31.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 229/1


РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС) № 833/2014

от 31 юли 2014 година

относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2014/512/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета (2) се привеждат в действие някои мерки, предвидени в Решение 2014/145/ОВППС (3). Тези мерки включват замразяване на средства и икономически ресурси на някои физически и юридически лица, образувания и органи и ограничения за някои инвестиции в отговор на незаконното присъединяване на Крим и Севастопол.

(2)

На 22 юли 2014 г. Съветът заключи, че ако Русия не отговори на исканията, посочени в заключенията на Европейския съвет от 27 юни 2014 г. и в заключенията на Съвета от 22 юли 2014 г., той ще бъде готов да въведе незабавно допълнителен пакет от значителни ограничителни мерки. Поради това се счита за целесъобразно да се приложат допълнителни ограничителни мерки с цел Русия да плати по-висока цена за действията си за подкопаване на териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и с цел насърчаване на мирното уреждане на кризата. Тези мерки ще бъдат обект на периодичен преглед, като прилагането им може да бъде спряно или те могат да бъдат отменени или допълнени с други ограничителни мерки в зависимост от развоя на събитията на място.

(3)

Целесъобразно е да се приложат ограничения за износа на някои стоки и технологии с двойна употреба, посочени в Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета (4), и за предоставянето на свързани с тях услуги, както и да се приложат ограничения за някои услуги, свързани с доставката на оръжия и военно оборудване, ако държавите членки наложат ембарго върху такива стоки. Тази забрана следва да не засяга износа на стоки и технологии с двойна употреба, включително за целите на въздухоплаването или космическия сектор, които са предназначени за невоенна употреба и/или невоенни крайни потребители.

(4)

Целесъобразно е също така да се приложат ограничения за пряката или непряката продажба, доставка, трансфер или износ на определени технологии за нефтената промишленост в Русия под формата на изискване за предварително разрешение.

(5)

Целесъобразно е също така да се приложат ограничения за достъпа до капиталовия пазар за определени финансови институции, с изключение на установените в Русия институции с международен статус, създадени съгласно междуправителствени споразумения с Русия, в които Русия е един от акционерите. Настоящият регламент не обхваща други, различни от посочените в член 5 финансови услуги, като дейности по влогонабиране, платежни услуги и предоставяне на заеми за институциите, попадащи в обхвата на настоящия регламент, или от тяхна страна.

(6)

Тези мерки попадат в обхвата на Договора и следователно е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с оглед осигуряване на еднаквото им прилагане във всички държави членки.

(7)

За да се гарантира ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„стоки и технологии с двойна употреба“ означава изделията, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009;

б)

„компетентни органи“ означава компетентните органи на държавите членки, посочени на интернет страниците, изброени в приложение I;

в)

„техническа помощ“ означава всяка техническа помощ, свързана с поправка, разработване, производство, сглобяване, изпитване, поддръжка или друго техническо обслужване, и може да бъде под формата на инструктаж, съвет, обучение, предаване на работни знания и умения или консултантски услуги, включително устни форми на оказване на помощ;

г)

„брокерски услуги“ означава:

i)

договарянето или уреждането на сделки за покупка, продажба или доставка на стоки и технологии, или на финансови и технически услуги, включително от трета държава за друга трета държава, или

ii)

продажбата или покупката на стоки и технологии или на финансови и технически услуги, включително когато те се намират в трети държави, с цел прехвърлянето им в друга трета държава;

д)

„брокерство“ означава следните услуги и дейности:

i)

приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти;

ii)

изпълнение на поръчки от името на клиенти;

iii)

търгуване за собствена сметка;

iv)

управление на портфейл;

v)

инвестиционно консултиране,

vi)

поемане емисията на финансови инструменти и/или пласиране на финансови инструменти въз основа на твърд ангажимент;

vii)

пласиране на финансови инструменти без твърд ангажимент;

viii)

всяка услуга във връзка с допускането до търговия на регулиран пазар или до търговия в многостранна система за търговия;

е)

„прехвърлими ценни книжа“ означава тези класове ценни книжа, които могат да се търгуват на капиталовия пазар, с изключение на платежни инструменти, като:

i)

акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, съдружия или други субекти, както и депозитарни разписки във връзка с акции;

ii)

