16.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 209/20


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 771/2014 НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 2014 година

за установяване на правила съгласно Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на модела за оперативните програми, структурата на плановете за компенсирането на допълнителните разходи, направени от операторите във връзка с риболова, отглеждането, преработването и предлагането на пазара на определени продукти от риболов и аквакултури от най-отдалечените региони, образеца за предаване на финансови данни, съдържанието на докладите за предварителна оценка и минималните изисквания за плана за оценка, които трябва да бъдат представени в рамките на Европейския фонд за морско дело и рибарство

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 18, параграф 3, член 72, параграф 3, член 98, параграф 2 и член 115, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигурят еднакви условия за прилагане на Регламент (ЕС) № 508/2014, е необходимо да се приемат разпоредби, с които се определят:

модел за представянето на оперативните програми, свързани с мерките, които ще бъдат съфинансирани от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР),

структура на плановете за компенсирането на допълнителните разходи, извършени от операторите във връзка с риболова, отглеждането, преработването и предлагането на пазара на определени продукти от риболов и аквакултури от най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС („планове за компенсации“),

образец за предаване от страна на държавите членки на финансовите данни, отнасящи се до прогнозата за сумата, за която те очакват да представят заявления за плащане,

елементи, които следва да се съдържат в докладите за предварителна оценка на оперативните програми, и

минимални изисквания за плановете за оценка на оперативни програми по време на програмния период.

(2)

Тези разпоредби са тясно свързани, тъй като те се отнасят до различни аспекти на съдържанието и представянето на оперативните програми и плановете за компенсации, които следва да бъдат представени от държавите членки в рамките на ЕФМДР. С цел да се осигури необходимата съгласуваност между посочените разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, както и да се улесни прилагането им от управляващия орган, е желателно тези разпоредби да бъдат включени в настоящия регламент.

(3)

Моделът на оперативните програми следва да хармонизира представянето на данните във всеки раздел на оперативната програма. Това е необходимо, за да се гарантира, че данните са последователни, съпоставими и — когато е необходимо — че могат да се обобщават.

(4)

Моделът на оперативните програми ще формира основата за развитието на електронната система за обмен на данни, посочена в член 74, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2), по отношение на оперативните програми. Този модел следва съответно да установи начина, по който данните за оперативните програми ще бъдат въведени в системата за електронен обмен на данни. Това обаче не трябва да се отразява на окончателния вид, в който се представят оперативните програми, включително оформлението на текст и таблици, тъй като електронната система за обмен на данни следва да дава възможност за различно структуриране и представяне на въведените в нея данни.

(5)

Моделът за представянето на оперативните програми следва да отразява съдържанието на оперативната програма, посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и член 27 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. С цел да се осигурят съгласувани условия за въвеждане на данни, моделът следва да определя техническите характеристики на всяко поле в системата за електронен обмен на данни. В допълнение към структурираните данни в модела следва да се предвиди възможността за представяне на неструктурирана информация под формата на задължителни или незадължителни приложения. За тези приложения не е необходимо да се определят технически спецификации.

(6)

В член 72 от Регламент (ЕС) № 508/2014 се предвижда заинтересованите държави членки да представят на Комисията план за компенсации за допълнителните разходи, които правят операторите във връзка с риболова, отглеждането, преработването и предлагането на пазара на определени продукти от риболов и аквакултури от най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС.

(7)

Съгласно член 73 от Регламент (ЕС) № 508/2014 такива планове за компенсации следва да включват и сведения за държавните помощи, предоставени от държавите членки под формата на допълнително финансиране за изпълнението на планове за компенсации.

(8)

Структурата на плана за компенсации следва да осигури съгласуваността и качеството на информацията, минимално ниво на детайлност и стандартизиран формат. Освен това следва да се даде възможност за съпоставимост между съответните региони, както и между различни години от изпълнението.

(9)

Структурата на плана за компенсации следва да включва разбивка по най-отдалечен регион на списъка от допустими продукти от риболов и аквакултури, както и вида оператори, посочени в член 70 от Регламент (ЕС) № 508/2014.

(10)

Структурата на плана за компенсации следва да включва също нивото на компенсиране, изчислено в съответствие с член 71 от Регламент (ЕС) № 508/2014.

(11)

В член 98 от Регламент (ЕС) № 508/2014 се предвижда държавите членки да представят на Комисията прогноза за сумата, за която очакват да подадат заявления за плащане за текущата и следващата финансова година.

(12)

Образецът, който държавите членки следва да използват при подаването на тази прогноза, следва да гарантира, че на Комисията навременно се предоставя еднаква информация, за да могат да бъдат защитени финансовите интереси на Съюза, да се осигурят средства за ефективно изпълнение на програмата и да се улесни финансовото управление.

(13)

В съответствие с член 55 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 от държавите членки се изисква да извършват предварителни оценки за подобряване на качеството на разработването на всяка програма. Съгласно член 55, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 тези предварителни оценки трябва да се представят на Комисията едновременно с програмата и заедно с резюме. Елементите, които следва да се съдържат в докладите за предварителна оценка съгласно член 115, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 508/2014, следва да осигурят необходимото хармонизиране на данните, за да се даде възможност на Комисията да изготви обобщение на докладите за предварителна оценка на равнището на Съюза, както се изисква съгласно член 118 от Регламент (ЕС) № 508/2014.

