31.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 228/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 828/2014 НА КОМИСИЯТА

от 30 юли 2014 година

относно изискванията за предоставяне на информация на потребителите относно отсъствието или намаленото съдържание на глутен в храните

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите (1), и по-специално член 36, параграф 3, буква г) от него,

като има предвид, че:

(1)

Хората с целиакия имат постоянна непоносимост към глутен. Беше установено, че пшеницата (т.е. всички видове от рода Triticum, например твърда пшеница, пшеница спелта и камут), ръжта и ечемикът са зърнени култури, които по научни данни съдържат глутен. Съдържащият се в тези зърнени култури глутен може да се отрази неблагоприятно върху здравето на хората, които имат непоносимост към глутен, и поради тази причина те следва да избягват консумацията му.

(2)

Информацията относно отсъствието или намаленото съдържание на глутен в храните следва да помогне на хората, които имат непоносимост към глутен, да определят и изберат разнообразен хранителен режим при хранене вкъщи или извън дома.

(3)

С Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията (2) се определят хармонизирани правила относно информацията, предоставяна на потребителите относно отсъствието („без глутен“) или намаленото съдържание на глутен („с много ниско съдържание на глутен“) в храните. Разпоредбите на регламента се основават на научни данни, като се гарантира, че потребителите не се заблуждават или объркват от предоставена на различно основание информация, свързана с отсъствието или намаленото съдържание на глутен в храните.

(4)

Във връзка с преразглеждането на законодателството относно храните, предназначени за специфична хранителна употреба, Регламент (ЕО) № 41/2009 се отменя с Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3), считано от 20 юли 2016 г. Следва да се гарантира, че след тази дата предоставянето на информация относно отсъствието или намаленото съдържание на глутен в храните продължава да се основава на съответните научни данни, както и че информацията не се предоставя на различно основание, което би могло да заблуди или обърка потребителите, в съответствие с изискванията, установени в член 36, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1169/2011. С оглед на това е необходимо в Съюза да се запазят единните условия за прилагането на тези изисквания към информацията за храните, която стопанските субекти в хранителната промишленост предоставят по отношение на отсъствието или намаленото съдържание на глутен в храните, като посочените условия следва да се основават на Регламент (ЕО) № 41/2009.

(5)

Някои храни са специално произведени, приготвени и/или подложени на специална обработка, за да се намали съдържанието на глутен в една или повече съставки, съдържащи глутен, или за да се заменят съставките, съдържащи глутен, с други съставки, които са без глутен в естествено състояние. Други храни се състоят изключително от съставки, които са без глутен в естествено състояние.

(6)

Отстраняването на глутена от съдържащите глутен зърнени култури се характеризира със значителни технически и икономически затруднения и поради тази причина е трудно с тези зърнени култури да се произвеждат храни, които да бъдат изцяло без съдържание на глутен. Следователно много храни на пазара, които са били подложени на обработка специално с цел да се намали съдържанието на глутен в една или повече съставки, съдържащи глутен, може да съдържат малки остатъчни количества глутен.

(7)

Повечето хора, които имат непоносимост към глутен, могат да включат овес в хранителния си режим, без това да се отрази неблагоприятно върху тяхното здраве. Този въпрос понастоящем е предмет на научни изследвания и проучвания. Сериозно основание за тревога обаче представлява евентуалното попадане на пшеница, ръж или ечемик в овеса по време на жътвата, транспортирането, складирането и обработката. Поради тази причина рискът от попадане на глутен в продуктите, съдържащи овес, следва да бъде взет под внимание в информацията за тези хранителни продукти, предоставяна от стопанските субекти в хранителната промишленост.

(8)

Отделните хора, които имат непоносимост към глутен, могат да приемат малки количества глутен в различни индивидуални граници, без да се надхвърлят определени количества. За да може отделните потребители да намират на пазара разнообразни храни, подходящи за техните нужди и за степента на тяхната чувствителност, следва да бъде налице възможност за избор на продукти, съдържащи различни малки количества глутен в определени граници. Важно е обаче различните продукти да бъдат съответно етикетирани, за да се осигури правилната им употреба от хората, които имат непоносимост към глутен, включително чрез засилени информационни кампании в държавите членки.

(9)

Следва да бъде възможно храните — специално произведени, приготвени и/или подложени на специална обработка, за да се намали съдържанието на глутен в една или повече съставки, съдържащи глутен, или за да се заменят съставките, съдържащи глутен, с други съставки, които са без глутен в естествено състояние — да се обозначават с надписи за отсъствието на глутен („без глутен“) или за намаленото съдържание на глутен („с много ниско съдържание на глутен“) в съответствие с определените в настоящия регламент разпоредби. Следва също така да се предвиди възможност тези храни да съдържат надпис за потребителите, че са специално предназначени за хора, които имат непоносимост към глутен.

