20.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 148/36


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 529/2014 НА КОМИСИЯТА

от 12 март 2014 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за оценяване на степента на същественост на разширяването на обхвата и изменянето на вътрешнорейтинговия подход и на усъвършенствания подход за измерване

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 143, параграф 5, трета алинея и член 312, параграф 4, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 143, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, в приложния обхват на дадена рейтингова система попадат съответните видове експозиции, които могат да бъдат оценени от такава система.

(2)

В Регламент (ЕС) № 575/2013 се разграничават предвидените във вътрешнорейтинговия подход (ВРП) или в усъвършенствания подход за измерване (УПИ) съществени разширения на обхвата или изменения — които подлежат на одобрение, от останалите промени, за които се известява. За втория случай в Регламент (ЕС) № 575/2013 не е предвиден срок — т.е. дали за тях следва да се извести преди или след прилагането им. Може да се сметне, че за разширения на обхвата или изменения от второстепенно значение не е необходимо предварително известяване на компетентните органи. Освен това за институциите би било по-рационално и по-необременително да събират такива промени от второстепенно значение и да известяват периодично за тях компетентните органи. Всъщност подобен подход вече е надзорна практика в няколко държави членки. Следователно разширенията на обхвата и измененията, за които се изисква известяване, следва да бъдат допълнително разделени на такива, които трябва да бъдат съобщени преди да бъдат приложени, и други, които трябва да бъдат съобщени едва след прилагането им. Това допълнително ще позволи на компетентните органи да насочат ежедневното си внимание върху тези разширения на обхвата и изменения, които биха могли съществено да променят капиталовите изисквания или показателите на моделите или рейтинговите системи. То ще гарантира също така, че институциите разграничават разширенията на обхвата и измененията с първостепенно значение от тези с второстепенно значение въз основа на рисково-ориентиран надзорен подход. Такова разграничение между разширения на обхвата и изменения, за които се изисква известяване преди да бъдат приложени, и други, които трябва да бъдат съобщени едва след прилагането им, е уместно, тъй като известието преди прилагане ще позволи на компетентните органи да анализират дали настоящият регламент се прилага правилно. Така ще се намали и свързаното с надзора бреме за институциите.

(3)

Степента на същественост на разширенията на обхвата и измененията на моделите обикновено зависи от вида и категорията, за които такива промени се планират (което следва да бъде отразено в качествените критерии), както и от способността им да променят капиталовите изисквания или когато е приложимо — размера на рисково претеглените експозиции (което следва да бъдат отразено в количествените критерии). Следователно количествените критерии за анализ на степента на същественост на разширенията на обхвата или измененията следва да бъдат под формата на прагове, основани на процентната промяна на капиталовите изисквания или когато е приложимо — на размера на рисково претеглените експозиции преди и след изменението.

(4)

Докато при разширенията на обхвата и измененията в УПИ количественият праг следва за улеснение да се изчислява въз основа на капиталовите изисквания, за промените във ВРП той следва да се изчислява въз основа на размера на рисково претеглените експозиции, с цел да се избегне прекомерно въздействие от разликите в размера на направените корекции на кредитната оценка, които оказват влияние върху капиталовите изисквания, но не и върху размера на рисково претеглените експозиции. Нещо повече, при определянето на количествените прагове следва да се отчете цялостното въздействие на разширенията на обхвата или измененията върху изискуемия капитал въз основа както на вътрешните, така и на стандартизираните подходи, за да се види доколко са използвани вътрешните подходи при определянето на общите капиталови изисквания или на размера на рисково претеглените експозиции. Това се отнася за всички прагове при двата подхода, с изключение на втория праг в член 4, параграф 1, буква в), подточка ii) за ВРП и прага на предварително известяване за същия подход, които са замислени с оглед въздействието на промените върху размерите на рисково претеглените експозиции, попадащи в приложния обхват на даден модел. Както за ВРП, така и за УПИ изчисленията за измерване на въздействието на дадено разширение на обхвата или изменение следва да се правят към един и същ момент, тъй като съвкупността от експозиции (при ВРП) и профилът на риска (при УПИ) са сравнително стабилни във времето.

(5)

В съответствие с предвидения в член 101 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2) текущ преглед на разрешенията в сила за използване на вътрешни подходи компетентните органи могат по всяко време да предприемат целесъобразни надзорни мерки по отношение на разширяванията на обхвата или измененията на модела, за които са били известени. Това от една страна гарантира съблюдаването на изискванията в част трета, дял II, глава 3, раздел 6, част трета, дял III, глава 4 или част трета, дял IV, глава 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013. От друга страна е необходимо да се определят критерии за задействането на нови одобрения и уведомления за разширявания на обхвата или изменения на вътрешните подходи. Тези правила не следва да засягат подходите за преглед за надзорни цели на вътрешните модели или предвидените в член 20, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 575/2013 административни процедури.

(6)

Промените в постоянната частична употреба на вътрешните подходи или където е приложимо — в поетапното им въвеждане са обхванати от членове 148 и 150 (за ВРП) и член 314 (за УПИ) от Регламент (ЕС) № 575/2013. Поради това настоящият регламент не следва да обхваща тези промени.

(7)

Разрешението от компетентните органи се отнася за всички методи, процеси, контролни механизми, начини за събиране на данните и информационни системи на подходите, поради което настоящият регламент не следва да обхваща постоянното привеждане в съответствие на моделите към използваните за изчисленията набори от данни въз основа на одобрените методи, процеси, контролни механизми, начини за събиране на данните и информационни системи.

