8.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 39/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 118/2014 НА КОМИСИЯТА

от 30 януари 2014 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1560/2003 за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (1), и по-специално член 4, параграф 3, член 6, параграф 5, член 8, параграф 6, член 16, параграф 4, член 21, параграф 3, член 22, параграф 3, член 23, параграф 4, член 24, параграф 5, член 29, параграфи 1 и 4, член 31, параграф 4, член 32, параграфи 1 и 5 и член 35, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията (2) бяха приети някои конкретни договорености, необходими за прилагането на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета (3).

(2)

През юни 2013 г. беше приет Регламент (ЕС) № 604/2013, с който се преработва Регламент (ЕО) № 343/2003. За ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 следва да бъдат определени редица допълнителни конкретни договорености.

(3)

За да се повиши ефективността на системата и да се подобри сътрудничеството между националните органи, е необходимо да бъдат изменени правилата относно предаването и обработването на искания за поемане на отговорност и обратно приемане, исканията за информация, сътрудничеството за събиране на членовете на семейството и други роднини в случай на непридружени малолетни и непълнолетни лица и други зависими лица, както и извършването на прехвърляния.

(4)

В Регламент (ЕО) № 1560/2003 не е предвидена нито обща брошура на системата от Дъблин/Евродак, нито специална брошура за непридружените малолетни и непълнолетни лица, стандартен формуляр за обмен на съответната информация относно непридружени малолетни и непълнолетни лица, еднакви условия за извършване на справки и обмен на информация за малолетни и непълнолетни лица и зависими лица, стандартен формуляр за обмен на данни преди прехвърляне, общ здравен сертификат с еднакви условия и практически договорености за обмен на данни за здравното състояние на лицето преди прехвърлянето. Ето защо е необходимо да бъдат добавени нови разпоредби.

(5)

Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4) заменя Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета (5) и въвежда промени в системата Евродак. Ето защо Регламент (ЕО) № 1560/2003 следва да бъде адаптиран с цел да се отрази правилно взаимодействието между процедурите, предвидени в Регламент (ЕС) № 604/2013, и прилагането на Регламент (ЕС) № 603/2013.

(6)

Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета (6) предвижда правила за улесняване на прилагането на Регламент (ЕС) № 604/2013. Ето защо единните условия за подготовка и подаване на искания за поемане на отговорност за кандидати следва да бъдат изменени, за да включат правила относно използването на данни от Визовата информационна система.

(7)

Необходими са технически адаптации в отговор на еволюцията на приложимите стандарти и практическите договорености за използване на мрежата за електронно предаване, създадена с Регламент (ЕО) № 1560/2003 за улесняване прилагането на Регламент (ЕС) № 604/2013.

(8)

По отношение на обработването на данни, осъществявано по силата на настоящия регламент, следва да се прилага Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7).

(9)

Регламент (ЕС) № 604/2013 се прилага по отношение на молбите за международна закрила, подадени след 1 януари 2014 г. Ето защо е необходимо настоящият регламент да влезе в сила възможно най-скоро, за да позволи пълното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден на основание член 44, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 604/2013.

(11)

Поради това Регламент (ЕО) № 1560/2003 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕО) № 1560/2003

Регламент (ЕО) № 1560/2003 се изменя, както следва:

1.

В член 1 се добавя следният параграф:

„2а.   Когато искането се основава на положителен резултат, предаден от Визовата информационна система (ВИС) в съответствие с член 21 от Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета (8) след съпоставяне на дактилоскопичните отпечатъци на кандидата за международна закрила с данните за дактилоскопичните отпечатъци, които са взети предварително и са изпратени във ВИС по силата на член 9 от посочения регламент, и са проверени в съответствие с член 21 от същия регламент, то включва също така данните, предоставени от ВИС.

(8)  Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60).“"

2.

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Подготовка на искане за обратно приемане

Искането за обратно приемане се представя във вид на стандартен формуляр, чийто образец се съдържа в приложение III, като в него се посочват същността и мотивите на искането и разпоредбите на Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета (9), на които се основава то.

Искането включва освен това:

а)

копие от всички преки и косвени доказателства, които показват, че замолената държава членка е компетентна за разглеждането на молбите за международна закрила, придружени, където е подходящо, от коментари относно обстоятелствата, при които са били получени, и доказателствената стойност, която им се придава от молещата държава членка, съгласно списъците с преките и косвените доказателства, предвидени в член 22, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 604/2013, които се съдържат в приложение II към настоящия регламент;

б)

положителния резултат, предаден от централното звено на Евродак съгласно член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2725/2000, след съпоставяне на дактилоскопичните отпечатъци на кандидата с данните за дактилоскопичните отпечатъци, предварително взети и изпратени на централното звено по силата на член 4, параграфи 1 и 2 от посочения регламент и проверени в съответствие с член 4, параграф 6 от същия регламент.

(9)  Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стp. 31).“"

3.

В член 8 се добавя нов параграф:

„3.   Стандартният формуляр в приложение VI се използва за предаване на компетентната държава членка на данните от съществено значение за гарантиране на правата и непосредствените нужди на лицето, което трябва да бъде прехвърлено. Този стандартен формуляр се счита за предизвестие по смисъла на параграф 2.“

4.

В член 9 се вмъква нов параграф:

„1а.   Когато прехвърлянето е било забавено по искане на държавата членка, извършваща прехвърлянето, тази държава членка и компетентната държава членка трябва да подновят комуникацията, за да дадат възможност за организирането на ново прехвърляне в съответствие с член 8 възможно най-скоро и не по-късно от две седмици от момента, в който органите са научили за прекратяването на обстоятелствата, които са били причина за забавянето или отлагането. В такъв случай преди прехвърлянето се изпраща актуализиран стандартен формуляр за предаване на данни преди извършването на прехвърляне съгласно образеца в приложение VI.“

5.

В член 9 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Държава членка, която поради една от причините, изложени в член 29, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 604/2013, не може да извърши прехвърлянето в рамките на обичайния шестмесечен срок от приемането на искането за поемане на отговорност или за обратно приемане на въпросното лице или от постановяването на окончателно решение по жалба или преразглеждане, имащи суспензивно действие, информира компетентната държава членка преди края на този срок. В противен случай компетентността за обработката на молбата за международна закрила и другите задължения по смисъла на Регламент (ЕС) № 604/2013 се вменяват на молещата държава членка в съответствие с разпоредбите на член 29, параграф 2 от посочения регламент.“

6.

В член 11 се добавя нов параграф:

„6.   Когато кандидатът се намира на територията на държава членка, различна от тази, в която се намира детето, братът или сестрата или родителят по смисъла на член 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 604/2013, двете държави членки се консултират помежду си и обменят информация с цел да се установят:

а)

доказаните семейни връзки между кандидата и детето, брата или сестрата или родителя;

б)

доказаната връзка на зависимост между кандидата и детето, брата или сестрата или родителя;

в)

способността на въпросното лице да поеме грижата за зависимото лице;

г)

когато е необходимо, елементите, които следва да се вземат предвид, за да се оцени невъзможността за пътуване за значителен период от време.

За осъществяването на обмена на информация, посочен в първата алинея, се използва стандартният формуляр, съдържащ се в приложение VII към настоящия регламент.

Замолената държава членка полага необходимите усилия, за да даде отговор в срок от четири седмици от получаване на искането. Когато съществуват убедителни доказателства, че извършването на допълнително разследване ще донесе повече уместна информация, замолената държава членка уведомява молещата държава членка, че са необходими допълнителни две седмици.

Искането за предоставяне на информация по настоящия член се извършва при гарантиране на абсолютното спазване на сроковете по член 21, параграф 1, член 22, параграф 1, член 23, параграф 2, член 24, параграф 2 и член 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 604/2013. Това задължение не засяга член 34, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 604/2013.“

7.

В член 12 се добавят следните параграфи:

„3.   За улесняване на подходящите действия за идентифициране на членове на семейството, братя или сестри или роднини на непридружено малолетно или непълнолетно лице, държавата членка, към която непридруженото малолетно или непълнолетно лице е отправило молба за международна закрила, след като проведе личното интервю с кандидата в съответствие с член 5 от Регламент (ЕС) № 604/2013 в присъствието на представителя, посочен в член 6, параграф 2 от същия регламент, търси информация или взема предвид всяко сведение, предоставено от малолетното или непълнолетното лице, или предоставено от друг надежден източник, който е запознат с личната ситуация или с маршрута, следван от малолетното или непълнолетното лице или член на неговото семейство, брат или сестра или роднина.

Органите, които извършват процеса за определяне на държавата членка, компетентна да разгледа молбата на дадено малолетно или непълнолетно лице, следва във възможно най-голяма степен да включат в този процес представителя, посочен в член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 604/2013.

4.   Когато при прилагането на задълженията, произтичащи от член 8 от Регламент (ЕС) № 604/2013, държавата членка, която извършва процеса за определяне на държавата членка, компетентна да разгледа молбата на непридружено малолетно или непълнолетно лице, разполага с информация, която позволява да се започне установяването на самоличността или местоположението на член на семейството, брат или сестра или роднина, тази държава членка се консултира с другите държави членки, по целесъобразност, и обменя информация с цел:

а)

установяване на самоличността на членове на семейството, братя или сестри или роднини на непридруженото малолетно или непълнолетно лице, намиращи се на територията на държавите членки;

б)

установяване наличието на доказани семейни връзки;

в)

оценяване на способността на роднина да се грижи за непридруженото малолетно или непълнолетно лице, включително в случаите, когато членовете на семейството, братята или сестрите или роднините на непридружаваното малолетно или непълнолетно лице пребивават в повече от една държава членка.

5.   Когато при обмена на информация, посочен в параграф 4, стане ясно, че няколко членове на семейството, братя или сестри или роднини се намират в друга държава членка или държави членки, държавата членка, където се намира непридружаваното малолетно или непълнолетно лице, си сътрудничи със съответната друга държава членка или държави членки, за да се определи най-подходящото лице, на което да бъде поверено малолетното или непълнолетното лице, и по-специално да се установи:

а)

здравината на семейните връзки между малолетното или непълнолетното лице и различните лица, открити на територията на държавите членки;

б)

способността и възможността на въпросното лице да поеме грижата за малолетното или непълнолетното лице;

в)

висшият интерес на малолетното или непълнолетното лице във всеки отделен случай.

6.   За осъществяването на обмена на информация, посочен в параграф 4, се използва стандартният формуляр, съдържащ се в приложение VIII към настоящия регламент.

Замолената държава членка полага необходимите усилия, за да даде отговор в срок от четири седмици от получаване на искането. Когато съществуват убедителни доказателства, че извършването на допълнително разследване ще донесе повече уместна информация, замолената държава членка ще уведоми молещата държава членка, че са необходими допълнителни две седмици.

