5.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 318/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1191/2014 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2014 година

за определяне на формата и средствата за подаване на доклада по член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 (1), и по-специално член 19, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1493/2007 на Комисията (2) определя формата на докладите, представяни от производителите, вносителите и износителите на определени флуорсъдържащи парникови газове съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3). Впоследствие Регламент (ЕО) № 842/2006 бе отменен с Регламент (ЕС) № 517/2014. Член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014 установява нови задължения за докладване относно производството, вноса, износа, употребата като изходна суровина и унищожаването на веществата, изброени в приложения I и II към Регламент (ЕС) № 517/2014. Следователно настоящият регламент следва да замени Регламент (ЕО) № 1493/2007.

(2)

С оглед на осигуряване на еднаквост и съгласуваност при събирането на данни и за ограничаване на административните тежести предприятията следва да предоставят информацията, изисквана съгласно член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014, посредством инструмент за докладване по електронен път, съдържащ съответните формуляри за техните отделни дейности, предоставени от Европейската агенция за околна среда и на разположение на уебсайта на Европейската комисия.

(3)

Предоставените на доброволна основа данни относно количествата на флуоровъглеводородите, изнасяни в оборудване, което е произведено в ЕС за тази цел, въпреки че не са от значение за референтната стойност и за изчисляване на квотите, могат да бъдат полезни за мониторинга на икономическите въздействия от намаляването на количествата флуоровъглеводороди, пуснати на пазара.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Докладите, изисквани в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014, се подават по електронен път, като се използва инструментът за докладване, основаващ се на формата, определен в приложението към настоящия регламент, който е на разположение на уебсайта на Комисията за посочената цел.

Член 2

Регламент (ЕО) № 1493/2007 се отменя.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 195.

(2)  Регламент (ЕО) № 1493/2007 на Комисията от 17 декември 2007 г. за установяване на формата на докладите, представяни от производители, вносители и износители на определени флуорирани парникови газове съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 7).

(3)  Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБЩИ ОБЯСНЕНИЯ

Освен ако не е посочено друго в свързаните с докладването раздели от настоящото приложение, докладваните данни обхващат дейностите на предприятието през календарната година, за която се подава докладът.

Мерните единици, обхванатите газове, степента на подробност и указването на годината, през която дейностите се докладват за първи път, са посочени отделно във всеки раздел за докладване.

Общият формат на инструмента за докладване е изложен в следващите раздели за докладване. Номерирането на разделите, представени по-долу, няма връзка с номерацията в Регламент (ЕС) № 517/2014 или в инструмента за докладване по електронен път, но се използва във формулите за автоматично изчисляване на някои стойности.

Раздели за докладване

Раздел 1:   Попълва се от производителите на газове — член 19, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 517/2014 и точка 1, букви а) и в) от приложение VII към Регламент (ЕС) № 517/2014

Прилага се за първи път при докладването относно дейностите, извършени през 2014 г. (най-късно до 31 март 2015 г.).

Количествата трябва да бъдат докладвани в метрични тонове с точност до третия знак след десетичната запетая, поотделно за всеки газ, включен в приложение I или приложение II към Регламент (ЕС) № 517/2014. Количествата от смеси, съдържащи посочените вещества, пуснати на пазара, следва да се докладват, като също така се посочват количествата, използвани като съставки на тези смеси от източници, различни от собствено производство.

 

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДА

КОМЕНТАРИ

1A

Общо количество, произведено от съоръжения в Съюза

 

 

1B

количество, произведено от съоръжения в Съюза, състоящо се от уловени странични продукти или нежелани продукти, като посочените уловени странични продукти или нежелани продукти са били унищожени в съоръженията преди пускането на пазара

Докладите от производители, извършващи унищожаване, относно общо унищожените количества, са дадени в раздел за докладване 8

 

1C

количество, произведено от съоръжения в Съюза, състоящо се от уловени странични продукти или нежелани продукти, като посочените уловени странични продукти или нежелани продукти са били предадени на други предприятия за унищожаване и не са били пускани на пазара преди това

Предприятието, което извършва унищожаването, се идентифицира

АВТОМАТИЧНО ИЗЧИСЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА

 

1D

Общо количество унищожена собствена продукция, която не е била пусната на пазара преди това

1D = 1B + 1C

1E

Продукция, налична за продажба

1E = 1A – 1D

Раздел 2:   Попълва се от вносителите на газове — член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014 и точка 2, буква а) от приложение VII към Регламент (ЕС) № 517/2014

Прилага се за първи път при докладването относно дейностите, извършени през 2014 г. (най-късно до 31 март 2015 г.).

