15.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 208/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 752/2014 НА КОМИСИЯТА

от 24 юни 2014 година

за замяна на приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Продуктите от растителен и животински произход, за които се прилагат определените с Регламент (ЕО) № 396/2005 максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) съобразно разпоредбите на посочения регламент, са изброени в приложение I към него.

(1)

С приложение I към посочения регламент следва да се предостави допълнителна информация за съответния продукт, по-специално по отношение на синонимите, използвани за обозначаване на продуктите, и научните наименования на видовете, към които спадат продуктите.

(2)

От съображения за яснота структурата на приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъде променена, като то бъде разделено на две части. В първата част следва да бъдат изброени продуктите от растителен и животински произход, за които се прилагат МДГОВ, а във втората част следва да бъдат изброени останалите продукти, за които се прилагат същите МДГОВ съгласно посоченото в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(3)

Предвид евентуалното определяне в бъдеще на максимално допустими граници на остатъчни вещества за преработени хранителни продукт съгласно посоченото в член 20 от Регламент (ЕО) № 396/2005, в част А на приложение I към посочения регламент следва да се добави ново вписване, което да обхваща посочените продукти.

(4)

С оглед на новата структура на приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005 бележките под линия в посоченото приложение следва да бъдат адаптирани или при необходимост — заличени, за да се избегне излишно повторение.

(5)

В рамките на Световната търговска организация бяха проведени консултации с търговските партньори на Съюза и техните становища бяха взети предвид.

(6)

Поради това Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 юни 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ А

Продукти от растителен и животински произход, посочени в член 2, параграф 1, за които се прилагат МДГОВ

Кодов номер

Категория

Група

Основен продукт от групата или подгрупатаy  (1)

Научни наименования

Част от продукта, за която се прилагат МДГОВ

подгрупа

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ; ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

 

 

 

 

0110000

 

Цитрусови плодове

 

 

Целият продукт, който остава след отстраняване на дръжката

0110010

 

 

Грейпфрути

Citrus paradisi

 

0110020

 

 

Портокали

Citrus sinensis

 

0110030

 

 

Лимони

Citrus limon

 

0110040

 

 

Сладки лимони

Citrus aurantiifolia

 

0110050

 

 

Мандарини

Citrus reticulata; syn: Citrus deliciosa

 

0110990

 

 

Други (2)

 

 

0120000

 

Черупкови плодове

 

 

Целият продукт, който остава след отстраняване на черупката (с изключение на кестените)

0120010

 

 

Бадеми

Amygdalus communis; syn: Prunus dulcis

 

0120020

 

 

Бразилски орехи

Bertholletia excelsa

 

0120030

 

 

Кашу

Anacardium occidentale

 

0120040

 

 

Кестени

Castanea crenata

Целият продукт с обвивката

Castanea dentata

Castanea mollissima

Castanea sativa

0120050

 

 

Кокосови орехи

Cocos nucifera

 

0120060

 

 

Лешници

Corylus avellana

 

0120070

 

 

Орехи макадамия

Macadamia ternifolia; syn: Macadamia integrifolia

 

Macadamia tetraphylla

0120080

 

 

Пеканови орехи

Carya illinoinensis

 

0120090

 

 

Ядки от пиния

Pinus pinea

 

0120100

 

 

Шамфъстък

Pistacia vera

 

0120110

 

 

Орехи

Juglans nigra

 

Juglans regia

 

0120990

 

 

Други (2)

 

 

0130000

 

Семкови плодове

 

 

Целият продукт, който остава след отстраняване на дръжката

0130010

 

 

Ябълки

Malus domestica

 

0130020

 

 

Круши

Pyrus communis

 

0130030

 

 

Дюли

Cydonia oblonga

 

0130040

 

 

Мушмули

Mespilus germanica

 

0130050

 

 

Японско нефле/японски мушмули

Eriobotrya japonica

 

0130990

 

 

Други (2)

 

 

0140000

 

Костилкови плодове

 

 

Целият продукт, който остава след отстраняване на дръжката

0140010

 

 

Кайсии

Armeniaca vulgaris; syn: Prunus armeniaca

 

0140020

 

 

Череши (сладки)

Cerasus avium; syn: Prunus avium

 

0140030

 

 

Праскови

Persica vulgaris; syn: Prunus persica

 

0140040

 

 

Сливи

Prunus domestica

 

0140990

 

 

Други (2)

 

 

0150000

 

Ягодоплодни култури

 

 

Целият продукт, който остава след отстраняване на дръжките и стъблото (с изключение на френското грозде)

0151000

 

а)

грозде

 

 

 

0151010

 

 

Трапезно грозде

Vitis vinifera

 

0151020

 

 

Винено грозде

Vitis vinifera

 

0152000

 

б)

ягоди

 

Fragaria x ananassa

 

0153000

 

в)

храстови

 

 

 

0153010

 

 

Къпини

Rubus sect. Rubus

 

0153020

 

 

Полски къпини

Rubus caesius

 

0153030

 

 

Малини (червени и жълти)

Rubus idaeus

 

0153990

 

 

Други (2)

 

 

0154000

 

г)

други малки плодове и ягодоплодни култури

 

 

 

0154010

 

 

Боровинки

Vaccinium angustifolium

 

Vaccinium corymbosum

Vaccinium formosum

Vaccinium virgatum

0154020

 

 

Червени боровинки

Vaccinium macrocarpon

 

0154030

 

 

Френско грозде (черно, червено и бяло)

Ribes nigrum

Плодове с дръжки

Ribes rubrum

0154040

 

 

Цариградско грозде (зелено, червено и жълто)

Ribes uva-crispa

 

0154050

 

 

Шипки

Rosa canina

 

Rosa majalis

Rosa rugosa

0154060

 

 

Черници (черни и бели)

Morus alba

 

Morus nigra

0154070

 

 

Азаролски глог/средиземноморски мушмули

Crataegus azarolus

 

0154080

 

 

Плодове от черен бъз

Sambucus nigra

 

0154990

 

 

Други (2)

 

 

0160000

 

Смесени плодове

 

 

Целият продукт, който остава след отстраняване на дръжката (с изключение на ананасите)

0161000

 

a)

с ядлива кора

 

 

 

0161010

 

 

Фурми

Phoenix dactylifera

 

0161020

 

 

Смокини

Ficus carica

 

0161030

 

 

Трапезни маслини

Olea europaea

 

0161040

 

 

Кумквати

Fortunella japonica

 

Fortunella margarita

0161050

 

 

Карамболи

Averrhoa carambola

 

0161060

 

 

Райска ябълка

Diospyros kaki

 

0161070

 

 

Ямболан/явайска слива

Syzygium cuminii

 

0161990

 

 

Други (2)

 

 

0162000

 

б)

с неядлива кора, дребни

 

 

 

0162010

 

 

Киви (зелено, червено, жълто)

Actinidia deliciosa

 

Actinidia chinensis

0162020

 

 

Личи

Litchi chinensis

 

0162030

 

 

Пасионфрут/маракуя

Passiflora edulis; syn: Passiflora laurifolia

 

0162040

 

 

Бодливи круши/кактусови плодове

Opuntia ficus-indica

 

0162050

 

 

Звездни ябълки

Chrysophyllum cainito

 

0162060

 

 

Виржинска хурма

Diospyros virginiana

 

0162990

 

 

Други (2)

 

 

0163000

 

в)

с неядлива кора, едри

 

 

 

0163010

 

 

Авокадо

Persea americana

 

0163020

 

 

Банани

Musa acuminata

 

Musa balbisiana

Musa acuminata x Musa balbisiana

0163030

 

 

Манго

Mangifera indica

 

0163040

 

 

Папая

Carica papaya

 

0163050

 

 

Нарове

Punica granatum

 

0163060

 

 

Черимоя

Annona cherimola

 

0163070

 

 

Гуава

Psidium guajava

 

0163080

 

 

Ананаси

Ananas comosus

Целият продукт, който остава след отстраняване на горната част с листата

0163090

 

 

Плодове от хлебно дърво

Artocarpus altilis

 

0163100

 

 

Дуриан

Durio zibethinus

 

0163110

 

 

Бодлива анона

Annona muricata

 

0163990

 

 

Други (2)

 

 

0200000

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ

 

 

 

 

0210000

 

Кореноплодни и грудкови

 

 

Целият продукт, който остава след отстраняване на надземната част (ако има такава) и на полепналата пръст

0211000

 

а)

картофи

 

Solanum tuberosum subsp. tuberosum

 

0212000

 

б)

тропични кореноплодни и грудкови зеленчуци

 

 

 

0212010

 

 

Корени от маниока

Manihot esculenta

 

0212020

 

 

Сладки картофи

Ipomoea batatas

 

0212030

 

 

Игнами/индийски картофи

Dioscorea spp.

 

0212040

 

 

Корени от арарут

Maranta arundinacea

 

0212990

 

 

Други (2)

 

 

0213000

 

в)

други кореноплодни и грудкови зеленчуци, с изключение на захарно цвекло

 

 

 

0213010

 

 

Червено цвекло

Beta vulgaris var. vulgaris

 

0213020

 

 

Моркови

Daucus carota subsp. sativus

 

0213030

 

 

Целина с едри глави

Apium graveolens var. rapaceum

 

0213040

 

 

Хрян

Armoracia rusticana

 

0213050

 

 

Земна ябълка

Helianthus tuberosus

 

0213060

 

 

Пащърнак

Pastinaca sativa

 

0213070

 

 

Магданоз на грудки

Petroselinum crispum convar. radicosum

 

0213080

 

 

Репички

Raphanus sativus Radish Group

 

0213090

 

 

Козя брада

Tragopogon porrifolius

 

0213100

 

 

Жълта ряпа/брюква

Brassica napus subsp. napobrassica

 

0213110

 

 

Репи

Brassica rapa subsp. rapa

 

0213990

 

 

Други (2)

 

 

0220000

 

Луковични зеленчуци

 

 

Зрели луковици след премахване на лесно отстранимата кора и пръст (с изключение на пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун)

0220010

 

 

Чесън

Allium sativum

 

0220020

 

 

Лук

Allium cepa Common Onion Group

 

0220030

 

 

Шалот/дребен лук

Allium cepa Aggregatum Group; syn: Allium ascalonicum

 

0220040

 

 

Пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун)

Allium cepa от групата на обикновения лук

Незрели луковици с лъжливи стъбла, листа и в някои случаи с пъпки

Allium fistulosum

0220990

 

 

Други (2)

 

 

0230000

 

Плодни зеленчуци

 

 

 

0231000

 

a)

семейство Solanacea

 

 

Целият продукт, който остава след отстраняване на дръжката и (за видовете от род Physalis) на чашечните листчета

0231010

 

 

Домати

Lycopersicon esculentum

 

0231020

 

 

Сладки пиперки

Capsicum annuum

 

0231030

 

 

Патладжани

Solanum melongena

 

0231040

 

 

Бамя

Abelmoschus esculentus

 

0231990

 

 

Други (2)

 

 

0232000

 

б)

тиквови с ядлива кора

 

 

Целият продукт, който остава след отстраняване на дръжката

0232010

 

 

Краставици

Cucumis sativus

 

0232020

 

 

Корнишони

Cucumis sativus

 

0232030

 

 

Тиквички

Cucurbita pepo група Zucchini

 

0232990

 

 

Други (2)

 

 

0233000

 

в)

кратункови растения с неядлива кора

 

 

Целият продукт, който остава след отстраняване на дръжката

0233010

 

 

Пъпеши

Cucumis melo

 

0233020

 

 

Тикви

Cucurbita maxima

 

0233030

 

 

Дини

Citrullus vulgaris; syn: Citrullus lanatus

 

0233990

 

 

Други (2)

 

 

0234000

 

г)

сладка царевица

 

Zea mays convar. saccharata

Зърната заедно с кочана, но без обвивката

0239000

 

д)

