги

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов или с риболов във вътрешни водоеми, или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

Вид на операцията: инвестиции в съоръжения; управление на ресурсите; планове за управление на защитени зони по „Натура 2000“ и на специални защитени зони; управление на „Натура 2000“; управление на морските защитени територии; повишаване на осведомеността; други действия за подобряване на биологичното разнообразие

2

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Обхваната обща площ по „Натура 2000“ (в km2) (ако е приложимо)

3

Цифрова стойност

Обхваната обща площ на морските защитени територии (в km2) (ако е приложимо)

4

Цифрова стойност

Брой на засегнатите рибари

5

Цифрова стойност

I.19

Член 40, параграф 1, буква з)

Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие — схеми за компенсиране на щетите върху улова, нанесени от бозайници и птици

Брой на рибарите, които се ползват от операцията

1

Цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

I.20

Член 41, параграф 1, букви а)—в) и член 44, параграф 1, буква г)

Енергийна ефективност и смекчаване на въздействието от изменението на климата — инвестиции на борда на корабите, одити и схеми за енергийна ефективност, проучвания

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов или с риболов във вътрешни водоеми, или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов (само за член 41, параграф 1, буква а)

Вид на операцията: оборудване на борда на корабите; риболовни уреди; одити и схеми за енергийна ефективност; проучвания

2

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Брой на рибарите, които се ползват от операцията

3

Цифрова стойност

намаление в % на разхода на гориво

4

Цифрова стойност

намаление в % на емисиите на CO2, ако е приложимо

5

Цифрова стойност

I.21

Член 41, параграф 2 и член 44, параграф 1, буква г)

Енергийна ефективност и смекчаване на въздействието от изменението на климата — подмяна или осъвременяване на двигатели

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов или с риболов във вътрешни водоеми, или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

Вид на операцията: подмяна на двигатели; осъвременяване

2

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

kW преди интервенцията (сертифицирани или преминали физическа проверка)

3

Цифрова стойност

kW след интервенцията (сертифицирани или преминали физическа проверка)

4

Цифрова стойност

Брой на рибарите, които се ползват от операцията

5

Цифрова стойност

намаление в проценти на разхода на гориво

6

Цифрова стойност

намаление в проценти на емисиите на CO2, ако е приложимо

7

Цифрова стойност

I.22

Член 42 и член 44, параграф 1, буква д)

Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов или с риболов във вътрешни водоеми, или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

Вид на операцията: инвестиции, които добавят стойност на продуктите; инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на рибните продукти

2

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Брой на рибарите, които се ползват от операцията

3

Цифрова стойност

I.23

Член 43, параграфи 1 и 3 и член 44, параграф 1, буква е)

Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки — инвестиции за подобряване на инфраструктурата на рибарските пристанища, рибните борси, кейовете за разтоварване и покритите лодкостоянки, инвестиции за подобряване на безопасните условия за труд на рибарите

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов или с риболов във вътрешни водоеми, или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

Категория инвестиции: рибарски пристанища; кейове за разтоварване; рибни борси; покрити лодкостоянки

2

Вж. кода в таблица 5, цифрова стойност

Вид на инвестициите: качество; контрол и проследяемост; енергийна ефективност; опазване на околната среда; безопасност и условия на труд

3

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Брой на рибарите, които се ползват от операцията

4

Цифрова стойност

Брой на другите ползватели на пристанището или на другите работници, които се ползват от операцията

5

Цифрова стойност

I.24

Член 43, параграф 2

Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки — инвестиции, улесняващи изпълнението на задължението за разтоварване на сушата на целия улов

Категория инвестиции: рибарски пристанища; кейове за разтоварване; рибни борси; покрити лодкостоянки

1

Вж. кода в таблица 5, цифрова стойност

Не

Брой на рибарите, които се ползват от операцията

2

Цифрова стойност

Глава II: Устойчиво развитие на аквакултурите

II.1

Член 47

Иновации

Вид на иновациите: развитие на знанието; въвеждане на нови видове; проучвания за осъществимост

