22.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 153/62


ДИРЕКТИВА 2014/53/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 април 2014 година

за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3)е изменена съществено няколко пъти. Поради допълнителни изменения и с оглед постигане на яснота, посочената директива следва да бъде заменена.

(2)

С Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета (4) се установяват разпоредби относно акредитацията на органите за оценяване на съответствието, създава се уредба на надзора на пазара на продукти и за проверки на продуктите от трети държави и се установяват основните принципи относно маркировката „СЕ“.

(3)

С Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) се установяват общи принципи и основни разпоредби, предназначени да се прилагат в секторното законодателство, с цел да се създаде последователна основа за изменението или преработването на това законодателство. Поради това Директива 1999/5/ЕО следва да бъде съобразена с посоченото решение.

(4)

Съществените изисквания, определени в Директива 1999/5/ЕО, които се отнасят за стационарни крайни устройства, т.е. осигуряване на опазването на здравето и безопасността на хората и на домашните животни, както и защитата на вещите и съответното ниво на електромагнитна съвместимост, са обхванати по подходящ начин от Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (6) и Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (7). Поради това настоящата директива не следва да се прилага за стационарни крайни устройства.

(5)

Проблемите, свързани с конкуренцията на пазара на крайни устройства, са обхванати по подходящ начин от Директива 2008/63/ЕО на Комисията (8), по-специално посредством задължението на националните регулаторни органи да гарантират публикуването на данните във връзка с техническите спецификации на интерфейсите за мрежов достъп. Следователно не е необходимо в настоящата директива да се включат изисквания за улесняване на конкуренцията на пазара на крайни устройства, обхванати от Директива 2008/63/ЕО.

(6)

Съоръжение, което е проектирано да излъчва или да приема радиовълни с цел радиокомуникация или радиоопределяне, използва системно радиочестотния спектър. С цел да се гарантира ефективно използване на радиочестотния спектър, така че да бъдат избегнати вредни радиосмущения, всяко такова съоръжение следва да попада в обхвата на настоящата директива.

(7)

Целите по отношение на изискванията за безопасност, определени в Директива 2014/35/ЕС, са достатъчни, за да обхванат и радиосъоръжения, и поради това следва да се реферира към тези разпоредби, както и да се гарантира тяхната приложимост по силата на настоящата директива. С цел да се избегне ненужното дублиране на разпоредби, различни от разпоредбите относно тези изисквания, Директива 2014/35/ЕС следва да не се прилага по отношение на радиосъоръженията.

(8)

Обхватът на съществените изисквания по отношение на електромагнитната съвместимост, определени в Директива 2014/30/ЕС, е достатъчно широк, за да включи и радиосъоръженията, и поради това следва да се реферира към тези разпоредби, както и да се гарантира тяхната приложимост по силата на настоящата директива. С цел да се избегне ненужното дублиране на разпоредби, различни от разпоредбите относно тези изисквания, Директива 2014/30/ЕС следва да не се прилага по отношение на радиосъоръженията.

(9)

Настоящата директива се прилага за всички начини на доставка, включително за продажбите от разстояние.

(10)

С цел да се гарантира ефективното и да се подпомага ефикасното използване на радиочестотния спектър от радиосъоръженията, те следва да бъдат конструирани така, че в случай на предавател, когато предавателят е правилно инсталиран, поддържан и използван по предназначение, той генерира излъчване на радиовълни, които не причиняват вредни радиосмущения, докато нежеланите излъчвания на радиовълни, генерирани от предавател (например в съседни канали) с потенциално отрицателно въздействие върху целите на политиката в областта на радиочестотния спектър, следва да бъдат ограничени до такова равнище, че съгласно степента на техническите познания да се избягват вредни радиосмущения; и в случай на приемник — той да има такива работни характеристики, които да му позволяват да функционира по предназначение и да го предпазват от риск от вредни радиосмущения, по-специално такива от споделени или съседни канали, и по този начин да подпомагат подобряването на ефективното използване на споделени или съседни канали.

(11)

Въпреки че самите приемници не причиняват вредни радиосмущения, приемните характеристики се превръщат във все по-важен фактор за гарантиране на ефективното използване на радиочестотния спектър чрез увеличаване на устойчивостта на приемниците спрямо вредни радиосмущения и нежелани сигнали въз основа на съответните съществени изисквания на законодателството на Съюза за хармонизация.

(12)

В някои случаи се налага съвместна работа чрез мрежи с други радиосъоръжения и връзка с интерфейси от подходящ тип в целия Съюз. Оперативната съвместимост между радиосъоръжения и принадлежности, като например зарядни устройства, опростява използването на радиосъоръженията и намалява ненужните отпадъци и разходи. Необходимо е подновяване на усилията за разработване на общо зарядно устройство за определени категории или класове радиосъоръжения, особено в интерес на потребителите и други крайни ползватели; поради това настоящата директива следва да включва конкретни изисквания в тази област. По-конкретно мобилните телефони, предоставяни на пазара, следва да са съвместими с общо зарядно устройство.

(13)

Защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот на ползвателите и на абонатите на радиосъоръжения, както и защитата срещу измами могат да бъдат засилени чрез определени характеристики на радиосъоръженията. Поради това в съответните случаи радиосъоръженията следва да се проектират така, че да притежават тези характеристики.

(14)

Радиосъоръженията може да спомогнат за осигуряване на достъп до службите за спешно реагиране. Поради това в съответните случаи радиосъоръженията следва да се проектират така, че да притежават характеристиките, необходими за достъп до тези служби.

(15)

Радиосъоръженията са важни за благосъстоянието и заетостта на хората с увреждания, които представляват значителна и все по-голяма част от населението на държавите членки. Поради това в съответните случаи радиосъоръженията следва да се проектират така, че хората с увреждания да могат да ги използват. без да има нужда от адаптиране или с минимално адаптиране.

(16)

Съответствието на някои категории радиосъоръжения със съществените изисквания, определени в настоящата директива, може да бъде засегнато от включването на софтуер или изменението на съществуващия софтуер. Зареждането на софтуер в дадено радиосъоръжение от ползвател, от самото радиосъоръжение или от трета страна следва да бъде възможно само когато това не излага на риск последващото съответствие на това радиосъоръжение с приложимите съществени изисквания.

(17)

С цел допълване или изменение на някои несъществени елементи от настоящата директива на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). От особено значение е Комисията да проведе подходящи консултации по време на подготвителната работа, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(18)

За да се отговори ефективно на потребностите, свързани с оперативната съвместимост, защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот на ползвателите и на абонатите, защитата от измами, достъпа до службите за спешно реагиране, използването от ползватели с увреждания или предотвратяването на несъответстващи комбинации на радиосъоръжения и софтуер, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС по отношение на определянето на класове или категории радиосъоръжения, които трябва да съответстват на едно или повече от допълнителните съществени изисквания, определени в настоящата директива, които отговарят на тези потребности.

(19)

Не следва да се стига до неправомерно използване за потвърждаване на съответствието на комбинацията на радиосъоръжение със софтуер, извършвана от самото радиосъоръжение, с цел да се възпрепятства използването на такова радиосъоръжение със софтуер, предоставен от независими страни. Наличието на информация относно съответствието на предвидените комбинации на радиосъоръжение и софтуер, достъпна за органите на публичната власт, производителите и ползвателите, следва да допринася за улесняването на конкуренцията. За постигането на тези цели на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на определянето на класове или категории радиосъоръжения, за които производителите трябва да предоставят информация относно съответствието на предвидените комбинации на радиосъоръжение и софтуер със съществените изисквания, установени в настоящата директива.

(20)

Изискването за регистриране на радиосъоръжения, които предстои да бъдат пуснати на пазара, в централизирана система може да повиши ефикасността и ефективността на надзора на пазара и следователно да допринесе за гарантиране на високо ниво на съответствие с настоящата директива. Такова изискване води до допълнителна тежест за икономическите оператори и поради това следва да бъде въведено само за тези категории радиосъоръжения, при които не е достигнато високо ниво на съответствие. С цел гарантиране на прилагането на такова изискване на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на определянето на категории радиосъоръжения, които производителите трябва да регистрират в централизирана система, и елементите от техническата документация, които трябва да бъдат посочени въз основа на информация относно съответствието на радиосъоръженията, предоставена от държавите членки, и след оценка на риска от несъответствие със съществените изисквания.

(21)

Следва да се допусне свободното движение на радиосъоръжения, които съответстват на съответните съществени изисквания. За такива радиосъоръжения следва да бъде позволено пускане в действие и използване по предназначение, когато е приложимо, в съответствие с правилата относно разрешаване ползването на радиочестотния спектър и предоставяне на съответната услуга.

(22)

С цел избягване на ненужните пречки пред търговията с радиосъоръжения в рамките на вътрешния пазар, държавите членки следва да нотифицират съгласно Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9) останалите държави членки и Комисията за проектите си в областта на техническите регламенти, като например радиоинтерфейсите, освен ако тези технически разпоредби допускат държавите членки да спазват законово обвързващите актове на Съюза, като например решенията на Комисията относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър, приети по силата на Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10), или когато те се отнасят до радиосъоръжение, което може да бъде пуснато в действие и използвано без ограничения в рамките на Съюза.

(23)

Предоставянето на информация относно еквивалентността на регулираните радиоинтерфейси и условията за използването им намалява пречките за достъпа на радиосъоръжения до вътрешния пазар. Поради това Комисията следва да оцени и установи еквивалентността на подложените на регулиране радиоинтерфейси и да направи тази информация достъпна под формата на класове радиосъоръжения.

(24)

В съответствие с Решение 2007/344/ЕО на Комисията (11) държавите членки трябва да използват информационната система за радиочестотите (EFIS) на Европейското бюро по радиокомуникации (ERO), така че да бъде даден обществен достъп чрез интернет до сравнима информация относно използването на радиочестотния спектър във всяка държава членка. Преди пускането на пазара на радиосъоръжение производителите могат да търсят в EFIS информация за радиочестотите във всички държави членки и така да преценят дали и при какви условия това радиосъоръжение може да бъде използвано във всяка една държава членка. Поради това не е необходимо в настоящата директива да се включват допълнителни разпоредби, като например предварителна нотификация, позволяващи производителите да бъдат информирани за условията за използване на радиосъоръжение, използващо нехармонизирани радиочестотни ленти.

(25)

За целите на насърчаването на изследователските и демонстрационните дейности следва да се предвиди възможност — по време на търговски панаири, изложения и подобни прояви, да се излага радиосъоръжение, което не съответства на настоящата директива и не може да бъде пускано на пазара, при условие че изложителите осигуряват необходимата информация на посетителите.

(26)

Икономическите оператори, в зависимост от съответната си роля във веригата на доставка, следва да отговарят за съответствието на радиосъоръженията с настоящата директива, за да се осигури високо ниво на защита на здравето и безопасността на хората и на домашните животни, както и защитата на вещите, съответно ниво на електромагнитна съвместимост, ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър и когато е целесъобразно, високо ниво на защита на други обществени интереси, и да се гарантира лоялна конкуренция на пазара на Съюза.

(27)

Всички икономически оператори, които вземат участие във веригата на доставка и дистрибуция, следва да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че предоставят на пазара само радиосъоръжения, които са в съответствие с настоящата директива. Необходимо е да се предвиди ясно и пропорционално разпределение на задълженията, което отговаря на ролята на всеки икономически оператор във веригата на доставка и дистрибуция.

(28)

С цел да се улесни комуникацията между икономическите оператори, органите за надзор на пазара и потребителите държавите членки следва да насърчават икономическите оператори да включват адрес на интернет страница в допълнение към пощенския адрес.

(29)

Производителят, имащ подробни познания за процеса на проектиране и производство, е в най-добра позиция да проведе процедурата за оценяване на съответствието. Следователно оценяването на съответствието следва да остане задължение единствено и само на производителя.

(30)

Производителят следва да предостави достатъчно информация за използването по предназначение на радиосъоръженията, така че да направи възможно използването им в съответствие със съществените изисквания. Тази информация може при необходимост да включва описание на принадлежности, като например антени, и на компоненти, като например софтуер, както и спецификации на процеса на инсталиране на радиосъоръженията.

(31)

Изискването, определено в Директива 1999/5/ЕО за придружаване на радиосъоръженията от ЕС декларация за съответствие, опростява и подобрява информираността и ефективността на надзора на пазара. Възможността да се предоставя опростена ЕС декларация за съответствие позволява да се намали тежестта, свързана с това изискване, без намаляване на ефективността му, и поради това следва да бъде предвидена в настоящата директива. Освен това, за да се осигури лесен и ефективен достъп до ЕС декларация за съответствие, включително до опростена ЕС декларация за съответствие, следва да бъде възможно тя да се нанася върху опаковката на съответното радиосъоръжение.