Искането за предоставяне на информация по настоящия член се извършва при гарантиране на абсолютното спазване на сроковете по член 21, параграф 1, член 22, параграф 1, член 23, параграф 2, член 24, параграф 2 и член 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 604/2013. Това задължение не засяга член 34, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 604/2013.“

8.

В член 15, параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

„Исканията, отговорите и цялата писмена кореспонденция между държавите членки, отнасяща се до прилагането на Регламент (ЕС) № 604/2013, се изпраща чрез електронната комуникационна мрежа „DubliNet“, създадена по силата на раздел II от настоящия регламент.“

9.

Вмъква се нов член 15а:

„Член 15а

Еднакви условия и практически договорености за обмен на данни за здравното състояние на лицето преди прехвърляне

Обменът на данни за здравното състояние преди прехвърлянето на дадено лице, и по-специално предаването на здравния сертификат, представен в приложение IX, се осъществява с помощта на „DubliNet“ само между органите, за които Комисията е уведомена в съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) № 604/2013.

Държавата членка, която извършва прехвърлянето на кандидат, и компетентната държава членка се стремят да се договорят преди предаването на здравния сертификат относно езика, който да се използва за попълване на сертификата, като се вземат предвид обстоятелствата по случая, по-специално необходимостта от спешни действия при пристигане.“

10.

Вмъква се нов член 16а:

„Член 16а

Информационни брошури за кандидатите за международна закрила

1.   В приложение Х е представена обща брошура, която информира всички кандидати за международна закрила относно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 604/2013 и прилагането на Регламент (ЕС) № 603/2013.

2.   В приложение XI е представена специална брошура за непридружените деца, кандидатстващи за международна закрила.

3.   В приложение XII е представена информация за граждани на трети страни или лица без гражданство, задържани във връзка с незаконно преминаване на външната граница.

4.   В приложение XIII е представена информация за граждани на трети страни или лица без гражданство, открити да пребивават незаконно на територията на държава членка.“

11.

В член 18 параграф 2 се заличава.

12.

В член 19 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Формулярите, чиито образци се съдържат в приложения I и III, и формулярите за искане на информация, съдържащи се в приложения V, VI, VII, VIII и IX, се изпращат между националните пунктове за достъп във формата, предоставен от Комисията. Комисията информира държавите членки за изискуемите технически стандарти.“

13.

В член 20 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Всяка предадена информация има референтен номер, който дава възможност недвусмислено да се идентифицират случаят, с който е свързана, и държавата членка, отправила искането. Този номер трябва също така да позволи да се определи дали предаването е свързано с искане за поемане на отговорността (тип 1), искане за обратно приемане (тип 2), искане за предоставяне на информация (тип 3), обмен на информация за детето, брат или сестра или родител на кандидат в положение на зависимост (тип 4), обмен на информация за семейството, брат или сестра или роднина на непридружено малолетно или непълнолетно лице (тип 5), предаване на информация преди прехвърляне (тип 6) или предаване на общия здравен сертификат (тип 7).“

14.

Член 20, параграф 2, втора алинея се заменя със следното:

„Когато искането се основава на данни, предоставени от Евродак, се добавя референтният номер по Евродак на замолената държава членка.“

15.

В член 21 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Ако даден национален пункт за достъп е изпратил данни до друг национален пункт за достъп, чиято работа е била прекъсната, за доказателство за датата и часа на предаване служи записът на предаването на равнището на централната комуникационна инфраструктура. Сроковете, определени в Регламент (ЕС) № 604/2013 за изпращане на искане или отговор, не спират да текат по време на прекъсването на работата на въпросния национален пункт за достъп.“

16.

Приложенията се заменят с текста, съдържащ се в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 януари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31.

(2)  Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията от 2 септември 2003 г. за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата-членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна (ОВ L 222, 5.9.2003 г., стp. 3).

(3)  Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна (ОВ L 50, 25.2.2003 г., стp. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета от 11 декември 2000 г. за създаване на система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция (ОВ L 316, 15.12.2000 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60).

(7)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image

Image

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ II

(Препратките са към членове от Регламент (ЕС) № 604/2013)

СПИСЪК А

ПРЕКИ ДОКАЗАТЕЛСТВА

I.   Процедура за определяне на държавата членка, която е компетентна да разгледа молбата за международна закрила

1.   Присъствие на член на семейството, роднина или близък (баща, майка, дете, брат/сестра, леля, чичо, дядо/баба, пълнолетно лице, което отговаря за дете, настойник/попечител) на кандидат, който е непридружавано ненавършило пълнолетие лице (член 8)

Елементи с пряка доказателствена сила:

писмено потвърждение на информацията от другата държава членка;

извлечения от регистри;

разрешения за пребиваване, издадени на името на члена на семейството;

документ, доказващ, че между лицата има роднинска връзка, ако има такъв;

ако няма такъв и ако е необходимо, ДНК или кръвен тест.

2.   Пребиваване по законоустановения ред в държава членка на член на семейството, на когото е предоставена международна закрила (член 9)

Елементи с пряка доказателствена сила:

писмено потвърждение на информацията от другата държава членка;

извлечения от регистри;

разрешения за пребиваване, издадени на лицето със статут на бежанец или на което е предоставена субсидиарна закрила;

документ, доказващ, че между лицата има роднинска връзка, ако има такъв;

съгласие на заинтересованите лица.

3.   Присъствие на член на семейството, кандидатстващ за международна закрила, чиято молба все още не е била обект на първоначално решение по същество в държава членка (член 10)

Елементи с пряка доказателствена сила:

писмено потвърждение на информацията от другата държава членка;

извлечения от регистри;

разрешения за временно пребиваване, издадени на лицето за периода, в който тече разглеждането на молбата;

документ, доказващ, че между лицата има роднинска връзка, ако има такъв;

ако няма такъв и ако е необходимо, ДНК или кръвен тест;

съгласие на заинтересованите лица.

4.   Валидни документи за пребиваване (член 12, параграфи 1 и 3) или документи за пребиваване, чиято валидност е изтекла по-малко от 2 години преди това [и дата на влизане в сила] (член 12, параграф 4)

Елементи с пряка доказателствена сила:

документ за пребиваване;

извлечения от регистъра на чужденците или подобни регистри;

доклади/потвърждение на информацията от държавата членка, издала документа за пребиваване.

5.   Валидни визи (член 12, параграфи 2 и 3) и визи, чиято валидност е изтекла по-малко от 6 месеца преди това [и дата на влизане в сила] (член 12, параграф 4)

Елементи с пряка доказателствена сила:

издадена виза (валидна или с изтекъл срок на валидност, според случая);

извлечения от регистъра на чужденците или подобни регистри;

положителен резултат, предаден от ВИС в съответствие с член 21 от Регламент (ЕО) № 767/2008;

доклади/потвърждение на информацията от държавата членка, издала визата.

6.   Законно влизане на територията през външна граница (член 14)

Елементи с пряка доказателствена сила:

входящ печат в паспорта;

изходящ печат на държава, граничеща с държава членка, като се държи сметка за следвания от кандидата маршрут и за датата на пресичане на границата;

билети, убедително доказващи влизането през външна граница;

входящ печат или съответна заверка в паспорта.

7.   Незаконно влизане през външна граница (член 13, параграф 1)

Елементи с пряка доказателствена сила:

положителен резултат от Евродак след сравняване на дактилоскопичните отпечатъци на кандидата с дактилоскопични отпечатъци, взети по реда на член 14 от Регламента за Евродак;

входящ печат в подправен или фалшифициран паспорт;

изходящ печат на държава, граничеща с държава членка, като се държи сметка за следвания от кандидата маршрут и за датата на пресичане на границата;

билети, убедително доказващи влизането през външна граница;

входящ печат или съответна заверка в паспорта.

8.   Пребиваване в държава членка в течение на най-малко пет месеца (член 13, параграф 2)

Елементи с пряка доказателствена сила:

разрешения за пребиваване, издадени за периода, в който тече разглеждането на молбата;

искания за напускане на територията или заповед за експулсиране, издадени с интервал от поне пет месеца или които не са приведени в действие;

извлечения от архиви на болници, затвори, места за задържане.

9.   Напускане на територията на държавите членки (член 19, параграф 2)

Елементи с пряка доказателствена сила:

изходящ печат;

извлечения от регистри на трети държави (удостоверяващи пребиваване);

билети, убедително доказващи напускането или влизането през външна граница;

доклад/потвърждение от държавата членка, от която кандидатът е напуснал територията на държавите членки;

печат на трета държава, граничеща с държава членка, като се държи сметка за следвания от кандидата маршрут и за датата на пресичане на границата.

II.   Задължение за държавата членка, която е компетентна да разгледа молбата, за реадмисия или обратно приемане на кандидата

1.   В държавата членка, в която е подадена молбата, е в ход процедура за определяне на компетентната държава членка (член 20, параграф 5)

Елементи с пряка доказателствена сила:

положителен резултат от Евродак след сравняване на дактилоскопичните отпечатъци на кандидата с дактилоскопични отпечатъци, взети по реда на член 9 от Регламента за Евродак;

формуляр, подаден от кандидата;

официален доклад, съставен от органите;

дактилоскопични отпечатъци, снети във връзка с молбата;

извлечения от съответните регистри и картотеки;

писмен доклад от органите, удостоверяващ наличието на подадена молба.

2.   Молба, която е в процес на разглеждане или е била подадена по-рано (член 18, параграф 1, букви б), в) и г)

Елементи с пряка доказателствена сила:

положителен резултат от Евродак след сравняване на дактилоскопичните отпечатъци на кандидата с дактилоскопични отпечатъци, взети по реда на член 9 от Регламента за Евродак;

формуляр, подаден от кандидата;

официален доклад, съставен от органите;

дактилоскопични отпечатъци, снети във връзка с молбата;

извлечения от съответните регистри и картотеки;

писмен доклад от органите, удостоверяващ наличието на подадена молба.

3.   Напускане на територията на държавите членки (член 20, параграф 5; член 19, параграф 2)

Елементи с пряка доказателствена сила:

изходящ печат;

извлечения от регистри на трети държави (удостоверяващи пребиваване);

изходящ печат на трета държава, граничеща с държава членка, като се държи сметка за следвания от кандидата маршрут и за датата на пресичане на границата;

писмено доказателство от органите, удостоверяващо, че чужденецът е бил експулсиран.

4.   Експулсиране от територията на държавите членки (член 19, параграф 3)

Елементи с пряка доказателствена сила:

писмено доказателство от органите, удостоверяващо, че чужденецът е бил експулсиран;

изходящ печат;

потвърждение на информацията за експулсирането от третата държава.

СПИСЪК Б

КОСВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА

I.   Процедура за определяне на държавата членка, която е компетентна да разгледа молбата за международна закрила

1.   Присъствие на член на семейството (баща, майка, настойник/попечител) на кандидат, който е непридружено ненавършило пълнолетие лице (член 8)

Индикативни елементи  (1)

информация, предоставена от кандидата, която може да се провери;

декларации на заинтересованите членове на семейството;

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например ВКБООН.