облигации или други форми на секюритизиран дълг, включително депозитарни разписки във връзка с тези ценни книжа;

iii)

всички други ценни книжа, които дават правото на придобиване или продажба на такива прехвърлими ценни книжа или които водят до паричен сетълмент;

ж)

„инструменти на паричния пазар“ означава тези класове инструменти, които обичайно се търгуват на паричния пазар, като съкровищни бонове, депозитни сертификати и търговски ценни книжа, с изключение на платежните инструменти;

з)

„кредитна институция“ означава предприятие, чийто предмет на дейност е да извършва публично набиране на влогове или други възстановими средства и да предоставя кредити за своя сметка;

и)

„територия на Съюза“ означава териториите на държавите членки, спрямо които се прилага Договорът, съгласно условията на Договора, включително тяхното въздушно пространство.

Член 2

1.   Забраняват се пряката или непряката продажба, доставка, трансфер или износ на стоки и технологии с двойна употреба, независимо дали те са с произход от Съюза, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за употреба в Русия, ако тези изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или отчасти, за военна употреба или за военен краен потребител.

Когато крайният потребител е руската армия, се счита, че всички доставени за нея стоки и технологии с двойна употреба са за военна употреба.

2.   Когато вземат решение по искания за разрешения в съответствие с Регламент (ЕО) № 428/2009, компетентните органи не издават разрешение за износ на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за употреба в Русия, ако имат основателни причини да смятат, че крайният потребител може да е военен краен потребител или че стоките могат да са за военна крайна употреба.

Въпреки това компетентните органи могат да дадат разрешение, когато износът е свързан с изпълнение на задължение, произтичащо от договор или споразумение, сключено преди 1 август 2014 г.

Износителите предоставят на компетентните органи цялата информация от значение, необходима във връзка със заявлението им за разрешение за износ.

Член 3

1.   Изисква се предварително разрешение за пряката или непряка продажба, доставка, трансфер или износ на технологиите, изброени в приложение II, независимо дали са с произход от Съюза, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или във всяка друга държава, ако това оборудване или технологии са предназначени за употреба в Русия.

2.   За всички случаи на продажба, доставка, трансфер или износ, за които се изисква разрешение съгласно настоящия член, разрешението се издава от компетентните органи на държавата членка, в която е установен износителят, и съответства на условията, предвидени в член 11 от Регламент (ЕО) № 428/2009. Разрешението е валидно в целия Съюз.

3.   Приложение II съдържа определени технологии, подходящи за нефтената промишленост, предназначени за дълбоководни нефтени проучвания и производство, нефтени проучвания и производство в Арктика или проекти за шистов нефт в Русия.

4.   Износителите предоставят на компетентните органи цялата информация от значение, необходима във връзка със заявлението им за разрешение за износ.

5.   Компетентните органи не издават разрешение за продажба, доставка, трансфер или износ на технологиите, включени в приложение II, ако имат основателни причини да смятат, че продажбата, доставката, трансферът или износът на технологиите са предназначени за проекти, свързани с дълбоководни нефтени проучвания и производство, нефтени проучвания и производство в Арктика или проекти за шистов нефт в Русия.

Въпреки това компетентните органи могат да издадат разрешение, когато износът е свързан с изпълнение на задължение, произтичащо от договор или споразумение, сключени преди 1 август 2014 г.

6.   При условията, предвидени в параграф 5, компетентните органи могат да отменят, спрат, изменят или отнемат разрешението за износ, което са издали.

7.   Когато компетентен орган откаже да издаде разрешение или когато отмени, спре, наложи значителни ограничения във връзка с разрешение или го отнеме съгласно параграфи 5 или 6, съответната държава членка уведомява за това останалите държави членки и Комисията и им предоставя информацията от значение, като спазва разпоредбите относно поверителността на такава информация на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета (5).

8.   Преди държава членка да издаде разрешение в съответствие с параграф 5 за сделка, която по същество е същата като сделка, за която има все още валиден отказ на друга държава членка или на други държави членки съгласно параграфи 6 и 7, тя се консултира първо с държавата членка или държавите членки, които са постановили отказа. Ако след тези консултации държавата членка реши да издаде разрешение, тя информира за това останалите държави членки и Комисията, като предоставя цялата информация от значение за изясняването на това решение.