(32)

Необходимо е да се гарантира, че дадено радиосъоръжение, което се въвежда на пазара на Съюза от трети държави, е в съответствие с настоящата директива, и по-специално че производителите са извършили подходящите процедури за оценяване на съответствието по отношение на това радиосъоръжение. Поради това следва да се предвиди, че вносителите се уверяват, че радиосъоръжението, което пускат на пазара, отговаря на изискванията на настоящата директива и че не пускат на пазара радиосъоръжения, които не отговарят на тези изисквания или представляват риск. Следва също така да се предвиди, че вносителите се уверяват, че процедурите за оценяване на съответствието са били проведени и че маркировката на радиосъоръжението, както и документацията, изготвена от производителите, са на разположение за проверка от компетентните национални органи.

(33)

Когато пуска на пазара радиосъоръжение, всеки вносител следва да посочи върху радиосъоръжението своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенски адрес, на който може да се осъществи връзка с него. Следва да се предвидят изключения в случаи, в които размерът или естеството на радиосъоръжението не позволяват това. Това включва случаи, при които вносителят би трябвало да отвори опаковката, за да постави името и адреса си върху радиосъоръжението.

(34)

Дистрибуторът предоставя на пазара радиосъоръжение, след като то е било пуснато на пазара от производителя или вносителя, и следва да действа с дължимата грижа, така че да гарантира, че неговите действия спрямо радиосъоръжението не се отразяват неблагоприятно на съответствието на радиосъоръжението.

(35)

Всеки икономически оператор, който пуска на пазара радиосъоръжение със своето име или търговска марка или изменя радиосъоръжение по начин, който може да засегне съответствието с настоящата директива, следва да бъде считан за производител и следва да поеме задълженията на производителя.

(36)

Тъй като дистрибуторите и вносителите са близо до пазара, те следва да бъдат включени в задачите по надзор на пазара, изпълнявани от компетентните национални органи, и следва да бъдат готови да участват активно, като предоставят на тези органи цялата необходима информация, свързана със съответното радиосъоръжение.

(37)

Осигуряването на проследимостта на дадено радиосъоръжение по цялата верига на доставка спомага за опростяване на провеждането и повишаването на ефикасността на надзора на пазара. Една ефикасна система за проследимост улеснява задачата на органите за надзор на пазара да проследят икономическите оператори, които са предоставили на пазара несъответстващо радиосъоръжение. Когато съхраняват информацията, изисквана съгласно настоящата директива за идентифициране на други икономически оператори, от икономическите оператори следва да не се изисква да актуализират тази информация по отношение на други икономически оператори, които са им доставили дадено радиосъоръжение или на които те са доставили дадено радиосъоръжение.

(38)

Настоящата директива следва да се ограничи до определяне на съществените изисквания. С цел улесняване оценяването на съответствието с тези изисквания е необходимо да се предвиди презумпция за съответствие на радиосъоръженията, които съответстват на хармонизираните стандарти, приети съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета (12) с цел определяне на подробни технически спецификации по отношение на тези изисквания.

(39)

В Регламент (ЕС) № 1025/2012 се предвижда процедура за възражения срещу хармонизирани стандарти, когато тези стандарти не отговарят напълно на изискванията на настоящата директива.

(40)

За да се даде възможност на икономическите оператори да докажат, а на компетентните органи да гарантират, че дадено радиосъоръжение, предоставено на пазара, отговаря на съществените изисквания, е необходимо да се предвидят процедури за оценяване на съответствието. С Решение № 768/2008/ЕО се определят модули за процедури за оценяване на съответствието, които включват процедури — от най-малко ограничителната до тази с най-строги изисквания, пропорционално на степента на риска и необходимото ниво на безопасност. За да се осигури междусекторна последователност и да се избегнат ad hoc варианти, процедурите за оценяване на съответствието следва да бъдат избрани измежду тези модули.

(41)

Производителите следва да изготвят ЕС декларация за съответствие, за да предоставят информацията, изисквана съгласно настоящата директива, относно съответствието на радиосъоръженията с изискванията на настоящата директива и друго съответно законодателство на Съюза за хармонизация.

(42)

За да се гарантира реален достъп до информация за целите на надзора на пазара, информацията, необходима за идентифициране на всички приложими актове на Съюза, следва да бъде налична в единна ЕС декларация за съответствие. За да се намали административната тежест за икономическите оператори, тази единна ЕС декларация за съответствие може да представлява досие, включващо съответните отделни ЕС декларации за съответствие.

(43)

Маркировката „СЕ“, указваща съответствието на радиосъоръжение, е видимата последица от цял един процес, включващ оценяване на съответствието в широк смисъл. Основните принципи, уреждащи маркировката „СЕ“, са установени в Регламент (ЕО) № 765/2008. Правилата за нанасяне на маркировката „СЕ“ следва да бъдат установени в настоящата директива.

(44)

Изискването за нанасяне на маркировката „CE“ върху продуктите е важно за информирането на потребителите и на органите на публичната власт. Възможността, установена в Директива 1999/5/ЕО, за нанасяне на намалена маркировка „СЕ“ върху съоръжение с малки размери, при условие че остава видима и четлива, позволи да се опрости прилагането на това изискване, без намаляване на ефективността му, и поради това следва да бъде включена в настоящата директива.

(45)

Установено е, че изискването, определено в Директива 1999/5/ЕО за нанасяне на маркировката „CE“ върху опаковката на радиосъоръженията, улеснява задачата на надзора на пазара и поради това следва да бъде включено в настоящата директива.

(46)

Държавите членки следва да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че дадено радиосъоръжение може да се предоставя на пазара само ако е в съответствие със съществените изисквания, установени в настоящата директива, и когато е правилно инсталирано и поддържано и използвано по предназначение, а по отношение на съществените изисквания за осигуряване опазването на здравето и безопасността на хората и на домашните животни, както и защитата на вещите, също така и при условия на използване, които разумно могат да бъдат предвидени. Дадено радиосъоръжение следва да се счита за несъответстващо на това съществено изискване единствено при условия на използване, които разумно могат да бъдат предвидени, т.е. когато такова използване би могло да е резултат от законосъобразно и лесно предвидимо човешко поведение.

(47)

Предвид бързия темп на технологичните промени към безхартиена среда, при която радиосъоръжението има интегриран екран, Комисията следва да проучи, като част от прегледа на действието на настоящата директива, възможността изискванията за нанасянето на: името на производителя, регистрираното търговско наименование или регистрираната търговска марка и единственото място или пощенски адрес, където той може да бъде намерен; маркировката „CE“ и ЕС декларацията за съответствие да бъдат заменени с функция, при която тази информация автоматично се показва при включване на радиосъоръжението, или с функция, която позволява на крайния ползвател да избере показването на съответната информация. Освен това, като част от този преглед на практическата осъществимост на тези изисквания, когато радиосъоръжение с интегриран екран се задейства от интегрирана батерия без първоначално зареждане, Комисията следва да разгледа възможността за използване на подвижен прозрачен интегриран екран, включващ етикети, които да показват същата информация.

(48)

Някои процедури за оценяване на съответствието, установени в настоящата директива, изискват намеса на органите за оценяване на съответствието, които се нотифицират от държавите членки на Комисията.

(49)

Опитът показа, че критериите, установени в Директива 1999/5/ЕО, които трябва да бъдат изпълнени от органите за оценяване на съответствието, за да бъдат нотифицирани на Комисията, не са достатъчни, за да гарантират еднакво високи резултати от работата на нотифицираните органи в целия Съюз. От съществено значение е обаче нотифицираните органи да осъществяват функциите си на едно и също ниво и в условията на лоялна конкуренция. Това налага установяването на задължителни изисквания за органите за оценяване на съответствието, желаещи да бъдат нотифицирани с оглед извършване на услуги по оценяване на съответствието.

(50)

Ако орган за оценяване на съответствието докаже съответствие с критериите, установени в хармонизираните стандарти, следва да се счита, че той отговаря на съответните изисквания, определени в настоящата директива.

(51)

С цел осигуряване на сходно ниво на качеството при оценяването на съответствието, е необходимо също така да се определят изискванията за нотифициращите органи и другите органи, участващи в оценката, нотифицирането и наблюдението на нотифицираните органи.

(52)

Системата, установена с настоящата директива, следва да се допълни със системата за акредитация, предвидена в Регламент (ЕО) № 765/2008. Тъй като акредитацията е важно средство за проверка на компетентността на органите за оценяване на съответствието, тя също следва да бъде използвана за целите на нотифицирането.

(53)

Прозрачната акредитация, предвидена в Регламент (ЕО) № 765/2008, осигуряваща необходимото ниво на доверие в сертификатите за съответствие, следва да се разглежда от националните органи на публичната власт в целия Съюз като предпочитано средство за доказване на техническата компетентност на органите за оценяване на съответствието. Въпреки това националните органи могат да счетат, че притежават подходящите средства сами да извършват тази оценка. В такива случаи, с цел да се гарантира подходящото ниво на доверие в оценките, извършвани от други национални органи, те следва да предоставят на Комисията и на другите държави членки необходимите документи, доказващи съответствието на оценените органи за оценяване на съответствието с приложимите регулаторни изисквания.

(54)

Органите за оценяване на съответствието често възлагат части от своите дейности, свързани с оценяването на съответствието, на подизпълнители или използват свои поделения за тази цел. С цел запазване нивото на защита, изисквано за радиосъоръженията, предназначени за пускане на пазара на Съюза, е от съществено значение подизпълнителите и поделенията, извършващи оценяване на съответствието, да отговарят на същите изисквания като нотифицираните органи във връзка с изпълнението на задачи по оценяване на съответствието. Следователно е важно оценката на компетентността и работата на органите, които ще бъдат нотифицирани, както и наблюдението на вече нотифицираните органи да обхващат също и дейностите, извършвани от подизпълнители и поделения.

(55)

Необходимо е да се повишат ефикасността и прозрачността на процедурата по нотифициране, и по-специално тя да бъде адаптирана към новите технологии, за да се даде възможност за нотифициране по електронен път.

(56)

Тъй като нотифицираните органи могат да предлагат своите услуги в целия Съюз, е целесъобразно да се даде възможност на другите държави членки и на Комисията да повдигат възражения относно нотифициран орган. Следователно е важно да се определи срок, през който всякакви съмнения или съображения относно компетентността на органите за оценяване на съответствието да бъдат изяснени, преди те да започнат да функционират като нотифицирани органи.

(57)

В интерес на конкурентоспособността е от съществено значение нотифицираните органи да прилагат процедурите за оценяване на съответствието, без да се създава ненужна тежест за икономическите оператори. По същата причина, както и за да се гарантира еднаквото третиране на икономическите оператори, трябва да се осигури съответствие в техническото прилагане на процедурите за оценяване на съответствието. Това може да се постигне най-добре посредством съответната координация и сътрудничество между нотифицираните органи.

(58)

С цел гарантиране на правна сигурност е необходимо да се поясни, че предвидените в Регламент (ЕО) № 765/2008 правила за надзора на пазара на Съюза и за контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, се прилагат и по отношение на радиосъоръженията, обхванати от настоящата директива. Настоящата директива не следва да възпрепятства държавите членки при избора на компетентните органи за изпълнението на тези задачи.

(59)

В Директива 1999/5/ЕО вече се предвижда предпазна процедура, която да се прилага само в случай на несъгласие между държавите членки относно мерките, предприети от дадена държава членка. С цел повишаване на прозрачността и намаляване на времето за провеждане е необходимо усъвършенстване на съществуващата предпазна процедура, за да може тя да се прилага по-ефикасно и да се ползва експертният опит, с който разполагат държавите членки.

(60)

Решенията на Комисията, приети съгласно Решение № 676/2002/ЕО, могат да включват условия за наличността и ефективното използване на радиочестотния спектър, които могат да имат като следствие ограничаването на общия брой на радиосъоръженията, пуснати в действие, като крайна дата на използване, максималната степен на навлизане или максималния брой на радиосъоръженията във всяка държава членка или в целия Съюз. Тези условия дават възможност пазарът да се отваря за нови радиосъоръжения, като в същото време се ограничава рискът от вредни радиосмущения чрез натрупване на прекалено голям брой радиосъоръжения, пуснати в действие, дори ако всяко от тези радиосъоръжения поотделно е в съответствие със съществените изисквания, определени в настоящата директива. Нарушаването на тези условия може да създаде риск за съществените изисквания, особено риск от вредни радиосмущения.

(61)

Съществуващата система следва да бъде допълнена от процедура, при която заинтересованите страни да бъдат информирани относно заплануваните мерки, които трябва да бъдат предприети по отношение на радиосъоръжения, представляващи риск за здравето или безопасността на хората или за други аспекти на защитата на обществения интерес, обхванати от настоящата директива. Тя следва също да позволява на органите за надзор на пазара, в сътрудничество със съответните икономически оператори, да предприемат действия на по-ранен етап по отношение на такива радиосъоръжения.

(62)

Не следва да се изисква допълнителна намеса на Комисията в случаите, когато между държавите членки и Комисията е постигнато съгласие по отношение на основателността на мярката, предприета от дадена държава членка, освен когато несъответствието се дължи на недостатъци на хармонизиран стандарт.

(63)

За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящата директива, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (13).

