30.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/7


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 78/2014 НА КОМИСИЯТА

от 22 ноември 2013 година

за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите по отношение на определени зърнени култури, причиняващи алергии или непоносимост, както и по отношение на храните с добавени фитостероли, фитостеролови естери, фитостаноли или фитостанолови естери

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите (1), и по-специално член 10, параграф 2 и член 21, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Регламент (ЕС) № 1169/2011 е установен списък на вещества или продукти, които могат да причинят алергии или непоносимост. В точка 1 от приложение II са изброени, наред с други, камут и шпелта. Наименованието „камут“ обаче е регистрирана търговска марка на вид пшеница, известен като „пшеница Хорасан“, а шпелтата също е вид пшеница. Поради това пшеницата Хорасан и шпелтата следва да бъдат посочени като видове пшеница в точка 1 от същото приложение.

(2)

В приложение III към Регламент (ЕС) № 1169/2011 е установен списък с храни, върху чийто етикет трябва да фигурират допълнителни данни. В точка 5.1 от посоченото приложение се предвижда, че етикетирането на храни или съставки на храните с добавени фитостероли, фитостеролови естери, фитостаноли или фитостанолови естери трябва да съдържа, наред с други неща, обозначение, че храната е предназначена изключително за хора, които се стремят към понижаване на нивото на холестерол в кръвта.

(3)

Това обозначение, в съчетание с разрешените за посочените храни или хранителни съставки здравни претенции, би могло да подтикне потребителите, които не се нуждаят от понижаване на нивото на холестерол в кръвта, да използват продукта, поради което то следва да бъде изменено. Това изменение следва да отразява формулировката на обозначението, което в момента се съдържа в Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (2). Посоченият регламент се отменя и се заменя с Регламент (ЕС) № 1169/2011, считано от 13 декември 2014 г.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) № 1169/2011 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Уводното изречение на точка 1 от приложение II към Регламент (ЕС) № 1169/2011 се заменя със следното:

„1.

Зърнени култури, съдържащи глутен, а именно: пшеница (като например шпелта и пшеница Хорасан), ръж, ечемик, овес или техни хибридни сортове, както и продукти от тях, с изключение на:“

Член 2

Във втората колона на точка 5.1 от приложение III към Регламент (ЕС) № 1169/2011 точка 3 се заменя със следното:

„(3)

обозначение, че продуктът не е предназначен за лица, които не се нуждаят от понижаване на нивото на холестерол в кръвта.“

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 ноември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.

(2)  Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията от 31 март 2004 г. относно етикетирането на храни и съставки на храните с добавени фитостероли, фитостеролови естери, фитостаноли и/или фитостанолови естери (ОВ L 97, 1.4.2004 г., стр. 44).