(14)

Съгласно член 56 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 управляващият орган следва да изготви план за оценка на оперативната програма през програмния период. Съгласно член 18, параграф 1, буква й) от Регламент (ЕС) № 508/2014 се изисква планът за оценка да се включва в оперативните програми. Минималните изисквания за плана за оценка следва да дадат възможност на Комисията да провери дали свързаните с оценката дейности и ресурси, предвидени в плана, са реалистични и дали ще позволят на държавите членки да спазват изискванията за оценка, съдържащи се в член 54, параграфи 1 и 2, и член 56, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(15)

За да се създадат условия за незабавното прилагане на предвидените в настоящия регламент мерки, той следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(16)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Комитета за Европейския фонд за морско дело и рибарство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представяне на съдържанието на оперативните програми

Съдържанието на оперативната програма, посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 508/2014, се представя в съответствие с модела, установен в приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Структура на плана за компенсации за най-отдалечените региони

Структурата на плана за компенсации за най-отдалечените райони, предвиден в член 72 от Регламент (ЕС) № 508/2014, е определена в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Образец за предаване на финансови данни

При подаване на финансовите данни до Комисията в съответствие с член 98 от Регламент (ЕС) № 508/2014 държавите членки използват образеца, определен в приложение III към настоящия регламент.

Член 4

Съдържание на предварителната оценка

Предварителната оценка, посочена в член 55 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, се прилага към оперативната програма под формата на доклад, в който се съдържат следните елементи:

а)

резюме на английски език;

б)

резюме на езика или езиците на съответната държава членка;

в)

специфичните елементи съгласно приложение IV към настоящия регламент.

Член 5

Минимални изисквания за плана за оценка

Минималните изисквания за плана за оценка, предвиден в член 56 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, са определени в точка 10 от приложение I към настоящия регламент.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 юли 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Модел за оперативните програми към Европейския фонд за морско дело и рибарство

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Наименование

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Версия

<0.3 type="N" input="G">

Първа година

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Последна година

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Допустими от

<0.6 type="D" input="G">

Допустими до

<0.7 type="D" input="G">

Номер на решението на ЕК

<0.8 type="S" input="G">

Дата на решението на ЕК

<0.9 type="D" input="G">

1.   ПОДГОТОВКА НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА И ПРИВЛИЧАНЕ НА ПАРТНЬОРИ

1.1.   Подготовка на оперативната програма и привличане на партньори (в съответствие с член 17, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014)

<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

1.2.   Резултат от предварителната оценка (в съответствие с член 18, параграф 1, буква б), точка ii) от Регламент (ЕС) № 508/2014)

1.2.1.   Описание на процеса на извършване на предварителната оценка

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

1.2.2.   Преглед на препоръките на оценителите, извършили предварителната оценка, и кратко описание на начина, по който те са взети под предвид.

Тема [предварително определена от Комисията]

Препоръка

Как препоръката е взета предвид или защо тя не е взета предвид

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

…..

…..

2.   SWOT АНАЛИЗ И УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ (В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 18, ПАРАГРАФ 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014)

2.1.   SWOT анализ и установяване на потребностите

Таблицата по-долу се повтаря за всеки свързан приоритет на Съюза в рамките на ЕФМДР

Приоритет на Съюза в рамките на ЕФМДР

Наименование на приоритета на Съюза в рамките на ЕФМДР <2.1 type="S" input="S">]

Силни страни

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Слаби страни

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Възможности

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Заплахи

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Установяване на потребностите въз основа на SWOT анализ

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Съгласуваност на SWOT анализа с многогодишния стратегически план за аквакултури (2)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Съгласуваност на SWOT анализа с напредъка по отношение на постигане на добро екологично състояние чрез разработването и прилагането на Рамкова директива за морска стратегия

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Специални потребности относно работните места, околната среда, смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптация към тях, както и насърчаване на иновациите

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

2.2.   Показатели за контекста, които представят първоначалната ситуация

Таблицата по-долу се повтаря за всеки свързан приоритет на Съюза в рамките на ЕФМДР

Приоритет на Съюза в рамките на ЕФМДР

Наименование на приоритета на Съюза в рамките на ЕФМДР <2.2 type="S" input="S">

Показател за контекст, който представя първоначалната ситуация

Базова година

Стойност

Мерна единица

Източник на информация

Коментари/Обосновка

<2.2 type="S" input="S">

<2.2 type="N" input="S">

<2.2 type="N" input="M">

<2.2 type="S" input="G">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

3.   ОПИСАНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПРИНОСА НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА КЪМ ИНТЕЛИГЕНТНИЯ, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ (В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 27 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

3.1.   Описание на стратегията

<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

3.2.   Специфични цели и показатели за резултатите

Таблицата по-долу се повтаря за всеки свързан приоритет на Съюза в рамките на ЕФМДР

Приоритет на Съюза

Наименование на приоритета на Съюза <3.2 type="S" input="S">

Специфична цел

Наименование на специфичната цел <3.2 type="S" input="S">

Показател за резултатите, т.е. крайната цел, която държавата членка се стреми да постигне с подкрепата от ЕФМДР

Наименование на показателя за резултатите и мерната единица за него

Целева стойност за 2023 г.