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Вид на участващата научноизследователска организация

2

Вж. кода в таблица 4, цифрова стойност

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията, пряко свързана с подпомаганите предприятия

3

Цифрова стойност

II.2

Член 48, параграф 1, букви а)—г) и е)—з)

Продуктивни инвестиции в аквакултурите

Вид на инвестициите: продуктивни инвестиции; диверсификация; осъвременяване; здраве на животните; качество на продуктите; възстановяване; допълнителни дейности

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

2

Цифрова стойност

II.3

Член 48, параграф 1, букви д), и) и й)

Продуктивни инвестиции в аквакултурите — ефективност на ресурсите, намаляване на използването на вода и химикали, рециркулационни системи, които свеждат до минимум потреблението на вода

Вид на инвестициите: околна среда и ресурси; потребление и качество на водата; затворени системи

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

II.4

Член 48, параграф 1, буква к)

Продуктивни инвестиции в аквакултурите — повишаване на енергийната ефективност, енергия от възобновяеми източници;

Вид на инвестициите: енергийна ефективност; енергия от възобновяеми източници

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

II.5

Член 49

Услуги по управление и възстановяване и консултантски услуги за стопанствата за аквакултури

Вид на операцията: създаване на услуги по управление; получаването от стопанствата на консултантски услуги; услуги по възстановяване и консултантски услуги (с акцент върху спазването на законодателството в областта на околната среда); услуги по възстановяване и консултантски услуги (с акцент върху оценката на въздействието върху околната среда); услуги по възстановяване и консултантски услуги (с акцент върху спазването на законодателството във връзка с хуманното отношение към животните, здравеопазването и безопасността, както и на законодателството в областта на общественото здраве); услуги по възстановяване и консултантски услуги (с акцент върху стратегиите за предлагане на пазара и бизнес стратегиите)

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

2

Цифрова стойност

II.6

Член 50

Насърчаване на човешкия капитал и създаването на мрежи от контакти

Вид на дейността: професионално обучение; учене през целия живот, разпространение; нови професионални умения; подобряване на условията на труд и безопасността на работното място; създаване на мрежи от контакти и обмен на опит

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

2

Цифрова стойност

Брой на съпрузите и партньорите на семейни начала, които се ползват от операцията

3

Цифрова стойност

II.7

Член 51

Увеличаване на потенциала на обектите за аквакултури

Вид на операцията: определяне на зони; подобряване на помощни съоръжения и инфраструктури; предотвратяване на сериозни увреждания; действия след откриване на повишена смъртност или болести

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

2

Цифрова стойност

II.8

Член 52

Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури

Обхваната обща площ (в km2)

1

Цифрова стойност

Не

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

2

Цифрова стойност

II.9

Член 53

Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и към биологични аквакултури

Вид на операцията: преминаване към биологични аквакултури; участие в схемите по управление на околната среда и одитиране (СУОСО)

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

2

Цифрова стойност

Обхваната обща площ (в km2)

3

Цифрова стойност

II.10

Член 54

Аквакултури, осигуряващи екологични услуги

Вид на операцията: аквакултури в зоните по „Натура 2000“; опазване и възпроизводство ex-situ; операции, които са свързани с аквакултури, включително опазването и подобряването на околната среда и на биологичното разнообразие;

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

2

Цифрова стойност

Обхваната обща площ по „Натура 2000“ (в km2)

3

Цифрова стойност

Обхваната обща площ извън „Натура 2000“ (в km2)

4

Цифрова стойност

II.11

Член 55

Мерки в областта на общественото здраве

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

1

Цифрова стойност

Не

II.12

Член 56

Мерки в областта на здравето на животните и хуманното отношение към тях

Вид на операцията: контрол и ликвидиране на болести; най-добри практики и кодекси на поведение; намаляване на зависимостта от ветеринарни лекарствени продукти; ветеринарни или фармацевтични проучвания и добри практики; групи за защита на здравето; компенсиране на производителите на черупчести мекотели

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

2

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

II.13

Член 57

Застраховане на запасите от аквакултури

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

1

Цифрова стойност

Не

Глава III: Устойчиво развитие на районите за рибарство и аквакултури

III.1

Член 62, параграф 1, буква а)

Подготвително подпомагане

Вид на бенефициера

1

Вж. кода в таблица 4, цифрова стойност

Не

III.2

Член 63

Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие подбор на местни инициативни рибарски групи (МИРГ) (1).