други плодни зеленчуци

 

 

Целият продукт, който остава след отстраняване на дръжката

0240000

 

Зеленчуци от вида Brassica (с изключение на корени от тях и на бейби култури от същия род)

 

 

Целият продукт, който остава след отстраняване на корените и на изгнилите листа (с изключение на брюкселско зеле и къдраво зеле)

0241000

 

а)

цветно зеле

 

 

 

0241010

 

 

Броколи

Brassica oleracea var. italica

 

0241020

 

 

Карфиол

Brassica oleracea var. botrytis

 

0241990

 

 

Други (2)

 

 

0242000

 

б)

растения от вида Brassica на глави

 

 

 

0242010

 

 

Брюкселско зеле

Brassica oleracea var. gemmifera

Само зелеви кочани

0242020

 

 

Зеле

Brassica oleracea var. capitata

 

0242990

 

 

Други (2)

 

 

0243000

 

в)

листни растения от вида Brassica

 

 

 

0243010

 

 

Китайско зеле

Brassica rapa subsp. pekinensis

 

0243020

 

 

Къдраво зеле

Brassica oleracea var. sabellica

 

Brassica oleracea var. viridis

0243990

 

 

Други (2)

 

 

0244000

 

г)

алабаш

 

Brassica oleracea var. gongylodes

Целият продукт, който остава след отстраняване на корените, горната част и полепналата пръст (ако има такава)

0250000

 

Листни зеленчуци, тревисти растения и ядливи цветя

 

 

Целият продукт, който остава след отстраняване на корените, изгнилите външни листа и пръстта (ако има такава) (с изключение на кресон и други кълнове, бейби култури (в т.ч. от вида Brassica) и сибирски лук/лук резанец/салатен лук)

0251000

 

а)

марули и салатни растения

 

 

 

0251010

 

 

Полска салата/кълнова салата

Valerianella locusta

 

0251020

 

 

Маруля

Lactuca sativa

 

0251030

 

 

Къдрава листна ендивия/широколистна ендивия

Cichorium endivia var. latifolia

 

0251040

 

 

Кресон и други кълнове

Lepidium sativum subsp. sativum

Целите продукти от покълването на истински семена (понякога от грудка или луковица) във вода, почва или хидропонен субстрат съгласно определението в научното становище на ЕОБХ, публикувано в EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2011; 9(11):2424, стр. 9

0251050

 

 

Земен кресон

Barbarea verna

 

0251060

 

 

Рукола

Eruca sativa

 

0251070

 

 

Червен синап

Brassica juncea var. rugosa

 

0251080

 

 

Бейби култури ( в т.ч. растения от вида Brassica)

 

Млади листа и дръжки от всички растения (в т.ч. растения от вида Brassica), събрани до появата на осем истински листа

0251990

 

 

Други (2)

 

 

0252000

 

б)

спанак и подобни листни зеленчуци

 

 

 

0252010

 

 

Спанак

Spinacia oleracea

 

0252020

 

 

Тученица

Portulaca oleracea

 

0252030

 

 

Листно цвекло/салатно цвекло

Beta vulgaris var. flavescens

 

0252990

 

 

Други (2)

 

 

0253000

 

в)

лозови листа и подобни видове

 

Vitis vinifera

 

0254000

 

г)

воден кресон

 

Nasturtium officinale

 

0255000

 

д)

дълголистна цикория/италианска цикория/индустриална цикория

 

Cichorium intybus група Foliosum

 

0256000

 

е)

подправки и ядливи цветя

 

 

 

0256010

 

 

Кервел

Anthriscus cerefolium

 

0256020

 

 

Сибирски лук/лук резанец/салатен лук

Allium schoenoprasum

Листа и пъпки

0256030

 

 

Листа целина

Apium graveolens var. secalinum

 

0256040

 

 

Магданоз

Petroselinum crispum

 

0256050

 

 

Градински чай

Salvia officinalis

 

0256060

 

 

Розмарин

Rosmarinus officinalis

 

0256070

 

 

Мащерка

Thymus vulgaris

 

0256080

 

 

Босилек и ядливи цветя

Ocimum basilicum

 

0256090

 

 

Дафинов лист

Laurus nobilis

 

0256100

 

 

Градински пелин

Artemisia dracunculus

 

0256990

 

 

Други (2)

 

 

0260000

 

Бобови

 

 

Целият продукт

0260010

 

 

Фасул (с шушулки)

Phaseolus vulgaris

 

0260020

 

 

Фасул (без шушулки)

Phaseolus vulgaris

 

0260030

 

 

Грах (с шушулки)

Pisum sativum

 

0260040

 

 

Грах (без шушулки)

Pisum sativum

 

0260050

 

 

Леща

Lens culinaris; syn: Lens esculenta

 

0260990

 

 

Други (2)

 

 

0270000

 

Стъблени зеленчуци

 

 

Целият продукт, който остава след отстраняване на изгнилите тъкани, пръстта и корените (с изключение на артишок/ангинарии/кардун и ревен)

0270010

 

 

Аспержи

Asparagus officinalis

 

0270020

 

 

Артишок

Cynara cardunculus групата на артишока

 

0270030

 

 

Целина

Apium graveolens var. dulce

 

0270040

 

 

Резене

Foeniculum vulgare var. azoricum

 

0270050

 

 

Артишок/ангинарии/кардун

Cynara cardunculus група на артишока/ангинариите/кардуна

Цялото съцветие, включително чашката

0270060

 

 

Праз

Allium ampeloprasum ampeloprasum групата на праза; syn: Allium porrum

 

0270070

 

 

Ревен

Rheum rhabarbarum

Стъблата след отстраняване на корените и листата

0270080

 

 

Бамбукови филизи

Bambusa vulgaris

 

Phyllostachys edulis

0270090

 

 

Сърцевини от палмово дърво

Bactris gasipaes

 

Cocos nucifera

Daemonorops jenkinsiana

Euterpe edulis

Euterpe oleracea

0270990

 

 

Други (2)

 

 

0280000

 

Гъби, мъхове и лишеи

 

 

Целият продукт, който остава след отстраняване на пръстта или на средата на отглеждане

0280010

 

 

Култивирани гъби

 

 

0280020

 

 

Диворастящи гъби

 

 

0280990

 

 

Мъхове и лишеи

 

 

0290000

 

Водорасли и прокариотни организми

 

 

 

0300000

ВАРИВА

 

 

 

Сухи семена

0300010

 

 

Фасул

Phaseolus vulgaris

 

0300020

 

 

Леща

Lens culinaris; syn: Lens esculenta

 

0300030

 

 

Грах

Pisum sativum

 

0300040

 

 

Лупина

Lupinus albus subsp. albus

 

Lupinus angustifolius

Lupinus luteus

Lupinus mutabilis

0300990

 

 

Други (2)

 

 

0400000

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

 

 

 

 

0401000

 

Маслодайни семена

 

 

Целият продукт, който остава след отстраняване на черупките, шушулките и обвивката, когато е възможно (с изключение на памука)

0401010

 

 

Ленено семе

Linum usitatissimum

 

0401020

 

 

Фъстъци

Arachis hypogaea

 

0401030

 

 

Маково семе

Papaver somniferum subsp. somniferum

 

0401040

 

 

Сусамово семе

Sesamum indicum

 

0401050

 

 

Слънчогледово семе

Helianthus annuus

 

0401060

 

 

Семена от рапица

Brassica napus subsp. napus

 

0401070

 

 

Соя

Glycine max

 

0401080

 

 

Семена от синап

Brassica juncea

 

Brassica nigra

Sinapis alba

0401090

 

 

Семена от памук

Gossypium barbadense

Необработени

Gossypium herbaceum

0401100

 

 

Тиквено семе

Cucurbita pepo група Styrian Hulless

 

0401110

 

 

Семена от картам/шафранка

Carthamus tinctorius

 

0401120

 

 

Семена от пореч

Borago officinalis

 

0401130

 

 

Камелина

Camelina sativa

 

0401140

 

 

Конопено семе

Cannabis sativa subsp. sativa

 

Cannabis sativa subsp. spontanea

0401150

 

 

Рициново семе

Ricinus communis

 

0401990

 

 

Други (2)

 

 

0402000

 

Маслодайни плодове

 

 

Целият продукт, който остава след отстраняване на дръжката (с изключение на маслините за производство на масло)

0402010

 

 

Маслини за производство на масло

Olea europaea var. europaea

Целият продукт, който остава след отстраняване на дръжката и на пръстта

0402020

 

 

Ядки от маслодайна палма

Attalea maripa

 

Elaeis guineensis

Elaeis oleifera

0402030

 

 

Плодове от маслодайна палма

Attalea maripa

 

Elaeis guineensis

Elaeis oleifera

0402040

 

 

Капок (растителен пух)

Ceiba pentandra

 

0402990

 

 

Други (2)

 

 

0500000

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

 

 

 

Цели зърна

0500010

 

 

Ечемик

Hordeum vulgare

 

0500020

 

 

Елда и други псевдозърнени култури

Fagopyrum esculentum

 

0500030

 

 

Царевица

Zea mays

 

0500040

 

 

Просо

Panicum miliaceum

 

0500050

 

 

Овес

Avena sativa

 

0500060

 

 

Ориз

Oryza sativa

 

0500070

 

 

Ръж

Secale cereale

 

0500080

 

 

Сорго

Sorghum bicolor

 

0500090

 

 

Пшеница

Triticum aestivum

 

0500990

 

 

Други (2)

 

 

0600000

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ, КАКАО И РАСТЕНИЯ ОТ СЕМЕЙСТВО РОЖКОВИ

 

 

 

 

0610000

 

Чай

 

Camellia sinensis

Сушени листа, стъбла и цветове, подложени на ферментация или на друг вид обработка

0620000

 

Кафе на зърна

 

Coffea arabica

Зелени зърна

Coffea canephora; syn: Coffea robusta

Coffea liberica

0630000

 

Билкови настойки от

 

 

Изсушен продукт

0631000

 

а)

цветове

 

 

Цветове след отстраняване на стъблата и на изгнилите части (с изключение на лайка)

0631010

 

 

Лайка

Chamaemelum nobile; syn: Anthemis nobilis

Съцветия, в т.ч. технически неизбежното количество други надземни части

Matricaria recutita; syn: Matricaria chamomilla

0631020

 

 

Хибискус

Hibiscus sabdariffa

 

0631030

 

 

Роза

Rosa spp.

 

0631040

 

 

Жасмин

Jasminum officinale

 

Jasminum sambac

 

0631050

 

 

Липа

Tilia cordata

 

Tilia platyphyllos

 

Tilia tomentosa; syn: Tilia argentea

 

0631990

 

 

Други (2)

 

 

0632000

 

б)

листа и стръкове

 

 

Листа и надземни зелени части, които остават след отстраняване на изгнилите листа

0632010

 

 

Ягодови листа

Fragaria x ananassa

 

0632020

 

 

Ройбос

Aspalathus linearis

 

0632030

 

 

Мате

Ilex paraguariensis

 

0632990

 

 

Други (2)

 

 

0633000

 

в)

корени

 

 

Корени, които остават след отстраняване на горната част и полепналата пръст

0633010

 

 

Валериан

Valeriana officinalis

 

0633020

 

 

Женшен

Panax ginseng

 

Panax quinquefolius

0633990

 

 

Други (2)

 

 

0639000

 

г)

всички останали части на растението

 

 

 

0640000

 

Какао на зърна

 

Theobroma cacao

Зърната, подложени на ферметация или изсушени, след отстраняване на черупките

0650000

 

Рожкови

 

Ceratonia siliqua

Целият продукт, който остава след отстраняване на дръжката

0700000

ХМЕЛ

 

 

Humulus lupulus

Изсушените шишарки, както и хмелни зърна и неконцентриран прах

0800000

ПОДПРАВКИ

 

 

 

Изсушеният продукт - цял, смлян или пулверизиран

0810000

 

Подправки на семена

 

 

 

0810010

 

 

Анасон

Pimpinella anisum

 

0810020

 

 

Черен кимион

Bunium persicum

 

0810030

 

 

Целина

Apium graveolens

 

0810040

 

 

Кориандър

Coriandrum sativum

 

0810050

 

 

Кимион

Cuminum cyminum

 

0810060

 

 

Копър

Anethum graveolens

 

0810070

 

 

Резене

Foeniculum vulgare

 

0810080

 

 

Сминдух

Trigonella foenum-graecum

 

0810090

 

 

Индийско орехче

Myristica fragrans

 

0810990

 

 

Други (2)

 

 

0820000

 

Подправки, които представляват плодове на растения

 

 

 

0820010

 

 

Бахар/пимента

Pimenta dioica; syn: Pimenta officinalis

 

0820020

 

 

Съчуански/анасонов/японски пипер

Zanthoxylum spp.