Мерна единица

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N" input="M">

<3.2 type="S" input="G">

3.3.   Приложими мерки и показатели за изпълнението

Таблицата по-долу се повтаря за всяка избрана преди това специфична цел във връзка със съответния приоритет на Съюза

Приоритет на Съюза

Наименование на приоритета на Съюза <3.3 type="S" input="G">

Специфична цел

Наименование на специфичната цел <3.3 type="S" input="G">

Наименование на съответната избрана мярка

 

Показатели за изпълнението по мерки

Обосновка за комбинацията от мерки по ЕФМДР (подкрепени от предварителната оценка и SWOT анализа)

Тематична цел, за която избраната мярка има принос

Следва ли показателят да бъде включен в Рамката на изпълнението

Наименование на показателя за изпълнението и мерна единица за него

Целева стойност за 2023 г.

Мерна единица

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" maxlength="1000" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">]

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="G">

….

3.4.   Описание на взаимното допълване на програмата с други ЕСИ фондове

3.4.1.   Взаимно допълване и договорености за координация с други ЕСИ фондове и други свързани инструменти за финансиране на равнището на Съюза и на национално равнище

<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

3.4.2.   Основния действия, планирани за постигането на намаление на административната тежест

<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

3.5.   Информация относно макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни (когато е приложимо)

<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.   ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО СПЕЦИФИЧНИТЕ МЕРКИ ПО ЕФМДР

4.1.   Описание на специфичните потребности на зони по „Натура 2000“ и приноса на програмата за установяването на съгласувана мрежа от зоните за възстановяване на рибните запаси, предвидени в член 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета  (3)

<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.2.   Описание на плана за действие за развитието, конкурентоспособността и устойчивостта на дребномащабния крайбрежен риболов (в съответствие с член 18, параграф 1, буква и) от Регламент (ЕС) № 508/2014)

<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

4.3.   Описание на метода за изчисляване на опростените разходи в съответствие с член 67, параграф 1, букви б)—г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013

<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.4.   Описание на метода за изчисляване на допълнителните разходи или пропуснатите ползи в съответствие с член 96 от Регламент (ЕС) № 508/2014

<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.5.   Описание на метода за изчисляване на компенсациите съгласно съответните критерии, определени за всяка от дейностите, извършвани в съответствие с член 40, параграф 1, членове 53, 54, 55 и 67 от Регламент (ЕС) № 508/2014

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.6.   При мерки за окончателно преустановяване на риболовните дейности съгласно член 34 от Регламент (ЕС) № 508/2014 описанието включва целите и мерките, които да бъдат взети за намаляването на риболовния капацитет в съответствие с член 22 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Включва се и описание на метода за изчисляване на премията, която се отпуска съгласно членове 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 508/2014

<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

4.7.   Взаимоспомагателни фондове за неблагоприятни климатични явления и екологични инциденти (в съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) № 508/2014)

<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.   Описание на използването на техническа помощ (в съответствие с член 78 от Регламент (ЕС) № 508/2014)

4.8.1.   Техническа помощ по инициатива на държавата членка

<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.2.   Създаване на национални мрежи

<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.   СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИНТЕГРИРАНОТО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ

5.1.   Информация относно изпълнението на ВОМР („Водено от общностите местно развитие“)

Информацията следва да се съсредоточава върху ролята на ВОМР в рамките на ОП по ЕФМДР и да бъде в съответствие с информацията, която се съдържа в споразумението за партньорство, като се избягва повторението на информация, вече включена в него.

5.1.1.   Описание на стратегията за ВОМР (в съответствие с член 60 от Регламент (ЕС) № 508/2014)

<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

5.1.2.   Списък на критериите, приложени при подбора на районите за рибарство (в съответствие с член 18, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕС) № 508/2014)

<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.3.   Списък на критериите за подбор на стратегии за водено от общностите местно развитие (в съответствие с член 18, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕС) № 508/2014)

<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.4.   Описание на съответните функции на МИРГ и управляващия орган или определения орган във връзка с всички задачи по изпълнението, свързани със стратегията (в съответствие с член 18, параграф 1, буква м), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 508/2014)

<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.5.   Информация относно авансовите плащания за МИРГ (в съответствие с член 18, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014)

За раздела относно националните мрежи от МИРГ виж точка 4.8.2 (техническа помош)

<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

5.2.   Информация относно интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) (в съответствие с член 36 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Когато ИТИ, установена по структурните фондове, се допълва от финансова подкрепа от ЕФМДР, моля попълнете таблицата по-долу:

Включени мерки по ЕФМДР [изберете от падащото меню]

Ориентировъчен размер на разпределените финансовите средства от ЕФМДР, в евро

<5.2 type="S" input="S">

<5.2 type="N" input="M">

<5.2 type="S" input="S">

6.   ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ (В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 55 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

6.1.   Определяне на приложимите предварителни условия и оценка на тяхното изпълнение

6.1.1.   Таблица: Специфични приложими предварителни условия на ЕФМДР и оценка на тяхното изпълнение

Предварително условие

Приоритет или приоритети на Съюза, за които се прилага предварителното условие

Изпълнено ли е приложимото условие

ДА

/

НЕ

/

ЧАСТИЧНО

Критерии

Изпълнени критерии

(Да/Не)