Общ брой на населението, обхванато от МИРГ (в единици)

1

Цифрова стойност

Не

Брой на публичните партньори в МИРГ

2

Цифрова стойност

Брой на частните партньори в МИРГ

3

Цифрова стойност

Брой на партньорите от гражданското общество в МИРГ

4

Цифрова стойност

Брой на работещите в еквиваленти на пълно работно време (ПРВ), наети или назначени от МИРГ за администриране

5

Цифрова стойност

Брой на работещите в еквиваленти на ПРВ, наети или назначени от МИРГ за популяризиране

6

Цифрова стойност

III.3

Член 63

Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие Проекти, подкрепени от МИРГ (включително текущи разходи и популяризиране)

Вид на операцията: добавяне на стойност; диверсификация; околна среда; социално-културни операции; управление; текущи разходи и популяризиране

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Вид на бенефициера

2

Вж. кода в таблица 4, цифрова стойност

III.4

Член 64

Дейности за сътрудничество

Вид на операцията: подготвително подпомагане; проекти в рамките на една и съща държава членка; проекти с други държави членки; проекти с партньори извън ЕС

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Брой партньори, ако е приложимо

2

Цифрова стойност

Глава IV: Мерки, свързани с предлагането на пазара и преработването

IV.1

Член 66

Планове за производство и предлагане на пазара

Брой на съответните членове на организации на производителите

1

Цифрова стойност

Не

IV.2

Член 67

Помощ за съхранение

Брой на членовете на организациите на производители, които се ползват от операцията

1

Цифрова стойност

Не

IV.3

Член 68

Мерки за предлагане на пазара

Вид на операцията: създаване на организации на производители, на асоциации или на междубраншови организации; търсене на нови пазари и подобряване на условията за търговия (с акцент върху видове с търговски потенциал); търсене на нови пазари и подобряване на условията за търговия (с акцент върху нежелания улов); търсене на нови пазари и подобряване на условията за търговия (с акцент върху продукти с ниска степен на въздействие или биологични продукти); повишаване на качеството и добавената стойност (с акцент върху сертифицирането и насърчаването на устойчиви продукти); повишаване на качеството и добавената стойност (с акцент върху схемите за качество); повишаване на качеството и добавената стойност (с акцент върху прякото предлагане на пазара) повишаване на качеството и добавената стойност (с акцент върху опаковането); прозрачност на производството; проследяемост и екомаркировка; стандартни договори; информационни и рекламни кампании

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

 

Брой на предприятията, които се ползват от операцията

2

Цифрова стойност

Брой на членовете на организациите на производители, които се ползват от операцията

3

Цифрова стойност

IV.4

Член 69

Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

Вид на инвестицията: реализиране на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда; подобряване на безопасността, хигиената, здравето и условията на труд; преработване на улов, който не е предназначен за консумация от човека; преработване на странични продукти; преработване на продукти от биологични аквакултури; нови или подобрени продукти, процеси или управленски системи

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Брой на подпомаганите предприятия

2

Цифрова стойност

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

3

Цифрова стойност

Глава V: Компенсация за допълнителни разходи в най-отдалечените региони за продукти от риболов и аквакултури

V.1

Член 70

Компенсационен режим

Компенсиране на допълнителни разходи

1

Цифрова стойност

Не

Брой на предприятията, които се ползват от операцията

2

Цифрова стойност

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

3

Цифрова стойност

Глава VI: Съпътстващи мерки за ОПОР при споделено управление

VI.1

Член 76

Контрол и изпълнение

Вид на операцията: закупуване, инсталиране и разработване на компютърни технологии; разработване, закупуване и инсталиране на компонентите, които са необходими, за да се осигури предаването на данни; разработване, закупуване и инсталиране на компонентите, които са необходими за гарантиране на проследяемостта; въвеждане на програми за обмен и анализ на данни; осъвременяване и закупуване на кораби, самолети и хеликоптери за патрулиране; закупуване на други средства за контрол; разработване на иновативни системи за контрол и мониторинг и изпълнение на пилотни проекти програми за обучение и обмен на опит; анализ на разходите и ползите и оценка на одитите; семинари и медийни средства; оперативни разходи; изпълнение на план за действие