(8)

С цел компетентните органи да могат да преценят дали институциите прилагат правилно правилата за оценка на степента на същественост на разширенията на обхвата и измененията институциите следва да им представят подходяща документация. С цел да се намали свързаното с надзора бреме за институциите и да се повиши ефективността и ефикасността на процедурите на компетентните органи в това отношение, следва да бъдат създадени правила за определяне на изискванията във връзка с придружаващите документи на заявленията за одобрение или известяване на разширенията на обхвата и измененията.

(9)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на Комисията от Европейския банков орган.

(10)

Разпоредбите на настоящия регламент са тясно свързани, тъй като се отнасят до разширения на обхвата и/или изменения на УПИ и промени във ВРП във връзка с капиталовите изисквания за кредитен и операционен риск и тъй като съответните надзорни аспекти и процедури са подобни при тези два вида вътрешни подходи. С цел осигуряването на съгласуваност между тези разпоредби и за улесняване придобиването на цялостна представа и координирания достъп до тях от лицата, обхванати от тези задължения, е желателно те да влязат в сила едновременно, както и всички изискуеми от Регламент (ЕС) № 575/2013 регулаторни технически стандарти във връзка с разширяването на обхвата и изменянето на вътрешните модели за оценка на кредитния и операционния риск да бъдат включени в един единствен регламент. Предвид факта, че предметът на буква а) от член 312, параграф 4, първа алинея е различен, в настоящия регламент са взети предвид само букви б) и в).

(11)

Европейският банков орган проведе обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от създадената по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3) Група на участниците от банковия сектор,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят редът и условията за оценяване степента на същественост на разширенията на обхвата и измененията на разрешените по силата на Регламент (ЕС) № 575/2013 вътрешнорейтингови подходи и усъвършенствани подходи за измерване, включително редът и условията за известяване на тези разширения на обхвата и изменения.

Член 2

Категории разширения на обхвата и изменения

1.   Степента на същественост на промените, при вътрешнорейтинговия подход, в приложния обхват на дадена рейтингова система или на подхода на вътрешните модели, прилаган към капиталовите експозиции, или на измененията на рейтинговата система или на подхода на вътрешните модели, прилаган към капиталовите експозиции (оттук нататък „промени във ВРП“), както и степента на същественост на разширяването на обхвата или изменянето на усъвършенствания подход за измерване (оттук нататък „разширения на обхвата и изменения на УПИ“), се класифицират в една от следните категории:

а)

съществени разширения на обхвата и изменения, за които съгласно член 143, параграф 3 и член 312, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 се изисква разрешение от компетентните органи;

б)

други разширения на обхвата и изменения, за които се изисква известяване на компетентните органи.

2.   Посочените в параграф 1, буква б) разширения на обхвата и изменения допълнително се класифицират като:

а)

разширения на обхвата и изменения, за които се изисква известяване преди прилагането им;

б)

разширения на обхвата и изменения, за които се изисква известяване след прилагането им.

Член 3

Принципи на класифицирането на разширенията на обхвата и измененията

1.   Промените във ВРП се класифицират съгласно настоящия член и членове 4 и 5.

Разширенията на обхвата и измененията в УПИ се класифицират съгласно настоящия член и членове 6 и 7.

2.   Когато от институциите се изисква да изчислят количественото въздействие на всяко разширение на обхвата или изменение върху капиталовите изисквания или когато е приложимо — върху размера на рисково претеглените експозиции, те прилагат следната методика:

а)

за оценяването на количественото въздействие институциите използват най-актуалните налични данни;

б)

когато не е възможно да се оцени точно количественото въздействие, институциите го оценяват въз основа на представителна извадка или други надеждни статистически изводи;

в)

за промените, които нямат пряко количествено въздействие, не се изчислява количественото въздействие по член 4, параграф 1, буква в) (за ВРП) или член 6, параграф 1, буква в) (за УПИ).

3.   Същественото разширение на обхвата или изменение не се разделя на няколко изменения или разширения на обхвата с по-ниска степен на същественост.

4.   При съмнение институциите класифицират разширенията на обхвата и измененията в категорията с най-висока потенциална степен на същественост.

5.   Когато компетентните органи предоставят разрешение за съществено разширяване на обхвата или изменяне, институциите изчисляват капиталовите изисквания въз основа на одобреното разширение на обхвата или изменение от датата, посочена в новото разрешение, с което се заменя предишното. При неспазване на посочената в разрешението дата за одобрено от компетентните органи разширяване на обхвата или изменение е необходимо ново разрешение от компетентните органи, което се прилага без ненужно забавяне.

6.   Ако институцията се забави с одобреното от компетентния орган разширяване на обхвата или изменение, тя го уведомява и му представя план за своевременно прилагане на одобреното разширение на обхвата или изменение, който изпълнява в рамките на договорен с компетентния орган срок.

7.   Ако разширение на обхвата или изменение е класифицирано в категория, която изисква предварителното известяване на компетентния орган, и ако след като е известила за такова разширение на обхвата или изменение институцията реши да не го прилага, тя незабавно уведомява за това компетентния орган.

