29.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 127/134


ДИРЕКТИВА 2014/47/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 3 април 2014 година

относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

В своята Бяла книга от 28 март 2011 г., озаглавена „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ Комисията постави като цел постигането на нулева смъртност при пътния транспорт („zero-vision“), до която Съюзът следва да се доближи до 2050 г. За да се постигне тази цел, от технологиите в автомобилостроенето се очаква съществен принос за подобряването на безопасността на пътния транспорт.

(2)

В съобщението си, озаглавено „Към европейско пространство на пътна безопасност: насоки за политиката в областта на пътната безопасност през периода 2011—2020 г.“, Комисията предложи да се намали още веднъж наполовина броят на жертвите от пътнотранспортни произшествия в Съюза до 2020 г., считано от 2010 г. За да се постигне тази цел, Комисията определи седем стратегически цели и установи действия за подобряване безопасността на превозните средства, стратегия за намаляване на броя на нараняванията и мерки за подобряване на безопасността на уязвимите участници в движението по пътищата, по-специално мотоциклетистите.

(3)

Прегледите за проверка на техническата изправност са част от по-широк режим, създаден, за да гарантира, че превозните средства се поддържат в безопасно и приемливо спрямо околната среда състояние по време на използването им. Този режим следва да обхваща периодични прегледи за проверки на техническата изправност на превозните средства и крайпътни технически проверки на превозни средства, използвани за търговски дейности, както и да предвиди разпоредби относно процедурите за регистрация на превозните средства, позволяващи временно отнемане на разрешението превозното средство да се използва в пътното движение, когато превозното средство представлява непосредствен риск за пътната безопасност. Периодичните прегледи за проверка следва да бъдат основният инструмент за гарантиране на техническата изправност. Крайпътните проверки на търговски превозни средства следва само да допълват периодичните прегледи за проверка.

(4)

В Съюза са приети редица технически стандарти и изисквания по отношение на безопасността на превозните средства и за техните екологични характеристики. Необходимо е посредством режим на внезапни крайпътни технически проверки да се гарантира, че превозните средства все още са технически изправни.

(5)

Крайпътните технически проверки са жизнено важен елемент за постигането на трайно високо ниво на техническа изправност за търговските превозни средства през целия им жизнен цикъл. Такива проверки допринасят не само за пътната безопасност и намаляването на емисиите от превозни средства, но също и за избягването на нелоялната конкуренция в автомобилния транспорт, породена от приемането на различни нива на проверка в различните държави членки.

(6)

Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3) създаде Европейския регистър на предприятията за автомобилни превози (ЕРПАП). ЕРПАП позволява взаимовръзка между националните електронни регистри на предприятията за автомобилни превози в целия Съюз при спазване на правилата на Съюза за защита на личните данни. Използването на тази система, експлоатирана от компетентния орган на всяка държава членка, улеснява сътрудничеството между държавите членки.

(7)

Настоящата директива следва да се прилага спрямо някои търговски превозни средства с максимална конструктивна скорост над 25 km/h от категориите, определени в Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4). Тя обаче не следва да пречи на държавите членки да провеждат крайпътни технически проверки на превозни средства извън обхвата ѝ или да проверяват други аспекти на автомобилния транспорт, по-специално свързаните с времето за шофиране и почивка или превоза на опасни товари.

(8)

Колесни трактори с максимална конструктивна скорост, надхвърляща 40 km/h, все повече се използват за заместване на товарните автомобили в транспортни дейности на местно равнище и за целите на търговски автомобилен превоз на товари. Техният рисков потенциал е съпоставим с този на товарните автомобили и следователно превозни средства от тази категория, които се използват главно по пътища, отворени за обществено ползване, следва да бъдат третирани по същия начин, както товарните автомобили по отношение на крайпътните технически проверки.

(9)

Докладите за изпълнението на Директива 2000/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) ясно показват колко са важни крайпътните технически проверки. През периода 2009—2010 г. при повече от 350 000 превозни средства, подложени на крайпътни технически проверки в целия Съюз, е констатирано състояние, изискващо спирането им от движение. Тези доклади показват и значителни разлики между резултатите от проверките, проведени в различни държави членки. За периода 2009—2010 г. процентният дял на разкриване на някои неизправности варира от 2,1 % от всички проверени превозни средства в една държава членка до 48,3 % в друга. Не на последно място, тези доклади показват съществените разлики в броя на проведените крайпътни технически проверки в различните държави членки. С цел постигането на по-балансиран подход, държавите членки следва да се ангажират да провеждат подходящ брой проверки, пропорционален на броя на търговските превозни средства, регистрирани и/или извършващи дейност на тяхна територия.

(10)

Микробусите, например превозните средства от категория N1, и ремаркетата към тях не подлежат на същите изисквания за пътна безопасност на равнището на Съюза като тежкотоварните превозни средства, като например изискванията, свързани с времето на шофиране, обучението за професионални шофьори или инсталирането на устройства за ограничаване на скоростта. Макар превозните средства от категория N1 да не попадат в обхвата на настоящата директива, държавите членки следва да вземат предвид такива преводни средства в стратегиите си за цялостна пътна безопасност и за крайпътни технически проверки.

(11)

За избягването на излишни административни тежести и разходи, както и за подобряването на ефективността на проверките, следва да е възможно компетентните национални органи да изберат като приоритет превозните средства, експлоатирани от предприятия, които не спазват стандартите за пътна безопасност и опазване на околната среда, докато превозни средства, които са експлоатирани и добре поддържани от отговорни и загрижени за безопасността ползватели, следва да се поощряват с по-редки проверки. Подборът на превозните средства за крайпътна проверка, основан на рисковия профил на техните ползватели, би могъл да се окаже подходящ инструмент за целите на проверяването на високорискови предприятия по-внимателно и по-често.

(12)

Крайпътните проверки следва да бъдат подкрепяни от система за оценка на риска. Регламент (ЕО) № 1071/2009 изисква от държавите членки да разширят системата за класифициране на риска, установена с Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) по отношение на изпълнението на правилата във връзка с времето за шофиране и почивка, за да бъдат обхванати други специфични области, свързани с автомобилния транспорт, включително изправността на търговските превозни средства. Следователно информацията относно броя и сериозността на установените в превозните средства неизправности следва да бъде въвеждана в системата за оценка на риска, установена съгласно член 9 от Директива 2006/22/ЕО. Следва да е възможно за държавите членки да вземат решения за подходящи технически и административни договорености за функционирането на системите за класифициране на риска. Ефективността и хармонизацията на системите за оценка на риска в целия Съюз следва да се анализират допълнително.

(13)

Титулярят на удостоверението за регистрация и — ако е приложимо, ползвателят на превозното средство следва да отговарят за поддържането му в състояние на техническа изправност.

(14)

При извършване на крайпътни технически проверки проверяващите следва да действат по независим начин и тяхната преценка не следва да се влияе от конфликти на интереси, включително такива от икономическо или лично естество, по-специално по отношение на водача, ползвателя или титуляря на свидетелството за регистрация, които биха могли да повлияят по какъвто и да е начин на безпристрастността и обективността на техните решения. Поради това не следва да има пряка връзка между възнаграждението на проверяващите и резултатите от крайпътните технически проверки. Това не следва да пречи на държава членка да разреши на частни образувания да извършват както по-подробни крайпътни технически проверки, така и поправки на превозни средства, дори и на едно и също превозно средство.

(15)

Крайпътните технически проверки следва да се състоят от първоначални и когато е необходимо, по-подробни проверки. И в двата случая те следва да обхващат съществени части и системи на превозните средства. С цел постигане на хармонизация на подробните проверки на равнището на Съюза, следва да се въведат препоръчителни методи за проверка и примери за неизправности и тяхната категоризация според сериозността за всеки подлежащ на проверка елемент.

(16)

Обезопасяването на товара е от решаващо значение за пътната безопасност. Ето защо товарът следва да бъде обезопасен така, че да се справи с ускоряванията, произтичащи от използването на превозното средство на пътя. В името на практичността стойностите на „маса-сили“, произтичащи от такиваускорявания, следва да се използват като гранични стойности на базата на европейските стандарти. Персоналът, участващ в проверките за адекватно обезопасяване на товара, следва да бъде подходящо обучен.

(17)

Всички страни, участващи в логистичния процес, включително опаковчици, товарачи, транспортни дружества, ползватели и шофьори, имат функция за гарантиране, че товарът е правилно опакован и натоварен на подходящо превозно средство.

(18)

В няколко държави членки докладите за крайпътни технически проверки се изготвят в електронен вид. В такива случаи на шофьора следва да се предоставя копие от доклада за проверката. Всички данни и информация, събрани при крайпътни технически проверки, следва да се предават в обща база данни на съответната държава членка, за да може данните да се обработват лесно и съответната информация да бъде прехвърлена без допълнителна административна тежест.

(19)

За да се намали административната тежест върху проверяващите органи, докладите от първоначални крайпътни технически проверки, включително на превозни средства, регистрирани в трети държави, следва да съдържат само съществената информация, за да се регистрира фактът, че на определено превозно средство е извършена подобна проверка, и резултатът от нея. Подробен доклад следва да се изисква само когато се извърши по-подробна проверка след първоначалната.

(20)

Комисията следва да разгледа възможността да обедини формуляра за докладване, съдържащ се в приложение IV, с други доклади.

(21)

Използването на подвижни станции за проверка намалява забавянето и разходите за ползвателите, тъй като на място могат да се провеждат по-подробни проверки. Може да се използват също така най-близките от практична гледна точка контролно-технически пунктове и предназначени за крайпътна проверка съоръжения, за да се извършват по-подробни проверки.

(22)

Служителите, извършващи крайпътни технически проверки, следва да бъдат подходящо обучени или квалифицирани, включително за целите на извършване на визуални проверки по ефективен начин. Проверяващите, които извършват подробните крайпътни технически проверки, следва да имат най-малко същите умения и да удовлетворяват същите изисквания като тези, които извършват прегледи за проверка на техническата изправност съгласно Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (7). Държавите членки следва да изискват проверяващите, които извършват проверки в предназначени за крайпътна проверка съоръжения или използват подвижни станции за проверка, да отговарят на тези или на равностойни изисквания, одобрени от компетентния орган.

(23)

За да се намалят разходите от използването на техническо оборудване за по-подробни крайпътни проверки, държавите членки следва да могат да изискват заплащане, когато са открити неизправности. Размерът на това заплащане следва да бъде разумен и пропорционален.

(24)

Сътрудничеството и обменът на най-добри практики между държавите членки е от ключово значение за постигането на по-хармонизирана система за крайпътни технически проверки в целия Съюз. Следователно държавите членки следва да си сътрудничат по-тясно и по време на оперативни действия, когато това е възможно. Такова сътрудничество следва да включва периодичното организиране на координирани крайпътни технически проверки.

(25)

За да се гарантира ефективният обмен на информация между държавите членки, във всяка от тях следва да има точка за контакт при връзката с други съответни компетентни органи. Тази точка за контакт следва също така да събира подходящите статистически данни. Освен това държавите членки следва да използват съгласувана национална стратегия за прилагане на тяхна територия и следва да могат да определят орган, който да координира изпълнението ѝ. Компетентните органи на всяка държава членка следва да въведат процедури, поставящи срокове и определящи съдържанието на препращаната информация.

(26)

При определянето на звена за контакт следва да се спазват конституционните разпоредби и произтичащите от тях равнища на компетентност.

(27)

За да стане възможно режимът за крайпътни проверки, прилаган в Съюза, да бъде предмет на мониторинг, държавите членки следва да съобщават на Комисията преди 31 март 2021 г. и преди 31 март на всяка втора година след това, резултатите от извършените крайпътни технически проверки. Комисията следва да докладва събраните данни на Европейския парламент и на Съвета.

(28)

За да се сведе до минимум загубата на време за предприятията и водачите и да се увеличи цялостната ефективност на крайпътните проверки, следва да се насърчи извършването на крайпътни технически проверки заедно с проверки на спазването на социалното законодателство в сферата на автомобилния транспорт, и по-конкретно Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета (8), Директива 2006/22/ЕО и Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета (9).

(29)

Държавите членки следва да предвидят правила относно приложимите санкции при нарушаване на разпоредбите на настоящата директива и следва да осигурят тяхното прилагане. Тези санкции следва да бъдат ефективни, съразмерни, възпиращи и недискриминационни. По-конкретно държавите членки следва да включат подходящи мерки в случай на отказ на водача или ползвателя да сътрудничат с проверяващия и за неразрешено използване на превозно средство с опасни неизправности.

(30)

За да се осигурят еднакви условия за изпълнение на настоящата директива, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Изпълнителните правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (10).

(31)

Комисията не следва да приема актовете за изпълнение относно процедурите за уведомяване на точката за контакт на държавата членка на регистрация за превозни средства със значителни или опасни неизправности, както и тези за определяне на формата на данните при предаване по електронен път на Комисията на информацията, събрана от държавите членки относно проверените превозни средства, когато комитетът, установен съгласно настоящата директива, не даде становище относно проекта за акт за изпълнение, представен от Комисията.

(32)

С цел да се актуализира член 2, параграф 1 и приложение IV, точка 6, когато е уместно, без да се засяга обхватът на настоящата директива, да се актуализира приложение II, точка 2 по отношение на методите, и да се адаптира приложение II, точка 2, по отношение на списъка от елементи, подлежащи на проверка, методите, причините за неизправност и оценката на неизправностите, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(33)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно подобряването на безопасността по пътищата чрез създаване на минимални общи изисквания и хармонизирани правила относно крайпътни технически проверки на превозни средства, движещи се на територията на Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците на действието може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(34)

Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз, както е посочено в член 6 от Договора за Европейския съюз.

(35)

Настоящата директива развива съществуващия режим на крайпътни технически проверки, актуализира техническите изисквания на Директива 2000/30/ЕО и интегрира правилата, съдържащи се в Препоръка 2010/379/ЕС на Комисията (11). Поради това Директива 2000/30/ЕО следва да бъде отменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБХВАТ

Член 1

Предмет

За подобряване на пътната безопасност и на състоянието на околната среда с настоящата директива се установяват минимални изисквания за режим на крайпътни технически проверки на техническата изправност на търговските превозни средства, които се движат на територията на държавите членки.

Член 2

Обхват

1.   Настоящата директива се прилага спрямо търговски превозни средства с максимална конструктивна скорост над 25 km/h от следните категории, както са определени в Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (12) и Директива 2007/46/ЕО:

а)

моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на пътници и техния багаж, с повече от осем места за сядане без мястото на водача — превозно средство от категории М2 и М3;

б)

моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на стоки, с максимална маса над 3,5 тона — превозно средство от категории N2 и N3;

в)

ремаркета и полуремаркета, проектирани и конструирани за превоз на стоки или хора, както и за настаняване на хора, и с максимална допустима маса над 3,5 тона — превозно средство от категории O3 и O4;

г)

колесни трактори от категория T5, използването на които се извършва главно по пътища, отворени за обществено ползване за целите на търговски автомобилен превоз на товари, и чиято максимална конструктивна скорост надвишава 40 km/h.

2.   Настоящата директива не засяга правото на държавите членки да извършват крайпътни технически проверки на превозни средства, които не попадат в обхвата на настоящата директива, като например лекотоварните превозни средства от категория N1 с максимална маса, която не надвишава 3,5 тона да проверяват други аспекти на пътния транспорт и безопасност или да извършват проверки на места, различни от пътищата, отворени за обществено ползване. Нито една разпоредба на настоящата директива не възпрепятства държавите членки да ограничат използването на даден вид превозни средства до определени участъци от пътната си мрежа от съображения за пътна безопасност.

