6.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 267/9


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 3 юни 2014 година

за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/23 относно държавната финансова статистика

(ЕЦБ/2014/21)

(2014/647/EС)

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТСЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 5.1 и 5.2 и членове 12.1 и 14.3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (1),

като взе предвид Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (2),

като има предвид, че:

Необходимо е Насоки ЕЦБ/2013/23 (3) да бъдат изменени, за да отразят изменението посредством Регламент (ЕС) № 220/2014 на Комисията (4) на Регламент (ЕО) № 479/2009 по отношение на позоваванията на Европейската система от национални и регионални сметки в Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Изменение

Приложения I и II към Насоки ЕЦБ/2013/23 се заменят в съответствие с приложението към настоящите насоки.

Член 2

Влизане в сила

1.   Настоящите насоки влизат в сила на датата, на която националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, са уведомени за тях.

2.   Централните банки на Евросистемата са длъжни да спазват настоящите насоки от 1 септември 2014 г.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящите насоки са всички централни банки от Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 3 юни 2014 година.

За Изпълнителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1.

(3)  Насоки ЕЦБ/2013/23 от 25 юли 2013 г. относно държавната финансова статистика (ОВ L 2, 7.1.2014 г., стр. 12).

(4)  Регламент (ЕС) № 220/2014 на Комисията от 7 март 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета по отношение на позоваванията на Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ОВ L 69, 8.3.2014 г., стр. 101).


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

Приложение I към Насоки ЕЦБ/2013/23 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТЧЕТНОСТ НА ДАННИ

Статистика на приходите, на разходите и на дефицита/излишъка

Таблица 1А

Категория

Номер и линейна връзка

Дефицит (–) или излишък (+)

1 = 7 – 22

1 = 3 + 4 + 5 + 6

в т.ч. първичен дефицит (–) или излишък (+)

2 = 1 + 28

Централно държавно управление

3

Федерално държавно управление

4

Местно държавно управление

5

Фондове за социална сигурност

6

Общо приходи

7 = 8 + 20

Общо текущи приходи

8 = 9 + 12 + 14 + 17 + 19

Преки данъци

9

в т.ч. дължими от предприятията

10

в т.ч. дължими от домакинствата

11

Косвени данъци

12

в т.ч. данък върху добавената стойност (ДДС)

13

Нетни осигурителни вноски

14

в т.ч. фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите

15

в т.ч. фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата

16

Други текущи приходи

17

в т.ч. вземания по лихви

18

Продажби

19

Общо капиталови приходи

20

в т.ч. данъци върху капитала

21

Общо разходи

22 = 23 + 32

Общо текущи разходи

23 = 24 + 28 + 29 + 31

Текущи трансфери

24 = 25 + 26 + 27

Социални плащания

25

Дължими субсидии

26

Други текущи разходи

27

Дължима лихва

28

Компенсация на наетите лица

29

в т.ч. работни заплати

30

Междинно потребление

31

Общо капиталови разходи

32 = 33 + 34 + 35

Инвестиции

33

Други нетни придобивания на нефинансови активи и изменения на запасите

34

Дължими капиталови трансфери

35

Поясняващи позиции

 

Бруто спестявания

36 = 8 – 23

Постъпления от продажби от универсалната мобилна далекосъобщителна система

37

Фактически осигурителни вноски

38 = 15 + 16

Социални плащания, различни от социалните трансфери в натура

39


Таблица 1B

Категория

Номер и линейна връзка

Приходи на бюджета Европейския съюз (ЕС) от държавата членка

1 = 2 + 3 + 4 + 7

Косвени данъци

2

Текущи трансфери в рамките на международното сътрудничество

3

Различни текущи трансфери и собствени ресурси на ЕС

4

в т.ч. основан на ДДС трети собствен ресурс

5

в т.ч. основан на брутния национален доход четвърти собствен ресурс

6

Капиталови трансфери

7

Разходи от бюджета на ЕС в държавата членка

8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13

Субсидии

9

Текущи трансфери към държавното управление

10

Текущи трансфери към единици, различни от държавното управление

11

Капиталови трансфери към държавното управление

12

Капиталови трансфери към единици, различни от държавното управление

13

Баланса на държава членка спрямо бюджета на ЕС (нетен получател +, нетен платец –)

14 = 8 – 1

Поясняваща позиция:

 

Разходи за събиране на собствени ресурси

15


Таблица 1C

Категория

Номер и линейна връзка

Разходи за крайно потребление

1 = 2 + 3

1 = 1A.29 + 1A.31 + 4 + 5 + 6 + 7 = 1A.19

Разходи за индивидуално потребление

2

Разходи за колективно потребление

3

Социални трансфери в натура — закупена пазарна продукция

4

Потребление на основен капитал

5

Платени данъци върху производството минус получени субсидии

6

Нетен опериращ излишък

7

Поясняващи позиции

 

Разходи за крайно потребление по цени от предходната година

8

Държавни инвестиции по цени от предходната година

9

Брутен вътрешен продукт (БВП) по текущи цени

10

БВП по цени от предходната година

11

Статистика на корекциите на дефицита и дълга

Таблица 2А

Категория

Номер и линейна връзка

Корекция между финансови и нефинансови сметки

1 = [1A.1] – 2

Нетни финансови операции (консолидирани)

2 = 3 – 15

Финансови активи (консолидирани)

3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 11 + 12 + 13

Валута и депозити

4

Дългови ценни книжа

5

Кредити

6

Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове

7

Приватизации (нето)

8

Капиталови инжекции

9

Други

10

Застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми

11

Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица

12

Други финансови активи

13

в т.ч. начислени, но неплатени данъци и осигурителни вноски

14

Пасиви (консолидирани)