2.   Пребиваване по законоустановения ред в държава членка на член от семейството с признат статут на бежанец или на когото е предоставена международна закрила (член 9)

Индикативни елементи

информация, предоставена от кандидата, която може да се провери;

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например ВКБООН.

3.   Присъствие на член от семейството, кандидатстващ за международна закрила, чиято молба все още не е била обект на първоначално решение по същество в държава членка (член 10)

Индикативни елементи

информация, предоставена от кандидата, която може да се провери;

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например ВКБООН.

4.   Валидни документи за пребиваване (член 12, параграфи 1 и 3) или документи за пребиваване, чиято валидност е изтекла по-малко от 2 години преди това [и дата на влизане в сила] (член 12, параграф 4)

Индикативни елементи

подробни декларации на кандидата, които могат да бъдат проверени;

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например ВКБООН;

доклади/потвърждение на информацията от държавата членка, която не е издала разрешението за пребиваване;

доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на пътуването и др.

5.   Валидни визи (член 12, параграфи 2 и 3) и визи, чиято валидност е изтекла по-малко от 6 месеца преди това [и дата на влизане в сила] (член 12, параграф 4)

Индикативни елементи

подробни декларации на кандидата, които могат да бъдат проверени;

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например ВКБООН;

доклади/потвърждение на информацията от държавата членка, която не е издала разрешението за пребиваване;

доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на пътуването и др.

6.   Законно влизане на територията през външна граница (член 14)

Индикативни елементи

подробни декларации на кандидата, които могат да бъдат проверени;

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например ВКБООН;

доклади/потвърждение на информацията от друга държава членка или трета държава;

доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на пътуването и др.;

дактилоскопични отпечатъци, освен в случаите, когато компетентните органи са решили да вземат дактилоскопични отпечатъци, когато чужденецът е пресичал външната граница.

В тези случаи те са елементи с пряка доказателствена сила, както е определено в списък А;

билети;

хотелски квитанции;

карти за достъп до публични или частни институции в държавите членки;

талони за записване за преглед при лекар, зъболекар и др.;

информация, свидетелстваща за това, че кандидатът е ползвал услугите на пътна агенция;

други косвени доказателства от същия вид.

7.   Незаконно влизане на територията през външна граница (член 13, параграф 1)

Индикативни елементи

подробни декларации на кандидата, които могат да бъдат проверени;

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например ВКБООН;

доклади/потвърждение на информацията от друга държава членка или трета държава;

доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на пътуването и др.;

дактилоскопични отпечатъци, освен в случаите, когато компетентните органи са решили да вземат дактилоскопични отпечатъци, когато чужденецът е пресичал външната граница.

В тези случаи те са елементи с пряка доказателствена сила, както е определено в списък А;

билети;

хотелски квитанции;

карти за достъп до публични или частни институции в държавите членки;

талони за записване за преглед при лекар, зъболекар и др.;

информация, свидетелстваща за това, че кандидатът е ползвал услугите на куриер или на пътна агенция;

други косвени доказателства от същия вид.

8.   Пребиваване в държава членка в течение на най-малко пет месеца (член 13, параграф 2)

Индикативни елементи

подробни декларации на кандидата, които могат да бъдат проверени;

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например ВКБООН;

доклади/потвърждение на информацията от неправителствена организация, като например организация, предоставяща подслон за хора в нужда;

доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на пътуването и др.;

дактилоскопични отпечатъци;

билети;

хотелски квитанции;

карти за достъп до публични или частни институции в държавите членки;

талони за записване за преглед при лекар, зъболекар и др.;

информация, свидетелстваща за това, че кандидатът е ползвал услугите на куриер или на пътна агенция;

други косвени доказателства от същия вид.

9.   Напускане на територията на държавите членки (член 19, параграф 2)

Индикативни елементи:

подробни декларации на кандидата, които могат да бъдат проверени;

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например ВКБООН;

доклади/потвърждение на информацията от друга държава членка;

във връзка с член 19, параграф 2: изходящ печат, когато въпросният кандидат е напуснал територията на държавите членки за период от поне 3 месеца;

доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на пътуването и др.;

дактилоскопични отпечатъци, освен в случаите, когато компетентните органи са решили да вземат дактилоскопични отпечатъци, когато чужденецът е пресичал външната граница.

В тези случаи те са елементи с пряка доказателствена сила, както е определено в списък А;

билети;

хотелски квитанции;

талони за записване за преглед при лекар, зъболекар и др. в трета държава;

информация, свидетелстваща за това, че кандидатът е ползвал услугите на куриер или на пътна агенция;

други косвени доказателства от същия вид.

II.   Задължение за държавата членка, която е компетентна да разгледа молбата за международна закрила, за реадмисия или обратно приемане на кандидата

1.   В държавата членка, в която е подадена молбата, е в ход процедура за определяне на компетентната държава членка (член 20, параграф 5)

Индикативни елементи

декларации на кандидата, които могат да бъдат проверени;

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например ВКБООН;

доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на пътуването и др.;

доклади/потвърждение на информацията от друга държава членка.

2.   Молба за международна закрила, която е в процес на разглеждане или е била подадена по-рано (член 18, параграф 1, букви б), в) и г)

Индикативни елементи

декларации на кандидата, които могат да бъдат проверени;

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например ВКБООН;

доклади/потвърждение на информацията от друга държава членка.

3.   Напускане на територията на държавите членки (член 20, параграф 5; член 19, параграф 2)

Индикативни елементи

подробни декларации на кандидата, които могат да бъдат проверени;

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например ВКБООН;

доклади/потвърждение на информацията от друга държава членка;

изходящ печат, когато въпросният кандидат е напуснал територията на държавите членки за период от поне 3 месеца;

доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на пътуването и др.;

дактилоскопични отпечатъци, освен в случаите, когато компетентните органи са решили да вземат дактилоскопични отпечатъци, когато чужденецът е пресичал външната граница.

В тези случаи те са елементи с пряка доказателствена сила, както е определено в списък А;

билети;

хотелски квитанции;

талони за записване за преглед при лекар, зъболекар и др. в трета държава;

информация, свидетелстваща за това, че кандидатът е ползвал услугите на куриер или на пътна агенция;

други косвени доказателства от същия вид.

4.   Експулсиране от територията на държавите членки (член 19, параграф 3)

Индикативни елементи

декларации на кандидата, които могат да бъдат проверени;

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например ВКБООН;

изходящ печат, когато въпросният кандидат е напуснал територията на държавите членки за период от поне 3 месеца;

доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на пътуването и др.;

дактилоскопични отпечатъци, освен в случаите, когато компетентните органи са решили да вземат дактилоскопични отпечатъци, когато чужденецът е пресичал външната граница.

В тези случаи те са елементи с пряка доказателствена сила, както е определено в списък А;

билети;

хотелски квитанции;

талони за записване за преглед при лекар, зъболекар и др.;

информация, свидетелстваща за това, че кандидатът е ползвал услугите на куриер или на пътна агенция;

други косвени доказателства от същия вид.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Image

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ X

ЧАСТ A

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕГЛАМЕНТА ОТ ДЪБЛИН ЗА КАНДИДАТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 604/2013 (2)

Вие сте отправили към нас молба за закрила, тъй като смятате, че сте бил принуден да напуснете собствената си държава поради преследване, война или опасност от тежки посегателства. Според закона това е „молба/искане за международна закрила“, а Вие сте „кандидат“. Хората, които търсят закрила, често се наричат „кандидати за убежище“.

Фактът, че сте поискали убежище тук не гарантира, че Вашето искане ще бъде разгледано тук. Държавата, която ще разгледа искането, се определя посредством процес, създаден със законодателен акт на Европейския съюз, известен като „Регламента от Дъблин“. Съгласно този законодателен акт само една държава носи отговорност за разглеждане на Вашето искане.

Този закон се прилага в географски район, който обхваща 32 държави (3). За целите на настоящата брошура ще наричаме тези 32 държави „държави, участващи в системата от Дъблин“.

Ако не Ви е ясно нещо в тази брошура, моля, обърнете се към нашите органи.

Преди да сме в състояние да разгледаме Вашата молба, трябва да установим дали ние сме компетентни за това, или тя следва да бъде разгледана от друга държава – това се нарича „дъблинска процедура“. Дъблинската процедура не се отнася до Вашите основания да кандидатствате за убежище. Тя се занимава единствено с въпроса коя държава е компетентна да вземе решение по Вашата молба за убежище.

Колко време ще отнеме, за да се определи държавата, която да разгледа моята молба?

След колко време ще бъде разгледана моята молба?

Ако нашите органи решат, че ние сме компетентни да вземем решение по Вашата молба за убежище, това означава, че имате право да останете в държавата, в която се намирате понастоящем, и молбата Ви да бъде разгледана тук. В такъв случай процедурата по разглеждане на Вашата молба ще започне незабавно.

Ако решим, че друга държава е компетентна да разгледа Вашата молба, ще се стремим да Ви изпратим в тази друга държава възможно най-скоро, така че Вашата молба да бъде разгледана там. Продължителността на цялата дъблинска процедура до прехвърлянето Ви в тази друга държава може при нормални обстоятелства да отнеме до 11 месеца. След това Вашето искане за предоставяне на убежище ще бъде разгледано от компетентната държава. Този график може да е различен, ако Вие се укривате от органите, лишен сте от свобода или сте задържан, или ако обжалвате решението за прехвърляне към друга държава. Ако се намирате в една от посочените ситуации, ще Ви бъде предоставена конкретна информация, която Ви информира за приложимия график. Ако сте задържан, ще бъдете информиран за причините за задържането и за правните средства за защита, с които разполагате.

Как се определя държавата, която е компетентна да разгледа моята молба?

Законът излага причините, поради които дадена държава може да е компетентна да разгледа Вашето искане. Тези причини се отчитат по реда на важност съгласно закона, като се започне от това дали член на Вашето семейство се намира в държава, участваща в системата от Дъблин, дали Вие понастоящем или в миналото сте притежавали виза или разрешение за пребиваване, издадено от държава, участваща в системата от Дъблин, или дали сте пътували до или през територията на друга държава, участваща в системата от Дъблин, било то законно, или незаконно.

Важно е да ни информирате възможно най-скоро, ако членове на Вашето семейство пребивават в друга държава, участваща в системата от Дъблин. Ако Вашият съпруг, съпруга или дете е кандидат за убежище или е получил/а/о международна закрила в друга държава, участваща в системата от Дъблин, тази друга държава би могла да бъде компетентна да разгледа Вашата молба за убежище.

Ние може да решим да разгледаме Вашата молба в държавата, в която се намирате понастоящем, дори ако не сме компетентни да извършим това разглеждане съгласно критериите, определени в Регламента от Дъблин. Ние няма да Ви изпратим в държава, където е установено, че Вашите човешки права могат да бъдат нарушени.