Член 3

Определения

Следните определения се прилагат единствено за целите на настоящата директива:

1)

„превозно средство“ означава всяко нерелсово моторно превозно средство или неговото ремарке;

2)

„моторно превозно средство“ означава всяко превозно средство на колела, което се задвижва с двигател и се придвижва на собствен ход, с максимална конструктивна скорост, надвишаваща 25 km/h;

3)

„ремарке“ означава всяко превозно средство на колела, което не се придвижва на собствен ход и което е проектирано и произведено с цел да бъде теглено от моторно превозно средство;

4)

„полуремарке“ означава всяко ремарке, проектирано да бъде прикачено към моторно превозно средство така, че една част от него да лежи върху моторното превозно средство и значителна част от масата му и от теглото на масата му да бъдат носени от моторното превозно средство;

5)

„товар“ означава всички стоки, които обикновено биха се поставили във или върху частта от превозното средство, предназначена за превоз на товари, които не са постоянно прикрепени към него, включително предмети в носители на товари, като касети, подвижни тела или контейнери в превозни средства;

6)

„търговско превозно средство“ означава моторно превозно средство и ремаркето или полуремаркето към него, предназначени за превоз на стоки или пътници с търговска цел, като превоз за чужда сметка или срещу възнаграждение или превоз за собствена сметка, или за друга професионална цел;

7)

„превозно средство, регистрирано в държава членка“ означава превозно средство, регистрирано или въведено в експлоатация в държава членка;

8)

„титуляр на удостоверение за регистрация“ означава юридическо или физическо лице, на чието име е регистрирано превозното средство;

9)

„предприятие“ означава предприятие съгласно определението в член 2, точка 4 от Регламент (ЕО) № 1071/2009;

10)

„крайпътна техническа проверка“ означава неочаквана техническа проверка на техническата изправност на търговско превозно средство, която се извършва от компетентните органи на държава членка или под прекия им надзор;

11)

„път, отворен за обществено ползване“ означава път, който се използва от широката общественост, като местен, регионален или национален път или автомагистрала;

12)

„преглед за проверка на техническата изправност“ означава проверка съгласно член 3, точка 9 от Директива 2014/45/ЕС;

13)

„удостоверение за техническа изправност“ означава доклад от прегледа за проверка на техническата изправност, издаден от компетентния орган или от контролно-технически пункт, който съдържа резултатите от прегледа за проверка на техническата изправност;

14)

„компетентен орган“ означава орган или публична организация, упълномощен от държава членка и носещ отговорност за за управлението на системата за крайпътни технически проверки, включително, когато е целесъобразно, и за извършването на такива проверки;

15)

„проверяващ“ означава лице, оправомощено от държава членка или от неин компетентен орган да извършва първоначални и/или по-подробни крайпътни технически проверки;

16)

„неизправности“ означава технически дефекти или други случаи на несъответствие, установени при крайпътна техническа проверка;

17)

„координирана крайпътна проверка“ означава крайпътна техническа проверка, предприета съвместно от компетентните органи на две или повече държави членки;

18)

„ползвател“ означава физическо или юридическо лице, което експлоатира превозното средство като негов собственик или което е оправомощено от собственика на превозното средство да експлоатира това превозно средство;

19)

„подвижна станция за проверка“ означава транспортируема система с оборудване за проверки, необходима за извършване на по-подробни крайпътни технически проверки, с персонал от проверяващи, които са компетентни да извършват по-подробни крайпътни технически проверки;

20)

„предназначено за крайпътна проверка съоръжение“ означава установена зона за извършване на първоначални и/или по-подробни крайпътни технически проверки, която може също така да бъде оборудвана с постоянно инсталирано оборудване за проверка.

ГЛАВА II

СИСТЕМА ЗА КРАЙПЪТНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОВЕРКИ И ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 4

Система за крайпътни проверки

Системата за крайпътни технически проверки включва първоначални крайпътни технически проверки, както е посочено в член 10, параграф 1, и по-подробни крайпътни технически проверки, както е посочено в член 10, параграф 2.

Член 5

Процентен дял на подлежащите на проверка превозни средства

1.   За превозни средства, посочени в член 2, параграф 1, букви а), б) и в), общият брой на първоначалните крайпътни технически проверки в Съюза през всяка календарна година отговаря на поне 5 % от общия брой на тези превозни средства, които са регистрирани в държавите членки.

2.   Всяка държава членка полага усилия да извърши подходящ брой първоначални крайпътни технически проверки, пропорционален на общия брой на подобни превозни средства, които са регистрирани на нейна територия.

3.   Информацията за проверените превозни средства се съобщава на Комисията в съответствие с член 20, параграф 1.

Член 6

Система за оценка на риска

За превозните средства, посочени в член 2, параграф 1, букви а), б) и в), държавите членки гарантират, че информацията за броя и сериозността на посочените в приложение II и по целесъобразност в приложение III неизправности, установени в експлоатирани от отделни предприятия превозни средства, се въвежда в системата за оценка на риска, установена съгласно член 9 от Директива 2006/22/ЕО. За определяне на рисков профил за дадено предприятие държавите членки могат да използват критериите, посочени в приложение I. Тази информация се използва за извършване на по-задълбочени и по-чести проверки на предприятията, оценени като високорискови. Системата за оценка на риска се прилага от компетентни органи на държавите членки.

За целите на прилагането на първата алинея държавата членка на регистрация използва информацията, получена от други държави членки съгласно член 18, параграф 1.

Държавите членки могат да позволяват допълнителни доброволни прегледи за проверка на техническата изправност. Информацията за съответствието с изискванията за техническа изправност, получена чрез доброволни прегледи, може да се взема предвид за подобряване на рисковия профил на дадено предприятие.

Член 7

Задължения

1.   Държавите членки изискват удостоверението за техническа изправност от последния периодичен преглед за проверка на техническата изправност или копие от него, или — в случай на удостоверение за техническа изправност, издадено в електронен формат — заверена или оригинална разпечатка на това удостоверение, както и доклад за последната крайпътна техническа проверка да се съхраняват в превозното средство, ако са налични. Държавите членки могат да разрешат на своите органи да приемат електронни доказателства за такива проверки, когато информация за тях е достъпна.

2.   Държавите членки изискват от предприятията и шофьорите на превозните средства, които подлежат на крайпътна техническа проверка, да съдействат на проверяващите и да предоставят достъп до превозното средство, неговите части и цялата необходима документация за целите на проверката.

3.   Държавите членки гарантират, че отговорностите на предприятията за поддържане на техните превозни средства в безопасно и технически изправно състояние са определени, без да се засягат отговорностите на водачите на тези превозни средства.

Член 8

Проверяващи

1.   Проверяващите се въздържат от всякакви прояви на дискриминация на основание националност на водача, държава на регистрация или въвеждане в експлоатация на превозното средство при избора на превозно средство за крайпътна техническа проверка и при провеждане на проверката.

2.   При извършване на крайпътни технически проверки проверяващият не трябва да се намира в положение на каквито и да било конфликти на интереси, които биха могли да повлияят по някакъв начин на безпристрастността и обективността на неговото решение.

3.   Възнаграждението на проверяващите не е пряко обвързано от резултатите от първоначалните или от по-подробната крайпътни технически проверки.

4.   По-подробните крайпътни технически проверки се провеждат от проверяващи, които изпълняват минималните изисквания за компетентност и обучение, предвидени в член 13 и в приложение IV към Директива 2014/45/ЕС. Държавите членки могат да предвидят задължение за проверяващите, които извършват проверки в предназначени за крайпътна проверка съоръжения или използват подвижни станции за проверка, да отговарят на тези изисквания или на равностойни изисквания, одобрени от компетентния орган.

ГЛАВА III

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕРКА

Член 9

Избор на превозни средства за първоначална крайпътна проверка

При определянето на превозни средства, които да бъдат подложени на първоначална крайпътна техническа проверка, проверяващите могат да подбират приоритетно превозни средства, експлоатирани от предприятия с високорисков профил, както е посочено в Директива 2006/22/ЕО. Превозните средства може да бъдат подбирани за проверка и произволно, когато е налице подозрение, че те представляват заплаха за пътната безопасност или за околната среда.

Член 10

Съдържание и методи на крайпътните технически проверки

1.   Държавите членки гарантират, че избраните съгласно член 9 превозни средства се подлагат на първоначална крайпътна техническа проверка.

При всяка първоначална крайпътна техническа проверка на превозно средство проверяващият:

а)

проверява последното удостоверение за техническа изправност и доклада от крайпътната техническа проверка, ако има такива, които се съхраняват в превозното средство, или електронно доказателство за тях, съгласно член 7, параграф 1;

б)

извършва визуална оценка на техническото състояние на превозното средство;

в)

може да извърши визуална оценка на обезопасяването на товара на превозното средство в съответствие с член 13;

г)

може да извърши технически проверки по всеки метод, сметнат за подходящ. Тези технически проверки могат да се извършват единствено с цел да се обоснове решение за подлагане на превозното средство на по-подробна крайпътна техническа проверка или да се отправи искане за незабавно отстраняване на неизправностите в съответствие с член 14, параграф 1.

Проверяващият проверява дали неизправности, посочени в доклада от предишната крайпътна техническа проверка, са отстранени.

2.   Въз основа на резултата от първоначалната проверка проверяващият преценява дали превозното средство или ремаркето му следва да бъдат подложени на по-подробна крайпътна проверка.

3.   По-подробната крайпътна техническа проверка обхваща тези елементи, изброени в приложение II, които се считат за необходими и от значение, като взема предвид по-специално безопасността на спирачките, гумите, колелата, шасито и вредното въздействие, както и препоръчителните методи, приложими за проверка на тези елементи.

4.   Когато удостоверението за техническа изправност или докладът от крайпътна проверка показват, че на един от изброените в приложение II елементи е извършена проверка в течение на предходните три месеца, проверяващият не проверява този елемент, освен ако такава проверка е оправдана поради очевидна неизправност.

Член 11

Съоръжения за проверка

1.   По-подробната крайпътна техническа проверка се извършва чрез подвижна станция за проверка, или предназначено за крайпътна проверка съоръжение, или в контролно-технически пункт, както е посочено в Директива 2014/45/ЕС.

2.   Когато по-подробните проверки трябва да се извършват в контролно-технически пункт или предназначено за крайпътна проверка съоръжение, те се извършват възможно най-скоро в един от най-близките от практическа гледна точка пунктове или съоръжения.

3.   Подвижните станции за проверка и предназначените за крайпътна проверка съоръжения съдържат подходящо оборудване за извършване на по-подробна крайпътна техническа проверка, което включва оборудването, необходимо за оценяване на състоянието на спирачките и спирачната ефективност, кормилната уредба, окачването и вредното въздействие на превозното средство съгласно изискванията. Когато подвижната станция за проверка или предназначеното за крайпътна проверка съоръжение не включват оборудването, необходимо за проверка на посочен в първоначалната проверка елемент, превозното средство се насочва към пункт или съоръжение за проверка, където може да се извърши подробна проверка на този елемент.

Член 12

Оценка на неизправностите

1.   За всеки подлежащ на проверка елемент в приложение II се съдържа списък с възможни неизправности и тяхната степен на сериозност, който да се използва по време на крайпътни технически проверки.

2.   Неизправностите, открити по време на крайпътни технически проверки на превозните средства, се категоризират в една от следните групи:

а)

незначителни неизправности без значителни последствия за безопасността на превозното средство или без значително въздействие за околната среда, както и други незначителни несъответствия,

б)

значителни неизправности, които могат да засегнат безопасността на превозното средство или да имат въздействие върху околната среда или да породят риск за други участници в движението по пътищата, или други по-значителни несъответствия;

в)

опасни неизправности, които представляват пряк и непосредствен риск за безопасността на движението по пътищата или имат въздействие върху околната среда.

3.   Превозно средство с неизправности в повече от една от посочените в параграф 2 групи неизправности се класифицира в групата, съответстваща на по-сериозната неизправност. Превозно средство, показващо няколко неизправности в рамките на едни и същи области, подлежащи на проверка, както е определено в обхвата на техническата крайпътна проверка, посочена в приложение II, точка 1, може да бъде класифицирано в следващата по сериозност група неизправности, ако се счете, че комбинираното въздействие на тези неизправности води до по-висок риск за безопасността на движението по пътищата.

Член 13

Проверка на обезопасяването на товара

1.   По време на крайпътна проверка превозно средство може да бъде подложено на проверка на обезопасяването на товара съгласно приложение III, за да се гарантира, че товарът е обезопасен по начин, който не пречи на безопасното управление на превозното средство, не застрашава живот, здраве или имущество, нито околната среда. Проверките могат да се извършват, за да се провери дали при всички видове експлоатация на превозното средство, включително аварийни ситуации или маневри за потегляне при изкачване по наклон:

товарите могат само минимално да променят положението си един спрямо друг, спрямо стените или повърхностите на превозното средство, и

товарите не могат да излязат извън товарното отделение или да се придвижат извън площта, определена за товара.

2.   Без да се засягат изискванията, приложими към превоза на определени категории стоки, като включените в Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе („ADR“) (13), обезопасяването на товара и проверките на обезопасяването на товара може да се извършват в съответствие с принципите и където е уместно — със стандартите, установени в приложение III, раздел I. Може да се използва последният вариант на стандартите, установени в приложение III, раздел I, точка 5.

3.   Последващите процедури, посочени в член 14, се прилагат и в случай на значителни или опасни неизправности във връзка с обезопасяването на товара.

4.   Държавите членки правят необходимото, така че персоналът, участващ в проверките на обезопасяването на товара, да получи подходящо обучение за тази цел.

Член 14

Последващи действия при значителни или опасни неизправности

1.   Без да се засяга член 14, параграф 3, държавите членки предвиждат разпоредби, съгласно които всяка значителна или опасна неизправност, установена при първоначална или по-подробна проверка, трябва да се отстрани преди превозното средство да се използва отново по пътищата, отворени за обществено ползване.

2.   Проверяващият може да реши, че превозното средство трябва да бъде подложено на цялостен преглед за проверка на техническата изправност в определени срокове, ако то е регистрирано в държавата членка, където е извършена крайпътната техническа проверка. Ако превозното средство е регистрирано в друга държава членка, компетентният орган може да се обърне към компетентния орган на тази друга държава членка чрез звената за контакт, посочени в член 17, с искане за провеждане на нов преглед за проверка на техническата изправност на това превозно средство, следвайки процедурата, определена в член 18, параграф 2. При установяването на значителни или опасни неизправности в превозно средство, регистрирано извън Съюза, държавата членка може да реши да информира компетентния орган на държавата на регистрация на превозното средство.

3.   В случай на неизправности, налагащи бързо или незабавно поправяне поради пряк и непосредствен риск за пътната безопасност, държавата членка или съответният компетентен орган предвиждат разпоредби, които да ограничат или да забранят използването на въпросното превозно средство, докато тези неизправности не бъдат отстранени. Използването на такова превозно средство може да бъде разрешено за достигане до някой от най-близките сервизи, където тези неизправности могат да бъдат отстранени, при условие че въпросните опасни неизправности са поправени дотолкова, че позволяват превозното средство да достигне сервиза без непосредствен риск за безопасността на пътниците в него или на други участници в движението. В случай на неизправности, които не налагат незабавно поправяне, държавата членка или съответният компетентен орган могат да вземат решение относно условията и разумен срок, в който превозното средство може да бъде използвано преди отстраняването на неизправностите.

Ако превозното средство не може да бъде поправено дотолкова, че да е възможно то да достигне сервиза, превозното средство може да бъде транспортирано до налично място, където то може да бъде ремонтирано.

Член 15

Такси за проверка

При установяването на неизправности след по-подробна проверка държавите членки могат да изискат плащането на разумна и пропорционална такса, която следва да бъде свързана с разходите за извършване на тази проверка.

Член 16

Доклад за проверката и бази данни за крайпътни технически проверки

1.   За всяка извършена първоначална крайпътна техническа проверка на компетентния орган се съобщава следната информация:

а)

държава на регистрация на превозното средство;

б)

категория на превозното средство;

в)

резултат от първоначалната крайпътна техническа проверка.

2.   При завършването на по-подробна проверка проверяващият съставя доклад съгласно приложение IV. Държавите членки гарантират, че на водача на превозното средство се предоставя копие от доклада за проверката.

3.   Проверяващият съобщава на компетентния орган резултатите от по-подробните крайпътни технически проверки в разумен срок след извършването на тази проверка. Компетентният орган съхранява тази информация в съответствие с приложимото право относно защита на данните не по-малко от 36 месеца след датата на получаването ѝ.

ГЛАВА IV

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Член 17

Определяне на точка за контакт

1.   Държавите членки определят точка за контакт, която:

осигурява координацията със звена за контакт, определени от други държави членки във връзка с действия по член 18,

предава данните, посочени в член 20, на Комисията,

осигурява, когато е уместно, всеки друг обмен на информация със и предоставяне на подпомагане за звената за контакт на други държави членки.

2.   Държавите членки предават на Комисията имената и данните за контакт на своите национални звена за контакт най-късно до 20 май 2015 г. и я информират незабавно за всички промени в тях. Комисията съставя списък с всички звена за контакт и го предава на държавите членки.

Член 18

Сътрудничество между държавите членки

1.   В случаи, когато при превозно средство, което не е регистрирано в държавата членка, където се извършва проверката, се установят значителни или опасни неизправности или неизправности, водещи до ограничение или забрана за използване на превозното средство, точката за контакт уведомява за резултатите от проверката точката за контакт на държавата членка на регистрация. Това уведомление съдържа елементите от доклада за крайпътна проверка съгласно посоченото в приложение IV и се предава за предпочитане чрез националния електронен регистър, посочен в член 16 от Регламент (ЕО) № 1071/2009. Комисията приема подробни правила относно процедурите за уведомяване на точката за контакт на държавата членка на регистрация за превозни средства със значителни или опасни неизправности съгласно процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.