15 = 16 + 17 + 18 + 19 + 21 + 22 + 23

Валута и депозити

16

Краткосрочни дългови ценни книжа

17

Дългосрочни дългови ценни книжа

18

Кредити

19

в т.ч. кредити от централна банка

20

Застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми

21

Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица

22

Други пасиви

23

Кредитни потребности на сектор „Държавно управление“

24 = 16 + 17 + 18 + 19

24 = 26 + 27 + 28

24 = 1 – [1A.1] + 3 – 21 – 22 – 23

в т.ч. дългосрочни заеми

25

Деноминирани в национална валута

26

Деноминирани във валутите на държавите членки от еврозоната

27

Деноминирани в други валути

28

Други потоци

29 = 30 + 33

Влияние на преоценката върху дълга

30 = 31 + 32

Печалби и загуби от валутна позиция

31

Други влияния на оценката — по номинална стойност

32 = 34 – 24 – 31 – 33

Други изменения в размера на дълга

33

Изменение на държавния дълг

34 = 24 + 29

34 = 1 – [1A.1] + 3 – 21 – 22 – 23 + 29

34 = [3A.1][t] – [3A.1][t – 1]


Таблица 2B

Категория

Номер и линейна връзка

Транзакции с държавни дългови инструменти (неконсолидирани)

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Валута и депозити

2

Краткосрочни дългови ценни книжа

3

Дългосрочни дългови ценни книжа

4

Кредити от централна банка

5

Други кредити

6

Консолидиращи транзакции

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Валута и депозити

8 = 2 – [2A.16]

Краткосрочни дългови ценни книжа

9 = 3 – [2A.17]

Дългосрочни дългови ценни книжа

10 = 4 – [2A.18]

Кредити

11 = 6 – ([2A.19] – [2A.20])

Статистика на държавния дълг

Таблица 3А

Категория

Номер и линейна връзка

Държавен дълг (консолидиран)

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

1 = 7 + 12

1 = 13 + 14 + 15

1 = 16 + 17

1 = 19 + 20 + 22

Валута и депозити

2

Краткосрочни дългови ценни книжа

3

Дългосрочни дългови ценни книжа

4

Кредити от централна банка

5

Други кредити

6

Притежавани от резиденти на държавата членка

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Централна банка

8

Други парично-финансови институции

9

Други финансови институции

10

Други резиденти

11

Притежавани от нерезиденти на държавата членка

12

Деноминирани в национална валута

13

Деноминирани във валутите на държавите членки от еврозоната

14

Деноминирани в други валути

15

Краткосрочен дълг

16

Дългосрочен дълг

17

в т.ч. променлив лихвен процент

18

С остатъчен матуритет до една година

19

С остатъчен матуритет над една и до пет години

20

в т.ч. променлив лихвен процент

21

С остатъчен матуритет над пет години

22

в т.ч. променлив лихвен процент

23

Поясняващи позиции

 

Осреднен остатъчен матуритет на дълга

24

Държавен дълг — облигации с нулев купон

25


Таблица 3B

Категория

Номер и линейна връзка

Държавен дълг (неконсолидиран между подсекторите)

1 = 7 + 9 + 11 + 13

Консолидиращи елементи

2 = 3 + 4 + 5 + 6

2 = 8 + 10 + 12 + 14

2 = 15 + 16 + 17 + 18

Валута и депозити

3

Краткосрочни ценни книжа

4

Дългосрочни ценни книжа

5

Кредити

6

Емитирани от централното държавно управление (консолидирани)

7

в т.ч. притежавани от други подсектори на държавното управление

8

Емитирани от федералното държавно управление (консолидирани)

9

в т.ч. притежавани от други подсектори на държавното управление

10

Емитирани от местното държавно управление (консолидирани)

11

в т.ч. притежавани от други подсектори на държавното управление

12

Емитирани от фондовете за социална сигурност (консолидирани)

13

в т.ч. притежавани от други подсектори на държавното управление

14

Поясняващи позиции

 

Притежаван от централното държавно управление дълг, емитиран от други подсектори на сектор „Държавно управление“

15

Притежаван от федералното държавно управление дълг, емитиран от други подсектори на сектор „Държавно управление“

16

Притежаван от местното държавно управление дълг, емитиран от други подсектори на сектор „Държавно управление“

17

Притежаван от фондовете за социална сигурност дълг, емитиран от други подсектори на сектор „Държавно управление“

18“

2.

Приложение II към Насоки ЕЦБ/2013/23 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ДЕФИНИЦИИ

1.   Дефиниции на сектори и подсектори

Сектори и подсектори съгласно ЕСС 2010

Общо за икономиката

S.1

Нефинансови предприятия

S.11

Финансови предприятия

S.12

Централна банка

S.121

Депозитни институции без централната банка

S.122

Фондове на паричния пазар

S.123

Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар

S.124

Други финансови посредници, без застрахователни (осигурителни) дружества и пенсионни фондове

S.125

Финансови спомагателни организации

S.126

Каптивни финансови институции и заемодатели

S.127

Застрахователни (осигурителни) дружества

S.128

Пенсионни фондове

S.129

Парично-финансови институции

S.121 + S.122 + S.123

Държавно управление

S.13

Централно държавно управление (без фондовете за социална сигурност)

S.1311

Федерално държавно управление (без фондовете за социална сигурност)

S.1312

Местно държавно управление (без фондовете за социална сигурност)

S.1313

Фондове за социална сигурност

S.1314

Домакинства

S.14

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата

S.15

„Останал свят“

S.2

Държави членки и институции и органи на Европейския съюз (ЕС)

S.21

Държави членки на ЕС

S.211

Институции и органи на ЕС

S.212

Европейската централна банка (ЕЦБ)

S.2121

Европейски институции и органи без ЕЦБ

S.2122

Държави, които не са членки на Европейския съюз, и нерезидентни в Европейския съюз международни организации

S.22

2.   Определения на категориите  (1)  (2)

Таблица 1А

1.

Дефицит (–) или излишък (+) [1A.1] се равнява на нетно предоставените (+)/нетно получените (–) кредити (B.9) от S.13, равнява се на общо приходи [1A.7] минус общо разходи [1A.22] и се равнява на дефицита (–) или излишъка (+) на централното държавно управление [1A.3] плюс дефицита (–) или излишъка (+) на федералното държавно управление [1A.4], плюс дефицита (–) или излишъка (+) на местното държавно управление [1A.5], плюс дефицита (–) или излишъка (+) на фондовете за социална сигурност [1A.6].