Какво следва, ако не искам да отида в друга държава?

Имате възможност да изразите несъгласие с решението да бъдете изпратен в друга държава, участваща в системата от Дъблин, както и да оспорвате това решение пред съд или друг правораздавателен орган. Можете също така да поискате да останете в държавата, в която се намирате понастоящем, докато бъде взето решение по Вашата жалба или преразглеждане.

Ако се откажете от своята молба за убежище и се преместите в друга държава, участваща в системата от Дъблин, вероятно ще бъдете прехвърлен обратно в държавата, в която се намирате понастоящем, или в компетентната държава.

Ето защо е важно щом веднъж сте подали молба за убежище, да останете тук, докато ние вземем решение 1) относно кой е компетентен да разгледа Вашата молба за убежище и/или 2) да разгледаме Вашата молба за убежище в държавата, в която се намирате понастоящем.

Моля, имайте предвид, че ако сметнем, че има вероятност да избягате или да се укриете, тъй като не желаете да бъдете изпратен в друга държава, Вие може да бъдете задържан (в затворен център). Ако това е така, Вие ще имате право на законен представител и ще бъдете информиран от нашите органи относно другите Ваши права, включително правото да обжалвате задържането си.

Защо от мен се иска да ми бъдат снети дактилоскопичните отпечатъци?

Ако сте на възраст 14 или повече години, при подаването на молба за убежище Вашите дактилоскопични отпечатъци ще бъдат снети и предадени в база данни за дактилоскопични отпечатъци, наречена „Евродак“. Вие трябва да съдействате за осъществяването на тази процедура – задължен сте по закон да позволите снемането на Вашите дактилоскопични отпечатъци.

Ако Вашите дактилоскопични отпечатъци не са с добро качество, включително ако Вие умишлено сте увредили своите пръсти, дактилоскопичните отпечатъци ще бъдат снети отново в бъдеще.

Вашите дактилоскопични отпечатъци ще бъдат сверени с данните в Евродак, за да се провери дали някога сте подавали молба за убежище или дали дактилоскопичните Ви отпечатъци са били снемани в миналото на границата. Това помага да се определи държавата, компетентна да разгледа Вашето искане за убежище.

Вашите дактилоскопични отпечатъци могат също така да бъдат сравнени с данните във Визовата информационна система (ВИС), която представлява база данни с информация във връзка с визите, издадени в рамките на Шенгенското пространство. Ако имате сегашна или предишна виза от държава, участваща в системата от Дъблин, може да бъдете изпратен там, за да се разгледа Вашето искане за международна закрила.

Тъй като сте подали молба за убежище, данните за Вашите дактилоскопични отпечатъци ще се съхраняват за период от 10 години – след 10 години те ще бъдат автоматично заличени от Евродак. Ако Вашето искане за убежище бъде удовлетворено, Вашите дактилоскопични отпечатъци ще се съхраняват в базата данни, докато бъдат автоматично заличени. Ако придобиете гражданство на държава, участваща в системата от Дъблин, Вашите дактилоскопични отпечатъци ще бъдат заличени в този момент. В Евродак се съхраняват Вашите дактилоскопични отпечатъци и пол – Вашето име, снимка, дата на раждане и гражданство не се изпращат в базата данни Евродак, но могат да бъдат съхранени в национална база данни.

По всяко време в бъдеще можете да поискате от нас информация за данните, отнасящи се до Вас, които сме записали в Евродак. Ако смятате, че данните са неточни или не трябва да се съхраняват, можете да поискате те да бъдат поправени или заличени. Информация за органите, които отговарят за обработката (или контрола) на Вашите данни в държавата, в която се намирате понастоящем, и съответните органи, отговарящи за надзора върху защитата на данните, може да намерите по-долу.

Евродак се управлява от агенция на Европейския съюз, наречена eu-LISA. Вашите данни могат да бъдат използвани само за целите, определени от закона. Вашите данни ще бъдат получени само от централната система на Евродак. Ако в бъдеще поискате убежище в друга държава, участваща в системата от Дъблин, Вашите дактилоскопични отпечатъци ще бъдат изпратени на тази друга държава за сверяване. Данните, съхранявани в Евродак, няма да бъдат предадени на никоя друга държава или организация извън държавите, участващи в системата от Дъблин.

Считано от 20 юли 2015 г. справка с Вашите дактилоскопични отпечатъци могат да извършват такива органи, като например полицията или Европейската полицейска служба (Европол), които могат да поискат достъп до базата данни Евродак за целите на предотвратяването, разкриването и разследването на тежки престъпления и тероризъм.

Какви са моите права през периода, през който се решава коя държава е компетентна да разгледа искането за убежище?

Вие имате право да останете в държавата, в която се намирате понастоящем, ако ние сме компетентни да разгледаме Вашето искане за убежище, или в случай че е компетентна друга държава — докато бъдете прехвърлен там. Ако държавата, в която се намирате понастоящем, е компетентна да разгледа Вашето искане за убежище, имате право да останете в нея поне докато бъде взето първоначално решение по Вашата молба за убежище. Освен това имате право да се ползвате от материални условия на приемане, например настаняване, храна и др., както и от основни медицински грижи и спешна медицинска помощ. Вие ще имате възможност да ни предоставите устно и/или писмено информация относно Вашето положение и присъствието на членове на Вашето семейство на територията на държавите, участващи в системата от Дъблин, като използвате за това своя матерен език или друг език, който владеете добре (или да ползвате услугите на устен преводач, ако е необходимо). Освен това ще получите писмено копие от решението за прехвърлянето Ви към друга държава. Имате също така право да се свържете с нас за повече информация и/или да се обърнете към Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) в държавата, в която се намирате понастоящем.

Ако сметнем, че друга държава може да е компетентна да разгледа Вашата молба, ще получите по-подробна информация за процедурата, която ще последва, и за това как тя засяга Вас и Вашите права. (4)

Информация за връзка, по-конкретно: (да се попълни с конкретна информация според държавата членка)

адрес и данни за връзка на органа за предоставяне на убежище;

данни за националния надзорен орган;

самоличност на лицето, което отговаря за обработката на данни в Евродак, и на негов представител;

данни за връзка на службата на лицето, което отговаря за обработката;

данни за връзка на местното бюро на ВКБООН (ако има такова);

данни за връзка на организации, които предоставят правна помощ или подкрепа за кандидатите за убежище;

данни за връзка с Международната организация за миграция (МОМ).

ЧАСТ Б

ДЪБЛИНСКАТА ПРОЦЕДУРА — ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГА ДЪБЛИНСКАТА ПРОЦЕДУРА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 604/2013 (5)

Тази брошура Ви е била предоставена, тъй като сте поискали международна закрила (убежище) в държавата, в която се намирате понастоящем, или в друга държава, участваща в системата от Дъблин, и властите тук имат основания да смятат, че друга държава може да е компетентна да разгледа Вашето искане.

Ние ще определим компетентната държава посредством процес, създаден със законодателен акт на Европейския съюз, известен като „Регламента от Дъблин“. Този процес се нарича „Дъблинска процедура“. Настоящата брошура се стреми да даде отговор на най-често задаваните въпроси, свързани с тази процедура.

Ако не Ви е ясно нещо в тази брошура, моля, обърнете се към съответните органи.

Защо за мен се прилага Дъблинската процедура?

Регламентът от Дъблин се прилага в географски район, който обхваща 32 държави. Държавите, които участват в системата от Дъблин, са: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство, както и четири държави, асоциирани към Регламента от Дъблин (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн).

Дъблинската процедура определя коя държава е компетентна да разгледа Вашата молба за убежище. Това означава, че Вие можете да бъдете прехвърлен от държавата, в която се намирате понастоящем, към друга държава, която е компетентна да разгледа Вашата молба.

Дъблинската процедура има две цели:

да гарантира, че Вашата молба за убежище ще достигне до съответния орган в държавата, компетентна за нейното разглеждане;

да гарантира, че Вие не подавате многобройни молби за убежище в различни държави с цел да продължите своя престой в държавите, участващи в системата от Дъблин.

Докато не бъде взето решение коя държава е компетентна да разгледа Вашата молба, органите тук няма да разгледат тази молба в подробности.

ПОМНЕТЕ: Вие не трябва да се местите в друга държава, участваща в системата от Дъблин. Ако се преместите в друга държава, участваща в системата от Дъблин, ще бъдете върнат тук или в държавата, в която преди това сте поискали убежище. Дори ако се откажете от молбата тук, това няма да промени компетентната държава. Ако се укривате или избягате, Вие рискувате да бъдете задържан.

Ако в миналото сте били в една от държавите, участващи в системата от Дъблин, но след това сте напуснали територията на държавите, участващи в системата от Дъблин, преди да дойдете в държавата, в която се намирате понастоящем, трябва да ни уведомите за това. Това е важно, тъй като може да окаже влияние върху това коя държава е компетентна да разгледа Вашата молба. От Вас може да бъде поискано да предоставите доказателство за времето, което сте прекарали извън територията на държавите, участващи в системата от Дъблин, например печат в паспорт, решение за връщане или извеждане от страната или официални документи, които доказват, че сте пребивавали или работили извън държавите, участващи в системата от Дъблин.

Кои сведения следва непременно да предам на органите? Как мога да обясня тази информация на органите?

Вероятно с Вас ще бъде проведено интервю, за да се даде възможност да се определи държавата, която е компетентна да разгледа Вашето искане за убежище. По време на това интервю ще обясним какво представлява Дъблинската процедура. Вие трябва да ни предоставите цялата информация, с която разполагате относно присъствието на членове на Вашето семейство или роднини в която и да било държава, участваща в системата от Дъблин, както и всяко друго сведение, което сметнете за полезно за определяне на компетентната държава (вж. по-долу подробна информация за сведенията, които са полезни за това). Вие следва също така да предоставите всички документи, с които разполагате и които съдържат полезна информация.

Моля, предайте ни цялата полезна информация, която да помогне за определяне на държавата, компетентна да разгледа Вашата молба.

Интервюто ще се проведе на език, който разбирате или се предполага, че разбирате достатъчно и сте в състояние да общувате на този език.

Можете да поискате услугите на устен преводач, за да Ви помогне в общуването, ако не разбирате използвания език. Устният преводач трябва да превежда единствено казаното от Вас и от интервюиращото лице. Устният преводач не трябва да добавя своите лични виждания. Ако се затруднявате да разберете устния преводач, трябва да ни кажете или да кажете на своя адвокат.

Интервюто е поверително. Това означава, че сведенията, които предоставяте, включително фактът, че сте подали молба за убежище, няма да бъдат изпратени на лица или органи във Вашата държава по произход, които могат да Ви навредят по някакъв начин, нито пък на членове на Вашето семейство, които все още се намират във Вашата държава по произход.

