7.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 168/29


РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) № 608/2014 НА СЪВЕТА

от 26 май 2014 година

за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 311, четвърта алинея от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (1), и по-специално член 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

в съответствие със специалната законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

Прозрачността на системата на собствените ресурси на Съюза следва да се гарантира с предоставяне на подходяща информация на бюджетния орган. Поради това държавите членки следва да пазят на разположение на Комисията и при необходимост да ѝ изпращат нужните документи и информация, за да може тя да упражнява правомощията, които са ѝ предоставени по отношение на собствените ресурси на Съюза.

(2)

Договореностите, съгласно които държавите членки, отговарящи за събирането на собствените ресурси, докладват на Комисията, следва да предоставят на Комисията възможността да следи техните действия по възстановяване на собствените ресурси, по-конкретно в случаите на измами и нередности.

(3)

За да се осигури балансиран бюджет, всеки излишък на приходите на Съюза спрямо общите реални разходи през дадена финансова година следва да се пренесе за следващата финансова година. Поради това следва да се определи остатъкът, който трябва да бъде пренесен.

(4)

Държавите членки следва да извършват проверки и проучвания във връзка с констатирането и предоставянето на собствените ресурси на Съюза. За да се улесни прилагането на финансовите правила относно собствените ресурси, е необходимо да се осигури сътрудничество между държавите членки и Комисията.

(5)

По съображения за последователност и яснота следва да се определят разпоредбите, които обхващат правомощията и задълженията на инспекторите, упълномощени от Комисията да извършват проверки във връзка със собствените ресурси на Съюза, като се вземе предвид специфичният характер на всеки собствен ресурс. Следва да се определят условията, при които упълномощените инспектори изпълняват своите задачи, и по-конкретно — правилата, които всички длъжностни лица на ЕС, другите служители на Съюза и командированите национални експерти трябва да спазват по отношение на професионалната поверителност и защитата на личните данни. Необходимо е да се установят статутът на командированите национални експерти и възможността съответната държава членка да възрази срещу присъствието по време на проверка на служители от други държави членки.

(6)

По съображения за съгласуваност някои разпоредби от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета (2) следва да бъдат включени в настоящия регламент. Тези разпоредби се отнасят до изчисляването и включването в бюджета на остатъка, до контрола и надзора на собствените ресурси и до съответните изисквания за докладване, както и до Консултативния комитет по собствените ресурси.

(7)

За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(8)

За приемането на актовете за изпълнение следва да се използва процедурата по консултиране, за да се установят подробни правила за докладване на измами и нередности, засягащи вземанията на традиционни собствени ресурси и годишните доклади на държавите членки относно техните проверки предвид на техническия характер на тези актове, необходими за целите на докладването.

(9)

За разпоредбите от общ характер, приложими за всички видове собствени ресурси и обхващащи контрола и надзора на приходите, включително съответните изисквания за докладване, се изисква подходящ парламентарен контрол, така както е установено в Договорите.

(10)

Регламент (EО, Евратом) № 1026/1999 на Съвета (4) следва да бъде отменен.

(11)

Бяха проведени консултации с Европейската сметна палата и Европейския икономически и социален комитет и те дадоха становища (5).

(12)

По съображения за последователност и като се има предвид член 11 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на влизане в сила на посоченото решение и следва да се прилага от 1 януари 2014 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ

Член 1

Изчисляване и включване на остатъка в бюджета

1.   За целите на прилагането на член 7 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом балансът за дадена финансова година се състои от разликата между всички приходи, събрани във връзка с тази финансова година, и сумата на плащанията, извършени спрямо бюджетните кредити за тази финансова година, увеличени със сумата на бюджетните кредити за същата финансова година, пренесени по силата на член 13 от Регламент (EС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (6) (наричан по-нататък „Финансовият регламент“).

Тази разлика се увеличава или намалява с нетния размер на бюджетните кредити, пренесени от предходни финансови години, които са отменени. Чрез дерогация от член 8, параграф 1 от Финансовия регламент разликата също се увеличава или намалява със следното:

а)

извършените в повече плащания спрямо едногодишните бюджетни кредити, пренесени от предходната финансова година съгласно член 13, параграфи 1 и 4 от Финансовия регламент, в резултат на промените в курса на еврото;

б)

резултата от печалбите и загубите от курсови разлики през финансовата година.

2.   Преди края на месец октомври на всяка финансова година Комисията прави прогноза за собствените ресурси, събрани за цялата година, въз основа на данните, с които разполага по това време. Всички оценими разлики във връзка с първоначалните прогнози могат да доведат до писмо за коригиране на проектобюджетa за следващата финансова година или до коригиращ бюджет за текущата финансова година.

ГЛАВА II

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО КОНТРОЛА И НАДЗОРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТНОСНО СЪОТВЕТНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ

Член 2

Мерки за контрол и надзор

1.   Собствените ресурси, посочени в член 2, параграф 1 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом, се контролират според предвидените в настоящия регламент условия, без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета (7) и Регламент (EО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета (8).

2.   Държавите членки вземат всички необходими мерки, за да се гарантира, че собствените ресурси, посочени в член 2, параграф 1 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом, са предоставени на Комисията.

3.   Когато мерките за контрол и надзор се отнасят до традиционните собствени ресурси, посочени в член 2, параграф 1, буква а) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом:

а)

държавите членки извършват проверките и проучванията във връзка с констатирането и предоставянето на тези собствени ресурси;

б)

държавите членки извършват допълнителни проверки по искане на Комисията. В своето искане Комисията посочва причините за допълнителната проверка. Комисията може да поиска да ѝ бъдат изпратени определени документи;

в)

по искане на Комисията държавите членки я привличат за участие в проверките, които извършват. Когато Комисията е привлечена за участие в дадена проверка, тя има достъп, доколкото това е необходимо за прилагането на настоящия регламент, до оправдателните документи, отнасящи се до констатирането и предоставянето на собствените ресурси, и до всички други подходящи документи, свързани с тези оправдателни документи;

г)

самата Комисия може да извършва проверки на място. Инспекторите, упълномощени от Комисията да извършват такива проверки, имат достъп до документите съгласно условията за извършване на проверките, посочени по буква в). Държавите членки улесняват тези проверки;

д)

проверките, посочени в букви а) — г), не засягат:

i)

проверките, извършвани от държавите членки в съответствие с техните национални закони, подзаконови актове или административни разпоредби;

ii)

мерките, предвидени в членове 287 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС);

iii)

договореностите във връзка с проверките по силата на член 322, параграф 1, буква б) от ДФЕС.

4.   Когато мерките за контрол и надзор се отнасят до собствения ресурс на база данък добавена стойност (ДДС), посочен в член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом, те се извършват в съответствие с член 11 от Регламент (EИО, Евратом) № 1553/89.

5.   Когато мерките за контрол и надзор се отнасят до собствения ресурс на база брутен национален доход (БНД), посочен в член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом:

а)

заедно със съответната държава членка всяка година Комисията проверява предоставените агрегирани стойности за грешки, допуснати при съставянето, особено в случаите, съобщени от комитета по БНД, установен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003. При това действие Комисията може в отделни случаи да разгледа също така изчисленията и статистическите бази, с изключение на информацията за отделните дружества или лица, в случаите, в които правилна оценка иначе не би била възможна;

б)

Комисията има достъп до документите във връзка със статистическите процедури и основната статистическа информация, посочена в член 3 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003.

6.   За целите на мерките за контрол и надзор съгласно параграфи 3, 4 и 5 от настоящия член Комисията може да поиска от държавите членки да ѝ изпращат съответните документи или доклади, отнасящи се до системите, използвани за събиране на собствените ресурси, или да предоставят посочените документи или доклади на Комисията.

Член 3

Правомощия и задължения на упълномощените инспектори на Комисията

1.   Комисията назначава специално за целта на извършването на проверките по член 2 някои от своите длъжностни лица или други служители („упълномощени инспектори“).

За всяка проверка Комисията предоставя на упълномощените инспектори писмен мандат, в който се посочват тяхната самоличност и официална функция.

Лицата, поставени от държавите членки на разположение на Комисията като командировани национални експерти, могат да участват в проверките.

С изричното и предварително съгласие на съответната държава членка Комисията може да поиска помощта на служители от други държави членки като наблюдатели. Комисията гарантира, че тези служители съблюдават разпоредбите на параграф 3.

2.   По време на проверките на традиционните собствени ресурси и на собствения ресурс на базата на ДДС, посочени съответно в член 2, параграфи 3 и 4, упълномощените инспектори действат по начин, съвместим с правилата, приложими за служителите на съответната държава членка. Те са задължени да пазят професионална тайна съгласно условията, определени в параграф 3 от настоящия член.

За целите на проверките на собствения ресурс на база ДДС, посочен в член 2, параграф 5, Комисията спазва националните правила за поверителността на статистическата информация.

Даден упълномощен инспектор може при необходимост да се свърже с длъжниците, но само в контекста на проверките на традиционните собствени ресурси и само чрез компетентните органи, чиито процедури по събиране на собствените ресурси са предмет на проверката.

3.   Информацията, съобщена или получена под каквато и да е форма по силата на настоящия регламент, подлежи на професионална тайна и получава защитата, предоставяна на подобна информация съгласно националните закони на държавата членка, в която е събрана, и съгласно съответните разпоредби, приложими за институциите на Съюза.

Информацията не трябва да бъде съобщавана на лица, различни от лицата в институциите на Съюза или държавите членки, чието задължение е да са запознати с нея, нито трябва да се използва за цели, различни от целите, установени в настоящия регламент, без предварителното съгласие на държавата членка, в която е събрана.

Първа и втора алинея се прилагат за длъжностните лица и другите служители на Съюза и за командированите национални експерти.

4.   Комисията гарантира, че упълномощените инспектори и другите лица, действащи от нейно име, спазват разпоредбите на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9) и на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (10) и другите правила на Съюза и националните правила относно защитата на личните данни.

Член 4

Подготвяне и управление на проверките

1.   В надлежно обосновано съобщение Комисията своевременно уведомява за проверка държавата членка, в която тя ще бъде извършена. Инспекторите на съответната държава членка могат да участват в тази проверка.

2.   За проверките на традиционните собствени ресурси, при които Комисията е привлечена за участие съгласно член 2, параграф 3, и на собствения ресурс на база ДДС съгласно член 2, параграф 4 организирането на работата и връзките с участващите в проверката служби се осигуряват от службата, определена от съответната държава членка.

3.   Проверките на място на традиционните собствени ресурси, посочени в член 2, параграф 3, буква г), се извършват от упълномощените инспектори. За целите на организирането на работата и за целите на връзките със службите и при необходимост с длъжниците, участващи в проверката, преди каквито и да е проверки на място инспекторите установяват необходимите контакти със служителите, определени от съответната държава членка. За този вид проверки мандатът се придружава от документ, посочващ целите и предназначението на проверката.

4.   Проверките относно собствения ресурс на база БНД, посочен в член 2, параграф 5, се извършват от упълномощените инспектори. За целите на организирането на работата тези инспектори установяват необходимите контакти с компетентните администрации в държавите членки.

5.   Държавите членки гарантират, че службите или агенциите, отговарящи за констатирането, събирането и предоставянето на собствените ресурси, и органите, на които са възложили извършването на проверките на тези собствени ресурси, оказват на упълномощените инспектори необходимото съдействие за изпълнение на задълженията им.

За целите на проверките на място на традиционните собствени ресурси, посочени в член 2, параграф 3, буква г), съответните държави членки своевременно уведомяват Комисията за самоличността и официалната функция на лицата, определени да участват в тези проверки и да оказват на упълномощените инспектори всякакво съдействие за изпълнение на задълженията им.