Количествата трябва да бъдат докладвани в метрични тонове с точност до третия знак след десетичната запетая, поотделно за всеки газ, включен в приложение I или приложение II към Регламент (ЕС) № 517/2014, за смеси, съдържащи най-малко един от тези газове, или за всеки газ или всяка смес, съдържащи се във внасяни предварителни смеси от полиоли.

Тук се докладва само вносът на нетните количества (без контейнерите), включително количествата, доставяни заедно с дадено оборудване и предназначени за зареждане на посоченото оборудване след вноса, но не и количествата, които се съдържат в оборудването. Вносът на газове, съдържащи се в продукти или оборудване, се отчитат в раздел за докладване 11. Докладва се целият внос, с изключение на вноса с цел транзитно преминаване през митническата територия на Съюза или вноса по други режими, които позволяват временното движение на стоки в митническата територия, при условие че в последния случай стоките остават на митническата територия не повече от 45 дни.

 

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДА

КОМЕНТАРИ

2A

Количество, внесено в Съюза

 

Раздел 3:   Попълва се от износителите на газове — член 19, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 517/2014 и точка 3, букви а) и б) от приложение VII към Регламент (ЕС) № 517/2014

Прилага се за първи път при докладването относно дейностите, извършени през 2014 г. (най-късно до 31 март 2015 г.).

Количествата се докладват в метрични тонове с точност до третия знак след десетичната запетая, поотделно за всеки газ, включен в приложение I или приложение II към Регламент (ЕС) № 517/2014, за смеси, съдържащи най-малко един от тези газове, или за всеки газ или всяка смес, съдържащи се в изнасяни предварителни смеси от полиоли.

В този раздел се докладва само износът на нетни количества газове (без контейнерите), доставяни заедно с дадено оборудване и предназначени за зареждане на посоченото оборудване след износа.

Количествата от собствено производство или от собствен внос, доставяни на други предприятия в Съюза за директен износ, се отчитат в раздел за докладване 5.

 

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДА

КОМЕНТАРИ

3A

Общо количество, изнесено от Съюза

 

 

3B

Изнесени количества от собствено производство или внос

 

АВТОМАТИЧНО ИЗЧИСЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА

 

3C

Изнесено количество, закупено от други предприятия в рамките на Съюза

3C = 3A – 3B

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДА

 

3D

Количество, изнесено за рециклиране

 

 

3E

Количество, изнесено за регенериране

 

 

3F

Количество, изнесено за унищожаване

 

Раздел 4:   Попълва се от производителите и вносителите на газове — член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014 и точка 1, буква г), точка 2, букви б) и г) от приложение VII към Регламент (ЕС) № 517/2014

Прилага се за първи път при докладването относно дейностите, извършени през 2014 г. (най-късно до 31 март 2015 г.).

Количествата се докладват в метрични тонове с точност до третия знак след десетичната запетая, поотделно за всеки газ, включен в приложение I или приложение II към Регламент (ЕС) № 517/2014, или за смеси, съдържащи най-малко един от тези газове, или за всеки газ или всяка смес, съдържащи се в предварителни смеси от полиоли.

 

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДА

КОМЕНТАРИ

4A

Общо запаси към 1 януари

 

 

4B

от които: запаси на количества от собствен внос или производство към 1 януари

 

 

 

4C

от които: запаси на количества от собствен внос или производство, които по-рано не са били пуснати на пазара, към 1 януари

В частност нереализирано собствено производство и собствен внос, който не е допуснат за свободно обращение

АВТОМАТИЧНО ИЗЧИСЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА

 

 

4D

от които: запаси на количества от собствен внос или производство, които по-рано са били пуснати на пазара, към 1 януари

В частност собствен внос, който е допуснат за свободно обращение

4D = 4B – 4C

 

4E

Други запаси към 1 януари

В частност от покупки в рамките на Съюза

4E = 4A – 4B

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДА

4F

Общо запаси към 31 декември

 

 

4G

от които: запаси на количества от собствен внос или производство към 31 декември

 

 

 

4H

от които: запаси на количества от собствен внос или производство, които по-рано не са били пуснати на пазара, към 31 декември

В частност нереализирано собствено производство, собствен внос, който не е допуснат за свободно обращение

АВТОМАТИЧНО ИЗЧИСЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА

 

 

4I

от които: запаси на количества от собствен внос или производство, които по-рано са били пуснати на пазара, към 31 декември

В частност собствен внос, който е допуснат за свободно обращение

4I = 4G – 4H

 

4J

от които: други запаси към 31 декември

В частност от покупки в рамките на Съюза

4J = 4F – 4G

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДА

4K

Количество, оползотворено от самото предприятие

 

4L

Количество, рециклирано от самото предприятие

 

АВТОМАТИЧНО ИЗЧИСЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА

4M

Общо количество, физически пуснато на пазара

4M = 1E + 2A – 3B + 4C – 4H

Раздел 5:   Количества за използване, изключени по силата на член 15, параграф 2, които се попълват от производителите и вносителите на флуоровъглеводороди — член 19, параграфи 1, 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 517/2014 и точка 1, буква б) и точка 2, буква а) от приложение VII към Регламент (ЕС) № 517/2014

Прилага се за първи път при докладването относно дейностите, извършени през 2014 г. (най-късно до 31 март 2015 г.).

