18.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 331/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EС) № 1225/2014 НА СЪВЕТА

от 17 ноември 2014 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1), и по-специално член 14, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 269/2014.

(2)

Информацията за едно лице в списъка съгласно Регламент (ЕС) № 269/2014 следва да бъде изменена.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 следва поради това да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 ноември 2014 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписването за следното лице, съдържащо се в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014, се заменя с вписването по-долу.

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Волфович Жириновски

Роден на 25.4.1946 г. в

Image

(преди известен и като Алма-Ата), Казахстан.

Член на Съвета на Държавната Дума; лидер на политическа партия ЛДПР. Подкрепял активно използването на руски въоръжени сили в Украйна и анексирането на Крим. Активно призовавал за разцепването на Украйна. Подписал от името на партията ЛДПР, която председателства, споразумение с т.нар. „Донецка народна република“.

12.9.2014 г.