30.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 286/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1011/2014 НА КОМИСИЯТА

от 22 септември 2014 година

за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образците за предоставяне на определена информация на Комисията и подробни правила за обмен на информация между бенефициерите и управляващите органи, сертифициращите органи, одитните органи и междинните звена

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (1), и по-специално член 41, параграф 4, член 102, параграф 1, член 112, параграф 5, член 122, параграф 3, член 124, параграф 7, член 131, параграф 6 и член 137, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 184/2014 на Комисията (2) се определят разпоредбите, необходими за подготовката на програмите. С цел да се осигури изпълнението на програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове („ЕСИ фондовете“), е необходимо да се определят допълнителни разпоредби във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013. За да се даде възможност за един цялостен поглед и да се улесни достъпът до тези разпоредби, въпросните разпоредби следва да бъдат определени в един акт за изпълнение.

(2)

С цел да се гарантират съгласуваността и качеството на информацията, предоставяна от управляващия орган на Комисията, включително ясни изявления относно осъществимостта на инвестицията и икономическата жизнеспособност на големия проект, следва да бъде установен стандартен формат, с който да се определят единни изисквания към структурата и съдържанието на предоставяната информация във връзка с нотифицирането на Комисията за избраните големи проекти.

(3)

С цел да се гарантират по-голяма ефикасност и прозрачност при изпълнението на програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, следва да бъдат установени образецът за предаване на финансови данни, образецът на заявления за плащане и, в съответствие с член 41, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, образецът, който да бъде използван при предоставянето на допълнителна информация за финансовите инструменти заедно със заявленията за плащане до Комисията, както и образецът за отчетите за оперативните програми.

(4)

За същата цел следва да бъдат установени образецът за описание на действащите функции и процедури, свързани с управляващия орган и, в зависимост от случая, със сертифициращия орган, и образецът за доклад и становище на независимата одитна структура. С тези образци следва да се определят техническите характеристики на всяко поле в електронната система за обмен на данни. Тъй като тези образци ще послужат за основа при разработването на електронната система за обмен на данни, предвидена в член 74, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, с тях също така следва да се определи по какъв начин данните за допустимите разходи ще бъдат въвеждани в тази система за електронен обмен на информация.

(5)

Следва да бъдат установени подробни правила относно обхвата и характеристиките на системите, поддържащи електронния обмен на информация между бенефициерите и управляващия орган, сертифициращия орган, одитния орган и междинните звена, така че на държавите членки да се предостави правна сигурност по отношение на задълженията, които те трябва да изпълнят в нормативно установения срок, посочен в член 122, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(6)

За да се намали административната тежест за бенефициерите по ефективен, ефикасен и задоволителен за тях начин, като същевременно се гарантира ефикасният, ефективен и сигурен електронен обмен на информация, следва да бъдат уточнени някои основни изисквания и технически характеристики за системите, посочени в член 122, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(7)

Следва да бъдат определени принципите и приложимите правила по отношение на предаването на документи и данни чрез системите, свързани с идентифицирането на страната, отговаряща за качването на документите и всяка тяхна актуализация, включително алтернативно решение, в случай че непреодолима сила попречи на използването на системите.

(8)

С настоящия регламент следва да се зачитат основните права и принципите, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на защита на личните данни. Поради това настоящият регламент следва да се прилага в съответствие с тези права и принципи. По отношение на личните данни, обработвани от държавите членки, се прилага Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3). По отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Съюза и свободното движение на тези данни се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за координация на европейските структурни и инвестиционни фондове,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБРАЗЦИ И ФОРМАТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА КОМИСИЯТА

Член 1

Формат на нотификацията за избран голям проект

Нотификацията за избран голям проект от управляващия орган до Комисията в съответствие с член 102, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013 се изготвя в съответствие с формата, установен в приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Образец за предаване на финансови данни

При подаването на финансови данни до Комисията за целите на мониторинга в съответствие с член 112 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 държавите членки използват образеца, установен в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Образец за описанието на действащите функции и процедури, свързани с управляващия орган и сертифициращия орган

1.   Описанието на функциите и процедурите, свързани с управляващия орган и — в зависимост от случая — сертифициращия орган, се изготвя в съответствие с образеца, установен в приложение III към настоящия регламент.

2.   Когато за няколко оперативни програми се прилага една обща система, може да се изготви единно описание на функциите и процедурите, посочени в параграф 1.

Член 4

Образец на доклад на независимата одитна структура

1.   Одитният доклад на независимата одитна структура по член 124, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 се изготвя в съответствие с образеца, установен в приложение IV към настоящия регламент.

2.   Когато за няколко оперативни програми се прилага една обща система, може да се изготви единен одитен доклад в съответствие с предвиденото в параграф 1.

Член 5

Образец на становище на независимата одитна структура

1.   Становището на независимата одитна структура по член 124, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 се изготвя в съответствие с образеца, установен в приложение V към настоящия регламент.

2.   Когато за няколко оперативни програми се прилага една обща система, може да се изготви единно становище в съответствие с предвиденото в параграф 1.

Член 6

Образец на заявлението за плащане, включващ допълнителна информация за финансовите инструменти

Заявлението за плащане, посочено в член 41, параграф 4 и член 131, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, се изготвя в съответствие с образеца, установен в приложение VI към настоящия регламент, и включва, ако е приложимо, допълнителна информация за финансовите инструменти.

Член 7

Образец за отчетите

Отчетите по член 137, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 се представят на Комисията в съответствие с образеца, установен в приложение VII към настоящия регламент.

ГЛАВА II

ПОДРОБНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ БЕНЕФИЦИЕРИТЕ И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОРГАНИ, СЕРТИФИЦИРАЩИТЕ ОРГАНИ, ОДИТНИТЕ ОРГАНИ И МЕЖДИННИТЕ ЗВЕНА

Член 8

Определение и обхват на електронните системи за обмен на данни

1.   Терминът „електронни системи за обмен на данни“, позоваване на който се съдържа в член 122, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, означава механизми и инструменти, позволяващи електронен обмен на документи и данни, включително аудио-визуални медийни носители, сканирани документи и електронни файлове.

Обменът на документи и данни включва информацията за постигнатия напредък, исканията за плащания и обмена на информация във връзка с проверките на управлението и одитите.

2.   Електронните системи за обмен на данни дават възможност да се извършват административни проверки по отношение на всяко заявление за възстановяване, подадено от бенефициерите по силата на член 125, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и одитите да се основават на информацията и документите, достъпни чрез електронните системи за обмен на данни, когато такава информация и документи се обменят в електронен вид в съответствие с член 122, параграф 3 от посочения регламент. Документи на хартиен носител могат да бъдат изисквани от компетентните органи само в изключителни случаи, след извършен анализ на риска и само ако документите на хартиен носител са истинският източник на сканираните документи, качени в електронните системи за обмен на данни.

Член 9

Характеристики на електронните системи за обмен на данни

1.   Електронните системи за обмен на данни гарантират сигурността, неприкосновеността и поверителността на данните, както и автентификацията на изпращача в съответствие с член 122, параграф 3, член 125, параграф 4, буква г) и параграф 8 и член 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Електронните системи за обмен на данни са достъпни и функционират по време на и извън стандартното работно време, с изключение на дейностите по техническа поддръжка.

2.   Ако по своя собствена инициатива отделна държава членка наложи на бенефициерите задължителното използване на електронни системи за обмен на данни, тя гарантира, че техническите характеристики на тези системи няма да попречат на нормалното усвояване на фондовете, нито ще ограничат достъпа на отделни бенефициери.

Това изискване не се прилага за електронните системи за обмен на данни за бенефициерите, чието използване е било направено задължително от държава членка по време на предходния програмен период и които отговарят на другите изисквания, предвидени в настоящия регламент.

3.   Електронните системи за обмен на данни притежават като минимум следните функционални характеристики:

а)

интерактивни и/или предварително попълнени от системата формуляри въз основа на данните, които се съхраняват по време на последователните етапи от процедурите;

б)

автоматични изчисления, ако е приложимо;

в)

вградени автоматични средства за контрол, които намаляват в рамките на възможното повторния обмен на документи или информация;

г)

генерирани от системата сигнали с цел уведомяване на бенефициера за това, че могат да бъдат изпълнени определени дейности;

д)

онлайн проследяване на статуса, позволяващо на бенефициера да следи текущото състояние на проекта;

е)

достъпност на всички предходни данни и документи, обработени чрез системата за електронен обмен на данни.

Член 10

Предаване на документи и данни чрез електронната система за обмен на данни

1.   Бенефициерите и органите, посочени в член 122, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, добавят документите и данните, за които отговарят, и всички техни актуализации в електронната система за обмен на данни в електронен формат, определен от държавата членка.

Държавата членка определя подробните условия за електронния обмен на данни в документа, в който се определят условията за предоставяне на подкрепа за всяка операция, посочена в член 125, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

2.   Обменът на данни и трансакциите са придружени от електронен подпис, съвместим с един от трите вида електронни подписи, определени от Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5).

3.   За дата на предаване на документите и данните от бенефициера на органите, посочени в член 122, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и обратно се счита датата на подаване по електронен път на информацията, която се съхранява в електронната система за обмен на данни.

4.   Предоставянето на документи и данни чрез електронната система за обмен на данни става само чрез еднократно предаване, както е посочено в член 122, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, по отношение на същата операция за всички органи, изпълняващи една и съща програма.

Тези органи си сътрудничат на правно, организационно, семантично и техническо равнище, което гарантира ефикасната комуникация помежду им, както и обмена и повторната употреба на съответната информация и знания.

Тези разпоредби се прилагат, без да се засягат процедурите, които позволяват на бенефициера да актуализира грешни или остарели данни или нечетливи документи.

5.   Електронните системи за обмен на данни са достъпни било пряко чрез интерактивен потребителски интерфейс (уеб приложение), било чрез технически интерфейс, който позволява автоматичното синхронизиране и предаване на данни между системите на бенефициерите и на държавите членки.

6.   По време на обработката на информацията електронните системи за обработка на данни гарантират защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни за физическите лица и опазването на търговската тайна за юридическите лица в съответствие с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6), Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7) и Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8).

7.   В случай на непреодолима сила, и по-специално в случай на неизправност на системата за електронен обмен на данни или липса на стабилна връзка за данни, съответният бенефициер може да предостави изискуемата информация на компетентните органи под формата и при използване на средствата, определени от държавата членка за подобни случаи. Веднага след като отпадне причината за непреодолимата сила, държавата членка гарантира, че съответните документи са включени в базата данни, свързана с електронната система за обмен на данни.

Чрез дерогация от параграф 3, за дата на предоставяне на изискуемата информация се счита датата на изпращане на документите в изискуемата форма.

8.   Държавите членки гарантират, че всички бенефициери могат да използват електронните системи за обмен на данни, посочени в член 122, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, включително бенефициерите по текущи операции към датата, на която се въвеждат в редовна експлоатация електронните системи за обмен на данни, за които се прилага електронният обмен на данни.

Член 11

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 септември 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 184/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 г. за определяне на условията и реда, приложими за електронната система за обмен на данни между държавите членки и Комисията, съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за приемане на номенклатурата на категориите интервенции за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ съгласно Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (ОВ L 57, 27.2.2014 г., стр. 7).

(3)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(4)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(5)  Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно правната рамка на Общността за електронните подписи (ОВ L 13, 19.1.2000 г., стр. 12).

(6)  Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

(7)  Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 11).

(8)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Формат на нотификацията за избран голям проект

НОТИФИКАЦИЯ ДО КОМИСИЯТА ЗА ИЗБРАН ГОЛЯМ ПРОЕКТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 102, ПАРАГРАФ 1, ПЪРВА АЛИНЕЯ ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ/КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ИНФРАСТРУКТУРНИ/ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ

Наименование на проекта [„“]

CCI []

ЧАСТ А:

Информация, изисквана по силата на член 102, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013

A.   СТРУКТУРА, ОТГОВАРЯЩА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИЯ ПРОЕКТ

А. 1.   Орган, отговарящ за нотифицирането на проекта (управляващ орган или междинно звено)

A.1.1

Наименование:

<type='S' maxlength='200' input='M'>  (1)

A.1.2

Адрес:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.1.3

Име на лицето за контакт:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.4

Заемана длъжност от лицето за контакт

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.5

Телефон:

<type='N' input='M'>

A.1.6

Електронна поща:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.2.   Структура, отговаряща за изпълнението на проекта (бенефициер  (2) )

A.2.1

Наименование:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.2

Адрес:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.2.3

Име на лицето за контакт:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.4

Заемана длъжност от лицето за контакт:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.5

Телефон:

<type='N' input='M'>

A.2.6

Електронна поща:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.3.   Този проект етап ли е от голям проект  (3) ? <type='C' input='M'>

Да

Не

Ако отговорът е утвърдителен, моля, опишете физическите и финансовите цели на цялостния проект.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.4.   Комисията вече одобрила ли е някоя част от този голям проект? <type='C' input='M'>

Да

Не

Ако отговорът е утвърдителен, моля, посочете референтния номер (CCI) на одобрения голям проект.