Самооценка с пояснения относно изпълнението на всеки критерий на приложимите предварителни условия

Референтни документи

(стратегии, правни актове или други подходящи документи, включително съответните раздели, членове или параграфи, с препратки към уебсайтове или достъп до пълния текст)

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="500" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Критерий 1

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Критерий 2

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

6.1.2.   Таблица: Приложими общи предварителни условия и оценка на тяхното изпълнение

<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

6.2.   Описание на действията, които следва да бъдат предприети, отговорните органи и графика

6.2.1.   Таблица: Действия, предвидени за изпълнение на специфичните предварителни условия на ЕФМДР

Предварителни условия

Критерии, които не са изпълнени

Действия, които ще бъдат предприети

Краен срок (дата)

Органи, отговарящи за изпълнението

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Действие 1

<6.2 type="D" input="M">

<6.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Орган x

 

 

 

 

6.2.2.   Таблица: Действията, предвидени за изпълнение на общите предварителните условия

<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

7.   ОПИСАНИЕ НА РАМКАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ (В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 22 И ПРИЛОЖЕНИЕ II КЪМ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

7.1.   Таблица: Рамка на изпълнението

Таблицата по-долу се повтаря за всеки свързан приоритет на Съюза в рамките на ЕФМДР

Приоритет на Съюза

 

Показател и мерна единица, когато е целесъобразно [показатели за изпълнението сред тези, вече избрани в раздел 3.3 от приоритетите на Съюза, които следва да бъдат включени в рамката на изпълнението]

Етапна цел за 2018 г.

Цели за 2023 г.

[автоматично генерирани в съответствие с главата на ОП, посветена на стратегията на ОП]

Финансов показател

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">

Показател за изпълнението 1

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">

Показател за изпълнението 2

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

7.2.   Таблица: обосновка за избора на показатели за изпълнението, които следва да бъдат включени в рамката на изпълнението

Таблицата по-долу се повтаря за всеки свързан приоритет на Съюза в рамките на ЕФМДР

Приоритет на Съюза

 

Обосновка на подбора на показатели за изпълнението, включени в рамката на изпълнението (4), както и пояснение за дела на финансовите средства, разбит по операции, чрез които ще се постигат резултатите, и метода, използван за изчисляване на този дял, който трябва да надвишава 50 % от отпуснатите средства за приоритета

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Данни или доказателства, използвани за оценяване на стойността на етапните и общите цели, и метода за изчисляване — например единични разходи, сравнителни показатели, стандартна или предишна степен на изпълнение, експертни становища и заключения от предварителната оценка;

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Информация относно начина, по който методиката и механизмите за гарантиране на съгласуваност при функционирането на рамката на изпълнението са приложени в съответствие с разпоредбите на споразумението за партньорство

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

8.   ПЛАН ЗА ФИНАНСИРАНЕ (В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 20 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 И С АКТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 16, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014)

8.1.   Общо участие на ЕФМДР, планирано за всяка година, в евро

Година

Основен разпределен размер на средства от ЕФМДР  (5)

Резерв за изпълнение от ЕФМДР

2014

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2019

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

Общо

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

8.2.   Участие на ЕФМДР и процент на съфинансиране за приоритетите на Съюза, техническата помощ и друга подкрепа (в евро)

 

 

Подкрепа общо

Основен разпределен размер (общо финансиране минус резерв за изпълнение)

Резерв за изпълнение

Размер на резерва за изпълнение като процент от общата подкрепа от Съюза

Приоритети на Съюза

Мярка/и/ по приоритета на Съюза

Участие на ЕФМДР

(включен резерв за изпълнение)

Национално участие

(включен резерв за изпълнение)

Процент на съфинансиране от ЕФМДР

Подкрепа от ЕФМДР

Национално участие

Резерв за изпълнение от ЕФМДР

Национално участие (6)

а

б

в = а/(а + б) × 100

г = а – е

д = б – ж

е

ж = б × (е/а)

з = е/а × 100

1.

Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство с ефективно използване на ресурсите

Членове 33 и 34, член 41, параграф 2 (член 13, параграф 2 от ЕФМДР)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

50 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Финансови средства, отпуснати за останалата част от приоритет 1 на Съюза (член 13, параграф 2 от ЕФМДР)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

максимум 75 %

минимум 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

2.

Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури с ефективно използване на ресурсите (член 13, параграф 2 от ЕФМДР)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

максимум 75 %

минимум 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

3.

Насърчаване на изпълнението на ОПОР

Повишаване на качеството и предоставяне на базата от научни знания, както и събиране и управление на данни (член 13, параграф 4 от ЕФМДР)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

80 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Подкрепа за мониторинга, контрола и изпълнението, повишаване на институционалния капацитет и ефикасността на публичната администрация без увеличаване на административната тежест (член 76, параграф 2, букви а)—г) и букви е)—л) (член 13, параграф 3 от ЕФМДР)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

90 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Подкрепа за мониторинга, контрола и изпълнението, повишаване на институционалния капацитет и ефикасността на публичната администрация без увеличаване на административната тежест (член 76, параграф 2, буква д) (член 13, параграф 3 от ЕФМДР)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

70 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

4.