Член 4

1.   Забранява се:

а)

прякото или непряко предоставяне на техническа помощ, свързана със стоките и технологиите, изброени в Общия списък на оръжията (6), или свързана с предоставянето, производството, поддръжката и използването на стоките, посочени в този списък, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за употреба в Русия;

б)

прякото или непряко предоставяне на финансиране или финансова помощ във връзка със стоките и технологиите, изброени в Общия списък на оръжията, включително по-специално безвъзмездни средства, заеми и застраховане или гаранции по експортни кредити, за всякакви продажби, доставки, трансфер или износ на такива изделия или за предоставяне на свързана с тях техническа помощ на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за употреба в Русия;

в)

прякото или непряко предоставяне на техническа помощ или брокерски услуги, свързани със стоки и технологии с двойна употреба, или свързани с предоставянето, производството, поддръжката и употребата на тези стоки или технологии, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за употреба в Русия, ако тези изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или отчасти, за военна употреба или за военен краен потребител;

г)

прякото или непряко предоставяне на финансиране или финансова помощ във връзка със стоки и технологии с двойна употреба, включително по-специално безвъзмездни средства, заеми и застраховане на експортни кредити, за всякакви продажби, доставки, трансфер или износ на такива изделия или за предоставяне на свързана техническа помощ на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за употреба в Русия, ако тези изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или отчасти, за военна употреба или за военен краен потребител.

2.   Забраните по параграф 1 не засягат изпълнението на задължения, произтичащи от договор или споразумение, сключени преди 1 август 2014 г., нито предоставянето на помощта, необходима за поддръжката и безопасността на наличния капацитет в рамките на ЕС.

3.   Изисква се разрешение от съответния компетентен орган за предоставянето на:

а)

техническа помощ или брокерски услуги, свързани с технологиите, изброени в приложение II, и с предоставянето, производството, поддръжката и използването на тези изделия, пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия, или, ако помощта се отнася до технологии за употреба в Русия, на което и да е лице, образувание или орган в която и да е друга държава;

б)

финансиране или финансова помощ във връзка стехнологиите, посочени в приложение II, включително по-специално безвъзмездни средства, заеми и застраховане на експортни кредити, за всякакви продажби, доставки, трансфер или износ на такива изделия или за предоставяне на свързана техническа помощ, пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или, ако помощта се отнася до технологии за употреба в Русия, на което и да е лице, образувание или орган в която и да е друга държава.

4.   Когато се изискват разрешения в съответствие с параграф 2 от настоящия член, член 3, и по-специално параграфи 2 и 5 от него, се прилага mutatis mutandis.

Член 5

Забранява се пряката или непряка покупка, продажба, прeдоставяне на брокерски услуги или помощ при емитирането или друг вид търговия с прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар с падеж над 90 дни, емитирани след 1 август 2014 г. от:

а)

значима кредитна институция или друга значима институция, на която изрично са възложени задачи по насърчаване на конкурентоспособността на руската икономика, нейното диверсифициране и поощряване на инвестициите, която е установена в Русия и в която има над 50 % държавна собственост или контрол към 1 август 2014 г.;

б)

юридическо лице, образувание или орган, установени извън Съюза, над 50 % от правата на собственост в което се притежават от образувание, посочено в списъка в приложение III; или

в)

юридическо лице, образувание или орган, което действа от името или по указание на образувание, посочено в буква б) от настоящия параграф или включено в списъка в приложение III.

Член 6

1.   Държавите членки и Комисията се информират взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и обменят всяка друга информация от значение, с която разполагат, във връзка с настоящия регламент, и по-специално информация:

а)

относно разрешения, издадени съгласно член 3;

б)

относно нарушения, проблеми с изпълнението и съдебни решения, постановени от национални съдилища.

2.   Държавите членки незабавно се информират взаимно и информират Комисията за всяка друга информация от значение, с която разполагат, която би могла да засегне ефективното прилагане на настоящия регламент.

Член 7

На Комисията се предоставя правомощието да изменя приложение I въз основа на информация, предоставена от държавите членки.