<type='S' input='M'>

Ако настоящият проект е част от големия проект, чийто първи етап е бил изпълнен в периода 2007—2013 г., моля, дайте подробно описание на физическите и финансовите цели на предишния етап, включително описание на изпълнението на първия етап, и потвърдете, че той е или ще бъде готов за използване в съответствие с предвидената цел.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.5.   Завършил ли е прегледът на качеството от независимите експерти и приложен ли е докладът им към част Б? <type='C' input='M'>

Да

Не (4)

Б.   ОПИСАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО, ГРАФИКА И ОЧАКВАНИЯ ПРИНОС НА ГОЛЕМИЯ ПРОЕКТ ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ НА СЪОТВЕТНАТА ПРИОРИТЕТНА ОС ИЛИ ОСИ

Б.1.   Категоризация на дейността по проекта  (5)

 

Код

Размер

Процент

Б.2.1.

Код(ове) за измерението(ята), свързано(и) с областта на интервенция

(Целесъобразно е да се използва повече от един код в случаите, когато на базата на пропорционално изчисление са релевантни няколко области на интервенция)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

Б.2.2.

Код за формата на финансовото измерение

(В някои случаи може да е релевантен повече от един код — съответно следва да бъдат посочени пропорционално определените дялове)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

Б.2.3.

Код за териториалното измерение

(В някои случаи може да е релевантен повече от един код — съответно следва да бъдат посочени пропорционално определените дялове)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

Б.2.4.

Код за териториалния механизъм за изпълнение

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

Б.2.5.

Код за измерението, свързано с тематичната цел

(В някои случаи може да е релевантен повече от един код — съответно следва да бъдат посочени пропорционално определените дялове)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

Б.2.6.

Код за икономическото измерение (код по NACE (6))

(В някои случаи може да е релевантен повече от един код — съответно следва да бъдат посочени пропорционално определените дялове)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

Б.2.7.

Код за измерението(ята), свързано(и) с местоположението (NUTS III) (7)

(В някои случаи може да е релевантен повече от един код — съответно следва да бъдат посочени пропорционално определените дялове)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

Б.2.8.

Естество на инвестицията (8) (попълва се само за производствените инвестиции)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

Б.2.9.

Засегнат продукт (9) (попълва се само за производствените инвестиции)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

Б.2.   Оперативна програма или оперативни програми и приоритетна ос или приоритетни оси

Б.2.1.   Идентификация на оперативната програма или оперативните програми и на приоритетната ос или приоритетните оси

CCI на ОП

Приоритетна ос на ОП

Съфинансиращ фонд

OP1<type='S' input='S'>

Приоритетна ос на ОП1<type='S' input='S'>

ЕФРР/КФ

<type='S' input='S'>

OP1<type='S' input='S'>

Приоритетна ос на ОП1<type='S' input='S'>

ЕФРР/КФ

<type='S' input='S'>

OП2<type='S' input='S'>

Приоритетна ос на ОП2<type='S' input='S'>

ЕФРР/КФ

<type='S' input='S'>

OP2<type='S' input='S'>

Приоритетна ос на ОП2<type='S' input='S'>

ЕФРР/КФ

<type='S' input='S'>

Б.3.   Описание на проекта

а)

Моля, опишете накратко проекта, неговите основни цели и основните компоненти на проекта.

В случай на производствени инвестиции трябва да бъде предоставено и кратко техническо описание.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

б)

Моля, представете карта, в която са посочени районът на проекта и данни за географското местоположение (10).

в)

Моля, посочете по-долу графика за разработването на големия проект и неговото прилагане.

 

Начална дата

(А)

Крайна дата

(Б)

1.

Предпроектни проучвания (или бизнес план, в случай на производствени инвестиции):

<type='D' input='M'> (11)

<type='D' input='M'>

2.

Анализ на разходите и ползите:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

3.

Оценка на въздействието върху околната среда:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

4.

Проектни проучвания:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

5.

Изготвяне на тръжната документация:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

6.

Тръжна(и) процедура(и):

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

7.

Придобиване на терена:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

8.

Разрешение за осъществяване:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

9.

Етап на строителство/договор за строителство:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

10.

Етап на експлоатация:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

г)

Моля, подробно опишете очаквания принос на големия проект за постигането на показателите за резултати по специфичните цели на съответната приоритетна ос или приоритетни оси на оперативната(и) програма(и).

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

В.   ВСИЧКО РАЗХОДИ И ВСИЧКО ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

В.1.   Моля, попълнете таблицата по-долу въз основа на формата за представяне на информацията, определен в съответствие с член 101 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

 

EUR

ОБЩА СУМА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРОЕКТА

(А)

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

(Б)

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

(В) = (А) – (Б)

ОБЩА СУМА НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ В ПРОЦЕНТНО ИЗРАЖЕНИЕ

 

 

ПРИНОС

ПРИНОС

ИЗЧИСЛЕНИ

ИЗЧИСЛЕНИ

1

Разходи за планиране и проектиране

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

2

Закупуване на терена

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

3

Строителство и изграждане

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

4

Съоръжения и машини или оборудване

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

5

Непредвидени разходи

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

6

Ценова корекция (ако е приложимо)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

7

Публичност

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

8

Упражняване на надзор по време на строителните работи

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

9

Техническа помощ

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

10

Междинен сбор

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

11

(ДДС)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

12

ОБЩО

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

Моля, посочете обменния курс и референтната стойност (когато е приложимо).

<type='S' maxlength='875' input='M'>

Моля, пояснете всеки един от горепосочените елементи, ако е целесъобразно.

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

В.2.   Спазване на правилата за държавната помощ

В случай че проектът предполага отпускането на държавна помощ, моля, попълнете таблицата по-долу (12).

 

Размер на помощта (в евро) в БЕБП (13)

Общ размер на допустимите разходи (в евро) (14)

Интензитет на помощта (в процентно изражение)

Номер на държавната помощ/регистрационен номер за помощ, която е предмет на групово освобождаване

Одобрена схема на помощта или одобрена помощ ad hoc

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Помощ, попадаща в обхвата на регламент за групово освобождаване

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Помощ в съответствие с решението за УОИИ (15) или регламента относно обществените услуги за наземен пътнически превоз (16)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

Не е приложимо

Общ размер на отпуснатата помощ

<type='N' input='G'>

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

В.3.   Изчисляване на общия размер на допустимите разходи

Моля, изберете съответния вариант и допълнете информацията въз основа на формата за представяне на информация, определен в съответствие с член 101 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Метод на изчисляване на потенциалните нетни приходи

Поставете отметка „x“ само в едно от полетата по-долу

Изчисляване на дисконтираните нетни приходи

<type='C' input='M'>

Метод на единната ставка

<type='C' input='M'>

Метод на намаления процент на съфинансиране

<type='C' input='M'>

Изчисляване на дисконтираните нетни приходи (член 61, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

 

 

Стойност

1.

Общ размер на допустимите разходи преди да бъдат взети под внимание изискванията, съдържащи се в член 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (в евро, без дисконтиране)

<type='N' input='M'>

2.

Пропорционално прилагане на сконтираните нетни приходи (в процентно изражение) (ако е приложимо)

<type='N' input='M'>

3.

Общ размер на допустимите разходи след като бъдат взети под внимание изискванията, съдържащи се в член 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (в евро, без дисконтиране) = (1)*(2)

Максималният публичен принос трябва да е съобразен с правилата за държавната помощ и с общата предоставена помощ (ако е приложимо)

<type='N' input='M'>

Метод на единната ставка или метод на намаления процент на съфинансиране (член 61, параграф 3, буква а) и член 61, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

 

 

Стойност

1.

Общ размер на допустимите разходи преди да бъдат взети под внимание изискванията, съдържащи се в член 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (в евро, без дисконтиране)

<type='N' input='M'>

2.

Единна ставка (FR) на нетните приходи, както е определена в приложение V към Регламент (ЕС) № 1303/2013 или в делегирани актове (в процентно изражение)

<type='N' input='M'>

3.

Общ размер на допустимите разходи, след като бъдат взети под внимание изискванията, съдържащи се в член 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (в евро, без дисконтиране) = (1)*(1-FR)*

Максималният публичен принос трябва да е съобразен с правилата за държавната помощ и с посочения по-горе размер на съвкупната предоставена помощ (ако е приложимо)

* В случай на прилагане на метода на намаления процент на съфинансиране тази формула не е приложима (единната ставка намира отражение в процента на съфинансиране по приоритетната ос, което води до по-ниска степен на финансиране по линия на ЕФРР/КФ) и общият размер на допустимите разходи е равен на сумата, посочена в точка (1)

<type='N' input='M'>

Г.   ПЛАН ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ФИЗИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА МОНИТОРИНГ НА НАПРЕДЪКА, ПРИ ОТЧИТАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ РИСКОВЕ

Г. 1.   Източници на съфинансиране

Източник на финансиране на общия размер на инвестиционните разходи (в евро)

 

От които (за сведение)

Общ размер на инвестиционните разходи

[В.1.12.(A)]

Подкрепа от Съюза

Национално публично (или равностойно на него) участие

Национално частно участие

Други източници (да се посочат)

 

Финансиране от ЕИБ/ЕИФ:

(а) = (б) + (в) + (г) + (д)

(б)

(в)

(г)

(д)

 

(е)

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

<type='N' input='M'>

Г.2.   Годишен план на общите допустими разходи за деклариране пред Комисията (финансов показател за мониторинг на напредъка)

Общите допустими разходи за деклариране пред Комисията са представени по-долу от гледна точка на годишния дял в евро. В случай на голям проект, съфинансиран от повече от една оперативна програма, годишният план се представя поотделно за всяка оперативна програма. В случай на голям проект, съфинансиран по повече от една приоритетна ос, годишният план трябва да бъде разбит по приоритетни оси.

(в евро)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Общ размер на допустимите разходи

Приоритетна ос на ОП1

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

Приоритетна ос на ОП1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетна ос на ОП2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетна ос на ОП2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.3.   Показатели за изпълнението  (17) и други физически показатели за мониторинг на напредъка

Моля, посочете в таблицата по-долу предвидените показатели за изпълнението, включително общите показатели, определени в оперативната(ите) програма(и) и другите физически показатели за мониторинг на напредъка. Обемът на информацията зависи от сложността на проектите, като е задължително само представянето на основните показатели.

ОП и приоритетна ос

Наименование на показателя

Мерна единица

Целева стойност за големия проект

Целева година

<type='S' input='S'>

Общ:

<type='S' input='S'>

Други:

<type='S' input='M'>

Общ:

<type='S' input='S'>

Други:

<type='S' input='M'>

<type='S' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.4.   Оценка на риска

Моля, изложете накратко основните рискове за успешното физическо и финансово изпълнение на проекта и предлаганите мерки за намаляване на риска

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

Д.   ПОДЛЕЖИ ЛИ ПРОЕКТЪТ НА ПРАВНА ПРОЦЕДУРА ВЪВ ВРЪЗКА С НЕСПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС? <type='C' input='M'>

Да

Не

Ако отговорът е утвърдителен, моля, дайте по-подробни разяснения и обосновете предложения принос от бюджета на Съюза към проекта в това отношение:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

Е.   ПРЕДПРИЯТИЕТО БИЛО ЛИ Е ПОДЛОЖЕНО ПРЕДИ ТОВА ИЛИ ПОДЛОЖЕНО ЛИ Е В МОМЕНТА НА ПРОЦЕДУРА (18) ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОМОЩ ОТ СЪЮЗА ВСЛЕДСТВИЕ ИЗНАСЯНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА, ОБХВАНАТА ОТ ПРОГРАМАТА, ИЛИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЮЗА? <TYPE='C' INPUT='M'>

Да

Не

Ако отговорът е утвърдителен, моля, дайте по-подробни разяснения и обосновете предложения принос от бюджета на Съюза към проекта в това отношение:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

Освен това, по отношение на производствените инвестиции, моля, опишете по-подробно очакваното въздействие на проекта върху заетостта в други региони на Съюза и посочете дали финансовият принос от фондовете не води до значителна загуба на работни места в съществуващите местоположения в рамките на Съюза.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

ЧАСТ Б:

Независим доклад за преглед на качеството

Независимите експерти декларират, че:

1.

са изпълнили изискванията на член 23, параграф 2, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията.

2.

са направили оценка на проекта в съответствие с всички критерии, установени в приложение II към посочения регламент.