Увеличаване на заетостта и териториалното сближаване (член 13, параграф 2 от ЕФМДР)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

максимум 85 %

минимум 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

5.

Насърчаване на предлагането на пазара и преработката

Помощ за съхранение (член 67) (член 13, параграф 6 от ЕФМДР)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

0

0

0

Компенсация за най-отдалечените региони (член 70) (член 13, параграф 5 от ЕФМДР)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Финансови средства, отпуснати за останалата част от приоритет 5 на Съюза (член 13, параграф 2 от ЕФМДР)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

максимум 75 %

минимум 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

6.

Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика (член 13, параграф 7 от ЕФМДР)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

максимум 75 %

минимум 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Техническа помощ (член 13, параграф 2 от ЕФМДР)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

максимум 75 %

минимум 20 %

 

 

0

0

0

Общо [автоматично изчислена стойност]:

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

не се прилага

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

не се прилага

8.3.   Участие на ЕФМДР по отношение на тематичните цели на ЕСИ фондовете

Тематична цел

Участие на ЕФМДР, в евро

3)

Повишаване на конкурентоспособността на МСП, на селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР) и на сектора на рибарството и аквакултурите (за ЕФМДР)

<8.3 type="N" input="M">

4)

Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори

<8.3 type="N" input="M">

6)

Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност

<8.3 type="N" input="M">

8)

Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила

<8.3 type="N" input="M">

9.   ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ

9.1.   Описание на действията, целящи спазването на принципите, предвидени в членове 5  (7) , 7 и 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

9.1.1.   Насърчаване на равенството между мъжете и жените и на недискриминацията (член 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.1.2.   Устойчиво развитие

<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.2.   Определяне на ориентировъчния размер на подкрепата за постигане на целите, свързани със смекчаване и приспособяване към изменението на климата (в съответствие с член 18, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 508/2014)

Мерки на ЕФМДР, допринасящи за целите, свързани със смекчаване и приспособяване към изменението на климата [съответните мерки по ЕФМДР, включени от държавата членка в ОП, глава „Описание на стратегията“]

Коефициент  (8)

Ориентировъчно участие на ЕФМДР, в евро [с общ размер по цели]

Дял от общо разпределените средства от ЕФМДР за оперативната програма (%)

<9.2 type="S" input="G">

<9.2 type="N" input="G">  (8)

<9.2 type="N" input="M">

<9.2 type="N" input="G">

10.   ПЛАН ЗА ОЦЕНКА(В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 56 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013) И ЧЛЕН 18, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Й) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014

Цели и предназначение на плана за оценка

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

SWOT анализът и предварителната оценка следва да осигурят оценка на потребностите от оценяване за периода. Целите и задачите следва да отговарят на тези потребности, с които се гарантира, че предприетите действия за оценка са достатъчни и целесъобразни, по-специално с цел осигуряване на информацията, необходима за управлението на програмата, за годишните доклади за изпълнението през 2017 г. и 2019 г. и за последващата оценка, както и с цел осигуряване на данните, необходими за оценките на програмите по ЕФМДР.

Управление и координация

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">

Кратко описание на договореностите за мониторинг и оценка, с предоставяне на информация относно координацията с изпълнението на ОП към ЕФМДР. Определяне на основните ангажирани органи и техните отговорности. Информация относно управлението на процеса на извършване на оценките, включително организационни структури, като звено за оценка и/или координационна група, качествен контрол, опростяване и др.

Теми за оценка и дейности по оценката

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Представете информация относно темите, включени в предвидения обхват на оценката и на дейностите при изпълнението ѝ, включително, но не само, изпълнение на изискванията на ЕС. Оценката следва да обхваща дейностите, необходими за оценка на приноса на всеки приоритет за постигане на целите, оценка на стойностите на показателите за резултатите и въздействието, анализ на нетния ефект, тематични въпроси, междусекторни въпроси (като устойчивото развитие), изменението на климата и всички други специфични потребности от оценка.

Стратегия по отношение на данните и информацията

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Кратко описание на системата за записване, поддържане, управление и отчитане на статистическа информация относно изпълнението на ОП и предоставяне на данни от наблюдението за целите на оценката. Определяне на източниците на данни, които ще бъдат използвани, пропуските в данните, евентуалните институционални проблеми, свързани с предоставянето на данни, както и решения на набелязаните аспекти. Тук трябва да се представят доказателства, че подходящи системи за управление на данни ще започнат да функционират навреме.

График

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Кратко описание на индикативното планиране на дейностите с цел да се осигурят наличието на резултати от оценката в необходимия срок, по-специално по отношение на задължителните оценки, предвидени в Регламента за общоприложимите разпоредби, информацията, необходима за годишните доклади за изпълнението през 2017 и 2019 г., и доклада за последваща оценка.

Специфични изисквания за оценка на ВОМР

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Описание на подкрепата, предвидена за оценката на ниво МИРГ, по-специално за използването на методи за самооценка, насоки за МИРГ с цел да могат сумарните постижения да бъдат представени на ниво ОП по ЕФМДР.

Комуникация

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Описание на информацията относно разпространението на резултатите от оценката сред заинтересованите лица и създателите на политики, механизми за последващи действия във връзка с тези резултати.

