24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EС) № 693/2014 НА СЪВЕТА

от 23 юни 2014 година

за изпълнение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета от 18 януари 2012 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия (1), и по-специално член 32, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 18 януари 2012 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 36/2012.

(2)

Информацията, отнасяща се до едно от лицата, изброени в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012, следва да се актуализира.

(3)

Предвид сериозната обстановка в списъка на подлежащите на ограничителни мерки физически и юридически лица, образувания или органи, поместен в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012, следва да бъдат добавени дванадесет лица.

(4)

Поради това приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 23 юни 2014 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 16, 19.1.2012 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

Вписването за посоченото по-долу лице, поместено в раздел А от приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012, се заменя със следното вписване:

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

„152.

Д-р Qadri (

Image

) (изв. още като Kadri) Jamil (

Image

) (изв. още като Jameel)

 

Бивш заместник министър-председател по икономическите въпроси, бивш министър на вътрешната търговия и защитата на потребителите. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.“

2.

Следните лица се добавят в списъка на физическите и юридическите лица, образувания или органи, поместен в раздел А от приложение II към Регламент (EС) № 36/2012:

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

180.

Ahmad al-Qadri

Дата на раждане: 1956

Министър на селското стопанство и аграрната реформа. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

181.

Suleiman Al Abbas

 

Министър на петрола и минералните ресурси. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Дата на раждане: 1959

Министър на промишлеността. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

183.

Kinda al-Shammat

(известен също като Shmat)

Дата на раждане: 1973

Министър на социалните въпроси. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

184.

Hassan Hijazi

Дата на раждане: 1964

Министър на труда. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

185.

Ismael Ismael

(a.k.a. Ismail Ismail, or Isma'Il Isma'il)

Дата на раждане: 1955

Министър на финансите. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

186.

Dr Khodr Orfali

(известен също като Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Дата на раждане: 1956

Министър на икономиката и външната търговия. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Дата на раждане: 1966

Министър на вътрешната търговия и защитата на потребителите. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

188.

Bishr Riyad Yazigi

Дата на раждане: 1972

Министър на туризма. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

189.

Д-р Malek Ali

(известен също като Malik)

Дата на раждане: 1956

Министър на висшето образование. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

190.

Hussein Arnous

(известен също като Arnus)

Дата на раждане: 1953

Министър на благоустройството. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

191.

Dr Hassib Elias Shammas

(известен също като Hasib)

Дата на раждане: 1957

Държавен министър. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.