2.   В случаи на установяването на значителни или опасни неизправности в превозно средство, точката за контакт на държавата членка, където е извършена проверката, може да поиска чрез точката за контакт от компетентния орган на държавата членка на регистрация да предприеме съответните последващи действия, например да подложи превозното средство на още един преглед за проверка на техническата изправност, както е предвидено в член 14.

Член 19

Координирани крайпътни технически проверки

На годишна база държавите членки извършват редовно координирани крайпътни проверки. Държавите членки могат да съчетаят тези действия с предвидените в член 5 от Директива 2006/22/ЕО.

Член 20

Предоставяне на информация на Комисията

1.   Преди 31 март 2021 г. и преди 31 март на всяка втора година след това държавите членки предоставят по електронен път на Комисията данните, събрани във връзка с проверените на тяхна територия превозни средства през предходните две календарни години. Тези данни съдържат:

а)

броя на проверените превозни средства;

б)

категорията на проверените превозни средства;

в)

държавата на регистрация на всяко проверено превозно средство;

г)

в случаите на по-подробни проверки, проверените области и неизправните елементи в съответствие с приложение IV, точка 10.

Първият доклад обхваща период от две години, считано от 1 януари 2019 г.

2.   Комисията приема подробни правила в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2, относно формата, в който посочените в параграф 1 данни трябва да се предоставят по електронен път. До установяването на такива правила се използва стандартният формуляр за докладване, определен в приложение V.

Комисията докладва събраните данни на Европейския парламент и на Съвета.

ГЛАВА V

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 21

Делегирани актове

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 22 относно:

актуализирането на член 2, параграф 1, и приложение IV, точка 6, по целесъобразност, за да се отчетат промените в категориите на превозните средства, произтичащи от изменения в посочените в същия член законодателни актове, без да се засяга обхватът на настоящата директива,

актуализирането на приложение II, точка 2, по отношение на методите в случай на наличие на по-ефикасни и ефективни методи за проверка, без да се разширява списъкът на елементите, подлежащи на проверка,

адаптирането на приложение II, точка 2, след положителна оценка на разходите и ползите, по отношение на списъка на елементите, подлежащи на проверка, методите, причините за неизправност и оценката на неизправностите в случай на изменение на задължителните изисквания, отнасящи се за одобрение на типа, в законодателството на Съюза в областта на безопасността или на околната среда.

Член 22

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 21, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 19 май 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се удължава с мълчаливо съгласие за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно удължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 21, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 21, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 23

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по техническата изправност, посочен в Директива 2014/45/ЕС. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта за акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24

Докладване

1.   До 20 май 2016 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива и последствията от нея. В доклада се анализират по-специално нейното въздействие по отношение на подобряването на безопасността по пътищата, както и разходите и ползите от евентуалното включване на категориите превозни средства N1 и O2 в обхвата на настоящата директива.

2.   Не по-късно от 20 май 2022 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането и въздействието от настоящата директива, по-специално по отношение на ефективността и хармонизацията на системите за оценка на риска, по-конкретно при определянето на взаимно сравним рисков профил на различните засегнати предприятия. Този доклад се придружава от подробна оценка на въздействието, в която се анализират разходите и ползите в целия Съюз. Оценката на въздействието се предоставя на Европейския парламент и на Съвета поне шест месеца преди внасянето на законодателно предложение, ако такова е уместно, за включване на нови категории превозни средства в обхвата на настоящата директива.

Член 25

Санкции

Държавите членки установяват система от санкции за нарушаване на разпоредбите на настоящата директива и вземат всички мерки, за да гарантират прилагането им. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални, възпиращи и недискриминационни.

Член 26

Транспониране

1.   Преди 20 май 2017 г. държавите членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези мерки от 20 май 2018 г.

По отношение на системата за оценка на риска, посочена в член 6 от настоящата директива, те прилагат тези мерки, считано от 20 май 2019 г.

Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът за позоваването се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните мерки от националното право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 27

Отмяна

Директива 2000/30/ЕО се отменя, считано от 20 май 2018 г.

Член 28

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 29

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 3 април 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  ОВ C 44, 15.2.2013 г., стр. 128.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 11 март 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 24 март 2014 г.

(3)  Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51).

(4)  Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).

(5)  Директива 2000/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2000 г. относно крайпътните технически проверки на движещите се на територията на Общността търговски превозни средства (ОВ L 203, 10.8.2000 г., стр. 1).

(6)  Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35).

(7)  Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно прегледите за проверка на техническа изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (вж. страница 51от настоящия брой наОфициален вестник).

(8)  Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (ОВ L 370, 31.12.1985 г., стр. 8).

(10)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(11)  Препоръка 2010/379/ЕС на Комисията от 5 юли 2010 г. относно оценката на риска от неизправностите, открити при крайпътните технически проверки (на търговските превозни средства) в съответствие с Директива 2000/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 8.7.2010 г., стр. 97).

(12)  Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли, и за отмяна на Директива 74/150/ЕИО (ОВ L 171, 9.7.2003 г., стр. 1).

(13)  Транспонирано посредством Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13), както е изменена, наред с другото, с Директива 2012/45/ЕС на Комисията (ОВ L 332, 4.12.2012 г., стр. 18).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

Системата за оценка на риска предоставя база за целенасочен подбор на превозни средства, експлоатирани от предприятия, показващи чести нередности във връзка със спазване на изискванията за поддръжката на превозните средства и техническата им изправност. Тя взема предвид резултатите както от периодичните прегледи за проверка на техническата изправност, така и от крайпътните технически проверки.

Системата за оценка на риска разглежда следните параметри за определяне на степента на риска на съответното предприятие:

брой на неизправностите

сериозност на неизправностите

брой на крайпътните технически проверки или периодичните и доброволните прегледи за проверка на техническата изправност

коефициент за време

1.

Неизправностите се класират според сериозността си, като се използват следните нива на сериозност:

=

опасна неизправност

=

40

=

значителна неизправност

=

10

=

незначителна неизправност

=

1

2.

Развитието на състоянието на дадено предприятие (или превозно средство) се отразява чрез прилагане на по-ниско претегляне на „стари“ резултати от проверки (неизправности) от тези за „по-новите“ резултати, като се прилагат следните коефициенти:

година 1 = последните 12 месеца = коефициент 3

година 2 = месеци 13—24 = коефициент 2

година 3 = месеци 25—36 = коефициент 1

Това се прилага само за изчисляването на общата степен на риска.

3.

Степента на риска се изчислява по следната формула:

а)

Формула за общата степен на риска:

Formula

където:

RR

=

обща степен на риска (резултат)

DYi

=

общ брой на неизправностите за година 1, 2, 3

DY1

=

Formula в година 1

#…

=

брой на…

DD

=

опасни неизправности

MaD

=

значителни неизправности

MiD

=

незначителни неизправности

C

=

контролни действия (крайпътни технически проверки или периодични и доброволните прегледи за проверка на техническата изправност) в година 1, 2, 3

б)

Формула за годишната степен на риска

Formula

където:

AR

=

годишен риск (резултат)

#…

=

брой на…

DD

=

опасни неизправности

MaD

=

значителни неизправности

MiD

=

незначителни неизправности

C

=

контролни действия (крайпътни технически проверки или периодични и доброволните прегледи за проверка на техническата изправност)

Годишният риск се използва за оценка на развитието на дадено предприятие във времето.

Класификацията на предприятия (превозни средства), базирана на общата степен на риска, се извършва така, че да се постигне следното разпределение сред изброените предприятия (превозни средства):

< 30 % малък риск

30 % - 80 % среден риск

> 80 % висок риск.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОБХВАТ НА КРАЙПЪТНАТА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА

1.   ОБЛАСТИ НА ПРОВЕРКА

0)

Идентификация на превозното средство

1)

Спирачно оборудване

2)

Кормилно управление

3)

Видимост

4)

Осветително оборудване и части от електрическата система

5)

Оси, колела, гуми, окачване

6)

Шаси и приставки на шасито

7)

Друго оборудване

8)

Вредно въздействие

9)

Допълнителни проверки за превозни средства от категории M2 и M3, превозващи пътници.

2.   ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОВЕРКАТА

Елементите, които могат да бъдат проверени само чрез използване на оборудване, са отбелязани с О.

Елементите, които могат да бъдат проверени донякъде без използване на оборудване, са отбелязани с +(О).

Когато даден метод на проверка е обозначен като визуален, това означава, че в допълнение към огледа на съответните елементи проверяващият при необходимост също и манипулира с тях, прави оценка на издавания от тях шум или използва други подходящи средства за проверка, без да се прилага оборудване.

Крайпътните технически проверки могат да обхващат изброените в таблица 1 елементи, в която са включени препоръчаните методи за изпитване, които следва да се използват. Нищо в настоящото приложение не възпрепятства даден проверяващ да използва при целесъобразност допълнително оборудване, например повдигателен механизъм или канал.

Прегледите следва да бъдат извършвани, като се използват налични понастоящем методи и оборудване и без да се използват инструменти за разглобяване или сваляне на каквато и да е част от превозното средство. Проверката може да включва и проверка дали съответните части и елементи на това превозно средство отговарят на задължителните изисквания във връзка с безопасността и опазването на околната среда, които са били в сила в момента на одобряването или, ако е приложимо, в момента на модернизирането.

Когато конструкцията на превозното средство не позволява прилагането на методите за проверка, предвидени в настоящото приложение, проверката се провежда в съответствие с препоръчителните методи на проверка, приети от компетентните органи.

Указанието „причини за неизправност“ не се прилага в случаите, в които те се отнасят за изисквания, които не са били предписани в съответното законодателство за одобрение на типа по времето на първоначалната регистрация или при първоначалното въвеждане в експлоатация, или в изискванията за модернизиране.

3.   СЪДЪРЖАНИЕ И МЕТОДИ НА ПРОВЕРКА, ОЦЕНКА НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Проверката обхваща тези елементи, които се считат за необходими, като се взема предвид по-конкретно безопасността на спирачките, гумите, колелата, шасито и шума, и препоръчаните методи, изброени в настоящата таблица.

За всяка подлежаща на проверка система и елемент на превозното средство оценката на неизправностите се извършва в съответствие с посочените в таблицата критерии за всеки отделен случай.

Неизправностите, които не са посочени в настоящото приложение, се оценяват по отношение на рисковете, които те създават за пътната безопасност.

Елемент

Метод

Причини за неизправност

Оценка на неизправностите

 

Незначителна

Значителна

Опасна

0.   

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

0.1.

Табели с регистрационния номер (ако са нужни съгласно изискванията 1)

Визуална проверка

а)

Липсваща/и табела/и или така ненадеждно закрепени, че има вероятност да паднат.

 

X

 

б)

Липсващ или нечетлив надпис.

 

X

 

в)

Несъответствие с документите или регистрацията на превозното средство.

 

X

 

0.2.

Идентификационен номер на превозното средство/ шаси/сериен номер

Визуална проверка

а)

Липсва или не може да бъде открит.

 

X

 

б)

Непълен, нечетлив, явно фалшифициран или несъответстващ на документите на превозното средство.

 

X

 

в)

Нечетливи документи на превозното средство или технически неточности.

X

 

 

1.   

СПИРАЧНО ОБОРУДВАНЕ

1.1.   

Механично състояние и функциониране

1.1.1.

Ос на педала на крачната спирачка/ ос на лоста на ръчната спирачка

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната система.

Бележка: превозни средства със спирачни системи със сервоусилвател следва да бъдат проверявани при загасен двигател.

а)

Оста е прекалено стегната.

 

X

 

б)

Прекомерно износване или хлабина.

 

X

 

1.1.2.

Състояние на педала/ръчния лост и ход на задвижващото спирачно устройство

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната система.

Бележка: превозни средства със спирачни системи със сервоусилвател следва да бъдат проверявани при загасен двигател.

а)

Прекомерен или недостатъчен резервен ход.

 

X

 

Спирачката не може да се натисне докрай или е блокирана.

 

X

б)

Спирачният механизъм не отделя правилно.

X

 

 

Ако е засегнато функционирането му.

X

в)

Липсващо, разлепено или износено покритие против хлъзгане на педала.

 

X

 

1.1.3.

Вакуумпомпа или компресор и резервоари

Визуална проверка на елементите при нормално работно налягане. Проверка на времето, необходимо за постигане на сигурна работна стойност на вакуума или въздушното налягане, както и на надеждно функциониране на предупредителното устройство, многокръговия предпазен клапан и предпазния клапан.

а)

Недостатъчно налягане/вакуум за подпомагане най-малко на четири задействания на спирачката след задействане на предупредителното устройство (или небезопасни показания на манометъра).

 

X

 

Поне две задействания на спирачката след задействане на предупредителното устройство (или небезопасни показания на манометъра).

X

б)

Времето, необходимо за постигане на сигурна работна стойност на въздушното налягане или вакуума, е прекалено дълго съгласно изискванията 1.

 

X

 

в)

Многокръговият предпазен клапан или предпазният клапан не функционира.

 

X

 

г)

Изпускане на въздух, причиняващо забележим спад в налягането, или шумно изпускане на въздух.

 

X

 

д)

Външно увреждане, което е вероятно да повлияе отрицателно върху функционирането на спирачната система.

 

X

 

Показателите на вторичната спирачка не са достигнати.

 

X

1.1.4.

Предупредителен индикатор или манометър за ниско налягане

Проверка на функционирането

Неизправен или повреден манометър или индикатор.

X

 

 

Не може да се установи ниско налягане.

X

1.1.5.

Ръчен клапан за контрол на спирачката

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната система.

а)

Органът за управление е счупен, повреден или прекалено износен.

 

X

 

б)

Органът за управление не е надеждно закрепен към клапана или клапанът не е надеждно закрепен.

 

X

 

в)

Хлабави съединения или течове в уредбата.

 

X

 

г)

Незадоволително функциониране.

 

X

 

1.1.6.

Механизъм за задействане на ръчната спирачка (за паркиране), контрол на лоста, храпов механизъм на ръчната спирачка, електронна спирачка за паркиране

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната система.

а)

Храповият механизъм на ръчната спирачка не задържа правилно.

 

X

 

б)

Износване на оста на лоста или на храповия механизъм.

X

 

 

Прекомерно износване

X

в)

Прекомерен ход на лоста, показващ неправилно регулиране.

 

X

 

г)

Липсващ, повреден или нефункциониращ механизъм за задействане.

 

X

 

д)

Неправилно функциониране — предупредителният индикатор показва неизправност.

 

X

 

1.1.7.

Спирачни клапани (педално управлявани, разтоварващи, регулиращи клапани)

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната система.

а)

Повреден клапан или прекомерно изпускане на въздух.

 

X

 

Ако е засегнато функционирането му.

 

X

б)

Прекомерно изпускане на масло от компресора.

X

 

 

в)

Клапанът е монтиран ненадеждно или неправилно.

 

X

 

г)

Теч на хидравлична (спирачна) течност.

 

X

 

Ако е засегнато функционирането.

 

X

1.1.8.

Съединения за спирачки на ремаркета (електрически и пневматични)

Разединяване и свързване наново на съединението на спирачната уредба между теглещото превозно средство и ремаркето.

а)

Дефектен кран или самозатварящ се клапан.

X

 

 

Ако е засегнато функционирането.

X

б)

Кранът или клапанът са монтирани ненадеждно или неправилно.

X

 

 

Ако е засегнато функционирането.

X

в)

Прекомерни течове.

 

X

 

Ако е засегнато функционирането.

X

г)

Неправилно функциониране.

 

X

 

Засегнато е функционирането на спирачката.

X

1.1.9.

Резервоар за сгъстен въздух

Визуална проверка.

а)

Резервоарът е леко повреден или леко корозирал.

X

 

 

Резервоарът е сериозно повреден, корозирал или изпуска.

X

б)

Нефункциониращо дренажно устройство.

 

X

 

в)

Резервоарът е монтиран ненадеждно или неправилно.

 

X

 

1.1.10.

Спирачни сервомеханизми, главен спирачен цилиндър (хидравлични системи)

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба, ако е възможно.

а)

Дефектен или нефункциониращ сервомеханизъм.

 

X

 

Ако той не функционира.

X

б)

Главният спирачен цилиндър е дефектен, но спирачката все още функционира.

 

X

 

Дефектен или изпускащ главен спирачен цилиндър.

X

в)

Главният спирачен цилиндър е ненадеждно закрепен, но спирачката все още функционира.

 

X

 

Ненадеждно закрепен главен спирачен цилиндър.

X

г)

Недостатъчно количество спирачна течност (под марката за минимум).

X

 

 

Спирачна течност значително под марката за минимум.

