4.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 33/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 98/2014 НА КОМИСИЯТА

от 3 февруари 2014 година

за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки (1), и по-специално член 26 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008 предвижда възможността да се използва терминът „dry“ за категорията спиртна напитка „London gin“. Не е позволено тази спиртна напитка да съдържа добавени подсладители, надвишаващи 0,1 грам захари на литър. За категориите спиртни напитки „gin“ и „дестилиран gin“ няма установено ограничение за добавяне на подсладители. Когато „gin“ и „дестилиран gin“ обаче са произведени без захар или със съдържание на захар, ненадвишаващо 0,1 грам на литър, възможността да се използва терминът „dry“ следва да бъде разширена за тези спиртни напитки, както е определено в същото приложение.

(2)

Унгария подаде заявление за регистрация на „Újfehértói meggypálinka“ като географско указание в приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 в съответствие с процедурата, предвидена в член 17, параграф 1 от същия регламент. „Újfehértói meggypálinka“ е плодова спиртна напитка, която традиционно се произвежда в Унгария изключително от сортовете вишна „Újfehértói fürtös“ и „Debreceni bőtermő“. Основните спецификации от техническото досие на „Újfehértói meggypálinka“ бяха публикувани в Официален вестник на Европейския съюз  (2) за целите на процедурата по възражение съгласно член 17, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 110/2008. Тъй като Комисията не получи възражения в съответствие с член 17, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 110/2008, наименованието „Újfehértói meggypálinka“ следва да бъде регистрирано като географско указание в приложение III към посочения регламент.

(3)

Географските указания „Polska Wódka/Polish Vodka“ и „Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka“ са регистрирани в продуктова категория 15 „Водка“ от приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008. Техническите спецификации за тези географски указания обхващат обаче и ароматизирана водка. Поради това тези географски указания следва да бъдат включени и в продуктова категория 31 „Ароматизирана водка“ от същото приложение. С цел потребителите да бъдат осведомени за истинското естество на продукта, етикетът на този вид водка следва да носи търговското наименование „ароматизирана водка“ или „водка“ с обозначение на преобладаващия вкус.

(4)

Поради това Регламент (ЕО) № 110/2008 следва да бъде съответно изменен.

(5)

За да се улесни преходът от правилата, предвидени в Регламент (ЕО) № 110/2008, към тези, определени в настоящия регламент, търговията с наличните запаси следва да се разреши до изчерпването им и използването на етикети, отпечатани преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, следва да се разреши до 31 декември 2015 г.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по спиртни напитки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 110/2008 се изменят, както следва:

1)

Приложение II се изменя, както следва:

а)

в точка 20 „Gin“ се добавя нова буква г) със следния текст:

„г)

Терминът „gin“ може да се допълва с термина „dry“, ако напитката не съдържа добавени подсладители, надвишаващи 0,1 грам захари на литър в крайния продукт.“;

б)

в точка 21 „Дестилиран gin“ се добавя нова буква г) със следния текст:

„г)

Терминът „дестилиран gin“ може да се допълва с термина „dry“, ако напитката не съдържа добавени подсладители, надвишаващи 0,1 грам захари на литър в крайния продукт.“

2)

Приложение III се изменя, както следва:

а)

в продуктова категория 9 „Плодова дестилатна спиртна напитка“ се добавя следното вписване:

 

Újfehértói meggypálinka

Унгария“

б)

в продуктова категория 31 „Ароматизирана водка“ се добавят следните вписвания:

 

Polska Wódka/Polish Vodka  (3)

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka  (3)

Полша

Литва

Член 2

Спиртните напитки, които не отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 110/2008, изменен с член 1 от настоящия регламент, могат да продължат да бъдат пускани на пазара до изчерпване на запасите.

Етикетите, отпечатани преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, могат да се използват до 31 декември 2015 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 февруари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16.

(2)  ОВ C 85, 18.3.2011 г., стр. 10.

(3)  Върху етикета на този продукт трябва да фигурира търговското наименование „ароматизирана водка“. Терминът „ароматизирана“ може да бъде заменен с наименованието на преобладаващия вкус.“