 

0820030

 

 

Ким

Carum carvi

 

0820040

 

 

Кардамон

Elettaria cardamomum

 

0820050

 

 

Хвойна

Juniperus communis

 

0820060

 

 

Зърна от пипер (черен, зелен и бял)

Piper nigrum

 

0820070

 

 

Ванилия

Vanilla planifolia; syn: Vanilla fragrans

 

0820080

 

 

Тамаринд

Tamarindus indica

 

0820990

 

 

Други (2)

 

 

0830000

 

Подправки, които се получават от кората на растения

 

 

 

0830010

 

 

Канела

Cinnamomum verum; syn: Cinnamomum zeylanicum

 

0830990

 

 

Други (2)

 

 

0840000

 

Подправки, които представляват корени и коренища

 

 

 

0840010

 

 

Сладък корен/гол сладник

Glycyrrhiza glabra

 

0840020

 

 

Джинджифил

Zingiber officinale

 

0840030

 

 

Куркума

Curcuma longa; syn: Curcuma domestica

 

0840040

 

 

Хрян

Armoracia rusticana

 

0840990

 

 

Други (2)

 

 

0850000

 

Подправки, които представляват пъпки

 

 

 

0850010

 

 

Карамфил

Syzygium aromaticum; syn: Eugenia caryophyllata

 

0850020

 

 

Каперси

Capparis spinosa

 

0850990

 

 

Други (2)

 

 

0860000

 

Поправки, които представляват плодници на растителни цветове

 

 

 

0860010

 

 

Жълт минзухар

Crocus sativus

 

0860990

 

 

Други (2)

 

 

0870000

 

Подправки, които представляват обвивки

 

 

 

0870010

 

 

Обвивка на индийско орехче

Myristica fragrans

 

0870990

 

 

Други (2)

 

 

0900000

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

 

 

 

Целият продукт, който остава след отстраняване на надземната част и на полепналата пръст чрез изплакване или изчеткване (с изключение на захарната тръстика)

0900010

 

 

Захарно цвекло (корени)

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima

 

0900020

 

 

Захарна тръстика

Saccharum officinarum

Целият продукт, който остава след отстраняване на изгнилата тъкан, пръстта и корените

0900030

 

 

Корени от цикория

Cichorium intybus група Sativum

 

0900990

 

 

Други (2)

 

 

1000000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

 

 

 

1010000

 

Тъкани от

 

 

Целият продукт (с изключение на мускулите)

1011000

 

а)

свине

 

Sus scrofa

 

1011010

 

 

Мускули

 

Месото след отстраняване на изрезките от мазнини

1011020

 

 

Мастна тъкан

 

 

1011030

 

 

Черен дроб

 

 

1011040

 

 

Бъбреци

 

 

1011050

 

 

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

1011990

 

 

Други (2)

 

 

1012000

 

б)

говеда

 

Bos primigenius taurus

 

1012010

 

 

Мускули

 

Месото след отстраняване на изрезките от мазнини

1012020

 

 

Мастна тъкан

 

 

1012030

 

 

Черен дроб

 

 

1012040

 

 

Бъбреци

 

 

1012050

 

 

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

1012990

 

 

Други (2)

 

 

1013000

 

в)

овце

 

Ovis aries

 

1013010

 

 

Мускули

 

Месото след отстраняване на изрезките от мазнини

1013020

 

 

Мастна тъкан

 

 

1013030

 

 

Черен дроб

 

 

1013040

 

 

Бъбреци

 

 

1013050

 

 

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

1013990

 

 

Други (2)

 

 

1014000

 

г)

кози

 

Capra aegagrus hircus

 

1014010

 

 

Мускули

 

Месото след отстраняване на изрезките от мазнини

1014020

 

 

Мастна тъкан

 

 

1014030

 

 

Черен дроб

 

 

1014040

 

 

Бъбреци

 

 

1014050

 

 

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

1014990

 

 

Други (2)

 

 

1015000

 

д)

еднокопитни

 

Equus spp.

 

1015010

 

 

Мускули

 

Месото след отстраняване на изрезките от мазнини

1015020

 

 

Мастна тъкан

 

 

1015030

 

 

Черен дроб

 

 

1015040

 

 

Бъбреци

 

 

1015050

 

 

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

1015990

 

 

Други (2)

 

 

1016000

 

е)

домашни птици

 

 

 

1016010

 

 

Мускули

 

Месото след отстраняване на изрезките от мазнини

1016020

 

 

Мастна тъкан

 

 

1016030

 

 

Черен дроб

 

 

1016040

 

 

Бъбреци

 

 

1016050

 

 

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

1016990

 

 

Други (2)

 

 

1017000

 

ж)

други отглеждани в стопанства сухоземни животни

 

 

 

1017010

 

 

Мускули

 

Месото след отстраняване на изрезките от мазнини

1017020

 

 

Мастна тъкан

 

 

1017030

 

 

Черен дроб

 

 

1017040

 

 

Бъбреци

 

 

1017050

 

 

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

1017990

 

 

Други (2)

 

 

1020000

 

Мляко

 

 

Целият продукт на основа 4% тегловно съдържание на мазнини (3)

1020010

 

 

Едър рогат добитък

Bos primigenius taurus

 

1020020

 

 

Овце

Ovis aries

 

1020030

 

 

Кози

Capra aegagrus hircus

 

1020040

 

 

Коне

Equus caballus

 

1020990

 

 

Други (2)

 

 

1030000

 

Птичи яйца

 

 

Целият продукт след отстраняване на черупката (4)

1030010

 

 

Кокоши

Gallus gallus

 

1030020

 

 

Пачи

Anas platyrhynchos

 

1030030

 

 

Гъши

Anser anser

 

1030040

 

 

Пъдпъдъчи

Coturnix coturnix

 

Coturnix japonica

 

1030990

 

 

Други (2)

 

 

1040000

 

Мед и други пчелни продукти

 

N.A.

 

1050000

 

Земноводни и влечуги

 

 

 

1060000

 

Сухоземни безгръбначни животни

 

 

 

1070000

 

Диви сухоземни гръбначни животни

 

 

 

1100000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД - РИБА, РИБНИ ПРОДУКТИ И ВСИЧКИ ДРУГИ МОРСКИ И СЛАДКОВОДНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  (5)

 

 

 

 

1200000

КУЛТУРИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ, ИЗПОЛЗВАНИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФУРАЖИ ЗА ЖИВОТНИ  (5)

 

 

 

 

1300000

ПРЕРАБОТЕНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  (5)

 

 

 

 

N.A.

Не се прилага.

ЧАСТ Б

Други продукти, посочени в член 2, параграф 1

Препратки към част А

 

Кодов номер

Други продукти, за които се прилагат същите МДГОВ  (6)

Категория

Кодов номер

Основен продукт от групата или подгрупата или наименование на групата или подгрупата

 

Общоприети наименования/синоними

Научни наименования

(1)

(2)

(3)

 

(4)

(5)

(6)

0100000

0110010

Грейпфрути

 

0110010-001

Нацудайдай

Citrus natsudaidai

 

0110010-002

Шедок/помело

Citrus maxima; syn: Citrus grandis

 

0110010-003

Суити/оробланко

Citrus grandis x Citrus paradisi

 

0110010-004

Тангелоло

Citrus paradisi x tangelo

 

0110010-005

Тангело (с изключение на вида минеола)/Ugli®

Citrus tangelo

 

0110010-990

Други хибриди на Citrus paradisi, неупоменати другаде

 

0110020

Портокали

 

0110020-001

Бергамоти

Citrus bergamia

 

0110020-002

Кисели/горчиви портокали

Citrus aurantium

 

0110020-003

Червени портокали

Citrus sinensis

 

0110020-004

Портокали кара кара

Citrus sinensis

 

0110020-005

Шиното

Citrus myrtifolia

 

0110020-006

Див лимон/трилистен портокал „летящ дракон“

Poncirus trifoliata

 

0110020-990

Други хибриди на Citrus sinensis, неупоменати другаде

 

0110030

Лимони

 

0110030-001

Лимон „ръката на Буда“/„пръстите на Буда“

Citrus medica var. sarcodactyla

 

0110030-002

Цитрони

Citrus medica

0110040

Сладки лимони

 

0110040-001

Индийски сладки лимони/палестински сладки лимони

Citrus limettioides

 

0110040-002

Кафирови лимони

Citrus hystrix

 

0110040-003

Сладки лимони от вида Citrus limetta

Citrus limetta

 

0110040-004

Сладки лимони от Таити

Citrus latifolia

0110050

Мандарини

 

0110050-001

Каламондини

Citrus madurensis

 

0110050-002

Клементини

Citrus clementina

 

0110050-003

Мандарини „Клеопатра“

Citrus reshni

 

0110050-004

Минеоли

Citrus tangelo

 

0110050-005

Сацумаси

Citrus unshiu

 

0110050-006

Тангерини

Citrus tangerina

 

0110050-007

Тангори

Citrus nobilis

 

0110050-990

Други хибриди на Citrus reticulata, неупоменати другаде

 

0120010

Бадеми

 

0120010-001

Кайсиеви ядки

Armeniaca vulgaris; syn: Prunus armeniaca

 

0120010-002

Горчиви бадеми

Amygdalus communis var. amara; syn: Prunus dulcis

 

0120010-003

Ядки от Canarium

Canarium harveyi

 

 

 

 

0120010-005

Ядки пили

Canarium ovatum

0120050

Кокосови орехи

 

0120050-001

Ядки от арекова палма/ядки от пинанта

Areca catechu

0120060

Лешници

 

0120060-001

Дъбови жълъди

Quercus spp.

