10.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 107/39


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 361/2014 НА КОМИСИЯТА

от 9 април 2014 година

за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно документите за международен превоз на пътници, извършван с автобус, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2121/98 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 (1), и по-специално член 5, параграфи 3 и 5, член 6, параграф 4, член 7, параграф 2, член 12, параграф 5 и член 28, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 5 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 предвижда, че за извършването на редовни превози и определени специализирани редовни превози се изисква разрешително.

(2)

Член 12, параграф 1 от посочения регламент гласи, че случайните превози, определени в член 2, параграф 4, трябва да се извършват въз основа на контролен документ.

(3)

С член 5, параграф 5 от посочения регламент се определя, че транспортните операции за собствена сметка съгласно член 2, параграф 5, подлежат на режим на издаване на сертификати.

(4)

Трябва да бъдат установени правила, регламентиращи използването на контролните документи, посочени в член 12 от същия регламент и начините за съобщаване на заинтересованите държави членки на наименованията на превозвачите, извършващи случайни превози и местата за връзка по маршрута.

(5)

Необходимо е с цел опростяване да се стандартизира пътният формуляр за международен случаен превоз и за каботажни превози под формата на случайни превози.

(6)

Пътният формуляр, използван като контролен документ в рамките на каботажния превоз под формата на специализиран редовен превоз, трябва да се попълва под формата на месечен отчет.

(7)

Необходимо е да се стандартизират формулярите за съобщаване от държавите членки на Комисията на статистическите данни, свързани с броя на разрешителните за редовни услуги, както и за каботажни операции.

(8)

С оглед постигането на прозрачност и опростяване, всички образци на документи, приети съгласно Регламент (ЕО) № 2121/98 на Комисията от 2 октомври 1998 г., относно определянето на подробни правила за прилагането на регламенти (ЕИО) № 684/92 и (ЕО) № 12/98 по отношение на документите за превоз на пътници с автобус (2), следва да бъдат адаптирани към Регламент (ЕО) № 1073/2009, приложим за международните автобусни превози.

(9)

Следователно Регламент (ЕО) № 2121/98 следва да бъде отменен.

(10)

Държавите членки се нуждаят от време, за да отпечатат и разпространят новите документи. Следователно в това време превозвачите следва да могат да продължат да използват документите, предвидени в Регламент (ЕО) № 2121/98 на Комисията, като следва да посочват, че спазват разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1073/2009.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета относно автомобилния транспорт,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

РАЗДЕЛ I

КОНТРОЛЕН ДОКУМЕНТ

Член 1

1.   Контролният документ — пътен формуляр за случайния превоз, предвиден в член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1073/2009, съответства на образеца в приложение I към настоящия регламент.

2.   Пътните формуляри са в книжки от по 25 формуляра, в два екземпляра и могат да се откъсват. Всяка книжка има номер. Пътните формуляри се номерират от 1 до 25. Заглавната страница на книжката съответства на образеца в приложение II. Държавите членки вземат всички необходими мерки, за да адаптират тези изисквания към компютърната обработка на пътните формуляри.

Член 2

1.   Книжките, посочени в член 1, се издават на името на превозвача и не може да се преотстъпват.

2.   Пътният формуляр се попълват четливо, с незаличими букви, в два екземпляра от превозвача или от водача за всяко отделно пътуване преди потегляне. Пътният формуляр важи за цялото пътуване.

3.   Горният екземпляр от пътния формуляр се съхранява на борда на превозното средство по време на цялото пътуване, за което той се отнася. Копие от екземпляра се съхранява в седалището на дружеството.

4.   Превозвачът е отговорен за съхраняването на пътните формуляри.

Член 3

В случай на международен случаен превоз, осигуряван от група превозвачи, действащи за сметка на един и същ възложител, когато в рамките на пътуването пътниците могат да заменят даден превозвач с друг превозвач от същата група, оригиналът на пътния формуляр се съхранява на борда на превозното средство, което извършва превоза. По едно копие на пътния формуляр се съхранява в седалището на всеки един превозвач.

Член 4

1.   Копия на пътните формуляри, използвани като контролни документи за каботажни превози под формата на случайни превози, съгласно член 15, буква б) от Регламент (ЕО) № 1073/2009 се предават на компетентните органи или организации в държавата членка на установяване, в съответствие с процедурите, определени от съответния орган или агенция.

