2.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 729/2014 НА СЪВЕТА

от 24 юни 2014 година

относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети

(преработен текст)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 128, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като взе предвид становището на Европейската централна банка,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 975/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евро монети (1) е бил неколкократно и съществено изменян (2). Поради по-нататъшни изменения и с оглед постигане на яснота посоченият регламент следва да бъде преработен.

(2)

Съгласно член 128, параграф 2 от Договора държавите членки имат право да емитират евромонети след като получат одобрение от Европейската централна банка (ЕЦБ) за обема на емисията. Съветът, по предложение на Комисията и след консултации с Европейския парламент и ЕЦБ, може да приеме мерки за хармонизиране на купюрния строеж и техническите спецификации за всички разменни монети, до необходимата степен, която да позволи плавното им обращение в рамките на Съюза.

(3)

Евробанкнотите са в купюри от 5 до 500 евро. Купюрите на банкнотите и на монетите ще дадат възможност плащанията в брой на сумите, в евро и в евроцентове, да бъдат улеснени.

(4)

Eдинната монетна система на Съюза следва да засили общественото доверие и да наложи технически нововъведения, които осигуряват, че тя е защитена, надеждна и ефикасна система.

(5)

Приемането на системата от обществото е една от основните цели на монетната система на Съюза. Общественото доверие в системата зависи от физическите характеристики на евромонетите, които следва да бъдат колкото е възможно най-лесно използваеми.

(6)

Бяха проведени консултации с асоциации на потребителите, Европейския съюз на слепите и с представители от производители на автомати за продажба на дребни стоки, за да се вземат предвид специфичните изисквания на важни категории потребители на монети. За да бъде гарантиран плавният преход към еврото и да се улесни приемането на новата монетна система от потребителите, лесното различаване на монетите по техните визуални и осезаеми характеристики беше необходимо да бъде гарантирано.

(7)

Евромонетите са много по-лесно различавани и е по-лесно да се свикне с тях, поради връзка между техния диаметър и номиналната им стойност.

(8)

Налагат се определени специални защитни елементи с цел да се намалят възможностите за измама с монетите с номинал от 1 и 2 евро, имайки предвид тяхната висока стойност. Монетите, които са направени от три слоя и комбинацията от два различни цвята в монетата, се считат за монети с най-ефикасния наличен защитен елемент.

(9)

Директива 94/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) ограничава използването на никел в определени продукти поради това, че при определени условия никелът би могъл да причини алергии. Монетите не са обхванати от тази директива. По съображения за обществено здраве е желателно да се намали съдържанието на никел в монетите.

(10)

Отсичането на монетите с една обща европейска и с една отличителна национална страна е подходящо изразяване на идеята за Европейския паричен съюз между държавите членки. Върху общата европейска страна на евромонетите са посочени както наименованието на единната парична единица, така и номиналът на монетата. Върху националната страна не се повтаря нито наименованието на единната парична единица, нито номиналът на монетата.

(11)

На националната страна на монетата следва ясно да се обозначава името на емитиращата държава членка, за да могат заинтересованите потребители на монети лесно да разпознават емитиращата държава членка.

(12)

Гуртът на евромонетите следва да е част от националната страна и следва да не повтаря номинала, с изключение на монетите с номинал от 2 евро, и при условие че се използва единствено цифрата 2 или думата „евро“ на съответната азбука, или и двете.

(13)

Изображенията върху националната страна на монетите се определят от всяка държава членка, чиято парична единица е еврото и следва да отчитат факта, че евромонетите циркулират в цялата еврозона, а не само в издаващата държава членка. С оглед гарантиране на бързо разпознаване на националната страна на монетите като евромонети, изображението следва да е изцяло обградено от дванадесетте звезди на знамето на Съюза.

(14)

За улесненото разпознаване на монетите в обращение и за осигуряване на съответна приемственост в отсичането държавите членки следва да имат правото да променят изображенията върху националните страни на разменните монети в обращение само веднъж на петнадесет години, освен ако настъпи промяна в посочения върху монетите държавен глава. Това обаче не следва да засяга промените, необходими, за да се предотврати фалшифицирането на паричната единица. Решенията за промени в изображението на общата европейска страна на монетите в обращение следва да се вземат от Съвета, като право на глас имат само държавите членки, чиято парична единица е еврото.

(15)

Отделните държави членки следва да имат право да емитират възпоменателни монети, посветени на теми с голяма значимост на национално или европейско равнище, докато възпоменателните монети, едновременно емитирани от всички държави членки, чиято парична единица е еврото, следва да са посветени единствено на събития с най-висока европейска значимост. Монетата с номинал от 2 евро e най-подходяща за тази цел основно поради големия диаметър на монетата и нейните технически характеристики, осигуряващи необходимата защита срещу фалшифициране.

