30.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/72


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 439/2014 НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2014 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 250/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика по отношение на определенията на характеристиките и техническия формат за предаване на данните

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно структурната бизнес статистика (1), и по-специално член 11, параграф 1, букви а) и в) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета се установи обща рамка за събирането, предаването и оценката на европейската статистика за структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на предприятията в Съюза.

(2)

С Регламент (ЕО) № 250/2009 на Комисията (2) се установиха определенията на характеристиките и техническият формат за предаване на данните.

(3)

Трябва да се уточнят определенията за характеристиките на демографията на предприятията с поне един служител с оглед на по-голяма международна съпоставимост на резултатите, особено за статистиката за предприемачеството. Тези определения следва да се добавят в приложение I към Регламент (ЕО) № 250/2009. По тази причина техническият формат за предаване на данните, установен в приложение II към Регламент (ЕО) № 250/2009, включително списъкът с идентификаторите на наборите от данни, сериите и списъкът на променливите, следва да се актуализират съответно.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и II към Регламент (ЕО) № 250/2009 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 29 април 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 13.

(2)  Регламент (ЕО) № 250/2009 на Комисията от 11 март 2009 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определенията на характеристиките, техническия формат за предаване на данните, изискванията за двойно предоставяне на данни въз основа на NACE Rev.1.1 и NACE Rev.2 и за дерогациите във връзка със структурната бизнес статистика (ОВ L 86, 31.3.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и II към Регламент (ЕО) № 250/2009 се изменят, както следва:

1.

приложение I се изменя, както следва:

а)

следните кодове се вмъкват преди код 11 11 0:

„Код

:

11 01 0

Наименование

:

Съвкупност от действащите предприятия с поне един служител през t

Приложение

:

IX

Определение:

Това е броят на търговските предприятия, които са имали поне един служител към който и да е момент през даден референтен период t.

Код

:

11 02 0

Наименование

:

Брой на действащите предприятия, назначили първия си служител през t

Приложение

:

IX

Определение:

Това е броят на търговските предприятия, които са назначили първия си служител в даден момент през даден референтен период t. Това може да се отнася до новосъздадените предприятия, определени в 11 92 0, но също и до предприятията от 11 91 0, ако те вече са били действащи в предходни референтни периоди, но не са имали нито един служител по време на два по-ранни референтни периода.

Код

:

11 03 0

Наименование

:

Брой на предприятията, които вече нямат служители от определен момент нататък през t

Приложение

:

IX

Определение:

Това е броят на търговските предприятия, които вече нямат служители от определен момент нататък през даден референтен период t и които са имали поне един служител в по-ранен момент през даден референтен период t.

Това може да се отнася до закритите предприятия, определени в 11 93 0, с поне един служител, но също и до предприятията от 11 01 0, ако предприятията са все още действащи, но вече нямат служители от определен момент през даден референтен период t и през следващите два референтни периода: t + 1 и t + 2.

Същото се прилага, ако трудовият договор на последния служител изтича на 31 декември през t.

Код

:

11 04 1

Наименование

:

Брой на предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 1 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Код

:

11 04 2

Наименование

:

Брой на предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 2 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Код

:

11 04 3

Наименование

:

Брой на предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 3 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Код

:

11 04 4

Наименование

:

Брой на предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 4 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Код

:

11 04 5

Наименование

:

Брой на предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 5 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Приложение

:

IX

Определение:

Това е броят на търговските предприятия, които са имали поне един служител в който и да е момент всяка година от назначаването на първия служител (от t – 1 до t – 5) до даден референтен период t.

Определението на съвкупността на предприятията, назначили първия си служител през t, е същото като това в характеристика 11 02 0.

Счита се за оцеляло и предприятие, ако свързаната правна единица (или единици) е преустановила активността си, но нейната дейност е изкупена от нова правна единица, създадена специално за изкупуване на производствените фактори на предприятието (т.е. оцеляло предприятие чрез изкупуване).“;

б)

следният код се вмъква преди код 12 11 0:

„Код

:

11 96 0

Наименование

:

Брой на бързорастящите предприятия от гледна точка на заетостта през t

Приложение

:

IX

Определение:

Това е броят на търговските предприятия с поне 10 служители през t – 3, със среден годишен ръст на броя на служителите, надхвърлящ 10 % на година, в рамките на тригодишен период (от t – 3 до t). Не са включени предприятията от 11 92 0 през t – 3.“;

в)

следните кодове се вмъкват преди код 16 11 0:

„Код

:

16 01 0

Наименование

:

Брой на заетите лица през t в съвкупността от действащите предприятия, които имат поне един служител в даден момент през t

Приложение

:

IX

Определение:

Определението на броя на заетите лица е същото като това в характеристика 16 91 0. Определението на съвкупността от действащите предприятия, които имат поне един служител в даден момент през t, е същото като това в характеристика 11 01 0.