Ресурси

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Описание на предвидените ресурсите, необходими за изпълнението на плана, включително информация за потребностите, свързани с административния капацитет, данните, финансовите средства и информационните технологии. Описание на предвидените дейности за изграждане на капацитет, чрез които да се гарантира, че планът за оценка може да бъде изцяло изпълнен.

11.   ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА (В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 18, ПАРАГРАФ 1, БУКВА М) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014)

11.1.   Определяне на органите и междинните звена

Орган/организация

Наименование на органа/организацията

Управляващ орган (УО)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Междинно звено на УО (ако е приложимо)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Сертифициращ орган (СО) (ако е приложимо)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Междинно звено на СО (ако е приложимо)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Одитен орган

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

11.2.   Описание на процедурите за мониторинг и оценка

<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.3.   Общ състав на мониторинговия комитет

<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.4.   Обобщение на предвидените мерки за информиране и популяризиране

<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.   ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОРГАНИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ, ИНСПЕКЦИИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ (В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 18, ПАРАГРАФ 1, БУКВА О) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014)

12.1.   Органи, които прилагат системата за контрол, инспекции и изпълнение

Наименование на органа/организацията

Орган x

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Орган y

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

12.2.   Кратко описание на наличните човешки и финансови ресурси, предназначени за контрол, инспекции и изпълнение в областта на рибарството

<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.3.   Основно налично оборудване, и по-специално броя на корабите, самолетите и хеликоптерите

<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.4.   Списък на избраните видове операции

Вид операция

Описание

Избран вид операция

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

12.5.   Връзка с приоритетите, определени от Комисията съгласно член 20, параграф 3 от ЕФМДР

<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

13.   СЪБИРАНЕ НА ДАННИ (В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 18, ПАРАГРАФ 1, БУКВА П) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014)

13.1.   Общо описание на дейностите по събиране на данни, предвидени за периода 2014—2020 г.

<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.2.   Описание на методите за съхранение на данните, управлението на данните и използването на данните

<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.3.   Описание на начина, по който доброто финансово и административно управление на събирането на данни ще бъде постигнато

<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.   ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ (В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЯЛ IV ОТ ВТОРА ЧАСТ ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

14.1.   Описание на планираното използване на финансовите инструменти

<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.2.   Избор на мерките по ЕФМДР, които да бъдат изпълнени чрез финансовите инструменти

Мярка по ЕФМДР [изберете от предварително определените от Комисията мерки от списъка в падащото меню]

<14.2 type="S" input="S">

14.3.   Ориентировъчен размер на сумите, предвидени за използване чрез финансовите инструменти

Общо средства по ЕФМДР за периода 2014—2020 г., в евро

<14.3 type="N" input="M">

Приложения към програмата

Списък на партньорите, с които са проведени консултации

Доклад за предварителна оценка, с резюме

Доклад за стратегическата оценка на околната среда

Кратко описание на системата за управление и контрол (краткото описание следва да съдържа и обяснение относно прилагането на принципа на разделяне на функциите и постигането на функционална независимост)

План за компенсации за най-отдалечените региони

Карти, на които са показани размерът и местонахождението на секторите на рибарството и обектите за производство на аквакултури, както и разположението на основните рибарски пристанища и на защитени зони (интегрирано управление на крайбрежната зона (ICZM), защитените морски зони, „Натура 2000“).


(1)  Легенда за характеристиките на полетата:

 

вид (type): N = брой, D = дата, S = низ, C = отметка, P = процент, B = булев параметър

 

входящи данни: M = ръчно, S = подбор, G = генерирани от системата

 

„maxlength“ = максимален брой символи, включително интервали — „максимална дължина“.

(2)  Приложимо за приоритет номер 2 на Съюза.

(3)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(4)  Показателите за изпълнението се определят от избора на мерките, но подгрупата от показатели за изпълнението, използвани в рамката на изпълнението, следва да бъде обоснована.

(5)  Основен разпределен размер на средства от ЕФМДР = общо финансиране от ЕС минус резерва за изпълнение.

(6)  Националното участие се разпределя пропорционално между основния разпределен размер и резерва за изпълнение.

(7)  Член 5 е описан в ОП, раздел 1, като „Подготовка на ОП и привличане на партньори“

(8)  За някои мерки държавата членка може да промени предложения процент от 0 % на 40 %, както е предвидено в Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 (ОВ L 69, 8.3.2014 г., стр. 65).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СТРУКТУРА НА ПЛАНА ЗА КОМПЕНСАЦИИ

1.   Определяне на допустими продукти от риболов и аквакултури, или на категории продукти  (1)

#

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Категории  (2)

Търговско обозначение

Научно наименование

Код по ФАО

Представяне  (3)

Код по КН

Количество  (4)

1.

Ракообразни

Червена скарида

Plesiopenaeus edwardsianus

SSH

замразени

 

X тона/годишно

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Идентификация на операторите  (5)

#

(1)

(2)

Оператори или техните сдружения

Категории продукти или продукти

(в съответствие с колона (1) или (2) от таблица 1)

1.

Рибари

Ракообразни (ако е по категории)/ червена скарида (ако е по продукт)

2.