Член 4

Съществени промени във ВРП

1.   Промените във ВРП се смятат за съществени, ако удовлетворяват някое от следните условия:

а)

числят се към някоя от описаните в приложение I, част I, раздел 1 промени в приложния обхват на дадена рейтингова система или на подхода на вътрешните модели, прилаган към капиталовите експозиции;

б)

числят се към някое от описаните в приложение I, част II, раздел 1 изменения на дадена рейтингова система или на подхода на вътрешните модели, прилаган към капиталовите експозиции;

в)

водят до някое от следните:

i)

намаляване с 1,5 % на:

общия консолидиран размер на рисково претеглените експозиции на институция майка в ЕС за кредитен риск и за риск от разсейване; или

общия консолидиран размер на рисково претеглените експозиции на институция, която не е нито институция майка, нито дъщерно дружество, за кредитен риск и за риск от разсейване;

ii)

намаляване с 15 % или повече на размера на рисково претеглените експозиции за кредитен риск и риск от разсейване, свързан с приложния обхват на вътрешната рейтингова система или на подхода на вътрешните модели, прилаган към капиталовите експозиции.

2.   За целите на параграф 1, буква в), подточка i) от настоящия член и в съответствие с член 3, параграф 2 въздействието на промяната се оценява като отношение, което се изчислява по следния начин:

а)

числител: разликата — преди и след промяната на консолидирано равнище (при институция майка в ЕС) или на равнище институция (при институция, която не е нито институция майка, нито дъщерно дружество) — в размера на рисково претеглените експозиции за кредитен риск и риск от разсейване, свързан с приложния обхват на вътрешната рейтингова система или на подхода на вътрешните модели, прилаган към капиталовите експозиции;

б)

знаменател: общият размер — преди промяната на консолидирано равнище (при институция майка в ЕС) или на равнище институция (при институция, която не е нито институция майка, нито дъщерно дружество) — на рисково претеглените експозиции за кредитен риск и за риск от разсейване.

Изчисляването се прави към един и същ момент.

Определянето на въздействието върху размера на рисково претеглените експозиции се отнася само за въздействието на промяната във ВРП, като се приема, че експозициите не се променят.

3.   За целите на параграф 1, буква в), подточка ii) от настоящия член и в съответствие с член 3, параграф 2 въздействието на промяната се оценява като отношение, което се изчислява по следния начин:

а)

числител: разликата — преди и след промяната — в размера на рисково претеглените експозиции за кредитен риск и риск от разсейване, свързан с приложния обхват на вътрешната рейтингова система или на подхода на вътрешните модели, прилаган към капиталовите експозиции;

б)

знаменател: размерът — преди промяната — на рисково претеглените експозиции за кредитен риск и за риск от разсейване, свързан с приложния обхват на вътрешната рейтингова система или на подхода на вътрешните модели, прилаган към капиталовите експозиции.

Изчисляването се прави към един и същ момент.

Определянето на въздействието върху размера на рисково претеглените експозиции се отнася само за въздействието на промяната във ВРП, като се приема, че експозициите не се променят.

Член 5

Несъществени промени във ВРП

1.   Промените във ВРП, които не са съществени, но за които по силата на член 143, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 компетентните органи трябва да бъдат известени, се съобщават по следния начин:

а)

промените, които удовлетворяват някое от следните условия, се съобщават на компетентните органи най-малко два месеца преди прилагането им:

i)

промените, описани в приложение I, част I, раздел 2;

ii)

промените, описани в приложение I, част II, раздел 2;

iii)

промените, които водят до намаляване най-малко с 5 % на размера на рисково претеглените експозиции за кредитен риск и риск от разсейване, свързан с приложния обхват на вътрешната рейтингова система или на подхода на вътрешните модели, прилаган към капиталовите експозиции;

б)

останалите промени се съобщават на компетентните органи след прилагането им и най-малко веднъж годишно.

2.   За целите на параграф 1, буква а), подточка iii) от настоящия член и в съответствие с член 3, параграф 2 въздействието на промяната се оценява като отношение, което се изчислява по следния начин:

а)

числител: разликата — преди и след промяната — в размера на рисково претеглените експозиции за кредитен риск и риск от разсейване, свързан с приложния обхват на вътрешната рейтингова система или на подхода на вътрешните модели, прилаган към капиталовите експозиции;

б)

знаменател: размерът — преди промяната — на рисково претеглените експозиции за кредитен риск и за риск от разсейване, свързан с приложния обхват на вътрешната рейтингова система или на подхода на вътрешните модели, прилаган към капиталовите експозиции.

Изчисляването се прави към един и същ момент.

Определянето на въздействието върху размера на рисково претеглените експозиции се отнася само за въздействието на промяната във ВРП, като се приема, че експозициите не се променят.

Член 6

Съществени разширения на обхвата и изменения на УПИ

1.   Разширенията на обхвата и измененията на УПИ се смятат за съществени, ако удовлетворяват някое от следните условия:

а)

числят се към някое от описаните в приложение II, част I, раздел 1 разширения на обхвата;

б)

числят се към някое от описаните в приложение II, част II, раздел 1 изменения;

в)

водят до някое от следните:

i)

намаляване най-малко с 10 % на:

общите капиталови изисквания за операционен риск — на консолидирано равнище на институция майка в ЕС; или

общите капиталови изисквания за операционен риск — на институция, която не е нито институция майка, нито дъщерно дружество;

ii)

намаляване най-малко с 10 % на:

общите капиталови изисквания за операционен риск — на консолидирано равнище на институция майка извън ЕС; или

общите капиталови изисквания за операционен риск на дъщерно дружество, чиято институция майка не е получила разрешение за използването на УПИ.