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Да, ако са направени инвестиции на борда на корабите

Вид на бенефициера

2

Вж. кода в таблица 4, цифрова стойност

VI.2

Член 77

Събиране на данни

Вид на бенефициера

1

Вж. кода в таблица 4, цифрова стойност

Не

Глава VII: Техническа помощ по инициатива на държави членки

VII.1

Член 78

Техническа помощ по инициатива на държави членки

Вид на операцията: изпълнение на оперативната програма; информационни системи; подобряване на административния капацитет; информационни дейности; оценка; проучвания; контрол и одит, мрежа от МИРГ; други

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Глава VIII: Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика

VIII.1

Член 80, параграф 1, буква а)

Интегрирано морско наблюдение

Вид на операцията: принос за интегрираното морско наблюдение; принос за общата среда за обмен на информация (CISE)

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Вид на бенефициера

2

Вж. кода в таблица 4, цифрова стойност

VIII.2

Член 80, параграф 1, буква б)

Насърчаване на опазването на морската среда и устойчиво използване на морските и крайбрежните ресурси

Вид на операцията: морски защитени територии; „Натура 2000“

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Повърхност на обхванатите морски защитени територии (km2) (ако е приложимо)

2

Цифрова стойност

Повърхност на „Натура 2000“ (km2) (ако е приложимо)

3

Цифрова стойност

Вид на бенефициера

4

Вж. кода в таблица 4, цифрова стойност

VIII.3

Член 80, параграф 1, буква в)

Повишаване на знанията за състоянието на морската среда

Вид на операцията: създаване на система за мониторинг; определяне на мерки за Рамковата директива за морска стратегия

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Вид на бенефициера

2

Вж. кода в таблица 4, цифрова стойност


Таблица 2 — Вид риболов

Код

Описание

1

Морски риболов

2

Риболов във вътрешни водоеми

3

И двата вида


Таблица 3 — Видове операции

Код

Описание

Свързани с код на мярката/мерките

1

Продукти и оборудване

I.1

2

Процеси и техники

I.1

3

Система за управление и организация

I.1

4

Проучвания за осъществимост и консултантски услуги

I.2

5

Професионални консултации

I.2

6

Бизнес стратегии

I.2

7

Мрежи

I.3

8

Споразумения за партньорство или асоциации

I.3

9

Събиране и управление на данни

I.3

10

Проучвания

I.3

11

Пилотни проекти

I.3

12

Разпространение

I.3

13

Семинари

I.3

14

Най-добри практики

I.3

15

Обучение и образование

I.4, I.5

16

Създаване на мрежи от контакти

I.4

17

Социален диалог

I.4

18

Инвестиции на борда на корабите

I.6

19

Риболовен туризъм

I.6

20

Ресторанти

I.6

21

Услуги, свързани с опазване на околната среда

I.6

22

Образователни дейности

I.6

23

Инвестиции на борда на корабите

I.8

24

Индивидуално оборудване

I.8

25

Неблагоприятно климатично явление

I.12

26

Екологичен инцидент

I.12

27

Разходи за спасителни операции

I.12

28

Подготовка

I.13, I.14

29

Разработване

I.13, I.14

30

Мониторинг

I.13, I.14

31

Оценка

I.13

32

Управление

I.13

33

Участие на заинтересовани страни

I.14

34

Пряко зарибяване

I.14

35

Избирателност на уредите

I.15

36

Намаляване на изхвърлянето на улов или справяне с нежелания улов

I.15

37

Премахване на въздействията върху съответната екосистема и морското дъно

I.15

38

Защита на риболовните уреди и на улова от бозайници и птици

I.15

39

Устройства за привличане на рибата в най-отдалечените региони

I.15

40

Развитие на нови технически или организационни знания, намаляващи въздействията

I.16

41

Въвеждане на нови технически или организационни знания, намаляващи въздействията

I.16

42

Развитие на нови технически или организационни знания, които позволяват устойчиво използване на ресурсите

