5.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 265/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 947/2014 НА КОМИСИЯТА

от 4 септември 2014 година

за започване на частно складиране на масло и за предварително определяне на размера на помощта

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 18, параграф 2, член 20, букви в), е), л), м) и н) и член 223, параграф 3, буква в) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (2), и по-специално член 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (3), и по-специално член 62, параграф 2, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 17, буква д) от Регламент (ЕО) № 1308/2013 се предвижда отпускането на помощ за частно складиране на масло.

(2)

На 7 август 2014 г. руското правителство въведе забрана на вноса в Русия на определени продукти от Съюза, в т.ч. на млечните продукти. Изменението на цените и запасите от масло показва, че пазарът се намира в особено трудно положение, което може да бъде преодоляно или облекчено чрез складиране. С оглед на сегашното положение на пазара е целесъобразно да се отпусне помощ за частно складиране на масло и предварително да се определи размерът на помощта.

(3)

С Регламент (ЕО) № 826/2008 на Комисията (4) бяха установени общи правила за прилагането на схема за помощ за частно складиране.

(4)

Съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 826/2008 предварително определената помощ се отпуска в съответствие с подробните правила и условия, предвидени в глава III от същия регламент.

(5)

По силата на член 16, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 826/2008 и с цел да се осигури складирането на еднородни и подлежащи на управление партиди е целесъобразно да се определят изискванията за „складова партида“.

(6)

С оглед на административната ефективност и опростяването и тъй като изискваната информация относно складирането вече е включена в заявлението за помощ, е целесъобразно да не се прилага изискването за изпращане след сключването на договора на същата информация, предвидена в член 20, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕО) № 826/2008.

(7)

С оглед на опростяването и логистичната ефективност следва да се разреши на държавите членки да не прилагат изискването за отбелязване на номера на договора върху всяка складирана единица, когато този номер е въведен в складовия регистър.

(8)

С оглед на административната ефективност и опростяването и предвид на специфичното положение при складирането на масло проверките по член 36, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 826/2008 следва да се извършват по отношение на най-малко половината договори. Поради това следва да се предвиди изключение от посочения член.

(9)

По силата на член 4 от Регламент (ЕС) № 1370/2013 предварително определената помощ за частно складиране следва да се основава на разходите за складиране и/или други пазарни елементи от значение. Целесъобразно е да се определи помощ за постоянните разходи за складиране във връзка с въвеждането и извеждането на съответните продукти в/от склада, както и помощ на ден складиране за разходите във връзка с хладилното съхранение и финансирането.

(10)

По силата на член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 826/2008 и с цел внимателно да се проследи използването на мярката е целесъобразно да се определи срокът за представяне на уведомленията по член 35, параграф 1, буква а) от посочения регламент.

(11)

За да се окаже незабавен ефект върху пазара и да се допринесе за стабилизирането на цените, временната мярка по настоящия регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   С настоящия регламент се предвижда помощ за частно складиране на масло съгласно член 17, буква д) от Регламент (ЕО) № 1308/2013.

2.   Прилага се Регламент (ЕО) № 826/2008, освен ако в настоящия регламент е предвидено друго.

Член 2

Мерната единица по член 16, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 826/2008 е „складова партида“, която съответства на количество продукт от обхвата на настоящия регламент с тегло най-малко 1 тон, с еднороден състав и качество, произведено в един завод и складирано в един склад в един ден.

Член 3

1.   Член 20, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕО) № 826/2008 не се прилага.

2.   Държавите членки могат да не прилагат изискванията по член 22, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 826/2008 за отбелязване на номера на договора, ако управителят на склада поеме задължението да вписва този номер в регистъра, предвиден в точка III от приложение I към същия регламент.

3.   Независимо от член 36, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 826/2008 в края на срока на складирането по договор отговорният контролен орган проверява чрез вземане на проби теглото и идентификацията на складираното масло по отношение на най-малко половината от договорите.

Член 4

1.   Помощта за продуктите по член 1 е:

18,93 EUR за тон на склад за постоянните разходи за складиране,

0,28 EUR за тон на ден за складиране по договор.

2.   Складирането по договор приключва в деня, предхождащ деня на извеждането на продуктите от склада.

3.   Помощта може да бъде отпусната само ако срокът на складиране по договор е между 90 и 210 дни.

Член 5

Заявления за помощ за частно складиране може да се подават от датата на влизане на настоящия регламент в сила. Крайният срок за подаване на заявления е 31 декември 2014 г.

Член 6

Държавите членки уведомяват Комисията:

a)

до вторник всяка седмица — относно количествата, за които са сключени договори през предходната седмица, както и относно количествата продукти, за които са подадени заявления за сключване на договори през предходната седмица, както се изисква в член 35, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 826/2008;

б)

до края на всеки месец — относно запасите през предходния месец, както се изисква в член 35, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 826/2008.

Член 7

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 септември 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(4)  Регламент (ЕО) № 826/2008 на Комисията от 20 август 2008 г. за определяне на общи правила за предоставянето на помощ за частно складиране на някои земеделски продукти (ОВ L 223, 21.8.2008 г., стр. 3).