Рибовъди

 

 

3.   Ниво на компенсация за допълнителни разходи, изчислени по продукти или категории продукти

Продукт или категория продукти  (6)

Категория и разходни единици

Средни разходи (7)/година

Обосновка на допълнителните разходи

Разходи, извършени от оператор в най-отдалечен регион

Разходи, извършени от оператор в континенталната част на територията на държавата членка

Допълнителни разходи (8) (максимално ниво на компенсация)

 

а

б

в = б – а

 

Категория 1-А: Производствени разходи за рибни продукти

Гориво

 

 

 

 

Смазочно масло

 

 

 

 

Интензивно износващи се лесно заменяеми части

 

 

 

 

Поддръжка

(вкл. креноване)

 

 

 

 

Риболовно и навигационно оборудване, оборудване за безопасност

 

 

 

 

Примамки

 

 

 

 

Лед за охлаждане на риба

 

 

 

 

Такси за ползване на пристанищна инфраструктура

 

 

 

 

Банкови такси

 

 

 

 

Застраховки

 

 

 

 

Далекосъобщителни услуги (интернет, телефон, факс)

 

 

 

 

Консултантски услуги

 

 

 

 

Разходи, свързани с мерките за предлагане на пазара по член 68 от ЕФМДР

 

 

 

 

Снабдяване с храни (за екипажа)

 

 

 

 

Разходи за персонала

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

Общ размер на допълнителните разходи  (8) за категория 1А

 

 

 

 

Категория 1-Б: Производствени разходи за продукти от аквакултури

Млади екземпляри

 

 

 

 

Фуражи (закупуване и съхранение)

 

 

 

 

Енергия и кислород

 

 

 

 

Поддръжка (вкл. фитосанитарни мерки)

 

 

 

 

Дребни и резервни части

 

 

 

 

Такси за ползване на пристанищна инфраструктура

 

 

 

 

Банкови такси

 

 

 

 

Застраховки

 

 

 

 

Далекосъобщителни услуги (интернет, телефон, факс)

 

 

 

 

Консултантски услуги

 

 

 

 

Разходи, свързани с мерките за предлагане на пазара по член 68 от ЕФМДР

 

 

 

 

Разходи за персонала

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

Общ размер  (8) на допълнителните разходи за категория 1Б

 

 

 

 

Категория 2: Разходи за преработка

Суровина

 

 

 

 

Третиране на отпадъците

 

 

 

 

Сортиране и неутрализиране на токсични или отровни видове

 

 

 

 

Енергия

 

 

 

 

Банкови такси

 

 

 

 

Застраховки

 

 

 

 

Далекосъобщителни услуги (интернет, телефон, факс)

 

 

 

 

Консултантски услуги

 

 

 

 

Разходи, свързани с инвестиции, посочени в член 69 от ЕФМДР

 

 

 

 

Разходи за персонала

 

 

 

 

Пакетиране и опаковане

 

 

 

 

Охлаждане и дълбоко замразяване

 

 

 

 

Разходи, свързани със съответните мерки по член 69 от ЕФМДР

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

Общ размер на допълнителните разходи  (8) за категория 2

 

 

 

 

Категория 3: Разходи за маркетинг

Опаковане (вкл. лед за охлаждане на пресни продукти)

 

 

 

 

Физическо транспортиране (сухопътен, морски и въздушен транспорт), вкл. всякакви застрахователни разходи и митническо оформяне

 

 

 

 

Банкови такси

 

 

 

 

Застраховки

 

 

 

 

Далекосъобщителни услуги (интернет, телефон, факс)

 

 

 

 

Консултантски услуги

 

 

 

 

Финансови услуги, свързани с времето за доставка

 

 

 

 

Разходи за персонала

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

Общ размер на допълнителните разходи  (8) за категория 3

 

 

 

 

Общ размер на допълнителните разходи  (8) : сума на допълнителните разходи от колона в

 

 

 

 

Общ размер на други форми публични интервенции, които оказват въздействие върху равнището на допълнителните разход  (9)

 

 

 

 

Общо ниво на компенсация (общи допълнителни разходи + обща публична интервенция)

 

 

 

 

Допълнителна информация

В случай че нивото на компенсация е по-ниско от допълнителните разходи, се предоставя обяснение относно обосновката за определението на даденото ниво на компенсация

 

4.   Определяне на компетентните органи

 

Наименование на институцията

Управляващ орган

Наименование на институцията, посочена в точка 11.1 „Определяне на органите и междинните звена“

5.   Допълнително финансиране за изпълнението на плана за компенсации (държавна помощ)

Информация, която следва да бъде предоставена за всяка предвидена схема/помощ ad hoc

Регион

Име на региона/регионите (NUTS)  (10)

Предоставящ помощта орган

Наименование

Пощенски адрес

Адрес в интернет

Наименование на мярката за помощ

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Електронна препратка към пълния текст на мярката за помощ

Вид на мярката

Схема

 

Помощ ad hoc

Име на бенефициера и групата (11), към която принадлежи

Изменение на съществуваща схема за помощ или помощ ad hoc

 

Референтен номер на помощта, даден от Комисията

Удължаване

Изменение

Продължителност (12)

Схема

от дд/мм/гггг до дд/мм/гггг

Дата на предоставяне (13)

Помощ ad hoc

дд/мм/гггг

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички икономически сектори, допустими за получаване на помощ

 

