17.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/28


ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2014/58/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 16 април 2014 година

относно създаването, съгласно Директива 2007/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на система за проследяване на пиротехнически изделия

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2007/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. относно пускането на пазара на пиротехнически изделия (1), и по-специално член 18, параграф 2, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2007/23/ЕО се определят правила за безопасността на пиротехническите изделия на пазара на Съюза и се предвижда създаването на система за проследяване на равнището на Съюза.

(2)

С цел да се осигури възможност за проследяването на пиротехническите изделия те следва да бъдат етикетирани с регистрационен номер, основаващ се на единна система за номерация. Нотифицираните органи следва да поддържат регистър с регистрационните номера, които определят при извършването на оценката на съответствието. Такава система ще гарантира идентифицирането на пиротехническите изделия и техните производители на всеки етап от веригата за доставка. Производителите и вносителите следва да поддържат регистър, в който вписват регистрационните номера на пиротехническите изделия, които предоставят на пазара, и при поискване да предоставят тази информация на съответните органи.

(3)

Единната система за номерация се основава на елементи, които вече се прилагат в съответствие със съществуващите хармонизирани стандарти, и следователно ще създаде малка допълнителна тежест за стопанските субекти.

(4)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на комитета, създаден с Директива 2007/23/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Регистрационен номер

1.   Пиротехническите изделия се обозначават с регистрационен номер, който се състои от:

а)

четирицифрения идентификационен номер на нотифицирания орган, който е издал сертификата за „ЕО изследване на типа“ съгласно процедурата за оценяване на съответствието, посочена в член 9, буква а) от Директива 2007/23/ЕО (модул В), или сертификата за съответствие съгласно процедурата за оценяване на съответствието, посочена в член 9, буква б) от Директива 2007/23/ЕО (модул G), или одобрението на системата по качеството съгласно процедурата за оценяване на съответствието, посочена в член 9, буква в) от Директива 2007/23/ЕО (модул Н);

б)

категорията на пиротехническото изделие, за което е удостоверено съответствието, в съкратена форма, с главни букви:

F1, F2, F3 или F4 за фойерверки съответно от категории 1, 2, 3 и 4;

Т1 или Т2 за сценични пиротехнически изделия съответно от категория Т1 и Т2;

Р1 или Р2 за други пиротехнически изделия съответно от категория Р1 и Р2;

в)

номера за обработка, използван от нотифицирания орган за пиротехническото изделие.

2.   Регистрационният номер следва да бъде структуриран, както следва: „XXXX — YY — ZZZZ…“, където XXXX се отнася до буква а) от параграф 1, YY се отнася до буква б) от параграф 1, а ZZZZ… се отнася до буква в) от параграф 1.

Член 2

Задължения на нотифицираните органи

1.   Нотифицираните органи, извършващи процедури за оценка на съответствието съгласно член 9 от Директива 2007/23/ЕО, поддържат регистър на пиротехническите изделия, за които са издали сертификати за „ЕО изследване на типа“ съгласно процедурата за оценяване на съответствието, посочена в член 9, буква а) от Директива 2007/23/ЕО (модул В), или сертификати за съответствие съгласно процедурата за оценяване на съответствието, посочена в член 9, буква б) от Директива 2007/23/ЕО (модул G), или одобрения на системата по качеството съгласно процедурата за оценяване на съответствието, посочена в член 9, буква в) от Директива 2007/23/ЕО (модул Н); във формата, посочен в приложението към настоящата директива.

Регистърът на пиротехнически изделия съдържа като минимум информацията относно елементите, посочени в приложението. Тази информация се съхранява за период от най-малко 10 години от датата, на която нотифицираните органи са издали сертификатите или одобренията, посочени в първа алинея.

Нотифицираните органи редовно актуализират регистъра и го правят публично достояние в интернет.

2.   Когато нотифицирането на орган за оценяване на съответствието е отменено, този орган предава регистъра на друг нотифициран орган или на компетентния орган на съответната държава членка.

Член 3

Задължения на производителите и вносителите

Производителите и вносителите на пиротехнически изделия:

а)

водят регистър на всички регистрационни номера на пиротехнически изделия, произведени или внесени от тях, заедно с тяхното търговско наименование, общ вид и подтип, ако е приложимо, както и мястото на производство в продължение на най-малко 10 години, след като изделието е било пуснато на пазара;

б)

прехвърлят регистъра на компетентните органи, в случай че производителят или вносителят прекрати дейността си;

в)

предоставят на компетентните органи и органите за надзор на пазара от всички държави членки, при мотивирано искане от тяхна страна, информацията, посочена в буква а).

Член 4

Транспониране

1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 30 април 2015 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби считано от 17 октомври 2016 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 5

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 16 април 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 154, 14.6.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Формат на регистъра, посочен в член 2, параграф 1

Регистрационен номер

Дата на издаване на сертификат за „ЕО изследване на типа“ (модул В), на сертификат за съответствие (модул G) или на одобрение на система по качеството (модул H) и дата на изтичане на срока на действие, когато е приложимо

Производител

Вид на продукта (общ) и подвид, ако е приложимо

Модул за съответствие на етапа на производство (1)

Нотифициращ орган, извършващ оценка на съответствието на етапа на производство (1)

Допълнителна информация

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Винаги трябва да се попълва, ако отговорността се носи от нотифицирания орган, който извършва процедурата за оценка на съответствието, посочена в член 9, буква а) от Директива 2007/23/ЕО (модул B). Не се изисква за процедурите за оценяване на съответствието, посочени в член 9, букви б) и в) (модули G и H). Информация се предоставя (когато е известна), ако в процеса участва друг нотифициран орган.