10.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 107/56


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 362/2014 НА КОМИСИЯТА

от 9 април 2014 година

за поправка на текста на испански език на Регламент (ЕО) № 1881/2006 за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1258/2011 на Комисията от 2 декември 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества на нитрати в храните (2), и по-специално член 1, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В текста на испански език на Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията (3) и в изменението му с Регламент (ЕС) 1258/2011 за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества на нитрати в храните е допусната грешка. Поради това е необходимо текстът в таблицата в приложението в текста на испански език на Регламент (ЕО) № 1881/2006 да се поправи. Останалите езици не са засегнати.

(2)

Поради това Регламент (ЕО) № 1881/2006 следва да бъде съответно поправен.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и нито Европейският парламент, нито Съветът възрази срещу тях,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

(Отнася се само за текста на испански език).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 април 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 320, 3.12.2011 г., стр. 15.

(3)  Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 година за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5).