2.   За целите на параграф 1, буква в), подточка i) от настоящия член и в съответствие с член 3, параграф 2 въздействието на дадено разширяване на обхвата или изменение се оценява като отношение, което се изчислява по следния начин:

а)

числител: разликата — преди и след разширяването на обхвата или изменението на консолидирано равнище (при институция майка в ЕС) или на равнище институция (при институция, която не е нито институция майка, нито дъщерно дружество) — в размера на капиталовите изисквания за операционен риск, свързан с приложния обхват на УПИ;

б)

знаменател: общият размер — преди разширяването на обхвата или изменението на консолидирано равнище (при институция майка в ЕС) или на равнище институция (при институция, която не е нито институция майка, нито дъщерно дружество) — на капиталовите изисквания за операционен риск.

Изчисляването се прави към един и същ момент.

Определянето на въздействието върху размера на капиталовите изисквания се отнася само за въздействието на разширението на обхвата и изменението на УПИ, като се приема, че профилът на операционния риск не се променя.

3.   За целите на параграф 1, буква в), подточка ii) от настоящия член и в съответствие с член 3, параграф 2 въздействието на дадено разширение на обхвата или изменение се оценява като отношение, което се изчислява по следния начин:

а)

числител: разликата в размера на капиталовите изисквания за операционен риск, свързан с приложното поле на модела, преди и след разширението на обхвата или изменението — на консолидирано равнище (при институция майка извън ЕС) или на равнище дъщерно дружество (ако институцията майка не е получила разрешение за използването на УПИ);

б)

знаменател: общият размер на капиталовите изисквания за операционен риск преди разширението на обхвата или изменението — на консолидирано равнище (при институция майка извън ЕС) или на равнище дъщерно дружество (ако институцията майка не е получила разрешение за използването на УПИ).

Изчисляването се прави към един и същ момент.

Определянето на въздействието върху размера на капиталовите изисквания се отнася само за въздействието на разширяването на обхвата и изменението на УПИ, като се приема, че профилът на операционния риск не се променя.

Член 7

Несъществени разширения на обхвата и изменения на УПИ

Разширенията на обхвата и измененията на УПИ, които не са съществени, но за които по силата на член 312, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 компетентните органи трябва да бъдат известени, се съобщават по следния начин:

а)

разширенията на обхвата и измененията по приложение II, част I, раздел 2 и част II, раздел 2 се съобщават на компетентните органи най-малко два месеца преди прилагането им;

б)

останалите разширения на обхвата и изменения се съобщават на компетентните органи след прилагането им и най-малко веднъж годишно.

Член 8

Документиране на разширенията на обхвата и измененията

1.   При разширяване на обхвата и изменяне на ВРП или УПИ, класифицирано като изискващо одобрение от компетентните органи, институциите представят със заявлението следните документи:

а)

описание на разширението на обхвата или изменението, неговата обосновка и цел;

б)

датата на прилагане;

в)

приложния обхват, засегнат от разширението или изменението на модела, както и параметри на обемите;

г)

техническата и процедурната документация;

д)

докладите от извършените за дадената институция независими прегледи или утвърждавания;

е)

потвърждение, че компетентните органи, чрез процедурите на институцията за одобряване, са одобрили разширението на обхвата или изменението и дата на одобрението;

ж)

когато е приложимо — количественото въздействие на разширяването на обхвата или изменението върху рисково претеглените експозиции или капиталовите изисквания;

з)

хронологична справка за настоящата и предишните версии на вътрешните модели на институцията, които подлежат на одобрение.

2.   За разширенията на обхвата и измененията, класифицирани като подлежащи на известяване преди или след прилагането им, институциите представят заедно с известието и посочената в параграф 1, букви а), б), в), е) и ж) документация.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 март 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(2)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(3)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОМЕНИ ВЪВ ВРП

ЧАСТ I

ПРОМЕНИ В ПРИЛОЖНИЯ ОБХВАТ НА РЕЙТИНГОВИТЕ СИСТЕМИ И ПОДХОДИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ МОДЕЛИ, ПРИЛАГАНИ КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ

РАЗДЕЛ 1

Промени, за които е необходимо одобрение от компетентните органи („съществени“)

1.

Включване в приложния обхват на дадена рейтингова система на:

а)

експозициите в допълнителна стопанска единица, които са от един и същ вид продукт или длъжник;

б)

експозициите от допълнителен вид продукт или длъжник, освен ако допълнителният вид продукт или длъжник попада в приложния обхват на одобрена рейтингова система съгласно критериите в буква в), подточки i) и ii);

в)

допълнителните експозиции, свързани с решение на трета страна за отпускане на кредит на групата, освен ако институцията може да докаже, че те попадат в приложния обхват на одобрена рейтингова система съобразно следните критерии:

i)

„представителността“ по смисъла на член 174, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013 на използваните данни за създаването на модела за отнасяне на експозициите към съответните категории или групи въз основа на главните характеристики на институцията, когато решението за отпускане на кредит е взето от трета страна;

ii)

„съпоставимостта“ по смисъла на член 179, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013 на извадката от експозиции, представени в използваните за оценяването данни, стандартите за кредитиране, използвани при изготвянето на данните, и другите имащи отношение характеристики с тези на допълнителните експозиции, когато решението за отпускане на кредит е взето от трета страна.

