7.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 168/39


РЕГЛАМЕНТ (EС, Евратом) № 609/2014 НА СЪВЕТА

от 26 май 2014 година

относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства

(преработен текст)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 322, параграф 2 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като взе предвид становището на Европейската сметна палата (1),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета (2) беше съществено изменян няколко пъти. Тъй като ще се правят допълнителни изменения, той следва да се преработи по съображения за яснота.

(2)

Някои разпоредби на Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 са включени в Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета (3) и не са обхванати от настоящия регламент. Тези разпоредби се отнасят до изчисляването и включването в бюджета на остатъка, до контрола и надзора на собствените ресурси и съответните изисквания за докладване, както и до Консултативния комитет по собствените ресурси (ККСР).

(3)

Съюзът трябва да разполага със собствените ресурси, посочени в член 2 от Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом (4), при възможно най-добрите условия и поради това трябва да се определят правила, при които държавите членки да предоставят на Комисията тези собствени ресурси. Настоящият регламент възпроизвежда правилата относно предоставянето на традиционните собствени ресурси, посочени в член 2, параграф 1, буква а) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом, на собствените ресурси на база данък добавена стойност (ДДС), посочени в член 2, параграф 1, буква б) от това решение (наричани по-нататък „собствен ресурс на база ДДС“), и на собствените ресурси на база брутен национален доход (БНД), посочени в член 2, параграф 1, буква в) от това решение (наричани по-нататък „собствен ресурс на база БНД“), които преди бяха включени в Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000.

(4)

Следва да се определи какво означава понятието „констатация“ по отношение на собствените ресурси и да се установят подробни правила за изпълнение на задължението за констатация на традиционните собствени ресурси, посочени в член 2, параграф 1, буква а) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом.

(5)

За собствените ресурси, произхождащи от налози върху захарта, които следва да се събират в рамките на бюджетната година, за която се отнасят разходите във връзка с пазарната година, трябва да се предвиди разпоредба, съгласно която държавите членки да предоставят на Комисията тези налози през бюджетната година, в която те са констатирани.

(6)

Държавите членки следва да пазят на разположение на Комисията и ако е необходимо, да ѝ изпращат нужните документи и информация, за да упражнява тя предоставените ѝ правомощия по отношение на собствените ресурси на Съюза.

(7)

Националните органи, които отговарят за събирането на собствените ресурси, следва да могат по всяко време да предоставят на Комисията оправдателните документи за събраните собствени ресурси.

(8)

Следва да се водят отделни сметки за вземанията, които не са събрани. Тези сметки, както и представянето на тримесечен отчет за тях, следва да позволяват на Комисията по-отблизо да наблюдава действията, предприети от държавите членки за събиране на собствените ресурси и в частност на тези, които са застрашени от измами или нередности.

(9)

Следва да се определи краен срок в отношенията между държавите членки и Комисията, тъй като новите права, които са констатирани от държавите членки по отношение на предходни години, се смятат права за текущата година.

(10)

С цел осигуряване финансирането на бюджета на Съюза при всякакви обстоятелства следва да се установи процедура по отношение на собствения ресурс на база ДДС и собствения ресурс на база БНД-, създаден в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета (5), за да предоставят държавите членки на Съюза предвидените в бюджета собствени ресурси под формата на постоянни месечни вноски от 1/12 част и впоследствие да коригират предоставените суми съгласно действителната основа на собствения ресурс на база ДДС и съответните промени в БНД веднага след като те станат напълно известни.

(11)

Следва да бъде пояснено отражението на промените в данните за БНД, направени след края на всяка финансова година, върху финансирането на брутните намаления.

(12)

Собствените ресурси трябва да се предоставят на разположение под формата на вписване на дължимите суми по сметка на името на Комисията, открита за целта към Министерството на финансите или към органа, определен от всяка държава членка. С оглед да се ограничи движението на парични средства до необходимото за изпълнението на бюджета, Съюзът трябва да се придържа към тегленето на суми от споменатите сметки единствено за покриване на нуждите на Комисията от налични средства.

(13)

Комисията трябва да разполага с достатъчно налични средства, за да отговори на регулаторните изисквания за плащания, съсредоточени през първите месеци на годината, по-конкретно за специфичните потребности за покриване на разходите на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) съгласно Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (6).