Количествата се докладват в метрични тонове с точност до третия знак след десетичната запетая, поотделно за всеки флуоровъглеводород (за газове, включени в раздел 1 от приложение I към Регламент (ЕС) № 517/2014, за смеси или предварителни смеси от полиоли, съдържащи най-малко един от тези газове).

 

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДА

КОМЕНТАРИ

5A

Количество, внесено в Съюза за унищожаване

Предприятието или предприятията, които извършват унищожаването, се посочват.

Докладите относно унищожените количества от вносителите, извършващи самостоятелно и унищожаване, се дават в раздел за докладване 8

5B

Количество, използвано от производител или вносител като изходна суровина или директно доставено от производител или вносител на предприятия за употреба като изходна суровина

Предприятието или предприятията, които използват изходна суровина, се посочват.

Докладите от производителите или вносителите, които използват изходна суровина, относно тяхната изходна суровина, се дават в раздел за докладване 7

5C

Количество, директно доставено на предприятия за износ извън Съюза, когато тези количества впоследствие не са предоставени на друго лице в рамките на Съюза, преди да бъдат изнесени

На доброволна основа количествата, доставени директно на предприятия за производство на оборудване в Съюза, когато такова оборудване впоследствие е директно изнесено от Съюза

Изнасящото предприятие или предприятия се посочват. Следва да бъдат предоставяни документи, даващи възможност за проверка.

Докладват се само нетните количества флуоровъглеводороди (без контейнерите), не се докладват количествата, съдържащи се в продукти или оборудване.

Данни за доставки, предназначени за производството на оборудване, което се изнася директно, могат да бъдат предоставяни за сведение и следва да посочват изнасящия производител на оборудване и количествата, които са били изнесени

5D

Количество, доставено пряко за използване във военно оборудване

Предприятието, което получава количеството за използване във военно оборудване, следва да бъде посочено.

5E

Количество, директно доставено на предприятие, което го използва за ецване на полупроводникови материали или почистване на камери за химично отлагане от газова фаза в сектора за производство на полупроводници

Приемащият производител на полупроводници следва да бъде посочен

5F

Количество, директно доставено на предприятие, което произвежда дозиращи инхалатори, за доставка на фармацевтични съставки

Приемащият производител на дозиращи инхалатори за доставка на фармацевтични съставки следва да бъде посочен

Раздел 6:   Категории за приложения на газове за пазара на ес, попълват се от производителите и вносителите на газове — член 19, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 517/2014 и точка 1, буква а) и точка 2, буква а) от приложение VII към Регламент (ЕС) № 517/2014

Прилага се за първи път при докладването относно дейностите, извършени през 2014 г. (най-късно до 31 март 2015 г.).

Количествата се докладват в метрични тонове с точност до третия знак след десетичната запетая, поотделно за всеки газ, включен в приложение I или II към Регламент (ЕС) № 517/2014, или за смес, съдържаща най-малко един от тези газове.

 

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДА

КОМЕНТАРИ

6A

Износ

За флуоровъглеводороди, докладваното тук количество [6A] трябва да е същото или по-голямо количество от докладваното в раздел за докладване 5, доставяно директно на предприятията за износ извън Съюза, когато тези количества впоследствие не са били предоставени на друга страна в рамките на Съюза, преди износа [5C]

6B

Унищожаване

За флуоровъглеводороди, докладваното тук количество [6B] трябва да е същото или по-голямо количество от докладваното в раздел за докладване 5, внесено в Съюза за унищожаване [5А]

6C

Военно оборудване

За флуоровъглеводороди, докладваното тук количество [6C] трябва да е същото или по-голямо количество от докладваното в раздел за докладване 5, доставено директно за употреба във военно оборудване [5D]

6D

Хладилна техника, климатични и отоплителни инсталации

 

6E

Други течни топлоносители

 

6F

Производство на пяна

 

6G

Производство на предварителни смеси от полиоли

 

6H

Противопожарна защита

 