 

0120060-002

Цариградски лешници

Corylus maxima

0120080

Пеканови орехи

 

0120080-001

Ядки от кария

Carya ovata

0120090

Ядки от пиния

 

0120090-001

Ядки от пиния от видове, различни от Pinus pinea

Pinus cembra

 

0120090-002

Pinus gerardiana

 

0120090-003

Pinus koraiensis

 

0120090-004

Pinus sibirica

 

0120090-005

Pinus pumila

 

0120090-006

Pinus yunnanensis

 

0120090-007

Pinus wallichiana

 

0120090-990

Други видове от рода Pinus, неупоменати другаде

 

0130010

Ябълки

 

0130010-001

Горска ябълка/дива ябълка/киселица

Malus sylvestris

 

0130010-002

Мексикански глог

Crataegus mexicana

0130020

Круши

 

0130020-001

Ориенталски круши

Pyrus pyrifolia

 

0130020-002

Диви круши

Pyrus pyraster

 

0130020-003

Китайски бели круши

Pyrus bretschneideri

0130030

Дюли

 

0130030-001

Китайски дюли

Pseudocydonia sinensis

 

0130030-002

Японски дюли/японски хеномелес

Chaenomeles japonica

0140010

Кайсии

 

0140010-001

Японски зарзали

Prunus mume

 

0140010-002

Нектакоти

Prunus armeniaca x Prunus persica var. nucipersica

0140020

Череши (сладки)

 

0140020-001

Северноамерикански черни череши

Prunus serotina var. serotina

 

0140020-002

Черни череши капули

Prunus serotina var. capuli

 

0140020-003

Американски диви череши

Prunus virginiana

 

0140020-004

Дренки

Cornus mas

 

0140020-005

Череши от вида Prunus tomentosa

Prunus tomentosa

 

0140020-006

Вишни

Cerasus vulgaris; syn: Prunus cerasus

0140030

Праскови

 

0140030-001

Плоски праскови

Prunus persica var. platycarpa

 

0140030-002

Нектарини

Persica vulgaris var. nectarina; syn: Prunus persica var. nucipersica

 

0140030-990

Други хибриди на Persica vulgaris; syn: Prunus persica, неупоменати другаде

 

0140040

Сливи

 

0140040-001

Американски сливи

Prunus americana

 

0140040-002

Морски сливи

Prunus maritima

 

0140040-003

Джанки

Prunus cerasifera

 

0140040-004

Сливи от вида Prunus angustifolia

Prunus angustifolia

 

0140040-005

Джинджифика/хинап/китайски фурми

Ziziphus jujuba; syn: Ziziphus zizyphus

 

0140040-006

Трънкосливи

Prunus domestica subsp. rotunda; syn: Prunus domestica subsp. italica

 

0140040-007

Ренглоти

Prunus domestica var. italica; syn: Prunus domestica subsp. rotunda

 

0140040-008

Китайска слива/японска слива

Prunus salicina

 

0140040-009

Сливи от вида Prunus subcoradata

Prunus subcoradata

 

0140040-010

Мирабели

Prunus domestica subsp. syriaca

 

0140040-011

Кръстоска Prunus domestica x prunus armeniaca

Prunus domestica x prunus armeniaca

 

0140040-012

Сливи сорт Nadia®

Prunus salicina x Prunus avium

 

0140040-013

Трънки

Prunus spinosa

0151010

Трапезно грозде

 

0151010-001

Киви от вида Actinidia arguta/миникиви (7)

Actinidia arguta

 

0151010-002

Плодове от шизандра

Schisandra chinenesis

0151020

Винено грозде

 

0151020-001

Грозде от вида Vitis amurensis

Vitis amurensis

 

0151020-002

Мискет

Vitis rotundifolia

0152000

Ягоди

 

0152000-001

Суница

Fragaria moschata

 

0152000-002

Горски ягоди

Fragaria vesca

0153020

Полски къпини

 

0153020-001

Бойзенова къпина

Rubus x loganobaccus × Rubus fruticosus/Rubus ursinus x Rubus idaeus

 

0153020-002

Кръстоски между къпина и малина „Логан“

Rubus x loganobaccus

 

0153020-003

Кръстоски между къпина и малина „Олале“

Rubus x loganobaccus x Rubus ursinus var. young

 

0153020-004

Розови американски малини

Rubus spectabilis

 

0153020-005

Тайбери

Rubus sect Rubus x Rubus idaeus

 

0153020-006

Малини от вида Rubus parviflorus

Rubus parviflorus

 

0153020-007

Американска култивирана къпина

Rubus ursinus var. young

 

0153020-990

Други видове и хибриди от рода Rubus, неупоменати другаде

 

0153030

Малини (червени и жълти)

 

0153030-001

Арктическа къпина

Rubus arcticus

 

0153030-002

Западна къпина/американска малинокъпина

Rubus occidentalis

 

0153030-003

Корейски черни малини

Rubus coreanus

 

0153030-004

Корейски малини

Rubus crataegifolius

 

0153030-005

Сладки малини

Rubus idaeus x Rubus arcticus

 

0153030-006

Японски малини

Rubus phoenicolasius

0154010

Боровинки

 

0154010-001

Плодове от арония (черноплодна, сливолистна и червена/ягодолистна)

Aronia arbutifolia

 

0154010-002

Aronia melanocarpa

 

0154010-003

Aronia prunifolia

 

0154010-004

Мечо грозде

Arctostaphylos uva-ursi

 

0154010-005

Черни боровинки

Vaccinium myrtillus

 

0154010-006

Сини боровинки

Vaccinium uliginosum

 

0154010-007

Кисел трън

Berberis vulgaris

 

0154010-008

Златисто френско грозде

Ribes aureum

 

0154010-009

Гълъбов нокът

Lonicera caerulea

 

0154010-010

Сини боровинки от вида Vaccinium parvifolium

Vaccinium parvifolium

 

0154010-011

Кръстоска Ribes х nidigrolaria

Ribes × nidigrolaria

 

0154010-012

Ирга от вида Amelanchier lamarckii

Amelanchier lamarckii

 

0154010-013

Мирт

Myrtus communis

 

0154010-014

Плодове от Acrotriche depressa

Acrotriche depressa

 

0154010-015

Червени боровинки

Vaccinium vitis-idaea var. vitis-idaea

 

0154010-016

Червени боровинки/брусници

Vaccinium vitis-idaea var. minus

 

0154010-017

Плодове от Gaultheria shallon

Gaultheria shallon

 

0154010-018

Зърнастецов ракитник/облепиха

Hippophae rhamnoides

 

0154010-019

Ирга

Amelanchier ovalis

 

0154010-020

Плодове от вида Ugni molinae

Ugni molinae

 

0154010-021

Плодове от вида Ribes divaricatum

Ribes divaricatum

 

0154010-990

Други видове и хибриди от родовете Ribes и Vaccinium, неупоменати другаде

 

0154020

Червени боровинки

 

0154020-001

Жълти нискочерничести къпини

Rubus chamaemorus

 

0154020-002

Плодове от семейство Емпетрови

Empetrum eamesii

 

0154020-003

Empetrum hermaphroditum

 

0154020-004

Empetrum nigrum

 

0154020-005

Empetrum rubrum

 

0154020-006

Плодове от вида Kunzea pomifera

Kunzea pomifera

 

0154020-007

Пълзяща мичела

Mitchella repens

 

0154020-008

Оксикокус

Vaccinium oxycoccus

0154080

Плодове от черен бъз

 

0154080-001

Плодове от вида Morella rubra

Morella rubra

 

0154080-002

Сребърна овчарица

Shepherdia argentea

 

0154080-003

Китайски черници

Maclura tricuspidata

 

0154080-004

Плодове от тревист бъз/бъзак

Sambucus ebulus

 

0154080-005

Плодове от червена калина

Viburnum opulus

 

0154080-006

Червен глог

Crataegus monogyna

 

0154080-007

Глог от вида Crataegus laevigata

Crataegus laevigata; syn: Crataegus oxyacantha

 

0154080-008

Плодове от вида Grewia asiatica

Grewia asiatica

 

0154080-009

Плодове от вида Syzygium luehmannii

Syzygium luehmannii

 

0154080-010

Плодове от офика/самодивско дърво

Sorbus aucuparia

 

0154080-011

Ирга от вида Amelanchier alnifolia

Amelanchier alnifolia

 

0154080-012

Плодове от миризлива върба

Elaeagnus angustifolia

 

0154080-013

Плодове от скоруша/оскруша

Sorbus domestica

0161010

Фурми

 

0161010-001

Плодове от зеленчукова евтерпе

Euterpe oleracea

 

0161010-002

Плодове от вида Astrocaryum vulgare

Astrocaryum vulgare

 

0161010-003

Плодове от африканска джинджифилова палма/доум

Hyphaene thebaica

0161030

Трапезни маслини

 

0161030-001

Китайски черни маслини от вида Canarium tramdenum

Canarium tramdenum

 

0161030-002

Китайски бели маслини от вида Canarium album

Canarium album

 

0161030-003

Пустинни фурми

Balanites aegyptiacus

0161040

Кумквати

 

0161040-001

Лаймквати

Citrus aurantiifolia x Fortunella spp.

 

0161040-002

Кръгли кумквати

Fortunella japonica

 

0161040-003

Овални кумквати

Fortunella margarita

 

0161040-990

Други видове и хибриди от рода Fortunella, неупоменати другаде

 

0161050

Карамболи

 

0161050-001

Плодове от вида Spondias cytherea

Spondias cytherea

 

0161050-002

Плодове от вида Phyllanthus emblica

Phyllanthus emblica

 

0161050-003

Плодове от вида Vasconcellea × heilbornii

Vasconcellea × heilbornii

 

0161050-004

Билимби

Averrhoa bilimbi

 

0161050-005

Ябълки от бразилско дърво (кашу)

Anacardium occidentale

 

0161050-006

Плодове от вида Ziziphus mauritiana

Ziziphus mauritiana

 

0161050-007

Бразилско грозде

Myrciaria cauliflora

 

0161050-008

Померак

Syzygium malaccense

 

0161050-009

Плодове от вида Spondias pinnata

Spondias pinnata

 

0161050-010

Сливи от вида Bouea macrophylla

Bouea macrophylla

 

0161050-011

Сливи от вида Carissa macrocarpa

Carissa macrocarpa; syn: Carissa grandiflora

 

0161050-012

Нони

Morinda citrifolia

 

0161050-013

Розови ябълки

Syzygium jambos

 

0161050-014

Плодове от вида Spondias purpurea

Spondias purpurea

 

0161050-015

Плодове от вида Sandoricum koetjape

Sandoricum koetjape

0161070

Ямболан/явайски сливи

 

0161070-001

Ацероли

Malpighia glabra

 

0161070-002

Кумарка

Arbutus unedo

 

0161070-003

Каму-каму

Myrciaria dubia

 

0161070-004

Плодове от вида Carissa carandas

Carissa carandas

 

0161070-005

Плодове от вида Chrysobalanus icaco

Chrysobalanus icaco

 

0161070-006

Грумичама/бразилски череши

Eugenia dombeyi; syn: Eugenia brasiliensis

 

0161070-007

Плодове от вида Spondias mombin

Spondias mombin

 

0161070-008

Ябълки от остров Ява

Syzygium samarangense

 

0161070-009

Плодове от вида Phyllanthus acidus

Phyllanthus acidus; syn: Phyllanthus distichus

 

0161070-010

Плодове от вида Coccoloba uvifera

Coccoloba uvifera

 

0161070-011

Суринамски череши

Eugenia uniflora

 

0161070-012

Водни ябълки

Syzygium aqueum

 

0161070-013

Плодове от вида Syzygium cordatum

Syzygium cordatum

 

0161070-014

Плодове от вида Syzygium guineense

Syzygium guineense

0162020

Личи

 

0162020-001

Лонган

Dimocarpus longan

 

0162020-002

Плодове от вида Sclerocarya birrea

Sclerocarya birrea

 

0162020-003

Салак

Salacca zalacca; syn: Salacca edulis

 

0162020-004

Плодове от вида Melicoccus bijugatus

Melicoccus bijugatus

0162030

Пасионфрут/маракуя

 

0162030-001

Пасионфрут от вида Passiflora mollissima

Passiflora mollissima

 

0162030-002

Пасионфрут от вида Passiflora quadrangularis

Passiflora quadrangularis

 

0162030-003

Пасифлора

Passiflora ligularis

 

0162030-004

Плодове от грациозен филодендрон

Monstera deliciosa

 

0162030-005

Пасионфрут от вида Passiflora alata

Passiflora alata

0162040

Бодлива круша/плод на кактус

 

0162040-001

Питая/драконов плод

Hylocereus undatus

 

0162040-002

Червена питая

Hylocereus triangularis

 

0162040-003

Сагуаро

Carnegiea gigantea

0162060

Виржинска хурма

 

0162060-001

Черна сапота

Diospyros digyna

 

0162060-002

Зелена сапота

Pouteria viridis

 

0162060-003

Бяла сапота

Casimiroa edulis

 

0162060-004

Жълта сапота/канистел

Pouteria campechiana

0163010

Авокадо

 