(14)

В съответствие с принципа на доброто финансово управление следва да се полагат усилия разходите за събиране на лихви, дължими върху собствените ресурси, предоставени със закъснение, да не превишават дължимите лихви.

(15)

Следва да се хармонизира съобщаването на случаи на отписвания относно констатирани вземания, обявени или счетени за несъбираеми.

(16)

Тясното сътрудничество между държавите членки и Комисията ще улесни правилното прилагане на финансовите правила, свързани със собствените ресурси.

(17)

За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (7).

(18)

Процедурата по консултиране следва да се използва за приемането на актове за изпълнение, за да се установят подробни правила за месечните отчети за сметките за вземанията на традиционни собствени ресурси и тримесечните отчети за отделните сметки, както и за случаите, свързани с несъбираемите суми, надвишаващи 50 000 EUR, предвид на техническото естество на тези актове, необходими за целите на отчитането.

(19)

Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 следва да се отмени.

(20)

По съображения за последователност и като се има предвид член 11 от Решение 2014/335/ЕС Евратом, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на влизане в сила на посоченото решение и следва да се прилага от 1 януари 2014 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя правила за предоставяне на Комисията на собствените ресурси на Съюза, посочени в член 2, параграф 1, букви а), б) и в) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом.

Член 2

Дата на констатиране на традиционните собствени ресурси

1.   За целите на прилагането на настоящия регламент правото на Съюза върху традиционните собствени ресурси, посочени в член 2, параграф 1, буква а) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом, се констатира веднага след като са изпълнени условията, предвидени в митническите регламенти за вписване на правото по сметките и след уведомяване на длъжника.

2.   За дата на констатацията, посочена в параграф 1, се смята датата на вписване в счетоводните книги, както е предвидено в митническите регламенти.

За налозите и другите такси, свързани с общата организация на пазара на захарта, за дата на констатацията, посочена в параграф 1, се смята датата на уведомяването съгласно правната уредба на захарния сектор.

Когато това уведомяване не е изрично предвидено, за дата се смята датата на констатация от държавите членки на дължимите от длъжниците суми, ако е необходимо чрез авансово плащане или плащане на салдото.

3.   В случай на спор се смята, че компетентните административни органи могат да изчислят за целите на констатацията, посочена в параграф 1, сумата на правото не по-късно от датата, на която е взето първото административно решение, с което длъжникът бива уведомен за задължението, или от датата на завеждане на съдебно производство, ако то е първо по време.

За дата на констатацията, посочена в параграф 1, се смята датата на решението или на изчислението, което следва да се извърши след започването на съдебното производство.

4.   Параграф 1 се прилага, когато уведомяването трябва да се коригира.

Член 3

Съхраняване на оправдателните документи

Държавите членки предприемат всички необходими мерки за съхраняване на оправдателните документи за констатация и предоставяне на собствени ресурси в продължение на най-малко три календарни години, считано от края на годината, за която те се отнасят.

Оправдателните документи за статистическите процедури и бази, посочени в член 3 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003, се съхраняват от държавите членки до 30 септември на четвъртата година, следваща съответната финансова година. Оправдателните документи, които са свързани с основата на собствения ресурс на база ДДС, се съхраняват за същия период.

Ако при проверката, извършена по силата на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 или на член 11 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета (8), на оправдателните документи, посочени в първа и втора алинея, се установи, че е необходимо да се извърши корекция, те се съхраняват и след срока, предвиден в първа алинея, в продължение на период, който да е достатъчен за извършване и проверка на корекцията.

Когато спор между държава членка и Комисията относно задължението за предоставяне на определена сума собствени ресурси бъде уреден по взаимно съгласие или с решение на Съда на Европейския съюз, държавата членка предоставя на Комисията оправдателните документи, необходими за финансовото проследяване, в срок от два месеца от това уреждане.

Член 4

Административно сътрудничество

1.   Всяка държава членка представя на Комисията следното:

а)

наименованията на отделите или агенциите, които отговарят за констатацията, събирането, предоставянето и контролирането на собствените ресурси, както и основните разпоредби за ролята и функционирането на тези отдели и агенции;

б)

законовите, подзаконовите, административните или счетоводните разпоредби от общ характер, които се отнасят до констатацията, събирането, предоставянето и контрола на собствените ресурси от страна на Комисията;

в)

точното заглавие на всички административни и счетоводни документи, в които се вписват констатираните права, съгласно разпоредбите на член 2, в частност тези, които се използват за осчетоводяването, предвидено в член 6.