X

 

Не се вижда спирачна течност.

 

X

д)

Липсваща капачка на резервоара на главния спирачен цилиндър.

X

 

 

е)

Светеща или неизправна предупредителна лампа за спирачната течност.

X

 

 

ж)

Неправилно функциониране на предупредителното устройство за равнището на спирачната течност.

X

 

 

1.1.11.

Твърди спирачни проводи

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба, ако е възможно.

а)

Непосредствен риск от повреда или счупване.

 

 

X

б)

Въздухопроводите или връзките изпускат (пневматични спирачни уредби).

 

X

 

Проводите или връзките изпускат (хидравлични спирачни уредби).

X

в)

Повредени или прекалено корозирали проводи.

 

X

 

Засягат функционирането на спирачките, като ги блокират, или има непосредствен риск от течове.

X

г)

Неправилно поставени проводи.

X

 

 

Риск от увреждане.

X

1.1.12.

Гъвкави спирачни маркучи

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба, ако е възможно.

а)

Непосредствен риск от повреда или счупване.

 

 

X

б)

Повредени, износени, усукани или прекалено къси маркучи.

X

 

 

Повредени или износени маркучи.

X

в)

Изпускащи маркучи или съединения (пневматични спирачни уредби).

 

X

 

Изпускащи маркучи или съединения (хидравлични спирачни уредби)

 

X

г)

Издуване на маркучите под налягане.

 

X

 

Кордата е повредена

X

д)

Маркучите са порести.

 

X

 

1.1.13.

Спирачни накладки за дискови и челюстни спирачки

Визуална проверка.

а)

Прекомерно износена накладка за дискова или челюстна спирачка (достигнат е отбелязаният минимум).

 

X

 

Прекомерно износена накладка за дискова или челюстна спирачка (не се вижда отбелязаният минимум).

X

б)

Замърсена накладка за дискова или челюстна спирачка (с масло, грес и др.)

 

X

 

Засегнато е функционирането на спирачката.

X

в)

Липсва накладка за дискова или челюстна спирачка или е неправилно монтирана.

 

 

X

1.1.14.

Спирачни барабани, спирачни дискове

Визуална проверка.

а)

Износен барабан или диск.

 

X

 

Прекомерно надраскан, пукнат, ненадежден или напукан барабан или диск.

X

б)

Замърсен барабан или диск (с масло, грес и др.)

 

X

 

Сериозно е засегнато функционирането на спирачката.

X

в)

Липсващ барабан или диск.

 

 

X

г)

Ненадеждна задна накладка.

 

X

 

1.1.15.

Спирачни жила, щанги, лостове, връзки

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба, ако е възможно.

а)

Повредено или усукано жило.

 

X

 

Засегнато е функционирането на спирачката.

X

б)

Прекомерно износен или корозирал елемент.

 

X

 

Засегнато е функционирането на спирачката.

X

в)

Ненадеждно жило, щанга или свързване.

 

X

 

г)

Дефектна броня на жило.

 

X

 

д)

Ограничаване на свободното движение на спирачната уредба.

 

X

 

е)

Неправилно движение на лостове/щанги, показващо лошо регулиране или прекомерно износване.

 

X

 

1.1.16.

Задвижващи спирачни механизми (включително спирачни пружини или хидравлични цилиндри)

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба, ако е възможно.

а)

Пукнат или повреден задвижващ механизъм.

 

X

 

Засегнато е функционирането на спирачката.

X

б)

Теч в задвижващия механизъм.

 

X

 

Засегнато е функционирането на спирачката

X

в)

Задвижващият механизъм е монтиран ненадеждно или неправилно.

 

X

 

Засегнато е функционирането на спирачката.

X

г)

Прекомерно корозирал задвижващ механизъм.

 

X

 

Налице е опасност от спукване

X

д)

Недостатъчен или прекомерен ход на работното бутало или на диафрагмения механизъм.

 

X

 

Засегнато е функционирането на спирачката (ходът няма резерва).

X

е)

Повреден прахозащитен капак.

X

 

 

Липсващ или прекомерно повреден прахозащитен капак.

X

1.1.17.

Товаросензорен клапан

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба, ако е възможно.

а)

Дефектно свързване.

 

X

 

б)

Неправилно регулиране на свързването.

 

X

 

в)

Клапанът е блокирал или не функционира. (ABS функционира).

 

X

 

Клапанът е блокирал или не работи

X

г)

Липсващ клапан (ако се изисква).

 

 

X

д)

Липсваща табелка с данни.

X

 

 

е)

Данните са нечетливи или не отговарят на изискванията 1.

X

 

 

1.1.18.

Устройства за регулиране на хлабината и съответни индикатори

Визуална проверка.

а)

Устройството за регулиране е повредено, блокирало или с неправилно движение, прекомерно износено или неправилно регулирано.

 

X

 

б)

Дефектно устройство за регулиране.

 

X

 

в)

Неправилно монтирано или подменено.

 

X

 

1.1.19.

Допълнителна спирачна уредба (когато е монтирана или се изисква)

Визуална проверка.

а)

Ненадеждно свързване или монтаж.

X

 

 

Ако е засегнато функционирането ѝ.

X

б)

Уредбата очевидно е дефектна или липсва.

 

X

 

1.1.20.

Автоматично действие на спирачките на ремаркето

Разединяване на връзката в спирачната система между теглещото превозно средство и ремаркето.

Спирачката на ремаркето не се задейства автоматично при разединяване на връзката.

 

 

X

1.1.21.

Цялостна спирачна уредба

Визуална проверка.

а)

Други устройства от системата (например помпа за антифриз, апарат за изсушаване на въздуха и т.н.) са увредени външно или са прекомерно корозирали по начин, който влияе неблагоприятно върху спирачната уредба.

 

X

 

Засегнато е функционирането на спирачката.

X

б)

Изпускане на въздух или антифриз.

X

 

 

Засегнато е функционирането на системата.

X

в)

Ненадеждно или неправилно монтиран елемент.

 

X

 

г)

Небезопасно изменение на елемент 3.

 

X

 

Засегнато е функционирането на спирачката.

X

1.1.22.

Контролни съединения (когато са монтирани или се изискват)

Визуална проверка.

Липсващи.

 

X

 

1.1.23.

Инерционна спирачка

Визуална проверка и проверка на функционирането

Недостатъчна ефективност.

 

X

 

1.2.   

Показатели и ефективност на работната спирачка

1.2.1.

Показатели

(О)

По време на проверка с изпитване на спирачки, постепенно задействане на спирачките до максимално спирачно усилие.

а)

Неправилно спирачно усилие върху едно или повече колела

 

X

 

Липсващо спирачно усилие върху едно или повече колела

X

б)

Спирачното усилие от което и да е колело е по-малко от 70 % от максималното регистрирано усилие от друго колело на същата ос. Или в случай на проверка на пътя — прекалено голямо отклонение на превозното средство от правата линия.

 

X

 

Спирачното усилие от което и да е колело е по-малко от 50 % от максималното регистрирано усилие в другото колело на същата ос при управляващи оси.

X

в)

Няма постепенна промяна на спирачното усилие (блокиране)

 

X

 

г)

Прекомерно закъснение в задействането на спирачката за което и да е колело.

 

X

 

д)

Прекомерно колебание на спирачната сила по време на всеки пълен оборот на колелото.

 

X

 

1.2.2.

Ефективност

(О)

Проверка на стенд за статично изпитване на спирачки или, ако това е невъзможно по технически причини, проверка на пътя, като се използва записващ измерител на отрицателни ускорения (1).

Не се постига поне следната минимална стойност (2):

 

 

 

Категории М1, М2 и М3: 50 % (3)

X

 

Категория N1: 45 %

 

 

Категории N2 и N3: 43 % (4)

 

 

Категории O3 и O4: 40 % (5)

 

 

Достигнати са по-малко от 50 % от посочените по-горе стойности.

 

X

1.3.   

Показатели и ефективност на вторичната (аварийна) спирачна уредба (ако се осъществява чрез отделна уредба)

1.3.1.

Показатели

(О)

Ако вторичната спирачна уредба е отделена от системата на работната спирачка, да се използва методът, посочен в т. 1.2.1.

а)

Неправилно спирачно усилие върху едно или повече колела

 

X

 

Липсващо спирачно усилие върху едно или повече колела

X

б)

Спирачното усилие от някое колело е по-малко от 70 % от максималното регистрирано усилие в друго колело на същата посочена ос. Или в случай на проверка на пътя — прекалено голямо отклонение на превозното средство от правата линия.

 

X

 

Спирачното усилие от което и да е колело е по-малко от 50 % от максималното регистрирано усилие в другото колело на същата ос при управляващи оси.

X

в)

Няма постепенна промяна на спирачното усилие (блокиране)

 

X

 

1.3.2.

Ефективност

(О)

Ако вторичната спирачна уредба е отделена от системата на работната спирачка, да се използва методът, посочен в т. 1.2.2.

Спирачното усилие е по-малко от 50 % (6) от необходимото полезно действие на работната спирачка, определено в 1.2.2. спрямо максимално разрешената маса.

 

X

 

При проверката са достигнати по-малко от 50 % от горепосочените стойности на спирачното усилие пропорционално на масата на превозното средство.

X

1.4.   

Показатели и ефективност на ръчната спирачка

1.4.1.

Показатели

(О)

Задействане на спирачката по време на проверка на стенд за статично изпитване на спирачки.

Спирачката не действа от едната страна или в случай на проверка на пътя — прекалено голямо отклонение на превозното средство от правата линия.

 

X

 

При проверката са достигнати по-малко от 50 % от стойностите на спирачното усилие, посочени в 1.4.2. спрямо масата на превозното средство.

X

1.4.2.

Ефективност

(О)

Проверка на стенд за статично изпитване на спирачки. Ако не е възможно, проверка на пътя, като се използва индикаторен или записващ измерител на отрицателни ускорения.

За всички категории превозни средства постигнатият спирачен коефициент спрямо максимално разрешената маса е под поне 16 %, а за моторни превозни средства — поне 12 % спрямо максимално разрешената комбинирана маса на превозното средство, като се взема по-голямата от двете стойности.

 

X

 

При проверката са достигнати по-малко от 50 % от горепосочените стойности на спирачния коефициент спрямо масата на превозното средство.

X

1.5.

Показатели на допълнителната спирачна уредба

Визуална проверка и по възможност проверка дали уредбата функционира.

а)

Няма постепенно изменение на ефективността (не се прилага за моторни спирачни уредби).

 

X

 

б)

Уредбата не функционира.

 

X

 

1.6.

Антиблокираща спирачна система (ABS)

Визуална проверка и проверка на предупредителното устройство и/или като се използва електронният интерфейс на превозното средство.

а)

Предупредителното устройство не функционира нормално.

 

X

 

б)

Предупредителното устройство показва неизправност на системата.

 

X

 

в)

Липсващи или повредени датчици за оборотите на колелата.

 

X

 

г)

Повредени електрически връзки.

 

X

 

д)

Липсващи или повредени други елементи.

 

X

 

е)

Системата показва неизправност чрез електронния интерфейс на превозното средство.

 

X

 

1.7.

Електронна спирачна система (EBS)

Визуална проверка и проверка на предупредителното устройство и/или като се използва електронният интерфейс на превозното средство.

а)

Предупредителното устройство не функционира нормално

 

X

 

б)

Предупредителното устройство показва неизправност на системата

 

X

 

в)

Системата показва неизправност чрез електронния интерфейс на превозното средство.

 

X

 

г)

Съединителите между теглещото превозно средство и ремаркето са несъвместими или липсват.

 

 

X

1.8.

Спирачна течност

Визуална проверка.

Спирачната течност е замърсена или утаена.

 

X

 

Непосредствен риск от повреда

X

2.   

КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ

2.1.   

Механично състояние

2.1.1.

Състояние на кормилния механизъм

Визуална проверка на функционирането на кормилния механизъм при въртене на кормилото.

а)

Кормилният вал е усукан или шлицовете са износени.

 

X

 

Засегнато е функционирането.

X

б)

Прекомерно износване на кормилния вал.

 

X

 

Засегнато е функционирането.

X

в)

Прекомерно движение на кормилния вал.

 

X

 

Засегнато е функционирането.

X

г)

Има течове.

 

X

 

Образуват се капки.

X

2.1.2.

Закрепване на кормилната кутия

Визуална проверка на закрепването на кормилната кутия към шасито при въртене на кормилото по посока на и срещу часовниковата стрелка.

а)

Кормилната кутия не е закрепена добре.

 

X

 

Скрепленията са опасно хлабави или е видимо относително движение спрямо шасито/каросерията.

X

б)

Удължени отвори за закрепване в шасито.

 

X

 

Скрепленията са сериозно засегнати.

X

в)

Липсващи или пукнати скрепителни болтове.

 

X

 

Скрепленията са сериозно засегнати.

X

г)

Кормилната кутия е пукната.

 

X

 

Стабилността или закрепването на кутията са засегнати

X

2.1.3.

Състояние на кормилното задвижване

Визуална проверка на компонентите на кормилния механизъм за износване, пукнатини и сигурност, при въртене на кормилото по посока на и срещу часовниковата стрелка.

а)

Хлабина между елементи, която следва да бъде регулирана.

 

X

 

Прекомерно движение или опасност от разпадане на свързването.

X

б)

Прекомерно износване на местата на свързване.

 

X

 

Много сериозен риск от разпадане на свързването.

X

в)

Пукнатини или деформация на елемент.

 

X

 

Засегнато е функционирането на уредбата.

X

г)

Липса на заключващи приспособления.

 

X

 

д)

Несъосност на елементи (например напречна кормилна щанга или надлъжна кормилна щанга).

 

X

 

е)

Небезопасно изменение 3.

 

X

 

Засегнато е функционирането на уредбата.

X

ж)

Прахозащитният капак повреден или в лошо състояние.

X

 

 

Прахозащитният капак липсва или е в изключително лошо състояние

X

2.1.4.

Функциониране на кормилното задвижване

Визуална проверка на компонентите на кормилния механизъм за износване, пукнатини и сигурност, при въртене на кормилото по посока на и срещу часовниковата стрелка, така че колелата да са върху повърхността и двигателят да работи (сервоуправление).

а)

При движението си елемент от кормилното задвижване опира в неподвижна част на шасито.

 

X

 

б)

Нефункциониращи или липсващи кормилни ограничители.

 

X

 

2.1.5.

Сервоуправление

Проверка на кормилната система за течове и за нивото на хидравлична течност в резервоара (ако се вижда). Проверява се дали системата за сервоуправление функционира при опрени върху повърхността колела и работещ двигател.

а)

Изтичане на течност.

 

X

 

б)

Недостатъчно течност (под марката за минимум).

 

X

 

Недостатъчен резервоар.

X

в)

Механизмът не функционира.

 

X

 

Засегнато е управлението.

X

г)

Механизмът е пукнат или ненадежден.

 

X

 

Засегнато е управлението.

X

д)

Несъосност или опиране на елементи.

 

X

 

Засегнато е управлението.

X

е)

Небезопасно изменение 3.

 

X

 

Засегнато е управлението.

X

ж)

Повредени или прекалено корозирали кабели/маркучи.

 

X

 

Засегнато е управлението.

X

2.2.   

Кормило, кормилна колона и кормило от мотоциклетен тип

2.2.1.

Състояние на кормилото

При опрени върху повърхността колела, кормилото се бута и дърпа по посока на колоната, а после кормилото се бута в различни посоки под прав ъгъл към колоната. Визуална проверка на хлабината и състояние на гъвкавите връзки или на карданните шарнири.

а)

Относително движение на кормилото спрямо колоната, показващо хлабина.

 

X

 

Много сериозен риск от разпадане на свързването.

X

б)

Липса на ограничител върху главината на кормилото.

 

X

 

Много сериозен риск от разпадане на свързването.

X

в)

Счупване или хлабавост на главината, венеца или спица на кормилото.

 

X

 

Много сериозен риск от разпадане на свързването.

X

г)

Небезопасно изменение 3.

 

X

 

2.2.2.

Кормилна колона и кормилни демпфери

Кормилото се бута и дърпа по посока на колоната, а после кормилото се бута в различни посоки под прав ъгъл към колоната. Визуална проверка на хлабината и състояние на гъвкавите връзки или на карданните шарнири.

а)

Прекомерен ход на центъра на кормилото нагоре или надолу.

 

X

 

б)

Прекомерен ход на върха на колоната радиално от оста на колоната.

 

X

 

в)

Повредена гъвкава връзка.

 

X

 

г)

Дефектно закрепване.

 

X

 

Много сериозен риск от разпадане на свързването.

 

X

д)

Небезопасно изменение 3.

 

 

X

2.3.