(16)

Като се има предвид, че евромонетите циркулират в цялата еврозона, и с цел да се предотврати използването на неподходящи изображения, емитиращите държави членки следва да се информират взаимно, както и да информират Комисията за новите проекти за националната страна на евромонетите в достатъчен срок преди планираната дата на емисията. Комисията следва да провери съответствието на изображенията с техническите изисквания на настоящия регламент. Представянето на проекти за изображения на Комисията следва да се осъществява в достатъчен срок преди планираната дата на емисията, за да може емитиращите държави членки да променят изображението при необходимост.

(17)

Освен това следва да се определят еднакви условия за одобряване на изображенията на националните страни на евромонетите, за да се избегне изборът на изображения, които в някои държави членки биха могли да се считат за неподходящи. Предвид факта, че компетентността по един толкова чувствителен въпрос като изображението на националната страна на евромонетите принадлежи на емитиращите държави членки, изпълнителните правомощия следва да бъдат предоставени на Съвета. Решенията за изпълнение, взети на тази основа от Съвета, са тясно свързани с актовете, приети от Съвета въз основа на член 128, параграф 2 от Договора. Следователно спирането на правото на глас на членовете на Съвета, представляващи държави членки, чиято парична единица не е еврото, при приемането от Съвета на тези решения, следва да се прилага съгласно член 139, параграф 4 от Договора. Процедурата следва да позволява на емитиращите държави членки да променят своевременно своите изображения при необходимост,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Серията на евромонетите включва осем купюрни строежа от 1 цент до 2 евро, които отговарят на техническите спецификации, посочени в приложение I.

Член 2

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„монети в обращение“ означава евромонети, предназначени за обращение, чиито купюрен строеж и технически спецификации са определени в член 1;

2)

„разменни монети“ означава монети в обращение, с изключение на възпоменателните монети;

3)

„възпоменателни монети“ означава монети в обращение, посветени на конкретна тема, както е посочено в член 9.

Член 3

Монетите в обращение имат обща европейска страна и отличителна национална страна.

Член 4

1.   Националната страна на монетите в обращение не посочва, отчасти или изцяло, номинала на монетата. Тя не повтаря наименованието на единната парична единица или на нейното деление, освен ако обозначението е продиктувано от използването на различна азбука.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 върху гурта на монетата с номинал от 2 евро може да се обозначи номиналът, при условие че се използва единствено цифрата „2“ или думата „евро“ на съответната азбука, или и двете.

Член 5

Националната страна на всички купюри на монетите в обращение носи обозначение на емитиращата държава членка — името на държавата членка или негово съкращение.

Член 6

1.   Върху националната страна на монетите в обращение е изобразен кръг от 12 звезди, който обгражда изцяло националното изображение, включително годината и обозначението на името на емитиращата държава членка. Това не пречи някои елементи на изображението да са вписани в кръга от звезди, при условие че всички звезди се виждат ясно и изцяло. Дванадесетте звезди се изобразяват както върху знамето на Съюза.

2.   Изображенията върху националната страна на монетите в обращение се избират, като се взема предвид фактът, че евромонетите са в обращение във всички държави членки, чиято парична единица е еврото.

Член 7

1.   Промените в изображенията върху националните страни на разменните монети могат да се правят само веднъж на петнадесет години, без да се засягат промените, необходими, за да се предотврати фалшифициране на паричната единица.

2.   Без да се засяга параграф 1, промени в изображенията върху националните страни на разменните монети могат да се правят при промяна на посочения върху тях държавен глава. Въпреки това временното овакантяване на поста държавен глава или преходното му заемане не дава никакво допълнително право за такава промяна.

Член 8

Емитиращите държави членки актуализират своите национални страни на разменните монети, за да ги приведат в пълно съответствие с настоящия регламент до 20 юни 2062 г.

Член 9

1.   Възпоменателните монети имат национално изображение, различно от това на разменните монети, и са посветени единствено на теми с голяма значимост на национално или европейско равнище. Възпоменателните монети, емитирани едновременно от всички държави членки, чиято парична единица е еврото, са посветени единствено на теми с най-висока европейска значимост и тяхното изображение не засяга евентуалните конституционни изисквания на тези държави членки.

2.   Гуртът на възпоменателните монети е същият, както на разменните монети.

3.   Възпоменателните монети могат да имат единствено номинал от 2 евро.

Член 10

1.   Преди формалното одобряване на изображенията държавите членки се информират взаимно относно проектите за изображения на новите национални страни на монетите в обращение, включително за гуртовете им, и във връзка с възпоменателните монети — относно прогнозирания обем на емисията.

2.   Правомощията за одобряване на изображенията за новите или променени национални страни на монетите в обращение се възлагат на Съвета, който действа с квалифицирано мнозинство в съответствие с процедурата, изложена в параграфи 3—7.