С оглед постигането на „представителността“ и „съпоставимостта“ по подточки i) и ii) от първи параграф, институциите представят пълно описание на използваните критерии и параметри.

2.

Включване на някой от следните видове експозиции в приложния обхват на прилаган към капиталовите експозиции подход на вътрешните модели:

а)

подхода за опростено определяне на рисковите тегла, посочен в член 155, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

б)

подхода PD/LGD, посочен в член 155, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

в)

преходната разпоредба за частично използване, посочена в член 495 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

г)

същия вид продукти в допълнителна стопанска единица;

д)

допълнителен вид продукт, освен ако институцията може да докаже, че той попада в приложния обхват на действащ подход на вътрешните модели, прилаган към капиталовите експозиции.

РАЗДЕЛ 2

Промени, за които се изисква предварително известяване на компетентните органи

1.

Стесняване на приложния обхват или обхвата на използване на дадена рейтингова система.

2.

Стесняване на приложния обхват на подхода на вътрешните модели, прилаган към капиталовите експозиции.

3.

Разширяване на приложния обхват на дадена рейтингова система, за което може да се докаже, че не попада в обхвата на част I, раздел 1, точка 1 от настоящото приложение.

4.

Разширяване на приложния обхват на подхода на вътрешните модели, прилаган към капиталовите експозиции, когато разширението не попада в обхвата на част I, раздел 1, точка 2 от настоящото приложение.

ЧАСТ II

ПРОМЕНИ В РЕЙТИНГОВИТЕ СИСТЕМИ ИЛИ В ПРИЛАГАН КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПОДХОД НА ВЪТРЕШНИТЕ МОДЕЛИ

РАЗДЕЛ 1

Промени, за които е необходимо одобрение от компетентните органи („съществени“)

1.

Следните промени в методиката за отнасяне на експозициите по класове експозиции и рейтингови системи:

а)

промени в методиката, посочена в член 147 от Регламент (ЕС) № 575/2013, за отнасяне на експозициите към съответните класове експозиции;

б)

промени в методиката, посочена в член 169, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, за отнасяне на даден длъжник или сделка към дадена рейтингова система.

2.

Следните промени в алгоритмите и процедурите за отнасяне на длъжниците към категории или групи длъжници, за отнасяне на кредитните сделки по рискови категории или групи или за количествено измерване на риска от неизпълнение на длъжника или на свързаните с това загуби (оттук нататък „промени в рейтинговата методика на вътрешнорейтинговите системи“):

а)

промени в подхода на моделиране в член 171, параграф 1 и член 172, параграф 1, букви а)—г) от Регламент (ЕС) № 575/2013 на отнасянето на даден длъжник към категории или групи и/или на кредитни сделки по рискови категории или групи;

б)

промени в подхода по член 172, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) № 575/2013 за отнасяне на един и същ длъжник към една и съща рискова категория длъжници;

в)

промени в допусканията, на които се основават рейтингите на рейтинговите системи, свързани със степента, в която промяната на икономическите условия се очаква да доведе до нетно мигриране на голям брой експозиции, длъжници или кредитни сделки сред категориите или групите на модела, за разлика от мигрирането само на някои експозиции, длъжници или кредитни сделки, дължащо се изцяло на свойствените им характеристики, чиито параметри и степени на значимост са определени от институцията;

г)

промени в рейтинговите критерии по член 170, параграф 1, букви в) и д) и параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и/или на техните тегла, последователност или йерархия, при условие че те:

i)

значително променят посоченото в член 170, параграф 1, буква в) и параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013 класифициране, чиито параметри и степени са определени от институцията; или

ii)

значително променят посоченото в член 170, параграф 1, букви г) и е) и параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 разпределение на длъжниците, кредитните сделки и експозициите, чиито параметри и степени са определени от институцията.

д)

въвеждане или оттегляне на посочения в член 171, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 външен рейтинг, използван като основен фактор за присъждането на вътрешен рейтинг;

е)

промяна в посочената в членове 180, 181 и 182 от Регламент (ЕС) № 575/2013 основна методика за оценяване на вероятността от неизпълнение (PD) и загубата при неизпълнение (LGD), включително на най-достоверната оценка за очакваната загуба и конверсионните коефициенти, както и на посочената в член 179, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) № 575/2013 методика за изчисляване на степента на консервативност по отношение на очаквания диапазон от грешки при изчисленията. За загубата при неизпълнение и конверсионните коефициенти това включва и промяна в посочената в член 181, параграф 1, буква б) и член 182, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 методика за отчитане за периодите на икономически спад;

ж)

включване в оценката на загубата при неизпълнение на допълнителни видове обезпечение в съответствие с член 181, параграф 1, букви в)—ж) от Регламент (ЕС) № 575/2013, ако тяхното третиране се различава от вече одобрените процедури.

3.

Промени в посоченото в член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 определяне на неизпълнение.

4.

Промени в методиката и/или процедурите на утвърждаване по член 185, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013, които изменят преценката на институцията за точността и последователността на оценките на съответните рискови параметри, на рейтинговите процедури или на резултатите от рейтинговите им системи.

5.