Кормилна хлабина

При работещ двигател (за превозните средства със сервоуправление) и колела в положение за движение направо, кормилото леко се завърта по посока на и обратно на часовниковата стрелка възможно най-много без това да води до движение на колелата. Визуална проверка на свободния ход.

Прекомерен свободен ход на кормилния механизъм (например движение на точка върху венеца, превишаващо една пета от диаметъра на кормилото) или свободният ход не в съответствие с изискванията 1.

 

X

 

Засегнато е безопасното управление.

X

2.4.

Регулировка на кормилото (X) 2

Визуална проверка.

Очевидно неправилно регулиране.

X

 

 

Засегнато е движението напред; влошена е стабилността при завиване.

X

 

2.5.

Въртяща опора за управляемата ос на ремаркето

Визуална проверка или използване на специално пригоден детектор за свободния ход на колелото

а)

Леко повреден елемент.

 

X

 

Сериозно повреден или пукнат елемент.

X

б)

Прекомерна хлабина.

 

X

 

Засегнато е движението напред; влошена е стабилността при завиване.

X

в)

Дефектно закрепване.

 

X

 

Скреплението е сериозно засегнато.

X

2.6.

Електронно сервоуправление (EPS)

Визуална проверка и проверка за съответствие между ъгъла на кормилото и ъгъла на колелата при включване/изключване на двигателя и/или като се използва електронният интерфейс на превозното средство

а)

Съответната индикаторна лампа показва някаква неизправност на уредбата.

 

X

 

б)

Сервоуправлението не функционира.

 

X

 

в)

Системата показва неизправност чрез електронния интерфейс на превозното средство.

 

X

 

3.   

ВИДИМОСТ

3.1.

Полезрение

Визуална проверка от седалката на водача.

Препятствие в полезрението на водача, което значително му пречи да вижда напред или встрани (извън почистваната от стъклочистачките зона).

X

 

 

Засегната е почистваната от стъклочистачките зона или външните огледала не се виждат.

X

3.2.

Състояние на стъклата

Визуална проверка.

а)

Пукнато или променило цвета си стъкло или прозрачна плоскост (ако е разрешена) (извън почистваната от стъклочистачките зона).

X

 

 

Засегната е почистваната от стъклочистачките зона или външните огледала не се виждат.

X

б)

Стъкло или прозрачна плоскост (включително светлоотражателно или цветно фолио), което не отговаря на спецификациите в изискванията 1 (извън почистваната от стъклочистачките зона).

X

 

 

Засегната е почистваната от стъклочистачките зона или външните огледала не се виждат.

X

в)

Стъкло или прозрачна плоскост в неприемливо състояние.

 

X

 

Видимостта в почистваната от стъклочистачките зона е значително засегната.

X

3.3.

Огледала или устройства за виждане назад

Визуална проверка.

а)

Липсва огледало или устройство или то не е монтирано съгласно изискванията 1. (налице са най-малко две устройства за виждане назад).

X

 

 

Налице са по-малко от две устройства за виждане назад.

X

б)

Огледалото или устройството е леко повредено или разхлабено.

X

 

 

Огледалото или устройството не функционира или е сериозно повредено, хлабаво или ненадеждно закрепено.

X

в)

Не е обхванато необходимото полезрение.

 

X

 

3.4.

Стъклочистачки на предното стъкло

Визуална проверка и проверка на функционирането

а)

Стъклочистачките не функционират или липсват.

 

X

 

б)

Дефектна четка на стъклочистачка.

X

 

 

Липсваща или явно дефектна четка на стъклочистачка.

X

3.5

Устройство за миене на стъклата

Визуална проверка и проверка на функционирането

Устройството за миене на стъклата не функционира правилно (липсва течност за миене на стъкла, но помпата функционира, или водоструйната помпа е неправилно поставена).

X

 

 

Устройството за миене на стъклата не функционира.

X

3.6.

Система срещу изпотяване на стъклата (X) 2

Визуална проверка и проверка на функционирането

Системата не функционира или явно е неизправна.

X

 

 

4.   

СВЕТЛИНИ, ОТРАЖАТЕЛИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

4.1.   

Предни фарове

4.1.1.

Състояние и функциониране

Визуална проверка и проверка на функционирането

а)

Дефектна или липсваща светлина/светлинен източник (множество светлини/светлинни източници; при светодиоди — по-малко от 1/3 не функционират).

X

 

 

Единични светлини/светлинни източници; при светодиоди — сериозно засегната видимост.

X

б)

Лек дефект на прожекторната система (отражател и леща).

X

 

 

Значително дефектна или липсваща прожекторна система (светлоотражател и леща).

X

в)

Ненадеждно закрепена лампа.

 

X

 

4.1.2.

Регулиране

Визуална проверка и проверка на функционирането

а)

Фарът е много неправилно регулиран.

 

X

 

б)

Светлинният източник е неправилно монтиран.

 

 

 

4.1.3.

Превключване

Визуална проверка и проверка на функционирането

а)

Превключвателят не функционира в съответствие с изискванията 1 (брой на едновременно светещите предни фарове).

X

 

 

Надвишаване на максимално допустимата яркост на светлината в посока напред.

X

б)

Устройството за управление не функционира правилно.

 

X

 

4.1.4.

Съответствие с изискванията 1.

Визуална проверка и проверка на функционирането

а)

Лампата, излъчваният цвят, позицията, яркостта или маркировката не са в съответствие с изискванията 1.

 

X

 

б)

Продукти върху лещите или светлинния източник, които явно намаляват яркостта на светлината или променят излъчвания цвят.

 

X

 

в)

Светлинният източник и лампата са несъвместими помежду си.

 

X

 

4.1.5.

Устройства за регулиране на височината (когато са задължителни)

Визуална проверка и проверка на функционирането, ако е възможна.

а)

Устройството не функционира.

 

X

 

б)

Не може да се работи с устройството от седалката на водача

 

X

 

4.1.6.

Устройство за чистене на предните фарове (когато е задължително)

Визуална проверка и проверка на функционирането, ако е възможна.

Устройството не функционира.

X

 

 

При газоразрядни лампи.

X

4.2.   

Предни и задни габаритни светлини, странични габаритни светлини, светлини за обозначаване на най-външния габарит и дневни светлини

4.2.1.

Състояние и функциониране

Визуална проверка и проверка на функционирането

а)

Дефектен светлинен източник.

 

X

 

б)

Дефектна леща.

 

X

 

в)

Ненадеждно закрепена лампа.

X

 

 

Много сериозен риск да падне.

X

4.2.2.

Превключване

Визуална проверка и проверка на функционирането

а)

Превключвателят не функционира в съответствие с изискванията 1.

 

X

 

Задните и странични габаритни светлини могат да бъдат изключени при включени предни фарове.

X

б)

Устройството за управление не функционира правилно.

 

X

 

4.2.3.

Съответствие с изискванията 1

Визуална проверка и проверка на функционирането

а)

Лампата, излъчваният цвят, позицията, яркостта или маркировката не са в съответствие с изискванията 1.

X

 

 

Червена светлина отпред или бяла светлина отзад; значително намалена яркост на светлината.

X

б)

Продукти върху лещите или светлинния източник, които намаляват яркостта на светлината или променят излъчвания цвят.

X

 

 

Червена светлина отпред или бяла светлина отзад; значително намалена яркост на светлината.

X

4.3.   

Стопсветлини

4.3.1.

Състояние и функциониране

Визуална проверка и проверка на функционирането

а)

Дефектен светлинен източник (множество светлинни източници; при светодиоди — по-малко от 1/3 не функционират).

X

 

 

Единични светлини/светлинни източници; при светодиоди — по-малко от 2/3 функционират.

X

 

Всички светлинни източници не функционират.

 

X

б)

Лек дефект на лещата (без влияние върху излъчваната светлина).

X

 

 

Значителен дефект на лещата (влияе върху излъчваната светлина).

X

в)

Ненадеждно закрепена лампа.

X

 

 

Много сериозен риск да падне.

X

4.3.2.

Превключване

Визуална проверка и проверка на функционирането

а)

Превключвателят не функционира в съответствие с изискванията 1.

X

 

 

Забавяне във функционирането.

X

Нe функционира.

 

X

б)

Устройството за управление не функционира правилно.

 

X

 

4.3.3.

Съответствие с изискванията 1.

Визуална проверка и проверка на функционирането

Лампата, излъчваният цвят, позицията, яркостта или маркировката не са в съответствие с изискванията 1.

X

 

 

Бяла светлина отзад; значително намалена яркост на светлината.

X

4.4.   

Пътепоказател и аварийни светлини

4.4.1.

Състояние и функциониране

Визуална проверка и проверка на функционирането

а)

Дефектен светлинен източник (множество светлинни източници; при светодиоди — по-малко от 1/3 не функционират).

X

 

 

Единични светлини/светлинни източници; при светодиоди — по-малко от 2/3 функционират.

X

б)

Леща с лек дефект (без влияние върху излъчваната светлина).

X

 

 

Значителен дефект на лещата (влияе върху излъчваната светлина).

X

в)

Ненадеждно закрепена лампа.

X

 

 

Много сериозен риск да падне.

X

4.4.2.

Превключване

Визуална проверка и проверка на функционирането

Превключвателят не функционира в съответствие с изискванията 1.

X

 

 

Нe функционира изобщо.

X

4.4.3.

Съответствие с изискванията 1.

Визуална проверка и проверка на функционирането

Лампата, излъчваният цвят, позицията, яркостта или маркировката не са в съответствие с изискванията 1.

 

X

 

4.4.4.

Честота на мигане

Визуална проверка и проверка на функционирането

Честотата на мигане не е в съответствие с изискванията 1 (отклонение в честотата над 25 %).

X

 

 

4.5.   

Предни и задни фарове за мъгла

4.5.1.

Състояние и функциониране

Визуална проверка и проверка на функционирането

а)

Дефектен светлинен източник (множество светлинни източници; при светодиоди — по-малко от 1/3 не функционират).

X

 

 

Единични светлини/светлинни източници; при светодиоди — по-малко от 2/3 функционират.

X

б)

Леща с лек дефект (без влияние върху излъчваната светлина).

X

 

 

Значителен дефект на лещата (влияе върху излъчваната светлина).

X

в)

Ненадеждно закрепена лампа.

X

 

 

Много сериозен риск да падне или да заслепи насрещно движещи се превозни средства.

X

4.5.2

Регулиране (X) 2

Визуална проверка и проверка на функционирането

Предният фар за мъгла не е регулиран правилно хоризонтално при наличие на ясно изразена граница на осветяваното поле (границата е прекалено ниска).

X

 

 

Границата на осветяваното поле е над тази на предните дълги светлини.

X

4.5.3.

Превключване

Визуална проверка и проверка на функционирането

Превключвателят не функционира в съответствие с изискванията 1.

X

 

 

Не функционира.

X

4.5.4.

Съответствие с изискванията 1.

Визуална проверка и проверка на функционирането

а)

Лампата, излъчваният цвят, позицията, яркостта или маркировката не са в съответствие с изискванията 1.

 

X

 

б)

Системата не функционира в съответствие с изискванията 1.

X

 

 

4.6.   

Фарове за заден ход

4.6.1.

Състояние и функциониране

Визуална проверка и проверка на функционирането

а)

Дефектен светлинен източник.

X

 

 

б)

Дефектна леща.

X

 

 

в)

Ненадеждно закрепена лампа.

X

 

 

Много сериозен риск да падне.

X

4.6.2.

Съответствие с изискванията 1

Визуална проверка и проверка на функционирането

а)

Лампата, излъчваният цвят, позицията, яркостта или маркировката не са в съответствие с изискванията 1.

 

X

 

б)

Системата не функционира в съответствие с изискванията 1.

 

X

 

4.6.3.

Превключване

Визуална проверка и проверка на функционирането

Превключвателят не функционира в съответствие с изискванията 1.

X

 

 

Сигналната лампа за заден ход може да се включи дори когато скоростният лост не е в позиция за заден ход.

X

4.7.   

Лампа на задната регистрационна табела

4.7.1.

Състояние и функциониране

Визуална проверка и проверка на функционирането

а)

Лампата излъчва пряка или бяла светлина назад.

X

 

 

б)

Дефектен светлинен източник (множествен светлинен източник).

X

 

 

Дефектен светлинен източник (единични светлини/светлинни източници).

X

в)

Ненадеждно закрепена лампа.

X

 

 

Много сериозен риск да падне.

X

4.7.2.

Съответствие с изискванията 1

Визуална проверка и проверка на функционирането

Системата не функционира в съответствие с изискванията 1.

X

 

 

4.8.   

Светлоотражатели, маркировка за видимост (светлоотражателна) и задни табели за обозначаване

4.8.1.

Състояние

Визуална проверка.

а)

Светлоотражателното оборудване е дефектно или повредено.

X

 

 

Засегнато е отразяването.

X

б)

Ненадеждно закрепен светлоотражател.

X

 

 

Има вероятност да падне.

X

4.8.2.

Съответствие с изискванията 1

Визуална проверка.

Устройството, отразеният цвят или местоположението не са в съответствие с изискванията 1.

 

X

 

Липсват или отразяват червен цвят напред или бял цвят назад.

 

X

4.9.   

Контролно-сигнални устройства, задължителни за осветително оборудване

4.9.1.

Състояние и функциониране

Визуална проверка и проверка на функционирането

Не функционират.

X

 

 

Не функционират при фар за дълга светлина или заден фар за мъгла.

X

 

4.9.2.

Съответствие с изискванията 1

Визуална проверка и проверка на функционирането

Не са в съответствие с изискванията 1.

X

 

 

4.10.

Електрически връзки между теглещото превозно средство и ремаркето или полуремаркето

Визуална проверка: проверява се по възможност непрекъснатостта на електрическата връзка.

а)

Ненадеждно закрепени неподвижни елементи.

X

 

 

Хлабава фасунга.

X

б)

Повредена или влошена изолация.

X

 

 

Има опасност да предизвика късо съединение.

X

в)

Неизправни електрически връзки в ремаркето или в теглещото превозно средство.

 

X

 

Спирачните светлини на ремаркето не работят изобщо.

X

4.11.

Електрическа инсталация

Визуална проверка, включително в двигателното отделение (когато е приложимо).

а)

Електрическите връзки са ненадеждни или не са надлежно обезопасени.

X

 

 

Скрепленията са хлабави, допират остри ръбове, има опасност електрическите съединители да се откачат.

X

 

Има опасност кабелите да се допрат до горещи или въртящи се части или до земята, електрическите съединители са откачени (важни части за спирачната или кормилната система)

 

X

б)

Леко влошени електрически връзки.

X

 

 

Значително влошени електрически връзки.

X

Електрически връзки в изключително лошо състояние (важни части за спирачната или кормилната система).

X

в)

Повредена или влошена изолация.

X

 

 

Има опасност да предизвика късо съединение.

X

 

Непосредствен риск от пожар, образуване на искри.

 

X

4.12.

Незадължителни лампи исветлоотражатели (X) 2

Визуална проверка и проверка на функционирането

а)

Лампа или светлоотражател, които не са монтирани съгласно изискванията 1.

X

 

 

Излъчва/отразява червена светлина отпред или бяла светлина отзад

X

б)

Лампата не функционира в съответствие с изискванията 1.

X

 

 

Броят на едновременно функциониращите предни фарове надвишава разрешената яркост на светлината. Излъчва червена светлина отпред или бяла светлина отзад.

X

в)

Лампа или светлоотражател, които не са закрепени надеждно.

X

 

 

Много сериозен риск да падне.

X

4.13.

Акумулатор(и)

Визуална проверка.

а)

Ненадежден.

X

 

 

Неправилно закрепен. Има опасност да предизвика късо съединение.

X

б)

Има течове.

X

 

 

Изпускане на опасни вещества.

X

в)

Дефектен превключвател (ако се изисква такъв).

 

X

 

г)

Дефектни предпазители (ако се изискват).

 

X

 

д)

Неподходяща вентилация (ако се изисква).

 

X

 

5.   

ОСИ, КОЛЕЛА, ГУМИ И ОКАЧВАНЕ

5.1.   

Оси

5.1.1.

Оси

+(О)

Визуална проверка и използване на детектор за хлабина на колелетата, ако е на разположение.

а)

Пукната или деформирана ос.

 

 

X

б)

Ненадеждно закрепване към превозното средство.

 

X

 

Нарушена е стабилността, засегнато е функционирането: прекомерно движение спрямо арматурата.

X

в)

Небезопасно изменение 3.

 

X

 

Нарушена е стабилността, засегнато е функционирането, недостатъчно отстояние от други части на превозното средство или от земята.

X

5.1.2.