При вземането на решенията, посочени в настоящия член, в гласуването не участват държавите членки, чиято парична единица не е еврото.

3.   За целите на параграф 1 новите проекти за изображения на монети в обращение се изпращат от емитиращата държава членка на Съвета, на Комисията и на другите държави членки, чиято парична единица е еврото, по принцип най-малко три месеца преди планираната дата на емисията.

4.   В рамките на седем дни след изпращането, посочено в параграф 3, всяка държава членка, чиято парична единици е еврото, в адресирано до Съвета и Комисията обосновано становище може да повдигне възражение срещу проекта за изображение, предложен от емитиращата държава членка, ако има вероятност този проект за изображение да предизвика неблагоприятни реакции сред нейните граждани.

5.   Ако Комисията счете, че проектът за изображение не зачита установените с настоящия регламент технически изисквания, в рамките на седем дни след изпращането, посочено в параграф 3, тя представя на Съвета отрицателна оценка.

6.   Ако в рамките на сроковете, посочени съответно в параграфи 4 и 5, на Съвета не е представено обосновано становище или отрицателна оценка, решението за одобрение на изображението се счита за прието от Съвета в деня след изтичането на срока, посочен в параграф 5.

7.   Във всички останали случаи Съветът незабавно взема решение относно одобряването на проекта за изображение, освен ако в рамките на седем дни след изпращането на обосновано становище или на отрицателна оценка емитиращата държава членка оттегли изпратения проект и информира Съвета за намерението си да представи нов проект за изображение.

8.   Цялата необходима информация относно новите национални изображения на монетите в обращение се публикува от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 11

Членове 4, 5 и 6, както и член 9, параграф 2:

а)

не се прилагат спрямо монети в обращение, емитирани или произведени преди 19 юни 2012 г.;

б)

не се прилагат за преходен период, завършващ на 20 юни 2062 г., спрямо законно използвани изображения върху монетите в обращение на 19 юни 2012 г.

Монетите в обращение, емитирани или произведени през преходния период, могат да останат законно платежно средство за неограничено време.

Член 12

Регламент (ЕО) № 975/98 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 13

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Люксембург на 24 юни 2014 година.

За Съвета

Председател

E. VENIZELOS


(1)  ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 6.

(2)  Вж. приложение II.

(3)  Директива 94/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1994 г. за изменение за дванадесети път на Директива 76/769/ЕИО за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускане на пазара и употреба на някои опасни вещества и препарати (ОВ L 188, 22.7.1994 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Технически спецификации, посочени в член 1

Номинална стойност (евро)

Диаметър в мм

Дебелина в мм

Тегло в гр

Форма

Цвят

Състав

Гурт

2

25,75

2,20

8,5

Кръгла

Пръстен: бял

Мед-никел

(Cu75Ni25)

Гравиран с вдлъбнати набити надписи

Кръг: жълт

Три пласта:

месинг/никел/месинг

CuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5

1

23,25

2,33

7,5

Кръгла

Пръстен: жълт

Месинг

(CuZn20Ni5)

С поредица от гладки и рифеловани сектори

Кръг: бял

Три пласта:

Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25

0,50

24,25

2,38

7,8

Кръгла

Жълт

Бяло злато

Cu89Al5Zn5Sn1

Оформен релеф с фини фестони

0,20

22,25

2,14

5,7

Форма „Испанско цвете“

Жълт

Бяло злато

Cu89Al5Zn5Sn1

Гладък

0,10

19,75

1,93

4,1

Кръгла

Жълт

Бяло злато

Cu89Al5Zn5Sn1

Оформен релеф с фини фестони

0,05

21,25

1,67

3,9

Кръгла

Червен

Стомана с медно покритие

Гладък

0,02

18,75

1,67

3

Кръгла

Червен

Стомана с медно покритие

Гладък с жлеб

0,01

16,25

1,67

2,3

Кръгла

Червен

Стомана с медно покритие

Гладък


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕО) № 975/98 на Съвета

(ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 6)

Регламент (ЕО) № 423/1999 на Съвета

(ОВ L 52, 27.2.1999 г., стр. 2)

Регламент (ЕС) № 566/2012 на Съвета

(ОВ L 169, 29.6.2012 г., стр. 8)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 975/98

Настоящият регламент

Член 1, уводни думи

Член 1

Член 1а

Член 2

Член 1б

Член 3

Член 1в

Член 4

Член 1г

Член 5

Член 1д

Член 6

Член 1е

Член 7

Член 1ж

Член 8

Член 1з

Член 9

Член 1и

Член 10

Член 1й, уводни думи, буква а) и първото изречение от буква б)

Член 11, първа алинея

Член 1й, второто изречение от буква б)

Член 11, втора алинея

Член 12

Член 2

Член 13

Член 1, таблица

Приложение I

Приложение II

Приложение III