6I

Аерозоли — медицински инхалатори

За флуоровъглеводороди, докладваното тук количество [6I] трябва да е същото или по-голямо количество от докладваното в раздел за докладване 5, доставено директно на предприятие, което произвежда дозиращи инхалатори за доставка на фармацевтични съставки [5F]

6J

Аерозоли — друга употреба

 

6K

Разтворители

 

6L

Изходна суровина

За флуоровъглеводороди, докладваното тук количество [6L] трябва да е същото или по-голямо количество от докладваното в раздел за докладване 5, използвани от производител в приложения като изходни суровини или доставено директно от производител или вносител на предприятия за използване в приложения като изходни суровини [5B]

6M

Производство на полупроводници

За флуоровъглеводороди, докладваното тук количество [6M] трябва да е същото или по-голямо количество от докладваното в раздел за докладване 5, така както е доставено пряко на предприятие, което го използва за ецване на полупроводникови материали или почистване на камери за химично отлагане от газова фаза в рамките на сектора за производство на полупроводници [5E]

6N

Производство на фотоволтаици

 

6O

Производство на друга електроника

 

6P

Електрическа комутационна апаратура

 

6Q

Ускорители на частици

 

6R

Операции по отливане на форми с магнезий

 

6S

Анестезия

 

6T

Друго или неизвестно приложение

Другото или другите приложения се посочват, а неизвестното приложение се разяснява от докладващия

6U

Изтичания по време на съхранението, транспорта или прехвърлянето

 

6V

Счетоводни корекции

Когато се докладват такива количества, следва да се предостави разяснение

АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРИРАНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ НА КОЛИЧЕСТВА

6W

Общи количества за категориите приложения

6W = 6A + 6B + 6C + 6D + 6E + 6F + 6G + 6H + 6I + 6J + 6K + 6L + 6M + 6N + 6O + 6P + 6Q + 6R + 6S + 6T + 6U + 6V

Ако данните са докладвани правилно, общите количества за съответните категории приложения [6W] ще съответстват на изчисленото общо количество, доставено на пазара на Съюза [6X]

6X

Общо доставено количество на пазара на Съюза

6X = 1E + 2A – 3B + 4B – 4G + 4K

Раздел 7:   Попълва се от използващите изходна суровина от газове — член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 517/2014 и точка 5 от приложение VII към Регламент (ЕС) № 517/2014

Прилага се за първи път при докладването относно дейностите, извършени през 2014 г. (най-късно до 31 март 2015 г.).

Количествата се докладват в метрични тонове с точност до третия знак след десетичната запетая, поотделно за всеки газ, включен в приложение I или II към Регламент (ЕС) № 517/2014, или за смес, съдържаща най-малко един от тези газове.

Тук се докладват само количествата, които действително са използвани като изходна суровина.

Когато флуоровъглеводороди (газове, включени в раздел 1 от приложение I към Регламент (ЕС) № 517/2014, или смес, съдържаща най-малко един от тези газове) са произведени или внесени от предприятието, при което същите са били използвани от него като изходни суровини, използваните количества се отчитат също и в раздел 5. Когато предприятието е произвело или внесло тези газове и впоследствие ги е продало за използване като изходна суровина на други предприятия, доставените количества се докладват само в раздел за докладване 5, като се посочва предприятието, използващо изходната суровина.

 

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДА

КОМЕНТАРИ

7A

Количество, използвано като изходна суровина от самото предприятие

 

Раздел 8:   Попълва се от предприятия, унищожили газове — член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 517/2014 и точка 4 от приложение VII към Регламент (ЕС) № 517/2014

Прилага се за първи път при докладването относно дейностите, извършени през 2014 г. (най-късно до 31 март 2015 г.).

Количествата се докладват в метрични тонове с точност до третия знак след десетичната запетая, поотделно за всеки флуорсъдържащ парников газ, включен в приложение I или II към Регламент (ЕС) № 517/2014, или за смес, съдържаща най-малко един от тези газове.

Общите количества, унищожени от самото докладващо предприятие, следва да се докладват. Предприятията, които са производители, също докладват относно количествата от собствената си продукция, които са унищожени, в раздел за докладване 1.

Предприятията, които са вносители на флуоровъглеводороди (газове, включени в раздел 1 от приложение I към Регламент (ЕС) № 517/2014, или смес, съдържаща най-малко един от тези газове), докладват внесените от тях количества, които са били унищожени, в раздел за докладване 5.

Количествата, изпратени за унищожение на други предприятия в ЕС, не се докладват тук. Количествата, изнесени за унищожаване извън ЕС, се докладват в 3F.