I.16

43

Въвеждане на нови технически или организационни знания, които позволяват устойчиво използване на ресурсите

I.16

44

Инвестиции в съоръжения

I.18

45

Управление на ресурсите

I.18

46

Планове за управление на защитени зони по „Натура 2000“ и на специални защитени зони

I.18

47

Управление на „Натура 2000“

I.18

48

Управление на морските защитени територии

I.18

49

Повишаване на осведомеността

I.18

50

Други действия за подобряване на биологичното разнообразие

I.18

51

Оборудване на борда на корабите

I.20

52

Риболовни уреди

I.20

53

Одити и схеми за енергийна ефективност

I.20

54

Проучвания

I.20

55

Подмяна на двигатели

I.21

56

Осъвременяване

I.21

57

Инвестиции, които добавят стойност на продуктите

I.22

58

Инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на рибните продукти

I.22

59

Качество

I.23

60

Контрол и проследяемост

I.23

61

Енергийна ефективност

I.23

62

Опазване на околната среда

I.23

63

Безопасност и условия на труд

I.23

64

Развитие на знанието

II.1

65

Въвеждане на нови видове

II.1

66

Проучвания за осъществимост

II.1

67

Продуктивни инвестиции

II.2

68

Диверсификация

II.2

69

Осъвременяване

II.2

70

Здраве на животните

II.2

71

Качество на продуктите

II.2

72

Възстановяване

II.2

73

Допълнителни дейности

II.2

74

Околна среда и ресурси

II.3

75

Потребление и качество на водата

II.3

76

Затворени системи

II.3

77

Енергийна ефективност

II.4

78

Енергия от възобновяеми източници

II.4

79

Създаване на услуги по управление

II.5

80

Получаването от стопанствата на консултантски услуги

II.5

81

Услуги по възстановяване и консултантски услуги (с акцент върху спазването на законодателството в областта на околната среда)

II.5

82

Услуги по възстановяване и консултантски услуги (с акцент върху оценката на въздействието върху околната среда)

II.5

83

Услуги по възстановяване и консултантски услуги (с акцент върху спазването на законодателството във връзка с хуманното отношение към животните, здравеопазването и безопасността, както и на законодателството в областта на общественото здраве)

II.5

84

Услуги по възстановяване и консултантски услуги (с акцент върху стратегиите за предлагане на пазара и бизнес стратегиите)

II.5

85

Професионално обучение

II.6

86

Учене през целия живот

II.6

87

Разпространение

II.6

88

Нови професионални умения

II.6

89

Подобряване на условията на труд и на безопасността на работното място

II.6

90

Създаване на мрежи от контакти и обмен на опит

II.6

91

Определяне на зони

II.7

92

Подобряване на помощни съоръжения и инфраструктури

II.7

93

Предотвратяване на сериозни увреждания

II.7

94

Действия след откриване на повишена смъртност или болести

II.7

95

Преминаване към биологични аквакултури

II.9

96

Участие в СУОСО

II.9

97

Аквакултури в зони по „Натура 2000“

II.10

98

Опазване и възпроизводство ex-situ

II.10

99

Операции, които са свързани с аквакултури, включително опазването и подобряването на околната среда и на биологичното разнообразие