0163010-001

Авокадо за производство на масло

Persea americana

0163020

Банани

 

0163020-001

Банани от вида Musa acuminata

Musa acuminata

 

0163020-002

Musa balbisiana

 

0163020-003

Musa acuminata x Musa balbisiana

 

0163020-004

Банани джуджета/банани „дамски пръсти“

Musa acuminata

 

0163020-005

Банани за готвене

Musa acuminata

 

0163020-006

Musa balbisiana

 

0163020-007

Musa acuminata x Musa balbisiana

0163040

Папая

 

0163040-001

Вкусна блигия

Blighia sapida

 

0163040-002

Плодове от вида Acca sellowiana

Acca sellowiana; syn: Feijoa sellowiana

 

0163040-003

Лангсат

Lansium domesticum

 

0163040-004

Мангостан

Garcinia mangostana

 

0163040-005

Плодове от вида Solanum quitoense

Solanum quitoense

 

0163040-006

Плодове от вида Asimina triloba

Asimina triloba

 

0163040-007

Цвеклова цифомандра

Cyphomandra betacea; syn: Solanum betaceum

0163060

Черимоя

 

0163060-001

Кисела лимония

Limonia acidissima

 

0163060-002

Илама

Annona diversifolia

 

0163060-003

Сапота от вида Pouteria sapota

Pouteria sapota

 

0163060-004

Американски генипап

Genipa americana

 

0163060-005

Пуласан

Nephelium mutabile

 

0163060-006

Рамбутан/мъхнато личи

Nephelium lappaceum

 

0163060-007

Саподила

Manilkara zapota

 

0163060-008

Канелени ябълки

Annona squamosa

 

0163060-009

Ябълки от семейство анониеви

Annona reticulata

0163070

Гуава

 

0163070-001

Бразилска гуава

Psidium guineense

 

0163070-002

Говежда гуава

Psidium cattleianum; syn: Psidium littorale

 

0163070-003

Костариканска гуава

Psidium friedrichsthalianum

 

0163070-004

Гуава от вида Psidium sartorianum

Psidium sartorianum

 

0163070-005

Гуава от вида Psidium acutangulum

Psidium acutangulum

0163090

Плодове от хлебно дърво

 

0163090-001

Плодове на разнолистно хлебно дърво

Artocarpus heterophyllus

 

0163090-990

Други видове от рода Artocarpus, неупоменати другаде

 

0200000

0211000

Подгрупа

а)

- картофи

 

0211000-001

Картофи от подвид andigena

Solanum tuberosum subsp. andigena

0212010

Корени от маниока

 

0212010-001

Синьо таро/синя таниа

Xanthosoma violaceum

 

0212010-002

Плодове от вида Canna indica

Canna indica; syn: Canna edulis

 

0212010-003

Корени от чайоте

Sechium edule

 

0212010-004

Таро

Colocasia esculenta var. esculenta

 

0212010-005

Едо таро

Colocasia esculenta var. antiquorum

 

0212010-006

Корени от дяволски език

Amorphophallus konjac

 

0212010-007

Таниа

Xanthosoma sagittifolium

0212030

Игнами/индийски картофи

 

0212030-001

Зърна от вида Pachyrhizus tuberosus

Pachyrhizus tuberosus

 

0212030-002

Грудки от вида Apios americana

Apios americana

 

0212030-003

Зърна от вида Pachyrhizus ahipa

Pachyrhizus ahipa

 

0212030-004

Зърна от вида Pachyrhizus erosus

Pachyrhizus erosus

0212040

Корени от арарут

 

0212040-001

Корени от индийски/орехоплоден лотус

Nelumbo nucifera

0213020

Моркови

 

0213020-001

Сортове цветни моркови

Daucus carota subsp. sativus

 

0213020-002

Бейби моркови

Daucus carota subsp. sativus

0213040

Хрян

 

0213040-001

Корени от глухарче

Taraxacum sect. Ruderalia; syn: Taraxacum officinale

 

0213040-002

Корени от тинтява

Gentiana lutea

0213050

Земна ябълка

 

0213050-001

Китайски артишок

Stachys affinis

0213070

Магданоз на грудки

 

0213070-001

Корени от пищялка/архангелска ангелика

Angelica archangelica

 

0213070-002

Корени от каменоломков анасон

Pimpinella saxifraga

 

0213070-003

Корени от девесил/селим

Levisticum officinale

 

0213070-004

Корени от обикновена коприва

Urtica dioica

 

0213070-005

Други видове от рода Urtica, неупоменати другаде

 

 

0213070-006

Луковичен сушан

Chaerophyllum bulbosum

0213080

Репички

 

0213080-001

Ряпа

Raphanus sativus

 

0213080-002

Дайкон/японска дългопереста ряпа

Raphanus sativus var. longipinnatus

 

0213080-003

Корени от мака

Lepidium meyenii

 

0213080-004

Репички/месечави репички/месечарки/рапончета

Raphanus sativus var. radicula

 

0213080-005

Земни бадеми/чуфа/едлива кисела трева

Cyperus esculentus

0213090

Козя брада

 

0213090-001

Голям репей

Arctium lappa

 

0213090-002

Корени от реповидна камбанка

Campanula rapunculus

 

0213090-003

Испански кокеш

Scorzonera hispanica

 

0213090-004

Грудково ручейниче

Sium sisarum

 

0213090-005

Сколимус

Scolymus hispanicus

0213110

Репи

 

0213110-001

Сарапетска горчица подвид napiformis

Brassica juncea subsp. napiformis

0220010

Чесън

 

0220010-001

Лук от вида Allium obliquum

Allium obliquum

0220020

Лук

 

0220020-001

ЗНП „Cipollotto Nocerino“

Allium cepa — група на обикновения лук

 

0220020-002

Лук от вида Allium ampeloprasum ampeloprasum

Allium ampeloprasum ampeloprasum — група на праза; syn: Allium porrum

 

0220020-003

Лук от вида Allium chinense

Allium chinense

 

0220020-004

Сребърен лук

Allium cepa — група на обикновения лук

0220030

Шалот/дребен лук

 

0220030-001

Френски сив шалот

Allium oschaninii

 

0220030-002

Персийски шалот

Allium stipitatum

0220040

Пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун)

 

0220040-001

Дървесен лук

Allium ×proliferum; syn: Allium cepa var. proliferum

0231010

Домати

 

0231010-001

Мехунка

Physalis alkekengi

 

0231010-002

Перуанска мехунка/перуански физалис

Physalis peruviana

 

0231010-003

Чери домати

Lycopersicon esculentum var. cerasiforme

 

0231010-004

Перуанска мехунка джудже/перуански физалис джудже

Physalis grisea; syn: Physalis edulis

 

0231010-005

Годжибери/мерджан/лиций

Lycium barbarum

 

0231010-006

Lycium chinense

 

0231010-007

Плодове от вида Solanum sisymbriifolium

Solanum sisymbriifolium

 

0231010-008

Крушовидни домати

Lycopersicon esculentum var. pyriforme

 

0231010-009

Мехунка от вида Physalis philadelphica

Physalis philadelphica

0231020

Сладки пиперки

 

0231020-001

Люти чушки

Capsicum annuum var. annuum

 

Capsicum baccatum

 

Capsicum chinense

 

Capsicum frutescens

 

Capsicum pubescens

0231030

Патладжани

 

0231030-001

Антроева/африкански патладжан

Solanum macrocarpon

 

0231030-002

Етиопски патладжан

Solanum aethiopicum

 

0231030-003

Бодливо куче грозде/перуански патладжан

Solanum muricatum

 

0231030-004

Плодове от вида Solanum incanum

Solanum incanum

 

0231030-005

Плодове от вида Solanum torvum

Solanum torvum

0232010

Краставици

 

0232010-001

Дълги пъпеши

Cucumis melo var. flexuosus

 

0232010-002

Плодове от вида Cucumis sativus

Cucumis sativus

0232020

Корнишони

 

0232020-001

Бодливи корнишони

Cucumis anguria subsp. anguria

0232030

Тиквички

 

0232030-001

Луфа/туриа

Luffa acutangula

 

0232030-002

Кратуна лауки

Lagenaria siceraria

 

0232030-003

Чайоте

Sechium edule

 

0232030-004

Плодове от вида Coccinia grandis

Coccinia grandis

 

0232030-005

Плодове от вида Trichosanthes dioica

Trichosanthes dioica

 

0232030-006

Змийски краставици

Trichosanthes cucumerina var. anguina

 

0232030-007

Сопропо/горчив пъпеш

Momordica charantia

 

0232030-008

Летни тикви/тиквички/тиквички „Патисон“

Cucurbita pepo

0233010

Пъпеши

 

0233010-001

Кивано

Cucumis metuliferus

0233020

Тикви

 

0233020-001

Тиквичка

Cucurbita moschata

 

0233020-002

Китайска диня/твърдовлакнеста бенинкаса

Benincasa hispida

 

0233020-003

Зимна тиква/бяла тиква/кестенка (късни сортове)

Cucurbita maxima

0234000

Подгрупа

г)

- сладка царевица

 

0234000-001

Бейби царевица

Zea mays

0241010

Броколи

 

0241010-001

Калабрезе

Brassica oleracea var. italica

 

0241010-002

Китайско броколи/кай лан

Brassica oleracea var. alboglabra

 

0241010-003

Чой сум (8)

Brassica rapa var. parachinensis

 

0241010-004

Рапон

Brassica rapa Broccoletto Group

0241020

Карфиол

 

0241020-001

Карфиол романеско/броколи романеско

Brassica oleracea var. botrytis

0242020

Зеле

 

0242020-001

Заострено зеле

Brassica oleracea var. capitata

 

0242020-002

Червено зеле

Brassica oleracea var. capitata f. rubra

 

0242020-003

Савойско зеле/зимно къдраво зеле

Brassica oleracea var. sabauda

 

0242020-004

Бяло зеле

Brassica oleracea var. capitata f. alba

0243010

Китайско зеле

 

0243010-001

Китайско плоско зеле/таи гоо чои

Brassica rapa var. rosularis

 

0243010-002

Индийски синап

Brassica juncea

 

0243010-003

Комацуна

Brassica perviridis

 

0243010-004

Японска мизуна (9)

Brassica rapa subsp. nipposinica

 

0243010-005

Китайско зеле/пакчой

Brassica chinensis

 

0243010-006

Листа/връхчета от бяла ряпа (10)

Brassica rapa subsp. rapa

0243020

Къдраво зеле

 

0243020-001

Къдраво зеле/зелено зеле

Brassica oleracea var. viridis

 

0243020-002

Фуражно зеле сорт acephala, подсорт medullosa

Brassica oleracea var. acephala subvar. medullosa

 

0243020-003

Фуражно зеле сорт longata

Brassica oleracea var. longata

 

0243020-004

Листа от алабаш (11)

Brassica oleracea var. gongylodes

 

0243020-005

Сибирски кейл

Brassica napus var. pabularia

 

0243020-006

Португалски кейл

Brassica oleracea convar. costata

0251010

Полска салата/кълнова салата

 

0251010-001

Влакнестоплодна мотовилка/италианска полска/кълнова салата

Valerianella eriocarpa

0251020

Марули

 

0251020-001

Хрупкави салати/марули айсберг/лоло бионда/лоло росо

Lactuca sativa — главести салати тип „Криспхед“/„Айсберг“

 

0251020-002

Листни салати

Lactuca sativa — листни салати

 

0251020-003

Главести салати/маслена глава

Lactuca sativa — главести салати тип маслена глава/тип „Батърхед“

 

0251020-004

Салатки

Lactuca sativa — марули

0251030

Къдрава листна ендивия/широколистна ендивия

 

0251030-001

Къдрава ендивия

Cichorium endivia var. crispum

 

0251030-002

Глухарчета

Taraxacum sect. Ruderalia; syn: Taraxacum officinale

 

0251030-003

Цикория пунтареле

Cichorium intybus

 

