15.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 297/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1078/2014 НА КОМИСИЯТА

от 7 август 2014 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (1), и по-специално член 23, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 649/2012 се прилага Ротердамската конвенция относно процедурата за „предварително обосновано съгласие“ („процедура PIC“) за определени опасни химични вещества и пестициди в международната търговия, подписана на 11 септември 1998 г. и одобрена от името на Общността с Решение 2003/106/ЕО на Съвета (2).

(2)

Целесъобразно е да бъдат взети предвид регулаторните мерки по отношение на определени химикали, предприети по силата на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3), Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета (4) и Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (5).

(3)

Одобрението на веществото битертанол беше оттеглено в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009, вследствие на което битертанолът е забранен за употреба като пестицид и поради това следва да бъде добавен в списъците с химикали в части 1 и 2 от приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(4)

Веществата цихексатин и азоциклотин не бяха одобрени като активни вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009, вследствие на което употребата на тези активни вещества като пестициди е забранена и поради това те следва да бъдат добавени в списъците с химикали в части 1 и 2 от приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(5)

Веществата цинидон-етил, цикланилид, етоксисулфурон и оксадиаржил вече не са одобрени като активни вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009, вследствие на което употребата на тези активни вещества като пестициди е забранена и поради това те следва да бъдат добавени в списъците с химикали в части 1 и 2 от приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(6)

Веществото ротенон не беше одобрено като активно вещество в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009, вследствие на което употребата на ротенон като пестицид е строго ограничена, тъй като практически всякаква употреба е забранена, въпреки факта че ротенон беше идентифициран и нотифициран за оценка съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 за продуктов тип 17, и следователно може да продължи да бъде разрешаван от държавите членки, докато бъде взето решение по реда на посочения регламент. Поради това ротенон следва да бъде добавен в списъците с химикали в части 1 и 2 от приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(7)

Одобрението на веществото дидецилдиметиламониев хлорид беше оттеглено в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009, вследствие на което дидецилдиметиламониевият хлорид е забранен за употреба като пестицид от групата на продуктите за растителна защита и поради това следва да бъде добавен в списъка с химикали в част 1 от приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(8)

Веществата варфарин и цифлутрин вече не са одобрени като активни вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009, вследствие на което тези вещества са забранени за употреба като пестициди от групата на продуктите за растителна защита и поради това следва да бъдат добавени в списъка с химикали в част 1 от приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(9)

На своето шесто заседание, проведено от 28 април до 10 май 2013 г., Конференцията на страните по Ротердамската конвенция реши азинфос-метил, перфлуорооктансулфоновата киселина, перфлуорооктансулфонатите, перфлуорооктансулфонамидите и перфлуорооктансулфонилите да бъдат включени в приложение III към Конвенцията, вследствие на което посочените химикали занапред подлежат на процедурата PIC съгласно Конвенцията. Поради това посочените химикали следва да бъдат заличени от списъка с химикали в част 2 от приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012 и да бъдат добавени в списъка с химикали в част 3 от същото приложение.

(10)

Конференцията на страните по Ротердамската конвенция реши също така търговският пентабромодифенилов етер, включително тетра- и пентабромодифенилов етер, както и търговският октабромодифенилов етер, включително хекса- и хептабромодифенилов етер, да бъдат включени в приложение III към Конвенцията, вследствие на което посочените химикали занапред подлежат на процедурата PIC съгласно Конвенцията. Тъй като тетрабромодифениловият етер, пентабромодифениловият етер, хексабромодифениловият етер и хептабромодифениловият етер вече фигурират в приложение V към Регламент (ЕС) № 649/2012 и съответно по отношение на тях важи забрана за износ, посочените химикали не се добавят в списъка с химикали в част 3 от приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(11)

Вписването за хлорат в части 1 и 2 от приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012 следва да бъде изменено, за да се внесе повече яснота относно веществата, обхванати от това вписване.

(12)

Поради това Регламент (ЕС) № 649/2012 следва да бъде съответно изменен.

(13)

С цел да се предостави достатъчно време на всички заинтересовани страни да предприемат необходимите мерки за спазване на настоящия регламент, както и на държавите членки да предприемат необходимите мерки с оглед въвеждането на разпоредбите му, неговото прилагане следва да бъде отложено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 декември 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 август 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 60.