2.

Първичен дефицит (–) или излишък (+) [1А.2] се равнява на дефицит (–) или излишък (+) [1A.1], плюс дължими лихви [1A.28].

3.

Дефицит (–) или излишък (+) на централното държавно управление [1А.3] се равнява на нетно предоставените (+)/нетно получените кредити (–) (В.9) по S.1311.

4.

Дефицит (–) или излишък (+) на федералното държавно управление [1А.4] се равнява на нетно предоставените (+)/нетно получените кредити (–) (В.9) по S.1312.

5.

Дефицита (–) или излишъка (+) на местното държавно управление [1А.5] се равнява на нетно предоставените (+)/нетно получените кредити (–) (В.9) по S.1313.

6.

Дефицита (–) или излишъка (+) на фондовете за социална сигурност [1А.6] се равнява на нетно предоставените (+)/нетно получените кредити (–) (В.9) по S.1314.

7.

Общо приходи [1A.7] се равняват на общо текущи приходи [1A.8] плюс общо капиталови приходи [1A.20].

8.

Общо текущи приходи [1A.8] се равняват на преки данъци [1A.9], плюс косвени данъци [1A.12], плюс нетни осигурителни вноски [1A.14], плюс други текущи приходи [1A.17], плюс продажби [1A.19].

9.

Преки данъци [1A.9] се равняват на текущи данъци върху дохода, имуществото и други (D.5), отчетени като ресурс по S.13.

10.

Преки данъци, в т.ч. дължими от предприятията [1A.10], се равняват на текущи данъци върху дохода, имуществото и други (D.5), отчетени като ресурс по S.13 и използване по S.11 и S.12.

11.

Преки данъци, в т.ч. дължими от домакинствата [1A.11], се равняват на текущи данъци върху дохода, имуществото и други (D.5), отчетени като ресурс по S.13 и използване по S.14.

12.

Косвени данъци [1A.12] се равняват на данъци върху производството и вноса (D.2), отчетени като ресурс по S.13.

13.

Косвени данъци, в т.ч. данък върху добавената стойност (ДДС) [1A.13], се равняват на данъците от вида на данък върху добавената стойност (D.211), отчетени като ресурс по S.13.

14.

Нетни осигурителни вноски [1A.14] се равняват на осигурителни вноски (D.61), отчетени като ресурс по S.13.

15.

Нетни осигурителни вноски, в т.ч. фактическите осигурителни вноски за сметка на работодателите [1A.15], се равняват на фактическите осигурителни вноски за сметка на работодателите (D.611), отчетени като ресурс по S.13.

16.

Нетни осигурителни вноски, в т.ч. фактическите осигурителни вноски за сметка на домакинствата [1A.16], се равняват на фактическите осигурителни вноски за сметка на домакинствата (D.613), отчетени като ресурс по S.13.

17.

Други текущи приходи [1A.17] се равняват на дохода от собственост (D.4) плюс други текущи трансфери (D.7), отчетени като ресурс по S.13, с изключение на лихвата като ресурс по S.13 (D.41), която също представлява използване по S.13, плюс постъпленията от други субсидии за производството (D.39), които представляват използване по S.13.

18.

Други текущи приходи, в т.ч. вземания по лихви [1A.18], се равняват на лихвата (D.41), отчетена като ресурс по S.13 и използване по всички сектори с изключение по S.13.

19.

Продажби [1A.19] се равняват на пазарната продукция (P.11) плюс продукцията за собствено крайно потребление (P.12) плюс плащанията за друга непазарна продукция (P.131), отчетени като ресурс по S.13.

20.

Общо капиталови приходи [1A.20] се равняват на капиталовите трансфери за получаване (D.9), отчетени като изменения в пасивите и чистата стойност по S.13 и отчетени като капиталов трансфер, дължими от всички сектори с изключение на S.13.

21.

Общо капиталови приходи, в т.ч. данъци върху капитала [1A.21], се равняват на данъците върху капитала (D.91), отчетени като изменения в пасивите и нетната стойност по S.13.

22.

Общо разходи [1A.22] се равняват на общо текущи разходи [1A.23] плюс общо капиталови разходи [1A.32].

23.

Общо текущи разходи [1A.23] се равняват на текущи трансфери [1A.24] плюс дължими лихви [1A.28] плюс компенсация на наетите лица [1A.29] плюс междинно потребление [1A.31].

24.

Текущи трансфери [1A.24] се равняват на социалните плащания [1A.25] плюс дължимите субсидии [1A.26], плюс други текущи разходи [1A.27].

25.

Социални плащания [1A.25] се равняват на социални плащания, различни от социални трансфери в натура (D.62), плюс социалните трансфери в натура, свързани със закупената от сектор „Държавно управление“ пазарна продукция (D.632), отчетени като използване по S.13 плюс различните текущи трансфери (D.75), отчетени като използване по S.13 и ресурс по S.15.

26.

Дължими субсидии [1A.26] се равняват на минус субсидиите (– D.3), отчетени като ресурс по S.13.

27.

Други текущи разходи [1A.27] се равняват на текущите данъци върху дохода, имуществото и други (D.5) плюс другите данъци върху производството (D.29) плюс дохода от собственост (D.4), с изключение на лихви (D.41), плюс други текущи трансфери (D.7), отчетени като използване по S.13, с изключение на различни текущи трансфери (D.75), отчетени като използване по S.13 и ресурс по S.15 плюс корекция за изменението на пенсионните права (D.8), отчетени като използване по S.13.

28.

Дължими лихви [1A.28] се равняват на лихвите (D.41), отчетени като използване по S.13 и ресурс по всички сектори, с изключение на S.13.

29.

Компенсация на наетите лица [1A.29] се равнява на компенсацията на наетите лица (D.1), отчетена като използване по S.13.

30.

Компенсация на наетите лица, в т.ч. работни заплати [1A.30], се равнява на работните заплати (D.11), отчетени като използване по S.13.

31.

Междинно потребление [1A.31] се равнява на междинното потребление (P.2), отчетено като използване по S.13.

32.