Комисията бива уведомена незабавно за всяка промяна на тези наименования или разпоредби.

2.   Комисията, по молба на дадена държава членка, предоставя на всички държави членки информацията, посочена в параграф 1.

Член 5

Приложими ставки

Единната ставка, посочена в член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом, се определя по време на бюджетната процедура и се изчислява като процент от сумата на прогнозите за брутния национален доход (БНД) на държавите членки по начин, който покрива изцяло частта от бюджета, която не се финансира от приходите по член 2, параграф 1, букви а) и б) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом, от финансовите вноски за допълнителни програми за научноизследователска и развойна дейност и от други приходи.

Единната ставка се изразява в бюджета с цифра с толкова знака след десетичната запетая, колкото са необходими за пълното разпределяне на собствения ресурс на база БНД между държавите членки.

ГЛАВА II

СМЕТКИ ЗА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ

Член 6

Записване в сметките и докладване

1.   Сметките за собствените ресурси се водят от Министерството на финансите на всяка държава членка или от органа, определен от всяка държава членка, и се разпределят по видове ресурси.

2.   За нуждите на осчетоводяването на собствените ресурси месецът приключва не по-рано от 13:00 часа на последния работен ден от месеца на констатацията.

3.   Правата, констатирани в съответствие с член 2, се вписват по сметките, при спазването на втора алинея от настоящия параграф, най-късно на първия работен ден след деветнадесето число на втория месец, следващ месеца, през който е било констатирано правото.

Констатираните права, невписани по сметките, посочени в първа алинея, тъй като все още не са били възстановени и не е било представено никакво обезпечение, се записват в отделни сметки в срока, предвиден в първа алинея. Държавите членки могат да прилагат тази процедура, когато констатираните и обезпечени с гаранции права са оспорени и могат да претърпят изменения след уреждане на възникналите спорове.

Собственият ресурс на база ДДС и собственият ресурс на база БНД, като се отчитат ефектът върху тези ресурси от корекцията, предоставена на Обединеното кралство за бюджетните дисбаланси, и ефектът от брутното намаление, предоставено на Австрия, Дания, Нидерландия и Швеция, обаче се вписват по следния начин по сметките, посочени в първа алинея:

една дванадесетата части, посочени в член 10, параграф 3, се вписват на първия работен ден от всеки месец;

салдата, посочени в член 10, параграфи 4 и 6, и корекциите, посочени в член 10, параграфи 5 и 7, се вписват годишно с изключение на особените корекции, посочени в член 10, параграф 5, първо тире, които се вписват в сметките на първия работен ден от месеца след споразумението между съответната държава членка и Комисията.

Констатираните права, които се отнасят за налози и други такси, свързани с общата организация на пазара на захарта, се вписват по сметките, посочени в първа алинея. Ако впоследствие тези права не са възстановени в предвидения срок, държавите членки могат да поправят вписването и по изключение да впишат правата в отделни сметки.

4.   Всяка държава членка изпраща на Комисията в сроковете, определени в параграф 3:

а)

месечен счетоводен отчет за правата, посочени в параграф 3, първа алинея;

б)

тримесечен отчет за отделните сметки, посочени в параграф 3, втора алинея.

Заедно с тези месечни отчети съответните държави членки представят данни или отчети за удръжките от собствени ресурси въз основа на разпоредби, отнасящи се за територии със специален статут.

Заедно с окончателния тримесечен отчет за дадена година държавите членки изпращат разчет за общия размер на средствата по отделната сметка към 31 декември на същата година, чието погасяване е малко вероятно.

Комисията приема актове за изпълнение, установяващи подробни правила за месечните и тримесечните отчети. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 16, параграф 2.

Член 7

Счетоводни корекции

След 31 декември на третата година след дадена година не се правят по-нататъшни корекции в сбора на месечните отчети, изпращани от държавите членки по член 6, параграф 4, първа алинея за съответната година, с изключение на точките, нотифицирани преди тази дата от Комисията или от съответната държава членка.

Член 8

Корекции на констатираните суми

Корекциите, нанесени съгласно член 2, параграф 4, се прибавят или се приспадат от общата сума на констатираните права. Те се записват в сметките, посочени в член 6, параграф 3, първа и втора алинея, както и в отчетите, посочени в член 6, параграф 4, в съответствие с датата на тези поправки.