(10)

Следва също така да се предвиди възможност храните, съдържащи съставки без глутен в естествено състояние, да се обозначават с надписи за отсъствието на глутен в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и при условие че са спазени общите условия относно практиките за обективно информиране, установени в Регламент (ЕС) № 1169/2011. По-специално информацията за храните не следва да бъде заблуждаваща с твърдението, че храната притежава специални характеристики, когато в действителност всички подобни храни притежават такива характеристики.

(11)

С Директива 2006/141/ЕО на Комисията (4) се забранява употребата на съставки, съдържащи глутен, при производството на храни за кърмачета и преходни храни. Поради това следва да се забрани използването на обозначенията „с много ниско съдържание на глутен“ или „без глутен“ в предоставяната информация за тези продукти, тъй като съгласно настоящия регламент с тези надписи се посочва съдържание на глутен, което не надхвърля съответно 100 mg/kg и 20 mg/kg.

(12)

За целите на настоящия регламент следва да се вземе предвид стандартният кодекс за храните за специална употреба при хранителни режими на хора, които имат непоносимост към глутен (5).

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват и приложно поле

Настоящият регламент се прилага по отношение на предоставянето на информация на потребителите относно отсъствието или намаленото съдържание на глутен в храните.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„глутен“ означава протеинова фракция от пшеница, ръж, ечемик, овес или от техните кръстоски и производни, към която някои хора имат непоносимост и която не може да бъде разтворена във вода и в 0,5 М разтвор от натриев хлорид;

б)

„пшеница“ означава който и да е вид от рода Triticum.

Член 3

Информация за потребителите

1.   Когато се използват надписи с информация за потребителите относно отсъствието или намаленото съдържание на глутен в храните, тази информация следва да се предоставя единствено чрез посочените в приложението надписи и в съответствие с установените в същото приложение условия.

2.   Информацията за храните, посочена в параграф 1, може да бъде придружена от надписите „подходящо за хора с непоносимост към глутен“ или „подходящо за хора с целиакия“.

3.   Информацията за храните, посочена в параграф 1, може да бъде придружена от надписите „специално предназначено за хора с непоносимост към глутен“ или „специално предназначено за хора с целиакия“, ако храната е била специално произведена, приготвена и/или подложена на специална обработка с цел:

а)

да се намали съдържанието на глутен в една или повече съставки, съдържащи глутен; или

б)

да се заменят съставките, съдържащи глутен, с други съставки, които са без глутен в естествено състояние.

Член 4

Храни за кърмачета и преходни храни

Предоставянето на хранителна информация относно отсъствието или намаленото съдържание на глутен в храните за кърмачета и преходните храни по смисъла на Директива 2006/141/ЕО се забранява.

Член 5

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 20 юли 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 юли 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.

(2)  Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията от 20 януари 2009 г. относно състава и етикетирането на храни, подходящи за употреба от хора, които имат непоносимост към глутен (ОВ L 16, 21.1.2009 г., стр. 3).

(3)  Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията (ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 35).

(4)  Директива 2006/141/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 г. относно храните за кърмачета и преходните храни и за изменение на Директива 1999/21/ЕО (ОВ L 401, 30.12.2006 г., стр. 1).

(5)  CODEX STAN 118-1979.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Разрешени обозначения относно отсъствието или намаленото съдържание на глутен в храните и условия за тяхното използване

A.   Общи изисквания

БЕЗ ГЛУТЕН

Обозначението „без глутен“ може да се постави единствено в случаите, когато храната, която се продава на крайния потребител, има съдържание на глутен не повече от 20 mg/kg.

С МНОГО НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ГЛУТЕН

Обозначението „с много ниско съдържание на глутен“ може да се постави само ако храната, състояща се от или съдържаща една или повече съставки, произведени от пшеница, ръж, ечемик и овес или техни кръстоски, която е била подложена на специална обработка, за да бъде намалено съдържанието на глутен, има съдържание на глутен не повече от 100 mg/kg в храната, която се продава на крайния потребител.

Б.   Допълнителни изисквания за храните, съдържащи овес

Овесът в храните, представени като храни „без глутен“ или „с много ниско съдържание на глутен“, трябва да е бил специално произведен, приготвен и/или подложен на специална обработка, така че в него да не са попаднали пшеница, ръж и ечемик или техни кръстоски, и съдържанието на глутен в него не трябва да надхвърля 20 mg/kg.