 

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДА

КОМЕНТАРИ

8A

Количество, унищожено от докладващото предприятие чрез високотемпературно изгаряне

 

8B

Количество, унищожено от докладващото предприятие чрез термична десорбция

 

8C

Количество, унищожено от докладващото предприятие чрез други технологии

Посочват се използваните технологии за унищожаване

АВТОМАТИЧНО ИЗЧИСЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА

8D

Количество, унищожено от самото предприятие

8D = 8A + 8B + 8C

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДА

8E

Запаси, предвидени за унищожаване, към 1 януари

 

8F

Запаси, предназначени за унищожаване, които са предвидени за унищожаване, към 31 декември

 

Раздел 9:   Попълва се от производители или вносители, които са разрешили използването на квота за флуоровъглеводороди на предприятия, пускащи на пазара хладилно, климатично и термопомпено оборудване, заредено с флуоровъглеводороди — член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014 и точка 1, буква д) и точка 2, буква в) от приложение VII към Регламент (ЕС) № 517/2014

Прилага се за първи път при докладването относно дейностите, извършени през 2015 г. (най-късно до 31 март 2016 г.).

Количествата се докладват в тонове CO2 еквивалент с точност до 1 тон CO2 еквивалент, без да се прави разлика между различните флуоровъглеводороди.

Докладват се само разрешенията, издадени през календарната година, за която се подава докладът.

 

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДА

КОМЕНТАРИ

9A

Количества, подлежащи на разрешения за използване на квота, предоставяна на производители или вносители на предварително заредено оборудване, съгласно член 18, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 517/2014

Посочва се предприятието, получаващо разрешението

Раздел 10:   Попълва се от предприятия, които са получили своите квоти изключително въз основа на декларация в съответствие с член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 517/2014 и които са разрешили използването на квота за флуоровъглеводороди на предприятия, пускащи на пазара хладилно, климатично и термопомпено оборудване, заредено с флуоровъглеводороди, съгласно член 18, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 517/2014 — член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014 и точка 1, буква д) и точка 2, буква в) от приложение VII към Регламент (ЕС) № 517/2014

Прилага се за първи път при докладването относно дейностите, извършени през 2015 г. (най-късно до 31 март 2016 г.).

Количествата се докладват в метрични тонове с точност до третия знак след десетичната запетая, поотделно за всеки флуоровъглеводород (газове, включени в раздел 1 от приложение I към Регламент (ЕС) № 517/2014, или смес, съдържаща най-малко един от тези газове).

Всички доставки на флуоровъглеводороди, свързани с разрешенията, издадени през календарната година, за която се подава докладът, както е посочено в раздел 9, се докладват в настоящия раздел за докладване. Тази информация е необходима с цел проверка на спазването на член 18, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 517/2014.

 

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДА

КОМЕНТАРИ

10A

Количества газове, доставени на предприятия, на които са били издадени разрешения за пускане на пазара на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, заредено с флуоровъглеводороди

Получаващото предприятие или предприятия се посочват.

Заедно с доклада предприятията следва да представят допълнителни доказателства за всички физически доставки, докладвани тук (напр. фактури)

Раздел 11:   Попълва се от предприятия, които са пуснали на пазара газове, съдържащи се в продукти или оборудване съгласно член 19, параграф 4 ОТ Регламент (ЕС) № 517/2014 — член 19, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 517/2014 и точка 6 от приложение VII към Регламент (ЕС) № 517/2014

Прилага се за първи път при докладването относно дейностите, извършени през 2014 г. (най-късно до 31 март 2015 г.).

Количествата от флуорсъдържащи парникови газове, включени в приложение I или приложение II към Регламент (ЕС) № 517/2014, или смеси, съдържащи най-малко един от тези газове, съдържащи се в продукти и оборудване, се докладват в метрични тонове с точност до третия знак след десетичната запетая, по категории. В допълнение към общото количество газове броят на устройствата се докладва по категории, освен ако не е посочено друго.

Производителите на продукти или оборудване, произведени в Европейския съюз, не докладват относно продукти и оборудване, в които съдържащите се газове преди това са били внесени или произведени в Съюза. Когато, за да произвежда своите продукти и оборудване, самият производител произвежда газ в неконтейнеризирано състояние в Съюза за употреба в Съюза, докладването за производството от негова страна (раздел за докладване 1) по подобен начин би обхванало относимите количества газове и следователно тези количества също не се докладват в този раздел.