ГЛАВА III

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

Член 9

Договорености за Министерството на финансите и счетоводни договорености

1.   Съгласно процедурата, определена в член 10, всяка държава членка кредитира собствените ресурси по сметката, открита на името на Комисията към Министерството на финансите или към органа, определен от съответната държава членка.

Тази сметка е в национална валута и е освободена от разноски.

2.   Държавите членки или определените от тях органи предават на Комисията по електронен път:

а)

в работния ден, в който собствените ресурси са кредитирани по сметката на Комисията, извлечение от сметката или вносна бележка, показващи внасянето на собствените ресурси;

б)

без да се засяга буква а), най-късно на втория работен ден след кредитирането по сметката, извлечение от сметката, показващо внасянето на собствените ресурси.

3.   Кредитираните суми се отчитат в евро съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (Финансовият регламент) (9) и Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията (10).

Член 10

Определяне на сумите, срокове за предоставяне, корекции

1.   След приспадане на разходите по събирането в съответствие с член 2, параграф 3и член 10, параграф 3 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом вписването на традиционните собствени ресурси, посочени в член 2, параграф 1, буква а) от това решение, се извършва най-късно на първия работен ден след деветнадесето число на втория месец, следващ месеца, през който правото е било констатирано, в съответствие с член 2 от настоящия регламент.

Въпреки това вписването на правата, които са посочени в отделни сметки съгласно член 6, параграф 3, втора алинея от настоящия регламент, трябва да се извърши най-късно на първия работен ден след деветнадесето число на втория месец, следващ месеца на възстановяване на тези права.

2.   Ако е необходимо, държавите членки могат да бъдат приканени от Комисията да изтеглят с един месец напред вписването на средства, различни от собствения ресурс на база ДДС и собствения ресурс на база БНД, въз основа на информацията, с която те разполагат на петнадесето число на същия месец.

Всяко изтеглено напред вписване се коригира през следващия месец по време на вписването, посочено в параграф 1. Тази корекция представлява отрицателно вписване на сума, равна на сумата, посочена в изтегленото на по-ранна дата вписване.

3.   Собственият ресурс на база ДДС и собственият ресурс на база БНД, като се отчитат ефектът върху тези ресурси от корекцията, предоставена на Обединеното кралство за бюджетните дисбаланси, и ефектът от брутното намаление, предоставено на Австрия, Дания, Нидерландия и Швеция, се кредитират на първия работен ден на всеки месец, като сумите представляват 1/12 част от съответния общ размер в бюджета, преобразувани в националните валути по обменния курс на последния ден с котировки от календарната година, която предхожда бюджетната година, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз, серия С.

С оглед на специфичните потребности за покриване на разходите на Европейския фонд за гарантиране на земеделието съгласно Регламент (ЕО) № 73/2009 и в зависимост от състоянието на паричната наличност на Съюза, държавите членки могат да бъдат приканени от Комисията да изтеглят с един или два месеца напред през първото тримесечие на финансовата година вписването на 1/12 или част от 1/12 от сумите в бюджета за собствения ресурс на база ДДС и собствения ресурс на база БНД, като се отчитат ефектът върху тези ресурси от корекцията, предоставена на Обединеното кралство за бюджетните дисбаланси, и ефектът от брутното намаление, предоставено на Австрия, Дания, Нидерландия и Швеция.

След първото тримесечие поисканото месечно вписване не може да надвишава 1/12 част от собствените ресурси на база ДДС и на база БНД, като в същото време остава в рамките на заложените за тази цел в бюджета суми.

Комисията уведомява за това държавите членки предварително, не по-късно от две седмици преди исканото вписване.

Разпоредбите на осма алинея относно сумата, подлежаща на вписване през януари всяка година, и разпоредбите на девета алинея, които се прилагат, ако бюджетът не е окончателно приет преди началото на финансовата година, се прилагат за тези авансови вписвания.

Всяка промяна в единната ставка на собствения ресурс на база ДДС, в ставката на собствения ресурс на база БНД, в корекцията, предоставена на Обединеното кралство с оглед бюджетните дисбаланси, и в нейното финансиране по членове 4 и 5 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом, както и във финансирането на брутното намаление, предоставено на Австрия, Дания, Нидерландия и Швеция, изисква окончателно приемане на коригиращ бюджет и води до нови корекции на 1/12 части, вписани от началото на финансовата година.

