25.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 281/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1001/2014 НА КОМИСИЯТА

от 18 юли 2014 година

за изменение на приложение Х към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (1), и по-специално член 46, параграф 9, буква в) от него,

като има предвид, че:

(1)

В дял III, глава 3 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 се определят условията за предоставяне на плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда. Тези условия включват правила за приоритетни екологични площи, за да се изпълнят целите на биологичното разнообразие.

(2)

С оглед на опростяването на управлението на такива екологично насочени площи и за да се вземат предвид характеристиките на различните видове площи, в член 46, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 се предвижда използването на коефициенти за преобразуване и тегловни коефициенти.

(3)

С Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията (2) бе изменено приложение Х към Регламент (ЕС) № 1307/2013 с цел да се установят съответните коефициенти за преобразуване и тегловни коефициенти, посочени в член 46, параграф 3 от същия регламент.

(4)

В резултат на дискусиите с Европейския парламент и Съвета относно Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 Комисията пое ангажимент да увеличи тегловния коефициент за площи с култури, които обогатяват почвата с азот, съгласно член 46, параграф 2, първа алинея, буква й) от Регламент (ЕС) № 1307/2013, за да се изпълнят горепосочените цели.

(5)

Поради това приложение Х към Регламент (ЕС) № 1307/2013 следва да бъде съответно изменено.

(6)

Настоящият регламент следва да се прилага по отношение на заявленията за помощ, които се отнасят за календарните години след календарната 2014 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент (ЕС) № 1307/2013

В приложение Х към Регламент (ЕС) № 1307/2013 тегловният коефициент „0,3“ за площи с култури, които обогатяват почвата с азот, се заменя с „0,7“.

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага по отношение на заявленията за помощи, които се отнасят за календарните години след календарната 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 юли 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за изменение на приложение X към същия регламент (ОВ L 181, 20.6.2014 г., стр. 1).