Вносителите на продукти или оборудване, съдържащи флуорсъдържащ парников газ, включен в приложение I или II към Регламент (ЕС) № 517/2014, докладват относно всякакъв внос на продукти или оборудване, съдържащи газове, допуснат от митническите органи за свободно обращение в Съюза. Вносът на предварителни смеси от полиоли следва да се докладва не в настоящия раздел, а в раздел 2. Когато флуоровъглеводороди (газове, включени в раздел 1 от приложение I към Регламент (ЕС) № 517/2014, или смес, съдържаща най-малко един от тези газове), съдържащи се във внесено хладилно, климатично или термопомпено оборудване, преди това са били изнесени от Съюза и са били предмет на квота, ограничаваща пускането на флуоровъглеводороди на пазара, това се докладва в раздел за докладване 12, за да се докаже съответствие с разпоредбите на член 14 от Регламент (ЕС) № 517/2014.

Категориите продукти или оборудване, изброени по-долу, включват елементи, които са предназначени за посочените категории продукти или оборудване.

Терминът „директна схема“ се отнася по-специално за системи въздух-въздух, вода-въздух, солов разтвор-въздух; терминът „индиректна схема“ — по-специално за системи въздух-вода, вода-вода, солов разтвор-вода, включително водни термопомпи.

 

АВТОМАТИЧНО ИЗЧИСЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА

КОМЕНТАРИ

11A

 

Стационарно оборудване за охлаждане или отопление за постигане на комфорт

11A = 11A1 + 11A2 + 11A3 + 11A4 + 11A5 + 11A6 + 11A7 + 11A8 + 11A9 + 11A10 + 11A11 + 11A12 + 11A13 + 11A14

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДА

 

11A1

Стационарно оборудване за охлаждане/отопление за постигане на топлинен комфорт, директна схема: автономни устройства/устройства тип моноблок, от подвижен тип

 

 

11A2

Стационарно оборудване за охлаждане/отопление за постигане на топлинен комфорт, директна схема: автономни устройства/устройства тип моноблок, от покривен тип

 

 

11A3

Стационарно оборудване за охлаждане/отопление за постигане на топлинен комфорт, директна схема: автономни устройства/устройства тип моноблок, от друг тип

Посочва се типът или типовете на оборудването

 

11A4

Стационарно оборудване за охлаждане/отопление за постигане на топлинен комфорт, директна схема: устройства с едно вътрешно тяло, заредени с 3 kg охладител или повече

 

 

11A5

Стационарно оборудване за охлаждане/отопление за постигане на топлинен комфорт, директна схема: устройства с едно вътрешно тяло, заредени с по-малко от 3 kg охладител

 

 

11A6

Стационарно оборудване за охлаждане/отопление за постигане на топлинен комфорт, директна схема: устройства с повече от едно вътрешно тяло

 

 

11A7

Стационарно оборудване за охлаждане/отопление за постигане на топлинен комфорт, индиректна схема: автономни устройства/устройства тип моноблок, за домашна употреба

 

 

11A8

Стационарно оборудване за охлаждане/отопление за постигане на топлинен комфорт, индиректна схема: автономни устройства/устройства тип моноблок, за търговска или промишлена употреба

 

 

11A9

Стационарно оборудване за охлаждане/отопление за постигане на топлинен комфорт, индиректна схема: автономни устройства/устройства тип моноблок, за друга употреба

Посочва се предвиденият вид или видове употреба

 

11A10

Стационарно оборудване за охлаждане/отопление за постигане на топлинен комфорт, индиректна схема: устройства с външно и вътрешно тяло (сплит система) за домашна употреба

 

 

11A11

Стационарно оборудване за охлаждане/отопление за постигане на топлинен комфорт, индиректна схема: устройства с външно и вътрешно тяло (сплит система), за търговска или промишлена употреба

 

 

11A12

Стационарно оборудване за охлаждане/отопление за постигане на топлинен комфорт, индиректна схема: устройства с външно и вътрешно тяло (сплит система), за друга употреба

Посочва се предвиденият вид или видове употреба

 

11A13

Стационарно оборудване за охлаждане/отопление за постигане на топлинен комфорт, както директна, така и индиректна схема: автономни устройства/устройства тип моноблок

 

 

11A14

Стационарно оборудване за охлаждане/отопление за постигане на топлинен комфорт, както директна, така и индиректна схема: устройства с външно и вътрешно тяло (сплит система)

 

АВТОМАТИЧНО ИЗЧИСЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА

11B

 

Стационарно оборудване за хладилни инсталации

11B = 11B1 + 11B2 + 11B3 + 11B4 + 11B5 + 11B6 + 11B7 + 11B8 + 11B9 + 11B10 + 11B11 + 11B12 + 11B13 + 11B14

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДА

 

11B1

Стационарно оборудване за хладилни инсталации, директна схема: автономни устройства/устройства тип моноблок, за домашна употреба

 

 

11B2

Стационарно оборудване за хладилни инсталации, директна схема: автономни устройства/устройства тип моноблок, за търговска или промишлена употреба

 

 