2.   В случай на каботажни превози под формата на специализирани редовни превози съгласно член 15, буква а) от Регламент (ЕО) № 1073/2009, пътният формуляр в приложение I към настоящия регламент се попълва от превозвача във вид на месечен отчет и се предава на компетентния орган или организация в държавата членка на установяване в съответствие с процедурите, определени от съответния орган или агенция.

Член 5

Титулярят на пътния формуляр има право да извършва местни екскурзии, в рамките на международен случаен превоз, в държава членка, различна от държавата членка, в която е установен превозвачът, съобразно процедурите, постановени в член 13 от Регламент (ЕО) № 1073/2009. Местните екскурзии се вписват в пътния формуляр преди потеглянето на превозното средство по маршрута на съответната екскурзия. Оригиналът на пътния формуляр се съхранява на борда на самото превозно средство по време на местната екскурзия.

Член 6

Контролният документ се представя при поискване от страна на оправомощен инспектор.

РАЗДЕЛ II

РАЗРЕШИТЕЛНИ

Член 7

1.   Заявления за разрешителни за редовни превози, както и за специализирани редовни превози, за които се изисква разрешително, съответстват на образеца в приложение III.

2.   Заявленията за разрешителни съдържат следната информация:

а)

разписанието;

б)

таблици на тарифите;

в)

заверено, вярно с оригинала копие на лиценза на Общността за международния превоз на пътници с автобуси под наем или срещу заплащане, както е предвидено в член 4 от Регламент (ЕО) № 1073/2009;

г)

информация относно вида и обема на транспортната услуга, която заявителят планира да предлага, в случай че заявлението е за новосъздаденауслуга, или за извършваната услуга, в случай, че заявлението е за подновяване на разрешително;

д)

карта в подходящ мащаб, на която са маркирани маршрутът и определените места за спиране, където пътниците се качват и слизат;

е)

график за управление, което да позволява да се провери дали се съблюдава законодателството на Съюза за периодите на управление на превозното средство и почивка.

3.   В подкрепа на заявлението си заявителите предоставят всякаква допълнителна информация, която считат за важна или която се изисква от издаващия орган.

Член 8

1.   Разрешителните съответстват на образеца в приложение IV.

2.   Всяко превозно средство, което извършва превоз, който е предмет на разрешително, носи и своето разрешително или копие от оригинала, заверено от издаващия орган.

3.   Разрешителните са валидни за максимален срок от пет години.

РАЗДЕЛ III

СЕРТИФИКАТИ

Член 9

1.   Сертификатите за извършване на превози за собствена сметка на превозвача, определени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 съответстват на образеца в приложение V към настоящия регламент.

2.   Предприятия, подали заявление за сертификат, представят на издаващия орган доказателства или уверение, че отговарят на условията, постановени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1073/2009.

3.   На борда на всяко превозно средство, което извършва транспортна услуга, която подлежи на сертифициране, се носи по време на пътуването сертификат или негово вярно с оригинала копие, заверено от издаващия орган, което се представя на оправомощения инспектор при поискване.

4.   Сертификатите са валидни за максимален срок от пет години.

РАЗДЕЛ IV

СЪОБЩАВАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

Член 10

Данните за каботажните превози, посочени в член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 се предават в табличен вид, съобразно образеца в приложение VI от настоящия регламент.

РАЗДЕЛ V

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 11

1.   Държавите членки могат да разрешат употребата на съществуващите запаси от пътни формуляри, заявления за разрешителни, лицензи и сертификати, изготвени в съответствие с Регламент (ЕО) № 2121/98 до 31 декември 2015 г.

2.   Другите държави членки приемат пътните формуляри, както и заявленията за издаване на разрешителни на своята територия до 31 декември 2015 г.

3.   Разрешителни и сертификати, изготвени в съответствие с Регламент (ЕО) № 2121/98 и издадени преди 31 декември 2015 г., ще останат валидни до датата на изтичането им.

Член 12

Регламент (ЕО) № 2121/98 на Комисията се отменя.

Член 13

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 април 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 88.

(2)  ОВ L 268, 3.10.1998 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image

Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Image

Текст на изображението