11.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 8/22


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 21/2014 НА КОМИСИЯТА

от 10 януари 2014 година

за изменение за 210-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват физическите лица, групите и образуванията, спрямо които се прилага замразяването на средства и икономически ресурси по смисъла на този регламент.

(2)

На 2 януари 2014 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на ООН реши да извади две физически лица от списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси. Освен това на 6 януари 2014 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на ООН реши да извади две вписвания от списъка.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно актуализирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 януари 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

началникът на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

(1)

В категорията „Юридически лица, групи и образувания“ се заличават следните вписвания:

a)

„Международна ислямска организация за подпомагане (International Islamic Relief Organisation), Филипини, клонове (известна още като: а) Международна ислямска агенция за подпомагане, б) Международна организация за подпомагане, в) Ислямска организация за подпомагане, г) Ислямско световно подпомагане д) Международна ислямска организация за помощи, е) Ислямски комитет на спасението, ж) Комитет за човешко подпомагане на мюсюлманската световна лига, з) Световна ислямска организация за подпомагане, и) Al Igatha Al-Islamiya, й) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, к) Hayatal-Igatha, л) Hayat Al-′Igatha, м) Ighatha, н) Igatha, о) Igassa, п) Igasa, р) Igase, с) Egassa, т) IIRO). Адрес: a) International Islamic Relief Organisation, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Филипини, б) Zamboanga City, Филипини, в) Tawi Tawi, Филипини, г) Marawi City, Филипини, д) Basilan, Филипини, е) Cotabato City, Филипини. Допълнителна информация: a) свързана с Abu Sayyaf Group и Jemaah Islamiyah; б) всички офиси са затворени през 2006 г., но от началото на 2009 г. отново бе отворен офисът на IIRO в Манила, Филипини. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 4.8.2006 г.“

б)

„Международна ислямска организация за подпомагане (International Islamic Relief Organisation), Индонезия, клонове (известна още като: а) Международна ислямска агенция за подпомагане, б) Международна организация за подпомагане, в) Ислямска организация за подпомагане, г) Ислямско световно подпомагане д) Международна ислямска организация за помощи, е) Ислямски комитет на спасението, ж) Комитет за човешко подпомагане на мюсюлманската световна лига, з) Световна ислямска организация за подпомагане, и) Al Igatha Al-Islamiya, й) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, к) Hayatal-Igatha, л) Hayat Al-′Igatha, м) Ighatha, н) Igatha, о) Igassa, п) Igasa, р)Igase, с) Egassa, т) IIRO). Адрес: a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya № 90; East Jakarta, 13410, Индонезия; б) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Индонезия; в) 8 Jalan Tarnan Simanjuntak Barat, Cipinang Cempedak Jakarta Timur 13340 Индонезия. Допълнителна информация: Свързана с Jemaah Islamiyah и с Международната ислямска организация за подпомагане, Филипини, клонове; Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2006 г.“

(2)

В категорията „Физически лица“ се заличават следните вписвания:

a)

„Nabil Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia (известен още като Abu Salim). Адрес: Via Val Bavona 1, Милано, Италия. Дата на раждане: 11.5.1966 г. Място на раждане: Тунис, Тунис Националност: тунизийска. Паспорт №: L289032 (тунизийски паспорт, издаден на 22.8.2001 г., който изтича на 21.8.2006 г.). Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.“

б)

„Atilla Selek (известен още като Muaz). Дата на раждане: 28.2.1985 г. Място на раждане: Ulm, Германия. Национален идентификационен номер: L1562682 (документ за самоличност, издаден от службата за чужденците във Фрайбург, Германия). Адрес: Kurwaldweg 1, 75365 Calw, Германия. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 18.6.2009 г.“