27.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 189/135


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 660/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 май 2014 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

С цел опазване на околната среда с Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (4) се определят изисквания за превозите на отпадъци в рамките на Съюза и между държавите членки и трети държави. Въпреки това бяха установени различия и пропуски при изпълнението и инспекциите, извършвани от органите, участващи в инспекциите в държавите членки.

(2)

Необходимо е адекватно планиране на инспекциите на превоза на отпадъци, за да се изгради нужният за инспекциите капацитет и за ефективното предотвратяване на незаконните превози. Във връзка с това разпоредбите, отнасящи се до изпълнението и инспекциите, предвидени в член 50 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 следва да бъдат подсилени с оглед осигуряване на редовно и последователно планиране на такива инспекции. За инспекции, провеждани в съответствие с посочените разпоредби, следва да се съставят планове. Плановете за инспекции следва да се основават на оценка на риска и да включват редица ключови елементи, а именно цели, приоритети, обхванатия географски район, информация за планираните инспекции, задачите, възложени на органите, участващи в инспекциите, договорености за сътрудничество между органите, участващи в инспекции в една държава членка, органите в други държави членки, а където е приложимо —между такива органи в държави членки и в трети държави, както и информация относно обучението на инспекторите и относно човешките, финансовите и други ресурси за изпълнението на съответния план за инспекции.

(3)

Следва да бъде възможно плановете за инспекции да бъдат изготвяни отделно или като ясно обособена част от други планове.

(4)

Тъй като плановете за инспекции влизат в обхвата на Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5), разпоредбите на посочената директива, включително, където е приложимо, изключенията в член 4 от нея, се прилагат за такива планове.

(5)

Резултатът от инспекциите и предприетите мерки, включително наложените санкции, следва да са достъпни за обществеността, включително по електронен път в интернет.

(6)

Правилата на територията на Съюза се различават по отношение на правомощията на и възможността за органите, участващи в инспекциите в държавите членки, да изискват доказателства с цел да се установи законността на превозите. Доказателствата могат да са свързани, inter alia, с това дали веществото или предметът е „отпадък“ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1013/2006, дали отпадъкът е бил правилно класифициран и дали ще бъде транспортиран до екологосъобразни съоръжения в съответствие с член 49 от посочения регламент. Поради това в член 50 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 следва да се въведе възможността за органите, участващи в инспекциите в държавите членки, да изискват такива доказателства. Тези доказателства могат да се изискват въз основа на общи разпоредби в зависимост от случая. Когато не са представени такива доказателства или доказателствата се считат за недостатъчни, превозването на съответното вещество или предмет или превозът на съответните отпадъци следва да се разглежда като незаконен превоз и следва да се третира съгласно приложимите разпоредби на регламент (ЕО) № 1013/2006.

(7)

Незаконните превози на отпадъци често произтичат от неконтролирано събиране, сортиране и съхраняване. Ето защо осъществяването на систематични инспекции на превозите на отпадъци следва да допринесе за установяване и реагиране на тези неконтролирани дейности, което да способства за прилагането на Регламент (ЕО) № 1013/2006.

(8)

С цел да се предостави достатъчно време на държавите членки да се подготвят за прилагането на мерките, изисквани съгласно член 50 от Регламент (ЕО) № 1013/2006, изменен с настоящия регламент, е целесъобразно първите планове за инспекции да се приемат до 1 януари 2017 г.

(9)

Поради влизането в сила на Договора от Лисабон правомощията, предоставени на Комисията с Регламент (ЕО) № 1013/2006, следва да се приведат в съответствие с разпоредбите на членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(10)

На Комисията следва да се предостави правомощие да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на някои несъществени елементи от Регламент (ЕО) № 1013/2006. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигурява едновременно и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(11)

За да се осигурят еднакви условия за прилагане на Регламент (ЕО) № 1013/2006, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (6).