Общо капиталови разходи [1A.32] се равняват на инвестиции [1A.33] плюс другите нетни придобивания на нефинансови активи [1A.34], плюс дължимите капиталови трансфери [1A.35].

33.

Инвестиции [1A.33] се равняват на бруто образуването на основен капитал (P.51), отчетено като изменение на активите по S.13.

34.

Други нетни придобивания на нефинансови активи и изменения на запасите [1A.34] се равняват на изменение на запасите (P.52) плюс придобиване минус отписване на ценности (P.53) плюс придобиване минус отписване на непроизведени нефинансови активи (NP), отчетени като изменение на активите по S.13.

35.

Дължими капиталови трансфери [1A.35] се равняват на дължими капиталови трансфери (D.9), отчетени като изменения в пасивите и нетната стойност по S.13, и отчетени като капиталови трансфери за получаване от всички сектори, с изключение на S.13.

36.

Бруто спестявания [1A.36] се равняват на общо текущи приходи [1A.8] минус общо текущи разходи [1A.23].

37.

Постъпления от продажби от универсалната мобилна далекосъобщителна система [1A.37] се равняват на постъпленията от продажбата на лицензи за мобилни телефони трето поколение, отчетени като разпореждане с нефинансов актив, съгласно решението на Евростат за разпределяне на лицензите за мобилна телефония.

38.

Фактически осигурителни вноски [1A.38] се равняват на фактическите осигурителни вноски за сметка на работодателите (D.611) [1A.15] плюс фактическите осигурителни вноски за сметка на домакинствата (D.613) [1A.16], отчетени като ресурс по S.13.

39.

Социални плащания, различни от социални трансфери в натура [1A.39], се равняват на социалните плащания без социални трансфери в натура (D.62), отчетени като използване по S.13.

Таблица 1B

1.

Приходи на бюджета на Европейския съюз (ЕС) от държавата членка [1B.1] се равняват на косвените данъци, дължими към бюджета на ЕС [1B.2], плюс текущо международно сътрудничество (D.74), дължими от правителството към бюджета на ЕС [1B.4], плюс различните текущи трансфери (D.75), дължими от правителството към бюджета на ЕС [1B.5], плюс капиталовите трансфери (D.9), дължими от правителството към бюджета на ЕС [1B.7].

2.

Косвени данъци [1B.2] се равняват на данъци върху производството и вноса (D.2), отчетени като ресурс по S.2122.

3.

Текущи трансфери в рамките на международното сътрудничество [1B.3] се равняват на текущи трансфери в рамките на международното сътрудничество (D.74), отчетени като ресурс по S.2122 и използване по S.13.

4.

Различни текущи трансфери и собствени ресурси на ЕС [1B.4] се равняват на различни текущи трансфери (D.75) плюс собствени ресурси на ЕС на база данък добавена стойност (ДДС) и брутен национален доход (БНД) (D.76), отчетени като ресурс по S.2122 и използване по S.13.

5.

Различни текущи трансфери, в това число основан на ДДС трети собствен ресурс [1B.5], се равняват на основан на ДДС трети собствен ресурс (D.761), отчетени като ресурс по S.2122 и използване по S.13.

6.

Различни текущи трансфери, в това число основан на БНД трети собствен ресурс [1B.6], се равняват на основан на БНД четвърти собствен ресурс (D.762), отчетени като ресурси като ресурс по S.2122 и използване по S.13.

7.

Капиталови трансфери [1B.7] се равняват на дължими капиталови трансфери (D.9), отчетени като изменения в пасивите и нетната стойност по S.13, и отчетени като капиталови трансфери за получаване по S.2122.

8.

Разходи на бюджета на ЕС в държавата членка [1B.8] се равняват на субсидии (D.3), дължими от бюджета на ЕС [1B.9] плюс други текущи трансфери (D.7), дължими от бюджета на ЕС към правителството [1B.10], плюс други текущи трансфери (D.7), дължими от бюджета на ЕС към неправителствени единици [1B.11], плюс капиталови трансфери (D.9), дължими от бюджета на ЕС към правителството [1B.12], плюс капиталови трансфери (D.9), дължими от бюджета на ЕС към неправителствени единици [1B.13].

9.

Субсидии [1B.9] се равняват на субсидиите (D.3), отчетени като ресурс по S.2122.

10.

Текущи трансфери към правителството [1B.10] се равняват на текущи трансфери в рамките на международното сътрудничество (D.74) плюс различни текущи трансфери (D.75), отчетени като ресурс по S.13 и използване по S.2122.

11.

Текущи трансфери към неправителствени единици [1B.11] се равняват на разните текущи трансфери (D.75), отчетени като използване по S.2122 и ресурс на всички сектори, с изключение на S.13.

12.

Капиталови трансфери към правителството [1B.12] се равняват на капиталовите трансфери за получаване (D.9), отчетени като изменения в пасивите и нетната стойност по S.13 и като изменение на активите по S.2122.

13.

Капиталови трансфери към неправителствени единици [1B.13] се равняват на дължимите капиталови трансфери (D.9), отчетени като изменение на активите по S.2122 и изменение на пасивите и нетната стойност по всички сектори, с изключение на S.13.

14.

Баланса на държава членка спрямо бюджета на ЕС (нетен получател +, нетен платец –) [1B.14] се равнява на разходите от бюджета на ЕС в държавата членка [1B.8] минус приходите в бюджета на ЕС от държавата членка [1B.1].

15.

Разходи за събиране на собствени ресурси [1Б.15] е онази част от непазарната продукция (P.13), отчетена като ресурс по S.13, която представлява разходите за събиране на собствени ресурси, платени от бюджета на ЕС.

Таблица 1C

1.

Разходите за крайно потребление [1C.1] се равняват на разходите за крайно потребление (P.3), отчетени като използване по S.13.

2.

Разходите за индивидуално потребление [1C.2] се равняват на индивидуалните разходи за крайно потребление (P.31), отчетени като използване по S.13.

3.

Разходите за колективно потребление [1C.3] се равняват на колективните разходи за крайно потребление (P.32), отчетени като използване по S.13.

4.