Тези повторни корекции се извършват при първото вписване след окончателното приемане на коригиращия бюджет, ако е приет преди шестнадесето число на месеца. В противен случай те се извършват при второто вписване след окончателното приемане. Чрез дерогация от член 11 от Финансовия регламент повторните корекции се вписват по сметките за финансовата година на съответния коригиращ бюджет.

Изчисляването на 1/12 части за януари на всяка финансова година се основава на сумите, предвидени в проектобюджета по член 314, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и конвертирани в националните валути по обменния курс на първия ден с котировки след 15 декември на календарната година, която предхожда бюджетната година; корекцията се извършва с вписването за следващия месец.

Ако бюджетът не е окончателно приет най-късно две седмици преди вписването за януари на следващата финансова година, държавите членки вписват в първия работен ден на всеки месец, включително януари, 1/12 част от сумата на собствения ресурс на база ДДС и на собствения ресурс на база БНД, като се отчитат ефектът върху тези ресурси от корекцията, предоставена на Обединеното кралство за бюджетните дисбаланси, и ефектът от брутното намаление, предоставено на Австрия, Дания, Нидерландия и Швеция, вписани в последния окончателно приет бюджет; корекцията се извършва на датата на първия падеж след окончателното приемане на бюджета, ако е приет преди шестнадесето число на месеца. В противен случай корекцията се прави на втората дата на падежа, следваща окончателното приемане на бюджета.

4.   Всяка държава членка въз основа на годишния отчет за основата на собствения ресурс на база ДДС, предвидена в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89, се дебитира със сума, изчислена от информацията, съдържаща се в посочения отчет чрез прилагане на единната ставка, приета за предходната финансова година, и се кредитира с извършените 12 плащания през посочената финансова година. Основата на собствения ресурс на база ДДС на всяка държава членка, обаче, към която се прилага посочената по-горе ставка, не може да надхвърля процента, определен съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом за нейния БНД в съответствие с член 2, параграф 7, първа алинея от това решение. Комисията изчислява салдото и своевременно уведомява държавите членки, за да могат те да го впишат в сметката, посочена в член 9, параграф 1 от настоящия регламент, на първия работен ден от месец декември същата година.

5.   Всякакви корекции на основата на собствения ресурс на база ДДС съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89, са основание всяка заинтересована държава членка, чиято основа, позволяваща тези корекции, не надвишава процентите, определени в член 2, параграф 1, буква б) и член 10, параграф 2 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом, да извърши следните корекции на салдото, посочено в параграф 4 от настоящия член:

корекциите съгласно член 9, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89, извършени до 31 юли, са основание за обща корекция, която да се впише в сметката, посочена в член 9, параграф 1 от настоящия регламент, на първия работен ден от месец декември същата година. Въпреки това може да се впише специфична корекция преди тази дата, ако заинтересованата държава членка и Комисията постигнат съгласие;

когато предприетите от Комисията мерки за коригиране на базата съгласно член 9, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 водят до корекция на вписванията в сметката, посочена в член 9, параграф 1 от настоящия регламент, тази корекция се извършва на дата, определена от Комисията в съответствие с посочените мерки.

Промените в БНД в съответствие с параграф 7 от настоящия член също така водят до корекция на салдото на всяка държава членка, чиято коригирана база, като се имат предвид корекциите, посочени в първата алинея на настоящия параграф, се ограничава с процентите, определени съгласно член 2, параграф 1, буква б) и член 10, параграф 2 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом.

Комисията своевременно уведомява държавите членки за тези корекции, за да могат те да ги впишат в сметката, посочена в член 9, параграф 1, на първия работен ден от месец декември същата година.

Въпреки това може да се впише специфична корекция по всяко време, ако заинтересованата държава членка и Комисията постигнат съгласие.

6.   Въз основа на цифрите за общия размер на БНД по пазарни цени и неговите компоненти за предходната година, предоставени от държавите членки в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003, всяка държава членка се дебитира със сума, която се изчислява, като спрямо БНД се прилага ставката, приета за предходната финансова година, и се кредитира с плащанията, извършени през тази предходна финансова година. Комисията съставя салдото и своевременно уведомява държавите членки, за да могат те да го впишат в сметката, посочена в член 9, параграф 1 от настоящия регламент, на първия работен ден от месец декември същата година.