Следните промени в прилагания към капиталовите експозиции подход на вътрешните модели:

а)

промени в посочения в член 155, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 модел за стойност под риск за изчисляване на размера на рисково претеглените капиталови експозиции;

б)

промени в посочените в член 186, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013 методика за коригиране на оценките на потенциалната загуба с оглед постигане на подходящо равнище на реалистичност и/или консервативност, или аналитичен метод за преобразуване на по-краткосрочни данни в тримесечен еквивалент;

в)

промени в посочения в член 186, букви б) и в) от Регламент (ЕС) № 575/2013 модел за отчитане на съществените рискови фактори с оглед на специфичния профил на риска и сложността, включително нелинейната зависимост, на капиталовия портфейл на институцията;

г)

промени в основната методика по член 186, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013 за съотнасяне на отделните позиции към техни аналози, пазарни индекси и рискови фактори.

РАЗДЕЛ 2

Промени, за които се изисква предварително известяване на компетентните органи

1.

Промени в посоченото в член 153, параграфи 6 и 7 и член 154, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013 третиране на закупени вземания.

2.

Следните промени в рейтинговата методика за вътрешнорейтинговите системи:

а)

промени в посочените в член 153, параграф 5 и член 170, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 вътрешни процедури и критерии за определяне на рисковите тегла на експозициите по специализирано кредитиране;

б)

промени поради преминаването от посочените в член 169, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 директни оценки на рисковите параметри за отделните длъжници или експозиции към непрекъсната рейтингова скала или обратно, освен ако в съответствие с част II, раздел 1 от настоящото приложение промените не са вече класифицирани като съществени;

в)

промени в броя или структурата на рейтинговите категории в рейтинговата скала по член 170, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, освен ако в съответствие с част II, раздел 2 от настоящото приложение промените не са вече класифицирани като съществени;

г)

промени в посочените в член 170, параграф 1, букви в) и д) и параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 рейтингови критерии и/или техните тегла или йерархия, освен ако в съответствие с част II, раздел 1 от настоящото приложение промените не са вече класифицирани като съществени;

д)

промени в посочените в член 171, параграф 1 и член 172 от Регламент (ЕС) № 575/2013 определения или критерии за категория или група, освен ако в съответствие с част II, раздел 1 от настоящото приложение промените не са вече класифицирани като съществени;

е)

промени в посочения в член 171, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 обхват на информацията, използвана за отнасянето на длъжниците по категории или групи, или включването на нова или допълнителна информация в даден модел за параметрично оценяване по член 179, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

ж)

промени в правилата и процедурите при посоченото в член 172, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 несъобразяване с определени отнасяния на експозиции, освен ако в съответствие с част II, раздел 1 от настоящото приложение промените не са вече класифицирани като съществени;

з)

промени в посочената в членове 180, 181 и 182 от Регламент (ЕС) № 575/2013 методика за оценяване на вероятността от неизпълнение (PD) и загубата при неизпълнение (LGD), включително на най-достоверната оценка за очакваната загуба и конверсионните коефициенти, както и на посочената в член 179, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) № 575/2013 методика за изчисляване на степента на консервативност по отношение на очаквания диапазон от грешки при изчисленията, освен ако в съответствие с част II, раздел 1 от настоящото приложение промените не са вече класифицирани като съществени. За загубата при неизпълнение и конверсионните коефициенти това включва и промяна в посочената в член 181, параграф 1, буква б) и член 182, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 методика за отчитане за периодите на икономически спад;

и)

промени в начина или степента на отчитане на условните гаранции при оценяването на загубата при неизпълнение в съответствие с член 183, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

й)

включване в оценяването на загубата при неизпълнение в съответствие с член 181, параграф 1, букви в)—ж) от Регламент (ЕС) № 575/2013 на допълнителни видове обезпечения, освен ако в съответствие с част II, дял I от настоящото приложение промените не са вече класифицирани като съществени;

к)

ако дадена институция разпределя вътрешните си рискови категории по използваната от АВКО скала и след това отнася установените за категориите на външната организация проценти на неизпълнение към своите категории съгласно член 180, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) № 575/2013 — промените в това съотнасяне, освен ако в съответствие с част II, раздел 1 от настоящото приложение те не са вече класифицирани като съществени.

3.

Промени в посочената в член 185 и член 188 от Регламент (ЕС) № 575/2013 методика и/или процедура на утвърждаване, освен ако в съответствие с част II, раздел 1 от настоящото приложение промените не са вече класифицирани като съществени.

4.

Следните процедурни промени:

а)

промени в позицията в рамките на организацията и отговорностите на посоченото в член 190 от Регламент (ЕС) № 575/2013 звено за контрол на кредитния риск;

б)

промени в позицията в рамките на организацията и отговорностите на звеното за утвърждаване по член 190, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

в)

промени във вътрешната организационни или контролна среда, или в ключови процедури, които имат значително влияние върху дадена рейтингова система.

5.

Следните промени при данните:

а)

ако дадена институция започне или престане да използва посочените в член 179, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 групирани данни, отнасящи се до други институции;

б)

промени на източниците на данни, използвани в процеса на отнасяне на експозициите по рискови категории или групи по член 176, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013 или за параметричните изчисления по член 175, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

в)

промяна в дължината и състава на използваните за параметричните изчисления по член 179, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013 динамични редове, която е извън годишното включване на най-актуалните бележки, освен ако в съответствие с част II, раздел 1 от настоящото приложение тя не е вече класифицирана като съществена.

6.

Промени в използването на моделите, ако дадена институция започне да използва за вътрешни цели оценки на рисковите параметри, които са различни от използваните за нормативни цели, и ако преди това не е било така, в рамките на посочените в член 179, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 изисквания.