Социални трансфери в натура — закупена пазарна продукция [1C.4], се равняват на социални трансфери в натура — закупена пазарна продукция (D.632), отчетени като използване по S.13.

5.

Потребление на основен капитал [1C.5] се равнява на потреблението на основен капитал (P.51c), отчетено като изменение на пасивите и нетната стойност по S.13.

6.

Платени данъци върху производството минус получени субсидии [1C.6] се равняват на плащанията на други данъци върху производството (D.29), отчетени като използване по S.13, минус постъпленията от други субсидии за производството (D.39), отчетени като използване по S.13.

7.

Нетен опериращ излишък [1C.7] се равнява на нетния оперативен излишък (B.2n) по S.13.

8.

Разходи за крайно потребление по цени от предходната година [1C.8] се равняват на верижния обем на разходите за крайно потребление (P.3), отчетени като използване по S.13 по цени от предходната година.

9.

Държавни инвестиции по цени от предходната година [1C.9] се равняват на верижния обем на бруто образуването на основен капитал (P.51g), отчетено като изменение на активите по S.13 по цени от предходната година.

10.

Брутен вътрешен продукт (БВП) по текущи цени [1C.10] се равнява на БВП (B.1*g) по пазарни цени.

11.

БВП по цени от предходната година [1C.11] се равнява на верижния обем на БВП (B1*g) по цени от предходната година.

Таблица 2А

1.

Корекция между финансови и нефинансови сметки [2А.1] се равнява на дефицит (–) или излишък (+) [2A.1] минус нетни транзакции с финансови активи и пасиви [2A.2].

2.

Нетни транзакции с финансови активи и пасиви (консолидирани) [2A.2] се равняват на транзакции с нетно придобиване на финансови активи [2A.3] минус нетно поемане по транзакции с пасиви [2A.15].

3.

Транзакции с финансови активи (консолидирани) [2A.3] се равняват на консолидирани транзакции с валута и депозити (F.2) [2A.4] плюс транзакции с дългови ценни книжа (F.3) [2A.5], плюс транзакции с кредити (F.4) [2A.6], плюс транзакции със собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове (F.5) [2A.7], плюс транзакции със застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми (F.6) [2A.11], плюс транзакции с финансови деривати и опции върху акции на наетите лица (F.7) [2A.12], плюс транзакции с други финансови активи [2A.13], отчетени като изменение на активите по S.13 и изменение на пасивите и нетната стойност по всички сектори, с изключение на S.13.

4.

Транзакции с валута и депозити [2A.4] се равняват на нетното придобиване на валута и депозити (F.2), отчетени като изменение на активите по S.13, и изменение на пасивите и нетната стойност по всички сектори, с изключение на S.13.

5.

Транзакции с дългови ценни книжа [2A.5] се равняват на нетното придобиване на дългови ценни книжа (F.3), отчетени като изменение на активите по S.13, и изменение на пасивите и нетната стойност по всички сектори, с изключение на S.13.

6.

Транзакции с кредити [2A.6] се равняват на новите кредити (F.4), отпуснати от правителството, нетирани с плащанията към правителството, отчетени като изменение на активите по S.13 и изменение на пасивите и нетната стойност по всички сектори, с изключение на S.13.

7.

Транзакции със собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове [2A.7] се равнява на нетното придобиване на собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове (F.5), отчетени като изменение на активите по S.13 и изменение на пасивите и нетната стойност по всички сектори, с изключение на S.13.

8.

Приватизации (нето) [2A.8] се равняват на транзакции със собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове (F.5), отчетени като изменение на активите по S.13, и изменение на пасивите и нетната стойност по S.11 или S.12, които се извършват при отказване от или придобиване на контрол (ЕСС 2010, параграфи 2.36 до 2.39) върху длъжника от S.13; такива транзакции могат да се извършват от S.13 пряко с длъжника или с друг кредитор.

9.

Капиталови инжекции (нето) [2A.9] се равняват на транзакции със собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове (F.5), отчетени като изменение на активите по S.13 и изменение на пасивите и нетната стойност по S.11 или S.12, които не се извършват в процеса на освобождаване от или придобиване на контрол върху длъжника от S.13, а се извършват от S.13 пряко с длъжника.

10.

Други [2A.10] се равнява на транзакции със собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове (F.5), отчетени като изменение на активите по S.13 и изменение на пасивите и нетната стойност по всички сектори, с изключение на S.13, които не се извършват в процеса на освобождаване от или придобиване на контрол върху длъжника от S.13 и не се извършват от S.13 пряко с длъжника, а с друг кредитор.

11.

Транзакции със застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми [2A.11] се равняват на нетното придобиване на застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми (F.6), отчетени като изменение на активите по S.13 и изменение на пасивите и нетната стойност по всички сектори, с изключение на S.13.

12.

Транзакции с финансови деривати и опции върху акции на наетите лица [2A.12] се равняват на нетните плащания по отношение на финансовите деривати и опциите върху акции на наетите лица (F.7), отчетени като изменение на активите по S.13 и изменение на пасивите и нетната стойност по всички сектори, с изключение на S.13.

13.

Транзакции с други финансови активи [2A.13] се равняват на нетното придобиване на монетарно злато и специални права на тираж (СПТ) (F.1), отчетени като изменение на активите по S.13, плюс други сметки, за получаване (F.8), отчетени като изменение на активите по S.13 и изменение на пасивите и нетната стойност по всички сектори, с изключение на S.13.

14.

Транзакции с други финансови активи, в т.ч. начислени, но неплатени данъци и осигурителни вноски [2A.14], се равняват на онази част от другите сметки, подлежащи на получаване (активи F.8), които се отнасят до данъците и осигурителните вноски, отчетени в D.2, D.5, D.61 и D.91, намалени със сумите на действително събраните данъци, отчетени като изменение на активите по S.13 и изменение на пасивите и нетната стойност на всички сектори, с изключение на S.13.

15.