Държава членка

 

Регион и местоположение на проекта

 

Наименование на проекта

 

Бенефициер

 

Управляващ орган

 

Информация за независимите експерти

 


[ИМЕ и ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ]

Независими експерти

Подпис:


ДАТА

 

Моля, потвърдете, че са изпълнени всички посочени по-долу условия: операцията е голям проект по смисъла на член 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013; големият проект не е приключила операция по смисъла на член 2, параграф 14 и член 65, параграф 6 от посочения регламент; големият проект е включен в съответната(ите) оперативна(и) програма(и).

 

Поставете отметка „x“, където е уместно

Моля, пояснете

Да

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Не

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

1.   СТРУКТУРА, ОТГОВАРЯЩА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИЯ ПРОЕКТ, И НЕЙНИЯТ КАПАЦИТЕТ;

Обобщете съответната информация за структурата, отговаряща за изпълнението на големия проект, и за нейния капацитет, включително технически, юридически, финансов и административен капацитет.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ясно посочете дали проектът отговаря или не на съответните критерии за прегледа на качеството, определени в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията, и аргументирайте това твърдение.

 

Поставете отметка „x“, където е уместно

Изложете и аргументирайте вашето твърдение

Да

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Не

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

2.   ОПИСАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА И НЕЙНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Обобщете съответната информация, свързана с описанието на инвестицията и нейното местоположение.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ясно посочете дали проектът отговаря или не на съответните критерии за прегледа на качеството, определени в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията, и аргументирайте това твърдение.

 

Поставете отметка „x“, където е уместно

Изложете и аргументирайте вашето твърдение

Да

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Не

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

3.   ОБЯСНЕНИЕ НА ТОВА ПО КАКЪВ НАЧИН ТОЙ Е СЪГЛАСУВАН СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ПРИОРИТЕТНИ ОСИ НА ВЪПРОСНАТА(ИТЕ) ОПЕРАТИВНА(И) ПРОГРАМА(И) И ПО КАКЪВ НАЧИН СЕ ОЧАКВА ТОЙ ДА ДОПРИНЕСЕ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ НА ТЕЗИ ПРИОРИТЕТНИ ОСИ И ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

Обобщете информацията, която е от значение и се отнася до целите на проекта и неговата съгласуваност със съответните приоритетни оси на въпросната оперативна програма или оперативни програми и до това по какъв начин се очаква той да допринесе за постигането на специфичните цели и резултати на тези приоритетни оси и за социално-икономическото развитие на района, обхванат от оперативната програма, а също така до мерките, предприети от бенефициера, за да се гарантира оптималното използване на инфраструктурата на етапа на експлоатация.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ясно посочете дали проектът отговаря или не на съответните критерии за прегледа на качеството, определени в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията, и аргументирайте това твърдение.

 

Поставете отметка „x“, където е уместно

Изложете и аргументирайте вашето твърдение

Да

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Не

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.   ВСИЧКО РАЗХОДИ И ВСИЧКО ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

4.1.   Обобщете информацията, която е от значение и се отнася до общите разходи, изчисляването на разходите както по отношение на цялостните разходи за постигане на очакваните цели, така и по отношение на единичните разходи, и общия размер на допустимите разходи, при отчитане на изискванията на член 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ясно посочете дали проектът отговаря или не на съответните критерии за прегледа на качеството, определени в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията, и аргументирайте това твърдение.

 

Поставете отметка „x“, където е уместно

Изложете и аргументирайте вашето твърдение

Да

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Не

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.2.   Моля, предоставете информация относно съответствието с правилата за държавната помощ и това по какъв начин правилата за държавната помощ са били взети под внимание при изчисляването на общия публичен принос към проекта.

4.2.1   Моля, посочете дали независимите експерти, в съответствие с член 23, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията, или държавата членка са се консултирали с Комисията по свързаните въпроси относно държавната помощ.

В случай че е била проведена консултация с Комисията, моля, посочете датата и номера на тази консултация и датата и номера на отговора и обобщете резултатите от консултацията.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

4.2.2   В случай че не е била проведена консултация с Комисията, моля, предоставете следната информация:

Считате ли, че този проект включва предоставянето на държавна помощ? <type='C' input='M'

Да

Не

Ако отговорът е утвърдителен, моля, обяснете на каква основа е гарантирано съответствието с правилата за държавната помощ. Моля, предоставете тази информация за всички групи потенциални получатели на държавната помощ, например в случай на инфраструктури — за собственика, строителната организация, стопанисващия и за ползвателите на инфраструктурата.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ако отговорът е отрицателен, моля, подробно обяснете защо считате, че подкрепата не представлява държавна помощ. Моля, предоставете тази информация за всички групи потенциални получатели на държавната помощ (например в случай на инфраструктури потенциални получатели на помощта са: собственикът на инфраструктурата, строителната организация, стопанисващият инфраструктурата и ползвателите на инфраструктурата) (19). Ако е приложимо, моля, посочете дали причината, поради която смятате, че проектът не включва държавна помощ, е, че i) проектът не касае икономическа дейност (включително дейности от обществен интерес) или че ii) получателят(ите) на подкрепата се ползва(т) със законен монопол по отношение на съответните дейности и не упражняват дейност в друг либерализиран сектор (или ще води(ят) отделна счетоводна отчетност, в случай че получателят(ите) упражнява(т) дейност в други сектори).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ясно посочете дали проектът отговаря или не на съответните критерии за прегледа на качеството, определени в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията, и аргументирайте това твърдение.

 

Поставете отметка „x“, където е уместно

Изложете и аргументирайте вашето твърдение

Да

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Не

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.   ИЗВЪРШЕНИ ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНАЛИЗ НА ВАРИАНТИТЕ НА ДЕЙСТВИЕ, И СЪОТВЕТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

5.1.   Обобщете информацията, която е от значение и се отнася до извършените предпроектни проучвания и резултатите с оглед на следните аспекти: институционален, технически, екологичен, включващ изменението на климата (ако е приложимо) и други.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ясно посочете дали проектът отговаря или не на съответните критерии за прегледа на качеството, определени в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията, и аргументирайте това твърдение.

 

Поставете отметка „x“, където е уместно

Изложете и аргументирайте вашето твърдение

Да

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Не

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.2.   Обобщете информацията, която е от значение и се отнася до анализа на търсенето (или бизнес плана — в случай на производствени инвестиции).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ясно посочете дали проектът отговаря или не на съответните критерии за прегледа на качеството, определени в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията, и аргументирайте това твърдение.

 

Поставете отметка „x“, където е уместно

Изложете и аргументирайте вашето твърдение

Да

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Не

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.3.   Обобщете информацията, която е от значение и се отнася до анализа на възможните варианти на действие и избора на най-добрия вариант.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ясно посочете дали проектът отговаря или не на съответните критерии за прегледа на качеството, определени в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията, и аргументирайте това твърдение.

 

Поставете отметка „x“, където е уместно

Изложете и аргументирайте вашето твърдение

Да

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Не

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.   АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ И ПОЛЗИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИНАНСОВ И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ, И ОЦЕНКА НА РИСКА

6.1.   Обобщете информацията, която е от значение и се отнася до финансовия анализ, включително основните показатели от финансовия анализ, т.е. финансовата норма на възвръщаемост (ФНВ) на инвестицията и финансовата нетна настояща стойност (ФННС), изчислението на нетните приходи и резултата от него, тарифната стратегия и достъпността (ако е приложимо), и финансовата жизнеспособност (устойчивост).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ясно посочете дали проектът отговаря или не на съответните критерии за прегледа на качеството, установени в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията, и дали се придържа към методологията за анализ на разходите и ползите, така както е описана в приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) № […]/2014 на Комисията (20) и свързаните с нея насоки, и към метода за изчисляване на нетните приходи, предвиден в член 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и в членове 15—19 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията, и аргументирайте това твърдение.

 

Поставете отметка „x“, където е уместно

Изложете и аргументирайте вашето твърдение

Да

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Не

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.2.   Обобщете информацията, която е от значение и се отнася до икономическия анализ, включително основните показатели от икономическия анализ, т.е. финансовата норма на възвръщаемост (ФНВ) на инвестицията и финансовата нетна настояща стойност (ФННС), и основните икономически ползи и разходи.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ясно посочете дали проектът отговаря или не на съответните критерии за прегледа на качеството, определени в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията и дали се придържа към методологията за анализ на разходите и ползите, така както е описана в приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) № […]/2014 на Комисията (20) и свързаните с нея насоки, и аргументирайте това твърдение.

 

Поставете отметка „x“, където е уместно

Изложете и аргументирайте вашето твърдение

Да

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Не

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.3.   Обобщете информацията, което е от значение и се отнася до оценката на риска, включително идентифицираните основни рискове и мерките за смекчаването им.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ясно посочете дали проектът отговаря или не на съответните критерии за прегледа на качеството, определени в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията и дали се придържа към методологията за анализ на разходите и ползите, така както е описана в приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) № […]/2014 на Комисията (20) и свързаните с нея насоки, и аргументирайте това твърдение.

 

Поставете отметка „x“, където е уместно

Изложете и аргументирайте вашето твърдение

Да

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Не

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.   АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРИ ОТЧИТАНЕ НА НУЖДАТА ОТ ПРИСПОСОБЯВАНЕ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И СМЕКЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕГО, И УСТОЙЧИВОСТТА НА БЕДСТВИЯ

7.1.   Обобщете информацията, която е от значение и се отнася до анализа на въздействието върху околната среда.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ясно посочете дали проектът отговаря или не на съответните критерии за прегледа на качеството, определени в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията, и аргументирайте това твърдение.

 

Поставете отметка „x“, където е уместно

Изложете и аргументирайте вашето твърдение

Да

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Не

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.2.   Обобщете информацията, която е от значение и се отнася до приспособяването към изменението на климата и смекчаването на последиците от него, както и до устойчивостта на бедствия.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ясно посочете дали проектът отговаря или не на съответните критерии за прегледа на качеството, определени в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията, и аргументирайте това твърдение.

 

Поставете отметка „x“, където е уместно

Изложете и аргументирайте вашето твърдение

Да

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Не

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

8.   ПЛАНА ЗА ФИНАНСИРАНЕ, УТОЧНЯВАЩ ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ПЛАНИРАНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ И ПЛАНИРАНАТА ПОДКРЕПА ОТ ФОНДОВЕТЕ, ЕИБ И ВСИЧКИ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ, КАКТО И ФИЗИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА МОНИТОРИНГ НА НАПРЕДЪКА, ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ РИСКОВЕ

Обобщете информацията, която е от значение и се отнася до финансовия план, заедно с физическите и финансовите показатели за мониторинг на напредъка, при едновременно отчитане на идентифицираните рискове, както и до изчисляването на приноса на Съюза, включително информацията относно метода на изчисление.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ясно посочете дали проектът отговаря или не на съответните критерии за прегледа на качеството, определени в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията, и аргументирайте това твърдение.

 

Поставете отметка „x“, където е уместно

Изложете и аргументирайте вашето твърдение

Да

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Не

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

9.   ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИЯ ПРОЕКТ

Обобщете информацията, която е от значение и се отнася до графика за изпълнението на големия проект (или на съответния етап от проекта, в случай че изпълнението е по-дълго от програмния период), включително обществените поръчки.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ясно посочете дали проектът отговаря или не на съответните критерии за прегледа на качеството, определени в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията, и аргументирайте това твърдение.

 

Поставете отметка „x“, където е уместно

Изложете и аргументирайте вашето твърдение

Да

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Не

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ НЕЗАВИСИМИЯ ПРЕГЛЕД НА КАЧЕСТВОТО

 

 

 

 

Въз основа на информацията, предоставена от бенефициера по проекта за целите на този независим преглед на качеството, и анализа на тази информация, основаващ се на разпоредбите на член 23 и приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията, независимите експерти оценяват ли положително големия проект и потвърждават ли неговата осъществимост и икономическа жизнеспособност?

 

Да <type='C' input='M'>

 

Не <type='C' input='M'>

Поставете отметка „x“, където е уместно

 

ЧАСТ В:

Декларация на компетентния национален орган

Потвърждавам, че представената в настоящия формуляр информация е точна и вярна.

Потвърждавам, че докладът от независимия преглед на качеството не е загубил своята валидност поради промени, свързани с главния проект, настъпили между датата на представяне на окончателния доклад на държавата членка и датата на нотифициране на Комисията за големия проект, които не са засегнати в доклада.

ИМЕ:

ПОДПИС: (подписана по електронен път посредством системата SFC)

ОРГАНИЗАЦИЯ:

(УПРАВЛЯВАЩ(И) ОРГАН(И))

ДАТА:


(1)  Легенда, отнасяща се до характеристиките на полетата:

 

вид: N = брой, D = дата, S = низ, C = отметка, P = процент

 

входящи данни: M = ръчно, S = подбор, G = генерирани от системата

 

maxlength = максимален брой символи, включително интервали.

(2)  В случай на операция, осъществявана под формата на публично-частно партньорство, при която след одобряване на операцията ще бъде избран частен партньор, който се предлага да бъде бенефициер в съответствие с член 63, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, този раздел трябва да съдържа информация за публичноправната структура, която започва изпълнението на операцията (т.е. възложителя).