11B3

Стационарно оборудване за хладилни инсталации, директна схема: автономни устройства/устройства тип моноблок, за друга употреба

Посочва се предвиденият вид или видове употреба

 

11B4

Стационарно оборудване за хладилни инсталации, директна схема: устройства с външно и вътрешно тяло (сплит система), за търговска или промишлена употреба

 

 

11B5

Стационарно оборудване за хладилни инсталации, директна схема: устройства с външно и вътрешно тяло (сплит система), за друга употреба

Посочва се предвиденият вид или видове употреба

 

11B6

Стационарно оборудване за хладилни инсталации, индиректна схема: автономни устройства/устройства тип моноблок, за търговска или промишлена употреба

 

 

11B7

Стационарно оборудване за хладилни инсталации, индиректна схема: автономни устройства/устройства тип моноблок, за друга употреба

Посочва се предвиденият вид или видове употреба

 

11B8

Стационарно оборудване за хладилни инсталации, индиректна схема: устройства с външно и вътрешно тяло (сплит система), за търговска или промишлена употреба

 

 

11B9

Стационарно оборудване за хладилни инсталации, индиректна схема: устройства с външно и вътрешно тяло (сплит система), за друга употреба

Посочва се предвиденият вид или видове употреба

 

11B10

Стационарно оборудване за хладилни инсталации, както директна, така и индиректна схема: автономни устройства/устройства тип моноблок

 

 

11B11

Стационарно оборудване за хладилни инсталации, както директна, така и индиректна схема: устройства с външно и вътрешно тяло (сплит система)

 

 

11B12

Стационарно оборудване за технологично охлаждане или загряване, директна схема

 

 

11B13

Стационарно оборудване за технологично охлаждане или загряване, индиректна схема

 

 

11B14

Стационарно оборудване за технологично охлаждане или загряване, както директна, така и индиректна схема

 

11C

 

Барабанни сушилни с термопомпа

 

АВТОМАТИЧНО ИЗЧИСЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА

11D

 

Стационарно отоплително/климатично (включително термопомпи) и хладилно оборудване (HACR) за всякакви други цели

11D = 11D1 + 11D2 + 11D3

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДА

 

11D1

Стационарно HACR оборудване за всякакви други цели, директна схема

Посочват се типът/типовете на оборудването, както и целта/целите

 

11D2

Стационарно HACR оборудване за всякакви други цели, индиректна схема

Посочват се типът/типовете на оборудването, както и целта/целите

 

11D3

Стационарно HACR оборудване за всякакви други цели, както директна, така и индиректна схема

Посочват се типът/типовете на оборудването, както и целта/целите

АВТОМАТИЧНО ИЗЧИСЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА

11E

 

Мобилно хладилно оборудване

11E = 11E1 + 11E2 + 11E3 + 11E4

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДА

 

11E1

Мобилно хладилно оборудване за хладилни лекотоварни превозни средства (напр. микробуси)

 

 

11E2

Мобилно хладилно оборудване за хладилни тежкотоварни превозни средства (включително камиони и ремаркета)

 

 

11E3

Мобилно хладилно оборудване за хладилни кораби

 

 

11E4

Всякакво друго мобилно хладилно оборудване

Посочват се типът или типовете на оборудването

АВТОМАТИЧНО ИЗЧИСЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА

11F

 

Мобилно климатично оборудване

11F = 11F1 + 11F2 + 11F3 + 11F4 + 11F5 + 11F6 + 11F7 + 11F8 + 11F9

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДА

 

11F1

Мобилно климатично оборудване за пътнически леки автомобили

 

 

11F2

Мобилно климатично оборудване за автобуси

 

 

11F3

Мобилно климатично оборудване за микробуси (лекотоварни превозни средства)

 

 

11F4

Мобилно климатично оборудване за камиони и ремаркета (тежкотоварни превозни средства)

 

 

11F5

Мобилно климатично оборудване за превозни средства и машини в селското и горското стопанство и в строителството

 

 

11F6

Мобилно климатично оборудване за железопътни возила

 

 

11F7

Мобилно климатично оборудване за кораби

 

 

11F8

Мобилно климатично оборудване за самолети и хеликоптери

 

 

11F9

Всякакво друго мобилно климатично оборудване

Посочват се типът или типовете на оборудването

АВТОМАТИЧНО ИЗЧИСЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА

11G

 

Общо хладилно, климатично или термопомпено оборудване

11G = 11A + 11B + 11C + 11D + 11E + 11F

11H

 

Порести или шуплести продукти

11H = 11H1 + 11H2 + 11H3 + 11H4

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДА

 

11H1

Топлоизолационни табла от екструдирана полистиролна пяна (XPS)

Количествата табла от XPS се докладват в кубични метри (до количествата съдържащи се флуорсъдържащи газове в метрични тонове)

 

11H2

Топлоизолационни табла от полиуретан (PU)

Количествата табла от XPS се докладват в кубични метри (до количествата съдържащи се флуорсъдържащи газове в метрични тонове)

 

11H3

Еднокомпонентна пяна (OCF)

Мерната единица може да бъде брой флакони с OSF (до количествата съдържащи се флуорсъдържащи газове в метрични тонове)

 

11H4

Други порести или шуплести продукти

Посочват се категорията или категориите на продукта.