Транзакции с пасиви (консолидирани) [2A.15] се равнява на консолидирани транзакции с валута и депозити (F.2) [2A.16] плюс транзакции с краткосрочни дългови ценни книжа (F.31) [2A.17], плюс транзакции с дългосрочни дългови ценни книжа (F.32) [2A.18], плюс транзакции с кредити с(F.4) [2A.19], плюс транзакции със застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми (F.6) [2A.21], плюс транзакции с финансови деривати и опции върху акции на наетите лица (F.7) [2A.22], плюс транзакции с други финансови пасиви [2A.23], отчетени като изменение на пасивите и нетната стойност по S.13 и изменение на активите по всички сектори, с изключение на S.13.

16.

Транзакции с валута и депозити [2A.16] се равняват на нетното придобиване на валута и депозити (F.2), отчетени като изменение на пасивите и чистата стойност по S.13 и изменение на активите по всички сектори, с изключение на S.13.

17.

Транзакции с краткосрочни дългови ценни книжа [2A.17] се равняват на нетното поемане на краткосрочни дългови ценни книжа (F.31), чийто първоначален матуритет е до една година или по-малък, отчетени като изменение на пасивите и нетната стойност по S.13 и изменение на активите по всички сектори, с изключение на S.13.

18.

Транзакции с дългосрочни дългови ценни книжа [2A.18] се равняват на нетното поемане на дългосрочни дългови ценни книжа (F032), чийто първоначален матуритет е над една година, отчетени като изменение на пасивите и нетната стойност по S.13 и изменение на активите по всички сектори, с изключение на S.13.

19.

Транзакции с кредити [2A.19] се равняват на взетите нови кредити (F.4), нетирани с плащанията по съществуващите кредити, отчетени като изменение на пасивите, и нетната стойност по S.13, и изменение на активите по всички сектори, с изключение на S.13.

20.

Транзакции с кредити, в т.ч. кредити от централна банка [2A.20], се равняват на транзакциите с кредити (F.4), отчетени като изменение на пасивите и нетната стойност по S.13 и изменение на активите по S.121.

21.

Транзакции със застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми [2A.21] се равняват на нетното придобиване на застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми (F.6), отчетени като изменение на пасивите и нетната стойност по всички сектори, с изключение на S.13.

22.

Транзакции с финансови деривати и опции върху акции на наетите лица [2A.22] се равняват на нетните постъпления по отношение на финансовите деривати и опциите върху акции на наетите лица (F.7), отчетени като изменение на пасивите и нетната стойност по S.13 и изменение на активите по всички сектори, с изключение на S.13.

23.

Транзакции с други пасиви [2A.23] се равняват на нетното поемане на монетарно злато и СПТ (F.1), отчетени като изменение на пасивите и нетната стойност по S.13 и изменение на активите по всички сектори, с изключение на S.13, плюс собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове (F.5), отчетени като изменение на пасивите и нетната стойност по S.13 и изменение на активите по всички сектори, с изключение на S.13, плюс други сметки за получаване (F.8), отчетени като изменение на пасивите и нетната стойност по S.13 и изменение на активите по всички сектори, с изключение на S.13.

24.

Кредитни потребности на сектор „Държавно управление“ [2A.24] се равняват на нетното поемане на пасиви във валута и депозити (F.2) [2A.16] плюс дългови ценни книжа [2A.17 и 2A.18] (F.3), плюс кредити (F.4) [2A.19]. Те също така се равняват на консолидирани транзакции с дългови инструменти.

25.

Транзакции с дългосрочни дългови инструменти [2A.25] се равняват на нетното поемане на пасиви в дългови инструменти [2A.24], чийто първоначален матуритет е над една година.

26.

Транзакции с дългови инструменти, деноминирани в национална валута [2A.26], се равняват на нетното поемане на пасиви в дългови инструменти [2A.24], деноминирани в законното платежно средство на държавата членка.

27.

Транзакции с дългови инструменти, деноминирани във валутите на държавите членки от еврозоната [2A.27], се равняват на нетното поемане на пасиви в дългови инструменти [2A.24], деноминирани в екю, плюс дългови инструменти, деноминирани в евро, преди държавата членка да приеме еврото, плюс дългови инструменти, деноминирани в законното платежно средство на държава членка, преди тя да стане държава членка от еврозоната.

28.

Транзакции с дългови инструменти, деноминирани в други валути [2A.28], се равняват на нетното поемане на пасиви в дългови инструменти [2A.24], невключени в [2A.26] или [2A.27].

29.

Други потоци [2A.29] се равняват на влиянието на преоценката върху дълга [2A.30] плюс други изменения в размера на дълга [2A.33].

30.

Влиянието на преоценката върху дълга [2A.30] се равнява на печалбите и загубите от валутната позиция [2A.31] плюс други влияния на преоценката — по номинална стойност [2A.32].

31.

Печалби и загуби от валутна позиция [2A.31] се равняват на номиналните холдингови печалби и загуби (K.7) от дълга [3A.1], които променят стойността си при конвертиране в национална валута поради промени във валутните обменни курсове.

32.

Други влияния на преоценката — по номинална стойност [2A.32], се равнява на изменението на дълга [2A.34] минус транзакциите с дългови инструменти (консолидирани) [2A.24], минус печалбите и загубите от валутната позиция [2А.31], минус други изменения в размера на дълга [2A.33].

33.

Други изменения в размера на дълга [2A.33] се равняват на други изменения в размера (K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 и K.6) на пасивите, класифицирани като валута или депозити (AF.2), дългови ценни книжа (AF.3), или като кредити (AF.4), които не са активи по S.13.

34.

Изменение на държавния дълг [2A.34] се равнява на дълга [3A.1] през година t минус дълга [3A.1] през година t – 1.

Таблица 2B

1.

Транзакции с държавни дългови инструменти (неконсолидирани) [2B.1] се равняват на неконсолидирани транзакции с валута и депозити [2B.2] плюс транзакции с краткосрочни дългови ценни книжа [2B.3], плюс транзакции с дългосрочни дългови ценни книжа [2B.4] плюс транзакции с кредити от централна банка [2B.5], плюс други транзакции с други кредити [2B.6].

2.

Транзакции с валута и депозити [2B.2] се равняват на неконсолидирани транзакции с валута и депозити (F.2), отчетени като изменения на пасивите и нетната стойност по S.13.