(3)  Стартирал през програмния период 2007—2013 г. голям проект, един или повече от етапите на който са изпълнени през посочения програмен период и чийто етап представлява настоящият проект, който ще бъде осъществен и завършен през програмния период 2014—2020 г., или стартирал през програмния период 2014—2020 г. голям проект, чийто етап представлява настоящият проект, който ще бъде завършен докато следващият етап ще бъде завършен през настоящия или следващия програмен период.

(4)  По отношение на проектите, попадащи в обхвата на член 103 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, не се изисква представянето на доклад от независимия преглед на качеството.

(5)  Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 на Комисията от 7 март 2014 г. за определяне на разпоредби за изпълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на методологиите за подкрепата във връзка с изменението на климата, определянето на етапни и общи цели в рамката на изпълнението и номенклатурата на категориите интервенции за европейските структурни и инвестиционни фондове, освен ако не е посочено друго.

(6)  NACE Rev. 2, 4-цифрен код: Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1), със съответните изменения. Моля, използвайте най-подробния и подходящ код по NUTS III. В случаите, когато проектът засяга няколко отделни региона на ниво NUTS III, е уместно да се използват кодовете по NUTS III или от по-високо ниво.

(8)  Ново строителство = 1; разширение = 2; преустройство/модернизация = 3; промяна на местоположението = 4; създаване чрез поглъщане = 5.

(9)  Комбинирана номенклатура (КН), Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(10)  Моля, посочете пространствено определените данни във векторен формат, съставен от полигони, линии и/или точки, според случая, за да бъде представен проектът за предпочитане под формата на файл.

(11)  Легенда, отнасяща се до характеристиките на полетата:

 

вид: N = брой, D = дата, S = низ, C = отметка, P = процент

 

входящи данни: M = ръчно, S = подбор, G = генерирани от системата

 

maxlength = максимален брой символи, включително интервали.

(12)  Настоящото заявление не заменя нотификацията до Комисията, предвидена в член 108, параграф 3 от Договора. Евентуално положително решение от страна на Комисията във връзка с големия проект по смисъла на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Съвета не е равностойно на одобрение на държавната помощ.

(13)  „Брутен еквивалент на безвъзмездна помощ“ (БЕБП) е сконтираната стойност на помощта, изразена като процент от сконтираната стойност на допустимите разходи, изчислени към момента на отпускане на помощта въз основа на референтния процент, приложим към тази дата.

(14)  Правилата за държавната помощ включват разпоредби относно допустимите разходи. В тази колона държавите членки трябва да посочат общия размер на допустимите разходи на базата на приложените правила за държавната помощ.

(15)  Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (ОВ L 7, 11.1.2012 г., стр. 3).

(16)  Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 1).

(17)  В съответствие с изискването на член 102, параграф 1, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(18)  На основание на член 71, параграф 1, буква а) или параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(19)  Службите на Комисията предоставиха насоки на държавите членки с цел улесняване на оценката в случаите, когато инфраструктурните инвестиции могат да включват държавна помощ. В частност, службите на Комисията изготвиха аналитични матрици. Понастоящем е в процес на подготовка съобщение относно понятието помощ. Комисията приканва държавите членки да използват тези аналитични матрици и бъдещото съобщение, за да обяснят защо се счита, че подкрепата не предполага предоставянето на държавна помощ.

(20)  Все още непубликувано в Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образец за предаване на финансови данни (1)

Таблица 1

Финансова информация на ниво приоритетна ос и програма

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Финансови средства, отпуснати по приоритетната ос въз основа на оперативната програма

[извлечение от таблица 18а на оперативната програма]

Кумулативни данни за финансовия напредък по оперативната програма

Приоритетна ос

Фонд (2)

Категория на региона (3)

Основа за изчисляване на подкрепата от Съюза*

(Общ размер на допустимите разходи или публичните допустими разходи)

Обща стойност на финансирането

(в евро)

Ставка на съфинансиране

(в процентно изражение)

Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа (в евро)

Дял от общия размер на отпуснатите средства, покрит с избраните операции (в процентно изражение)

[колона 7/колона 5 × 100]

Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа

(в евро)

Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган.

Дял от общия размер на отпуснатите средства, покрит с допустимите разходи, декларирани от бенефициерите (в процентно изражение)

[колона 10/column 5 × 100]

Брой на избраните операции

 

 

Изчисляване

 

 

Изчисляване

 

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетна ос 1

ЕФРР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетна ос 2

ЕСФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетна ос 3

ИМЗ (4)

Не е приложимо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетна ос 4

ЕСФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИМЗ (5)

Не е приложимо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетна ос 5

Кохезионен фонд

Не е приложимо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

ЕФРР

По-слабо развити региони

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Общо

ЕФРР

Региони в преход

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Общо

ЕФРР

По-силно развити региони

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Общо

ЕФРР

Специално разпределени средства за най-отдалечените региони или северните слабо населени региони

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Общо

ЕСФ (6)

По-слабо развити региони

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Общо

ЕСФ (7)

Региони в преход

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Общо

ЕСФ (8)

По-силно развити региони

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Общо

ИМЗ (9)

Не е приложимо

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Общо

Кохезионен фонд

Не е приложимо

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Всичко

Всички фондове

 

 

<type='N' input='G'>

 

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>


Таблица 2

Разбивка на кумулативните финансови данни по категории на интервенцията по отношение на подадените до 31 януари

Приоритетна ос

Характеристики на разходите

Категоризация съобразно измеренията

Финансови данни

 

Фонд (10)

Категория на региона

1

Област на интервенция

2

Форма на финансиране

3

Териториално измерение

4

Териториален механизъм за изпълнение

5

Измерение, свързано с тематичната цел

ЕФРР/Кохезионен фонд

6

Вторична тема ЕСФ

7

Икономическо измерение

8

Измерение, свързано с местоположението

Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа (в евро)

Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа

(в евро)

Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган

Брой на избраните операции

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='N' input='M'>


Таблица 3

Разчетни данни за сумите, за които държавата членка очаква да подаде заявления за междинно плащане за текущата финансова година и следващата финансова година

За всяка програма да се попълни по фондове и по категории региони по целесъобразност


Фонд

Категория на региона

Принос на Съюза

[текуща финансова година]

[следваща финансова година]

януари — октомври

ноември — декември

януари — декември

ЕФРР

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението (11)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ЕТС

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ЕСФ

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ИМЗ (12)

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Кохезионен фонд

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Легенда, отнасяща се до характеристиките на полетата:

 

вид: N = брой, D = дата, S = низ, C = отметка, P = процент, B = булев параметър, Cu = парична единица

 

входящи данни: M = ръчно, S = подбор, G = генерирани от системата

(2)  В случай че ИМЗ е планирана като част от приоритетна ос (в съответствие с член 18, втора алинея, буква в) от Регламент (ЕС) № 1304/2013), информацията трябва да бъде предоставена отделно от останалата част от приоритетната ос.

(3)  Не се прилага за ресурсите, разпределени за ИМЗ (т.е. специално разпределените средства за ИМЗ и съответната подкрепа от ЕСФ).

(4)  Тази приоритетна ос включва специално разпределените средства за ИМЗ и съответната подкрепа от ЕСФ.

(5)  Тази част от приоритетна ос включва специално разпределените средства за ИМЗ и съответната подкрепа от ЕСФ.

(6)  Разпределени средства от ЕСФ без съответната подкрепа за ИМЗ.

(7)  Разпределени средства от ЕСФ без съответната подкрепа за ИМЗ.

(8)  Разпределени средства от ЕСФ без съответната подкрепа за ИМЗ.

(9)  Включват се специално разпределените средства за ИМЗ и съответната подкрепа от ЕСФ.

(10)  Данните за ИМЗ се представят отделно, без разделяне на специално разпределените средства за ИМЗ и на съответната подкрепа от ЕСФ.

(11)  Следва да бъдат посочени само специално разпределените средства за най-отдалечените региони/северните слабо населени региони.

(12)  Това включва специално разпределените средства за ИМЗ и съответната подкрепа от ЕСФ.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Образец за описанието на действащите функции и процедури, свързани с управляващия орган и сертифициращия орган

1.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.   Информация, предоставена от:

[наименование] на държавата членка;

заглавие на програмата и номер по CCI (единен идентификационен код): (всички оперативни програми, обхванати от управляващия/сертифициращия орган) в случай на обща система за управление и контрол);

име на основното лице за контакт, включително адрес на електронната поща: (структура, която отговаря за описанието).

1.2.   Предоставената информация описва положението към: (дд/мм/гг)

1.3.   Структура на системата (обща информация и органиграма, която показва организационните връзки между участващите органи/структури в системата за управление и контрол)

1.3.1.   Управляващ орган (наименование, адрес и лице за контакт в управляващия орган):

Посочете дали управляващият орган е определен и за сертифициращ орган в съответствие с член 123, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

1.3.2.   Сертифициращ орган (наименование, адрес и лице за контакт в сертифициращия орган).

1.3.3.   Междинни звена (наименование, адрес и лица за контакт в междинните звена).

1.3.4.   Когато се прилага член 123, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, посочете по какъв начин е гарантиран принципът на разделяне на функциите между одитния орган и управляващите/сертифициращите органи.

2.   УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН

2.1.   Управляващ орган и основните му функции

2.1.1.   Статут на управляващия орган (национален, регионален или местен публичен или частен орган) и структура, от която той е част (1).

2.1.2.   Посочване на пряко изпълняваните от управляващия орган функции и задачи.

Когато управляващият орган успоредно с това изпълнява функциите и на сертифициращ орган — описание на начина, по който се гарантира разделението на функциите.

2.1.3.   Посочване на функциите, които официално се делегират от управляващия орган, идентифициране на междинните звена и формата на делегиране (при условие че управляващият орган запазва пълна отговорност за делегираните функции) съгласно член 123, параграфи 6 и 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Позоваване на съответните документи (правни актове, делегиращи правомощия, споразумения). Когато е приложимо, се посочват функциите на контрольорите, предвидени в член 23, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1299/2013, във връзка с програмите по цел „Европейско териториално сътрудничество“.

2.1.4   Описание на процедурите за осигуряване на ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите при отчитане на установените рискове, включително позоваване на извършената оценка на риска (член 125, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013).

2.2.   Организация и процедури на управляващия орган

2.2.1.   Органиграма и посочване на функциите на звената (включително план за разпределяне на необходимите човешки ресурси с нужните умения). Тази информация включва и междинните звена, на които са делегирани някои функции.

2.2.2.   Рамка, която да гарантира, че се провежда подобаваща оценка на риска, когато това е необходимо, и особено при настъпване на съществени промени в системата за управление и контрол.

2.2.3.   Описание на следните процедури (които следва да се предоставят в писмена форма на персонала на управляващия орган и междинните звена; дата и референтен номер):

2.2.3.1.

Процедури за подкрепа на дейността на мониторинговия комитет.

2.2.3.2.

Процедури за система за събиране, записване и съхраняване в електронна форма на данни за всяка операция, необходима за мониторинга, оценката, финансовото управление, проверката и одита, включително, когато е приложимо, данни относно отделните участници и разбивка на данните за показателите по пол, когато това се изисква.

2.2.3.3

Процедури за надзор на функциите, официално делегирани от управляващия орган съгласно член 123, параграфи 6 и 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

2.2.3.4.

Процедури за оценка, подбор и одобряване на операции и за осигуряване — през целия период на изпълнение — на тяхното съответствие с приложимите правила (член 125, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, включително инструкции и насоки, които осигуряват приноса на операциите за постигането на конкретните цели и резултати на съответните приоритети съгласно разпоредбите на член 125, параграф 3, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и процедури, които да гарантират, че операциите се отхвърлят, когато са физически приключени или изцяло изпълнени преди бенефициерът да подаде заявлението за финансиране (включително процедури, които междинните звена използват, когато оценката, подборът и одобряването на операциите са делегирани).

2.2.3.5.

Процедури, които да гарантират предоставянето на бенефициера на документ, в който се посочват условията за оказване на подкрепа на всяка операция, включително процедурите, гарантиращи, че бенефициерите поддържат отделна счетоводна система или подходящ счетоводен кодекс за всички трансакции, свързани с дадена операция.

2.2.3.6.