Шенкели

+(О)

Визуална проверка и използване на детектор за хлабина на колелетата, ако е на разположение. Прилага се вертикално или странично насочена сила към всяко едно колело и се отбелязва размерът на движението между предния мост и шенкела.

а)

Пукнат шенкел.

 

 

X

б)

Прекомерно износване на шенкелния болт и/или втулките.

 

X

 

Има вероятност от разхлабване; влошена е стабилността при завиване.

X

в)

Прекомерно движение между шенкела и предния мост.

 

X

 

Има вероятност от разхлабване; влошена е стабилността при завиване.

X

г)

Шенкелният болт е хлабав в оста.

 

X

 

Има вероятност от разхлабване; влошена е стабилността при завиване.

X

5.1.3.

Лагери на колелата

+(О)

Визуална проверка с използване на детектор за хлабина на колелетата, ако е на разположение. Колелото се разклаща или се прилага странично насочена сила към всяко едно колело и се отбелязва размерът на движението нагоре на колелото спрямо шенкела.

а)

Прекомерна хлабина на лагер на колело.

 

X

 

Влошена е стабилността при завиване; опасност от разрушаване.

X

б)

Твърде стегнат, блокирал лагер на колело.

 

X

 

Опасност от прегряване; опасност от разрушаване.

X

5.2.   

Колела и гуми

5.2.1.

Главина на колелата

Визуална проверка.

а)

Липсваща или хлабава гайка или шпилка за колело.

 

X

 

Липсващо закрепване или хлабаво до такава степен, че засяга много сериозно пътната безопасност.

X

б)

Износена или повредена главина.

 

X

 

Главината е износена или повредена по начин, засягащ сигурното закрепване на колелата.

X

5.2.2.

Колела

Визуална проверка на двете страни на всяко колело при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство.

а)

Пукнатина или дефектна заварка.

 

 

X

б)

Монтирани неправилно осигурителни пръстени за гумите.

 

X

 

Има опасност да паднат.

X

в)

Силно деформирано или износено колело.

 

X

 

Засегнато е сигурното закрепване към главината; засегнато е сигурното закрепване на гумата.

X

г)

Размерът, техническото проектиране, съвместимостта или типът на колелата не са в съответствие с изискванията 1 и оказват влияние върху пътната безопасност.

 

X

 

5.2.3.

Гуми

Визуална проверка на цялата гума чрез движение на превозното средство назад и напред.

а)

Размерът, товароносимостта, знакът за одобрение или категорията за скорост на гумите не са в съответствие с изискванията 1 и засягат пътната безопасност.

 

X

 

Недостатъчна товароносимост или категория за скорост за действителната употреба, гумите допират други неподвижни части на превозното средство и влошават безопасността на шофиране.

X

б)

Гуми с различен размер на една и съща ос или сдвоено колело.

 

X

 

в)

Гуми от различен конструктивен тип (радиални/диагонални) на една и съща ос.

 

X

 

г)

Сериозна повреда или срязване на гума.

 

X

 

Кордата се вижда или е повредена.

X

д)

Индикаторът за износване на протектора на гума става видим.

 

X

 

Дълбочината на протектора на гума не е в съответствие с изискванията 1.

X

е)

Триене на гума с други елементи (гъвкави устройства срещу пръскане).

X

 

 

Триене на гума с други елементи (безопасността на шофиране не е влошена).

X

ж)

Гуми с регенериран протектор, които не са в съответствие с изискванията 1.

 

X

 

Защитният слой на кордата е засегнат.

X

5.3.   

Система на окачване

5.3.1.

Ресори/пружини и стабилизатор

+(О)

Визуална проверка с използване на детектор за хлабина на колелетата, ако е на разположение.

а)

Несигурно закрепване на ресорите/пружините към шасито или ос.

 

X

 

Видимо относително движение„ скрепленията са сериозно отхлабени.

X

б)

Повреден или счупен елемент на ресор/пружина.

 

X

 

Основният лист на пружината или допълнителните листове са сериозно засегнати.

X

в)

Липсва ресор/пружина.

 

X

 

Основният лист на пружината или допълнителните листове са сериозно засегнати.

X

г)

Небезопасно изменение 3.

 

X

 

Недостатъчно отстояние от други части на превозното средство; системата от ресори/пружини не функционира.

X

5.3.2.

Амортисьори

Визуална проверка.

а)

Ненадеждно закрепване на амортисьори към шасито или ос.

X

 

 

Амортисьорът е хлабав.

 

X

б)

Повреден амортисьор, показващ признаци на силен теч или неизправност.

 

X

 

в)

Липсващ амортисьор.

 

X

 

5.3.3.

Карданни валове, надлъжни реактивни щанги, кобилици и напречни рамена

+(О)

Визуална проверка с използване на детектор за хлабина на колелетата, ако е на разположение.

а)

Несигурно закрепване на елемент към шасито или ос.

 

X

 

Има вероятност от разхлабване; влошена е стабилността при завиване.

X

б)

Повреден или прекомерно корозирал елемент.

 

X

 

Засегната е стабилността на елемента или той е пукнат.

X

в)

Небезопасно изменение 3.

 

X

 

Недостатъчно отстояние от други части на превозното средство; системата не функционира.

X

5.3.4.

Шарнири на окачването

+(О)

Визуална проверка и използване на детектор за хлабина на колелетата, ако е на разположение.

а)

Прекомерно износване на шенкелен болт и/или втулки в шарнири на окачването.

 

X

 

Има вероятност от разхлабване; влошена е стабилността при завиване.

X

б)

Прахозащитният капак е в много лошо състояние.

X

 

 

Прахозащитният капак липсва или е пукнат.

 

X

5.3.5.

Въздушно окачване

Визуална проверка.

а)

Системата не функционира.

 

 

X

б)

Елемент, който е повреден, изменен или дефектен до такава степен, че засяга функционирането на системата.

 

X

 

Функционирането на системата е сериозно засегнато.

X

в)

Слухово доловимо изпускане от системата.

 

X

 

г)

Небезопасно изменение.

 

X

 

6.   

ШАСИ И ПРИСТАВКИ НА ШАСИТО

6.1.   

Шаси или рама и приставки

6.1.1.

Общо състояние

Визуална проверка.

а)

Леко пукване или деформация на надлъжна или напречна греда.

 

X

 

Значително пукване или деформация на надлъжна или напречна греда.

X

б)

Ненадеждни усилващи плочи или скрепления.

 

X

 

Преобладаващи хлабави скрепления; недостатъчна якост на частите.

X

в)

Прекомерна корозия, която влошава стабилността на монтажния блок.

 

X

 

Недостатъчна якост на частите.

X

6.1.2.

Тръби и шумозаглушители на системата за отвеждане на отработили газове

Визуална проверка.

а)

Ненадеждна или изпускаща система за отвеждане на отработили газове.

 

X

 

б)

Влизане на пушек в кабината на водача или в салона за пътници.

 

X

 

Заплаха за здравето на лицата в превозното средство.

X

6.1.3.

Резервоар за гориво и тръби (включително резервоар за гориво за отопление и тръби)

Визуална проверка, използване на устройства за откриване на теч при системи на втечнен нефтен газ/сгъстен природен газ/втечнен природен газ (ВНГ/СПГ/ВПГ)

а)

Ненадежден резервоар за гориво или тръби, създаващи особен риск от пожар.

 

 

X

б)

Теч на гориво, липсваща или неефективна капачка на резервоара.

 

X

 

Риск от пожар; прекомерно изпускане на опасни вещества.

X

в)

Износени тръби.

X

 

 

Повредени тръби.

 

X

г)

Проходният спирателен кран за гориво (ако се изисква такъв) не функционира правилно.

 

X

 

д)

Опасност от пожар поради:

теч на гориво,

лошо изолиран резервоар за гориво или изпускателен тръбопровод,

състояние на двигателното отделение.

 

 

X

е)

Системата на ВНГ/СПГ/ВПГ или водород не е в съответствие с изискванията, някоя от частите на системата е дефектна 1.

 

 

X

6.1.4.

Брони, странични защити и защита срещу вклиняване на превозно средство, идващо отзад

Визуална проверка

а)

Хлабавост или повреда, която е вероятно да причини нараняване при докосване или контакт.

 

X

 

Има опасност да паднат части; функционирането е сериозно засегнато.

X

б)

Устройство, което явно не е в съответствие с изискванията 1.

 

X

 

6.1.5.

Носач на резервно колело (ако е монтиран)

Визуална проверка

а)

Носачът не е в добро състояние.

X

 

 

б)

Носачът е счупен или ненадежден.

 

X

 

в)

Резервното колело е ненадежно прикрепено в носача.

 

X

 

Много сериозен риск да падне.

X

6.1.6.

Механично прикачване и оборудване за теглене

+(О)

Визуална проверка за износване и правилно функциониране, като се обърне особено внимание на монтираните устройства за безопасност и/или използване на измервателен уред.

а)

Повреден, дефектен или пукнат елемент (ако не се използва).

 

X

 

Елементът е повреден, дефектен или напукан (ако се използва).

X

б)

Прекомерно износване на елемент.

 

X

 

Надхвърля границата на износване.

X

в)

Дефектно закрепване.

 

X

 

Хлабава приставка с много голям риск да падне.

X

г)

Липсващо или неправилно функциониращо устройство за безопасност.

 

X

 

д)

Нефункциониращ индикатор за прикачване.

 

X

 

е)

Закриване на табелата с регистрационния номер или на лампа (когато не се използва).

X

 

Регистрационният номер не се вижда (когато не се използва).

 

X

ж)

Небезопасно изменение 3 (второстепенни части).

 

X

 

Небезопасно изменение 3 (първостепенни части).

X

з)

Твърде слабо прикачване, или несъвместимо, или теглително-прикачното устройство не в съответствие с изискванията.

 

 

X

6.1.7.

Силово предаване

Визуална проверка.

а)

Хлабави или липсващи скрепителни болтове.

 

X

 

Хлабави или липсващи скрепителни болтове до такава степен, че пътната безопасност е сериозно застрашена.

X

б)

Прекомерно износване на лагерите на междинния вал.

 

X

 

Много сериозен риск от разхлабване или пукване.

 

X

в)

Прекомерно износване на карданните шарнири или трансмисионните вериги/ремъци.

 

X

 

Много сериозен риск от разхлабване или пукване.

X

г)

Повредени гъвкави връзки.

 

X

 

Много сериозен риск от разхлабване или пукване.

X

д)

Повреден или изкривен вал.

 

X

 

е)

Пукнато или ненадеждно лагерно тяло.

 

X

 

Много сериозен риск от разхлабване или пукване.

X

ж)

Прахозащитният капак е в много лошо състояние.

X

 

 

Прахозащитният капак липсва или е пукнат.

 

X

з)

Неправомерно изменение на силовото предаване.

 

X

 

6.1.8.

Опорни елементи за двигателя

Визуална проверка

В лошо състояние, явно и силно повредени опорни елементи.

 

X

 

Хлабави или счупени опорни елементи.

 

X

6.1.9

Показатели на двигателя (X) 2

Визуална проверка и/или с използване на електронния интерфейс на превозното средство

а)

Изменение на контролно устройство, засягащо безопасността и/или околната среда.

 

X

 

б)

Изменение на двигателя, засягащо безопасността и/или околната среда.

 

 

X

6.2.   

Кабина и каросерия

6.2.1.

Състояние

Визуална проверка

а)

Хлабава или повредена плоскост или част, която може да причини нараняване.

 

X

 

Има вероятност да падне.

X

б)

Ненадеждна стойка на каросерията.

 

X

 

Нарушена е стабилността.

X

в)

Влизане на пушек от двигателя или от отработилите газове.

 

X

 

Заплаха за здравето на лицата в превозното средство.

X

г)

Небезопасно изменение 3.

 

X

 

Недостатъчно отстояние от въртящи се или движещи се части и от пътя.

X

6.2.2.

Монтаж

Визуална проверка

а)

Каросерията или кабината са ненадеждни.

 

X

 

Засегната е стабилността.

X

б)

Каросерията/кабината явно не е разположена точно върху шасито.

 

X

 

в)

Несигурно или липсващо закрепване на каросерията/кабината към шасито или към напречни греди и ако е симетрично.

 

X

 

Несигурно или липсващо закрепване на каросерията/кабината към шасито или към напречни греди до такава степен, че пътната безопасност е сериозно застрашена.

X

г)

Прекомерна корозия на местата на закрепване върху носещата каросерия.

 

X

 

Нарушена е стабилността.

X

6.2.3.

Врати и брави

Визуална проверка

а)

Вратата не се отваря или затваря добре.

 

X

 

б)

Има вероятност врата да се отвори внезапно или да не остане затворена (плъзгащи се врати).

 

X

 

Вероятност врата да се отвори неумишлено или да не остане затворена (врати с радиално отваряне).

X

в)

Повредена врата, панти, брави или стойка.

X

 

 

Липсваща или хлабава врата, панти, брави или стойка.

 

X

6.2.4.

Под

Визуална проверка

Подът е ненадежден или сериозно повреден.

 

X

 

Недостатъчна стабилност.

X

6.2.5.

Седалка на водача

Визуална проверка

а)

Структурата на седалката е дефектна.

 

X

 

Хлабава седалка.

X

б)

Механизмът за регулиране не функционира правилно.

 

X

 

Седалката се движи или облегалката не може да бъде фиксирана.

X

6.2.6.

Други седалки

Визуална проверка

а)

Седалките са дефектни или несигурни (второстепенни части).

X

 

 

Седалките са дефектни или несигурни (основни части).

X

б)

Седалките не са монтирани в съответствие с изискванията 1.

X

 

 

Надвишен е разрешеният брой седалки; разположението не съответства на одобреното.

X

6.2.7.

Органи за управление

Визуална проверка и проверка на функционирането

Орган за управление, необходим за безопасната експлоатация на превозното средство, не функционира правилно.

 

X

 

Засегнато е безопасното функциониране.

X

6.2.8.

Стъпала за кабината

Визуална проверка

а)

Ненадеждно стъпало или площадка на стъпало.

X

 

 

Недостатъчна стабилност.

 

X

б)

Стъпало или площадка на стъпало е в такова състояние, че е вероятно да причини нараняване на ползвателите.

 

X

 

6.2.9.

Други вътрешни и външни приспособления и оборудване

Визуална проверка

а)

Дефектно закрепване на друго приспособление или оборудване.

 

X

 

б)

Друго приспособление или оборудване, което не е в съответствие с изискванията 1.

X

 

 

Има вероятност монтираните части да причинят наранявания; засегнато е безопасното функциониране.

X

в)

Теч от хидравлично оборудване.

X

 

 

Прекомерно изпускане на опасни вещества.

 

X

6.2.10.

Калобрани, устройства за предотвратяване на пръскането

Визуална проверка

а)

Липсващи, хлабави или силно корозирали.

X

 

 

Има вероятност да причинят наранявания; има опасност да паднат.

X

б)

Недостатъчно отстояние от гума/колело (устройство за предотвратяване на пръскането).

X

 

 

Недостатъчно отстояние от гума/колело (калобрани).

X

в)

Не е в съответствие с изискванията 1.

X

 

 

Недостатъчно покриване на протектора на гумата.

 

X

7.   

ДРУГО ОБОРУДВАНЕ

7.1.   

Обезопасителни колани/закопчалки и системи за обезопасяване

7.1.1.

Надеждност на монтажа на обезопасителните колани/закопчалки

Визуална проверка

а)

Силно повредена точка на закрепване.

 

X

 

Засегната е стабилността.

X

б)

Хлабаво закрепване.

 

X

 

7.1.2.

Състояние на обезопасителните колани/закопчалки

Визуална проверка и проверка на функционирането

а)

Липсващ или немонтиран задължителен обезопасителен колан.

 

X

 

б)

Повреден обезопасителен колан.

X

 

 

Срез или признак за прекомерно разтягане.

 

X

в)

Обезопасителният колан не съответства на изискванията 1.

 

X

 

г)

Повреден или неправилно функциониращ обезопасителен колан/закопчалка.

 

X

 

д)

Повреден или нефункциониращ правилно механизъм за прибиране на обезопасителен колан.

 

X

 

7.1.3.

Ограничител на натоварването от обезопасителните колани

Визуална проверка и/или като се използва електронният интерфейс

а)

Явно липсващ или неподходящ за превозното средство ограничител на натоварването.

 

X

 

б)

Системата показва неизправност чрез електронния интерфейс на превозното средство.

 

X

 

7.1.4.

Обтегач за обезопасителните колани

Визуална проверка и/или като се използва електронният интерфейс

а)

Явно липсващ или неподходящ за превозното средство обтегач.

 

X

 

б)

Системата показва неизправност чрез електронния интерфейс на превозното средство.

 

X

 

7.1.5.

