14.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/177


Поправка на Регламент (ЕС) № 421/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността, с оглед на изпълнението до 2020 година на международно споразумение за прилагане на единна, основана на пазара глобална мярка за емисиите от международната авиация

( Официален вестник на Европейския съюз L 129 от 30 април 2014 г. )

На страница 3 в новия член 28а, параграф 2, трета алинея

вместо:

„… до 1 август 2014 г.“

да се чете:

„… до 1 септември 2014 г.“