7.

Следните промени в прилагания към капиталовите експозиции подход на вътрешните модели:

а)

промени в посочените в член 186, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013 използвани данни за представяне на разпределението на доходността при капиталовите експозиции съгласно подхода на вътрешните модели;

б)

промени във вътрешната организационни или контролна среда, или в ключови процедури, които имат значително влияние върху прилагания към капиталовите експозиции подход на вътрешните модели.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

РАЗШИРЕНИЯ НА ОБХВАТА И ИЗМЕНЕНИЯ НА УПИ

ЧАСТ I

РАЗДЕЛ 1

Разширения на обхвата, за които е необходимо одобрение от компетентните органи („съществени“)

1.

Първоначално въвеждане от дадена институция на измервания с оглед отчитане, в съответствие с член 322, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013, на очакваната загуба във вътрешната си практика.

2.

Първоначално въвеждане на посочените в член 323, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 методи за намаляване на операционния риск като застраховане или други механизми за прехвърляне на риска.

3.

Първоначално признаване на посочените в член 322, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013 корелации при загубите поради операционен риск.

4.

Първоначално въвеждане на методика за разпределяне на капитала във връзка с операционния риск сред различните дружества в групата съгласно член 20, параграф 1, буква б) и член 322, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

5.

Въвеждането на УПИ при части от институцията или група от институции, които все още не са обхванати от одобрението или от одобрения план за въвеждане в съответствие с член 314, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, когато тези допълнителни области представляват повече от 5 % от институцията майка в ЕС (на равнище консолидирана група) или от институцията (която не е нито институция майка, нито дъщерно дружество).

Горепосоченото изчисление се прави в края на предходната финансова година, като се използва размерът на съответния индикатор — както е определен в член 316 от Регламент (ЕС) № 575/2013 — за областите, в които ще бъде въведен УПИ.

РАЗДЕЛ 2

Разширения на обхвата, за които се изисква предварително известяване на компетентните органи

Въвеждането на УПИ при части от институцията или група от институции, които все още не са обхванати от одобрението или от одобрения план за въвеждане в съответствие с член 314, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, когато тези допълнителни области представляват за институцията майка в ЕС (на равнище консолидирана група) или за институцията (която не е нито институция майка, нито дъщерно дружество):

а)

повече от 1 %;

б)

не повече от 5 %.

Горепосоченото изчисление се прави в края на предходната финансова година, като се използва размерът на съответния индикатор — както е определен в член 316 от Регламент (ЕС) № 575/2013 — за областите, в които ще бъде въведен УПИ.

ЧАСТ II

ПРОМЕНИ В УПИ

РАЗДЕЛ 1

Промени, за които е необходимо одобрение от компетентните органи („съществени“)

1.

Промените в организационната и оперативна структура на посочена в член 321 от Регламент (ЕС) № 575/2013 независима функция по управление на операционния риск, които намаляват капацитета ѝ да наблюдава и осведомява процесите за взимане на решение на оперативните и контролираните от тях помощни отдели.

2.

Промените в системата за измерване на операционния риск, които удовлетворяват следните критерии:

а)

променят структурата на системата за измерване по отношение на посочената в член 322, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 комбинация от четири елемента от данни: вътрешни и външни данни за загубите, сценариен анализ и фактори, свързани със стопанската среда и вътрешния контрол;

б)

променят логиката и факторите на методиката за разпределяне на капитала във връзка с операционния риск сред различните дружества в групата съгласно член 20, параграф 1, буква б) и член 322, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

3.

Промените в процедурите при вътрешните и външните данни, сценарийния анализ и факторите, свързани със стопанската среда и вътрешния контрол, които:

а)

снижават степента на контрол на пълнотата и качеството на данните за операционния риск, събирани по силата на член 322, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

б)

променят външните източници на данни, които по силата на член 322, параграф 4 и 322, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013 се използват в рамките на системата за измерване, освен ако данните са сравними и представителни за профила във връзка с операционния риск.

4.

Промените в общия метод за признаване, в съответствие с член 323, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, на застрахователните договори и/или другите механизми за прехвърляне на риска в изчисляването на капиталовите изисквания съгласно УПИ.

5.

Намаляването на част от отчетения от УПИ операционен риск в институцията или групата институции, които в съответствие с член 314, параграфи 2 и (3) от Регламент (ЕС) № 575/2013 използват този подход, когато е изпълнено едно от следните условия:

а)

областите, в които УПИ вече няма да се прилага, представляват над 5 % от общите капиталови изисквания за операционен риск на институцията майка от ЕС (на равнище консолидирана група) или на институцията (която не е нито институция майка, нито дъщерно дружество);

б)

намалението на обхванатите от УПИ области води до използването на този подход в част от институцията, която представлява по-малък процент от изисквания от компетентния орган по силата на член 314, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Това изчисление се прави, когато институцията кандидатства за промяната, и се основава на изчислените в края на предходната финансова година капиталови изисквания.

РАЗДЕЛ 2

Промени, за които се изисква предварително известяване на компетентните органи

1.