(12)

Поради това Регламент (ЕО) № 1013/2006 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1013/2006 се изменя, както следва:

1)

В член 2 се добавят следните точки:

„7а.

„повторна употреба“ е повторна употреба съгласно определението в член 3, точка 13 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7)

35а.

„инспекция“ означава действия, предприети от заинтересованите органи, за да установят дали организация, предприятие, брокер, търговец, превоз на отпадъци или тяхното оползотворяване или обезвреждане отговаря на приложимите изисквания, определени в настоящия регламент.

(7)  Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).“"

2)

В член 26 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Информацията и документите, изброени в параграф 1, може да се предоставят и разменят при договореност между заинтересованите компетентни органи и нотификатора чрез средствата за обмен на електронни данни с електронен подпис или електронно удостоверяване на автентичност в съответствие с Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8), или подобна електронна система за удостоверяване на автентичност, която дава същото ниво на сигурност.

С цел улесняване на прилагането на първа алинея Комисията, когато това е възможно, приема актове за изпълнение, с които да установи техническите и организационните изисквания за практическото осъществяване на електронна система за обмен на данни с оглед предаване на документи и информация. Комисията взема предвид всички релевантни международни стандарти и прави необходимото изискванията да са в съответствие с Директива 1999/93/ЕО или най-малкото да дават същото ниво на сигурност като предвиденото в посочената директива. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 59а, параграф 2.

(8)  Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно правната рамка на Общността за електронните подписи (ОВ L 13, 19.1.2000 г., стр. 12).“"

3)

Член 50 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Посредством мерки за прилагането на настоящия регламент държавите членки предвиждат, inter alia, инспекции на организации, предприятия, брокери и търговци в съответствие с член 34 от Директива 2008/98/ЕО и инспекции на превози на отпадъци и на тяхното оползотворяване или обезвреждане.“;

б)

вмъква се следният параграф:

„2а.   До 1 януари 2017 г. държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че за цялата им географска територия са изготвени един или повече планове, отделно или като ясно обособена част от други планове, за инспекциите, осъществявани съгласно параграф 2 („план за инспекции“). Плановете за инспекции се основават на оценка на риска, обхващаща конкретни потоци от отпадъци и източниците на незаконни превози, като се вземат предвид, при наличие и целесъобразност, разузнавателни данни, като данни от разследвания на полицейски и митнически органи и анализи на престъпна дейност. С тази оценка на риска се цели, наред с другото, да се установи минималният брой необходими инспекции, включително физически проверки, на организации, предприятия, брокери, търговци и превози на отпадъци или на съответното оползотворяване или обезвреждане. Плановете за инспекции включват следните елементи:

а)

целите и приоритетите на инспекциите, като се включва пояснение как са били установени тези приоритети;

б)

географския район, обхванат в плана за инспекции;

в)

информация за планирани инспекции, включително за физически проверки;

г)

задачите, възложени на всеки орган, участващ в инспекциите;

д)

договореностите за сътрудничество между органите, участващи в инспекциите;

е)

информация относно обучението на инспекторите по въпроси, свързани с инспекциите; и

ж)

информация за човешките, финансовите и други ресурси за изпълнението на посочения план за инспекции.

Плановете за инспекции се разглеждат поне веднъж на три години и когато е целесъобразно, се актуализират. При този преглед се оценява до каква степен са били изпълнени целите и другите елементи на посочения план за инспекции.“;

в)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Инспекциите на превози може да се правят по-специално:

а)

на мястото на произход, извършвани заедно с производителя, притежателя или нотификатора;

б)

на мястото на местоназначението, включително временното и окончателното оползотворяване или обезвреждане, извършвани заедно с получателя или съоръжението;

в)

на границите на Съюза; и/или

г)

по време на превоза в рамките на Съюза.“;

г)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Инспекциите на превози включват проверка на документите, потвърждение на идентичността и, когато е уместно, физическа проверка на отпадъците.“;

д)

вмъкват се следните параграфи:

„4а.   За да установят, че дадено вещество или предмет, превозвани с пътен, железопътен, въздушен, морски или вътрешен воден транспорт, не е отпадък, органите, участващи в инспекциите, могат, без да се засяга Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (9), да изискват физическото или юридическото лице, притежаващо съответното вещество или предмет или уреждащо тяхното превозване, да представи документални доказателства:

а)

за произхода и местоназначението на съответното вещество или предмет; и

б)

че веществото или предметът не е отпадък, включително когато това е уместно, доказателство за годност.