Код

:

16 01 1

Наименование

:

Брой на служителите през t в съвкупността от действащите предприятия, които имат поне един служител в даден момент през t

Приложение

:

IX

Определение:

Определението на броя на служителите е същото като това в характеристика 16 91 1. Определението на съвкупността от действащите предприятия, които имат поне един служител в даден момент през t, е същото като това в характеристика 11 01 0.

Код

:

16 02 0

Наименование

:

Брой на заетите лица през t в съвкупността от предприятията, които са назначили първия си служител през t

Приложение

:

IX

Определение:

Определението на броя на заетите лица е същото като това в характеристика 16 91 0. Определението на съвкупността на предприятията, назначили първия си служител през t, е същото като това в характеристика 11 02 0.

Код

:

16 02 1

Наименование

:

Брой на служителите през t в съвкупността от предприятията, които са назначили първия си служител през t

Приложение

:

IX

Определение:

Определението на броя на служителите е същото като това в характеристика 16 91 1. Определението на съвкупността на предприятията, назначили първия си служител през t, е същото като това в характеристика 11 02 0.

Код

:

16 03 0

Наименование

:

Брой на заетите лица през t в съвкупността от предприятията, които вече нямат служители от определен момент нататък през t

Приложение

:

IX

Определение:

Определението на броя на заетите лица е същото като това в характеристика 16 91 0. Определението на съвкупността от предприятията, които вече нямат служители от определен момент нататък през t, е същото като това в характеристика 11 03 0.

Код

:

16 03 1

Наименование

:

Брой на служителите през t в съвкупността от предприятията, които вече нямат служители от определен момент нататък през t

Приложение

:

IX

Определение:

Определението на броя на служителите е същото като това в характеристика 16 91 1. Определението на съвкупността от предприятията, които вече нямат служители от определен момент нататък през t, е същото като това в характеристика 11 03 0.

Код

:

16 04 1

Наименование

:

Брой на заетите лица през t в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 1 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Код

:

16 04 2

Наименование

:

Брой на заетите лица през t в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 2 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Код

:

16 04 3

Наименование

:

Брой на заетите лица през t в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 3 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Код

:

16 04 4

Наименование

:

Брой на заетите лица през t в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 4 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Код

:

16 04 5

Наименование

:

Брой на заетите лица през t в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 5 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Приложение

:

IX

Определение:

Определението на броя на заетите лица е същото като това в характеристика 16 91 0. Определението на съвкупността на предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 1 до t – 5 и които също са имали поне един служител в даден момент през t, е същото като това в характеристики от 11 04 1 до 11 04 5.

Код

:

16 05 1

Наименование

:

Брой на заетите лица през t – 1 в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 1 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Код

:

16 05 2

Наименование

:

Брой на заетите лица през t – 2 в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 2 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Код

:

16 05 3

Наименование

:

Брой на заетите лица през t – 3 в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 3 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Код

:

16 05 4

Наименование

:

Брой на заетите лица през t – 4 в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 4 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Код

:

16 05 5

Наименование

:

Брой на заетите лица през t – 5 в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 5 и които също са имали поне един служител в даден момент през t

Приложение

:

IX

Определение:

Определението на броя на заетите лица е същото като това в характеристика 16 91 0. Определението на съвкупността на предприятията, назначили първия си служител в даден момент през t – 1 до t – 5 и които също са имали поне един служител в даден момент през t, е същото като това в характеристики от 11 04 1 до 11 04 5.“;

г)

следният код се вмъква преди код 17 32 0:

„Код

:

16 96 1

Наименование

:

Брой на служителите в бързорастящите предприятия от гледна точка на заетостта през t

Приложение

:

IX

Определение:

Определението на броя на служителите е същото като това в характеристика 16 91 1. Определението на съвкупността на бързорастящите предприятия от гледна точка на заетостта е същото като това в характеристика 11 96 0.“

2.

Приложение II се изменя, както следва:

а)

в точка 2 към списъка се добавят следните идентификатори на набори от данни:

Вид серия

Наименование

Идентификатор на набора от данни

„Годишна статистическа информация за предприятията: застраховане и пенсионни фондове

1G

RSBSSERV_1G1_A

Годишна демографска статистическа информация за предприятията с поне един служител, разбита по правна форма

9E

RSBSBD_9E1_A

Годишна демографска статистическа информация за предприятията с поне един служител, разбита по класове по размер на броя на служителите

9F

RSBSBD_9F1_A

Годишни предварителни резултати за закритите предприятия с поне един служител, разбити по правна форма

9G

RSBSBD_9G1_A

Годишни предварителни резултати за закритите предприятия с поне един служител, разбити по класове по размер на броя на служителите