Член 8

1.   Държавите членки установяват правила относно санкциите, приложими за нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки, за да осигурят тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.   Държавите членки уведомяват Комисията за правилата, посочени в параграф 1, незабавно след влизането в сила на настоящия регламент, както и за всяко последващо изменение.

Член 9

1.   Държавите членки определят компетентните органи за целите на настоящия регламент и ги посочват на интернет страниците, изброени в приложение I. Държавите членки уведомяват Комисията за всички промени в адресите на своите интернет страници, изброени в приложение I.

2.   Незабавно след влизането в сила на настоящия регламент държавите членки уведомяват Комисията относно своите компетентни органи, включително относно данните за връзка с тези компетентни органи, както и относно всички последващи изменения.

3.   Когато в настоящия регламент е предвидено изискване за уведомяване, информиране или предаване на съобщения на Комисията по друг начин, за целите на тези съобщения се използват адресът и другите данни за връзка, посочени в приложение I.

Член 10

Действията на физическите или юридическите лица, образуванията или органите не пораждат каквато и да било отговорност за тях, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще бъдат в нарушение на мерките, предвидени в настоящия регламент.

Член 11

1.   Не се удовлетворяват никакви претенции във връзка с договори или сделки, чието изпълнение е засегнато пряко или непряко, изцяло или частично от мерките, наложени с настоящия регламент, включително претенции за обезщетение или други претенции от същия вид, като претенции за компенсация или претенции по гаранция, по-специално претенции за удължаване на сроковете или за изплащане на обезпечение, гаранция или обезщетение, по-специално на финансова гаранция или финансово обезщетение, независимо от формата, предявени от:

а)

образуванията, посочени в член 5, буква б) или в) или включени в списъка в приложение III;

б)

всяко друго лице, образувание или орган от Русия;

в)

всяко лице, образувание или орган, действащо чрез или за сметка на някое от лицата, образуванията или органите, посочени в буква а) или буква б) от настоящия параграф.

2.   Във всяко производство, целящо изпълнението на претенция, тежестта на доказване, че нейното удовлетворяване не е забранено съгласно параграф 1, се носи от лицето, което търси изпълнението на съответната претенция.

3.   Настоящият член не засяга правото на лицата, образуванията и органите, посочени в параграф 1, на съдебен контрол за законосъобразност на неизпълнението на договорни задължения в съответствие с настоящия регламент.

Член 12

Забранява се съзнателното и умишлено участие в дейности, които имат за цел или резултат заобикалянето на забраните, посочени в членове 2, 4 и 5, включително като се действа вместо образуванията, посочени в член 5.

Член 13

Настоящият регламент се прилага:

а)

на територията на Съюза;

б)

на борда на всички въздухоплавателни средства или плавателни съдове под юрисдикцията на държава членка;

в)

спрямо всяко лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава членка;

г)

спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган, във или извън територията на Съюза, регистрирани или учредени съгласно правото на държава членка;

д)

спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично в рамките на Съюза.

Член 14

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2014 година.

За Съвета

Председател

S. GOZI


(1)  Вж. страница 13 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6.

(3)  Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16).

(4)  Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1).

(6)  Последна версия, публикувана в ОВ C 107, 9.4.2014 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Интернет страници за информация относно компетентните органи и адрес за изпращане на уведомления до Европейската комисия

1.

Информация за компетентните органи на държавите членки

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ДАНИЯ

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ЕСТОНИЯ

http://vm.ee/et/estonian-competent-authorities-implementation-eu-restrictive-measures

ИРЛАНДИЯ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ГЪРЦИЯ

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ИСПАНИЯ

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ХЪРВАТИЯ

http://www.mvep.hr/sankcije

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ЛИТВА

http://www.urm.lt/sanctions

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

УНГАРИЯ

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

МАЛТА

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

НИДЕРЛАНДИЯ

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

АВСТРИЯ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/node/1548

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

СЛОВАКИЯ

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

2.

