20.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 148/86


ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА 2014/76/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 13 март 2014 година

за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за живак в ръчно изработени светещи газоразрядни тръби (РСГТ), използвани за светлинни надписи, декоративно или архитектурно и специализирано осветление, и творби на изкуството от светлина

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (1), и по-точно член 5, параграф 1, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2011/65/ЕС забранява употребата на живак в електрическо и електронно оборудване, пуснато на пазара.

(2)

Ръчно изработените светещи газоразрядни тръби (РСГТ) са ръчно произведени лампи със специално предназначение, които съществуват в широко разнообразие. Примери са неоновите надписи, индивидуалното архитектурно осветление и специалните светлоизточници за химически аналитични изследвания. Тъй като РСГТ се използват за вътрешни и външни приложения и са с индивидуално съставен цветен спектър, те трябва да работят надеждно при чувствителни и студени условия с много голяма продължителност на живота, защото често достъпът до тях е труден. За да функционират правилно при тези условия, необходимо е РСГТ да съдържат минимално количество живак.

(3)

Премахването или заместването на живака в РСГТ и пълното заместване на РСГТ с други технологии, например светодиодна, са научно и технически неприложими. Поради това, употребата на живак в РСГТ, използвани за светлинни надписи, декоративно или архитектурно и специализирано осветление и за творби на изкуството от светлина следва да бъде освободена от забраната. Употребата на живак следва да бъде ограничена до абсолютно необходимото минимално количество и периодът на валидност на освобождаването следва да изтича на 31 декември 2018 г., за да се избегнат неблагоприятни въздействия върху иновациите.

(4)

Поради това Директива 2011/65/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение III към Директива 2011/65/ЕС се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от последния ден на шестия месец след нейното влизане в сила. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

При приемането им от държавите членки тези разпоредби съдържат позоваване на настоящата директива или са съпроводени от такова позоваване при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваването се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, обхваната от настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 13 март 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение III към Директива 2011/65/ЕС се вмъква следната точка 4ж):

„4ж)

Живак в ръчно изработени светещи газоразрядни тръби (РСГТ), използвани за светлинни надписи, декоративно или архитектурно и специализирано осветление, и светлинни творби на изкуството, в които съдържанието на живак се ограничава както следва:

а)

20 mg на електродна двойка + 0,3 mg на cm за дължината на тръбата, но не повече от 80 mg, за приложения на открито и приложения на закрито, изложени на температури под 20 °C;

б)

15 mg на електродна двойка + 0,24 mg на cm за дължината на тръбата, но не повече от 80 mg, за всички други приложения на закрито.

Изтича на 31 декември 2018 г.“