3.

Транзакции с краткосрочни дългови ценни книжа [2B.3] се равняват на неконсолидирани транзакции с дългови ценни книжа, чийто първоначален матуритет е до една година или по-малък (F.31), отчетени като изменение на пасивите и нетната стойност по S.13,

4.

Транзакции с дългосрочни дългови ценни книжа [2B.4] се равняват на неконсолидирани транзакции с дългови ценни книжа, чийто първоначален матуритет е над една година.(F.32), отчетени като изменение на пасивите и нетната стойност по S.13,

5.

Транзакции с кредити от централна банка [2B.5] се равняват на неконсолидирани транзакции с кредити (F.4), отчетени като изменение на пасивите и нетната стойност по S.13 и изменение на активите по S.121.

6.

Транзакции с други кредити [2B.6] се равняват на неконсолидирани транзакции с кредити (F.4), отчетени като изменение на пасивите и чистата стойност по S.13 и изменение на активите по всички сектори, с изключение на S.121.

7.

Консолидиращи транзакции [2B.7] се равняват на неконсолидирани транзакции с дългови инструменти [2B.1] минус консолидирани транзакции с дългови инструменти [2A.24].

8.

Консолидиращи транзакции — валута и депозити [2B.8] се равняват на неконсолидирани транзакции с валута и депозити [2B.2] минус консолидирани транзакции с валута и депозити [2A.16].

9.

Консолидиращи транзакции — краткосрочни дългови ценни книжа [2B.9] се равняват на неконсолидирани транзакции с краткосрочни дългови ценни книжа [2B.3] минус консолидирани транзакции с краткосрочни дългови ценни книжа [2A.17].

10.

Консолидиращи транзакции — краткосрочни дългови ценни книжа [2B.10] се равняват на неконсолидирани транзакции с дългосрочни дългови ценни книжа [2B.4] минус консолидирани транзакции с дългосрочни дългови ценни книжа [2A.18].

11.

Консолидиращи транзакции — кредити [2B.11] се равняват на неконсолидирани транзакции с други кредити — [2B.6] минус консолидирани транзакции с кредити [2A.19], плюс консолидирани транзакции с кредити, в т.ч. кредити от централна банка [2A.20].

Таблица 3А

1.

Държавен дълг (консолидиран) [3A.1] се равнява на дълга, съгласно определението в Регламент (ЕО) № 479/2009. Той също така се равнява на консолидираните пасиви по S.13 в инструмента валута и депозити [3A.2] плюс краткосрочните дългови ценни книжа [3A.3], плюс дългосрочните дългови ценни книжа [3A.4], плюс кредити от централна банка [3A.5], плюс други кредити.[3A.6].

2.

Дълг — валута и депозити [3A.2] се равняват на частта от дълга [3A.1] в инструмента валута и депозити (AF.2).

3.

Дълг — краткосрочни дългови ценни книжа [3A.3] се равняват на онази част от дълга [3A.1] в инструмента валута и депозити, чийто първоначален матуритет е една година или по-малък (AF.31).

4.

Дълг — дългосрочни дългови ценни книжа [3A.4] се равняват на онази част от дълга [3A.1] в инструмента валута и депозити, чийто първоначален матуритет е над една година (AF.32).

5.

Дълг — заеми от централна банка [3A.5] се равняват на частта от дълга [3A.1] в инструмента заеми (AF.4), която е актив по S.121.

6.

Дълг — други заеми [3A.6] се равняват на частта от дълга [3A.1] в инструмента заеми (AF.4), която не е актив по S.121.

7.

Дълг, притежаван от резиденти на държавата членка [3A.7], се равнява на дълг, притежаван от централна банка [3A.8], плюс дълг, притежаван от други парично-финансови институции [3A.9], плюс дълг, притежаван от други финансови институции [3A.10], плюс дълг, притежаван от други резиденти на държавата членка [3A.11].

8.

Дълг, притежаван от централна банка [3A.8], се равнява на частта от дълга [3A.1], която е актив по S.121.

9.

Дълг, притежаван от други парично-финансови институции [3A.9], се равнява на онази част от дълга [3A.1], която е актив по S.122 или S.123.

10.

Дълг, притежаван от други финансови институции [3A.10], се равнява на онази част от дълга [3A.1], която е актив по S.124, S.125, S.126, S.127, S.128 или S.129.

11.

Дълг, притежаван от други резиденти [3A.11], се равнява на онази част от дълга [3A.1], която е актив по S.11, S.14 или S.15.

12.

Дълг, притежаван от нерезиденти на държавата членка [3A.12], се равнява на онази част от дълга [3A.1], която е актив по S.2.

13.

Дълг, деноминиран в национална валута [3A.13], се равнява на онази част от дълга [3A.1], деноминирана в законното платежно средство на държавата членка.

14.

Дълг, деноминиран във валутите на държавите членки от еврозоната [3A.14], се равнява — преди държавата членка да стане държава членка от еврозоната — на онази част от дълга [3A.1], деноминирана в законното платежно средство на една от държавите членки от еврозоната (с изключение на националната валута) [3A.13]), плюс дълга, деноминиран в екю или евро.

15.

Дълг, деноминиран в чуждестранна валута [3A.15] се равнява на онази част от дълга [3A.1], която не е включена в [3A.13] или [3A.14].

16.

Краткосрочен дълг [3A.16] се равнява на онази част от дълга [3A.1], чийто първоначален матуритет е една година или по-малък.

17.

Дългосрочен дълг [3A.17] се равнява на онази част от дълга [3A.1], чийто първоначален матуритет е над една година.

18.

Дългосрочен дълг, в т.ч. с променлив лихвен процент [3A.18], се равнява на онази част от дългосрочния дълг [3A.17], чийто лихвен процент е променлив.

19.

Дълг с остатъчен матуритет до една година [3A.19] се равнява на частта от дълга [3A.1] с остатъчен матуритет до една година.

20.

Дълг с остатъчен матуритет над една и до пет години [3A.20] се равнява на частта от дълга [3A.1] с остатъчен матуритет над една и до пет години.

