24.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 218/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 796/2014 НА КОМИСИЯТА

от 23 юли 2014 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 501/2008 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 г. относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (1), и по-специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 501/2008 на Комисията (2) се установяват правила за изготвянето, подбора, изпълнението, финансирането и проверките на програмите по член 6 от Регламент (ЕО) № 3/2008.

(2)

С оглед на реформата на политиката на Съюза по насърчаването на продажбите на селскостопански продукти, която по план трябва да бъде въведена от 1 декември 2015 г., е целесъобразно да бъде променен графикът за представяне на програмите, предвиден в членове 8 и 11 от Регламент (ЕО) № 501/2008. Чрез промяната на графика ще се даде и възможност на засегнатите професионални и междупрофесионални организации да се запознаят с новите изисквания за периодичността на представяне на програмите, които ще се прилагат от 2016 г. във връзка с реформата на политиката.

(3)

Поради това Регламент (ЕО) № 501/2008 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 501/2008 се изменя, както следва:

a)

В член 8, параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„Професионалните и междупрофесионалните организации в Съюза, които са представителни за съответните сектори (наричани по-долу „предлагащите организации“), представят програмите си на държавата членка в срок до 28 февруари включително.“;

б)

Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Избор на програмите от Комисията

1.   Държавите членки изпращат на Комисията списъка по член 9, параграф 1, включвайки в съответните случаи списък на изпълнителните организации, които са избрали, ако тези изпълнителни организации вече са били избрани по реда на член 8, параграф 3, както и копие на всяка програма. Тези списъци и копия трябва да бъдат изпратени както по електронен път, така и по пощата, и трябва да бъдат получени от Комисията в срок до 30 април включително.

В случай на програми, в които участват няколко държави членки, изпращането на списъците и копията се извършва при общо съгласие на тези държави членки.

2.   В срок до 15 юли включително Комисията информира съответните държави членки, ако установи пълно или частично несъответствие на представена програма със:

a)

разпоредбите на Съюза; или

б)

насоките, по отношение на вътрешния пазар; или

в)

критериите по член 9, параграф 2, по отношение на трети страни.

3.   По силата на член 7, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 3/2008 държавите членки изпращат изменените си програми на Комисията в срок от 55 календарни дни от получаването на информацията по параграф 2 от настоящия член.

След проверка на изменените програми Комисията решава в срок до 30 ноември включително кои програми може да финансира частично по процедурата по член 16, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 3/2008.

4.   Предлагащата организация или предлагащите организации отговарят за правилното изпълнение и управление на избраните програми.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за предложенията за програми по Регламент (ЕО) № 3/2008, представяни от 2015 г. нататък.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 юли 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 3, 5.1.2008 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 501/2008 на Комисията от 5 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (ОВ L 147, 6.6.2008 г., стр. 3).