Правото на интервю може да Ви бъде отказано единствено ако вече сте предоставили тази информация с други средства, след като сте били информиран за Дъблинската процедура и за последиците от нея за Вашия случай. Ако с Вас не се проведе интервю, можете да поискате да предоставите допълнителна информация в писмен вид, която е от полза за определянето на компетентната държава.

Как органите ще определят коя държава е компетентна да разгледа моята молба?

Съществуват различни причини, поради които дадена държава може да е компетентна да разгледа Вашето искане. Тези причини се прилагат по реда на важност, предписан от закона. Ако дадена причина не е приложима, се разглежда следващата причина и така нататък.

Причините са свързани със следните фактори по ред на важност:

Член на Вашето семейство (съпруг или съпруга, деца на възраст под 18 години) е получил международна закрила или е кандидат за убежище в друга държава, участваща в системата от Дъблин.

Ето защо е важно да ни информирате, ако членове на Вашето семейство пребивават в друга държава, участваща в системата от Дъблин, преди да бъде взето първоначално решение по Вашето искане за убежище. Ако желаете да бъдете събрани в една и съща държава, Вие и членът на Вашето семейство трябва да изразите това желание в писмен вид.

В миналото Ви е била издадена виза или разрешение за пребиваване от друга държава, участваща в системата от Дъблин.

Вашите дактилоскопични отпечатъци са били снети в друга държава, участваща в системата от Дъблин (и се съхраняват в европейска база данни, наречена „Евродак“ (6)).

Има доказателства, че сте пътували до или през друга държава, участваща в системата от Дъблин, дори ако Вашите дактилоскопични отпечатъци не са били снети там.

Какво се случва, ако аз съм зависим от грижите на друго лице или някой друг е зависим от мен?

Можете да бъдете събран в една и съща държава с Вашата майка, баща, дете, брат или сестра, ако е изпълнено всяко от следните условия:

те са законно пребиваващи в една от държавите, участващи в системата от Дъблин;

един от вас очаква дете (за бременна жена), има новородено дете, тежко заболяване, сериозно увреждане или е стар;

един от вас зависи от помощта на другото лице, което е в състояние да поеме грижата за него или нея.

По правило държавата, където пребивава Вашето дете, брат или сестра или родител, следва да приеме отговорността за разглеждане на Вашата молба, при условие че Вашите семейни връзки са съществували във Вашата държава по произход. Освен това Вие и другото лице трябва да заявите в писмен вид, че желаете да бъдете събрани заедно.

Можете да поискате тази възможност, ако вече сте в държавата по пребиваване на Вашето дете, брат или сестра или родител, а в случай че се намирате в друга държава — можете да се обърнете с такова искане към държавата, в която пребивават Вашите роднини. В този случай това означава, че трябва да пътувате до тази друга държава, освен ако здравословното Ви състояние не Ви позволява да пътувате за дълъг период от време.

В допълнение към тази възможност, по време на процедурата за предоставяне на убежище винаги може да поискате да се присъедините към роднина поради хуманитарни, семейни или културни причини. Ако това искане бъде прието, може да Ви се наложи да се преместите в държавата, където пребивава Вашият роднина. В този случай от Вас ще бъде поискано също да дадете своето съгласие в писмен вид. Важно е да ни информирате, ако съществуват хуманитарни причини за това Вашето искане да бъде разгледано тук или в различна държава.

Когато се прави позоваване на семейни връзки, връзки на зависимост или хуманитарни въпроси, от Вас може да се изиска да представите обяснения или доказателства в подкрепа на Вашите твърдения.

Какво се случва, ако съм болен или имам специални нужди?

За да Ви осигурят подходящи медицински грижи или лечение, органите тук следва да са информирани за евентуалните Ваши специални нужди, в това число относно Вашето здраве, и по-специално ако Вие:

сте лице с увреждания,

сте бременна жена,

страдате от тежко заболяване,

сте били жертва на мъчения, изнасилване или други тежки форми на психологическо, физическо или сексуално насилие.

Ако споделите с нас подробности относно Вашето здравословно състояние и ако е взето решение да бъдете изпратен в различна държава, ние ще поискаме Вашето разрешение да споделим медицинските сведения с държавата, към която сте прехвърлен. Ако не сте съгласен, медицинските сведения няма да бъдат изпратени, но това няма да попречи на Вашето прехвърляне към компетентната държава. Моля, имайте предвид, че ако не се съгласите с изпращането на медицинските сведения на другата държава, нейните органи няма да бъдат в състояние да удовлетворят Вашите специални нужди.

Обърнете внимание, че медицинските сведения, отнасящи се до Вас, ще бъдат обработвани при стриктно спазване на поверителността от специалисти, които са обвързани от задължението да пазят професионална тайна.

Колко дълго ще отнеме, за да се определи държавата, която ще обработи моята молба? След колко време ще бъде разгледана моята молба?

Ако органите на държавата, в която се намирате понастоящем, решат, че ние сме компетентни да разгледаме Вашата молба за убежище, това означава, че имате право да останете в държавата, в която се намирате понастоящем, и молбата Ви да бъде разгледана тук.

Какво следва, ако се установи, че друга държава, различна от държавата, в която се намирам, е компетентна да разгледа моята молба?

Ако сметнем, че друга държава е компетентна да разгледа Вашата молба, ще поискаме от тази друга държава да поеме отговорността за това в рамките на 3 месеца от датата, на която сте подали Вашата молба в държавата, в която се намирате понастоящем.

Ако обаче компетентността на другата държава е установена въз основа на Вашите дактилоскопични отпечатъци, искането към другата държава ще бъде изпратено в рамките на 2 месеца от момента, в който е получен резултатът от Евродак.

Ако за първи път подавате молба за убежище в държава, участваща в системата от Дъблин, но има основания да се счита, че друга държава, участваща в системата от Дъблин, е компетентна да разгледа Вашата молба, ние ще поискаме от другата държава да „поеме отговорност“ за Вашия случай.

Държавата, на която изпращаме искането, трябва да отговори в рамките на 2 месеца от получаване на това искане. Ако другата държава не отговори в този срок, това означава, че тя е приела отговорността да разгледа Вашата молба.

Ако вече сте подали молба за убежище в друга държава, участваща в системата от Дъблин, различна от държавата, в която се намирате понастоящем, ние ще поискаме от другата държава „да Ви приеме обратно“.

Държавата, на която изпращаме искането, трябва да отговори в рамките на 1 месец от получаване на това искане или в рамките на 2 седмици, ако искането е било основано на данни от Евродак. Ако другата държава не отговори в този срок, това означава, че тя е приела отговорността да разгледа Вашата молба и е съгласна да Ви приеме обратно.

Ако обаче не сте подали молба за убежище в държавата, в която се намирате понастоящем, а предишна Ваша молба за убежище в друга държава е била отхвърлена с окончателно решение, ние може да вземем решение да изпратим искане до компетентната държава да Ви приеме обратно или да пристъпим към връщането Ви във Вашата държава по произход или постоянно пребиваване или в трета сигурна държава. (7)

Ако друга държава приеме, че е компетентна да разгледа Вашата молба, ще бъдете информиран за нашето решение:

да не разглеждаме Вашата молба за убежище тук в държавата, в която се намирате понастоящем, и

да Ви прехвърлим в компетентната държава.

Вашето прехвърляне ще се осъществи в рамките на 6 месеца от датата, на която другата държава е приела, че е компетентна, или в случай че оспорвате решението — в рамките на 6 месеца от момента, в който съдът или друг правораздавателен орган реши, че може да бъдете изпратен в другата държава. Този срок може да бъде удължен, ако Вие сте избягали от органите тук или ако сте задържан в затвор.

Ако сте задържан/намирате се в затворен център в държавата, в която се намирате понастоящем, като част от действие по Дъблинската процедура, ще се прилагат по-къси срокове (за повече информация вж. специалния раздел, посветен на задържането).

Компетентната държава ще Ви счита за кандидат за убежище и Вие ще се ползвате от всички права, свързани с това. Ако в миналото никога не сте подавали молба за убежище в тази друга държава, след пристигането си ще имате възможност да направите това.

Какво следва, ако не съм съгласен с решението да бъда изпратен в друга държава?

Имате възможност да изразите несъгласие с решението да бъдете изпратен в друга държава, участваща в системата от Дъблин. Това се нарича „обжалване“ или „преразглеждане“.

Освен това можете да поискате временно прекратяване на прехвърлянето за периода, през който протича обжалването или преразглеждането.

В края на настоящата брошура ще намерите информация относно органите, към които да се обърнете, за да оспорвате решение в държавата, в която се намирате понастоящем.

Когато получите от органите официалното решение за прехвърляне, Вие разполагате с [x дни  (8)], за да обжалвате пред [име на апелативния орган  (9)]. Много е важно да оспорвате (като обжалвате или поискате преразглеждане) в рамките на посочения срок.

Докато се разглежда Вашата жалба или тече преразглеждане, Вие можете да останете в държавата, в която се намирате понастоящем. Или  (10)

Вашето прехвърляне ще бъде спряно за [y дни  (11)], преди съдът или друг правораздавателен орган да реши дали за Вас е безопасно да се намирате в компетентната държава, докато се разглежда Вашата жалба. Или

Разполагате с [y дни  (12)], за да поискате прехвърлянето да бъде спряно, докато се разглежда Вашата жалба. Съдът или друг правораздавателен орган скоро ще вземе решение по това искане. Ако съдът или правораздавателният орган откаже искането за временно прекратяване, ще Ви бъдат предоставени мотиви за това.

По време на тази процедура имате право на правна помощ и при необходимост — на езикова помощ. Правна помощ означава, че имате право на адвокат, който да подготви документацията и да Ви представлява пред съда.

Ако не сте в състояние да поемете разходите, можете да поискате тази помощ да бъде оказана безплатно. В края на настоящата брошура е поместена информация за организациите, които предоставят правна помощ.

Мога ли да бъда задържан?

Възможно е да съществуват и други причини, поради които можете да бъдете задържан, но за целите на Дъблинската процедура можете да бъдете задържан само ако нашите органи смятат, че има значителна опасност да избягате, тъй като не желаете да бъдете изпратен в друга държава, участваща в системата от Дъблин.

Какво означава това?

Ако нашите органи смятат, че съществува значителна опасност да избягате от нас (например защото това се е случвало вече в миналото или защото не се съобразявате с изискванията за явяване и т.н.), те могат да Ви задържат във всеки един момент на Дъблинската процедура. Причините, поради които можете да бъдете задържан, са записани в закона. За задържането Ви не могат да се използват други причини освен тези в закона.

Имате право да бъдете информиран в писмен вид за причините за задържане, както и да оспорвате заповедта за задържане. Също така имате право на правна помощ, ако желаете да оспорите заповедта за задържане.

Ако сте задържан по време на Дъблинската процедура, графикът на процедурата за Вас ще бъде следният:

Ние ще отправим искане към другата държава да поеме отговорността в рамките на 1 месец от подаването на Вашата молба за убежище.