21.

Дълг с остатъчен матуритет над една и до пет години, в т.ч. с променлив лихвен процент [3A.21], се равнява на частта от дълга [3A.1] с остатъчен матуритет над една и до пет години [3A.20], чийто лихвен процент е променлив.

22.

Дълг с остатъчен матуритет над пет години [3A.22] се равнява на частта от дълга [3A.1] с остатъчен матуритет над пет години.

23.

Дълг с остатъчен матуритет над пет години, в т.ч. с променлив лихвен процент [3A.23], се равнява на частта от дълга [3A.1] с остатъчен матуритет над пет години [3A.22], чийто лихвен процент е променлив.

24.

Осреднен остатъчен матуритет на дълга [3A.24] се равнява на осреднения остатъчен матуритет, претеглен с непогасените суми, изразен в години.

25.

Държавен дълг — облигации с нулев купон [3A.25] се равнява на онази част от дълга [3A.1] под формата на облигации с нулев купон, т.е. облигации без купонни плащания, чийто лихвен процент е на база разликата между цените при изкупуване и при емитиране.

Таблица 3B

1.

Държавен дълг (неконсолидиран между подсекторите) [3B.1] се равнява на неконсолидирани пасиви, с изключение на a) пасивите по S.1311, които същевременно са активи по S.1311, б) пасивите по S.1312, които същевременно са активи по S.1312, в) пасивите по S.1313, които същевременно са активи по S.1313 и г) пасивите по S.1314, които същевременно са активи по S.1314, със същите дългови инструменти като държавния дълг [3A.1].

2.

Консолидиращи елементи [3B.2] се равняват на пасивите по S.13, които същевременно са активи по S.13, с изключение на a) пасивите по S.1311, които същевременно са активи по S.1311, б) пасивите по S.1312, които същевременно са активи по S.1312, в) пасивите по S.1313, които същевременно са активи по S.1313 и г) пасивите по S.1314, които същевременно са активи по S.1314, в инструмента валута и депозити [3B.3], плюс краткосрочните дългови ценни книжа [3B.4], плюс дългосрочните дългови ценни книжа [3B.5], плюс кредити [3B.6].

3.

Консолидиращи елементи във валута и депозити [3B.3] се равняват на частта от консолидиращите елементи [3B.2] в инструмента валута и депозити (F.2).

4.

Консолидиращи елементи в краткосрочни дългови ценни книжа [3B.4] се равняват на онази част от консолидиращите елементи [3B.2] в инструмента дългови ценни книжа, чийто първоначален матуритет е една година или по-малък (F.31).

5.

Консолидиращи елементи в краткосрочни дългови ценни книжа [3B.5] се равняват на онази част от консолидиращите елементи [3B.2] в инструмента дългови ценни книжа, чийто първоначален матуритет е една година или по-малък (F.32).

6.

Консолидиращи елементи в заеми [3Б.6] се равняват на тази част от консолидиращите елементи [3B.2] в инструмента заеми (F.4).

7.

Дълг, емитиран от централното държавно управление (консолидиран) [3B.7], се равнява на пасивите по S.1311, които не са активи по S.1311, в същите инструменти като дълга [3A.1].

8.

Дълг, емитиран от централното държавно управление, в т.ч. притежаван от други подсектори на сектор „Държавно управление“ [3B.8], се равнява на пасивите по S.1311, които са активи по S.1312, S.1313 или S.1314, в същите инструменти като дълга [3A.1].

9.

Дълг, емитиран от федералното държавно управление (консолидиран) [3B.9], се равнява на пасивите по S.1312, които не са активи по S.1312, в същите инструменти като дълга [3A.1].

10.

Дълг, емитиран от федералното държавно управление, в т.ч. притежаван от други подсектори на сектор „Държавно управление“ [3B.10] се равнява на пасивите по S.1312, които са активи по S.1311, S.1313 или S.1314, в същите инструменти като дълга [3A.1].

11.

Дълг, емитиран от местното държавно управление (консолидиран) [3B.11] се равнява на пасивите по S.1313, които не са активи по S.1313, в същите инструменти като дълга [3A.1].

12.

Дълг, емитиран от местното държавно управление, в т.ч. притежаван от други подсектори на сектор „Държавно управление“ [3B.12], се равнява на пасивите по S.1313, които са активи по S.1311, S.1312 или S.1314, в същите инструменти като дълга [3A.1].

13.

Дълг, емитиран от фондовете за социална сигурност (консолидиран) [3B.13] се равнява на пасивите по S.1314, които не са активи по S.1314, в същите инструменти като дълга [3A.1].

14.

Дълг, емитиран от фондовете за социална сигурност, в т.ч. притежаван от други подсектори на сектор „Държавно управление“ [3B.14], се равнява на пасивите по S.1314, които са активи по S.1311, S.1312 или S.1313, в същите инструменти като дълга [3A.1].

15.

Притежаван от централното държавно управление дълг, емитиран от единици от други подсектори на сектор „Държавно управление“ [3B.15], се равнява на пасивите по S.1312, S.1313 или S.1314, които са активи по S.1311, в същите инструменти като дълга [3A.1].

16.

Притежаван от федералното държавно управление дълг, емитиран от единици от други подсектори на сектор „Държавно управление“ [3B.16], се равнява на пасивите по S.1311, S.1313 или S.1314, които са активи по S.1312, в същите инструменти като дълга [3A.1].

17.

Притежаван от местното държавно управление дълг, емитиран от единици от други подсектори на сектор „Държавно управление“ [3B.17], се равнява на пасивите по S.1311, S.1312 или S.1314, които са активи по S.1313, в същите инструменти като дълга [3A.1].

18.

Притежаван от фондовете за социална сигурност дълг, емитиран от единици от други подсектори на сектор „Държавно управление“ [3Б.18], се равнява на пасивите по S.1311, S.1312 или S.1313, които са активи по S.1314, в същите инструменти като дълга [3A.1].“


(1)  [x.y] се отнася до категория номер „y“ от таблица „x“

(2)  Терминът „категории“ се отнася за сектор „Държавно управление“, освен ако не е посочено друго.