19.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 332/26


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1236/2014 НА КОМИСИЯТА

от 18 ноември 2014 година

за разрешаване на употребата на L-валин, получен от Corynebacterium glutamicum (DSM 25202), като фуражна добавка за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на употребата на L-валин, получен от Corynebacterium glutamicum (DSM 25202). Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на L-валин, получен от Corynebacterium glutamicum (DSM 25202), като фуражна добавка за всички видове животни, която да бъде класифицирана в категорията „хранителни добавки“.

(4)

В становището си от 2 юли 2014 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба L-валин, получен от Corynebacterium glutamicum (DSM 25202), не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и на човека, нито върху околната среда и че се счита за ефикасен източник на основната аминокиселина L-валин при храненето на животните. Органът не счита, че са необходими специфични изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на L-валин, получен от Corynebacterium glutamicum (DSM 25202), беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посоченото вещество следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешение

Разрешава се употребата на посоченото в приложението вещество, което принадлежи към категорията „хранителни добавки“ и към функционалната група „аминокиселини, техните соли и аналози“, като добавка при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 ноември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014; 12(7):3795.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „хранителни добавки“. Функционална група: „аминокиселини, техните соли и аналози“

3c369

L-валин

Състав на добавката

L-валин най-малко 98 % (в сухо вещество).

Характеристика на активното вещество

L-валин ((2S)-2-амино-3-метилбутанова киселина), получен от Corynebacterium glutamicum (DSM 25202).

Химична формула: C5H11NO2

CAS номер: 72-18-4

Метод за анализ  (1)

За определянето на L-валин във фуражната добавка: „L-валин монография“ (компендиум Food Chemical Codex).

За определянето на L-валин в премикси, комбинирани фуражи и фуражни суровини: йонообменна хроматография, съчетана със следколонна дериватизация и спектрофотометрично определяне (HPLC/VIS) — Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията

Всички видове

 

 

1.

Задължително обозначаване върху етикета на добавката:

съдържание на влага.

2.

За безопасността на потребителите: по време на работа да се носят предпазна маска на устата, предпазни очила и ръкавици.

3.

При доброволно обозначаване на добавката върху етикета на фуражните суровини и комбинираните фуражи се включва следното:

наименование и идентификационен номер на добавката,

количество на добавката.

9 декември 2024 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния адрес на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports