29.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EС) № 578/2014 НА СЪВЕТА

от 28 май 2014 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета от 18 януари 2012 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия (1), и по-специално член 32, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 18 януари 2012 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 36/2012.

(2)

Две лица и едно образувание следва да бъдат заличени от списъка на лицата и образуванията, за които се прилагат ограничителните мерки, съдържащ се в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012.

(3)

Информацията, отнасяща се до определени лица и образувания, изброени в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012, следва да се актуализира.

(4)

Поради това приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 следва да бъде изменено съответно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 май 2014 година.

За Съвета

Председател

E. VENIZELOS


(1)  ОВ L 16, 19.1.2012 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.

Изброените по-долу лица и образувания, както и свързаните образувания, се заличават от списъка, съдържащ се в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012:

A.   Лица

№ 14 Asif Shawkat

№ 178 Sulieman Maarouf

Б.   Образувания

№ 45 Syria International Islamic Bank.

II.

Вписванията за изброените по-долу лица, посочени в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012, се заменят със следните вписвания:

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

71.

Bushra (

Image

) Al-Assad (

Image

) (изв. още като Bushra Shawkat)

Дата на раждане: 24.10.1960 г.

Сестра на Bashar Al-Assad и вдовица на Asif Shawkat, заместник-началник на Генералния щаб за сигурност и разузнаване. Предвид тесните лични взаимоотношения и свързаните с тях финансови взаимоотношения със сирийския президент Bashar Al-Assad, тя се ползва от сирийския режим и е свързана с него.

23.3.2012 г.

108.

Д-р Mohammad (

Image

) (изв. още като Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

Image

)

Роден през 1945 г.;

място на раждане: Дамаск

Бивш министър на финансите. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

1.12.2011 г.

152.

Д-р Qadri (

Image

) (изв. още като Kadri) Jamil (

Image

) (изв. още като Jameel)

 

Бивш заместник министър-председател, отговарящ за външните работи и сирийските граждани в чужбина. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

156.

Инж. Hala (

Image

) Mohammad (

Image

) (изв. още като Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser (

Image

)

 

Бивш министър на туризма. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

158.

Инж. Subhi (

Image

) Ahmad (

Image

) Al Abdallah (

Image

) (изв. още като Al-Abdullah)

 

Бивш министър на селското стопанство и аграрната реформа. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

159.

Д-р Mohammad (

Image

) (изв. още като Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (

Image

) (изв. още като Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (

Image

) (изв. още като Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)

 

Бивш министър на висшето образование. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

161.

Д-р Mohamad (

Image

) (изв. още като Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (

Image

) (изв. още като Dhafer) Mohabak (

Image

) (изв. още като Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

 

Бивш министър на икономиката и външната търговия. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

163.

Д-р Safwan (

Image

) Al Assaf (

Image

)

 

Бивш министър на жилищното настаняване и градското развитие. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

164.

Инж. Yasser (

Image

) (изв. още като. Yaser) Al Siba'ii (

Image

) (изв. още като. Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)

 

Бивш министър на благоустройството. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

165.

Инж. Sa'iid (

Image

) (изв. още като Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi (

Image

) (изв. още като Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (

Image

)

 

Бивш министър на нефта и подземните ресурси. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

167.

Д-р Jassem (

Image

) (изв. още като Jasem) Mohammad (

Image

) (изв. още като Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (

Image

)

Роден през 1968 г.

Бивш министър на труда и социалните въпроси. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

169.

Д-р Adnan (

Image

) Abdo (

Image

) (изв. още като Abdou) Al Sikhny (

Image

) (изв. още като Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)

 

Бивш министър на промишлеността. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

174.

Mohammed (

Image

) Turki (

Image

) Al Sayed (

Image

)

 

Бивш министър на промишлеността. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

175.

Najm-eddin (

Image

) (изв. още като Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (

Image

) (изв. още като Khrait)

 

Бивш държавен министър. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.