0251030-004

Италианска цикория/червенолиста цикория

Cichorium intybus var. foliosum

 

0251030-005

Захарна цикория

Cichorium intybus — захарна цикория

 

0251030-006

Дива цикория/обикновена цикория

Cichorium intybus var. foliosum

0251040

Кресон и други кълнове

 

0251040-001

Кълнове от люцерна

Medicago sativa subsp. sativa

 

0251040-002

Кълнове от китайски тревист лук

Allium tuberosum

 

0251040-003

Кълнове от броколи

Brassica oleracea var. italica

 

0251040-004

Кълнове от дайкон/японска дългопереста ряпа

Raphanus sativus var. longipinnatus

 

0251040-005

Коренище от джинджифил

Zingiber officinale

 

0251040-006

Кълнове от боб мунг

Vigna radiata

 

0251040-007

Кълнове от грах

Pisum sativum

 

0251040-008

Кълнове от дива рукола

Eruca sativa

 

0251040-009

Соеви кълнове

Glycine max

 

0251040-010

Слънчогледови кълнове

Helianthus annuus

 

0251040-011

Пшенични кълнове

Triticum aestivum

 

0251040-990

Други видове, използвани за добиване на кълнове

 

0251060

Рукола

 

0251060-001

Тънколистна двуредка

Diplotaxis tenuifolia

0251080

Бейби култури ( в т.ч. растения от вида Brassica)

 

0251080-001

Листно цвекло/салатно цвекло

Beta vulgaris var. flavescens

 

0251080-002

Къдрава листна ендивия/широколистна ендивия

Cichorium endivia var. latifolia

 

0251080-003

Индийски синап

Brassica juncea

 

0251080-004

Марули

Lactuca sativa

 

0251080-005

Спанак

Spinacia oleracea

 

0251080-990

Други видове, които се берат в стадий бейби

 

0252010

Спанак

 

0252010-001

Амарант/китайски спанак/пак хом

Amaranthus blitum

 

0252010-002

Amaranthus cruentus

 

0252010-003

Amaranthus dubius

 

0252010-004

Amaranthus tricolor

 

0252010-005

Amaranthus viridis

 

0252010-006

Битерблад/битавири

Cestrum latifolium

 

0252010-007

Листа от вида Vernonia spp.

Vernonia spp.

 

0252010-008

Червенозърнест боб

Vigna unguiculata var. unguiculata

 

0252010-009

Листа от маниока

Manihot esculenta

 

0252010-010

Короноподобна/кралска маргаритка

Chrysanthemum coronarium

 

0252010-011

Новозеландски спанак

Tetragonia tetragoniodes

 

0252010-012

Градинска лобода

Atriplex hortensis

 

0252010-013

Листа от сладки картофи/батати

Ipomoea batatas

 

0252010-014

Листа от таниа

Xanthosoma sagittifolium

0252020

Тученица

 

0252020-001

Содиевро вълмо

Salsola soda

 

0252020-002

Гласуорт/калиево вълмо

Salicornia europea

 

0252020-003

Морски копър

Crithmum maritimum

 

0252020-004

Саморасло димитровче

Aster tripolium

 

0252020-005

Гърлица/лимониум

Limonium vulgare

 

0252020-006

Зимна тученица/миньорска маруля

Montia perfoliata

0252030

Листно цвекло/салатно цвекло

 

0252030-001

Листа от цвекло

Beta vulgaris var. vulgaris

 

0252030-002

Листно цвекло/салатно цвекло

Beta vulgaris var. cycla

0253000

Подгрупа

в)

- лозови листа и подобни видове

 

0253000-001

Кълнове от увивна акация

Acacia pennata

 

0253000-002

Малабарски спанак

Basella alba

0254000

Подгрупа

г)

- воден кресон

 

0254000-001

Водно грамофонче/китайски конволвулус/воден конволвулус/кангкун

Ipomea aquatica

 

0254000-002

Марсилея

Marsilea crenata

 

0254000-003

Водна мимоза

Neptunia oleracea

0255000

Подгрупа

д)

- дълголистна цикория/италианска цикория/индустриална цикория

 

0255000-001

Листа от глухарче (оранжерийно производство)

Taraxacum sect. Ruderalia; syn: Taraxacum officinale

0256020

Сибирски лук/лук резанец/салатен лук

 

0256020-001

Китайски тревист лук

Allium tuberosum

 

0256020-002

Левурда/мечи лук

Allium ursinum

0256030

Листа от целина

 

0256030-001

Пищялка/архангелска ангелика (листа и дръжки)

Angelica archangelica

 

0256030-002

Лечебна динка

Sanguisorba officinalis

 

0256030-003

Листа от ким

Carum carvii

 

0256030-004

Листа от кориандър

Coriandrum sativum

 

0256030-005

Листа от кулантро

Eryngium foetidum

 

0256030-006

Листа от копър

Anethum graveolens

 

0256030-007

Листа от резене

Foeniculum vulgare

 

0256030-008

Листа от сминдух

Trigonella foenum-graecum

 

0256030-009

Седефче

Ruta graveolens

 

0256030-010

Листа от девесил/селим

Levisticum officinale

 

0256030-011

Pimpinella major

Pimpinella major

 

0256030-012

Дребна динка

Sanguisorba minor

 

0256030-013

Киселец/лапад

Rumex flexuosus

 

0256030-014

Rumex hydrolapathum

 

0256030-015

Rumex rugosus; syn: Rumex acetosa subsp. ambiguus

 

0256030-016

Rumex sanguineus

 

0256030-017

Ароматно чапличе

Myrrhis odorata

0256040

Магданоз

 

0256040-001

Листа от коренов магданоз

Petroselinum crispum convar. radicosum

0256050

Градински чай

 

0256050-001

Пореч

Borago officinalis

 

0256050-002

Helichrysum italicum

Helichrysum italicum

 

0256050-003

Салвия от вида Salvia fruticosa

Salvia fruticosa; syn: Salvia triloba

 

0256050-004

Салвия от вида Salvia leucantha

Salvia leucantha

 

0256050-990

Други видове и хибриди от рода Salvia, неупоменати другаде

 

0256060

Розмарин

 

0256060-001

Santolina rosmarinifolia

Santolina rosmarinifolia; syn: Santolina virens

0256070

Мащерка

 

0256070-001

Мащерка/бабина душица

Thymus serpyllum

 

0256070-002

Критски риган/турски риган

Origanum onites

 

0256070-003

Micromeria biflora

Micromeria biflora; syn: Satureja biflora

 

0256070-004

Мащерка от вида Thymus xcitriodorus

Thymus xcitriodorus

 

0256070-005

Майорана

Origanum majorana; syn: Majorana hortensis

 

0256070-006

Испанска майорана

Thymus mastichina

 

0256070-007

Риган

Origanum vulgare

 

0256070-008

Градинска чубрица

Satureja hortensis

 

0256070-009

Сирийски риган/заатар

Origanum syriacum

 

0256070-010

Планинска чубрица

Satureja montana

0256080

Босилек и ядливи цветя

 

0256080-001

Кръглолистна мента

Mentha suaveolens

 

0256080-002

Готу кола

Centella asiatica

 

0256080-003

Кръстоска Mentha ×piperita nm. citrata

Mentha ×piperita nm. citrata

 

0256080-004

Мента от Корсика

Mentha requienii

 

0256080-005

Тиквичка (ядливи цветове)

Cucurbita pepo от групата на тиквичките

 

0256080-006

Кръстоска Mentha ×gracilis

Mentha ×gracilis

 

0256080-007

Босилек сорт minimum

Ocimum basilicum var. minimum

 

0256080-008

Мъхнат босилек

Ocimum americanum

 

0256080-009

Свещен босилек

Ocimum tenuiflorum

 

0256080-010

Маточина

Melissa officinalis

 

0256080-011

Мъхнат босилек, кръстоска Ocimum × citriodorum

Ocimum ×citriodorum

 

0256080-012

Calamintha nepeta

Calamintha nepeta; syn: Clinopodium nepeta

 

0256080-013

Дап ка

Houttuynia cordata

 

0256080-014

Невен (ядливи цветове)

Tagetes minuta

 

0256080-015

Tagetes tenuifolia

 

0256080-016

Други видове от рода Tagetes, неупоменати другаде

 

 

0256080-017

Голяма латинка (листа и ядливи цветове)

Tropaeolum majus

 

0256080-018

Tropaeolum minus

 

0256080-019

Приятна мента

Mentha pulegium

 

0256080-020

Лютива мента

Mentha ×piperita

 

0256080-021

Лечебен невен (ядливи цветове)

Calendula officinalis

 

0256080-022

Фак ка йенг

Limnophila aromatica

 

0256080-023

Джоджен/обикновена мента

Mentha spicata; syn: Mentha viridis

 

0256080-024

Босилек сорт thyrsiflorum

Ocimum basilicum var. thyrsiflorum

 

0256080-025

Persicaria odorata

Persicaria odorata

 

0256080-026

Водна мента

Mentha aquatica

 

0256080-990

Други ядливи цветове

 

 

0256080-991

Други видове и хибриди от рода Mentha, неупоменати другаде

 

0256090

Дафинов лист

 

0256090-001

Листа от къри

Murraya koeningii; syn: Bergera koenigi

 

0256090-002

Листа от кафиров лайм

Citrus hystrix

 

0256090-003

Senna siamea

Senna siamea

 

0256090-004

Листа от див бетел

Piper sarmentosum

0256100

Градински пелин

 

0256100-001

Lippia dulcis

Lippia dulcis; syn: Phyla dulcis

 

0256100-002

Dysphania ambrosioides

Dysphania ambrosioides

 

0256100-003

Исоп

Hyssopus officinalis

 

0256100-004

Лимонова трева

Cymbopogon citratus

 

0256100-005

Lippia graveolens

Lippia graveolens

 

0256100-006

Обикновена коприва

Urtica dioica

 

0256100-007

Други видове от рода Urtica, неупоменати другаде

 

 

0256100-008

Руски пелин

Artemisia dracunculoides

 

0256100-009

Стевия

Stevia rebaudiana

0260010

Фасул (с шушулки)

 

0260010-001

Vigna angularis

Vigna angularis

 

0260010-002

Червенозърнест боб

Vigna unguiculata var. unguiculata

 

0260010-003

Бакла

Vicia faba (всички подвидове и сортове)

 

0260010-004

Фасул/флажоле/френски боб/гладък боб/начупен боб

Phaseolus vulgaris (всички подвидове и сортове)

 

0260010-005

Vicia ervilia

Vicia ervilia; syn: Ervum ervilia

 

0260010-006

Зърна от гуар

Cyamopsis tetragonoloba

 

0260010-007

Тропически зелен боб

Canavalia ensiformis

 

0260010-008

Зърна от вида Lablab purpureus

Lablab purpureus

 

0260010-009

Боб лима/маслен боб/мадагаскарски боб

Phaseolus lunatus var. lunatus

 

0260010-010

Vicia monanthos

Vicia monanthos

 

0260010-011

Боб мунг

Vigna radiata

 

0260010-012

Vigna umbellata

Vigna umbellata

 

0260010-013

Червен пълзящ боб/южноамерикански червен фасул

Phaseolus coccineus

 

0260010-014

Соеви зърна

Glycine max

 

0260010-015

Parkia speciosa

Parkia speciosa

 

0260010-016

Фий/глушина

Vicia sativa var. sativa

 

0260010-017

Змийски боб

Vigna unguiculata var. sesquipedalis

0260020

Фасул (без шушулки)

 

0260020-001

Видове, изброени под кодови номера 0260010-xxx, без шушулки

 

0260030

Грах (с шушулки)

 

0260030-001

Tetragonolobus purpureus

Tetragonolobus purpureus

 

0260030-002

Посевно секирче

Lathyrus sativus

 

0260030-003

Културен нахут/леблебия

Cicer arietinum subsp. arietinum

 