7.   Всякакви промени в БНД за предходни финансови години съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003, при спазването на член 5 от него, е основание всяка заинтересована държава членка да извърши корекция на салдото, установено съгласно параграф 6 от настоящия член. Тази корекция се извършва по начина, определен в параграф 5, първа алинея от настоящия член. Комисията уведомява държавите членки за тези корекции, за да могат те да ги впишат в сметката, посочена в член 9, параграф 1 от настоящия регламент, на първия работен ден от месец декември същата година. След 30 септември на четвъртата година, следваща дадена финансова година, не се вземат под внимание никакви промени в БНД, освен по точките, нотифицирани в рамките на този срок или от Комисията, или от държавата членка.

8.   Операциите, посочени в параграфи 4 — 7, представляват изменения на приходите по отношение на финансовата година, през която те възникват.

Сумата на приходите, които са заложени в бюджета за текущата финансова година, може да се увеличава или намалява с коригиращ бюджет със сумата, получена от тези операции в съответствие с член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014.

9.   Не се допуска последващо преразглеждане на финансирането на брутното намаление, предоставено на Австрия, Дания, Нидерландия и Швеция, при евентуална промяна в данните за БНД съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003.

Член 11

Корекция за неучастие

1.   Когато съгласно ДФЕС и Протоколи 21 и 22 към него дадена държава членка не участва във финансирането на конкретно действие или политика на Съюза, тя има право на корекция, изчислена в съответствие с параграф 2 от настоящия член, на сумата, платена от нея в собствените ресурси, по отношение на всяка година, в която не е участвала.

2.   Комисията изчислява корекцията през годината след съответната финансова година, когато определя салдата за БНД съгласно член 10 от настоящия регламент.

Изчислението се основава на данните за съответната финансова година:

а)

агрегиран БНД по пазарни цени и неговите компоненти;

б)

бюджетно отразяване на оперативните разходи, които отговарят на съответната мярка или политика.

Корекцията се равнява на произведението от общия размер на съответните разходи, с изключение на финансираните от участващи трети страни, и процента на БНД на съответната държава членка, която има право на корекция, от БНД на всички държави членки. Корекцията се финансира от участващите държави членки по скала, определена като се раздели съответният им БНД на БНД на всички участващи държави членки. За целите на изчисляването на корекцията сумите се преобразуват от националните валути в евро по обменния курс за последния ден с котировка на календарната година, която предхожда съответната бюджетна година.

Корекцията за всяка съответна година се извършва еднократно и е окончателна при последващи изменения на данните за БНД.

3.   Комисията информира своевременно държавите членки за размера на корекцията, за да кредитират с него сметката по член 9, параграф 1 от настоящия регламент на първия работен ден от декември.

Член 12

Лихва върху сумите, предоставени със закъснение

1.   Всяко забавено плащане при вписването по сметката, посочена в член 9, параграф 1, води до плащане на лихви от съответната държава членка.

При все това събирането на лихви в размер на по-малко от 500 EUR не се извършва.

2.   Когато държавите членки принадлежат към икономическия и паричен съюз, лихвеният процент се равнява на публикувания в Официален вестник на Европейския съюз, серия С, който Европейската централна банка прилага по отношение на основните си операции по рефинансиране, на първо число на месеца на падежа, завишен с два процентни пункта.

Този лихвен процент се увеличава с 0,25 процентни пункта за всеки месец на забавяне. Завишеният лихвен процент се прилага за целия период на забавено плащане.

3.   Когато държавите членки не принадлежат към икономическия и паричен съюз, лихвеният процент се равнява на прилагания на първо число от съответния месец от централните банки за основните им операции по рефинансиране, завишен с два процентни пункта или — за държавите членки, за които няма обявен лихвен процент на централната банка — най-равностойният лихвен процент за първото число на съответния месец на паричния пазар на държавата членка, завишен с два процентни пункта.

Този лихвен процент се увеличава с 0,25 процентни пункта за всеки месец на забавяне. Завишеният лихвен процент се прилага за целия период на забавено плащане.

4.   За изплащането на лихвите, посочени в параграф 1, се прилагат mutatis mutandis разпоредбите на член 9, параграфи 2 и 3.

Член 13

Несъбираеми суми

1.   Държавите членки се задължават да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че сумите, които съответстват на правата, констатирани съгласно член 2, се предоставят на Комисията при условията, предвидени в настоящия регламент.