Промените в начина, по който в съответствие с член 321, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 575/2013 системата за измерване на операционния риск е интегрирана чрез процедури и политики за операционен риск в ежедневния процес на управление на риска, които:

а)

променят степента, в която системата за измерване на операционния риск предоставя полезна информация в рамките на управлението на риска от институцията и на съответните процедури на взимане на решения и по-специално одобряването на нови продукти, системи и процедури и определянето на приемливото равнище на операционен риск; или

б)

намаляват обхвата, групите адресати и честотата на системата за докладване, предназначена да информира всички съответни части на институцията за резултатите от системата за измерване на операционния риск и за взетите при съществен операционен риск решения.

2.

Промените в организационната и оперативната структура на посочената в член 321, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 независима функция за управление на операционния риск, които удовлетворяват някой от следните критерии:

а)

намаляват йерархичната степен на функцията за управление на операционния риск или на нейния ръководител;

б)

водят до съответно намаляване на задълженията и отговорностите на функцията за управление на риска;

в)

разширяват обхвата на задълженията и отговорностите на функцията за управление на операционния риск, ако няма конфликт на интереси и са ѝ осигурени достатъчно допълнителни ресурси;

г)

водят до намаляване на наличните бюджетни и човешки ресурси на институцията или групата с над 10 % спрямо последното одобрение, предоставено в съответствие с член 312, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, освен ако наличните бюджетни и човешки ресурси на равнище институция или група са намалени в същия размер.

3.

Промени в посочените в член 321, съответно букви д) и е) от Регламент (ЕС) № 575/2013 процеси на утвърждаване и на вътрешен преглед, ако те променят логиката и методиката, използвани за вътрешното утвърждаване или преразглеждането на УПИ.

4.

Промените в изчисляването на капиталовото изискване във връзка с операционния риск, които променят:

а)

структурата и характеристиките на масива от данни, използван за изчисляване на капиталовото изискване във връзка с операционния риск (оттук нататък „масивът от изчислителни данни“), включително:

i)

определянето, в съответствие с член 322, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013, на брутния размер на загубата за целите на масива от изчислителни данни;

ii)

отправната дата на настъпване на загубата, използвана за целите на масива от изчислителни данни в съответствие с член 322, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

iii)

метода за определяне на времевите редове на данните за загубата, използвани за целите на масива от изчислителни данни в съответствие с член 322, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

iv)

критериите за групиране на загубите, породени от общо за тях реализиране на операционния риск или от свързани във времето такива събития, в съответствие с член 322, параграф 3, букви б) и д) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

v)

броя или вида на класовете рискове или техни еквиваленти, за които се изчисляват капиталовите изисквания във връзка с операционния риск;

vi)

метода за определяне на праг на размера на загубата, над който моделът е съобразен с данните, в съответствие с член 322, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

vii)

ако е приложимо — метода за определяне на праг за разграничаване на „тялото“ и „опашката“ на данните при използването на различни коригиращи методи, в съответствие с член 322, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

viii)

процесите и критериите за оценка на съотносимостта на данните за операционния риск или за редуциране или извършване на други корекции в тях, в съответствие с член 322, параграф 3, буква е) от Регламент (ЕС) № 575/2013; или

ix)

външните източници на данни, които по силата на член 322, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013 се използват в рамките на системата за измерване, освен ако в съответствие с част II, раздел 1 от настоящото приложение промените вече са класифицирани като съществени;

б)

критериите за подбор, актуализиране и преглед на използваните разпределения и методите за прогнозиране на техните параметрите, в съответствие с член 322, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

в)

критериите и процедурите за определяне на разпределянето на общата загуба и за изчисляването на съответния параметър на операционния риск на регламентираната доверителна вероятност, в съответствие с член 322, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

г)

методиката за определяне на очакваната загуба и отчитането ѝ в рамките на вътрешната практика, в съответствие с член 322, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013; или

д)

методиката за признаване на посочените в член 322, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013 корелации на равнище загуба поради операционен риск с отделните оценки на операционния риск.

5.

Промените в критериите за вътрешните данни, сценарийния анализ и факторите, свързани със стопанската среда и вътрешния контрол, които:

а)

променят вътрешните процеси и критерии за събиране на вътрешни данни за загубите, в съответствие с член 322, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, включително:

i)

повишават прага за събиране на вътрешни данни за загубите, в съответствие с член 322, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013; или

ii)

променят методите или критериите за изключване на дейности или експозиции от обхвата на събирането на вътрешни данни в съответствие с член 322, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

б)

променят вътрешните процеси и критерии за:

i)

извършването, в съответствие с член 322, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013, на сценариен анализ; или

ii)

определянето, в съответствие с член 322, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013, на факторите, свързани със стопанската среда и вътрешния контрол.

6.

Промените в посочените в член 323 от Регламент (ЕС) № 575/2013 изисквания във връзка със застраховането и другите механизми за прехвърляне на риска, които удовлетворяват някое от следните условия:

а)

водят до съответно изменение на заложеното ниво на покритие;

б)

изменят процесите и критериите за изчисляване на приложените, в съответствие с член 323, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013, към признатия размер на застраховката процентни намаления с цел отчитане на несигурността на плащанията и асиметричността между покритието и остатъчния срок и условията за прекратяване на застрахователната полица, когато те са под една година.

7.

Съответните промени в информационните системи, използвани за обработването на УПИ, включително в събирането и управлението на данните, в процедурите за отчитане и в системата за измерване на операционния риск в съответствие с член 312, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, както и в общите стандарти за управление на риска в член 74 от Директива 2013/36/ЕС, които намаляват целостта и наличността на данните или информационните системи.