Вносът на предварителни смеси от полиоли (напр. в системи за гасене с пяна/контейнери) се докладва не тук, а в раздел 2.

Количествата порести или шуплести продукти се докладват в кубични метри или в метрични тонове, или в брой продукти/оборудване (до количествата съдържащи се флуорсъдържащи газове в метрични тонове)

11I

 

Оборудване за противопожарна защита (включително системи, вградени в превозни средства)

 

11J

 

Медицински или фармацевтични аерозоли

 

11K

 

Аерозоли, различни от медицински аерозоли

 

11L

 

Медицинско оборудване (без аерозоли)

 

11M

 

Комутационна апаратура за пренос и разпределяне на електроенергия

 

11N

 

Друго оборудване за пренос и разпределяне на електроенергия

 

11O

 

Ускорители на частици

 

11P

 

Други продукти и оборудване, съдържащи газове, включени в приложение I или приложение II към Регламент (ЕС) № 517/2014

Посочват се категорията или категориите на продукта или оборудването.

Мерната единица може да бъде обем, тегло или брой продукти/оборудване.

(До количествата съдържащи се флуорсъдържащи газове в метрични тонове)

АВТОМАТИЧНО ИЗЧИСЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА

11Q

Общо продукти и оборудване, съдържащи флуорсъдържащи газове, включени в приложение I или приложение II към Регламент (ЕС) № 517/2014

11Q = 11G + 11H + 11I + 11J + 11K + 11L + 11M + 11N + 11O + 11P

Раздел 12:   Попълва се от вносителите на хладилно, климатично или термопомпено оборудване, заредено с флуоровъглеводороди, когато флуоровъглеводородите, съдържащи се във внесеното оборудване, преди това са били изнесени от съюза и придобити от производителите на оборудване директно от предприятието износител, и са били предмет на квота, ограничаваща пускането на флуоровъглеводороди на пазара на съюза — член 19, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 517/2014 и точка 6 от приложение VII към Регламент (ЕС) № 517/2014

Прилага се за първи път при докладването относно дейностите, извършени през 2017 г. (най-късно до 31 Март 2018 г.).

Количествата се докладват в метрични тонове с точност до третия знак след десетичната запетая, поотделно за всеки флуоровъглеводород (газове, включени в раздел 1 от приложение I към Регламент (ЕС) № 517/2014, или смес, съдържаща най-малко един от тези газове).

 

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДА

КОМЕНТАРИ

12A

Количество флуоровъглеводороди, с които е заредено внесеното оборудване, за което флуоровъглеводородите са били изнесени преди това от Съюза и което е било предмет на квота, ограничаваща пускането на флуоровъглеводороди на пазара на Съюза

Посочват се предприятието износител/предприятията износители и годината/годините на извършване на износа

Раздел 13:   Попълва се от вносителите на хладилно, климатично или термопомпено оборудване, заредено с флуоровъглеводороди, когато флуоровъглеводородите, съдържащи се в оборудването, са отчетени в системата за квоти чрез използването на разрешения — член 19, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 517/2014 и точка 6 от приложение VII към Регламент (ЕС) № 517/2014

Прилага се за първи път при докладването относно дейностите, извършени през 2017 г. (най-късно до 31 Март 2018 г.).

Количествата се докладват в тонове CO2 еквивалент с точност до 1 тон CO2 еквивалент, без разграничаване на отделните флуоровъглеводороди (газове, включени в раздел 1 от приложение I към Регламент (ЕС) № 517/2014, или смес, съдържаща най-малко един от тези газове).

Предприятията докладват относно всички получени разрешения за използване на квоти за флуоровъглеводороди, които обхващат пускането на пазара на флуоровъглеводороди, които се съдържат в хладилно, климатично или термопомпено оборудване, през календарната година, за която се подава докладът.

 

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДА

БЕЛЕЖКИ

13A

Количества, подлежащи на разрешение за използване на квоти за флуоровъглеводороди, получени съгласно член 18, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 517/2014

Посочват се разрешаващото предприятие или предприятия и годината, в която е издадено разрешението