Държавата, на която изпращаме искането, трябва да отговори в рамките на 2 седмици от получаване на това искане.

Прехвърлянето следва да се осъществи в рамките на 6 седмици от датата на приемане на искането от компетентната държава. Ако оспорите решението за прехвърляне, срокът от 6 седмици започва да тече от момента, в който органите, съдът или друг правораздавателен орган реши, че за Вас е безопасно да бъдете изпратен в компетентната държава, докато се разглежда Вашата жалба.

Ако нашите органи не успеят да спазят сроковете за изпращане на искането или за извършване на Вашето прехвърляне, задържането Ви за целите на прехвърляне съгласно Регламента от Дъблин се прекратява. В този случай се прилагат нормалните срокове, представени по-горе.

Какво се случва с личната информация, която предоставям? Как бих могъл да съм сигурен, че с нея няма да се злоупотреби?

Органите на държавите, участващи в системата от Дъблин, могат да обменят данни, които Вие сте им предоставили по време на Дъблинската процедура, единствено с цел да изпълнят своите задължения по силата на регламентите от Дъблин и за Евродак. По време на цялата Дъблинска процедура имате право на защита на Вашите лични данни и на информацията, която предоставяте за себе си, своето семейно положение и т.н. Вашите данни могат да бъдат използвани само за целите, определени от закона.

Ще имате право на достъп:

до данните, които се отнасят до Вас. Вие имате право да поискате тези данни, в това число данните в Евродак, да бъдат поправени, ако те са неточни, или да бъдат заличени, в случай че са били обработени незаконосъобразно;

до информация за това как да поискате поправяне или заличаване на Вашите данни, включително тези в Евродак. Това включва данни за връзка с компетентните органи, които отговарят за Вашата Дъблинска процедура, и на националните органи по защита на данните, които се занимават с искания във връзка със защитата на личните данни.

ПРИЛОЖЕНИЕ XI

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕПРИДРУЖЕНИ ДЕЦА, КОИТО СА ПОДАЛИ МОЛБА ЗА МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 604/2013  (13)

Тази брошура Ви е била предоставена, тъй като сте споделили, че имате нужда от закрила и сте на възраст под 18 години. Ако сте на възраст под 18 години, смята се, че сте дете. Също така органите могат да ви наричат „ненавършило пълнолетие лице“, което означава същото като дете. „Органите“ са хората, които отговарят за вземането на решение по Вашето искане за закрила.

Ако търсите закрила тук, защото сте се страхували във Вашата страна на произход, ние наричаме това „търсене на убежище“. Убежището е място, което предлага закрила и безопасност.

Когато отправите към органите официално искане за убежище, законът нарича това „молба или искане за международна закрила“. Лицето, което иска закрила, е „кандидат“. Понякога ще чуете също така хората да Ви наричат „лице, търсещо убежище“.

Вашите родители би трябвало да бъдат с Вас, но ако не са или ако сте били разделени от тях по пътя, Вие сте „непридружено ненавършило пълнолетие лице“.

В този случай ЩЕ ВИ ОСИГУРИМ ПРЕДСТАВИТЕЛ, КОЙТО Е ВЪЗРАСТЕН И КОЙТО ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ В ХОДА НА ПРОЦЕДУРАТА. ТОЗИ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЩЕ ВИ ОКАЖЕ ПОМОЩ ЗА ВАШАТА МОЛБА И МОЖЕ ДА ВИ ПРИДРУЖАВА, КОГАТО Е НЕОБХОДИМО ДА ГОВОРИТЕ С ОРГАНИТЕ. МОЖЕТЕ ДА ГОВОРИТЕ ЗА СВОИТЕ ПРОБЛЕМИ И СТРАХОВЕ С ВАШИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ. РОЛЯТА НА ВАШИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ Е ДА ГАРАНТИРА, ЧЕ СЕ ОТДАВА ПЪРВОСТЕПЕНЕН ПРИОРИТЕТ НА ВАШИТЕ ВИСШИ ИНТЕРЕСИ, Т.Е. ЧЕ СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ ВАШИТЕ НУЖДИ, БЕЗОПАСНОСТ, ДОБРУВАНЕ, СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ И ВИЖДАНИЯ. ВАШИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ СЪЩО ТАКА ЩЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВОТО.

АКО ИМА НЕЩО, КОЕТО НЕ РАЗБИРАТЕ, ПОИСКАЙТЕ ОТ ВАШИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ИЛИ НАШИТЕ ОРГАНИ ДА ВИ ПОМОГНАТ!

ВЪПРЕКИ ЧЕ СТЕ ПОДАЛИ МОЛБА ЗА УБЕЖИЩЕ В ДЪРЖАВАТА, В КОЯТО СЕ НАМИРАТЕ ПОНАСТОЯЩЕМ, ВЪЗМОЖНО Е ВАШЕТО ИСКАНЕ ЗА ЗАКРИЛА ДА БЪДЕ РАЗГЛЕДАНО ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА.

Само една държава може да бъде компетентна да разгледа Вашето искане за закрила. Това е установено в законодателен акт, наречен „Регламент от Дъблин“. Този закон изисква от нас да проверим дали сме компетентни да разгледаме Вашата молба или тя следва да бъде разгледана от друга държава – това се нарича „Дъблинска процедура“.

Този закон се прилага в географски район, който обхваща 32 държави (14). За целите на настоящата брошура ще наричаме тези 32 държави „държави, участващи в системата от Дъблин“.

НЕ БЯГАЙТЕ ОТ ОРГАНИТЕ ИЛИ В ДРУГА ДЪРЖАВА, УЧАСТВАЩА В СИСТЕМАТА ОТ ДЪБЛИН. НЯКОИ ХОРА МОГАТ ДА ВИ УБЕЖДАВАТ, ЧЕ ТОВА Е НАЙ-ДОБРОТО НЕЩО, КОЕТО МОЖЕ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ. АКО НЯКОЙ ВИ КАЖЕ ДА БЯГАТЕ ИЛИ ЧЕ ТРЯБВА ДА ТРЪГНЕТЕ С НЕГО, КАЖЕТЕ НЕЗАБАВНО ЗА ТОВА НА ВАШИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ИЛИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ.

МОЛЯ, КАЖЕТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ВЪЗМОЖНО НАЙ-СКОРО, АКО:

Вие сте сам и смятате, че Вашата майка, баща, брат или сестра, леля  (15), чичо  (16), баба или дядо могат да се намират в една от другите 32 държави, участващи в системата от Дъблин.

Ако това е така, дали искате да живеете с тях.

Вие сте пътували до държавата, в която се намирате понастоящем, с някой друг и ако е така — с кого.

Вече сте били в някоя друга от изброените 32 държави, участващи в системата от Дъблин.

Вашите дактилоскопични отпечатъци са били снети в друга държава, участваща в системата от Дъблин — дактилоскопичните отпечатъци са изображения, взети от Вашите пръсти, които помагат да се установи Вашата самоличност.

Вече сте подавали молба за убежище в друга държава, участваща в системата от Дъблин.

МНОГО Е ВАЖНО ДА ОКАЗВАТЕ СЪДЕЙСТВИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ВИНАГИ ДА ИМ КАЗВАТЕ ИСТИНАТА.

Системата от Дъблин може да ви помогне при кандидатстването за закрила, ако сте непридружен от родител.

Ако разполагаме с достатъчно информация за тях, ще потърсим Вашите родители или роднини в държавите, участващи в системата от Дъблин. Ако успеем да ги намерим, ще се постараем да Ви съберем с тях в държавата, в която се намират Вашите родители или роднини. В този случай това ще бъде държавата, която е компетентна да разгледа Вашето искане за закрила.

Ако сте сам и нямате членове на семейството или роднини в друга държава, участваща в системата от Дъблин, вероятно Вашата молба ще бъде разгледана в държавата, в която се намирате понастоящем.

Ние можем да решим да разгледаме Вашата молба в държавата, в която се намирате понастоящем, дори ако по закон е възможно друга държава да е компетентна. Можем да направим това по хуманитарни, семейни или културни причини.

По време на тази процедура винаги ще действаме във Вашия най-добър интерес и няма да Ви изпратим в държава, където е установено, че Вашите човешки права могат да бъдат нарушени.

Какво означава, че винаги трябва да действаме във Вашия най-добър интерес? Това означава, че ние трябва:

да проверим дали е възможно да Ви съберем заедно с Вашето семейство в една и съща държава;

да гарантираме, че сте в безопасност, особено от хора, които може да искат да се отнесат зле с Вас/да Ви навредят;

да гарантираме, че Вие имате възможност да растете в безопасна и здравословна среда, че имате храна и подслон и че Вашите потребности за социално развитие са удовлетворени;

да вземем под внимание Вашите възгледи – например дали желаете или не да останете с роднина.

ВАШАТА ВЪЗРАСТ

Лицата на възраст над 18 години са „възрастни“. Те са третирани по различен начин в сравнение с децата и подрастващите („ненавършили пълнолетие лица“).

Моля, кажете истината за възрастта си.

Ако разполагате с какъвто и да било документ, в който се посочва Вашата възраст, моля, представете го на органите. Ако органите оспорят Вашата възраст, възможно е да Ви прегледа лекар, за да установи дали сте на възраст под или над 18 години. Преди да е възможен какъвто и да било медицински преглед, трябва Вие и/или Вашият представител да изразите съгласие за това.

В СЛЕДВАЩИТЕ РЕДОВЕ ЩЕ СЕ ПОСТАРАЕМ ДА ОТГОВОРИМ НА НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ДЪБЛИНСКАТА ПРОЦЕДУРА, КАК ТЯ МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ И КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ ДА СЕ СЛУЧИ:

ДАКТИЛОСКОПИЧНИ ОТПЕЧАТЪЦИ – Какво представляват те? Защо се снемат?

Ако сте на възраст 14 или повече години, при подаването на молба за убежище ще бъдат направени снимки или изображения на Вашите пръсти (наречени „дактилоскопични отпечатъци“) и ще бъдат предадени в база данни за дактилоскопични отпечатъци, наречена „Евродак“. Вие трябва да съдействате за осъществяването на тази процедура – всички хора, които подават молба за убежище, са задължени по закон да позволят снемането на техните дактилоскопични отпечатъци.

Вашите дактилоскопични отпечатъци могат да бъдат сверени в даден момент, за да се провери дали някога сте подавали молба за убежище или дали дактилоскопичните Ви отпечатъци са били снемани в миналото на границата. Ако бъде установено, че вече сте подавали молба за убежище в друга държава, участваща в системата от Дъблин, възможно е да бъдете изпратен в тази държава, ако това е във Ваш най-добър интерес. В този случай това ще бъде държавата, която е компетентна да разгледа Вашата молба за международна закрила.