2.   Държавите членки се освобождават от задължението да предоставят на разположение на Комисията сумите, които съответстват на вземанията, констатирани съгласно член 2, които се оказват несъбираеми поради която и да е от следните причини:

а)

поради непреодолима сила;

б)

по други причини извън техния контрол.

Размерът на установените вземания се обявява за несъбираем с решение на компетентния административен орган, който установява, че те са несъбираеми.

Размерът на установените вземания се смята за несъбираем не по-късно след изтичането на петгодишен срок от датата, на която сумата е установена съгласно член 2 или — в случай на обжалване по административен или съдебен ред — от датата на произнасяне, съобщаване или публикуване на окончателното решение.

Ако са получени частични плащания, максималният петгодишен срок започва от датата на последното плащане, когато то не изчиства задължението.

Обявените или смятаните за несъбираеми суми се отстраняват окончателно от отделните сметки по член 6, параграф 3, втора алинея. Те се представят в приложение към тримесечния отчет по член 6, параграф 4, първа алинея и ако това е приложимо — в тримесечните описания по член 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014.

3.   В тримесечен срок след административното решение по параграф 2 от настоящия член или в съответствие със сроковете, посочени в този параграф, държавите членки предоставят на Комисията доклад с информация за случаите, когато са приложени разпоредбите на параграф 2 от настоящия член, при условие че констатираните вземания надхвърлят 50 000 EUR.

Този доклад съдържа всички необходими факти за пълно проучване на причините по параграф 2, букви а) и б) от настоящия член, попречили на съответната държава членка да предостави въпросните суми, както и на мерките за възстановяване на средствата, които държавата членка е предприела в съответния случай или съответните случаи.

Докладът се съставя по установен от Комисията образец. За тази цел Комисията приема актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат съгласно процедурата по консултиране, посочена в член 16, параграф 2.

4.   В срок от шест месеца след получаване на доклада по параграф 3 Комисията съобщава своите бележки на съответната държава членка.

Когато Комисията смята за необходимо да поиска допълнителна информация, шестмесечният срок започва да тече от датата на получаване на поисканата допълнителна информация.

ГЛАВА IV

УПРАВЛЕНИЕ НА НАЛИЧНИТЕ РЕСУРСИ

Член 14

Изисквания във връзка с управлението на наличните ресурси

1.   Комисията тегли от сумите, кредитирани по сметките, посочени в член 9, параграф 1, до необходимата степен за покриване на нуждите си от налични средства, произтичащи от изпълнението на бюджета.

2.   Ако нуждите от налични пари надвишават активите по сметките, Комисията може да тегли средства, надхвърлящи общата сума на тези активи, при условие че в бюджета има заделени средства и в рамките на собствените ресурси, заложени в бюджета. В този случай тя уведомява предварително държавите членки за предвидимите превишения.

3.   Единствено в случай на забава по сключен или по гарантиран заем съгласно регламентите и решенията на Съвета, при обстоятелства, при които Комисията не може своевременно да прибегне до други мерки, които са предвидени от финансовите разпоредби и се прилагат за тези заеми, за да се осигури съблюдаване на правните задължения на Съюза към заемодателите, временно могат да се прилагат разпоредбите на параграфи 2 и 4, независимо от условията в параграф 2, за да се обслужват задълженията на Съюза.

4.   Разликата между общата сума на активите и нуждите от налични средства се разпределя между държавите членки, доколкото е възможно, пропорционално на предвидените приходи, постъпващи в бюджета от всяка една от тях.

Член 15

Изпълняване на платежни нареждания

1.   Държавите членки или определените от тях органи изпълняват платежните нареждания на Комисията съгласно инструкциите на Комисията и в срок от не повече от три работни дни след тяхното получаване. Но при сделки, които предполагат движение на парични наличности, държавите членки изпълняват нарежданията в поискания от Комисията срок.

2.   Държавите членки или определените от тях органи изпращат на Комисията по електронен път най-късно на втория работен ден след извършване на всяка операция извлечение от сметка, където са посочени съответните движения на средства.

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 16

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Консултативния комитет по собствените ресурси, посочен в член 7 от Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 17

Преходна разпоредба относно лихвения процент

Лихвеният процент по член 11 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 в неговата версия преди влизането в сила на Регламент (ЕО, Евратом) № 2028/2004 на Съвета (11) продължава да се прилага за изчисляването на лихвите за забавено плащане, когато падежът настъпва преди 1 декември 2004 г.