Процедури за проверки на операции (в съответствие с изискванията по член 125, параграфи 4—7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013), включително за осигуряване на съответствието на операциите с политиките на Съюза (като например тези, свързани с партньорството и многостепенното управление, насърчаване на равенството между половете, недискриминацията, достъпността за лица с увреждания, устойчивото развитие, обществените поръчки, правилата в областта на държавната помощ и околната среда), и идентификация на органите или структурите, които извършват тези проверки. Описанието обхваща проверките на административното управление по отношение на всяко заявление от бенефициерите за възстановяване на суми и проверките на място на управлението на операциите, които могат да бъдат извършвани въз основа на извадка. Когато проверките на управлението са делегирани на междинни звена, описанието следва да включва процедурите, прилагани от междинните звена за тези проверки, както и процедурите, прилагани от управляващия орган за упражняване на контрол върху ефективността на изпълнението на функциите, делегирани на междинните звена. Честотата и обхватът са пропорционални на размера на публичната подкрепа за дадена операция и на равнището на риска, установен при тези проверки и одитите от одитния орган по отношение на системата за управление и контрол като цяло.

2.2.3.7.

Описание на процедурите, съгласно които заявленията за възстановяване се получават от бенефициерите и се проверяват и валидират, и съгласно които плащанията за бенефициерите се разрешават, изпълняват и осчетоводяват в съответствие със задълженията, предвидени в член 122, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, считано от 2016 година (включително процедурите, които се използват от междинните звена, когато е делегирана обработката на заявленията за възстановяване), с цел да се спази срокът от 90 дни за извършване на плащанията към бенефициерите съгласно член 132 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

2.2.3.8.

Идентифициране на органите или структурите, участващи на всеки етап от процеса на обработка на заявлението за възстановяване, включително органиграма, на която са указани всички участващи органи.

2.2.3.9.

Описание на начина, по който информацията се предава на сертифициращия орган от управляващия орган, включително информация относно откритите пропуски и/или нередности (включително подозрения за измами и установени измами) и последващите действия, свързани с тях, в контекста на проверките, одитите и контрола на управлението от страна на Съюза или националните органи.

2.2.3.10.

Описание на начина, по който информацията се предава на одитния орган от управляващия орган, включително информация относно откритите пропуски и/или нередности (включително подозрения за измами и установени измами) и последващите действия, свързани с тях, в контекста на проверките, одитите и контрола на управлението от страна на Съюза или националните органи.

2.2.3.11.

Позоваване на националните правила за допустимост, установени от държавата членка и приложими за оперативната програма.

2.2.3.12.

Процедури за изготвяне и предаване на Комисията на годишни доклади и окончателен доклад за изпълнението (член 125, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013), включително процедурите за събиране и докладване на надеждни данни по показателите за изпълнението (член 125, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013).

2.2.3.13.

Процедури за изготвяне на декларацията за управлението (член 125, параграф 4, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013).

2.2.3.14.

Процедури за изготвяне на годишното обобщение на окончателните одитни доклади и на извършените проверки, включително анализ на естеството и размера на установените грешки и слабости в системите, както и коригиращите действия, които са предприети или планирани (член 125, параграф 4, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013).

2.2.3.15.

Процедури за осведомяване на персонала за посочените по-горе процедури, както и посочване на организираното/предвиденото обучение и всяка издадена насока (дата и референтен номер).

2.2.3.16

Описание, когато е приложимо, на процедурите на управляващия орган по отношение на обхвата, правилата и процедурите относно ефективните мерки, определени от държавата членка (2) за разглеждане на жалби във връзка с европейските структурни и инвестиционни фондове, в контекста на член 74, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

2.3.   Одитна следа

2.3.1.   Процедури, с които да се осигури адекватна одитна следа и система за архивиране, включително по отношение на сигурността на данните, като се има предвид член 122, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, в съответствие с националните правила за удостоверяване на съответствието на документите (член 125, параграф 4, буква г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията).

2.3.2.   Дадените указания във връзка с държането на разположение на разходооправдателните документи от бенефициерите/междинните звена/управляващия орган (дата и референтен номер):

2.3.2.1.

Указание за периода, за който документите следва да се съхраняват.

2.3.2.2.

Формат, в който следва да се съхраняват документите.

2.4.   Нередности и възстановявания

2.4.1.   Описание на процедурата (то следва да бъде предоставено в писмен вид на персонала на управляващия орган и междинните звена: дата и референтен номер) за докладване и коригиране на нередностите (включително измами) и последващите действия, свързани с тях, и отчитане на оттеглените и възстановените суми, сумите, които подлежат на събиране, сумите, които не подлежат на събиране, и сумите, свързани с операции, спрени поради съдебно производство или административно обжалване със суспензивно действие.

2.4.2.   Описание на процедурата (включително схема за определяне на механизмите на докладване) за привеждане в съответствие със задължението за нотифициране на Комисията относно нередностите в съответствие с член 122, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

3.   СЕРТИФИЦИРАЩ ОРГАН

3.1.   Сертифициращ орган и основните му функции

3.1.1   Статут на сертифициращия орган (национален, регионален или местен публичен орган) и структура, от която той е част.

3.1.2.   Посочване на изпълняваните от сертифициращия орган функции. Когато управляващият орган успоредно с това изпълнява функциите и на сертифициращ орган — описание на начина, по който се гарантира разделението на функциите (вж. 2.1.2).

3.1.3.   Официално делегирани от сертифициращия орган функции, идентифициране на междинните звена и формата на делегиране по силата на член 123, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Позоваване на съответните документи (правни актове, делегиращи правомощия, споразумения). Описание на процедурите, използвани от междинните звена за изпълнение на делегираните им задачи, и на процедурите на сертифициращия орган за упражняване на контрол върху ефективността на изпълнението на задачите, делегирани на междинните звена.

3.2.   Организация на сертифициращия орган

3.2.1.   Органиграма и посочване на функциите на звената (включително план за разпределяне на необходимите човешки ресурси с нужните умения). Тази информация включва и междинните звена, на които са делегирани някои задачи).

3.2.2.   Описание на процедурите, които следва да се предоставят в писмена форма на персонала на сертифициращия орган и междинните звена (дата и референтен номер):

3.2.2.1.

Процедури за изготвяне и подаване на заявления за плащане:

описание на действащите разпоредби за достъпа на сертифициращия орган до всякаква информация относно операциите, необходима за целите на изготвянето и представянето на заявления за плащане, включително резултатите от проверките на управлението (в съответствие с член 125 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) и всички съответни одити;

описание на процедурата, съгласно която заявленията за плащане се изготвят и представят на Комисията, включително процедура за изпращането на окончателното заявление за междинно плащане до 31 юли след края на предходната счетоводна година.

3.2.2.2.

Описание на счетоводната система, използвана като основа за удостоверяване на отчетите за разходите пред Комисията (член 126, буква г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013):

уредба за изпращане на събраните данни на сертифициращия орган в случай на децентрализирана система,

връзката между счетоводната и информационната системи, описани в параграф 4.1,

идентифициране на трансакциите по европейските структурни и инвестиционни фондове в случай на обща система с други фондове.

3.2.2.3.

Описание на действащите процедури за изготвяне на отчетите, посочени в член 59, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (член 126, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013). Уредба за удостоверяване на пълнотата, точността и достоверността на отчетите, както и че разходите, вписани в счетоводните отчети, са в съответствие с приложимото право (член 126, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013), като се вземат предвид резултатите от всички проверки и одити.

3.2.2.4

Описание, когато е приложимо, на процедурите на сертифициращия орган по отношение на обхвата, правилата и процедурите относно ефективните мерки, определени от държавата членка (3) за разглеждане на жалби във връзка с европейските структурни и инвестиционни фондове, в контекста на член 74, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

3.3.   Възстановявания

3.3.1.   Описание на системата за гарантиране на бързото възстановяване на публичната помощ, включително помощ от Съюза.

3.3.2   Процедури за осигуряване на адекватна одитна следа чрез водене на счетоводни записи в електронна форма, включително възстановените суми, сумите, които подлежат на събиране, сумите, оттеглени от заявление за плащане, сумите, които не подлежат на събиране, и сумите, свързани с операции, спрени поради съдебно производство или административно обжалване със суспензивно действие, за всяка операция, включително възстановените суми, получени в резултат на прилагането на член 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 относно дълготрайността на операциите.

3.3.3.   Уредба за приспадане на възстановени суми или суми, които трябва да бъдат извадени от разходите, които ще се декларират.

4.   ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

4.1.   Описание на информационните системи (централна или обща мрежова система или децентрализирана система с връзки между системите), включително диаграма, за:

4.1.1.

Събиране, записване и съхраняване в електронна форма на данни за всяка операция, включително при необходимост данни относно отделните участници и разбивка по пол на данните относно показателите, когато това се изисква, необходими за мониторинга, оценката, финансовото управление, проверката и одита, както се изисква в член 125, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и в член 24 от Делегиран регламент № 480/2014 на Комисията.

4.1.2.

Осигуряване на гаранции, че данните, посочени в предходната точка, се събират, въвеждат и съхраняват в системата, и че данните за показателите се разбиват по пол, когато това се изисква съгласно приложения I и II към Регламент (ЕС) № 1304/2013, както и съгласно член 125, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

4.1.3.

Осигуряване на гаранции, че съществува система, в която се записват и съхраняват в електронна форма счетоводните записи за всяка операция и която поддържа всички данни, необходими за изготвянето на заявленията за плащане и отчетите, включително записи на сумите, които подлежат на събиране, на възстановените суми, сумите, неподлежащи на събиране, и сумите, оттеглени в резултат на отмяната на целия или на част от приноса за дадена операция или оперативна програма, както е предвидено в член 126, буква г) и член 137, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

4.1.4.

Поддържане на счетоводни записи в електронна форма на декларираните пред Комисията разходи и съответния публичен принос, изплатен на бенефициерите, както е предвидено в член 126, буква ж) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

4.1.5.

Водене на счетоводство на сумите, подлежащи на събиране, и на сумите, оттеглени в резултат на отмяната на целия или на част от приноса за дадена операция, както е предвидено в член 126, буква з) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

4.1.6.

Водене на отчетност на сумите, свързани със спиране на операциите поради съдебно производство или административно обжалване със суспензивно действие.

4.1.7.

Посочване на това дали системите са оперативни и могат надеждно да записват данните, посочени по-горе.

4.2.   Описание на процедурите за проверка на това гарантирана ли е сигурността на информационните системи.

4.3   Описание на текущото състояние по отношение на изпълнението на изискванията, посочени в член 122, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.


(1)  В съответствие с член 123, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, в случаите, когато управляващият орган и сертифициращият орган са част от една и съща структура, управляващият орган е публичен орган или структура).

(2)  Позоваване на документа или на националното законодателство, когато тези ефективни мерки са били определени от държавата членка.

(3)  Позоваване на документа или на националното законодателство, когато тези ефективни мерки са били определени от държавата членка.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Образец на доклад на независимата одитна структура съгласно член 124, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

1.   Въведение

1.1   Определете целта на доклада, т.е. представете резултатите от оценката на съответствието на управляващия орган и на сертифициращия орган с критериите за определяне, свързани с вътрешната среда за контрол, управлението на риска, дейностите за управление и контрол, и мониторинга, определени в приложение XIII към Регламент (ЕС) № 1303/2013, за да се изрази становище относно тяхното съответствие с критериите за определяне.

1.2   Определете обхвата на доклада, т.е. обхванатата(ите) структура(и), а по-конкретно управляващия орган и сертифициращия орган (и, когато е целесъобразно, делегираните функции на тези органи) и тяхното съответствие с критериите за определяне, свързани с вътрешната среда за контрол, управлението на риска, дейностите за управление и контрол, и мониторинга, определени в приложение XIII към Регламент (ЕС) № 1303/2013, с позоваване на конкретните обхванати фондове и програми.

1.3   Посочете структурата, изготвила доклада („независима одитна структура“), и уточнете дали това е одитният орган за обхванатата(ите) операционна(и) програма(и).

1.4   Посочете как се гарантира функционалната независимост на независимата одитна структура от управляващия и сертифициращия орган (вж. член 124, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013). Ако е приложимо, посочете и как се гарантира функционалната независимост на независимата одитна структура от съвместния секретариат (предвиден в член 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1299/2013).

2.   Методика и обхват на работата

2.1   Посочете периода и графика на одита (датата, на която независимата одитна структура е получила окончателното описание на действащите функции и процедури, свързани с управляващия орган, и, когато е целесъобразно, със сертифициращия орган, както и датата, на която одитът е започнал и свършил, а ресурсите са били разпределени).

2.2   Посочете степента, в която се използва предишна одитна дейност за програмния период 2007—2013 г., ако е приложимо, в съответствие с член 124, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

2.3   Уточнете а) степента, в която се използва одитна дейност, извършена от други структури и б) качествения контрол на подобна одитна дейност по отношение на нейната адекватност.

2.4   Опишете дейността, извършена за оценяването, в съответствие с член 124, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, на спазването от страна на управляващия и сертифициращия органи, определени от [държава членка], на критериите, свързани с вътрешната среда за контрол, управлението на риска, дейностите за управление и контрол, и мониторинга, определени в приложение XIII към Регламент (ЕС) № 1303/2013, като се обхващат, наред с други, и следните елементи:

2.4.1.