Вашите дактилоскопични отпечатъци ще се съхраняват за период от 10 години. След 10 години те ще бъдат автоматично заличени от базата данни. Ако Вашето искане за закрила бъде удовлетворено, Вашите дактилоскопични отпечатъци ще се съхраняват в базата данни, докато бъдат автоматично заличени. Ако по-късно придобиете гражданство на държава, участваща в системата от Дъблин, Вашите дактилоскопични отпечатъци ще бъдат заличени. В Евродак се съхраняват само Вашите дактилоскопични отпечатъци и пол – Вашето име, снимка, дата на раждане и гражданство не се изпращат, нито съхраняват в базата данни. Независимо от това, обаче тези данни могат да се съхраняват в нашата национална база данни. Данните, съхранявани в Евродак, няма да бъдат предадени на никоя друга държава или организация извън държавите, участващи в системата от Дъблин.

Считано от 20 юли 2015 г. справка с Вашите дактилоскопични отпечатъци могат да извършват такива органи, като например полицията или Европейската полицейска служба (Европол), които могат да поискат достъп до базата данни Евродак за целите на предотвратяването, разкриването и разследването на тежки престъпления и тероризъм.

Кои сведения следва непременно да предадете на държавните органи във връзка с Вашата ситуация?

Вероятно с Вас ще бъде проведено интервю, за да се даде възможност да се определи държавата, която е компетентна да разгледа Вашето искане за убежище. По време на това интервю нашите държавни органи ще Ви обяснят Дъблинската процедура и ще се опитат да разберат дали е възможно да бъдете събран заедно с Вашето семейство в друга държава, участваща в системата от Дъблин.

Ако Ви е известно, че Вашите родители, брат или сестра или друг роднина се намират в друга държава, участваща в системата от Дъблин, моля, не забравяйте да споменете този факт на лицето, което провежда интервюто. Моля да ни предоставите възможно най-пълна информация, която да ни помогне да открием Вашето семейство — имена, адреси, телефонни номера и т.н.

По време на интервюто може да Ви попитат дали вече сте били в други държави, участващи в системата от Дъблин. Моля, кажете истината.

Вашият представител може да Ви придружи на интервюто, за да Ви окаже помощ и подкрепа и да следи за Вашия най-добър интерес. Ако има причина, поради която не желаете Вашият представител да бъде с вас, трябва да кажете на държавните органи.

В НАЧАЛОТО НА ИНТЕРВЮТО ЛИЦЕТО, КОЕТО ЩЕ ГО ПРОВЕДЕ, И ВАШИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЩЕ ВИ ОБЯСНЯТ ПРОЦЕДУРИТЕ И ВАШИТЕ ПРАВА. АКО ИМА НЕЩО, КОЕТО НЕ РАЗБИРАТЕ, ИЛИ АКО ИМАТЕ ДРУГИ ВЪПРОСИ, МОЛЯ, ПИТАЙТЕ ГИ!

Провеждането на интервю е Ваше право и важна част от Вашата молба.

Интервюто ще се проведе на език, който разбирате. Ако не разбирате използвания език, можете да поискате услугите на устен преводач, който да Ви помогне в общуването. Устният преводач трябва да превежда единствено казаното от Вас и от интервюиращото лице. Устният преводач не трябва да добавя своите лични виждания. Ако се затруднявате да разберете устния преводач, трябва да ни кажете или да кажете на своя представител.

Интервюто е поверително. Това означава, че сведенията, които предоставяте, включително фактът, че сте подали молба за убежище, няма да бъдат изпратени на лица или органи, които могат да навредят по някакъв начин на Вас или членове на Вашето семейство, които все още се намират във Вашата държава по произход.

ВАЖНО Е ВИЕ И ВАШИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ДА БЪДЕТЕ НАЯСНО СЪС СРОКОВЕТЕ В РАМКИТЕ НА ДЪБЛИНСКАТА ПРОЦЕДУРА!

Прочетете отговорите по-долу.

Колко време ще отнеме, докато узнаете дали трябва да отидете в друга държава или можете да останете в държавата, в която се намирате понастоящем?

Какво следва, ако се установи, че друга държава е компетентна да разгледа Вашата молба?

Ако това е Вашата първа молба за убежище в държава, участваща в системата от Дъблин, ще бъдете изпратен в друга държава, тъй като Вашата майка, баща, брат, сестра, леля, чичо, дядо или баба се намира в тази държава и Вие ще се присъедините към това лице или лица и ще останете заедно, докато се разглежда Вашата молба за убежище.  (17)

Ако не сте подали молба за убежище тук, но в миналото сте подали молба за убежище в друга държава, участваща в системата от Дъблин, може да бъдете върнат в тази държава, така че органите там да разгледат Вашата молба за убежище.  (18)
И в двата случая решението да бъдете прехвърлен в друга държава може да отнеме до пет месеца от момента, в който сте поискали убежище или от момента, в който сме разбрали, че сте подали молба за международна закрила в друга държава, участваща в системата от Дъблин. Органите ще Ви информират за това решение, колкото е възможно по-скоро след като то е взето.

Ако не сте подали молба за убежище в държавата, в която се намирате понастоящем, а предишна Ваша молба за убежище в друга държава е била отхвърлена, след като е била разгледана изцяло, ние трябва да изпратим искане до другата държава да Ви приеме обратно или да пристъпим към връщането Ви във Вашата държава по произход или постоянно пребиваване или в трета сигурна държава.

Ако решим, че друга държава е компетентна да разгледа Вашата молба за убежище и когато тази държава приеме, че е компетентна, ние ще ви уведомим официално, че няма да разгледаме Вашето искане за международна закрила, а вместо това ще бъдете прехвърлен в компетентната държава.

Прехвърлянето ще се осъществи в рамките на шест месеца от момента, в който другата държава поеме отговорността за Вас, или от датата на постановяване на окончателно решение по обжалване или преразглеждане, ако Вие не сте съгласен и сте решили да оспорвате това решение (вж. раздела по-долу, в който се обяснява какво означава това). Този график може да бъде удължен до една година, ако сте задържан в затвор, или до 18 месеца, ако сте избягал.

Какво следва, ако не искате да отидете в друга държава?

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ТОВА!

Ако ние решим, че трябва да отидете в друга държава, където да се разгледа Вашата молба, а Вие не сте съгласен с това, имате възможност да оспорите решението за прехвърляне. Това се нарича „обжалване“ или „преразглеждане“.

Когато получите решението от органите, Вие разполагате с [x дни  (19)], за да обжалвате пред [апелативния орган  (20)]. Много е важно да подадете своята жалба в рамките на посочения срок. Вашият представител следва да ви помогне за това.

Докато се разглежда Вашата жалба или тече преразглеждане, Вие можете да останете в държавата, в която се намирате понастоящем. Или  (21)

Вашето прехвърляне ще бъде спряно за [y дни  (22)], докато съдът или друг правораздавателен орган реши дали за Вас е безопасно да се намирате в компетентната държава, докато се разглежда Вашата жалба. Или

Разполагате с [y дни  (23)], за да поискате прехвърлянето да бъде спряно, докато се разглежда Вашата жалба. Съдът или друг правораздавателен орган скоро ще вземе решение по това искане. Ако съдът или правораздавателният орган откаже искането за временно прекратяване, ще Ви бъдат предоставени мотиви за това.

На гърба на настоящата брошура ще намерите информация относно органите, към които да се обърнете, за да оспорите решение в държавата, в която се намирате понастоящем.

По време на процедурата за обжалване ще имате достъп до правна помощ и ако е необходимо, езикова помощ от устен или писмен преводач. Ако не сте в състояние да поемете разходите, можете да поискате тази помощ да бъде оказана безплатно. На гърба на настоящата брошура е поместена информация за организациите, които предоставят правна помощ и които могат да Ви окажат помощ за Вашата жалба.

ЗАДЪРЖАНЕ

Хората, които не разполагат със свобода да пътуват, където пожелаят, и които са настанени в затворени сгради, от които не могат да излизат, са „задържани“.

Ако сте непридружено ненавършило пълнолетие лице, може да живеете в сграда, където се прилагат някои правила, като например правилото да оставате в сградата през нощта или когато навън е тъмно, или правила, съгласно които трябва да информирате хората, които се грижат за Вас, когато излизате навън и кога ще се върнете. Тези правила целят да защитят Вашата сигурност. Това не означава, че се намирате в място за задържане.

ДЕЦАТА ПОЧТИ НИКОГА НЕ СА ЗАДЪРЖАНИ!

Задържан ли сте? Ако не сте сигурен дали сте задържан, попитайте органите, Вашия представител или юридически съветник (24) възможно най-скоро. Може да говорите с тях за своята ситуация и в случай че сте задържан — за възможностите за оспорване на решението за задържане.

Съществува риск да бъдете задържан по време на Дъблинската процедура. Най-често това става, когато държавните органи не вярват, че сте на възраст под 18 години и се опасяват, че може да избягате или да се укриете от тях, тъй като се страхувате да не бъдете изпратен в друга държава.

Имате право да бъдете информиран в писмен вид за причините за задържане, както и за начините да оспорвате заповедта за задържане. Също така имате право на правна помощ, ако желаете да оспорите заповедта за задържане, така че говорете с Вашия представител или юридически съветник, ако не сте доволен.

Ако по време на Дъблинската процедура сте задържан, за Вас ще се прилага следният график: ние трябва да поискаме от друга държава да поеме отговорност за Вас в рамките на един месец от подаването на Вашата молба за убежище. Замолената държава следва да даде отговор в срок от две седмици от това искане. Накрая, ако все още сте задържан, прехвърлянето следва да се осъществи в рамките на шест седмици от датата на приемане на искането от компетентната държава.

Ако решите да оспорите решението за прехвърляне, докато сте задържан, държавните органи не са задължени да Ви прехвърлят в рамките на шест седмици. В такъв случай държавните органи ще Ви информират за възможностите, с които разполагате.

Ако държавните органи не успеят да спазят срока за изпращане на искането до другата държава да поеме отговорност за Вас или срока за извършване на Вашето прехвърляне, задържането Ви за целите на прехвърляне съгласно Регламента от Дъблин се прекратява. В този случай се прилагат нормалните срокове, представени в раздела „Какво следва, ако се установи, че друга държава е компетентна да разгледа Вашата молба?“.

Какви са Вашите права през периода, в който ние решаваме кой е отговорен за Вас?

Вие имате право да останете в държавата, в която се намирате понастоящем, ако ние сме компетентни да разгледаме Вашето искане за убежище или, в случай че е компетентна друга държава — докато бъдете прехвърлен там. Ако държавата, в която се намирате понастоящем, е компетентна да разгледа Вашето искане за убежище, имате право да останете тук поне докато бъде взето първоначално решение по Вашата молба за убежище. Освен това имате право да се ползвате от материални условия на приемане, например настаняване, храна и др., както и основни медицински грижи и спешна медицинска помощ. Имате също така право да ходите на училище.