Член 18

Отмяна

1.   Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 се отменя.

2.   Позоваванията на отменения регламент се смятат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 19

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на влизане в сила на Решение 2014/335/ЕС, Евратом.

Той се прилага от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 май 2014 година.

За Съвета

Председател

Ch. VASILAKOS


(1)  Становище № 2/2012 от 20 март 2012 г. (ОВ C 112, 18.4.2012 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите (ОВ L 130, 31.5.2000 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (вж. стр. 29 от настоящия брой на Официален вестник).

(4)  Решение 2014/335/ЕО, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (вж. стр. 105 от настоящия брой на Официален вестник).

(5)  Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета от 15 юли 2003 г. за хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16).

(7)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(8)  Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета от 29 май 1989 г. за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност (ОВ L 155, 7.6.1989 г., стр. 9).

(9)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(10)  Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕО, Евратом) № 2028/2004 на Съвета от 16 ноември 2004 г. за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 за изпълнение на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата на собствените ресурси на Общностите (ОВ L 352, 27.11.2004 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОТМЕНЕНИЯТ РЕГЛАМЕНТ И СПИСЪК НА НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ

Регламент на Съвета (EО, Евратом) № 1150/2000

(ОВ L 130, 31.5.2000, стр. 1)

Регламент на Съвета (EО, Евратом) № 2028/2004

(ОВ L 352, 27.11.2004, стр. 1)

Регламент на Съвета (EО, Евратом) № 105/2009

(ОВ L 36, 5.2.2009, стр. 1)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3, първа, втора и трета алинея

Член 3, първа, втора и трета алинея

Член 3, четвърта алинея

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6, параграфи 1 и 2

Член 6, параграфи 1 и 2

Член 6, параграф 3, буква а)

Член 6, параграф 3, първа алинея

Член 6, параграф 3, буква б)

Член 6, параграф 3, втора алинея

Член 6, параграф 3, буква в)

Член 6, параграф 3, трета алинея

Член 6, параграф 3, буква г)

Член 6, параграф 3, четвърта алинея

Член 6, параграф 4, първа алинея, буква а), първо изречение

Член 6, параграф 4, първа алинея, буква а)

Член 6, параграф 4, първа алинея, буква а), второ изречение

Член 6, параграф 4, втора алинея

Член 6, параграф 4, първа алинея, буква б), първо изречение

Член 6, параграф 4, първа алинея, буква б)

Член 6, параграф 4, първа алинея, буква б), второ изречение

Член 6, параграф 4, трета алинея

Член 6, параграф 4, втора алинея

Член 6, параграф 4, четвърта алинея

Член 6, параграф 5

Член 7

Член 7

Член 8, първа алинея

Член 8

Член 8, втора алинея

Член 9, параграф 1

Член 9, параграф 1

Член 9, параграф 1a

Член 9, параграф 2

Член 9, параграф 2

Член 9, параграф 3

Член 10, параграфи 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7

Член 10, параграфи 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7

Член 10, параграф 8

Член 10, параграф 8, първа алинея

Член 10, параграф 9

Член 10, параграф 9

Член 10, параграф 10

Член 10а

Член 11

Член 11, параграф 1

Член 12, параграф 1, първа алинея

Член 12, параграф 1, втора алинея

Член 11, параграфи 2, 3 и 4

Член 12, параграфи 2, 3 и 4

Член 12, параграфи 1, 2, 3 и 4

Член 14

Член 12, параграф 5, първа алинея

Член 15, параграф 1

Член 12, параграф 5, втора алинея

Член 15, параграф 2

Член 15

Член 16, първа и втора алинея

Член 16, трета алинея

Член 10, параграф 8, втора алинея

Член 17, параграфи 1 и 2

Член 13, параграфи 1 и 2

Член 17, параграф 3, първа алинея

Член 13, параграф 3, първа алинея

Член 17, параграф 3, втора алинея

Член 17, параграф 3, трета алинея

Член 13, параграф 3, втора алинея

Член 13, параграф 3, трета алинея

Член 17, параграф 4

Член 13, параграф 4

Член 17, параграф 5

Член 18

Член 19

Член 20

Член 21

Член 16

Член 21а

Член 17

Член 22

Член 23

Член 18

Член 19

Приложение

 

 

Приложение I

Приложение II