Въздушна възглавница

Визуална проверка и/или като се използва електронният интерфейс

а)

Явно липсващи или неподходящи за превозното средство въздушни възглавници.

 

X

 

б)

Системата показва неизправност чрез електронния интерфейс на превозното средство.

 

X

 

в)

Явно нефункционираща въздушна възглавница.

 

X

 

7.1.6.

Допълнителни предпазни системи

Визуална проверка на индикаторната лампа за неизправност и/или като се използва електронният интерфейс на превозното средство

а)

Индикаторната лампа на допълнителната предпазна система показва някаква неизправност.

 

X

 

б)

Системата показва неизправност чрез електронния интерфейс на превозното средство.

 

X

 

7.2.

Пожарогасител (X) 2

Визуална проверка

а)

Липсващ.

 

X

 

б)

Не е в съответствие с изискванията 1.

X

 

 

Ако се изисква (напр. в таксита, автобуси за градски и междуградски транспорт, и т.н.).

X

7.3.

Ключалки и устройство против кражба

Визуална проверка и проверка на функционирането

а)

Устройството не функционира, за да предотврати привеждането в движение на превозното средство.

X

 

 

б)

Наличие на дефект.

 

X

 

Нежелано заключване или блокиране.

X

7.4.

Предупредителен триъгълник (ако се изисква) (X) 2

Визуална проверка

а)

Липсващ или некомплектован.

X

 

 

б)

Не е в съответствие с изискванията 1.

X

 

 

7.5.

Аптечка (ако се изисква) (X) 2

Визуална проверка

Липсваща, некомплектована или не е в съответствие с изискванията 1.

X

 

 

7.6.

Фиксиращи клинове (трупчета) за колелата (ако се изискват) (X) 2

Визуална проверка

Липсват или не са в добро състояние, с недостатъчна стабилност или размери.

 

X

 

7.7.

Звуково предупредително устройство

Визуална проверка и проверка на функционирането

а)

Не функционира правилно.

X

 

 

Не функционира изобщо.

 

X

б)

Ненадежден орган за управление.

X

 

 

в)

Не е в съответствие с изискванията 1.

X

 

 

Има вероятност издаваният звук да бъде сбъркан с акустичните сигнали от крайните устройства на системата за ранно предупреждение и оповестяване.

 

X

7.8.

Устройство за измерване на скоростта (скоростомер)

Визуална проверка или проверка на функционирането по време на изпитване на пътя или чрез електронни средства

а)

Не е монтиран в съответствие с изискванията 1.

X

 

 

Липсва (при положение че се изисква).

 

X

б)

Функционирането е нарушено.

X

 

 

Не функционира изобщо.

 

X

в)

Не е възможно достатъчно осветяване.

X

 

 

Не може да бъде осветен изобщо.

X

7.9.

Тахограф (ако е монтиран/ако се изисква)

Визуална проверка

а)

Не е монтиран в съответствие с изискванията 1.

 

X

 

б)

Не функционира.

 

X

 

в)

Повредени или липсващи пломби.

 

X

 

г)

Липсваща, нечетлива или неактуална монтажна табела.

 

X

 

д)

Явно вмешателство или манипулация.

 

X

 

е)

Размерът на гумите е несъвместим с параметри на калибриране.

 

X

 

7.10.

Устройство за ограничаване на скоростта (ако е монтирано/ако се изисква)

(+(О)

Визуална проверка и проверка на функционирането, ако е на разположение съответно оборудване

а)

Не е монтирано в съответствие с изискванията 1.

 

X

 

б)

Явно не функционира.

 

X

 

в)

Неправилно зададена скорост (ако е проверена).

 

X

 

г)

Повредени или липсващи пломби.

 

X

 

д)

Липсваща или нечетлива калибровъчна табелка.

 

X

 

е)

Размерът на гумите е несъвместим с параметрите на калибриране.

 

X

 

7.11.

Километропоказател, ако има такъв (X) 2

Визуална проверка и/или като се използва електронният интерфейс

а)

Явно манипулиран (измама) с цел намаляване или невярно представяне на записаното разстояние на превозното средство.

 

X

 

б)

Явно не функционира.

 

X

 

7.12.

Електроненкон-трол на стабилността (ESC), ако е монтиран/ако се изисква (X) 2

Визуална проверка и/или като се използва електронният интерфейс

а)

Липсващи или повредени датчици за оборотите на колелата.

 

X

 

б)

Повредени електрически връзки.

 

X

 

в)

Липсващи или повредени други елементи.

 

X

 

г)

Повреден или нефункциониращ нормално превключвате.

 

X

 

д)

Индикаторната лампа на ESC системата показва някаква неизправност.

 

X

 

е)

Системата показва неизправност чрез електронния интерфейс на превозното средство.

 

X

 

8.   

ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

8.1.   

Шум

8.1.1

Система за потискане на шума

+(О)

Субективна оценка (освен ако проверяващият сметне, че нивото на шума може да е на границата на допустимото — в този случай може да бъде проведено измерване на шума от стационарно превозно средство, като се използва шумомер)

а)

Нивото на шума превишава допустимото съгласно изискванията 1.

 

X

 

б)

Част от системата за потискане на шума е хлабава, повредена, неправилно монтирана, липсваща или явно изменена по начин, който би оказал неблагоприятно въздействие върху нивото на шума.

 

X

 

Много сериозен риск да падне.

X

8.2.   

Емисии от отработили газове

8.2.1   

Емисии от двигатели с положително електрическо запалване (бензинови)

8.2.1.1.

Оборудване за контрол на емисиите на отработили газове

Визуална проверка

а)

Монтираното от производителя оборудване за контрол на емисиите липсва или явно е дефектно.

 

X

 

б)

Изпускания, които биха повлияли значително върху измерванията на емисиите.

 

X

 

в)

Индикаторната лампа за неизправност не следва правилната последователност.

 

X

 

8.2.1.2.

Емисии на газове

(О)

За превозни средства до екологични категории Евро 5 и Евро V (7):

измерване с газоанализатор за отработили газове в съответствие с изискванията 1 или прочитане на данните от СБД. Проверката на емисиите от ауспуха е стандартният метод на оценка на емисиите на отработили газове. Въз основа на оценка на еквивалентността и отчитайки съответното законодателство за одобрение на типа, държавите членки могат да разрешат използването на СБД в съответствие с препоръките на производителя и останалите изисквания.

За превозни средства от екологични категории Евро 6 и Евро VI (8):

измерване с газоанализатор за отработили газове в съответствие с изискванията 1 или прочитане на данните от СБД в съответствие с препоръките на производителя и останалите изисквания 1.

Измерванията не са приложими за двутактови двигатели.

Друга алтернатива е измерването чрез телеметрично оборудване, като резултатите са потвърдени чрез стандартни методи за проверка.

а)

Или емисиите на газове превишават специфичното равнище, посочено от производителя.

 

X

 

б)

Или, ако липсва такава информация, емисиите на CO превишават

i)

за превозни средства без усъвършенствана система за контрол на емисиите,

4,5 %, или

3,5 %

според датата на първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация, както е посочено в изискванията 1;

ii)

за превозни средства с усъвършенствана система за контрол на емисиите,

при работа на двигателя на празен ход: 0,5 %,

при работа на двигателя на празен ход с високи обороти: 0,3 %,

или

при работа на двигателя на празен ход: 0,3 % (7),

при работа на двигателя на празен ход с високи обороти: 0,2 %,

според датата на първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация, както е посочено в изискванията 1.

 

X

 

в)

Ламбда е извън диапазона 1 ± 0,03 или не е в съответствие със спецификацията на производителя.

 

X

 

г)

Показанието на бордовата диагностика сочи значителна неизправност.

 

X

 

д)

Телеметричното измерване показва значително несъответствие.

 

X

 

8.2.2.   

Емисии от двигатели със запалване чрез сгъстяване

8.2.2.1.

Оборудване за контрол на емисиите на отработили газове

Визуална проверка

а)

Монтираното от производителя оборудване за контрол на емисиите липсва или явно е дефектно.

 

X

 

б)

Изпускания, които биха повлияли значително върху измерванията на емисиите.

 

X

 

в)

Индикаторната лампа за неизправност не следва правилната последователност.

 

X

 

г)

Недостатъчен реактив, ако е приложимо.

 

X

 

8.2.2.2.

Димност

Превозни средства, регистрирани или въведени в експлоатация преди 1 януари 1980 г., са освободени от това изискване

За превозни средства до екологични категории Евро 5 и Евро V (7):

измерване на димността на отработилите газове в режим на свободно ускоряване (ненатоварен двигател, от обороти на празен ход до обороти на прекратяване на подаването на гориво) със скоростен лост в неутрално положение и включен съединител или прочитане на данните от СБД. Проверката на емисиите от ауспуха е стандартният метод на оценка на емисиите на отработили газове. Въз основа на оценка на еквивалентността държавите членки могат да разрешат използването на СБД в съответствие с препоръките на производителя и останалите изисквания.

За превозни средства до екологични категории Евро 6 и Евро VI (9):

измерване на димността на отработилите газове в режим на свободно ускоряване (ненатоварен двигател, от обороти на празен ход до обороти на прекратяване на подаването на гориво) със скоростен лост в неутрално положение и включен съединител или прочитане на данните от СБД в съответствие с препоръките на производителя и останалите изисквания 1.

а)

За превозните средства с първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация след датата, посочена в изискванията 1,

 

 

 

димността превишава равнището, посочено върху табелката със спецификациите на превозното средство от производителя.

 

X

 

Привеждане на превозното средство към работна температура:

1.

Проверката на превозните средства може да бъде извършена без предварително привеждане към работна температура, въпреки че по съображения за безопасност трябва да се провери дали двигателят е горещ и е в задоволително състояние от механична гледна точка.

б)

Когато липсва такава информация или изискванията 1 не позволяват използването на сравнителни стойности,

за двигатели с атмосферно пълнене: 2,5 m–1,

за двигатели с турбокомпресор: 3,0 m–1,

или за превозните средства, посочени в изискванията 1 или с първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация след датата, посочена в изискванията 1

 

1,5 m–1  (10)

или

 

0,7 m–1  (11)

 

X

 

2.

Изисквания за привеждане към работна температура:

i)

двигателят трябва да е напълно загрял: например, температурата на маслото на двигателя, измерена посредством сонда в тръбата за контролиране на нивото на маслото, трябва да е най-малко 80 °C или да съответства на нормалната температура на работа, ако тя е по-ниска, или пък температурата на блока на двигателя, измерена според нивото на инфрачервеното излъчване, трябва да достигне поне еквивалентна стойност. Ако поради конфигурацията на превозното средство не е практично да се извършат тези измервания, нормалната температура на работа на двигателя може да бъде установена по друг начин — например въз основа на работата на вентилатора за охлаждане на двигателя.

ii)

Изпускателната система се прочиства чрез най-малко три цикъла на свободно ускоряване или по равностоен метод.

 

 

X

 

Процедура на изпитване:

1.

Двигателят и турбокомпресорът, ако има такъв, трябва да работят на празен ход преди началото на всеки цикъл на свободно ускоряване. За двигателите на тежкотоварните дизелови автомобили това означава, че трябва да се изчака най-малко 10 секунди след отпускането на газта.

2.

В началото на всеки цикъл на свободно ускоряване педалът на газта трябва напълно да се натисне бързо и плавно (за по-малко от една секунда), но не и прекалено рязко, така че да се постигне максимален дебит на горивонагнетателната помпа.

3.

По време на всеки цикъл на свободно ускоряване двигателят трябва да достигне до оборотите, при които се прекратява подаването на гориво, или — за превозни средства с автоматична скоростна кутия — до оборотите, определени от производителя, или ако те не са известни, две трети от оборотите, при които се прекратява подаването на гориво, преди педалът на газта да бъде отпуснат. Това би могло да се провери, като например се наблюдават оборотите на двигателя или като се остави да изтече достатъчно време между момента, в който се натиска педалът на газта, и момента на неговото отпускане; това време следва да е поне две секунди за превозните средства от категории M2, M3, N2 и N3.

4.

Превозните средства се обявяват за неизправни само ако средноаритметичната от измерените стойности поне за трите последни цикъла на свободно ускоряване надвишава пределната допустима стойност. Тя може да се изчисли, като не се вземат предвид наблюдаваните стойности, които се отклоняват значително от измерената средна стойност, или да се получи по друг статистически метод, при който се отчита разсейването на измерените стойности. Държавите членки могат да ограничат броя на циклите, включени в проверката.

5.

За да се избегнат ненужните проверки, държавите членки могат да обявяват за неизправни превозните средства, за които измерените стойности значително превишават пределно допустимите, след по-малко от три цикъла на свободно ускоряване или след циклите на прочистване. Също за избягване на ненужни проверки държавите членки могат да обявяват за изправни превозните средства, за които измерените стойности са значително по-ниски от пределно допустимите, след по-малко от три цикъла на свободно ускоряване или след циклите на прочистване.

Друга алтернатива е измерването чрез телеметрично оборудване, като резултатите са потвърдени чрез стандартни методи за проверка.

в)

Телеметричното измерване показва значително несъответствие.

 

X

 

8.4.   

Други елементи, свързани с околната среда

8.4.1.

Изтичане на течности

 

Прекомерно изтичане на течност, различна от вода, което е вероятно да навреди на околната среда или да породи риск за безопасността на други участници в движението.

 

X

 

Постоянно се образуват капки, което представлява много сериозен риск.

X

9.   

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИИ M2 И M3, ПРЕВОЗВАЩИ ПЪТНИЦИ

9.1.   

Врати

9.1.1.

Входни и изходни врати

Визуална проверка и проверка на функционирането

а)

Неправилно функциониране.

 

X

 

б)

Влошено състояние.

X

 

 

Има вероятност да причинят наранявания.

X

в)

Неизправно аварийно управление.

 

X

 

г)

Неизправно дистанционно управление на врати или неизправни предупредителни устройства.

 

X

 

9.1.2.

Аварийни изходи

Визуална проверка и проверка на функционирането (ако е необходима)

а)

Неправилно функциониране.

 

X

 

б)

Нечетливи обозначения за аварийните изходи.

X

 

 

Липсващи обозначения за аварийните изходи.

X

в)

Липсва чукче за счупване на стъклото.

X

 

 

г)

Блокиран достъп.

 

X

 

9.2.

Система срещу изпотяване на стъклата и срещу обледеняване (X) 2

Визуална проверка и проверка на функционирането

а)

Не функционира нормално.

X

 

 

Засяга безопасната експлоатация на превозното средство.

X

б)

Емисия на токсични или отработили газове в кабината на водача или в купето за пътници.

 

X

 

Заплаха за здравето на лицата в превозното средство.

X

в)

Системата срещу обледеняване е неизправна (ако е задължителна).

 

X

 

9.3.

Вентилационна и отоплителна система (X) 2

Визуална проверка и проверка на функционирането

а)

Неправилно функциониране.

X

 

 

Опасност за здравето на лицата в превозното средство.

X

б)

Емисия на токсични или отработили газове в кабината на водача или в купето за пътници.

 

X

 

Заплаха за здравето на лицата в превозното средство.

X

9.4.   

Седалки

9.4.1.

Седалки за пътници (включително седалки за придружаващ персонал и системи за обезопасяване на деца, когато е приложимо)

Визуална проверка.

Сгъваемите седалки не функционират автоматично (ако са позволени).

X

 

 

Блокират авариен изход.

X

9.4.2.

Седалка на водача (допълнителни изисквания)

Визуална проверка

а)

Неизправни специални устройства, като например екран срещу заслепяване.

X

 

 

Полезрението е нарушено.

X

б)

Защитата на водача не е надеждна.

X

 

 

Може да причини нараняване.

X

9.5.

Вътрешно осветление и устройства за показване на местоназначението (X) 2

Визуална проверка и проверка на функционирането

Устройството е неизправно.

X

 

 

Не функционира изобщо.

X

9.6.

Проходи, пространство за правостоящи пътници

Визуална проверка

а)

Несигурен под.

 

X

 

Засегната е стабилността

X

б)

Неизправни релси или дръжки за хващане.

X

 

 

Ненадеждни или неизползваеми.

X

9.7.

Стълби и стъпала

Визуална проверка и проверка на функционирането (ако е необходима)

а)

Влошено състояние.

X

 

 

Повредени.

X

 

Засегната е стабилността.

 

X

б)

Прибиращите се стъпала не функционират правилно.

 

X

 

9.8.

Система за комуникация с пътниците (X) 2

Визуална проверка и проверка на функционирането

Неизправна система.

X

 

 

Не функционира изобщо.

X

9.9.

Надписи (X) 2

Визуална проверка

а)

Липсващ, грешен или нечетлив надпис.