Ограничена за някои сектори: моля, уточнете на ниво група по NACE (14)

Вид бенефициер

МСП

 

Големи предприятия

 

Бюджет

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата (15)

Национална парична единица… (цели суми)

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието (16)

Национална парична единица… (цели суми)

За гаранции (17)

Национална парична единица… (цели суми)

Инструмент на помощта

Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

Заем/възстановяеми аванси

Гаранция (при необходимост с позоваване на решението на Комисията (18))

Данъчно облекчение или освобождаване от данъци

Предоставяне на рисково финансиране

Други (моля, посочете)

Обосновка

Посочете основанието, поради което е била създадена държавна схема за помощ или е била предоставена помощ ad hoc вместо подпомагане в рамките на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР):

мярката не е обхваната от националната оперативна програма;

определяне на приоритети при разпределянето на средства в рамките на националната оперативна програма;

финансиране по ЕФМДР вече не е възможно;

друго (моля, посочете)


(1)  Категория продукти представлява съвкупност от продукти, които могат да бъдат предмет на общ подход за изчисляване на допълнителните разходи.

(2)  Незадължително, ако компенсацията се изчислява на ниво продукти.

(3)  Пресни, замразени, приготвени, консервирани.

(4)  В тонове живо тегло, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 1224/2009 на Съвета (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

(5)  Съгласно член 70, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 508/2014.

(6)  Таблицата следва да се изготви за всеки продукт или категория продукти.

(7)  Изчисляване въз основа на критериите, предвидени в Делегиран регламент (ЕС) № …/2014 на Комисията.

(8)  Допълнителните разходи следва да бъдат представени в евро за тон живо тегло, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 1224/2009.

(9)  Съгласно член 71б от Регламент (ЕС) № 508/2014.

(10)  NUTS — Обща класификация на териториалните единици за статистически цели. Обикновено регионът се посочва на ниво 2. Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

(11)  За целите на правилата в областта на конкуренцията, определени в Договора, и за целите на настоящия регламент „предприятие“ е субект, който извършва стопанска дейност, независимо от неговия правен статут и начина на неговото финансиране. Съдът на Европейския съюз постанови, че субектите, които са под контрола (въз основа на правно основание или de facto) на един и същ субект, следва да се разглеждат като едно предприятие.

(12)  Срок, през който предоставящият орган може да се ангажира с предоставянето на помощта.

(13)  „Дата на предоставяне на помощта“ е датата, на която законовото право за получаване на помощта е предоставено на бенефициера съгласно приложимото национално законодателство.

(14)  NACE Rev. 2 — Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейския съюз. Обикновено секторът се посочва на ниво група.

(15)  Когато става дума за схема за подпомагане: посочва се общият годишен размер на планирания бюджет по схемата или прогнозираните данъчни загуби на година за всички инструменти на помощ, съдържащи се в схемата.

(16)  При предоставяне на помощ ad hoc: посочва се общият размер на помощта/данъчните загуби.

(17)  За гаранции се посочва (максималният) размер на обезпечените заеми.

(18)  Ако е уместно, позоваване на решението на Комисията за одобряване на методиката за изчисляване на брутния еквивалент на безвъзмездна помощ.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Прогноза за размера на средствата, за които държавата членка очаква да подаде искания за плащане за текущата финансова година и следващата финансова година

 

Участие на Съюза (в евро)

[текуща финансова година]

[следваща финансова година]

януари — октомври

ноември — декември

януари — декември

Оперативна програма (общ идентификационен код (ССI)

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Елементи, които следва да се съдържат в доклада за предварителна оценка

РАЗДЕЛ I: ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Предназначение и цели на предварителната оценка

2.

Описание на стъпките, предприети за извършване на предварителната оценка

3.

Взаимодействие между оценителя, който извършва предварителната оценка, управляващия орган и оценителя, извършващ стратегическата оценка на околната среда

РАЗДЕЛ II: ДОКЛАД ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОЦЕНКА

1.   SWOT анализ и оценка на потребностите

2.   Стратегия и структура на оперативната програма

2.1

Принос към стратегията „Европа 2020“

2.2

Принос към изпълнението на общата политика в областта на рибарството

2.3

Съгласуваност с общата стратегическа рамка, споразумението за партньорство, специфичните за държавата препоръки и други свързани инструменти

2.4

Интервенционна логика на програмата

2.5

Предложени форми на подкрепа

2.6

Очакван принос на избраните мерки за постигане на целите

2.7

Съгласуваност на разпределените от бюджета средства с целите

2.8

Разпоредби относно ВОМР

2.9

Използване на техническа помощ

2.10

Уместност и съгласуваност на програмата

3.   Оценка на мерките, предприети за мониторинг на напредъка и резултатите от ОП

3.1

Количествени целеви стойности за показателите

3.2

Пригодност на етапните цели за рамката за изпълнението

3.3

Предложена система за мониторинг и оценка

3.4

План за оценка

4.   Оценка на планираните правила за изпълнение на ОП

4.1

Адекватност на човешките ресурси и администартивния капацитет за управлението

4.2

Намаляване на административната тежест

5.   Оценка на хоризонталните теми

5.1

Насърчаване на равните възможности и предотвратяване на дискриминацията

5.2

Насърчаване на устойчивото развитие