6.   В срок от три месеца резултатите от контрола и проверките по член 2, с изключение на проверките, извършени от държавите членки по член 2, параграф 3, букви а) и б), се предоставят по подходящите канали на вниманието на съответната държава членка. Държавата членка предоставя своите коментари в срок от три месеца от получаване на доклада. При все това по надлежно обосновани причини Комисията може да поиска от съответната държава членка да предостави коментарите си по конкретни точки в срок от един месец от получаването на доклада. Съответната държава членка може да откаже да отговори посредством съобщение, в което се посочват причините, които не ѝ позволяват да отговори на искането на Комисията.

След това резултатите и коментарите, посочени в първата алинея, заедно с обобщаващия доклад, изготвен във връзка с проверките на собствения ресурс на база ДДС, се предоставят на вниманието на всички държави членки.

Когато при проверките на място или при съвместните проверки на традиционните собствени ресурси се установи необходимост от изменение или коригиране на данните в отчетите или декларациите, изпратени на Комисията във връзка със собствените ресурси, и произтичащите корекции трябва да се извършат чрез текущ отчет или декларация, съответните промени се посочват в използвания по този начин отчет или декларация посредством подходящи бележки.

Член 5

Докладване на измамите и нередностите, засягащи вземанията на традиционни собствени ресурси

1.   През двата месеца след края на всяко тримесечие държавите членки изпращат на Комисията описание на откритите случаи на измама и нередности за вземания на стойност над 10 000 EUR във връзка с традиционните собствени ресурси, посочени в член 2, параграф 1, буква а) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом.

В срока по първа алинея всяка държава членка предоставя информация за позицията по отношение на вече съобщените на Комисията случаи на измама и нередности, за които по-рано не е съобщено, че средствата са възстановени, анулирани или невъзстановени.

2.   Комисията приема актове за изпълнение, установяващи данните от описанията, посочени в параграф 1от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 7, параграф 2.

3.   В доклада на Комисията по член 325, параграф 5 от ДФЕС се включва обобщение на уведомленията, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Член 6

Докладване от държавите членки за техните проверки на традиционните собствени ресурси

1.   Държавите членки предоставят на Комисията подробни годишни доклади за своите проверки във връзка с традиционните собствени ресурси и резултатите от тези проверки, данните като цяло и всички принципни въпроси относно най-важните проблеми, възникващи от прилагането на съответните регламенти за прилагане на Решение 2014/335/ЕС, Евратом, и по-конкретно спорните въпроси. Докладите се изпращат на Комисията най-късно до 1 март на годината, следваща съответната финансова година. Въз основа на тези доклади Комисията съставя обобщаващ доклад, който се предоставя на вниманието на всички държави членки.

2.   Комисията приема актове за изпълнение, установяващи форма за посочените в параграф 1 от настоящия член годишни доклади на държавите членки. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 7, параграф 2.

3.   На всеки три години Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за функционирането на договореностите във връзка с проверките на традиционните собствени ресурси, посочени в член 2, параграф 3.

ГЛАВА III

КОМИТЕТ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 7

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Консултативния комитет по собствените ресурси (ККСР). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 8

Заключителни разпоредби

Регламент (ЕО, Евратом) № 1026/1999 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент и на разпоредбите на Регламент (ЕО, Евратом) 1150/2000, отменен с Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета (11), посочени в таблицата на съответствието в приложението към настоящия регламент, се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат в съответствие с въпросната таблица.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на влизане в сила на Решение 2014/335/ЕС, Евратом.

Той се прилага от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 май 2014 година.

За Съвета

Председател

Ch. VASILAKOS


(1)  Вж. страница 105 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите (ОВ L 130, 31.5.2000 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(4)  Регламент (EО, Евратом) № 1026/1999 на Съвета от 10 май 1999 г. за определяне на правомощията и задълженията на служителите, оправомощени от Комисията да извършват контрол и инспекции на собствените ресурси на Общността (ОВ L 126, 20.5.1999 г., стр. 1).

(5)  Становище № 2/2012 на Европейската сметна палата от 20 март 2012 г. (ОВ C 112, 18.4.2012 г., стр. 1) и Становище на Европейския икономически и социален комитет от 29 март 2012 г. (ОВ C 181, 21.6.2012 г., стр. 45).

(6)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета от 29 май 1989 г. за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност (ОВ L 155, 7.6.1989 г., стр. 9).

(8)  Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003 на Съвета от 15 юли 2003 г. за хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) (ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 1).

(9)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(10)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(11)  Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (вж. страница 39 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕО, Евратом) № 1026/1999

Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000

Настоящият регламент

 

От член 1 до член 6, параграф 4

 

Член 6, параграф 5

Член 5, параграф 1

 

Членове 7 — 12

 

Член 15

Член 1, параграф 1

 

Член 16, параграфи 1 и 2

Член 1, параграф 2

 

Член 16, трета алинея

 

Член 17, параграфи 1 — 4

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 2

 

Член 17, параграф 5, първо, второ и четвърто изречение

Член 6, параграф 1

 

Член 17, параграф 5, трето изречение

Член 5, параграф 3

 

Член 18, параграф 1

Член 2, параграф 3, буква а)

 

Член 18, параграф 2, първа алинея, буква а)

Член 2, параграф 3, буква б), първо и второ изречение

 

Член 18, параграф 2, първа алинея, буква б)

Член 2, параграф 3, буква в), първо изречение

 

Член 18, параграф 2, втора алинея, първо изречение

Член 2, параграф 3, буква г), трето изречение

 

Член 18, параграф 2, втора алинея, второ изречение

Член 2, параграф 3, буква в), второ изречение

 

Член 18, параграф 2, трета алинея, буква а)

Член 2, параграф 3, буква б), трето изречение

 

Член 18, параграф 2, трета алинея, буква б)

Член 4, параграф 6, трета алинея

 

Член 18, параграф 3, първо изречение

Член 2, параграф 3,буква г), първо изречение

 

Член 181, параграф 3, второ изречение

Член 2, параграф 3, буква г), второ изречение

 

Член 18, параграф 3, трето и четвърто изречение

Член 4, параграф 1

Член 2, параграф 3, буква г), второ изречение

 

Член 18, параграф 4

Член 2, параграф 3, буква д)

 

Член 18, параграф 5

Член 6, параграф 3

Член 2, параграф 4

 

Член 19, първо и второ изречение

Член 2, параграф 5, буква а)

Член 2, параграф 5, буква б)

Член 2, параграф 6

Член 1, първа алинея

 

Член 3, парграф 1, първа алинея

Член 1, втора алинея

 

Член 3, парграф 1, трета алинея

Член 1, трета алинея

 

Член 3, парграф 1, четвърта алинея

Член 2, параграфи 1 и 2

 

Член 2, параграф 3, първо изречение

 

Член 3, парграф 1, втора алинея

Член 2, параграф 3, второ изречение

 

Член 4, параграф 3, трето изречение

Член 3, параграф 1, букви а) и б)

 

Член 3, параграф 2, първа алинея

 

Член 19, трето изречение

Член 3, параграф 2, втора алинея

Член 3, параграф 1, буква в)

 

Член 3, параграф 2, трета алинея

Член 3, параграф 2, буква а)

 

Член 4, параграф 2

Член 3, параграф 2, буква б)

 

Член 4, параграф 3, първо и второ изречение

Член 3, параграф 2, буква в)

 

Член 4, параграф 4

Член 4

 

Член 4, параграф 5

Член 5, параграфи 1 и 2

 

Член 3, параграф 3

Член 5, параграф 3

 

Член 3, параграф 4

Член 6

 

Член 4, параграф 6, първа и втора алинея

Член 7

 

Член 8

 

 

Членове 20 — 23

Член 5, параграф 2

Член 6, параграф 2

 

Член 7

Член 8

Член 9