X

 

 

Невярна информация.

X

9.10.   

Изисквания относно превоза на деца (X) 2

9.10.1.

Врати

Визуална проверка

Защитата на вратите не е в съответствие с изискванията 1 за тази форма на превоз.

 

X

 

9.10.2.

Сигнално и специално оборудване

Визуална проверка

Липсва сигнално или специално оборудване.

X

 

 

9.11.   

Изисквания относно превоза на лица с намалена подвижност (X) 2

9.11.1.

Врати, рампи и подемници

Визуална проверка и проверка на функционирането

а)

Неправилно функциониране.

X

 

 

Засегнато е безопасното функциониране.

X

б)

Влошено състояние.

X

 

 

Засегната е стабилността; може да причини нараняване.

X

в)

Неизправен(неизправни) орган(и) за управление.

X

 

 

Засегнато е безопасното функциониране

X

г)

Неизправно(и) предупредително(и) устройство(а).

X

 

 

Не функционира(т) изобщо.

X

9.11.2.

Система за обездвижване на инвалидните колички

Визуална проверка и проверка на функционирането, ако е необходима.

а)

Неправилно функциониране.

X

 

 

Засегнато е безопасното функциониране

X

б)

Влошено състояние.

X

 

 

Засегната е стабилността; може да причини нараняване.

X

в)

Неизправен(неизправни) орган(и) за управление.

X

 

 

Засегнато е безопасното функциониране.

X

9.11.3.

Сигнално и специално оборудване

Визуална проверка.

Липсва сигнално или специално оборудване.

 

X

 


(1)  Процентната ефективност на спирачките се изчислява, като се раздели цялата спирачна сила, постигната при прилагане на спирачката от теглото на превозното средство, или в случай на полуремарке — сумата на натоварванията на осите, и после резултатът се умножи по 100.

(2)  Категории превозни средства, които попадат извън обхвата на настоящата директива, са включени като насоки.

(3)  48 % за превозни средства, които не са снабдени с ABS или тип, одобрен преди 1 октомври 1991 г.

(4)  45 % за превозни средства, регистрирани след 1988 г. или от датата, посочена в изискванията — взема се по-късната дата.

(5)  43 % за полуремаркета и ремаркета с тегличи, регистрирани след 1988 г., или от датата, посочена в изискванията — взема се по-късната дата.

(6)  2,2 m/s2 за превозни средства от категории N1, N2 и N3.

(7)  С получено одобрение на типа в съответствие с Директива 70/220/ЕИО, приложение I, таблица 1 (Евро 5) към Регламент (ЕО) № 715/2007, Директива 88/77/ЕИО и Директива 2005/55/ЕО.

(8)  С получено одобрение на типа в съответствие с приложение I, таблица 2 (Евро 6) към Регламент (ЕО) № 715/2007 и Регламент (ЕО) № 595/2009 (Евро VI).

(9)  Одобрено за съответния тип в съответствие с Директива 70/220/ЕИО, таблица 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007 (Евро 5), Директива 88/77/ЕИО и Директива 2005/55/ЕО.

(10)  Одобрено за съответния тип в съответствие с пределно допустимите стойности в ред Б, раздел 5.3.1.4. от приложение I към Директива 70/220/ЕИО; ред Б1, Б2 или В, раздел 6.2.1 от приложение I към Директива 88/77/ЕИО, или за превозни средства, първоначално регистрирани или въведени в експлоатация след 1 юли 2008 г.

(11)  С получено одобрение на типа в съответствие с приложение I, таблица 2 (Евро 6) към Регламент (ЕО) № 715/2007. С получено одобрение на типа в съответствие с регламент (ЕО) № 595/2009 (Евро VI).

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1

Под „изисквания“ се имат предвид изискванията за одобрение на типа към датата на одобрението, на първоначалната регистрация или на първоначалното въвеждане в експлоатация, както и задълженията за модернизиране или националното законодателство на държавата на регистрация. Тези причини за неизправност са приложими единствено когато е проверено съответствието с изискванията.

2

(X) указва елементи, които са свързани със състоянието на превозното средство и неговата годност за използване на пътя, но не са считани за съществени при преглед за проверка на техническата изправност.

3

Небезопасно изменение на елемент означава изменение, водещо до намалена безопасност на движение на превозното средство по пътищата или оказващо непропорционално неблагоприятно въздействие върху околната среда.

E

За изпитването на посочения елемент е необходимо оборудване.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

I.   Принципи на обезопасяването на товара

1.

Обезопасяването на товара трябва да издържа на следните сили, произтичащи от ускоряванията/забавянията на превозното средство:

в посока на движението: 0,8 пъти теглото на товара,

в странична (напречна) посока: 0,5 пъти теглото на товара,

в посока срещу движението: 0,5 пъти теглото на товара

и като цяло трябва да предпазва от накланяне или преобръщане на товара.

2.

При разпределението на товара се отчитат максимално разрешените натоварвания на оси, както и необходимите минимални натоварвания на оси в границите на максимално разрешената маса на превозното средство в съответствие с правните разпоредби относно масата и размерите на превозните средства.

3.

При обезопасяването на товара се отчитат следните приложими изисквания относно здравината на някои компоненти на превозните средства, като предната преграда на товарната платформа, страничните капаци, накрайниците, междинните прегради или точки на привързване, когато тези елементи се използват за обезопасяване на товара.

4.

За обезопасяването на товар може да бъде използван един или повече или комбинация от следните методи на задържане:

заключване,

застопоряване (локално/цялостно),

пряко привързване,

горно привързване.

5.

Приложими стандарти:

Стандарт

Относно

EN 12195-1

Изчисляване на силите, упражнявани от привързването

EN 12640

Точки на привързване

EN 12642

Якост на основната структура на превозното средство

EN 12195-2

Привързване с мрежа от изкуствени нишки

EN 12195-3

Привързване с вериги

EN 12195-4

Привързване със стоманено-жични въжета

ISO 1161, ISO 1496

ISO контейнер

EN 283

Подвижни тела

EN 12641

Непромокаеми брезенти

EUMOS 40511

Стълбове — междинни прегради

EUMOS 40509

Опаковане при транспорт

II.   Проверка на обезопасяването на товара

1.   Класификация на неизправностите

Неизправностите се класифицират в една от следните групи неизправности:

Незначителна неизправност: незначителна неизправност е налице, когато товарът е бил правилно обезопасен, но може да е целесъобразно да се дадат съвети за безопасност.

Значителна неизправност: значителна неизправност е налице, когато товарът не е бил достатъчно обезопасен и е възможно значително изместване или преобръщане на товара или части от него.

Опасна неизправност: опасна неизправност е налице, когато безопасността на движението е пряко застрашена поради риск от загуба на товар или части от него или опасност, произтичаща пряко от товара, или непосредствена заплаха за хора.

Когато са налице няколко неизправности, превозът се класифицира в групата на най-високата неизправност. В случай на няколко неизправности, ако може да се очаква, че въздействията на отделните неизправности се засилват взаимно при комбинацията им, превозът се класифицира в следващата по-висока група неизправности.

2.   Методи за извършване на проверка

Методът на проверка е визуална оценка на правилното използване на подходящи мерки в необходимото количество за обезопасяване на товара и/или измерване на силите на напрежение, изчисляване на ефикасността на обезопасяването и проверка на сертификати, когато е целесъобразно.

3.   Оценка на неизправностите

В таблица 1 са посочени правилата, които могат да се прилагат при проверка на обезопасяването на товара, за да се определи дали условията на превоз са приемливи.

Категоризацията на неизправностите се определя на базата на класификациите, посочени в раздел 1 от настоящата глава, за всеки отделен случай.

Посочените в таблица 1 стойности имат примерен характер и следва да се разглеждат като насоки за определяне на категорията на дадена неизправност в контекста на специфичните обстоятелства, в зависимост по-специално от естеството на товара, както преценката на проверяващия.

При превоз, попадащ в обхвата на Директива 95/50/ЕО на Съвета (1), може да са валидни по-специфични изисквания.

Таблица 1

Елемент

Неизправности

Оценка на неизправностите

 

Незначителна

Значителна

Опасна

А

Опаковката не позволява подходящо обезопасяване на товара

По преценка на проверяващия

Б

Една или повече единици товар не са правилно поставени

По преценка на проверяващия

В

Превозното средство не е подходящо за натоварения товар (неизправност, различна от посочените в точка 10)

По преценка на проверяващия

Г

Очевидни дефекти в надстройката на превозното средство (неизправност, различна от посочените в точка 10)

По преценка на проверяващия

10

Пригодност на превозното средство

10.1

Предна стена (ако се използва за обезопасяване на товара)

10.1.1

Отслабващи частите щети от ръжда или деформации

 

x

 

Пукнатата част застрашава целостта на товарното отделение

 

x

10.1.2

Недостатъчна здравина (сертификат или етикет, ако е приложимо)

 

x

 

Недостатъчна височина по отношение на превозвания товар

 

x

10.2.

Странични стени (ако се използват за обезопасяване на товара)

10.2.1.

Щети от ръжда, отслабващи частите, деформации, неудовлетворително състояние на панти и брави

 

x

 

Частта е пукната; липсващи или нефункциониращи панти или брави

 

x

10.2.2.

Недостатъчна якост на подпорите (сертификат или етикет, ако е приложимо)

 

x

 

Недостатъчна височина по отношение на превозвания товар

 

x

10.2.3.

Недобро състояние на гредите на страничните стени

 

x

 

Частта е пукната

 

x

10.3.

Задна стена (ако се използва за обезопасяване на товара)

10.3.1.

Щети от ръжда, отслабващи частите, деформации, неудовлетворително състояние на панти и брави

 

x

 

Частта е пукната; липсващи или нефункциониращи панти или брави.

 

x

10.3.2.

Недостатъчна здравина (сертификат или етикет, ако е приложимо)

 

x

 

Недостатъчна височина по отношение на превозвания товар

 

x

10.4.

Междинни прегради (ако се използват за обезопасяване на товара)

10.4.1.

Щети от ръжда, отслабващи частите, деформации или недостатъчно прикрепване към превозното средство

 

x

 

Частта е пукната; прикрепването към превозното средство е нестабилно

 

x

10.4.2.

Недостатъчна здравина или неподходяща конструкция

 

x

 

Недостатъчна височина по отношение на превозвания товар

 

x

10.5.

Точки на привързване (ако се използват за обезопасяване на товара)

10.5.1.

Недобро състояние или неподходяща конструкция

 

x

 

Неспособни да поемат силите, упражнявани от привързването

 

x

10.5.2

Недостатъчен брой

 

x

 

Недостатъчен брой за поемане на натиска, упражняван от въжетата

 

x

10.6.

Изисквани специални структури (ако се използват за обезопасяване на товара)

10.6.1.

Недобро състояние, повреда

 

x

 

Частта е пукната; не е в състояние да поеме силите на задържане

 

x

10.6.2.

Неподходяща за превозвания товар

 

x

 

Липсва

 

x

10.7.

Под (ако се използва за обезопасяване на товара)

10.7.1.

Недобро състояние, повреда

 

x

 

Частта е пукната; неспособна да носи товар

 

x

10.7.2.

Недостатъчно максимално допустимо натоварване

 

x

 

Неспособен да носи товар

 

x

20

Методи на задържане

20.1.

Заключване, застопоряване и пряко привързване

20.1.1

Пряко закрепване на товара (застопоряване)

20.1.1.1

Разстоянието напред до предната стена е прекалено голямо, ако се използва за пряко обезопасяване на товара

 

x

 

Повече от 15 см и опасност от проникване през стената

 

x

20.1.1.2.

Страничното разстояние до страничната стена е прекалено голямо, ако се използва за пряко обезопасяване на товара

 

x

 

Повече от 15 см и опасност от проникване през стената

 

x

20.1.1.3.

Разстоянието назад до задната стена е прекалено голямо, ако се използва за пряко обезопасяване на товара

 

x

 

Повече от 15 см и опасност от проникване през стената

 

x

20.1.2.

Устройствата за закрепване като шини за привързване, застопоряващи греди, летви и клинове отпред, отстрани и отзад

20.1.2.1.

Неправилно прикрепване към превозното средство

x

 

 

Недостатъчно прикрепване

x

 

Не е в състояние да поеме силите на задържане, хлабаво

 

x

20.1.2.2.

Обезопасяването е неправилно

x

 

 

Недостатъчно обезопасяване

x

 

Напълно нефункциониращо

 

x

20.1.2.3.

Недостатъчно подходящо осигурително оборудване

 

x

 

Напълно неподходящо осигурително оборудване

 

x

20.1.2.4.

Избраният метод за обезопасяване на опаковката не е оптимален

 

x

 

Избраният метод е напълно неподходящ

 

x

20.1.3

Пряко обезопасяване с мрежи и платнища

20.1.3.1.

Състояние на мрежите и платнищата (етикетът липсва/повреден е, но устройството е все още в добро състояние)

x

 

 

Устройствата за задържане на товара са повредени

x

 

Устройствата за задържане на товара са сериозно повредени и вече са неподходящи за използване

 

x

20.1.3.2.

Недостатъчна здравина на мрежите и платнищата

 

x

 

Способността за поемане е по-малка от 2/3 от необходимите сили на задържане

 

x

20.1.3.3.

Недостатъчно закрепване на мрежите и платнищата

 

x

 

Закрепването е по-малко от 2/3 от необходимите сили на задържане

 

x

20.1.3.4.

Мрежите и платнищата не са достатъчно подходящи за обезопасяване на товара

 

x

 

Напълно неподходящи

 

x

20.1.4.

Отделяне и уплътняване на товарните модули или на пространствата на отстояние

20.1.4.1.

Непригодност на елементите за отделяне и уплътняване

 

x

 

Прекомерно отделяне на пространствата на отстояние

 

x

20.1.5.

Пряко закрепване (хоризонтално, напречно, диагонално, с ремък или пружини)

20.1.5.1.

Изискваната здравина на обезопасяване е неподходяща

 

x

 

Под 2/3 от изискваната здравина

 

x

20.2.

Обезопасяване чрез фрикционен заключващ механизъм

20.2.1.

Постигане на изискваната здравина на обезопасяване

20.2.1.1.

Изискваната здравина на обезопасяване е неподходяща

 

x

 

Под 2/3 от изискваната здравина

 

x

20.3.

Използвани устройства за задържане на товара

20.3.1

Непригодност на устройствата за задържане на товара

 

x

 

Напълно неподходящо устройство

 

x

20.3.2.

Етикетът, удостоверяващ пригодността на колана, липсва или е повреден, но устройството функционира нормално

x

 

 

Етикетът, удостоверяващ пригодността на колана, липсва или е повреден, устройството показва значително влошено функциониране

x

20.3.3.

Устройствата за задържане на товара са повредени

 

x

 

Устройствата за задържане на товара са сериозно повредени и вече са неподходящи за използване

 

x

20.3.4.

Неправилно използвани лебедки за привързване

 

x

 

Дефектни лебедки за привързване

 

x

20.3.5.

Неправилно използване на задържането на товара (напр. липса на ъглови обезопасители)

 

x

 

Използване на дефектни устройства за задържане на товара (напр. възли)

 

x

20.3.6.

Прикрепянето на устройствата за задържане на товара е неправилно

 

x

 

Под 2/3 от изискваната здравина

 

x

20.4.

Допълнително оборудване (напр. подложки против приплъзване, ъглови обезопасители, плъзгащи се ъглови обезопасители)

20.4.1.

Използвано неподходящо оборудване

x

 

 

Използвано погрешно или дефектно оборудване

x

 

Използваното оборудване е напълно неподходящо

 

x

20.5.

Превоз на насипен материал, лек и несвързан материал

20.5.1.

Насипният материал бива отвяван при използването на превозното средство на пътя, което може да наруши трафика

 

x

 

Създава опасност за трафика

 

x

20.5.2.

Насипният товар не е подходящо обезопасен

 

x

 

Загубата на товар създава опасност за трафика

 

x

20.5.3.

Липса на покривало за леки товари

 

x

 

Загубата на товар създава опасност за трафика

 

x

20.6.

Превоз на обла дървесина

20.6.1.

Превозваният материал (трупи) отчасти разхлабен

 

 

x

20.6.2.

Здравината на прикрепване на товарния модул не е подходяща

 

x

 

Под 2/3 от изискваната здравина

 

x

30

Товарът е изцяло неосигурен

 

 

x


(1)  Директива 95/50/ЕО на Съвета от 6 октомври 1995 г. относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари (ОВ L 249, 17.10.1995 г., стр. 35).


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ V

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА КОМИСИЯТА

Стандартният формуляр се съставя в компютърно обработваем формат и се предава по електронен път с използване на стандартен служебен софтуер.

Всяка държава членка представя: