1.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 92/2014 НА КОМИСИЯТА

от 31 януари 2014 година

за одобряване на веществото цинеб като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 21

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (2) е определен списък на активните вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложения I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3). Този списък включва веществото цинеб.

(2)

На цинеб е направена оценка съгласно член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО за използване в продуктов тип 21, продукти против замърсяване, както е определен в приложение V към същата директива, който съответства на продуктов тип 21, както е определен в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

Ирландия бе определена за докладваща държава членка и на 29 март 2011 г. представи на Комисията доклада на компетентния орган, придружен от препоръка, в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007.

(4)

Докладът на компетентния орган беше разгледан от държавите членки и Комисията. В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 на 13 декември 2013 г. Постоянният комитет по биоцидите включи констатациите от прегледа в доклад за оценка.

(5)

От посочения доклад става ясно, че може да се очаква, че биоцидите, използвани за продуктов тип 21 и съдържащи цинеб, отговарят на изискванията, определени в член 5 от Директива 98/8/ЕО, при положение че са изпълнени условията, посочени в приложението към настоящия регламент. Поради това е целесъобразно цинеб да бъде одобрен за използване в биоциди за продуктов тип 21.

(6)

Тъй като при оценката не са разгледани наноматериали, одобрението не следва да обхваща такива материали в съответствие с член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(7)

Следва да се позволи изтичането на разумен срок преди одобряването на дадено активно вещество, за да се даде възможност на държавите членки, заинтересованите страни, а също и на Комисията, когато е целесъобразно, да се подготвят за спазването на произтичащите от това нови изисквания.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Веществото цинеб се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 21 при спазване на спецификациите и условията, формулирани в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 януари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3).

(3)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална степен на чистота на активното вещество (1)

Дата на одобрението

Срок на изтичане на одобрението

Продуктов тип

Специални условия (2)

Цинеб

Наименование по IUPAC:

Цинков етиленбис(дитиокарбамат) (полимерен)

ЕО №: 235-180-1

CAS №: 12122-67-7

940 g/kg

1 януари 2016 г.

31 декември 2025 г.

21

При оценката на продукта се обръща особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в извършената на равнището на ЕС оценка на риска, който представлява активното вещество.

Лицата, предлагащи на пазара продукти, съдържащи цинеб, предназначени за непрофесионални ползватели, следят за това продуктите да бъдат доставяни с подходящи ръкавици.

Разрешенията зависят от изпълнението на следните условия:

1)

За промишлените или професионалните ползватели се установяват процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки. В случаите, при които експозицията не може да бъде намалена до приемливо равнище с други средства, продуктите трябва да се използват с подходящи лични предпазни средства.

2)

Етикетите, а при наличие на такива, и указанията за употреба, трябва да указват, че децата трябва да се държат настрана до пълното изсъхване на обработените повърхности.

3)

Етикетите, а при наличие на такива, и информационните листовки за безопасност на разрешените продукти, трябва да указват, че дейностите по полагане, поддръжка и ремонт трябва да се извършват в затворено пространство, върху непропусклива твърда основа с изграждане на защитни насипи или върху почва, покрита с непропусклив материал, за да се предотвратят възможните отлагания и да се намалят до минимум емисиите в околната среда, и че всички отлагания или отпадъци, съдържащи цинеб, трябва да бъдат събирани за повторна употреба или обезвреждане.

4)

За продукти, които могат да доведат до наличието на остатъчни вещества в храни или фуражи, се проверява необходимостта от определяне на нови или изменяне на съществуващите максимално допустими граници на остатъчните вещества (МДГОВ) в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3) или Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета (4), като се предприемат всички подходящи мерки за ограничаване на риска, за да се гарантира, че приложимите МДГОВ няма да бъдат превишени.

В случаите, в които третиран артикул е третиран с цинеб или преднамерено съдържа цинеб и ако това е необходимо поради възможен контакт с кожата, както и поради освобождаването на цинеб при нормални работни условия, лицето, отговарящо за пускането на съответния третиран артикул на пазара, трябва да осигури присъствието в етикета на информация относно риска от сенсибилизация на кожата, а също и на информацията по член 58, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012.


(1)  Посочената в тази графа чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Активното вещество в пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.

(2)  Във връзка с прилагането на общите принципи от приложение VI към Регламент (ЕС) № 528/2012 съдържанието и заключенията на докладите за оценка са на разположение на уебсайта на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологично активни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11).

(4)  Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).