II.10

100

Контрол и ликвидиране на болести

II.12

101

Най-добри практики и кодекси на поведение

II.12

102

Намаляване на зависимостта от ветеринарни лекарствени продукти

II.12

103

Ветеринарни или фармацевтични проучвания и добри практики

II.12

104

Групи за защита на здравето

II.12

105

Компенсиране на производителите на черупчести мекотели

II.12

106

Добавяне на стойност

III.3

107

Диверсификация

III.3

108

Околна среда

III.3

109

Социално-културни операции

III.3

110

Управление

III.3

111

Текущи разходи и популяризиране

III.3

112

Подготвително подпомагане

III.4

113

Проекти в рамките на една и съща държава членка

III.4

114

Проекти с други държави членки

III.4

115

Проекти с партньори извън ЕС

III.4

116

Създаване на организации на производители, на асоциации или на междубраншови организации

IV.3

117

Търсене на нови пазари и подобряване на условията за търговия (с акцент върху видове с търговски потенциал)

IV.3

118

Търсене на нови пазари и подобряване на условията за търговия (с акцент върху нежелания улов)

IV.3

119

Търсене на нови пазари и подобряване на условията за търговия (с акцент върху продукти с ниска степен на въздействие или биологични продукти)

IV.3

120

Повишаване на качеството и добавената стойност (с акцент върху сертифицирането и насърчаването на устойчиви продукти)

IV.3

121

Повишаване на качеството и добавената стойност (с акцент върху схемите за качество)

IV.3

122

Повишаване на качеството и добавената стойност (с акцент върху прякото предлагане на пазара)

IV.3

123

Повишаване на качеството и добавената стойност (с акцент върху опаковането)

IV.3

124

Прозрачност на производството

IV.3

125

Проследяемост и екомаркировка

IV.3

126

Стандартни договори

IV.3

127

Информационни и рекламни кампании

IV.3

128

Реализиране на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда

IV.4

129

Подобряване на безопасността, хигиената, здравето и условията на труд

IV.4

130

Преработване на улов, който не е предназначен за консумация от човека

IV.4

131

Преработване на странични продукти

IV.4

132

Преработване на продукти от биологични аквакултури

IV.4

133

Нови или подобрени продукти, процеси или управленски системи

IV.4

134

Закупуване, инсталиране и разработване на компютърни технологии

VI.1

135

Разработване, закупуване и инсталиране на компонентите, които са необходими, за да се осигури предаването на данни

VI.1

136

Разработване, закупуване и инсталиране на компонентите, които са необходими за гарантиране на проследяемостта

VI.1

137

Въвеждане на програми за обмен и анализ на данни

VI.1

138

Осъвременяване и закупуване на кораби, самолети и хеликоптери за патрулиране

VI.1

139

Закупуване на други средства за контрол

VI.1

140

Разработване на иновативни системи за контрол и мониторинг и изпълнение на пилотни проекти

VI.1

141

Програми за обучение и обмен на опит

VI.1

142

Анализ на разходите и ползите и оценка на одитите

VI.1

143

Семинари и медийни средства

VI.1

144

Оперативни разходи

VI.1

145

Изпълнение на план за действие

VI.1

146

Изпълнение на оперативната програма

VII.1

147

Информационни системи

VII.1

148

Подобряване на административния капацитет

VII.1

149

Информационни дейности

VII.1

150

Оценка

VII.1

151

Проучвания

VII.1

152

Контрол и одит

VII.1

153

Мрежа от МИРГ

VII.1

154

Други

VII.1

155

Принос за интегрираното морско наблюдение

VIII.1

156

Принос за CISE

VIII.1

157

Морски защитени територии

VIII.2

158

„Натура 2000“

VIII.2

159

Създаване на програма за мониторинг

VIII.3

160

Определяне на мерки за Рамковата директива за морска стратегия

VIII.3


Таблица 4 — Видове бенефициери

Код

Описание

1

Публичен орган

2

Юридическо лице

3

Физическо лице

4

Рибарска организация

5

Организации на производителите

6

НПО

7

Изследователски център/университет

8

Смесено участие


Таблица 5 — Категории инвестиции

Код

Описание

Свързани с код на мярката/мерките

1

Рибарски пристанища

I.23, I.24

2

Кейове за разтоварване

I.23, I.24

3

Рибни борси

I.23, I.24

4

Покрити лодкостоянки

I.23, I.24


(1)  Информация, която се предоставя само когато е избрана МИРГ.