(64)

Процедурата по консултиране следва да се използва за приемането на актове за изпълнение, които определят как да се представя информация в случаи на ограничения за пускане в действие или на съществуващи изисквания, свързани с разрешаване на ползването, както и актове, изискващи от нотифициращата държава членка да предприеме необходимите коригиращи мерки по отношение на нотифициран орган, който не отговаря или престане да отговаря на изискванията за нотифицирането му.

(65)

Процедурата по разглеждане следва да се използва при приемането на актове за изпълнение за определяне дали дадени категории електрически или електронни продукти отговарят на определението за „радиосъоръжение“, за определяне на правилата за предоставяне на информация относно съответствието, за определяне на правилата относно регистрацията, както и на правилата за нанасяне на регистрационния номер върху радиосъоръженията, и за установяване на еквивалентност между нотифицирани радиоинтерфейси и за определяне на класа на радиосъоръженията. Тази процедура следва също така да се използва по отношение на съответстващи радиосъоръжения, които представляват риск за здравето или безопасността на хората, или по отношение на други аспекти на защитата на обществения интерес.

(66)

Комисията следва да приеме актове за изпълнение с незабавно приложение, когато в надлежно обосновани случаи, свързани със съответстващи радиосъоръжения, които представляват риск за здравето или безопасността на хората, наложителни причини за спешност изискват това.

(67)

В съответствие с установената практика комитетът, учреден с настоящата директива, може да играе полезна роля при разглеждането на въпроси във връзка с прилагането на настоящата директива, които са повдигнати от неговия председател или от представител на държава членка в съответствие с неговия процедурен правилник.

(68)

Когато се разглеждат въпроси, свързани с настоящата директива, които не се отнасят до изпълнението ѝ, или до нарушения, напр. в експертна група на Комисията, Европейският парламент следва, в съответствие със съществуващата практика, да получи пълна информация и документация и когато е целесъобразно, покана да присъства на заседанията.

(69)

Комисията следва, посредством актове за изпълнение и предвид специалния им характер, без да прилага Регламент (ЕС) № 182/2011, да установи дали мерките, предприети от държавите членки по отношение на несъответстващи радиосъоръжения, са обосновани, или не.

(70)

Държавите членки следва да установят правила за санкции, приложими към нарушения на разпоредбите на националното право, прието съгласно настоящата директива, и да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(71)

Необходимо е да се предвидят преходни разпоредби, които допускат предоставянето на пазара и пускането в действие на радиосъоръжения, които вече са пуснати на пазара в съответствие с Директива 1999/5/ЕО.

(72)

Проведена е консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните.

(73)

Тъй като целта на настоящата директива, а именно да се гарантира, че предоставените на пазара радиосъоръжения изпълняват изискванията, осигуряващи високо ниво на опазване на здравето и безопасността, съответно ниво на електромагнитна съвместимост, както и ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър, така че да бъдат избегнати вредни радиосмущения, като същевременно се гарантира функционирането на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, но може, поради нейните мащаб и въздействие, да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(74)

Директива 1999/5/ЕО следва да бъде отменена.

(75)

В съответствие със Съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите членки и Комисията относно обяснителните документи (14) държавите членки се ангажират при наличие на основание да прилагат към нотификацията на мерките си за транспониране един или повече документи, в които разясняват връзката между елементите на дадена директива и съответстващата им част от националните нормативни актове за транспонирането ѝ. Във връзка с настоящата директива законодателят смята, че предаването на такива документи е необходимо,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

1.   Настоящата директива създава нормативна уредба за предоставянето на пазара и пускането в действие в Съюза на радиосъоръжения.

2.   Настоящата директива не се прилага за съоръженията, посочени в приложение I.

3.   Настоящата директива не се прилага за радиосъоръжения, които се използват изключително за дейности, свързани с обществената сигурност, отбраната, държавната сигурност, включително икономическото благосъстояние на държавата в случаите на дейности, отнасящи се до държавната сигурност, и дейностите на държавата в областта на наказателното право.

4.   Радиосъоръженията, които попадат в обхвата на настоящата директива, не са предмет на Директива 2014/35/ЕС, с изключение на случаите, посочени в член 3, параграф 1, буква а) от настоящата директива.

Член 2

Определения

1.   За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1)

„радиосъоръжение“ означава електрически или електронен продукт, който е проектиран да излъчва и/или приема радиовълни с цел радиокомуникация и/или радиоопределяне, или електрически или електронен продукт, който трябва да бъде доокомплектован с принадлежност, като например антена, така че да излъчва и/или приема радиовълни за целите на радиокомуникация и/или радиоопределяне;

2)

„радиокомуникация“ означава комуникация чрез радиовълни;

3)

„радиоопределяне“ означава определяне на местоположение, скорост и/или други характеристики на даден обект или получаване на информация относно тези параметри чрез свойствата на разпространение на радиовълните;

4)

„радиовълни“ означава електромагнитни вълни с честоти под 3000 GHz, които се разпространяват в пространството без изкуствен вълновод;

5)

„радиоинтерфейс“ означава спецификацията на регулираното използване на радиочестотния спектър;

6)

„клас радиосъоръжение“ означава клас, който обозначава конкретни категории радиосъоръжения, считани за сходни съгласно настоящата директива, и тези радиоинтерфейси, за които радиосъоръжението е проектирано;

7)

„вредни радиосмущения“ означава вредни радиосмущения съгласно определението в член 2, буква с) от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (15);

8)

„смущаващо електромагнитно въздействие“ означава смущаващо електромагнитно въздействие, по смисъла на член 3, параграф 1, точка 5 от Директива 2014/30/ЕС;

9)

„предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на радиосъоръжение за дистрибуция, потребление или използване на пазара на Съюза в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

10)

„пускане на пазара“ означава предоставянето на радиосъоръжение на пазара на Съюза за първи път;

11)

„пускане в действие“ означава използването за първи път на радиосъоръжение в рамките на Съюза от крайния му ползвател;

12)

„производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда радиосъоръжение или което възлага проектирането или производството на това радиосъоръжение, и предлага това радиосъоръжение на пазара със своето име или търговска марка;

13)

„упълномощен представител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което е упълномощено писмено от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи;

14)

„вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което пуска на пазара на Съюза радиосъоръжение от трета държава;

15)

„дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя радиосъоръжение на пазара;

16)

„икономически оператор“ означава производител, упълномощен представител, вносител и дистрибутор;

17)

„техническа спецификация“ означава документ, определящ техническите изисквания, които трябва да са изпълнени за определено радиосъоръжение;

18)

„хармонизиран стандарт“ означава хармонизиран стандарт по смисъла на член 2, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1025/2012;

19)

„акредитация“ означава акредитация по смисъла на член 2, точка 10 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

20)

„национален орган по акредитация“ означава национален орган по акредитация по смисъла на член 2, точка 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

21)

„оценяване на съответствието“ означава процес, който доказва дали са изпълнени съществените изисквания на настоящата директива, свързани с дадено радиосъоръжение;

22)

„орган за оценяване на съответствието“ означава орган, осъществяващ дейности по оценяване на съответствието;

23)

„изземване“ означава всяка мярка, целяща да постигне връщане на радиосъоръжение, което вече е било предоставено на крайния ползвател;

24)

„изтегляне“ означава всяка мярка, целяща предотвратяване на предоставянето на пазара на радиосъоръжение, което е във веригата на доставка;

25)

„законодателство на Съюза за хармонизация“ означава законодателството на Съюза, което хармонизира условията за предлагане на продукти на пазара;

26)

„маркировка „СЕ““ означава маркировка, чрез която производителят указва, че радиосъоръжението е в съответствие с приложимите изисквания, установени в законодателството на Съюза за хармонизация, предвиждащо нейното нанасяне.

2.   Комисията може да приема актове за изпълнение, за да определи дали определени категории електрически или електронни продукти отговарят на определението, посочено в параграф 1, точка 1 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 45, параграф 3.

Член 3

Съществени изисквания

1.   Радиосъоръженията се конструират така, че да се гарантира:

а)

опазването на здравето и безопасността на хората и на домашните животни и защита на вещите, включително целите по отношение на изискванията за безопасност съгласно Директива 2014/35/ЕС, но без да се прилага ограничение за напрежението;

б)

съответно ниво на електромагнитна съвместимост съгласно Директива 2014/30/ЕС.

2.   Радиосъоръженията се конструират по такъв начин, че да използват ефективно и същевременно да подпомагат ефикасното използване на радиочестотния спектър, за да бъдат избегнати вредни радиосмущения.

3.   Радиосъоръжение, попадащо в определени категории или класове, се конструира по такъв начин, че да е в съответствие със следните съществени изисквания:

а)

радиосъоръжението да работи съвместно с принадлежности, по-специално с общи зарядни устройства;

б)

радиосъоръжението да работи съвместно чрез мрежи с друго радиосъоръжение;

в)

радиосъоръжението да може да бъде свързано с интерфейси от подходящ тип в целия Съюз;

г)

радиосъоръжението да не вреди на мрежата или на нейното функциониране, да не използва неправилно мрежови ресурси, като по такъв начин да причинява неприемливо влошаване на услугата;

д)

радиосъоръжението да има вградена защита, за да се осигури, че личните данни и неприкосновеността на личния живот на ползвателя и абоната са защитени;

е)

радиосъоръжението да притежава определени характеристики, които осигуряват защита от измами;

ж)

радиосъоръжението да притежава определени характеристики, които осигуряват достъп до службите за спешно реагиране;

з)

радиосъоръжението да притежава определени характеристики с цел да се улесни неговото използване от ползватели с увреждания;

и)

радиосъоръжението да притежава определени характеристики с цел да се осигури, че зареждането на софтуер в радиосъоръжението е възможно само когато съответствието на комбинацията на радиосъоръжението и софтуера е доказано.

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 44 за определяне на категории или класове радиосъоръжения, за които се прилага всяко едно от изискванията, посочени в първа алинея, букви а) — и) от настоящия параграф.

Член 4

Предоставяне на информация относно съответствието на комбинации на радиосъоръжения и софтуер

1.   Производителите на радиосъоръжения и на софтуер, позволяващ радиосъоръженията да бъдат използвани по предназначение, предоставят на държавите членки и на Комисията информация относно съответствието на предвидените комбинации на радиосъоръжение и софтуер със съществените изисквания, посочени в член 3. Тази информация е в резултат от оценяване на съответствието, извършено съгласно член 17, и се предоставя като формуляр, потвърждаващ съответствието, който включва елементите, посочени в приложение VI. В зависимост от конкретните комбинации на радиосъоръжение и софтуер информацията определя точно радиосъоръжението и съответния софтуер, които са били оценени, и се актуализира редовно.

2.   Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 44 за определяне на категории или класове радиосъоръжения, за които се прилага изискването, установено в параграф 1 от настоящия член.

3.   Комисията приема актове за изпълнение за установяване на правилата за предоставяне на информация за съответствието по отношение на категориите и класовете, определени в делегираните актове, приети съгласно параграф 2 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 45, параграф 3.

Член 5

Регистриране на типове радиосъоръжения, попадащи в определени категории

1.   Считано от 12 юни 2018 г. производителите регистрират типове радиосъоръжения, попадащи в категории радиосъоръжения с ниско ниво на съответствие със съществените изисквания, посочени в член 3, в централизираната система, посочена в параграф 4 от настоящия член, преди радиосъоръжение, попадащо в тези категории, да бъде пуснато на пазара. При регистриране на такива типове радиосъоръжения производителите предоставят част от или, когато това е обосновано, всички елементи от техническата документация, които са посочени в букви а), г), д), е), ж), з) и и) от приложение V. Комисията определя на всеки регистриран тип радиосъоръжение регистрационен номер, който производителите нанасят върху радиосъоръжението, пуснато на пазара.

2.   Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 44 за определяне на категориите радиосъоръжения, за които се прилага изискването, посочено в параграф 1 от настоящия член, и на елементите от техническата документация, които трябва да бъдат предоставени, като взема предвид информацията относно съответствието на радиосъоръжението, предоставена от държавите членки в съответствие с член 47, параграф 1, и след оценка на риска от несъответствие със съществените изисквания.

3.   Комисията приема актове за изпълнение за установяване на правилата за регистрацията и правилата за нанасяне на регистрационен номер върху радиосъоръжението по отношение на категориите, определени в делегираните актове, приети съгласно параграф 2 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 45, параграф 3.

4.   Комисията предоставя централизирана система, която позволява на производителите да регистрират необходимата информация. Системата осигурява подходящ контрол на достъпа до информация от поверителен характер.

5.   След датата на прилагане на делегиран акт, приет в съответствие с параграф 2 от настоящия член, в докладите, изготвени в съответствие с член 47, параграфи 1 и 2, се прави оценка на неговото въздействие.

Член 6

Предоставяне на пазара

Държавите членки предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че на пазара се предоставят само радиосъоръжения, които съответстват на настоящата директива.

Член 7

Пускане в действие и използване

Държавите членки разрешават пускането в действие и използването на радиосъоръжение, ако то съответства на настоящата директива, когато е правилно инсталирано, поддържано и използвано по предназначение. Без да се засягат техните задължения съгласно Решение № 676/2002/ЕО и условията, свързани с разрешенията за ползване на радиочестотите в съответствие с правото на Съюза, по-специално съгласно член 9, параграфи 3 и 4 от Директива 2002/21/ЕО, държавите членки могат само да въведат допълнителни изисквания за пускането в действие и/или използването на радиосъоръжение само по съображения, свързани с ефективното и ефикасно използване на радиочестотния спектър, избягването на вредни радиосмущения, избягването на смущаващи електромагнитни въздействия или с общественото здраве.

Член 8

Нотификация на спецификациите на радиоинтерфейси и определяне на класове радиосъоръжения

1.   Държавите членки нотифицират в съответствие с процедурата, определена в Директива 98/34/ЕО, радиоинтерфейсите, които възнамеряват да регулират, с изключение на:

а)

радиоинтерфейсите, които изцяло и без отклонение съответстват на решенията на Комисията относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър, приети съгласно Решение № 676/2002/ЕО; и

б)

радиоинтерфейсите, които в съответствие с актовете за изпълнение, приети съгласно параграф 2 от настоящия член, съответстват на радиосъоръжения, които могат да бъдат пуснати в действие и използвани без ограничения на територията на Съюза.

2.   Комисията приема актове за изпълнение, с които се установява еквивалентността между нотифицираните радиоинтерфейси и се определя клас радиосъоръжения, чиито данни се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 45, параграф 3.

Член 9

Свободно движение на радиосъоръжения

1.   Държавите членки не възпрепятстват по съображения, свързани с аспектите, обхванати от настоящата директива, предоставянето на пазара на тяхна територия на радиосъоръжения, съответстващи на настоящата директива.

2.   На търговски панаири, изложения и подобни прояви държавите членки не създават пречки за излагането на радиосъоръжения, които не отговарят на настоящата директива, при условие че поставен на видимо място знак ясно посочва, че радиосъоръжението не може да бъде предоставено на пазара и/или пуснато в действие, докато не бъде приведено в съответствие с настоящата директива. Демонстрирането на радиосъоръжения може да се извършва единствено ако са предприети подходящи мерки, както е определено от държавите членки, за избягване на вредни радиосмущения, смущаващи електромагнитни въздействия и на риск за здравето или безопасността на хората или на домашните животни, или на вещите.

ГЛАВА II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

Член 10

Задължения на производителите

1.   Когато пускат своите радиосъоръжения на пазара, производителите гарантират, че радиосъоръженията са проектирани и произведени в съответствие със съществените изисквания, посочени в член 3.

2.   Производителите гарантират, че радиосъоръженията се конструират по такъв начин, че да могат да работят в поне една държава членка, без да се нарушават приложимите изисквания за ползването на радиочестотния спектър.

3.   Производителите изготвят техническата документация, посочена в член 21, и провеждат съответната процедура за оценяване на съответствието, посочена в член 17, или организират нейното провеждане.

Когато съответствието на радиосъоръженията с приложимите изисквания е доказано от такава процедура за оценяване на съответствието, производителите изготвят ЕС декларация за съответствие и нанасят маркировката „СЕ“.

4.   Производителите съхраняват техническата документация и ЕС декларацията за съответствие в продължение на 10 години след като радиосъоръженията са били пуснати на пазара.

5.   Производителите гарантират, че съществуват процедури, чрез които серийното производство да остане в съответствие с настоящата директива. Промените в проекта или характеристиките на радиосъоръжението и промените в хармонизираните стандарти или в други технически спецификации, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на радиосъоръжението, се вземат предвид по подходящ начин.

Когато се счита за целесъобразно предвид рисковете, които представлява дадено радиосъоръжение, производителите, за да осигурят защитата на здравето и безопасността на крайните ползватели, провеждат изпитвания на образци от предоставените на пазара радиосъоръжения, провеждат разследвания и ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания, несъответстващи на изискванията радиосъоръжения и изземвания на радиосъоръжения, както и информират дистрибуторите за такова наблюдение.

6.   Производителите гарантират, че радиосъоръженията, които са пуснали на пазара, имат нанесен тип, партиден или сериен номер или някакъв друг елемент, който позволява тяхната идентификация, или когато размерът или естеството на радиосъоръженията не позволяват това, че необходимата информация е представена върху опаковката или в документ, който придружава радиосъоръженията.

7.   Производителите посочват върху радиосъоръженията своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, или, когато размерът или естеството на радиосъоръжението не го позволяват, върху опаковката или в документ, който придружава радиосъоръжението. Адресът посочва едно-единствено място, където производителят може да бъде намерен. Данните за връзка са на език, лесно разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.

8.   Производителите гарантират, че радиосъоръженията се придружават от инструкции и информация за безопасност на език, лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели, определен от съответната държава членка. Инструкциите включват информацията, необходима за използване на радиосъоръжението по предназначение. Тази информация включва, когато е приложимо, описание на принадлежностите и компонентите, включително софтуера, които позволяват на радиосъоръжението да работи по предназначение. Тези инструкции и информация относно безопасността, както и всички етикети трябва да са ясни, разбираеми и смислени.

В случай на радиосъоръжение, което е проектирано да излъчва радиовълни, е необходимо да се включи и следната информация:

а)

радиочестотната лента или ленти, в която или които работи радиосъоръжението;

б)

максималната радиочестотна мощност, излъчвана в радиочестотната лента или ленти, в която или които работи радиосъоръжението.

9.   Производителите гарантират, че всяко отделно радиосъоръжение се придружава от копие на ЕС декларацията за съответствие или от опростена ЕС декларация за съответствие. Когато се предоставя опростена ЕС декларация за съответствие, тя съдържа точния интернет адрес, от който може да се получи цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие.

10.   В случай на ограничения за пускането в действие или на изисквания, свързани с разрешаване на ползването, информацията върху опаковката трябва да позволява идентифицирането на държавите членки или на географския район в рамките на дадена държава членка, където съществуват ограничения за пускането в действие или изисквания, свързани с разрешаване на ползването. Тази информация се включва в инструкциите, придружаващи радиосъоръжението. Комисията може да приема актове за изпълнение, определящи начина на представяне на тази информация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 45, параграф 2.

11.   Производители, които считат или имат основание да считат, че дадено радиосъоръжение, което са пуснали на пазара, не съответства на настоящата директива, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат радиосъоръжението в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако това е целесъобразно. Освен това когато радиосъоръжението представлява риск, производителите информират незабавно компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили на пазара радиосъоръжението, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки и резултатите от тях.

12.   Производителите, при обосновано искане от компетентен национален орган, му предоставят на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на радиосъоръжението с настоящата директива, на език, лесно разбираем за този орган. Те си сътрудничат с този орган, по негово искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с радиосъоръжението, което те са пуснали на пазара.

Член 11

Упълномощени представители

1.   Производителят може да упълномощи писмено упълномощен представител.

Задълженията, предвидени в член 10, параграф 1, и задължението за изготвянето на техническа документация, установено в член 10, параграф 3, не са част от пълномощието на упълномощения представител.

2.   Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощието от страна на производителя. Пълномощието позволява на упълномощения представител да извършва най-малко следното:

а)

да съхранява ЕС декларацията за съответствие и техническата документация на разположение на националните органи за надзор на пазара в продължение на 10 години след пускането на пазара на радиосъоръженията;

б)

при обосновано искане от страна на компетентен национален орган да предостави на този орган цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено радиосъоръжение;

в)

да сътрудничи на компетентните национални органи, по тяхно искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с радиосъоръженията, попадащи в компетентността на упълномощения представител.

Член 12

Задължения на вносителите

1.   Вносителите пускат на пазара само радиосъоръжения, съответстващи на изискванията.

2.   Преди да пуснат дадено радиосъоръжение на пазара, вносителите гарантират, че съответната процедура за оценяване на съответствието, посочена в член 17, е била проведена от производителя и че радиосъоръжението е конструирано по такъв начин, че да може да работи в поне една държава членка, без да се нарушават приложимите изисквания за ползването на радиочестотния спектър. Те гарантират, че производителят е изготвил техническата документация, че на радиосъоръжението е нанесена маркировката „СЕ“ и че е придружено от информацията и документите, посочени в член 10, параграфи 8, 9 и 10, както и че производителят е спазил изискванията, посочени в член 10, параграфи 6 и 7.

Когато вносител счита или има основание да счита, че дадено радиосъоръжение не съответства на съществените изисквания, посочени в член 3, той не пуска радиосъоръжението на пазара, докато не бъде приведено в съответствие. Освен това когато радиосъоръжението представлява риск, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.

3.   Вносителите посочват върху радиосъоръженията своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, или когато това не е възможно, върху тяхната опаковка или в документ, който придружава радиосъоръженията. Това включва случаи, при които размерът на радиосъоръженията не позволява това или при които вносителите би трябвало да отворят опаковката, за да поставят името и адреса си върху радиосъоръженията. Данните за връзка са на език лесно разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.

4.   Вносителите гарантират, че радиосъоръженията се придружават от инструкции и информация за безопасност на език, лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели, определен от съответната държава членка.

5.   Вносителите гарантират, че докато отговарят за дадено радиосъоръжение, условията на неговото съхранение или транспортиране не застрашават неговото съответствие със съществените изисквания, посочени в член 3.

6.   Вносителите, когато това се счита за уместно предвид свързаните с радиосъоръженията рискове, с оглед на опазването на здравето и безопасността на крайните ползватели, провеждат изпитвания на образци от предоставените на пазара радиосъоръжения, провеждат разследване и ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания, несъответстващи на изискванията радиосъоръжения и изземвания на радиосъоръжения, както и информират дистрибуторите за такова наблюдение.

7.   Вносителите, които считат или имат основание да считат, че дадено радиосъоръжение, което са пуснали на пазара, не съответства на настоящата директива, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат радиосъоръжението в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако това е целесъобразно. Освен това когато радиосъоръжението представлява риск, вносителите информират незабавно компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили на пазара радиосъоръжението, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

8.   В продължение на 10 години след пускането на пазара на радиосъоръжението вносителите съхраняват копие от ЕС декларацията за съответствие на разположение на органите за надзор на пазара и гарантират, че при поискване техническата документация може да бъде предоставена на тези органи.

9.   Вносителите, при обосновано искане от компетентен национален орган, му предоставят на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено радиосъоръжение, на език, лесно разбираем за този орган. Те си сътрудничат с този орган, по негово искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с радиосъоръженията, които те са пуснали на пазара.

Член 13

Задължения на дистрибуторите

1.   Когато предоставят на пазара радиосъоръжения, дистрибуторите действат с дължимата грижа по отношение на изискванията на настоящата директива.

2.   Преди да предоставят на пазара дадено радиосъоръжение, дистрибуторите проверяват дали върху него е нанесена маркировката „СЕ“ и дали е придружено от документите, изисквани по настоящата директива, и от инструкции и информация за безопасност на език, който е лесно разбираем за потребителите и другите крайни ползватели в държавата членка, в която радиосъоръжението ще бъде предоставено на пазара, както и дали производителят и вносителят са спазили изискванията, посочени съответно в член 10, параграф 2 и параграфи 6 — 10 и член 12, параграф 3.

Когато дистрибутор счита или има основание да счита, че дадено радиосъоръжение не съответства на съществените изисквания, посочени в член 3, той не предоставя на пазара радиосъоръжението, докато то не бъде приведено в съответствие. Освен това когато радиосъоръжението представлява риск, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя, както и органите за надзор на пазара.

3.   Дистрибуторите гарантират, че докато отговарят за дадено радиосъоръжение, условията на неговото съхранение или транспортиране не застрашават съответствието му със съществените изисквания, установени в член 3.

4.   Дистрибуторите, които считат или имат основание да считат, че дадено радиосъоръжение, което са предоставили на пазара, не съответства на изискванията на настоящата директива, се уверяват, че са предприети необходимите коригиращи мерки, за да приведат радиосъоръжението в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако е целесъобразно. Освен това когато радиосъоръжението представлява риск, дистрибуторите информират незабавно компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили радиосъоръжението на пазара, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

5.   Дистрибуторите, при обосновано искане от компетентен национален орган, му предоставят на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено радиосъоръжение. Те си сътрудничат с този орган, по негово искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с радиосъоръжението, което те са предоставили на пазара.

Член 14

Случаи, при които задълженията на производителите се прилагат и към вносителите и дистрибуторите

Вносител или дистрибутор се счита за производител за целите на настоящата директива и е носител на задълженията на производителя по член 10, когато пуска радиосъоръжение на пазара със своето име или търговска марка или променя радиосъоръжение, което е вече пуснато на пазара, по такъв начин, че съответствието с настоящата директива може да бъде засегнато.

Член 15

Идентификация на икономическите оператори

По искане на органите за надзор на пазара икономическите оператори идентифицират:

а)

всеки икономически оператор, който им е доставил дадено радиосъоръжение;

б)

всеки икономически оператор, на когото са доставили дадено радиосъоръжение.