Разглеждане на описанието на действащите функции и процедури за управляващия орган и, когато е целесъобразно, за сертифициращия орган, в съответствие с образеца, определен в приложение III към настоящия регламент.

2.4.2.

Разглеждане на други относими документи, свързани със системата; посочете и преразглеждането на закони, министерски актове, циркулярни писма, вътрешни процедури или други ръководства, насоки и/или контролни списъци.

2.4.3.

Интервюта с персонала в основните структури (включително междинните звена, ако е приложимо). Включете описание на метода и критериите за подбор, обхванатите теми, броя на проведените интервюта и посочете интервюираните лица.

2.4.4.

Преглед на описанието и процедурите, свързани с информационните системи, който обхваща по-специално изискванията, предвидени в приложение XIII към Регламент (ЕС) № 1303/2013 и проверка за установяване на оперативността на тези системи и на това дали са били създадени с цел да гарантират: i) aдекватна одитна следа; ii) защита на личните данни; iii) целостта, наличността и автентичността на данните; iv) надеждна, точна и пълна информация относно изпълнението на оперативната програма (в съответствие с член 125, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013), данните относно всяка операция, необходими за мониторинга, оценката, финансовото управление, проверката и одита (в съответствие с член 125, параграф 2, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013) и данните, необходими за изготвяне на заявленията за плащане и отчетите (съгласно изискванията, посочени в член 126, букви г), ж) и з) от Регламент (ЕС) № 1303/2013).

2.4.5

Когато са делегирани функции от управляващия орган или сертифициращия орган на други структури, се описва извършената одитна дейност, за да се провери дали управляващият и/или сертифициращият орган са направили оценка на капацитета на тези органи да изпълняват делегираните им задачи и дали разполагат с достатъчни действащи надзорни процедури за контрол на тези междинни звена, както и всякаква друга одитна дейност.

2.5   Посочете дали e имало състезателни процедури преди публикуването на настоящия доклад и съответните органи/структури.

2.6   Потвърдете, че дейността е била извършена при спазване на международно признатите одитни стандарти.

2.7   Уточнете евентуалните ограничения на обхвата (1), по-специално тези, засягащи становището на независимата одитна структура.

3.   Резултати от оценката за всяка структура/система

3.1.   За всяка структура/система се попълва таблицата по-долу:

CCI или система (група от CCI)

Съответен орган (управляващ или сертифициращ орган)

Пълнота и точност на описанието (ДА/НЕ)

Заключение (без резерви, с резерви, отрицателно)

Засегнати критерии за определяне

Раздел с описание на засегнатите функции и процедури

Недостатъци

Засегнати приоритети

Препоръки/Коригиращи мерки

Срокове, договорени със съответния орган за прилагане на коригиращите мерки

CCI x

Управляващ орган

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертифициращ орган

 

 

 

 

 

 

 

 

Система y

Управляващ орган

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертифициращ орган

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Представете резултатите от оценката на области, които не са напълно обхванати в таблицата по-горе, включително, но не само:

3.2.1.

Действащите процедури за изготвяне на отчетите, посочени в член 59, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (2) (член 126, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013);

3.2.2

Уредбата за удостоверяване на пълнотата, точността и достоверността на отчетите, както и че разходите, вписани в отчетите, са в съответствие с приложимото право и са били направени във връзка с операциите, избрани за финансиране в съответствие с критериите, приложими за оперативната програма, и са в съответствие с приложимото право (член 126, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013);

3.2.3.

Действащите процедури за осигуряване на ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите при отчитане на установените рискове (член 125, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013);

3.2.4.

Рамка, която да гарантира, че се провежда подобаваща оценка на риска, когато това е необходимо и особено при настъпване на съществени промени в системата за управление и контрол (приложение XIII, точка 2 към Регламент (ЕС) № 1303/2013);

3.2.5.

Уредбата за изготвянето на декларацията за управлението и годишния отчет за окончателните одити и проверки и установените слабости (член 125, параграф 4, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013);

3.2.6.

Уредбата за събиране, записване и съхраняване в електронна форма на данни за всяка операция, необходими за мониторинга, оценката, финансовото управление, проверката и одита, включително данни за показателите и резултатите (член 125, параграф 2, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013);

3.2.7

Рамка, която да обезпечава, в случай на делегиране на задачи на междинните звена, определянето на техните отговорности и задължения, проверката на капацитета им да изпълняват делегираните им задачи и наличието на процедури за отчитане (приложение XIII, точка 1, подточка ii) към Регламент (ЕС) № 1303/2013).


(1)  Ограничение на обхвата: понякога може да бъде наложено ограничение на обхвата на работата на одитора от обекта на одита (например, когато в условията на мисията не се предвижда одитна процедура, която одиторът смята за необходима). Ограничението на обхвата може да бъде наложено от обстоятелствата. То може да възникне и когато, по преценка на одитора, счетоводните записи на обекта на одита са неточни или когато одиторът не е в състояние да извърши одитна процедура, която се счита за желателна.]

(2)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Образец на становище на независимата одитна структура относно съответствието на управляващия орган и на сертифициращия орган с критериите за определяне, посочени в приложение XIII към Регламент (ЕС) № 1303/2013

До (орган/структура на държавата членка)

ВЪВЕДЕНИЕ

Аз, долуподписаният, представляващ [наименование на независимата одитна структура съгласно член 124, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013] в качеството ѝ структура, функционално независима от управляващия и сертифициращия органи, която отговаря за изготвянето на доклад и становище, съдържащи резултатите от оценката на съответствието на управляващия орган и на сертифициращия орган с критериите за определяне, посочени в приложение XIII към Регламент (ЕС) № 1303/2013, за целите на [наименование на оперативната(ите) програма(и), номер(а) по CCI] (наричана(и) по-долу „програмата(ите)“), извърших процедура по разглеждане в съответствие с член 124, параграф 2 от посочения регламент.

ОБХВАТ НА РАЗГЛЕЖДАНЕТО

Разглеждането обхвана управляващия орган, сертифициращия орган и (по целесъобразност) делегираните функции на тези органи, както е описано в раздел 1 от приложения доклад [приложение IV към настоящия регламент].

Степента и обхватът на разглеждането са описани подробно в раздел 2 от приложения доклад. Наред с други аспекти, описани в този доклад, разглеждането се базира на описанието на действащите функции и процедури за управляващия орган и, ако е приложимо, за сертифициращия орган, изготвени от и на отговорността на [наименование на структурата или структурите, отговарящи за описанието] и получени на [дд/мм/гггг] от [наименование на структурата или структурите, предаващи описанието].

Относно частта от системата за управление и контрол (1) в рамките на [управляващия орган или сертифициращия орган], отнасяща се до …, стигнах до заключението, че системата по същество е същата като през предходния програмен период и че са налице доказателства на базата на одитната дейност, извършена в съответствие с относимите разпоредби на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (2) и Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета (3), за тяхното ефективно функциониране през този период. Следователно без да извършвам допълнителна одитна дейност стигнах до заключението, че съответните критерии са изпълнени.

СТАНОВИЩЕ

(становище без резерви)

Въз основа на горепосоченото разглеждане, моето становище е, че определяните управляващ орган и/или сертифициращ орган за програмата(ите) отговарят на критериите за определяне, свързани с вътрешната среда за контрол, управлението на риска, дейностите за управление и контрол, и мониторинга, определени в приложение XIII към Регламент (ЕС) № 1303/2013.

или

(становище с резерви)

Въз основа на горепосоченото разглеждане, моето становище е, че определяните управляващ орган и/или сертифициращ орган за програмата(ите) отговарят на критериите за определяне, свързани с вътрешната среда за контрол, управлението на риска, дейностите за управление и контрол, и мониторинга, определени в приложение XIII към Регламент (ЕС) № 1303/2013, освен по отношение на следните аспекти (4)

Причините, поради които смятам, че този/тези орган(и) не отговаря(т) на критерия(ите) за определяне и оценката ми по отношение на сериозността на несъответствието са следните (5):

или

(отрицателно становище)

Въз основа на горепосоченото разглеждане, моето становище е, че определянето на управляващия орган и/или на сертифициращия орган за програмата(ите) не отговаря на критериите за определяне, свързани с вътрешната среда за контрол, управлението на риска, дейностите за управление и контрол, и мониторинга, определени в приложение XIII към Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Настоящото отрицателно становище се базира

на (6)

Обръщане на внимание (да се използва по целесъобразност)

[Независимата одитна структура може да включи също и параграф за обръщане на внимание съгласно международно признатите одитни стандарти, като това не засяга становището ѝ.]

Дата

Подпис


(1)  Настоящият параграф се използва само ако е приложим, в съответствие с член 124, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(2)  Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999 (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25).

(3)  Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (ОВ L 223, 15.8.2006 г., стр. 1).

(4)  Посочете органа(ите), както и критериите за определяне, на които те не отговарят.

(5)  Посочете причината(ите) за резервата(ите), вписана(и) за всеки орган и всеки критерий за определяне.

(6)  Посочете причината(ите) за отрицателното становище за всеки орган и всеки аспект.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Образец на заявлението за плащане, включващ допълнителна информация за финансовите инструменти

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Съответен фонд  (1) :

<type='S' input='S'>  (2)

Референтен номер на Комисията (номер по CCI):

<type='S' input='S'>

Наименование на оперативната програма:

<type='S' input='G'>

Решение на Комисията:

<type='S' input='G'>

Дата на решението на Комисията:

<type='D' input='G'>

Заявление за плащане с номер:

<type='N' input='G'>

Дата на представяне на заявлението за плащане:

<type='D' input='G'>

Национален референтен номер (незадължителен):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

Моля, посочете вида на заявлението за плащане:

Заявление за междинно плащане в съответствие с член 131 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

<radio button>

Окончателно заявление за междинно плащане в съответствие с член 135, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

<radio button>

В съответствие с член 135 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, това заявление за плащане се отнася за счетоводния период:

От (3)

<type='D' input='G'>

до:

<type='D' input='G'>

Разходите, разбити по приоритети и категории региони, така както са вписани в отчетите на сертифициращия орган

(включително приноса на програмата, изплатен на финансовите инструменти [член 41 от Регламент (ЕС) № 1303/2013], и авансовите плащания, извършени в рамките на държавната помощ [член 131, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013])

Приоритет

Основа за изчисляване (публични или общи)

Общ размер на допустимите разходи, направени от бенефициерите и изплатени в хода на изпълнението на операциите

Общ размер на публичните разходи, направени за изпълнение на операциите

(А)

(Б)

(В)

Приоритет 1

По-слабо развити региони

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Региони в преход

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По-силно развити региони

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ИМЗ (4)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 2

По-слабо развити региони

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Региони в преход

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По-силно развити региони

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ИМЗ

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 3

По-слабо развити региони

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Региони в преход

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По-силно развити региони

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 4

ИМЗ (5)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Общо

 

 

 

По-слабо развити региони

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Региони в преход

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

По-силно развити региони

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

ИМЗ

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Всичко

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Образецът се настройва автоматично въз основа на CCI. Например, в случай на програми, които не включват категории региони (Кохезионния фонд, ЕТС, ЕФМДР, ЕИС и приносът на ИПП към ЕТС, специалната оперативна програма по ИМЗ без техническа помощ, ако е приложимо), таблицата трябва да изглежда, както следва:

Приоритет

Основа за изчисляване (публични или общи) (6)

Общ размер на допустимите разходи, направени от бенефициерите и изплатени в хода на изпълнението на операциите

Общ размер на публичните разходи, направени за изпълнение на операциите

(А)

(Б)

(В)

Приоритет 1

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 2

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 3

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Всичко

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

СЕРТИФИКАТ

С валидирането на настоящото заявление за плащане сертифициращият орган удостоверява, че отговорностите, предвидени в букви а), г), д), е), ж) и з) от член 126 от Регламент (ЕО) № 1303/2013, са изпълнени, и изисква изплащането на сумите, както е посочено по-долу.

За сертифициращия орган:

<type='S' input='G'>

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

ФОНД

СУМИ

По-слабо развити региони

Региони в преход

По-силно развити региони

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

(А)

(Б)

(В)

(Г)

<type='S' input='G'>

<type=='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

ИМЗ (7)

<type=='Cu' input='G'>

Образецът се настройва автоматично въз основа на CCI. Например, в случай на програми, които не включват категории региони (Кохезионния фонд, ЕТС, ЕФМДР, ЕИС и приносът на ИПП към ЕТС, специалната оперативна програма по ИМЗ без техническа помощ, ако е приложимо), таблицата трябва да изглежда, както следва:

ФОНД

РАЗМЕР

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Плащането се извършва по следната банкова сметка:

Определен орган

<type='S' maxlength='150' input='G'>

Банка

<type='S' maxlength='150' input='G'>

BIC

<type='S' maxlength='11' input='G'>

IBAN на банковата сметка

<type='S' maxlength='34' input='G'>

Титуляр на сметката (ако е различен от определения орган)

<type='S' maxlength='150' input='G'>


(1)  Ако дадена програма се отнася до повече от един фонд, заявление за плащане следва да се изпраща поотделно за всеки от тях. Независимо от начина, по който се изпълнява ИМЗ (специалната оперативна програма, конкретната приоритетна ос или част от приоритетна ос), разходите, свързани с дейностите по ИМЗ, винаги се декларират в заявление за плащане до ЕСФ и следователно обхващат както специално разпределените средства за ИМЗ, така и съответната подкрепа от ЕСФ.

