3.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 347/46


Поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 1014/2014 на Комисията от 22 юли 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съдържанието и структурата на общата система за мониторинг и оценка за операциите, финансирани по Европейския фонд за морско дело и рибарство

( Официален вестник на Европейския съюз L 283 от 27 септември 2014 г. )

На страница 16 в приложението, част II „Показатели за изпълнението“, раздел „Приоритет на Съюза 4 — Повишаване на заетостта и териториалното сближаване (брой проекти, с изключение на 1)“

вместо:

„1.

Брой на осъществените стратегии за местно развитие“

да се чете:

„1.

Брой на избраните стратегии за местно развитие“

.

На страница 17 в приложението, част III „Показатели за резултатите“, раздел „Приоритет на Съюза 1 — насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите“

вместо:

„5.

Промяна в горивната ефективност при риболов (литра гориво/евро разтоварен улов)“

да се чете:

„5.

Промяна в горивната ефективност при риболов (литри гориво/тонове разтоварен улов)“

.

На страница 19 в приложението, част III „Показатели за резултатите“, раздел „Приоритет на Съюза 4 — растеж на заетостта и териториалното сближаване“

вместо:

„1.

Създадена заетост (ЕПРВ) в сектора на аквакултурите“

да се чете:

„1.

Създадена заетост (ЕПРВ)“

.

На страница 19 в приложението, част III „Показатели за резултатите“, раздел „Приоритет на Съюза 4 — растеж на заетостта и териториалното сближаване“

вместо:

„2.

Запазена заетост (ЕПРВ) в сектора на аквакултурите“

да се чете:

„2.

Запазена заетост (ЕПРВ)“

.