Адрес за изпращане на уведомления до Европейската комисия:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на технологиите, посочени в член 3

Код по КН

Описание

7304 11 00

Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана

7304 19 10

Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или стомана, с външен диаметър, непревишаващ 168,3 mm (без продукти от неръждаема стомана или чугун)

7304 19 30

Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или стомана, с външен диаметър, превишаващ 168,3 mm, но непревишаващ 406,4 mm (без продукти от неръждаема стомана или чугун)

7304 19 90

Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или стомана, с външен диаметър, превишаващ 406,4 mm (без продукти от неръждаема стомана или чугун)

7304 22 00

Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или газ

7304 23 00

Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или газ, от желязо или стомана (без продукти от неръждаема стомана или чугун)

7304 29 10

Обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или газ, безшевни, от желязо или стомана, с външен диаметър, непревишаващ 168,3 mm (без продукти от чугун)

7304 29 30

Обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или газ, безшевни, от желязо или стомана, с външен диаметър, превишаващ 168,3 mm, но непревишаващ 406,4 mm (без продукти от чугун)

7304 29 90

Обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или газ, безшевни, от желязо или стомана, с външен диаметър, превишаващ 406,4 mm (без продукти от чугун)

7305 11 00

Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, с кръгло сечение и външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, от желязо или стомана, надлъжно заварени с подфлюсова дъга

7305 12 00

Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, с кръгло сечение и външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, от желязо или стомана, надлъжно заварени (без продукти, надлъжно заварени с подфлюсова дъга)

7305 19 00

Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, с кръгло сечение и външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, от плосковалцувани продукти от желязо или стомана (без надлъжно заварени продукти)

7305 20 00

Обсадни тръби от видовете, използвани за добив на нефт или газ, с кръгло сечение и външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, от плосковалцувани продукти от желязо или стомана

7306 11

Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцувани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър, непревишаващ 406,4 mm

7306 19

Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцувани продукти от желязо или стомана, с външен диаметър, непревишаващ 406,4 mm (без продукти от неръждаема стомана или чугун)

7306 21 00

Обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или газ, заварени, от плосковалцувани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър, непревишаващ 406,4 mm

7306 29 00

Обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или газ, заварени, от плосковалцувани продукти от желязо или стомана, с външен диаметър, непревишаващ 406,4 mm (без продукти от неръждаема стомана или чугун)

8207 13 00

Инструменти за пробиване на почвата, на камъни и за сондиране, сменяеми, с работна част от синтеровани метални карбиди или металокерамики

8207 19 10

Инструменти за пробиване на почвата, на камъни и за сондиране, сменяеми, с работна част от диаманти или агломерирани диаманти

8413 50

Обемни помпи с възвратно-постъпателно действие за течности, електрически (без тези от подпозиции 8413 11 и 8413 19, помпи за гориво, за масло и за охлаждаща течност за двигатели с искрово запалване или със запалване чрез компресия и бетонпомпи)

8413 60

Обемни ротационни помпи за течности, електрически (без тези от подпозиции 8413 11 и 8413 19 и помпи за гориво, за масло и за охлаждаща течност за двигатели с искрово запалване или със запалване чрез компресия)

8413 82 00

Елеватори за течности (без помпи)

8413 92 00

Части за елеватори за течности, неупоменати другаде

8430 49 00

Машини за пробиване или сондиране за пробиване на почвата или за извличане на полезните изкопаеми или рудите, несамоходни и нехидравлични (без машини за копаене на тунели или галерии и ръчни инструменти)

ex 8431 39 00

Части за машини от подпозиция 8428, неупоменати другаде

ex 8431 43 00

Части за машини за сондиране или пробиване от подпозиции 8430 41 или 8430 49, неупоменати другаде

ex 8431 49

Части за машини от подпозиции 8426, 8429 и 8430, неупоменати другаде

8705 20 00

Автомобилни дериккранове за сондиране или пробиване

8905 20 00

Сондажни или производствени платформи, плаващи или потопяеми

8905 90 10

Предназначени за морско корабоплаване кораби-фарове, кораби-помпи, плаващи кранове и други кораби, за които корабоплаването има второстепенно значение по отношение на главното им предназначение (без кораби-драги, сондажни или производствени платформи, плаващи или потопяеми; риболовни кораби и бойни плавателни съдове)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на институциите, посочени в член 5, буква а)

1.

SBERBANK

2.

VTB BANK

3.

GAZPROMBANK

4.

VNESHECONOMBANK (VEB)

5.

ROSSELKHOZBANK