(2)  Легенда:

 

вид: N = брой, D = дата, S = низ, C = отметка, P = процент, B = булев параметър, Cu = парична единица

 

входящи данни: M = ръчно, S = подбор, G = генерирани от системата

(3)  Първият ден на счетоводната година, който се въвежда автоматично от ИТ системата.

(4)  ИМЗ се изпълнява като част от приоритет, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 1304/2013.

(5)  ИМЗ се изпълнява като част от специален приоритет, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 1304/2013.

(6)  В рамките на ЕФМДР съфинансирането се прилага само за „общия размер на допустимите публични разходи“. Следователно, в случая с ЕФМДР основата за изчисляване в този образец автоматично се настройва на „публични разходи“.

(7)  Включват се специално разпределените средства за ИМЗ и съответната подкрепа от ЕСФ.

Допълнение 1

Информация относно приноса на програмата, изплатен на финансовите инструменти в съответствие с посоченото в член 41 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и включен в заявленията за плащане (с натрупване от началото на програмата) (1)

 

Принос на програмата, изплатен на финансовите инструменти, включен в заявленията за плащане

Суми, изплатени като допустими разходи по смисъла на член 42, параграф 1, букви а), б) и г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (2)

(А)

(Б) (3)

(В)

(Г) (4)

Приоритет (5)

Общ размер на приноса на програмата, изплатен на финансовите инструменти

Размер на съответните публични разходи

Обща сума на приноса от програмата, реално изплатена, или — при гаранции — за която са поети задължения като допустими разходи по смисъла на член 42, параграф 1, букви а), б) и г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (2)

Размер на съответните публични разходи

Приоритет 1

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ИМЗ (6)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 2

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ИМЗ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 3

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ИМЗ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 4

ИМЗ (7)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Региони в преход

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

ИМЗ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

Всичко

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Образецът се настройва автоматично въз основа на CCI. Например, в случай на програми, които не включват категории региони (Кохезионния фонд, ЕТС, ЕФМДР, ЕИС и приносът на ИПП към ЕТС, специалната оперативна програма по ИМЗ без техническа помощ, ако е приложимо), таблицата трябва да изглежда, както следва:

 

Принос на програмата, изплатен на финансовите инструменти, включен в заявленията за плащане

Суми, изплатени като допустими разходи по смисъла на член 42, параграф 1, букви а), б) и г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (8)

(А)

(Б)

(В)

(Г)

Приоритет

Общ размер на приноса на програмата, изплатен на финансовите инструменти

Размер на съответните публични разходи

Обща сума на приноса от програмата, реално изплатена, или — при гаранции — за която са поети задължениякато допустими разходи по смисъла на член 42, параграф 1, букви а), б) и г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (8)

Размер на съответните публични разходи

Приоритет 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Всичко

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  По отношение на ЕЗФРСР — включен в тримесечната декларация за разходите.

(2)  При приключването допустимите разходи спазват разпоредбите на член 42, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(3)  Следва да се отбележи, че поради спецификата на ЕЗФРСР стойностите в колони (Б) и (Г) са същите като тези в колон (А) и (В) съответно.

(4)  Следва да се отбележи, че поради спецификата на ЕЗФРСР стойностите в колони (Б) и (Г) са същите като тези в колон (А) и (В) съответно.

(5)  Код на мярката по ЕЗФРСР.

(6)  ИМЗ се изпълнява като част от приоритет, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 1304/2013. Включват се специално разпределените средства за ИМЗ и съответната подкрепа от ЕСФ.

(7)  ИМЗ се изпълнява като част от специален приоритет, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 1304/2013. Включват се специално разпределените средства за ИМЗ и съответната подкрепа от ЕСФ.

(8)  При приключването допустимите разходи спазват разпоредбите на член 42, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Допълнение 2

Авансови плащания, извършени в контекста на държавната помощ (член 131, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) и включени в заявленията за плащане (с натрупване от началото на програмата)

Приоритет

Обща сума, изплатена от оперативната програма като авансови плащания (1)

Сума, покрита от разходите, платени от бенефициерите в рамките на три години от плащането на аванса

Сума, която не е покрита от разходите, платени от бенефициерите, и за която тригодишният период все още не е изтекъл

(А)

(Б)

(В)

Приоритет 1

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ИМЗ (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 2

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ИМЗ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 3

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ИМЗ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 4

ИМЗ (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Общо

 

 

 

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Региони в преход

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

ИМЗ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

Всичко

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Образецът се настройва автоматично въз основа на CCI. Например, в случай на програми, които не включват категории региони (Кохезионния фонд, ЕТС, ЕФМДР, ЕИС и приносът на ИПП към ЕТС, специалната оперативна програма по ИМЗ без техническа помощ, ако е приложимо), таблицата трябва да изглежда, както следва:

Приоритет

Обща сума, изплатена от оперативната програма като авансови плащания (4)

Сума, която е покрита от разходите, платени от бенефициерите в рамките на 3 години от плащането на аванса

Сума, която не е покрита от разходите, платени от бенефициерите, и за която тригодишният период все още не е изтекъл

(А)

(Б)

(В)

Приоритет 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Всичко

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Тази сума е включена в общия размер на допустимите разходи, направени от бенефициерите и платени за изпълнение на операциите, така както е посочено в заявлението за плащане. Тъй като държавната помощ представлява по същество публични разходи, тази обща сума е равна на публичните разходи.

(2)  ИМЗ се изпълнява като част от приоритет, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 1304/2013. Включват се специално разпределените средства за ИМЗ и съответната подкрепа от ЕСФ.

(3)  ИМЗ се изпълнява като част от специален приоритет, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 1304/2013. Включват се специално разпределените средства за ИМЗ и съответната подкрепа от ЕСФ.

(4)  Тази сума е включена в общия размер на допустимите разходи, направени от бенефициерите и платени за изпълнение на операциите, така както е посочено в заявлението за плащане. Тъй като държавната помощ представлява по същество публични разходи, тази обща сума е равна на публичните разходи.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Образец за отчетите

ОТЧЕТИ ЗА СЧЕТОВОДНИЯ ПЕРИОД

<type='D' – type='D' input='S'>

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Съответен фонд  (1) :

<type='S' input='S'>  (2)

Референтен номер на Комисията (номер по CCI):

<type='S' input='S'>

Наименование на оперативната програма:

<type='S' input='G'>

Решение на Комисията:

<type='S' input='G'>

Дата на решението на Комисията:

<type='D' input='G'>

Версия на отчетите:

<type='S' input='G'>

Дата на подаване на отчетите:

<type='D' input='G'>

Национален референтен номер (незадължителен):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

СЕРТИФИКАТ

С настоящото сертифициращият орган удостоверява, че:

1)

отчетите са пълни, точни и достоверни, както и че разходите, вписани в отчетите, са в съответствие с приложимото право и са били направени във връзка с операциите, избрани за финансиране в съответствие с критериите, приложими за оперативната програма, и са в съответствие с приложимото право;

2)

разпоредбите на регламентите за отделните фондове, на член 59, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и на член 126, букви г) и е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 са спазени;

3)

разпоредбите на член 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на наличност на документите са спазени.

За сертифициращия орган:

<type='S' input='G'>


(1)  Ако дадена програма се отнася до повече от един фонд, отчетите следва да се изпращат поотделно за всеки от тях. В случай на ИМЗ, годишните отчети включват както специално разпределените средства за ИМЗ, така и съответната подкрепа от ЕСФ.

(2)  Легенда:

 

вид: N = брой, D = дата, S = низ, C = отметка, P = процент, B = булев параметър, Cu = парична единица

 

входящи данни: M = ръчно, S = подбор, G = генерирани от системата

Допълнение 1

Суми, вписани в счетоводните системи на сертифициращия орган — член 137, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013

Приоритет

Общ размер на допустимите разходи, вписани в счетоводните системи на сертифициращия орган и включени в заявленията за плащане, подадени до Комисията

Общ размер на съответните публични разходи, направени за изпълнение на операциите

Общ размер на съответните плащания, направени към бенефициерите в съответствие с член 132, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013]

(А)

(Б)

(В)

Приоритет 1

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ИМЗ (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 2

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ИМЗ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 3

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ИМЗ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 4

ИМЗ (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Общо

 

 

 

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Региони в преход

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

ИМЗ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Всичко

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Образецът се настройва автоматично въз основа на CCI. Например, в случай на програми, които не включват категории региони (Кохезионния фонд, ЕТС, ЕФМДР, ЕИС и приносът на ИПП към ЕТС, специалната оперативна програма по ИМЗ без техническа помощ, ако е приложимо), таблицата трябва да изглежда, както следва:

Приоритет

Общ размер на допустимите разходи, вписани в счетоводните системи на сертифициращия орган и включени в заявленията за плащане, подадени до Комисията

Общ размер на съответните публични разходи, направени за изпълнение на операциите

Общ размер на съответните плащания, направени към бенефициерите в съответствие с член 132, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

(А)

(Б)

(В)

Приоритет 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Всичко

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  ИМЗ се изпълнява като част от приоритет, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 1304/2013. Плащанията включват специално разпределените средства за ИМЗ и съответната подкрепа от ЕСФ в колона (В).

(2)  ИМЗ се изпълнява като част от специален приоритет, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 1304/2013. Плащанията включват специално разпределените средства за ИМЗ и съответната подкрепа от ЕСФ в колона (В).

Допълнение 2

Оттеглени и събрани през счетоводната година суми — член 137, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013

Приоритет

ОТТЕГЛЕНИ СУМИ

СЪБРАНИ СУМИ (1)

Общ размер на допустимите разходи, включени в заявленията за плащане

Съответните публични разходи

Общ размер на допустимите разходи, включени в заявленията за плащане

Съответните публични разходи

 

(А)

(Б)

(В)

(Г)

Приоритет 1

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ИМЗ (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 2

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ИМЗ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 3

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ИМЗ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 4

ИМЗ (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Региони в преход

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

ИМЗ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

ВСИЧКО

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Разбивка на оттеглените и събраните през счетоводната година суми по счетоводни години на деклариране на съответните разходи

По отношение на счетоводната година, която приключва на 30 юни 2015 г. (общо)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

От тях — суми, коригирани в резултат на одитите на операциите в съответствие с член 127, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По отношение на счетоводната година, която приключва на 30 юни … (общо)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

От тях — суми, коригирани в резултат на одитите на операциите в съответствие с член 127, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Образецът се настройва автоматично въз основа на CCI. Например, в случай на програми, които не включват категории региони (Кохезионния фонд, ЕТС, ЕФМДР, ЕИС и приносът на ИПП към ЕТС, специалната оперативна програма по ИМЗ без техническа помощ, ако е приложимо), таблицата трябва да изглежда, както следва:

Приоритет

ОТТЕГЛЕНИ СУМИ

СЪБРАНИ СУМИ (4)

 

Общ размер на допустимите разходи, включени в заявленията за плащане

Съответните публични разходи

Общ размер на допустимите разходи, включени в заявленията за плащане

Съответните публични разходи

 

(А)

(Б)

(В)

(Г)

Приоритет 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

ВСИЧКО

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Разбивка на оттеглените и събраните през счетоводната година суми по счетоводни години на деклариране на съответните разходи

По отношение на счетоводната година, която приключва на 30 юни 2015 г. (общо)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

От тях — суми, коригирани в резултат на одитите на операциите в съответствие с член 127, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По отношение на счетоводната година, която приключва на 30 юни … (общо)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

От тях — суми, коригирани в резултат на одитите на операциите в съответствие с член 127, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Без възстановяванията, извършени съгласно член 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (вж. допълнение 4).

(2)  ИМЗ се изпълнява като част от приоритет, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 1304/2013.

(3)  ИМЗ се изпълнява като част от специален приоритет, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 1304/2013.

(4)  Без възстановяванията, извършени съгласно член 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (вж. допълнение 4).