Вие ще имате възможност да ни предоставите устно и/или писмено информация относно Вашето положение и присъствието на членове на Вашето семейство на територията на държавите, участващи в системата от Дъблин, като използвате за това своя матерен език или друг език, който владеете добре (или да ползвате услугите на устен преводач, ако е необходимо). Освен това ще получите писмено копие от решението за прехвърлянето Ви към друга държава. Също така имате право да се свържете с нас за повече информация и/или да се обърнете към Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) в държавата, в която се намирате понастоящем.

Вашият представител и държавните органи ще Ви предоставят допълнителни обяснения за Вашите права!

Какво се случва с личната информация, която предоставяте? Как бихте могли да сте сигурен, че с нея няма да се злоупотреби?

Органите на държавите, участващи в системата от Дъблин, могат да обменят информацията, която сте им предоставили по време на Дъблинската процедура, единствено с цел да изпълнят своите задължения по силата на регламента от Дъблин.

Ще имате право на достъп:

до информацията, която се отнася до Вас. Вие имате право да поискате тези данни да бъдат поправени, ако те са неточни или неверни, или да бъдат заличени, в случай че са били обработени незаконосъобразно;

до информация, която обяснява как да поискате данните да бъдат поправени или заличени, в това число данни за връзка с компетентните органи, които отговарят за Вашата Дъблинска процедура, и на националните органи по защита на данните, които разглеждат искания във връзка със защитата на личните данни.

КЪДЕ МОЖЕТЕ ДА ПОТЪРСИТЕ ПОМОЩ? (да се попълни с конкретна за всяка държава информация, по-специално:)

адрес и данни за връзка на органа за предоставяне на убежище;

име, адрес и данни за връзка на организации, които представляват непридружени, ненавършили пълнолетие лица;

адрес и данни за връзка на националния орган, който отговаря за закрила на детето;

адрес и данни за връзка на органа, който е компетентен да провежда Дъблинската процедура;

данни за националния надзорен орган;

самоличност на лицето, което отговаря за обработката на данни в Евродак, и на негов представител;

данни за връзка на службата на лицето, което отговаря за обработката;

Червения кръст и ролята му;

данни за връзка на местното бюро на ВКБООН (ако има такова) и ролята му;

данни за връзка на организации, които предоставят правна помощ, подкрепа за кандидатите за убежище или подкрепа за децата;

данни за връзка на МОМ и нейната роля.

ПРИЛОЖЕНИЕ XII

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО, ЗАЛОВЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕЗАКОННО ПРЕМИНАВАНЕ НА ВЪНШНА ГРАНИЦА, СЪГЛАСНО ЧЛЕН 29, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 603/2013

Ако сте на възраст 14 или повече години и сте задържан да преминавате незаконно границата, Вашите дактилоскопични отпечатъци ще бъдат снети и предадени в база данни за дактилоскопични отпечатъци, наречена „Евродак“. Вие трябва да съдействате за осъществяването на тази процедура – задължен сте по закон да позволите снемането на Вашите дактилоскопични отпечатъци.

Ако вашите дактилоскопични отпечатъци не са с добро качество, включително ако Вие умишлено сте увредили своите пръсти, дактилоскопичните отпечатъци могат да бъдат снети отново в бъдеще.

Ако в даден бъдещ момент отново кандидатствате за убежище, Вашите дактилоскопични отпечатъци ще бъдат снети отново. Ако кандидатствате за убежище в държава, различна от тази, в която първоначално са били снети Вашите дактилоскопични отпечатъци, може да бъдете върнат обратно в първата държава, където са били снети отпечатъците.

Данните за Вашите дактилоскопични отпечатъци ще бъдат съхранени за 18 месеца – след 18 месеца те се заличават автоматично от базата данни. В Евродак се съхраняват само Вашите дактилоскопични отпечатъци и пол – Вашето име, снимка, дата на раждане и гражданство не се изпращат, нито съхраняват в базата данни.

Във всеки един момент в бъдеще можете да поискате от държавата, която снема Вашите отпечатъци, да ви бъдат съобщени данните, свързани с Вас, които се съхраняват в Евродак. Можете да поискате данните да бъдат коригирани или заличени – данните трябва да бъдат заличени например ако сте станал гражданин на държава от ЕС или на асоциирана държава или ако сте получил разрешение за пребиваване в една от тези държави и не сте кандидатствал за убежище.

Евродак се управлява от агенция на Европейския съюз, наречена eu-LISA. Вашите данни могат да бъдат използвани само за целите, определени от закона. Вашите данни ще бъдат получени само от централната система на Евродак. Ако в бъдеще поискате убежище в друга държава от ЕС или асоциирана държава (25), Вашите дактилоскопични отпечатъци ще бъдат изпратени на тази държава за сверяване. Данните, съхранявани в Евродак, няма да бъдат предадени на никоя друга държава или организация извън ЕС и асоциираните държави.

Считано от 20 юли 2015 г. справка с Вашите дактилоскопични отпечатъци могат да извършват такива органи, като например полицията или Европейската полицейска служба (Европол), които могат да поискат достъп до базата данни Евродак за целите на предотвратяването, разкриването и разследването на тежки престъпления и тероризъм.

Информация за връзка (да се попълни с конкретна информация според държавата членка)

самоличност на обработващия данни в Евродак и на негов представител;

данни за връзка на службата на обработващия данни

данни за националния надзорен орган (за защита на данни).

ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО, ОТКРИТИ ДА ПРЕБИВАВАТ НЕЗАКОННО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, СЪГЛАСНО ЧЛЕН 29, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 603/2013

Ако сте открит да пребивавате незаконно в държава, участваща в системата от Дъблин (26), органите могат да снемат Вашите дактилоскопични отпечатъци и да ги предадат в база данни за дактилоскопични отпечатъци, наречена „Евродак“. Това е единствено с цел да се установи дали вече сте подавали молба за убежище. Вашите дактилоскопични отпечатъци няма да бъдат съхранени в базата данни „Евродак“, но ако в миналото сте подали молба за убежище в друга държава, Вие може да бъдете върнат в тази друга държава.

Ако Вашите дактилоскопични отпечатъци не са с добро качество, включително ако Вие умишлено сте увредили своите пръсти, дактилоскопичните отпечатъци могат да бъдат снети отново в бъдеще.

Евродак се управлява от агенция на Европейския съюз, наречена eu-LISA. Вашите данни могат да бъдат използвани само за целите, определени от закона. Вашите данни ще бъдат получени само от централната система на Евродак. Ако в бъдеще поискате убежище в друга държава, участваща в системата от Дъблин, Вашите дактилоскопични отпечатъци също ще бъдат снети, за да бъдат предадени на Евродак. Данните, съхранявани в Евродак, няма да бъдат предадени на никоя друга държава или организация извън ЕС или асоциираните държави.

Информация за връзка (да се попълни с конкретна информация според държавата членка)

самоличност на обработващия данни в Евродак и на негов представител;

данни за връзка на службата на обработващия данни;

данни за националния надзорен орган (за защита на данни).

Ако нашите органи считат, че е възможно да сте подали молба за международна закрила в друга държава, която може да е отговорна за разглеждане на тази молба, ще получите по-подробна информация за процедурата, която ще последва, и за това как тя засяга Вас и Вашите права. (27)

(1)  Тези индикативни елементи трябва винаги да бъдат следвани от елементи, имащи пряка доказателствена сила съгласно списък А.

(2)  Настоящата брошура е само за информация. Нейната цел е да предостави на кандидатите за международна закрила съответната информация във връзка с Дъблинската процедура. Брошурата сама по себе си не създава/води до права или правни задължения. Приложимите в рамките на Дъблинската процедура права и задължения на държавите и на лицата са определените в Регламент (ЕС) № 604/2013.

(3)  В системата от Дъблин участват всички държави от Европейския съюз (Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство), както и четири държави, асоциирани към Регламента от Дъблин (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн).

(4)  Предоставената информация е предвидената в част Б от настоящото приложение.

(5)  Настоящата брошура е само за информация. Нейната цел е да предостави на кандидатите за международна закрила съответната информация във връзка с Дъблинската процедура. Тя сама по себе си не създава/води до права или правни задължения. Приложимите в рамките на Дъблинската процедура права и задължения на държавите и на лицата са определените в Регламент (ЕС) № 604/2013.

(6)  Повече информация за Евродак можете да намерите в част А, в точка „Защо от мен се иска да ми бъдат снети дактилоскопичните отпечатъци?“).

(7)  Този абзац не се съдържа в брошурата за държавите членки, които не участват в Директивата за връщането.

(8)  Попълва се от всяка държава членка съобразно конкретните разпоредби на националното право.

(9)  Попълва се от всяка държава членка.

(10)  Един от три варианта, който се избира от всяка държава членка в зависимост от нейния избор за система за ефективна защита.

(11)  Попълва се от всяка държава членка съобразно конкретните разпоредби на националното право.

(12)  Попълва се от всяка държава членка съобразно конкретните разпоредби на националното право.

(13)  Настоящата брошура е само за информация. Нейната цел е да предостави на кандидатите за международна закрила съответната информация във връзка с Дъблинската процедура. Брошурата сама по себе си не създава/води до права или правни задължения. Приложимите в рамките на Дъблинската процедура права и задължения на държавите и на лицата са определените в Регламент (ЕС) № 604/2013.

(14)  В системата от Дъблин участват всички държави от Европейския съюз (Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство), както и четири държави, асоциирани към Регламента от Дъблин (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн).

(15)  Сестрата на Вашата майка или на Вашия баща.

(16)  Братът на Вашата майка или на Вашия баща.

(17)  Може да чуете хората да наричат тази процедура „поемане на отговорността“.

(18)  Може да чуете хората да наричат тази процедура „обратно приемане“.

(19)  Попълва се от всяка държава членка съобразно конкретните разпоредби на националното право.

(20)  Попълва се от всяка държава членка.

(21)  Един от три варианта, който се избира от всяка държава членка в зависимост от нейния избор за система за ефективна защита.

(22)  Попълва се от всяка държава членка съобразно конкретните разпоредби на националното право.

(23)  Попълва се от всяка държава членка съобразно конкретните разпоредби на националното право.

(24)  Лице, което е признато от органите да представлява Вашите интереси пред закона. Вашият представител и/или органите следва да Ви посъветват дали се нуждаете от юридически съветник, но Вие самият също може да поискате от тях да възложат от Ваше име случая на юридически съветник. Вж. гърба на настоящата брошура за организации, които могат да Ви предоставят юридическо представителство.

(25)  Данните за Вашите дактилоскопични отпечатъци могат да бъдат споделяни, когато това е позволено от закона, между 28-те държави — членки на ЕС, и четирите асоциирани държави – Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн.

(26)  В нея участват всички държави от Европейския съюз (Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство), както и четири държави, асоциирани към Регламента от Дъблин (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн).

(27)  Предоставената информация е предвидената в част Б от приложение X.