За целите на първа алинея, следва да се провери и защитата на съответното вещество или предмет срещу повреда при транспортиране, товарене и разтоварване, включително достатъчно опаковане и подходящо подреждане на товара.

4б.   Органите, участващи в инспекциите, могат да заключат, че съответното вещество или предмет е отпадък, когато:

доказателствата, посочени в параграф 4а или изисквани по силата на други законодателни актове на Съюза, за да се установи, че дадено вещество или предмет не е отпадък, не са представени в срока, определен от органите,

считат доказателствата и информацията, с които разполагат, за недостатъчни, за да стигнат до заключение, или считат защитата срещу повреда, посочена във втората алинея от параграф 4а, за недостатъчна.

При такива обстоятелства превозването на съответното вещество или предмет или превозът на отпадъци се счита за незаконен превоз. Следователно той се третира в съответствие с членове 24 и 25 и органите, участващи в инспекцията, информират незабавно за това компетентния орган на държавата, където съответната инспекция е проведена.

4в.   За да установят дали при даден превоз на отпадъци е спазен настоящият регламент, органите, участващи в инспекциите, могат да изискат от нотификатора, лицето, което урежда превоза, притежателя, превозвача, получателя и съоръжението, което приема отпадъците, да им представят съответни документални доказателства в определен от тях срок.

За да установят дали превоз на отпадъци, попадащ в обхвата на общите информационни изисквания по член 18, е предназначен за операции по оползотворяване, които са в съответствие с член 49, органите, участващи в инспекциите, могат да изискват лицето, което урежда превоза, да представи съотносими документални доказателства, предоставени от съоръжението за временно и окончателно оползотворяване и, ако е необходимо — одобрени от компетентния орган по местоназначение.

4г.   Когато доказателствата по параграф 4в не са предоставени на участващите в инспекциите органи в срока, определен от тях, или когато тези органи считат доказателствата и информацията, с които разполагат за недостатъчни, за да стигнат до заключение, съответният превоз се счита за незаконен. Следователно този превоз се третира в съответствие с членове 24 и 25 и органите, участващи в инспекцията, информират незабавно за това компетентния орган на държавата, където инспекцията е проведена.

4д.   До 18 юли 2015 г. Комисията приема посредством актове за изпълнение предварителна таблица на съответствието между комбинираната номенклатура, предвидена в Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (10), и позициите на отпадъци, изброени в приложения III, IIIA, IIIБ, IV, IVA и V към настоящия регламент. Комисията актуализира таблицата на съответствието, така че да отразява промените в посочената номенклатура и в позициите в приложенията, както и да включва нови кодове за отпадъци в номенклатурата на хармонизираната система, които Световната митническа организация може да приеме.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 59а, параграф 2.

(9)  Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38)."