0260030-004

Градински грах/зелен грах/червенозърнест грах/захарен грах

Pisum sativum (всички подвидове и сортове)

 

0260030-005

Moringa oleifera

Moringa oleifera; syn: Moringa pterygosperma

 

0260030-006

Гълъбов грах

Cajanus cajan

0260040

Грах (без шушулки)

 

0260040-001

Видове, изброени под кодови номера 0260030-xxx, без шушулки

 

0260050

Леща

 

0260050-001

Лупина

Lupinus albus subsp. albus

 

0260050-002

Lupinus angustifolius

 

0260050-003

Lupinus luteus

 

0260050-004

Lupinus mutabilis

0270010

Аспержи

 

0270010-001

Кълнове от хмел

Humulus lupulus

0270020

Артишок

 

0270020-001

Стъбла от пореч

Borago officinalis

0270050

Артишок/ангинарии/кардун

 

0270050-001

Бананов цвят

Musa acuminata

 

Musa balbisiana

 

хибриди Musa acuminata x Musa balbisiana

0270060

Праз

 

0270060-001

Курат/египетски праз

Allium kurrat; syn: Allium ampeloprasum ampeloprasum var. kurrat

0280010

Култивирани гъби

 

0280010-001

Обикновени печурки

Agaricus bisporus

 

0280010-002

Главни

Ustilago maydis

 

0280010-003

Енокитаке

Flammulina velutipes

 

0280010-004

Fusarium venenatum

Fusarium venenatum

 

0280010-005

Гъби от вида Agaricus arvensis

Agaricus arvensis

 

0280010-006

Юдино ухо

Auricularia auricula-judae

 

0280010-007

Намеко

Pholiota nameko

 

0280010-008

Кладница

Pleurotus ostreatus

 

0280010-009

Гъби от вида Volvariella volvacea

Volvariella volvacea

 

0280010-010

Гъби от вида Hericium erinaceus

Hericium erinaceus

 

0280010-011

Шиитаке

Lentinula edodes

 

0280010-012

Гъби от вида Hypsizygus tessulatus

Hypsizygus tessulatus: syn: Hypsizygus marmoreus

 

0280010-013

Гъби от вида Tremella fuciformis

Tremella fuciformis

 

0280010-014

Гъба виолетка/боровинка/синьовица

Clytocibe nuda; syn: Lepista nuda

 

0280010-990

Други култивирани гъби

 

 

0280010-991

Други видове от рода Pleurotus,неупоменати другаде

 

0280020

Диворастящи гъби

 

0280020-001

Манатарка/самунка/меча гъба

Boletus edulis

 

0280020-002

Обикновен пачи крак/лаберка/дивисилка

Cantharellus spp.

 

0280020-003

Рогачка/сърненка/жълта гъба

Hydnum repandum

 

0280020-004

Тръбенка

Craterellus cornucopioides

 

0280020-005

Обикновена смръчкула/бучка гъба/шарденче/корминка/пумпалка

Morchella spp.

 

0280020-006

Черноспоров трюфел

Tuber melanosporum

 

0280020-007

Бял пиемонтски трюфел

Tuber magnatum

 

0280020-008

Майска гъба/пролетна миризливка

Calocybe gambosa

 

0280020-009

Обикновена челядинка/джунджулка/гвоздейка/кокошинка

Marasmius oreades

 

0280020-010

Летни трюфели

Tuber aestivum; syn: Tuber uncinatum

 

0280020-990

Други диворастящи гъби

 

 

0280020-991

Други видове от рода Tuber,неупоменати другаде

 

0280990

Мъхове и лишеи

 

0280990-001

Исландски лишей

Cetraria islandica

 

0280990-990

Други мъхове и лишеи

 

0290000

Група

водорасли и прокариотни организми

 

0290000-001

Ирлански мъх/хондрус криспус/червено водорасло

Chondrus crispus

 

0290000-002

Saccharina japonica

Saccharina japonica

 

0290000-003

Спирулина

Arthrospira maxima

 

0290000-004

Arthrospira platensis

 

0290000-990

Други водорасли

 

 

0290000-991

Други прокариотни организми

 

0300000

0300010

Фасул

 

0300010-001

Видове, изброени под кодови номера 0260010-xxx, сушени семена

 

0300030

Грах

 

0300030-001

Видове, изброени под кодови номера 0260030-xxx, сушени семена

 

0400000

0401060

Семена от рапица

 

0401060-001

Семена от репички

Raphanus sativus convar. oleifer

 

0401060-002

Семена от репица

Brassica rapa subsp. oleifera

0401070

Соя

 

0401070-001

Семена от Moringa oleifera

Moringa oleifera; syn: Moringa pterygosperma

0401100

Тиквено семе

 

0401100-001

Семена от диня

Citrullus vulgaris; syn: Citrullus lanatus

 

0401100-990

Други видове от семейство Cucurbitaceae, неупоменати другаде

 

0401110

Семена от картам/шафранка/сафлор

 

0401110-001

Семена от бял трън

Silybum marianum

 

0401110-002

Семена от Guizotia abyssinica

Guizotia abyssinica

0401120

Семена от пореч

 

0401120-001

Семена от полска белоочица

Buglossoides arvensis; syn: Lithospermum arvense

 

0401120-002

Семена от едноцветна пупалка

Oenothera biennis

 

0401120-003

Семена от едногодишна/многогодишна лопатка/прелестна кларкия

Lunaria annua

 

0401120-004

Lunaria rediviva

 

0401120-005

Семена от перила

Perilla frutescens

 

0401120-006

Семена от живовляково усойниче

Echium plantagineum

0401150

Рициново семе

 

0401150-001

Семки от грозде (културна лоза)

Vitis vinifera

 

0401150-002

Семена от катина/ракитник

Hippophaë rhamnoides

0402020

Ядки от маслодайна палма

 

0402020-001

Ядки от Argania spinosa

Argania spinosa

 

0402020-002

Ядки от Attalea speciosa

Attalea speciosa; syn: Orbignya phalerata

 

0402020-003

Ядки от жожоба

Simmondsia chinensis

 

0402020-004

Семена от карите

Vitellaria paradoxa

0500000

0500020

Елда и други псевдозърнени култури

 

0500020-001

Опашат щир/кървавочервен щир/тъжен щир

Amaranthus caudatus

 

0500020-002

Amaranthus cruentus

 

0500020-003

Amaranthus hypochondriacus

 

0500020-004

Chenopodium pallidicaule

Chenopodium pallidicaule

 

0500020-005

Киноа

Chenopodium quinoa

0500030

Царевица

 

0500030-001

Царевица тип „флинт“

Zea mays var. indurata

0500040

Обикновено просо

 

0500040-001

Digitaria iburua

Digitaria iburua

 

0500040-002

Канарено семе

Phalaris canariensis

 

0500040-003

Кораканско елеузине/дагуса

Eleusine coracana subsp. coracana

 

0500040-004

Китайско просо/мохар

Setaria italica

 

0500040-005

Койкс

Coix lacryma-jobi

 

0500040-006

Panicum sumatrense

Panicum sumatrense

 

0500040-007

Перлено просо

Pennisetum glaucum

 

0500040-008

Теф

Eragrostis tef

 

0500040-009

Digitaria exilis

Digitaria exilis

0500060

Ориз

 

0500060-001

Ориз от вида Oryza glaberrima

Oryza glaberrima

 

0500060-002

Хибриден сорт Nerica®

Oryza sativa x oryza glaberrima

 

0500060-003

Индийски ориз/див ориз

Zizania aquatica

0500080

Сорго

 

0500080-001

Сорго от вида Sorghum bicolor

Sorghum bicolor

 

0500080-002

Кръстоска Sorghum × drummondii

Sorghum × drummondii

 

0500080-990

Други видове от рода Sorghum, неупоменати другаде

 

0500090

Пшеница

 

0500090-001

Твърда пшеница/английска пшеница

Triticum turgidum subsp. durum; syn: Triticum durum

 

0500090-002

Еднозърнест лимец

Triticum monococcum subsp. monococcum

 

0500090-003

Двузърнест лимец

Triticum turgidum subsp. dicoccon; syn: Triticum dicoccum

 

0500090-004

Triticum turgidum subsp. turanicum

Triticum turgidum subsp. turanicum

 

0500090-005

Пшеница спелта/шпелта

Triticum aestivum subsp. spelta; syn: Triticum spelta

 

0500090-006

Тритикале

×Triticosecale

 

0500090-990

Други видове от рода Triticum, неупоменати другаде

 

0600000

0631030

Роза

 

0631030-001

Обикновен бадем

Amygdalus communis; syn: Prunus dulcis

 

0631030-002

Двойна монарда

Monarda didyma

 

0631030-003

Кисели/горчиви портокали

Citrus aurantium

 

0631030-004

Бяла акация, салкъм

Robinia pseudoacacia

 

0631030-005

Витошки еделвайс

Antennaria dioica

 

0631030-006

Цветарска хризантема/черницолистна хризантема/едроцветна китайска хризантема

Chrysanthemum morifolium

 

0631030-007

Канела

Cinnamomum spp.

 

0631030-008

Мускатна какула

Salvia sclarea

 

0631030-009

Обикновена метличина

Centaurea cyanus

 

0631030-010

Лечебна иглика

Primula veris

 

0631030-011

Паричка

Bellis perennis

 

0631030-012

Висока жълтуга

Genista tinctoria

 

0631030-013

Черен бъз/свирчовина

Sambucus nigra

 

0631030-014

Полски мак/кадънка/булица

Papaver rhoeas

 

0631030-015

Гъстоцветен лопен

Verbascum thapsus

 

0631030-016

Глог

Crataegus spp.

 

0631030-017

Калуна

Calluna vulgaris

 

0631030-018

Градинска ружа

Alcea rosea; syn: Althaea rosea

 

0631030-019

Конски кестен

Aesculus hippocastanum

 

0631030-020

Обикновена ралица

Consolida regalis; syn: Delphinium consolida

 

0631030-021

Лавандула

Lavandula angustifolia; syn: Lavandula officinalis

 

0631030-022

Горски слез

Malva sylvestris

 

0631030-023

Брястолистно орехче

Filipendula ulmaria

 

0631030-024

Лопен

Verbascum spp.