(2)  Решение 2003/106/ЕО на Съвета от 19 декември 2002 г. относно одобрението от името на Европейската общност на Ротердамската конвенция относно процедурата за „предварително обосновано съгласие“ (PIC процедура) за определени опасни химични вещества и пестициди в международната търговия (ОВ L 63, 6.3.2003 г., стр. 27).

(3)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012 се изменя, както следва:

1.

Част 1 се изменя, както следва:

а)

вписванията за азинфос-метил и перфлуорооктансулфонати се заменят със следните:

Химикал

CAS №

EINECS №

Код по КН

Подкатегория (*)

Ограничения на употребата (**)

Държави, за които не се изисква уведомяване

„Азинфос-метил (#)

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Перфлуорооктансулфонати

(PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, метална сол (O–M+), халид, амид и други производни, включително полимери) (+)/(#)

1763-23-1

2795-39-3

70225-14-8

56773-42-3

4151-50-2

57589-85-2

68081-83-4

и други

217-179-8

220-527-1

274-460-8

260-375-3

223-980-3

260-837-4

268-357-7

2904 90 95

2904 90 95

2922 12 00

2923 90 00

2935 00 90

2924 29 98

3824 90 97

i(1)

sr“

 

б)

вписването за хлорат се заменя със следното:

Химикал

CAS №

EINECS №

Код по КН

Подкатегория (*)

Ограничения на употребата (**)

Държави, за които не се изисква уведомяване

„Хлорат (+)

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

и други

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p(1)

b“

 

в)

добавят се следните вписвания:

Химикал

CAS №

EINECS №

Код по КН

Подкатегория (*)

Ограничения на употребата (**)

Държави, за които не се изисква уведомяване

„Азоциклотин (+)

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Битертанол (+)

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p(1)

b

 

Цинидон-етил (+)

142891-20-1

няма

2925 19 95

p(1)

b

 

Цикланилид (+)

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p(1)

b

 

Цифлутрин

68359-37-5

269-855-7

2926 90 95

p(1)

b

 

Цихексатин (+)

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p(1)

b

 

Етоксисулфурон (+)

126801-58-9

няма

2933 59 95

p(1)

b

 

Дидецилдиметиламониев хлорид

7173-51-5

230-525-2

2923 90 00

p(1)

b

 

Оксадиаржил (+)

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p(1)

b

 

Ротенон (+)

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p(1)

b

 

Варфарин

81-81-2

201-377-6

2932 20 90

p(1)

b“

 

2.

Част 2 се изменя, както следва:

а)

вписването за перфлуорооктансулфонати се заменя със следното:

Химикал

CAS №

EINECS №

Код по КН

Категория (*)

Ограничения на употребата (**)

„Перфлуорооктансулфонатни производни (включително полимери), с изключение на:

перфлуорооктансулфонова киселина, перфлуорооктансулфонати, перфлуорооктансулфонамиди, перфлуорооктансулфонили

57589-85-2

68081-83-4

и други

260-837-4

268-357-7

2924 29 98

3824 90 97

i

sr“

б)

вписването за хлорат се заменя със следното:

Химикал

CAS №

EINECS №

Код по КН

Категория (*)

Ограничения на употребата (**)

„Хлорат

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

и други

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p

b“

в)

вписването за азинфос-метил се заличава;

г)

добавят се следните вписвания:

Химикал

CAS №

EINECS №

Код по КН

Категория (*)

Ограничения на употребата (**)

„Азоциклотин

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p

 

Битертанол

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p

 

Цинидон-етил

142891-20-1

няма

2925 19 95

p

 

Цикланилид

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p

 

Цихексатин

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p

 

Етоксисулфурон

126801-58-9

няма

2933 59 95

p

 

Оксадиаржил

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p

 

Ротенон

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p“

 

3.

В част 3 се добавят следните вписвания:

Химикал

Съответен CAS номер

Код по ХС

Чисто вещество

Код по ХС

Смеси, съдържащи веществото

Категория

„Азинфос-метил

86-50-0

2933.99

3808.10

Пестицид

Перфлуорооктансулфонова киселина, перфлуорооктансулфонати, перфлуорооктансулфонамиди, перфлуорооктансулфонили

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7

и други

2904.90

2904.90

2904.90

2904.90

2922.12

2923.90

2923.90

2935.00

2935.00

2935.00

2935.00

2904.90

3824.90

Промишлен химикал“