(10)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).“;"

е)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Държавите членки сътрудничат помежду си, двустранно и многостранно, с цел да улеснят предотвратяването и откриването на незаконни превози. Те обменят релевантна информация за превози на отпадъци, потоци от отпадъци, оператори и съоръжения и споделят опит и знания относно мерките по прилагане, включително относно оценката на риска, извършена съгласно параграф 2а от настоящия член, в рамките на създадени структури, по-специално чрез мрежата на кореспондентите, определени в съответствие с член 54 от настоящия регламент.“

4)

Член 51, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Преди края на всяка календарна година държавите членки изготвят доклад за предишната година на базата на допълнителен въпросник за докладване, съдържащ се в приложение IX, и го изпращат на Комисията. В срок от един месец от предаването на доклада на Комисията държавите членки предоставят публичен достъп, включително по електронен път в интернет, до този раздел от доклада, който се отнася до член 24 и до член 50, параграфи 1, 2 и 2а, включително таблица 5 от приложение IX, заедно с евентуални пояснения, които счетат за уместни. Комисията съставя списък на хипервръзките на държавите членки, посочени в раздела, който се отнася до член 50, параграфи 2 и 2а от приложение IX, и предоставя публичен достъп до него на своя уебсайт.“

5)

Член 58 се заменя със следното:

„Член 58

Изменение на приложенията

1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 58а, за да изменя следното:

а)

приложения IА, IБ, IВ, II, III, IIIA, IIIБ, IV, V, VI и VII, за да бъдат взети предвид промените, договорени по Базелската конвенция и Решението на ОИСР;

б)

приложение V, за да бъдат отразени договорените промени на списъка с отпадъци, приет в съответствие с член 7 от Директива 2008/98/ЕО;

в)

приложение VIII, за да бъдат отразени решенията, взети по силата на приложимите международни конвенции и споразумения.“

6)

Следният член се вмъква:

„Член 58а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 58, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 17 юли 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено член 58, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението, дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 58, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

7)

Член 59 се заличава.

8)

Член 59а се заменя със следното:

„Член 59а

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 39 от Директива 2008/98/ЕО. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.“

9)

В член 60 се добавя следният параграф:

„2а.   До 31 декември 2020 г. Комисията прави преглед на настоящия регламент, като взема предвид, inter alia, докладите, изготвени в съответствие с член 51 и докладва за резултатите от прегледа на Европейския парламент и на Съвета, като представя, ако е целесъобразно, и законодателно предложение. В прегледа Комисията разглежда по-специално ефективността на член 50, параграф 2а в борбата срещу незаконните превози, като отчита екологичните, социалните и икономическите аспекти.“

10)

Приложение IX се изменя, както следва:

а)

разделът, който се отнася за член 50, параграф 2, се заменя със следното:

„Обобщена информация за резултатите от инспекциите, извършени съгласно член 50, параграф 2, включително:

брой на инспекциите, включително физически проверки на организации, предприятия, брокери и търговци, във връзка с превози на отпадъци:

брой на инспекциите на превози на отпадъци, включително физически проверки:

брой на предполагаемите закононарушения от страна на организации, предприятия, брокери и търговци, във връзка с превози на отпадъци:

брой на предполагаемите незаконни превози, установени по време на инспекциите:

Допълнителни бележки:“;

б)

вмъква се следният раздел, който се отнася за член 50, параграф 2а:

Член 50, параграф 2а

Информация относно плана/плановете за инспекции

Броят на плановете за инспекции за цялата географска територия:

Датата на приемане на плана/плановете за инспекции и периода, обхванат от тях:

Датата на последния преглед на плана/плановете за инспекции:

Органите, участващи в инспекциите, и сътрудничеството между тези органи:

Посочете лицата или органите, на които могат да се докладват проблеми или нередности:“;

в)

вмъква се следният раздел, който се отнася за член 50, параграфи 2 и 2а:

„Хипервръзка за електронен достъп до информацията, която държавите членки са направили обществено достъпна в интернет в съответствие с член 51, параграф 2:“.

11)

В приложение IХ, таблица 5 заглавието на последната колона се заменя със следното:

„Предприети мерки, включително наложени санкции“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2016 г.

Независимо от втория параграф, член 1, точка 4 се прилага от 1 януари 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 май 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)  Все още непубликувано в Официален вестник.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 17 април 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 6 май 2014 г.

(4)  Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).

(5)  Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).

(6)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).