Икономическите оператори трябва да могат да представят информацията, посочена в първата алинея, в продължение на 10 години след като радиосъоръжението им е било доставено и в продължение на 10 години след като те са доставили радиосъоръжението.

ГЛАВА III

СЪОТВЕТСТВИЕ НА РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯТА

Член 16

Презумпция за съответствие на радиосъоръженията

Радиосъоръжение, което съответства на хармонизираните стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се счита, че съответства на съществените изисквания, установени в член 3, обхванати от тези стандарти или части от тях.

Член 17

Процедури за оценяване на съответствието

1.   Производителят извършва оценяване на съответствието на радиосъоръжението с оглед спазване на съществените изисквания, посочени в член 3. При оценяването на съответствието се вземат предвид всички предвидими работни условия, а по отношение на съществените изисквания, посочени в член 3, параграф 1, буква а), при оценяването се вземат също така предвид разумно предвидимите условия. В случаите, когато радиосъоръжението може да се представя в различни конфигурации, в резултат от оценяване на съответствието може да се потвърди дали радиосъоръжението отговаря на съществените изисквания, посочени в член 3, при всички възможни конфигурации.

2.   Производителите доказват съответствието на дадено радиосъоръжение със съществените изисквания, посочени в член 3, параграф 1, като използват някоя от следните процедури за оценяване на съответствието:

а)

Вътрешен производствен контрол, посочен в приложение II;

б)

ЕС изследване на типа, следвано от Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол, посочено в приложение III;

в)

Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството, посочено в приложение IV.

3.   Когато при оценяване на съответствието на дадено радиосъоръжение със съществените изисквания, посочени в член 3, параграфи 2 и 3, производителят е приложил хармонизирани стандарти, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, той използва някоя от следните процедури:

а)

Вътрешен производствен контрол, посочен в приложение II;

б)

ЕС изследване на типа, следвано от Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол, посочено в приложение III;

в)

Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството, посочено в приложение IV.

4.   Когато при оценяване на съответствието на дадено радиосъоръжение със съществените изисквания, посочени в член 3, параграфи 2 и 3, производителят не е приложил или е приложил само частично хармонизирани стандарти, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, или когато такива хармонизирани стандарти не съществуват, радиосъоръженията се подлагат, по отношение на посочените съществени изисквания, на една от следните процедури:

а)

ЕС изследване на типа, следвано от Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол, посочено в приложение III;

б)

Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството, посочено в приложение IV.

Член 18

ЕС декларация за съответствие

1.   ЕС декларацията за съответствие потвърждава, че е доказано изпълнението на съществените изисквания, посочени в член 3.

2.   ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, посочен в приложение VI, съдържа елементите, посочени в същото приложение, и се актуализира редовно. Тя се превежда на езика или езиците, изисквани от държавата членка, в която радиосъоръжението се пуска или предоставя на пазара.

Опростената ЕС декларация за съответствие, посочена в член 10, параграф 9, съдържа елементите, установени в приложение VII, и се актуализира редовно. Тя се превежда на езика или езиците, изисквани от държавата членка, в която радиосъоръжението се пуска или предоставя на пазара. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на интернет адреса, посочен в опростената ЕС декларация за съответствие, и се предоставя на езика или езиците, изисквани от държавата членка, в която радиосъоръжението се пуска или предоставя на пазара.

3.   Когато приложимите към дадено радиосъоръжение актове на Съюза, с които се изисква ЕС декларация за съответствие, са повече от един, се изготвя само една ЕС декларация за съответствие във връзка с всички такива актове на Съюза. В тази декларация се посочват съответните актове на Съюза, включително данните за публикуването им.

4.   Като изготвя ЕС декларацията за съответствие, производителят поема отговорността за съответствието на радиосъоръжението с изискванията, установени в настоящата директива.

Член 19

Основни принципи за маркировката „СЕ“

1.   За маркировката „СЕ“ се прилагат основните принципи, определени в член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

2.   Поради естеството на радиосъоръженията височината на маркировката „СЕ“, нанесена на дадено радиосъоръжение, може да бъде по-ниска от 5 mm, при условие че остава видима и четлива.

Член 20

Правила и условия за нанасянето на маркировката „СЕ“ и идентификационния номер на нотифицирания орган

1.   Маркировката „CE“ се нанася върху самото радиосъоръжение или върху неговата табела с данни така, че да бъде видима, четлива и незаличима, освен ако това не е възможно или не е гарантирано поради естеството на радиосъоръжението. Маркировката „CE“ се нанася също върху опаковката така, че да бъде видима и четлива.

2.   Маркировката „CE“ се нанася, преди радиосъоръжението да бъде пуснато на пазара.

3.   Маркировката „CE“ е следвана от идентификационния номер на нотифицирания орган, когато се прилага процедурата за оценяване на съответствието, посочена в приложение IV.

Идентификационният номер на нотифицирания орган има същата височина като маркировката „СЕ“.

Идентификационният номер на нотифицирания орган се нанася от самия орган или по негови указания — от производителя или от негов упълномощен представител.

4.   Държавите членки се основават на съществуващите механизми за гарантиране на правилното прилагане на режима за маркировката „СЕ“ и предприемат необходимите мерки в случай на неправомерно използване на тази маркировка.

Член 21

Техническа документация

1.   Техническата документация съдържа всички съответни данни или подробности относно средствата, използвани от производителя за осигуряване на съответствието на радиосъоръжението със съществените изисквания, посочени в член 3. Тя съдържа най-малко елементите, посочени в приложение V.

2.   Техническата документация се изготвя, преди радиосъоръжението да бъде пуснато на пазара и се актуализира редовно.

3.   Техническата документация и кореспонденцията относно процедурата за ЕС изследване на типа се съставят на официалния език на държавата членка, в която е установен нотифицираният орган, или на език, приемлив за този орган.

4.   Когато техническата документация не съответства на параграф 1, 2 или 3 от настоящия член и по този начин не представя в достатъчна степен съответните данни или средства, използвани, за да се гарантира съответствието на дадено радиосъоръжение със съществените изисквания, посочени в член 3, органът за надзор на пазара може да изиска от производителя или вносителя да проведе изпитване, извършено от орган, приемлив за органа за надзор на пазара, за сметка на производителя или вносителя в рамките на определен срок, с цел да се провери съответствието със съществените изисквания, посочени в член 3.

ГЛАВА IV

НОТИФИЦИРАНЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Член 22

Нотификация

Държавите членки нотифицират Комисията и другите държави членки за органите, оправомощени да изпълняват задачи по оценяване на съответствието като трета страна съгласно настоящата директива.

Член 23

Нотифициращи органи

1.   Държавите членки определят нотифициращ орган, отговорен за установяването и провеждането на необходимите процедури за оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието, както и за наблюдението на тези нотифицирани органи, включително съответствието с разпоредбите на член 28.

2.   Държавите членки могат да решат, че оценката и наблюдението, посочени в параграф 1, се провеждат от национален орган по акредитация по смисъла на и в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008.

3.   Когато нотифициращият орган делегира или възлага по друг начин извършването на оценката, нотификацията или наблюдението, посочени в параграф 1, на орган, който не е правителствена структура, този орган е правен субект и отговаря mutatis mutandis на изискванията, установени в член 24. Освен това този орган разполага с механизми за покриване на отговорността, произтичаща от неговата дейност.

4.   Нотифициращият орган поема пълната отговорност за задачите, изпълнявани от органа, посочен в параграф 3.

Член 24

Изисквания, свързани с нотифициращите органи

1.   Нотифициращият орган се създава по такъв начин, че да няма конфликт на интереси с органите за оценяване на съответствието.

2.   Нотифициращият орган е организиран и работи по такъв начин, че да бъдат запазени обективността и безпристрастността на неговата дейност.

3.   Нотифициращият орган е организиран по такъв начин, че всяко решение, свързано с нотифицирането на органа за оценяване на съответствието, да бъде взето от компетентни лица, различни от тези, които са извършили оценката.

4.   Нотифициращият орган не предлага и не извършва дейности, осъществявани от органите за оценяване на съответствието, или консултантски услуги с търговска цел или на конкурентна основа.

5.   Нотифициращият орган запазва поверителността на получената информация.

6.   Нотифициращият орган разполага с достатъчен брой компетентен персонал за правилното изпълнение на своите задачи.

Член 25

Задължение за предоставяне на информация относно нотифициращите органи

Държавите членки информират Комисията за своите процедури за оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието и за наблюдението на нотифицираните органи, както и за всякакви промени в тази връзка.

Комисията прави тази информация обществено достояние.

Член 26

Изисквания, свързани с нотифицираните органи

1.   За целите на нотификацията органите за оценяване на съответствието отговарят на изискванията, установени в параграфи 2 — 11.

2.   Органът за оценяване на съответствието се създава съгласно националното право на дадена държава членка и притежава юридическа правосубектност.

3.   Органът за оценяване на съответствието е трета страна, независима от организацията или от радиосъоръженията, които оценява.

Орган, който принадлежи към стопанска асоциация и/или професионална федерация, представляващи предприятия, участващи в проектирането, производството, доставката, сглобяването, използването или поддръжката на радиосъоръженията, които този орган оценява, може да се счита за такъв орган, при условие че са доказани неговата независимост и липсата на конфликт на интереси.

4.   Органът за оценяване на съответствието, неговото висше ръководство и персоналът, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, не могат да бъдат проектант, производител, снабдител, лице, което монтира, купувач, собственик, ползвател или структура по поддръжка на радиосъоръженията, които се оценяват, нито представители на някое от тези лица. Това не изключва използването на оценявано радиосъоръжение, което е необходимо за дейностите на органа за оценяване на съответствието, или използването на такова радиосъоръжение за лични цели.

Органът за оценяване на съответствието, неговото висше ръководство и персоналът, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, не вземат пряко участие в проектирането, производството или конструирането, продажбата, монтирането, използването или поддръжката на тези радиосъоръжения, нито представляват лицата, ангажирани в тези дейности. Те не се включват в никаква дейност, която може да е в противоречие с тяхната независима преценка или почтено поведение по отношение на дейностите по оценяване на съответствието, за които са нотифицирани. Това се прилага по-конкретно към консултантски услуги.

Органите за оценяване на съответствието гарантират, че дейността на свързаните с тях подизпълнители и поделения не влияе върху поверителността, обективността и безпристрастността на тяхната дейност по оценяване на съответствието.

5.   Органите за оценяване на съответствието и техният персонал осъществяват дейностите по оценяване на съответствието с най-висока степен на почтено професионално поведение и необходимата техническа компетентност в определената област и са напълно освободени от всякакъв натиск и облаги, най-вече финансови, които могат да повлияят на тяхната преценка или на резултатите от техните дейности по оценяване на съответствието, особено по отношение на лица или групи лица с интереси от резултатите от тези дейности.

6.   Органът за оценяване на съответствието е в състояние да осъществява всички задачи по оценяване на съответствието, предвидени за него съгласно приложения III и IV и по отношение на които органът е бил нотифициран, независимо дали тези задачи се изпълняват от самия орган за оценяване на съответствието или от негово име и на негова отговорност.

По всяко време и за всяка процедура за оценяване на съответствието, и за всеки вид или категория радиосъоръжения, за които органът за оценяване на съответствието е нотифициран, той трябва да разполага с необходимите:

а)

персонал с технически знания и достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите за оценяване на съответствието;

б)

описания на процедурите, в съответствие с които се извършва оценяването на съответствието, гарантиращи прозрачността и възможността за повтаряне на тези процедури. Той прилага подходящи политика и процедури, които да позволяват разграничение между задачите, които изпълнява като нотифициран орган, и всички други дейности;

в)

процедури за изпълнение на своите дейности, които надлежно отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който осъществява дейност, и неговата структура, степента на сложност на съответната технология на радиосъоръжението и масовия или сериен характер на производството.

Органът за оценяване на съответствието разполага със средствата, необходими за изпълнение на технически и административни задачи, свързани с дейностите по оценяване на съответствието, по подходящ начин.

7.   Персоналът, отговорен за провеждането на задачите по оценяване на съответствието, притежава следното:

а)

добро техническо и професионално обучение, обхващащо цялата дейност по оценяване на съответствието, във връзка с която е нотифициран органът за оценяване на съответствието;

б)

задоволително познаване на изискванията за оценките, които извършва, и подходящи правомощия за осъществяване на такива оценки;

в)

подходящите знания и разбиране на съществените изисквания, определени в член 3, на приложимите хармонизирани стандарти и на разпоредбите на законодателството на Съюза за хармонизация, както и на националното законодателство;

г)

способност да изготвя сертификати за ЕС изследване на типа или одобрения на системи по качеството, записи и доклади, доказващи, че оценките са били направени.

8.   Осигурява се безпристрастността на органите за оценяване на съответствието, тяхното висше ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието.

Възнаграждението на висшето ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието на органа за оценяване на съответствието, не зависи от броя на извършените оценки или от резултатите от тях.

9.   Органите за оценяване на съответствието сключват застраховка за покриване на отговорността им, освен ако отговорността не се поема от държавата съгласно националното законодателство или държавата членка не е пряко отговорна за оценяване на съответствието.

10.   Персоналът на органа за оценяване на съответствието спазва задължение за служебна тайна по отношение на информацията, получена при изпълнение на своите задачи съгласно приложения III и IV или съгласно разпоредба от националното законодателство по прилагането им, освен по отношение на компетентните органи на държавата членка, в която осъществява дейността си. Осигурява се защита на правата на собственост.

11.   Органите за оценяване на съответствието участват във или гарантират, че техният персонал, отговорен за извършването на задачите по оценяване на съответствието, е информиран за съответните дейности по стандартизация, регулаторните дейности в областта на радиосъоръженията и планирането на радиочестоти и в дейностите на координационната група на нотифицираните органи, създадена съгласно съответното законодателство на Съюза за хармонизация, и прилага като общи насоки административните решения и документи, приети в резултат от работата на тази група.

Член 27

Презумпция за съответствие на нотифицираните органи

Когато органът за оценяване на съответствието доказва своето съответствие с критериите, определени в съответните хармонизирани стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се счита, че той отговаря на изискванията, посочени в член 26, доколкото приложимите хармонизирани стандарти обхващат тези изисквания.

Член 28

Поделения и възлагане на подизпълнители от нотифицираните органи

1.   В случаите, в които нотифициран орган възлага конкретни задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подизпълнители или използва поделенията си, той гарантира, че подизпълнителят или поделението отговаря на изискванията, посочени в член 26, и информира нотифициращия орган за това.

2.   Нотифицираните органи поемат пълната отговорност за задачите, изпълнявани от подизпълнители или поделения, без значение къде са установени те.

3.   Дейностите могат да бъдат възлагани на подизпълнители или изпълнявани от поделения само със съгласието на клиента.

4.   Нотифицираните органи съхраняват на разположение на нотифициращия орган съответните документи относно оценката на квалификацията на подизпълнителя или на поделението и работата, извършена от тях съгласно приложения III и IV.

Член 29

Заявление за нотифициране

1.   Органът за оценяване на съответствието подава заявление за нотифициране до нотифициращия орган на държавата членка, в която е установен.

2.   Заявлението за нотифициране се придружава от описание на дейностите по оценяване на съответствието, модул или модули за оценяване на съответствието и радиосъоръженията, за които този орган твърди, че е компетентен, както и от сертификат за акредитация, когато има такъв, издаден от национален орган по акредитация, който удостоверява, че органът за оценяване на съответствието отговаря на изискванията, посочени в член 26.

3.   Когато органът за оценяване на съответствието не може да предостави сертификат за акредитация, той представя пред нотифициращия орган всички документи, необходими за проверката, признаването и редовното наблюдение на неговото съответствие с изискванията, посочени в член 26.

Член 30

Процедура по нотифициране

1.   Нотифициращите органи могат да нотифицират само органи за оценяване на съответствието, които отговарят на изискванията, определени в член 26.

2.   Те нотифицират Комисията и другите държави членки, като използват средство за електронно нотифициране, създадено и поддържано от Комисията.

3.   Нотифицирането включва всички подробности за дейностите по оценяване на съответствието, модула или модулите за оценяване на съответствието и съответните радиосъоръжения, както и съответното удостоверение за компетентност.

4.   Когато нотифицирането не се основава на сертификат за акредитация, посочен в член 29, параграф 2, нотифициращият орган предоставя на Комисията и на другите държави членки документите, които удостоверяват компетентността на органа за оценяване на съответствието и съществуващите правила, гарантиращи, че органът ще бъде редовно наблюдаван и ще продължи да отговаря на изискванията, установени в член 26.

5.   Съответният орган може да изпълнява дейностите на нотифициран орган само ако от Комисията или от другите държави членки не са повдигнати възражения в срок от две седмици след нотифицирането — в случай че е използван сертификат за акредитация, или в срок от два месеца след нотифицирането — в случай че не е използвана акредитация.

Само такъв орган се счита за нотифициран орган за целите на настоящата директива.

6.   Нотифициращият орган уведомява Комисията и другите държави членки за всякакви последващи промени, свързани с нотификацията.

Член 31

Идентификационни номера и списъци на нотифицираните органи

1.   Комисията определя идентификационен номер на нотифицирания орган.

Тя определя само един такъв номер, дори когато органът е нотифициран съгласно няколко акта на Съюза.

2.   Комисията прави обществено достояние списъка на органите, нотифицирани съгласно настоящата директива, включително определените им идентификационни номера и дейностите, за които са нотифицирани.

Комисията осигурява актуализирането на списъка.

Член 32

Промени в нотификацията

1.   Когато нотифициращият орган е констатирал или е бил информиран, че даден нотифициран орган вече не отговаря на изискванията, установени в член 26, или че не е в състояние да изпълнява задълженията си, нотифициращият орган ограничава, спира действието или оттегля нотификацията, според случая, в зависимост от сериозността на неспазването на изискванията или на неизпълнението на задълженията. Той незабавно информира Комисията и другите държави членки за това.

2.   В случай на ограничаване, спиране на действието или оттегляне на нотификацията или в случай че нотифицираният орган преустанови дейността си, нотифициращата държава членка предприема подходящите стъпки, за да гарантира, че досиетата на този орган се обработват от друг нотифициран орган или се съхраняват на разположение на отговорните нотифициращи органи и на органите за надзор на пазара, при искане от тяхна страна.

Член 33

Оспорване на компетентността на нотифицирани органи

1.   Комисията проучва всички случаи, в които има съмнения или пред нея са изразени съмнения относно компетентността на нотифицирания орган или в непрекъснатото изпълнение от страна на нотифицирания орган на изискванията и възложените му отговорности.

2.   Нотифициращата държава членка представя пред Комисията, при поискване, цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или за поддържане компетентността на съответния нотифициран орган.

3.   Комисията следи за това цялата чувствителна информация, получена по време на разследванията, да бъде третирана като поверителна.

4.   Когато Комисията констатира, че нотифициран орган не отговаря или престане да отговаря на изискванията за нотифицирането му, тя приема акт за изпълнение, с който от нотифициращата държава членка се изисква да предприеме необходимите коригиращи мерки, включително, ако е необходимо, отмяна на нотификацията.

Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 45, параграф 2.

Член 34

Задължения на нотифицираните органи при осъществяване на дейността им

1.   Нотифицираните органи осъществяват оценяване на съответствието съгласно процедури за оценяване на съответствието, както е предвидено в приложения III и IV.

2.   Оценяването на съответствието се осъществява по пропорционален начин, като се избягва ненужната тежест за икономическите оператори. Органите за оценяване на съответствието осъществяват своите дейности, като надлежно отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който осъществява дейност, неговата структура, степента на сложност на съответната технология на радиосъоръжението и масовия или серийния характер на производството.

Като правят това, те все пак спазват степента на взискателност и нивото на защита, изисквани за съответствието на радиосъоръженията с настоящата директива.

3.   Когато нотифициран орган прецени, че определен производител не е изпълнил съществените изисквания, посочени в член 3 или в съответстващите им хармонизирани стандарти или други технически спецификации, той изисква от този производител да предприеме подходящи коригиращи мерки и не издава сертификат за ЕС изследване на типа или одобрение на система по качеството.

4.   Когато в процеса на наблюдение за съответствие след издаването на сертификата за ЕС изследване на типа или на одобрение на система по качеството нотифицираният орган установи, че дадено радиосъоръжение вече не отговаря на изискванията, той изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи мерки и спира действието или отнема сертификата за ЕС изследване на типа или одобрението на система по качеството, ако това се налага.

5.   Когато не са предприети коригиращи мерки или те не дават необходимия резултат, нотифицираният орган ограничава, спира действието или отнема всякакви сертификати за ЕС изследване на типа или одобрения на системи по качеството, в зависимост от случая.

Член 35

Обжалване на решенията на нотифицираните органи

Държавите членки гарантират, че съществува процедура за обжалване на решенията на нотифицираните органи.

Член 36

Задължения на нотифицираните органи за предоставяне на информация

1.   Нотифицираните органи информират нотифициращите органи за следното:

а)

всеки отказ, ограничаване, спиране на действието или отнемане на сертификата за ЕС изследване на типа или одобрението на система по качеството съгласно изискванията на приложения III и IV;

б)

всякакви обстоятелства, които влияят върху обхвата или условията за нотифициране;

в)

всички искания за получаване на информация, получени от органите за надзор на пазара относно дейности по оценяване на съответствието;

г)

при поискване — дейностите по оценяване на съответствието, извършени в обхвата на тяхната нотификация, и всякакви други извършени дейности, включително презгранични, или възлагане на подизпълнители.

2.   Нотифицираните органи, в съответствие с изискванията на приложения III и IV, предоставят на другите органи, нотифицирани съгласно настоящата директива, осъществяващи подобни дейности по оценяване на съответствието, чийто предмет са същите категории радиосъоръжения, съответна информация по проблеми, свързани с отрицателни и, при поискване, положителни резултати от оценяване на съответствието.

3.   Нотифицираните органи изпълняват задълженията за информиране съгласно приложения III и IV.

Член 37

Обмен на опит

Комисията създава организация за обмен на опит между националните органи на държавите членки, отговорни за политиката по нотификация.

Член 38

Координация на нотифицираните органи

Комисията осигурява установяването и правилното функциониране на подходяща координация и сътрудничество между органите, нотифицирани съгласно настоящата директива, под формата на секторна група на нотифицирани органи.

Държавите членки осигуряват участието на нотифицираните от тях органи в работата на такава група пряко или чрез определени представители.

ГЛАВА V

НАДЗОР НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА, КОНТРОЛ ВЪРХУ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯТА, КОИТО СЕ ВЪВЕЖДАТ НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА, И ПРЕДПАЗНА ПРОЦЕДУРА НА СЪЮЗА

Член 39

Надзор на пазара на Съюза и контрол върху радиосъоръженията, които се въвеждат на пазара на Съюза

Член 15, параграф 3 и членове 16 — 29 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилагат по отношение на радиосъоръженията.

Член 40

Процедура при радиосъоръжения, представляващи риск на национално равнище

1.   Когато органите за надзор на пазара на държава членка имат основателна причина да считат, че дадено радиосъоръжение, което попада в обхвата на настоящата директива, представлява риск за здравето или безопасността на хората или за други аспекти на защитата на обществения интерес, обхванати от настоящата директива, те извършват оценка по отношение на съответното радиосъоръжение, която обхваща всички съответни изисквания, определени в настоящата директива. За тази цел съответните икономически оператори сътрудничат на органите за надзор на пазара с всякакви необходими средства.

Когато в процеса на оценката, посочена в първа алинея, органите за надзор на пазара открият, че за радиосъоръжението не са спазени изискванията, определени в настоящата директива, те без забавяне изискват от съответния икономически оператор да предприеме всички необходими коригиращи действия, за да приведе радиосъоръжението в съответствие с тези изисквания или да изтегли това радиосъоръжение от пазара, или да го изземе в определен от тях разумен срок, съобразен с естеството на риска.

Органите за надзор на пазара информират съответния нотифициран орган за това.

Член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилага спрямо посочените във втората алинея от настоящия параграф мерки.

2.   В случаите, в които органите за надзор на пазара считат, че несъответствието не е ограничено само до националната територия, те информират Комисията и другите държави членки за резултатите от оценката и за действията, които те са изискали от икономическия оператор да предприеме.

3.   Икономическият оператор гарантира, че са предприети всички подходящи коригиращи действия по отношение на всички съответни радиосъоръжения, които той е предоставил на пазара в целия Съюз.

4.   Когато съответният икономически оператор не предприеме подходящи коригиращи действия в посочения в параграф 1, втора алинея срок, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки, за да забранят или ограничат предоставянето на радиосъоръжението на националния им пазар или за изтеглянето на радиосъоръжението от този пазар, или за неговото изземване.

Органите за надзор на пазара информират Комисията и другите държави членки незабавно за тези мерки.

5.   Информацията, посочена в параграф 4, втора алинея, включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващото радиосъоръжение, произхода на радиосъоръжението, естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия риск, естеството и продължителността на предприетите на национално равнище мерки, както и аргументите, изтъкнати от съответния икономически оператор. По-специално органите за надзор на пазара посочват дали несъответствието се дължи на някоя от следните причини:

а)

невъзможност радиосъоръжението да спази съответните съществени изисквания, посочени в член 3; или

б)

недостатъци на хармонизираните стандарти, посочени в член 16, на които се основава презумпцията за съответствие.

6.   Държавите членки, различни от започналата процедурата по настоящия член държава членка, информират без забавяне Комисията и другите държави членки за всички приети мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на съответното радиосъоръжение, и — в случай на несъгласие с приетата национална мярка — за своите възражения.

7.   Когато в срок от три месеца от получаването на информацията, посочена в параграф 4, втора алинея, не е повдигнато възражение нито от държава членка, нито от Комисията във връзка с временна мярка, предприета от държава членка, тази мярка се счита за обоснована.

8.   Държавите членки гарантират, че по отношение на съответното радиосъоръжение са предприети без забавяне подходящи ограничителни мерки, например изтегляне на радиосъоръжението от пазара.

Член 41

Предпазна процедура на Съюза

1.   Когато при приключването на процедурата, предвидена в член 40, параграфи 3 и 4, срещу дадена мярка на държава членка са повдигнати възражения или когато Комисията прецени, че национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и със съответния икономически оператор или оператори и оценява националната мярка. На основата на резултатите от тази оценка Комисията приема акт за изпълнение, с който определя дали националната мярка е обоснована, или не.

Адресати на решението на Комисията са всички държави членки, като Комисията го съобщава незабавно на тях и на съответния икономически оператор или оператори.

2.   Ако се прецени, че националната мярка е обоснована, всички държави членки предприемат необходимите мерки да осигурят, че несъответстващото радиосъоръжение е изтеглено или иззето от техния пазар и информират Комисията за това. Ако се прецени, че националната мярка не е обоснована, съответната държава членка оттегля тази мярка.

3.   Когато се прецени, че националната мярка е обоснована и несъответствието на радиосъоръжението се дължи на недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 40, параграф 5, буква б) от настоящата директива, Комисията прилага процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.

Член 42

Съответстващи радиосъоръжения, които представляват риск

1.   Когато държава членка, след като извърши оценката съгласно член 40, параграф 1, установи, че въпреки че дадено радиосъоръжение е в съответствие с настоящата директива, то представлява риск за здравето или безопасността на хората или за други аспекти на защитата на обществения интерес, обхванати от настоящата директива, тя изисква от съответния икономически оператор да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че когато съответното радиосъоръжение бъде пуснато на пазара, то вече няма да представлява такъв риск, да изтегли радиосъоръжението от пазара или да го изземе в рамките на определен от нея разумен срок, съобразен с естеството на риска.

2.   Икономическият оператор гарантира, че са предприети коригиращи действия по отношение на всички съответни радиосъоръжения, които той е предоставил на пазара в целия Съюз.

3.   Държавата членка незабавно информира Комисията и другите държави членки. Тази информация включва всички налични подробни данни, по-специално свързани с идентификацията на съответното радиосъоръжение, като произход и верига на доставка на радиосъоръжението, естество на съществуващия риск, естество и продължителност на взетите на национално равнище мерки.

4.   Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и съответния икономически оператор или оператори и оценява предприетата на национално равнище мярка. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията посредством актове за изпълнение взема решение дали националната мярка е обоснована, или не и, когато е необходимо, предлага подходящи мерки.

Актовете за изпълнение, посочени в първата алинея от настоящия параграф, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 45, параграф 3.

При надлежно обосновани наложителни причини по спешност във връзка с опазването на здравето и безопасността на хората Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 45, параграф 4.

5.   Адресати на решението на Комисията са всички държави членки, като Комисията го съобщава незабавно на тях и на съответния икономически оператор или оператори.

Член 43

Формално несъответствие

1.   Без да се засяга член 40, когато държава членка направи една от следните констатации, тя изисква от съответният икономически оператор да прекрати съответното несъответствие:

а)

маркировката „СЕ“ е нанесена в нарушение на член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 или на член 20 от настоящата директива;

б)

маркировката „СЕ“ не е нанесена;

в)

идентификационният номер на нотифицирания орган, когато се прилага процедурата за оценяване на съответствието, посочена в приложение IV, е нанесен в нарушение на член 20 или не е нанесен;

г)

ЕС декларацията за съответствие не е съставена;

д)

ЕС декларацията за съответствие е неправилно съставена;

е)

техническата документация не е налице или не е пълна;

ж)

информацията, посочена в член 10, параграф 6 или 7 или в член 12, параграф 3, липсва, не е вярна или е непълна;

з)

радиосъоръжението не е придружено от информация за използването му по предназначение, от ЕС декларация за съответствие или от ограничения относно ползването, посочени в член 10, параграфи 8, 9 и 10;

и)

не са изпълнени изискванията за идентифициране на икономическите оператори, посочени в член 15;

й)

неспазване на член 5.

2.   Когато несъответствието, посочено в параграф 1, продължи, съответната държава членка предприема всички подходящи мерки да ограничи или да забрани предоставянето на радиосъоръжението на пазара, или да осигури неговото изтегляне или изземване от пазара.

ГЛАВА VI

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ, АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОМИТЕТ

Член 44

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 3, втора алинея, член 4, параграф 2 и член 5, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 11 юни 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 3, втора алинея, член 4, параграф 2 и член 5, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 3, втора алинея, член 4, параграф 2 и член 5, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от 2 месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 45

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета за оценяване на съответствието и надзор на пазара в областта на далекосъобщенията. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.

5.   Комисията се консултира с комитета по всеки въпрос, за който се изисква консултация със секторни експерти съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 или съгласно друг законодателен акт на Съюза.

Комитетът може също така да разглежда всички други въпроси, свързани с прилагането на настоящата директива, които са повдигнати от неговия председател или от представител на държава членка в съответствие с неговия процедурен правилник.

ГЛАВА VII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 46

Санкции

Държавите членки установяват правила за санкции, приложими за нарушения от страна на икономическите оператори на разпоредбите на националното право, приети съгласно настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Подобни правила могат да включват наказателни санкции при тежки нарушения.

Предвидените санкции са ефективни, съразмерни и възпиращи.

Член 47

Преглед и докладване

1.   Държавите членки изпращат на Комисията редовни доклади относно прилагането на настоящата директива не по-късно от 12 юни 2017 г. и след това най-малко веднъж на всеки две години. Докладите съдържат представяне на дейностите по надзор на пазара, осъществявани от държавите членки, и предоставят информация дали и до каква степен е постигнато съответствие с изискванията на настоящата директива, и по-специално изискванията за идентификация на икономическите оператори.

2.   Комисията прави преглед на действието на настоящата директива и докладва за това на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от 12 юни 2018 г. и след това на всеки пет години. Докладът отразява напредъка в разработването на съответните стандарти, както и евентуалните проблеми в хода на изпълнението. Докладът също така очертава дейността на Комитета за оценяване на съответствието и надзор на пазара в областта на далекосъобщенията, прави оценка на напредъка по отношение изграждането на открит конкурентен пазар за радиосъоръженията на равнището на Съюза и разглежда въпроса как нормативната уредба за предоставянето на пазара и пускането в действие на радиосъоръжения следва да се развива, така че да се постигне следното:

а)

да се гарантира, че създаването на последователна система за всички видове радиосъоръжения е постигнато на равнището на Съюза;

б)

да се създадат условия за сближаване на секторите в областта на далекосъобщенията, на аудио-визуалните и информационните технологии;

в)

да се даде възможност за хармонизация на регулаторните мерки на международно равнище;

г)

да се постигне високо ниво на защита на потребителите;

д)

да се гарантира, че преносимите радиосъоръжения са оперативно съвместими и работят с принадлежности, по-специално с общи зарядни устройства;

е)

когато радиосъоръжение има интегриран екран, има възможност за показване на необходимата информация на интегрирания екран.

Член 48

Преходни разпоредби

Държавите членки не възпрепятстват, по отношение на обхванатите от настоящата директива аспекти, предоставянето на пазара или пускането в действие на радиосъоръжения, попадащи в обхвата на настоящата директива, които са в съответствие със съответното законодателство на Съюза за хармонизация, приложимо преди 13 юни 2016 г., и които са пуснати на пазара преди 13 юни 2017 г.

Член 49

Транспониране

1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 12 юни 2016 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават текста на тези мерки на Комисията.

Те прилагат тези мерки от 13 юни 2016 г.

Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Те включват също така уточнение, че позоваванията в съществуващите законови, подзаконови и административни разпоредби на директивата, отменена с настоящата директива, се считат за позовавания на настоящата директива. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки, както и начинът на формулиране на това уточнение.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 50

Отмяна

Директива 1999/5/ЕО се отменя, считано от 13 юни 2016 г.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VIII.

Член 51

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 52

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 16 април 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  ОВ C 133, 9.5.2013 г., стр. 58.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 13 март 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 14 април 2014 г.

(3)  Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 г. относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие (ОВ L 91, 7.4.1999 г., стр. 10).

(4)  Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

(5)  Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Директива 93/465/ЕИО на Съвета (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82).

(6)  Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 357).

(7)  Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 79).

(8)  Директива 2008/63/ЕО на Комисията от 20 юни 2008 г. относно конкуренцията на пазарите на крайни далекосъобщителни устройства (ОВ L 162, 21.6.2008 г., стр. 20).

(9)  Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37).

(10)  Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката в Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1).

(11)  Решение № 2007/344/ЕО на Комисията от 16 май 2007 г. относно хармонизирана достъпност на информацията за използването на радиочестотния спектър в Общността (ОВ L 129, 17.5.2007 г., стр. 67).

(12)  Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

(13)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(14)  ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.

(15)  Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СА ОБХВАНАТИ ОТ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА

1.

Радиосъоръженията, които се използват от радиолюбители по смисъла на член 1, определение 56 от Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщения (ITU), освен ако радиосъоръженията не се предоставят на пазара.

Счита се, че не се предоставя на пазара следното:

а)

комплекти с радиокомпоненти за сглобяване и ползване от радиолюбители;

б)

радиосъоръжения, изменени от радиолюбители и за ползване от радиолюбители;

в)

съоръжения, създадени от отделни радиолюбители, които служат за експериментални или научни цели в рамките на любителските радиоуслуги.

2.

Морското оборудване, което попада в обхвата на Директива 96/98/ЕО на Съвета (1).

3.

Въздухоплавателните продукти, части и прибори, попадащи в обхвата на член 3 от Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2).

4.

Комплекти за изпитване, изработени по поръчка и предназначени за професионалисти, които се използват единствено в местата за извършване на научноизследователска и развойна дейност и за такива цели.


(1)  Директива 96/98/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 г. относно морското оборудване (ОВ L 46, 17.2.1997 г., стр. 25).

(2)  Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО МОДУЛ А

ВЪТРЕШЕН ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ

1.   Вътрешен производствен контрол е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2, 3 и 4 от настоящото приложение и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните радиосъоръжения отговарят на съществените изисквания, определени в член 3.

2.   Техническа документация

Производителят изготвя техническата документация в съответствие с член 21.

3.   Производство

Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите радиосъоръжения с техническата документация, посочена в точка 2 от настоящото приложение, и съответните съществени изисквания, посочени в член 3.

4.   Маркировка „CE“ и ЕС декларация за съответствие

4.1.

Производителят нанася маркировката „CE“ в съответствие с членове 19 и 20 върху всяко отделно радиосъоръжение, което отговаря на приложимите изисквания от настоящата директива.

4.2.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки тип радиосъоръжение и я съхранява заедно с техническата документация на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на радиосъоръжението на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира радиосъоръжението, за което е съставена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

5.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точка 4 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО МОДУЛИ B И C

ЕС ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИПА И СЪОТВЕТСТВИЕ С ТИПА ВЪЗ ОСНОВА НА ВЪТРЕШЕН ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ

При позоваване на настоящото приложение процедурата за оценяване на съответствието следва модул В (ЕС изследване на типа) и модул С (Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол) от настоящото приложение.

Модул В

ЕС изследване на типа

1.   ЕС изследване на типа е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, при която нотифициран орган изследва техническия проект на радиосъоръжението и проверява и удостоверява, че техническият проект отговаря на съществените изисквания, посочени в член 3.

2.   ЕС изследване на типа се извършва посредством оценка на пригодността на техническия проект на радиосъоръжението чрез изследване на техническата документация и подкрепящите доказателства по точка 3, без изследване на образец (изследване на проекта на типа).

3.   Производителят подава заявлението за ЕС изследване на типа само до един нотифициран орган по свой избор.

Това заявление включва:

а)

името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адреса му;

б)

писмена декларация, че същото заявление не е било подавано до друг нотифициран орган;

в)

техническата документация. Техническата документация позволява да се оцени съответствието на радиосъоръжението с приложимите изисквания на настоящата директива и включва съответен анализ и оценка на риска (рисковете). Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на радиосъоръжението. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, елементите, установени в приложение V;

г)

подкрепящите доказателства за пригодност на решението за техническия проект. Тези подкрепящи доказателства посочват всички използвани документи, по-специално в случаите, когато съответните хармонизирани стандарти не са били приложени или не са били приложени изцяло. Когато е необходимо, подкрепящите доказателства включват резултатите от изпитванията, проведени в съответствие с други подходящи технически спецификации от съответната лаборатория на производителя или от друга лаборатория от негово име и на негова отговорност.

4.   Нотифицираният орган изследва техническата документация и подкрепящите доказателства, за да оцени пригодността на техническия проект на радиосъоръжението.

5.   Нотифицираният орган съставя доклад от оценката, в който описва действията, предприети съгласно точка 4, и получените резултати. Без оглед на задълженията си, предвидени в точка 8, нотифицираният орган разгласява изцяло или отчасти съдържанието на доклада само със съгласието на производителя.