 

0631030-025

Портокали

Citrus sinensis

 

0631030-026

Лечебен божур/белоцветен божур

Paeonia officinalis

 

0631030-027

Ливадна детелина

Trifolium pratense

 

0631030-028

Лотос

Nelumbo nucifera

 

0631030-029

Картам/шафранка/сафлор

Carthamus tinctorius

 

0631030-030

Пясъчен жълт смил

Helichrysum arenarium

 

0631030-031

Жълт кантарион/порезниче

Hypericum perforatum

 

0631030-032

Слънчоглед

Helianthus annuus

 

0631030-033

Ароматен османтус

Osmanthus fragrans

 

0631030-034

Миризлива теменуга

Viola odorata

 

0631030-035

Бяла мъртва коприва

Lamium album

 

0631030-036

Бял равнец

Achillea millefolium

 

0631030-037

Иланг-иланг

Cananga odorata

0632010

Ягодови листа

 

0632010-001

Обикновен пелин

Artemisia absinthium

 

0632010-002

Лечебен камшик

Agrimonia eupatoria

 

0632010-003

Обикновена люцерна

Medicago sativa

 

0632010-004

Истинско алое/алое вера

Aloë barbadensis; syn: Aloë vera

 

0632010-005

Алпийско шапиче

Alchemilla alpina

 

0632010-006

Мечо грозде

Arctostaphylos uva-ursi

 

0632010-007

Черни боровинки

Vaccinium myrtillus

 

0632010-008

Бяла бреза

Betula pendula

 

0632010-009

Кисели/горчиви портокали

Citrus aurantium

 

0632010-010

Къпини

Rubus sect. Rubus

 

0632010-011

Peumus boldus

Peumus boldus

 

0632010-012

Бучу

Barosma betulina; syn: Agathosma betulina

 

0632010-013

Елда

Fagopyrum esculentum

 

0632010-014

Обикновена коча билка

Nepeta cataria

 

0632010-015

Лечебен червен кантарион

Centaurium erythraea

 

0632010-016

Swertia chirata

Swertia chirata

 

0632010-017

Мускатна какула

Salvia sclarea

 

0632010-018

Бухалковиден плаун

Lycopodium clavatum

 

0632010-019

Лечебно великденче

Veronica officinalis

 

0632010-020

Лечебна върбинка

Verbena officinalis

 

0632010-021

Обикновена метличина

Centaurea cyanus

 

0632010-022

Червени боровинки

Vaccinium vitis-idaea

 

0632010-023

Френско грозде (черно, червено и бяло)

Ribes nigrum

 

0632010-024

Ribes rubrum

 

0632010-025

Дамиана

Turnera diffusa

 

0632010-026

Galeopsis segetum

Galeopsis segetum

 

0632010-027

Ехинацея/теснолистна ехинацея/пурпурна ехинацея

Echinacea angustifolia

 

0632010-028

Echinacea pallida

 

0632010-029

Echinacea purpurea

 

0632010-030

Черен бъз/свирчовина

Sambucus nigra

 

0632010-031

Евкалипт

Eucalyptus globulus

 

0632010-032

Очанка

Euphrasia officinalis

 

0632010-033

Полски хвощ

Equisetum arvense

 

0632010-034

Лечебен росопас

Fumaria officinalis

 

0632010-035

Лечебен жаблек/конски ребра

Galega officinalis

 

0632010-036

Розов златовръх

Rhodiola rosea

 

0632010-037

Златен енчец

Solidago virgaurea

 

0632010-038

Бръшлянова самобайка

Glechoma hederacea

 

0632010-039

Gymnema sylvestre

Gymnema sylvestre

 

0632010-040

Влакнесто изсипливче

Herniaria hirsuta

 

0632010-041

Глог

Crataegus spp.

 

0632010-042

Лешници

Corylus avellana

 

0632010-043

Трицветна теменуга

Viola tricolor

 

0632010-044

Калуна

Calluna vulgaris

 

0632010-045

Коноп

Cannabis sativa subsp. sativa

 

0632010-046

Cannabis sativa subsp. spontanea

 

0632010-047

Градско омайниче

Geum urbanum

 

0632010-048

Пресечка/бенедиктински трън

Cnicus benedictus

 

0632010-049

Обикновен пчелник/пчелинок

Marrubium vulgare

 

0632010-050

Конски кестен

Aesculus hippocastanum

 

0632010-051

Миризлив бурен/маясълче

Sideritis spp.

 

0632010-052

Джиаогулан/петолистна гиностема

Gynostemma pentaphyllum

 

0632010-053

Обикновена пача трева

Polygonum aviculare

 

0632010-054

Обикновено шапиче/обикновено цариче

Alchemilla vulgaris

 

0632010-055

Backhousia citriodora

Backhousia citriodora

 

0632010-056

Lippia triphylla

Lippia triphylla; syn: Lippia citriodora

 

0632010-057

Липа

Tilia cordata

 

0632010-058

Tilia platyphyllos

 

0632010-059

Tilia tomentosa; syn: Tilia argentea

 

0632010-060

Горски слез

Malva sylvestris

 

0632010-061

Лечебна ружа

Althaea officinalis

 

0632010-062

Брястолистно орехче

Filipendula ulmaria

 

0632010-063

Имел

Viscum album

 

0632010-064

Драконче от вида Dracocephalum moldavica

Dracocephalum moldavica

 

0632010-065

Обикновен пелин

Artemisia vulgaris

 

0632010-066

Черници (черни и бели)

Morus alba

 

0632010-067

Morus nigra

 

0632010-068

Лопен

Verbascum spp.

 

0632010-069

Обикновен смърч

Picea abies

 

0632010-070

Овес

Avena sativa

 

0632010-071

Маслини

Olea europaea

 

0632010-072

Папая

Carica papaya

 

0632010-073

Пасифлора

Passiflora incarnata

 

0632010-074

Голям живовлек/жиловлек

Plantago major

 

0632010-075

Малини (червени и жълти)

Rubus idaeus

 

0632010-076

Детелина червена

Trifolium pratense

 

0632010-077

Ланцетолистен живовлек/жиловлек

Plantago lanceolata

 

0632010-078

Памуклийка

Cistus incanus; syn: Cistus creticus; syn: Cistus villosus

 

0632010-079

Черноморски пелин

Artemisia pontica

 

0632010-080

Овчарска торбичка

Capsella bursa-pastoris

 

0632010-081

Гъше прозорче

Potentilla anserina

 

0632010-082

Голо изсипливче

Herniaria glabra

 

0632010-083

Лечебен пелин

Artemisia abrotanum

 

0632010-084

Жълт кантарион/порезниче

Hypericum perforatum

 

0632010-085

Ягодоплодни от вида Rubus chingii var. suavissimus

Rubus chingii var. suavissimus; syn: Rubus suavissimus

 

0632010-086

Сладки портокали

Citrus sinensis

 

0632010-087

Син сминдух

Trigonella caerulea; syn: Trigonella coerulea

 

0632010-088

Миризливо еньовче

Galium odoratum

 

0632010-089

Обикновена вратига

Tanacetum vulgare

 

0632010-090

Чаено дърво

Melaleuca alternifolia

 

0632010-091

Обикновена луличка

Linaria vulgaris

 

0632010-092

Орех (черен и обикновен)

Juglans nigra

 

0632010-093

Juglans regia

 

0632010-094

Бяла мъртва коприва

Lamium album

 

0632010-095

Пищялка/горска ангелика

Angelica sylvestris

 

0632010-096

Горски ягоди

Fragaria vesca

 

0632010-097

Теснолистна върбовка

Epilobium angustifolium; syn: Chamaenerium angustifolium

 

0632010-098

Виржински хамамелис

Hamamelis virginiana

 

0632010-099

Лечебна бетоника

Stachys officinalis; syn: Betonica officinalis

 

0632010-100

Бял равнец

Achillea millefolium

 

0632010-101

Същинско еньовче

Galium verum

 

0632010-102

Лечебна комунига

Melilotus officinalis

0632020

Ройбос

 

0632020-001

Хънибуш

Cyclopia genistoides

 

0632020-002

Cyclopia intermedia

 

0632020-003

Cyclopia sessiflora

 

0632020-004

Cyclopia subternata

0632030

Мате

 

0632030-001

Гинко

Ginkgo biloba

 

0632030-002

Нони

Morinda citrifolia

0633010

Валериан

 

0633010-001

Пъстроцветна американска перуника

Iris versicolor

 

0633010-002

Блатен аир/акорус

Acorus calamus

 

0633010-003

Пълзящ пирей

Elymus repens; syn: Agropyron repens

 

0633010-004

Лечебна иглика

Primula veris

 

0633010-005

Ехинацея/теснолистна ехинацея/пурпурна ехинацея

Echinacea angustifolia

 

0633010-006

Echinacea pallida

 

0633010-007

Echinacea purpurea

 

0633010-008

Бял оман

Inula helenium

 

0633010-009

Ароматен канадски шмак

Rhus aromatica

 

0633010-010

Розов златовръх

Rhodiola rosea

 

0633010-011

Градско омайниче

Geum urbanum

 

0633010-012

Лечебна ружа

Althaea officinalis

 

0633010-013

Valeriana edulis subsp. procera

Valeriana edulis subsp. procera; syn: Valeriana procera

 

0633010-014

Pimpinella major

Pimpinella major

 

0633010-015

Ратания

Krameria lappacea; syn: Krameria triandra

 

0633010-016

Скрипка

Smilax spp.

 

0633010-017

Лечебна телчарка

Polygala senega

 

0633010-018

Изправен очиболец

Potentilla erecta

 

0633010-019

Пищялка/горска ангелика

Angelica sylvestris

0633020

Женшен

 

0633020-001

Елеутерокок

Eleutherococcus senticosus; syn: Acanthopanax senticosus

0639000

Подгрупа

г)

- всички останали части на растението

 

0639000-001

Индийски живовляк (семена, люспи)

Plantago ovata

 

0639000-002

Лечебна лайкучка (семена)

Matricaria recutita; syn: Matricaria chamomilla

 

0639000-003

Череши (сладки) (дръжки)

Cerasus avium; syn: Prunus avium

 

0639000-004

Хининова кора

Chinchona calisaya

 

0639000-005

Cinchona pubescens; syn: Cinchona succirubra

 

0639000-006

Какао (люспи)

Theobroma cacao

 

0639000-007

Кондуранго (кора)

Marsdenia cundurango

 

0639000-008

Клек (връхчета)

Pinus mugo

 

0639000-009

Ела (връхчета)

Abies spp.

 

0639000-010

Живовляк (семена)

Plantago afra; syn: Plantago psylium

 

0639000-011

Ароматен канадски шмак

Rhus aromatica

 

0639000-012

Паулиния/гуарана (семена)

Paullinia cupana

 

0639000-013

Каркаде (семена)

Hibiscus sabdariffa

 

0639000-014

Обикновен конски кестен (семена, кора)

Aesculus hippocastanum

 

0639000-015

Обикновена хвойна (кора, дървесина, връхчета)

Juniperus communis

 

0639000-016

Handroanthus impetiginosus (кора)

Handroanthus impetiginosus; syn: Tabebuia impetiginosa

 

0639000-017

Гваяково дърво (кора, дървесина)

Guajacum officinale

 

0639000-018

Магданоз/мерудия (плодове)

Petroselinum crispum

 

0639000-019

Касия/майчин лист (плодове)

Cassia fistula

 

0639000-020

Квасия (кора, дървесина)

Quassia amara

 

0639000-021

Pterocarpus santalinus (кора, дървесина)

Pterocarpus santalinus

 

0639000-022

Сапунено дърво (дървесина)

Quillaja saponaria

 

0639000-023

Вишня (дръжки)

Cerasus vulgaris; syn: Prunus cerasus

 

0639000-024

Сладка царевица (близалца, стълбчета на плодниците)

Zea mays convar. saccharata

 

0639000-025

Пищялка/горска ангелика (плодове)

Angelica sylvestris

 

0639000-026

Виржински хамамелис (кора)

Hamamelis virginiana

 

0639000-990

Други билкови настойки от всички други части на растението

 

0640000

Група

Какао на зърна

 

0640000-001

Ядки от кола

Cola acuminata

 

0640000-002

Cola nitida

0650000

Група

Рожкови

 

0650000-001

Archidendron pauciflorum

Archidendron pauciflorum

0800000

0810020

Черен кимион

 

0810020-001

Посевна челебитка

Nigella sativa

0810030

Целина

 

0810030-001

Пищялка/архангелска ангелика

Angelica archangelica

 

0810030-002

Девесил/селим

Levisticum officinale

0810040

Кориандър

 

0810040-001

Кулантро/мексикански кориандър/ дълголист кориандър

Eryngium foetidum

0810070

Резене

 

0810070-001

Обикновено резене

Foeniculum vulgare var. vulgare

 

0810070-002

Следко резене

Foeniculum vulgare var. dulce

0810090

Индийско орехче

 

0810090-001

Бикса

Bixa orellana

 

0810090-002

Тунгово дърво/тихоокеанско дърво/молукско дърво

Aleurites moluccana

 

0810090-003

Акация

Acacia spp.

0820020

Съчуански/анасонов/японски пипер

 

0820020-001

Зантоксилум/лютив японски пипер

Zanthoxylum piperitum

 

0820020-002

Zanthoxylum tessmannii

Zanthoxylum tessmannii; syn: Fagara tessmannii

0820030

Ким

 

0820030-001

Ароматен айован/ажгон