9H

RSBSBD_9H1_A

Годишна статистическа информация за бързорастящите предприятия от гледна точка на заетостта

9M

RSBSBD_9 M1_A

Годишна предварителна статистическа информация за бързорастящите предприятия от гледна точка на заетостта

9P

RSBSBD_9P1_A“

б)

в точка 2 наименованието на вида серия и идентификаторът на набора от данни във връзка с 1D се заменят със следното:

Вид серия

Наименование

Идентификатор на набора от данни

„Годишна статистическа информация за предприятията: централна банка и кредитни институции, класифицирани в 64.19 от NACE Rev.2

1D

RSBSSERV_1D2_A“

в)

в точка 4.1 към списъка се добавят следните серии:

Вид серия

Код

„Годишна статистическа информация за предприятията: застраховане и пенсионни фондове

1G

Годишна демографска статистическа информация за предприятията с поне един служител, разбита по правна форма

9E

Годишна демографска статистическа информация за предприятията с поне един служител, разбита по класове по размер на броя на служителите

9F

Годишни предварителни резултати за закритите предприятия с поне един служител, разбити по правна форма

9G

Годишни предварителни резултати за закритите предприятия с поне един служител, разбити по класове по размер на броя на служителите

9H

Годишна статистическа информация за бързорастящите предприятия от гледна точка на заетостта

9M

Годишна предварителна статистическа информация за бързорастящите предприятия от гледна точка на заетостта

9P“

г)

в точка 4.1 наименованието на вида серия във връзка с 1D се заменя със следното:

„Годишна статистическа информация за предприятията: централна банка и кредитни институции, класифицирани в 64.19 от NACE Rev.2“

д)

в точка 4.5 следните променливи се добавят към списъка, като мястото им се определя в зависимост от номера на кода:

Наименование на променливата

Код

Приложение

„Съвкупност от действащите предприятия с поне един служител през t

11 01 0

IX

Брой на действащите предприятия, назначили първия си служител през t

11 02 0

IX

Брой на предприятията, които вече нямат служители през t

11 03 0

IX

Брой на предприятията, назначили първия си служител през t – 1 и които също са имали поне един служител през t

11 04 1

IX

Брой на предприятията, назначили първия си служител през t – 2 и които също са имали поне един служител през t

11 04 2

IX

Брой на предприятията, назначили първия си служител през t – 3 и които също са имали поне един служител през t

11 04 3

IX

Брой на предприятията, назначили първия си служител през t – 4 и които също са имали поне един служител през t

11 04 4

IX

Брой на предприятията, назначили първия си служител през t – 5 и които също са имали поне един служител през t

11 04 5

IX

Брой на бързорастящите предприятия от гледна точка на заетостта през t

11 96 0

IX

Брой на заетите лица през t в съвкупността от действащите предприятия, които имат поне един служител през t

16 01 0

IX

Брой на служителите през t в съвкупността от действащите предприятия, които имат поне един служител през t

16 01 1

IX

Брой на заетите лица през t в съвкупността от предприятията, които са назначили първия си служител през t

16 02 0

IX

Брой на служителите през t в съвкупността от предприятията, които са назначили първия си служител през t

16 02 1

IX

Брой на заетите лица през t в съвкупността от предприятията, които вече нямат служители през t

16 03 0

IX

Брой на служителите през t в съвкупността от предприятията, които вече нямат служители през t

16 03 1

IX

Брой на заетите лица през t в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител през t – 1 и които също са имали поне един служител през t

16 04 1

IX

Брой на заетите лица през t в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител през t – 2 и които също са имали поне един служител през t

16 04 2

IX

Брой на заетите лица през t в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител през t – 3 и които също са имали поне един служител през t

16 04 3

IX

Брой на заетите лица през t в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител през t – 4 и които също са имали поне един служител през t

16 04 4

IX

Брой на заетите лица през t в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител през t – 5 и които също са имали поне един служител през t

16 04 5

IX

Брой на заетите лица през t – 1 в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител през t – 1 и които също са имали поне един служител през t

16 05 1

IX

Брой на заетите лица през t – 2 в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител през t – 2 и които също са имали поне един служител през t

16 05 2

IX

Брой на заетите лица през t – 3 в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител през t – 3 и които също са имали поне един служител през t

16 05 3

IX

Брой на заетите лица през t – 4 в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител през t – 4 и които също са имали поне един служител през t

16 05 4

IX

Брой на заетите лица през t – 5 в съвкупността от предприятията, назначили първия си служител през t – 5 и които също са имали поне един служител през t

16 05 5

IX

Брой на служителите в бързорастящите предприятия от гледна точка на заетостта през t

16 96 1

IX“