6.   Когато типът отговаря на изискванията на настоящата директива, приложими към съответното радиосъоръжение, нотифицираният орган издава на производителя сертификат за ЕС изследване на типа. Сертификатът съдържа името и адреса на производителя, заключенията от изследването, аспектите на съществените изисквания, обхванати от изследването, условията (ако има такива) за неговата валидност и необходимите данни за идентификация на одобрения тип. Сертификатът за ЕС изследване на типа може да съдържа едно или повече приложения.

Сертификатът за ЕС изследване на типа и приложенията към него съдържат цялата необходима информация, за да може съответствието на произведеното радиосъоръжение да бъде оценено спрямо изследвания проект и да се даде възможност за осъществяването на контрол по време на експлоатация.

Когато типът не отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива, нотифицираният орган отказва да издаде сертификат за ЕС изследване на типа и съответно информира подалия заявлението, като подробно мотивира отказа си.

7.   Нотифицираният орган следи за евентуални промени в общоприетото ниво на технически познания, които промени показват, че одобреният тип може вече да не отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива, и преценява дали такива промени изискват по-нататъшни проучвания. Ако това е така, нотифицираният орган информира производителя.

Производителят информира нотифицирания орган, у когото се намира техническата документация, отнасяща се до сертификата за ЕС изследване на типа, за всички промени на одобрения тип, които могат да повлияят на съответствието на радиосъоръжението със съществените изисквания на настоящата директива или на условията за валидност на този сертификат. Такива промени изискват допълнително одобрение под формата на допълнение към оригиналния сертификат за ЕС изследване на типа.

8.   Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за сертификати за ЕС изследване на типа и/или за допълнения към тях, които е издал или отнел, и периодично или при поискване предоставя на своя нотифициращ орган списък на такива сертификати и/или допълненията към тях, които е отказал да издаде, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за сертификатите за ЕС изследване на типа и/или за допълнения към тях, чието издаване е отказал, отнел, спрял е действието им или по друг начин е ограничил, а при поискване — и за сертификатите и/или допълненията към тях, които е издал.

Всеки нотифициран орган информира държавите членки за сертификатите за ЕС изследване на типа, които е издал, и/или за допълненията към тях в случаите, когато хармонизирани стандарти, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, не са били приложени или които не са били приложени изцяло. Държавите членки, Комисията и останалите нотифицирани органи могат, при поискване, да получат копие от сертификатите за ЕС изследване на типа и/или от допълненията към тях. При поискване държавите членки и Комисията могат да получат копие от техническата документация и резултатите от проведените от нотифицирания орган изследвания. Нотифицираният орган съхранява копие от сертификата за ЕС изследване на типа, неговите приложения и допълнения, както и техническото досие, включващо техническата документация, представена от производителя, в продължение на 10 години след оценяването на радиосъоръжението или до изтичане на валидността на този сертификат.

9.   Производителят съхранява на разположение на националните органи копие от сертификата за ЕС изследване на типа, неговите приложения и допълнения заедно с техническата документация в продължение на 10 години след пускането на радиосъоръжението на пазара.

10.   Упълномощеният представител на производителя може да подава заявлението по точка 3 и да изпълнява задълженията по точки 7 и 9, при условие че са посочени в пълномощието.

Модул С

Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол

1.   Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2 и 3 и осигурява и декларира, че радиосъоръженията са в съответствие с типа, както е описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

2.   Производство

Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите радиосъоръжения с одобрения тип, описан в сертификата за EС изследване на типа, и с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

3.   Маркировка „CE“ и ЕС декларация за съответствие

3.1.

Производителят нанася маркировката „CE“ в съответствие с членове 19 и 20 върху всяко отделно радиосъоръжение, което е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и което отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.

3.2.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки тип радиосъоръжение и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на радиосъоръжението на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира типа радиосъоръжение, за който е съставена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

4.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точка 3 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО МОДУЛ Н

СЪОТВЕТСТВИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПЪЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

1.   Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2 и 5 и осигурява и декларира на своя отговорност, че радиосъоръженията отговарят на изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

2.   Производство

Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството по отношение на проектирането, производството и контрола на крайния продукт и изпитването на съответните радиосъоръжения, както е определено в точка 3, и подлежи на надзор, както е определено в точка 4.

3.   Система по качеството

3.1.

Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по качеството по отношение на съответните радиосъоръжения до нотифициран орган по свой избор.

Това заявление включва:

а)

името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адреса му;

б)

техническата документация за всеки тип радиосъоръжение, чието производство се предвижда. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, елементите, установени в приложение V;

в)

документацията относно системата по качеството; и

г)

писмена декларация, че същото заявление не е било подавано до друг нотифициран орган.

3.2.

Системата по качеството осигурява съответствие на радиосъоръженията с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, се документират редовно и систематично под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите по качество, плановете, наръчниците и записите.

Тя включва, по-специално, подходящо описание на:

а)

целите по качеството и организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на качеството на проекта и продукта;

б)

техническите спецификации на проекта, включително стандарти, които ще бъдат приложени и, когато съответните хармонизирани стандарти няма да бъдат приложени изцяло, средствата, които ще се използват за осигуряване съответствието на радиосъоръженията със съществените изисквания на настоящата директива, приложими към тях;

в)

средствата и методите за управление и проверка на проекта, процесите и систематичните мерки, които ще се прилагат при проектирането на радиосъоръженията, принадлежащи към съответния тип радиосъоръжения;

г)

съответните средства и методи за производство, контрол и осигуряване на качеството, процесите и систематичните мерки, които ще се прилагат;

д)

изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време и след производството, както и честотата, с която ще бъдат извършвани;

е)

записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади относно квалификацията на персонала и др.;

ж)

средствата за наблюдение за постигане на изискваното качество на проекта и продукта, и за ефективното функциониране на системата по качеството.

3.3.

Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посочени в точка 3.2.

По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с посочените по-горе изисквания.

В допълнение към опита в системи за управление на качеството екипът одитори разполага най-малко с един член с опит в оценяването в областта на радиосъоръженията и с познания за технологията на съответните радиосъоръжения, както и познания за приложимите изисквания на настоящата директива. Одитът включва посещение в помещенията на производителя за извършване на оценка. Екипът одитори преглежда техническата документация по точка 3.1, буква б) с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на настоящата директива и да проведе необходимите изследвания с цел да осигури съответствието на радиосъоръжението с тези изисквания.

Решението се съобщава на производителя или на неговия упълномощен представител.

Това уведомление включва заключенията от одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

3.4.

Производителят се задължава да изпълни задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и за поддържане на тази система в състояние на пригодност и ефективно функциониране.

3.5.

Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в нея.

Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по точка 3.2, или се налага ново оценяване.

Той съобщава своето решение на производителя. Това уведомление включва заключенията от извършеното изследване и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

4.   Надзор на отговорността на нотифицирания орган

4.1.

Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.

4.2.

За целите на оценката производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на проектиране, производство, проверка, изпитване и съхраняване и му предоставя цялата налична информация, по-специално:

а)

документацията на системата по качеството;

б)

записите по качеството, посочени в проектната част на системата по качеството, като резултати от анализи, изчисления, изпитвания и др.;

в)

записите по качеството, посочени в производствената част на системата по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади относно квалификацията на персонала и др.

4.3.

Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата по качеството, и представя на производителя доклад от одита.

4.4.

Освен това нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при производителя. По време на такива посещения нотифицираният орган може, ако това се налага, да извършва или възлага извършването на изпитвания на радиосъоръженията с цел да провери дали системата по качеството функционира правилно. Той предоставя на производителя доклад от посещението, а ако са били извършени изпитвания — и протоколи от изпитванията.

5.   Маркировка „CE“ и ЕС декларация за съответствие

5.1.

Производителят нанася маркировката „CE“ в съответствие с членове 19 и 20 и, на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 3.1, идентификационния му номер върху всяко отделно радиосъоръжение, което отговаря на приложимите изисквания, посочени в член 3.

5.2.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие на всеки тип радиосъоръжение и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на радиосъоръжението на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира типа радиосъоръжение, за който е съставена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

6.   Производителят съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на радиосъоръжението на пазара:

а)

техническата документация по точка 3.1;

б)

документацията относно системата по качеството по точка 3.1;

в)

одобрените изменения по точка 3.5;

г)

решенията и докладите на нотифицирания орган по точки 3.5, 4.3 и 4.4.

7.   Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за издадените или оттеглените одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване му предоставя списък с одобренията на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или е оттеглил, и при поискване, за издадените одобрения на системи по качеството.

8.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точки 3.1, 3.5, 5 и 6 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:

а)

общо описание на радиосъоръжението, включително:

i)

снимки или илюстрации, показващи външните характеристики, маркировката и вътрешната схема;

ii)

версии на софтуера или вътрешното програмно осигуряване, които засягат съответствието със съществените изисквания;

iii)

информация за потребителя и инструкции за инсталиране;

б)

конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрическите вериги и други свързани с тях елементи;

в)

описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на радиосъоръжението;

г)

списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, и в случаите, когато тези стандарти не са били приложени — описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания, посочени в член 3, включително списък на приложените други подходящи технически спецификации. При частично приложени хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени;

д)

копие на ЕС декларацията за съответствие;

е)

когато е приложен модулът за оценяване на съответствието от приложение III, се прилага копие от сертификата за ЕС изследване на типа с неговите приложения, издаден от съответния нотифициран орган;

ж)

резултати от направените проектни изчисления, проведените изследвания и други свързани с тях данни;

з)

протоколи от изпитванията;

и)

обяснение на съответствието с изискването на член 10, параграф 2 и на включването или не на информация върху опаковката в съответствие с член 10, параграф 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ (№ ХХХ) (1)

1.

Радиосъоръжение (номер на продукта, тип, партиден или сериен номер):

2.

Име и адрес на производителя или на неговия упълномощен представител:

3.

Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя:

4.

Предмет на декларацията (идентификация на радиосъоръжението, позволяваща проследяването му; тя може да включва достатъчно ясно цветно изображение, когато това е необходимо за целите на идентификацията на радиосъоръжението):

5.

Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация:

 

Директива 2014/35/ЕС

 

Друго законодателство на Съюза за хармонизация, когато е приложимо

6.

Позоваване на използваните хармонизирани стандарти или позоваване на други технически спецификации, по отношение на които се декларира съответствие. При позоваването трябва да се посочва техният идентификационен номер и версията им и, ако е приложимо, дата на издаване:

7.

Когато е приложимо, нотифицираният орган… (наименование, номер)… извърши … (описание на извършеното) … и издаде сертификата за ЕС изследване на типа: …

8.

Когато е приложимо, описание на принадлежностите и компонентите, включително софтуер, които позволяват на радиосъоръжението да работи по предназначение и които са обхванати от ЕС декларацията за съответствие:

9.

Допълнителна информация:

 

Подписано за и от името на: …

 

(място и дата на издаване):

 

(име, длъжност) (подпис):


(1)  По избор производителят може да номерира ЕС декларацията за съответствие.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Опростената ЕС декларация за съответствие, посочена в член 10, параграф 9, има следното съдържание:

 

С настоящото [име на производителя] декларира, че този тип радиосъоръжение [обозначение на типа радиосъоръжение] е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

 

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 1999/5/ЕО

Настоящата директива

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3, параграфи 1 и 2

Член 3, параграфи 1 и 2

Член 3, параграф 3 и член 15а

Член 3, параграф 3, с изключение на член 3, параграф 3, буква и) и член 44

Член 4, параграф 1 и членове 13 — 15

Членове 8 и 45

Член 4, параграф 2

Член 5, параграф 1

Член 16

Член 5, параграфи 2 и 3

Член 6, параграф 1

Член 6

Член 6, параграф 2

Член 6, параграф 3

Член 10, параграфи 8, 9 и 10

Член 6, параграф 4

Член 7, параграфи 1 и 2

Член 7

Член 7, параграфи 3, 4 и 5

Член 8, параграфи 1 и 2

Член 9

Член 8, параграф 3

Член 9

Членове 39 — 43

Член 10

Член 17

Член 11

Членове 22 — 38

Член 12

Членове 19 и 20 и член 10, параграфи 6 и 7

Член 16

Член 17

Член 47

Член 18

Член 48

Член 19

Член 49

Член 20

Член 50

Член 21

Член 51

Член 22

Член 52

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Приложение IV

Приложение III

Приложение V

Приложение IV

Приложение VI

Член 26

Приложение VII, точки 1 — 4

Членове 19 и 20

Приложение VII, точка 5

Член 10, параграф 10


ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Европейският парламент счита, че единствено когато и доколкото по време на заседания на комитети се обсъждат актове за изпълнение по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011, тези комитети могат да се считат за „комитети в рамките на процедурата по комитология“ по смисъла на приложение I към Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия. Следователно, когато и доколкото се обсъждат други въпроси, заседанията на комитетите попадат в обхвата на точка 15 от Рамковото споразумение.