Допълнение 3

Суми, подлежащи на събиране в края на счетоводната година — член 137, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013

Приоритет

Общ размер на допустимите разходи (1)

Съответните публични разходи

(А)

(Б)

Приоритет 1

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ИМЗ (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 2

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ИМЗ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 3

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ИМЗ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 4

ИМЗ (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

Общо

 

 

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Региони в преход

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

ИМЗ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

ВСИЧКО

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Разбивка на сумите, подлежащи на събиране в края на счетоводната година, по счетоводни години на декларирането на съответните разходи

По отношение на счетоводната година, която приключва на 30 юни 2015 г. (общо)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

От тях — суми, коригирани в резултат на одитите на операциите в съответствие с член 127, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По отношение на счетоводната година, която приключва на 30 юни … (общо)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

От тях — суми, коригирани в резултат на одитите на операциите в съответствие с член 127, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Образецът се настройва автоматично въз основа на CCI. Например, в случай на програми, които не включват категории региони (Кохезионния фонд, ЕТС, ЕФМДР, ЕИС и приносът на ИПП към ЕТС, специалната оперативна програма по ИМЗ без техническа помощ, ако е приложимо), таблицата трябва да изглежда, както следва:

Приоритет

Общ размер на допустимите разходи (4)

Съответните публични разходи

(А)

(Б)

Приоритет 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

ВСИЧКО

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Разбивка на сумите, подлежащи на събиране в края на счетоводната година, по счетоводни години на декларирането на съответните разходи

По отношение на счетоводната година, която приключва на 30 юни 2015 г. (общо)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

От тях — суми, коригирани в резултат на одитите на операциите в съответствие с член 127, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По отношение на счетоводната година, която приключва на 30 юни … (общо)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

От тях — суми, коригирани в резултат на одитите на операциите в съответствие с член 127, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Включително разходите, които следва да бъдат възстановени съгласно член 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(2)  ИМЗ се изпълнява като част от приоритет, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 1304/2013.

(3)  ИМЗ се изпълнява като част от специален приоритет, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 1304/2013.

(4)  Включително разходите, които следва да бъдат възстановени съгласно член 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Допълнение 4

Възстановявания, извършени съгласно член 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 през счетоводната година — член 137, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013

Приоритет

СЪБРАНИ СУМИ

Общ размер на допустимите разходи

Съответните публични разходи

(А)

(Б)

Приоритет 1

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ИМЗ (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 2

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ИМЗ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 3

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ИМЗ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 4

ИМЗ (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

Общо

 

 

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Региони в преход

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

ИМЗ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

ВСИЧКО

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'> (2)

Разбивка на сумите, възстановени през счетоводната година, по счетоводни години на деклариране на съответните разходи

По отношение на счетоводната година, която приключва на 30 юни 2015 г. (общо)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

От тях — суми, коригирани в резултат на одитите на операциите в съответствие с член 127, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По отношение на счетоводната година, която приключва на 30 юни … (общо)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

От тях — суми, коригирани в резултат на одитите на операциите в съответствие с член 127, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Образецът се настройва автоматично въз основа на CCI. Например, в случай на програми, които не включват категории региони (Кохезионния фонд, ЕТС, ЕФМДР, ЕИС и приносът на ИПП към ЕТС, специалната оперативна програма по ИМЗ без техническа помощ, ако е приложимо), таблицата трябва да изглежда, както следва:

Приоритет

СЪБРАНИ СУМИ

Общ размер на допустимите разходи

Съответните публични разходи

(А)

(Б)

Приоритет 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

ВСИЧКО

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Разбивка на сумите, възстановени през счетоводната година, по счетоводни години на деклариране на съответните разходи

По отношение на счетоводната година, която приключва на 30 юни 2015 г. (общо)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

От тях — суми, коригирани в резултат на одитите на операциите в съответствие с член 127, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По отношение на счетоводната година, която приключва на 30 юни … (общо)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

От тях — суми, коригирани в резултат на одитите на операциите в съответствие с член 127, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  ИМЗ се изпълнява като част от приоритет, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 1304/2013.

(2)  ИМЗ се изпълнява като част от специален приоритет, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 1304/2013.

Допълнение 5

Суми, неподлежащи на събиране в края на счетоводната година — член 137, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013

Приоритет

НЕПОДЛЕЖАЩИ НА СЪБИРАНЕ СУМИ

Общ размер на допустимите разходи (1)

Съответните публични разходи

Коментари (попълването е задължително)

(А)

(Б)

(В)

Приоритет 1

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

ИМЗ (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Приоритет 2

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

ИМЗ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Приоритет 3

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

ИМЗ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Приоритет 4

ИМЗ (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

Общо

 

 

 

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Региони в преход

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

По-силно развити региони

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

ИМЗ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

ВСИЧКО

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Образецът се настройва автоматично въз основа на CCI. Например, в случай на програми, които не включват категории региони (Кохезионния фонд, ЕТС, ЕФМДР, ЕИС и приносът на ИПП към ЕТС, специалната оперативна програма по ИМЗ без техническа помощ, ако е приложимо), таблицата трябва да изглежда, както следва:

Приоритет

НЕПОДЛЕЖАЩИ НА СЪБИРАНЕ СУМИ

 

Общ размер на допустимите разходи (4)

Съответните публични разходи

Коментари (попълването е задължително)

(А)

(Б)

Приоритет 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Приоритет 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Приоритет 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

ВСИЧКО

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 


(1)  С неподлежащите на събиране публични разходи съгласно член 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(2)  ИМЗ се изпълнява като част от приоритет, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 1304/2013.

(3)  ИМЗ се изпълнява като част от специален приоритет, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 1304/2013.

(4)  С неподлежащите на събиране публични разходи съгласно член 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Допълнение 6

Изплатени суми от приноса на програмата към финансовите инструменти съгласно член 41 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (с натрупване от началото на програмата) — член 137, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013

 

Принос на програмата, изплатен на финансовите инструменти, включен в заявленията за плащане

Суми, изплатени като допустими разходи по смисъла на член 42, параграф 1, букви а), б) и г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (1)

(А)

(Б)

(В)

(Г)

Приоритет

Общ размер на приноса на програмата, изплатен на финансовите инструменти

Размер на съответните публични разходи

Общ размер на приноса от програмата, реално изплатена, или — при гаранции — за която са поети задължения като допустими разходи по смисъла на член 42, параграф 1, буква а), б) и г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (2)

Размер на съответните публични разходи

Приоритет 1

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ИМЗ (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 2

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ИМЗ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 3

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ИМЗ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 4

ИМЗ (4)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Региони в преход

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

ИМЗ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Всичко

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Образецът се настройва автоматично въз основа на CCI. Например, в случай на програми, които не включват категории региони (Кохезионния фонд, ЕТС, ЕФМДР, ЕИС и приносът на ИПП към ЕТС, специалната оперативна програма по ИМЗ без техническа помощ, ако е приложимо), таблицата трябва да изглежда, както следва:

 

Принос на програмата, изплатен на финансовите инструменти, включен в заявленията за плащане

Суми, изплатени като допустими разходи по смисъла на член 42, параграф 1, букви а), б) и г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (5)

(А)

(Б)

(В)

(Г)

Приоритет

Общ размер на приноса на програмата, изплатен на финансовите инструменти

Размер на съответните публични разходи

Общ размер на приноса от програмата, реално изплатена, или — при гаранции — за която са поети задължениякато допустими разходи по смисъла на член 42, параграф 1, букви а), б) и г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (5)

Размер на съответните публични разходи

Приоритет 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Всичко

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  При приключване допустимите разходи спазват разпоредбите на член 42, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(2)  При приключване допустимите разходи спазват разпоредбите на член 42, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(3)  ИМЗ се изпълнява като част от приоритет, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 1304/2013. Включват се специално разпределените средства за ИМЗ и съответната подкрепа от ЕСФ.

(4)  ИМЗ се изпълнява като част от специален приоритет, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 1304/2013. Включват се специално разпределените средства за ИМЗ и съответната подкрепа от ЕСФ.

(5)  При приключване допустимите разходи спазват разпоредбите на член 42, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Допълнение 7

Авансови плащания, извършени в контекста на държавната помощ съгласно член 131, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (с натрупване от началото на програмата) — член 137, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013

Приоритет

Обща сума, изплатена от оперативната програма като авансови плащания (1)

Сума, която е покрита от разходите, платени от бенефициерите в рамките на 3 години от плащането на аванса

Сума, която не е покрита от разходите, платени от бенефициерите, и за която тригодишният период все още не е изтекъл

(А)

(Б)

(В)

Приоритет 1

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ИМЗ (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 2

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ИМЗ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 3

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ИМЗ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 4

ИМЗ (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Общо

 

 

 

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Региони в преход

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

ИМЗ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Всичко

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Образецът се настройва автоматично въз основа на CCI. Например, в случай на програми, които не включват категории региони (Кохезионния фонд, ЕТС, ЕФМДР, ЕИС и приносът на ИПП към ЕТС, специалната оперативна програма по ИМЗ без техническа помощ, ако е приложимо), таблицата трябва да изглежда, както следва:

Приоритет

Обща сума, изплатена от оперативната програма като авансови плащания (4)

Сума, покрита от разходите, платени от бенефициерите в рамките на три години от плащането на аванса

Сума, която не е покрита от разходите, платени от бенефициерите, и за която тригодишният период все още не е изтекъл

(А)

(Б)

(В)

Приоритет 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Приоритет 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Всичко

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Тази сума е включена в общия размер на допустимите разходи, направени от бенефициерите и платени за изпълнение на операциите, така както е посочено в заявлението за плащане. Тъй като държавната помощ представлява по същество публични разходи, тази обща сума е равна на публичните разходи.

(2)  ИМЗ се изпълнява като част от приоритет, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 1304/2013. Включват се специално разпределените средства за ИМЗ и съответната подкрепа от ЕСФ.

(3)  ИМЗ се изпълнява като част от специален приоритет, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 1304/2013. Включват се специално разпределените средства за ИМЗ и съответната подкрепа от ЕСФ.

(4)  Тази сума е включена в общия размер на допустимите разходи, направени от бенефициерите и платени за изпълнение на операциите, така както е посочено в заявлението за плащане. Тъй като държавната помощ представлява по същество публични разходи, тази обща сума е равна на публичните разходи.

Допълнение 8

Равнение на разходите — член 137, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013

Приоритет

Общ размер на допустимите разходи, включени в заявленията за плащане, подадени до Комисията  (1)

Декларирани разходи в съответствие с член 137, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013  (2)

Разлика  (3)

Коментари (в случай на разлика попълването е задължително)

Общ размер на допустимите разходи, направени от бенефициерите и изплатени в хода на изпълнението на операциите

Общ размер на публичните разходи, направени за изпълнение на операциите

Общ размер на допустимите разходи, вписани в счетоводните системи на сертифициращия орган и включени в заявленията за плащане, подадени до Комисията

Общ размер на съответните публични разходи, направени за изпълнение на операциите

(Д = А – В)

(Е = Б – Г)

 

(А)

(Б)

(В)

(Г)

(Д)

(Е)

(Ж)

Приоритет 1

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

ИМЗ (4)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Приоритет 2

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Региони в преход

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

По-силно развити региони

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

ИМЗ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Приоритет 3

ИМЗ (5)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

По-слабо развити региони

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Региони в преход

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

По-силно развити региони

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Най-отдалечени региони и северни региони с много ниска гъстота на населението

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

ИМЗ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всичко

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

От тях — суми, коригирани по текущите отчети в резултат на одитите на операциите в съответствие с член 127, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Образецът се настройва автоматично въз основа на CCI. Например, в случай на програми, които не включват категории региони (Кохезионния фонд, ЕТС, ЕФМДР, ЕИС и приносът на ИПП към ЕТС, специалната оперативна програма по ИМЗ без техническа помощ, ако е приложимо), таблицата трябва да изглежда, както следва:

Приоритет

Общ размер на допустимите разходи, включени в заявленията за плащане, подадени до Комисията  (6)

Декларирани разходи в съответствие с член 137, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013  (7)

Разлика  (8)

Коментари (в случай на разлика попълването е задължително)

Общ размер на допустимите разходи, направени от бенефициерите и изплатени в хода на изпълнението на операциите

Общ размер на публичните разходи, направени за изпълнение на операциите

Общ размер на допустимите разходи, вписани в счетоводните системи на сертифициращия орган и включени в заявленията за плащане, подадени до Комисията

Общ размер на съответните публични разходи, направени за изпълнение на операциите

(Д = А – В)

(Е = Б – Г)

 

(А)

(Б)

(В)

(Г)

(Д)

(Е)

(Ж)

Приоритет 1

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Приоритет 2

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Всичко

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

От тях — суми, коригирани по текущите отчети в резултат на одитите на операциите в съответствие с член 127, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 


(1)  Попълва се автоматично въз основа на окончателното заявление за междинно плащане, подадено съгласно член 135, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(2)  Попълва се автоматично въз основа на допълнение I.

(3)  Автоматично изчислявани.

(4)  ИМЗ се изпълнява като част от приоритет, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 1304/2013.

(5)  ИМЗ се изпълнява като част от специален приоритет, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 1304/2013.

(6)  Попълва се автоматично въз основа на окончателното заявление за междинно плащане, подадено съгласно член 135, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(7)  Попълва се автоматично въз основа на допълнение I.

(8)  Автоматично изчислявани.