29.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 96/149


ДИРЕКТИВА 2014/32/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 26 февруари 2014 година

за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на средства за измерване (преработен текст)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2004/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно измервателните уреди (3) е била няколкократно съществено изменяна (4). Тъй като трябва да се внесат по-нататъшни изменения и с оглед постигане на яснота, посочената директива следва да бъде преработена.

(2)

С Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти (5) се определят правилата за акредитацията на органите за оценяване на съответствието, предвижда се рамка за надзора на пазара на продукти и контрола върху продуктите от трети държави и се установяват основните принципи относно маркировката „СЕ“.

(3)

В Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти (6) се установяват общи принципи и референтни разпоредби, предназначени да се прилагат в секторното законодателство, с цел да се създаде съгласувана основа за преразглеждане или преработване на това законодателство. Директива 2004/22/ЕО следва да бъде съобразена с посоченото решение.

(4)

Настоящата директива обхваща средствата за измерване, които са нови за пазара на Съюза, при пускането им на пазара; тоест това са или нови средства за измерване, произведени от производител, установен в Съюза, или средства за измерване, внесени от трета държава, независимо дали нови, или втора употреба.

(5)

Точни и проследими средства за измерване могат да се използват за различни дейности, свързани с измервания. Тези дейности, които отговарят на нуждите на обществения интерес, общественото здраве, реда и безопасността, опазването на околната среда и защитата на потребителя, за облагане с данъци и мита и за честна търговия, които пряко или косвено засягат ежедневния живот на гражданите по много начини, може да изискват използването на средства за измерване, преминали законов контрол.

(6)

Настоящата директива се прилага за всички начини на доставка, включително за продажбите от разстояние.

(7)

Законовият метрологичен контрол не следва да създава пречки за свободното движение на средствата за измерване. Приложимите разпоредби следва да са еднакви във всички държави членки, а доказателството за съответствие следва да е прието в целия Съюз.

(8)

Законовият метрологичен контрол изисква съответствие с определени функционални изисквания. Функционалните изисквания, на които средствата за измерване трябва да отговарят, следва да осигуряват високо ниво на защита. Оценяването на съответствието следва да осигурява високо ниво на доверие.

(9)

Държавите членки следва по принцип да предписват законов метрологичен контрол. Когато е предписан законов метрологичен контрол, следва да се използват единствено средства за измерване, които отговарят на общите функционални изисквания.

(10)

Принципът за възможност за избор, въведен с Директива 2004/22/ЕО, дава възможност на държавите членки да упражняват правото си да решават дали да предписват употребата на средствата за измерване, попадащи в обхвата на настоящата директива.

(11)

Националните спецификации относно подходящи национални изисквания за употреба не следва да засягат разпоредбите на настоящата директива относно „пускането в действие“.

(12)

Работата на някои средства за измерване е особено чувствителна към околната среда, по-специално към електромагнитните условия на околната среда. Устойчивостта на средствата за измерване на електромагнитни смущения следва да съставлява неразделна част от настоящата директива и поради това изискванията за устойчивост, посочени в Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (7), не следва да се прилагат.

(13)

За да се осигури свободното движение на средствата за измерване в Съюза, държавите членки не следва да възпрепятстват пускането на пазара и/или пускането в действие на средства за измерване, върху които са нанесени маркировката „CE“ и допълнителната метрологична маркировка в съответствие с разпоредбите на настоящата директива.

(14)

Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки да предотвратят пускането на пазара и/или пускането в действие на средства за измерване, които не отговарят на изискванията. Следователно, за да се гарантира постигането на тази цел навсякъде в Съюза, е необходимо подходящо сътрудничество между компетентните органи на държавите членки.

(15)

Икономическите оператори следва да отговарят за съответствието на средствата за измерване с настоящата директива в зависимост от съответната си роля във веригата на доставка, за да се осигури високо ниво на защита на аспектите на обществения интерес, попадащи в обхвата на настоящата директива, и да се гарантира също така лоялна конкуренция на пазара на Съюза.

(16)

Всички икономически оператори, които вземат участие във веригата на доставка и дистрибуция, следва да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че предоставят на пазара само средства за измерване, които са в съответствие с настоящата директива. Необходимо е да се предвиди ясно и пропорционално разпределение на задълженията, което отговаря на ролята на всеки икономически оператор във веригата на доставка и дистрибуция.

(17)

С цел да се улесни комуникацията между икономическите оператори, органите за надзор на пазара и потребителите, държавите членки следва да насърчават икономическите оператори да включват адрес на интернет страница в допълнение към пощенския адрес.

(18)

Производителят, който разполага със задълбочени познания за процеса на проектиране и производство, е в най-добра позиция да проведе процедурата за оценяване на съответствието. Поради това оценяването на съответствието следва да остане задължение единствено и само на производителя.

(19)

Необходимо е да се гарантира, че средствата за измерване от трети държави, въвеждани на пазара на Съюза, са в съответствие с настоящата директива, и по-специално, че производителите са извършили подходящите процедури за оценяване на съответствието по отношение на тези средства за измерване. Поради това следва да се предвиди, че вносителите се уверяват, че средствата за измерване, които пускат на пазара, отговарят на изискванията на настоящата директива и че не пускат на пазара средства за измерване, които не отговарят на тези изисквания или представляват риск. Следва също така да се предвиди, че вносителите се уверяват, че процедурите за оценяване на съответствието са били проведени и че маркировката на средствата за измерване и документацията, изготвена от производителите, са на разположение за проверка от компетентните национални органи.

(20)

Когато пуска на пазара средство за измерване, всеки вносител следва да посочи върху средството за измерване своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с него. Следва да се предвидят изключения в случаи, в които размерът или естеството на средството за измерване не позволяват това. Това включва случаи, при които вносителят би трябвало да отвори опаковката, за да постави името си и адреса върху средството за измерване.

(21)

Дистрибуторът предоставя на пазара средство за измерване, след като то е било пуснато на пазара от производителя или вносителя. Дистрибуторът следва да действа с дължимата грижа, така че да гарантира, че неговите действия спрямо средството за измерване не се отразяват неблагоприятно на съответствието на това средство за измерване с настоящата директива.

(22)

Всеки икономически оператор, който пуска на пазара средство за измерване със своето име или търговска марка или изменя средство за измерване по начин, който може да засегне съответствието с настоящата директива, следва да бъде считан за производител и следва да поеме задълженията на производителя.

(23)

Тъй като дистрибуторите и вносителите са близо до пазара, те следва да бъдат включени в задачите по надзор на пазара, изпълнявани от компетентните национални органи, и следва да бъдат готови да участват активно, като предоставят на тези органи цялата необходима информация, свързана със съответното средство за измерване.

(24)

Осигуряването на проследимостта на средството за измерване по цялата верига на доставка спомага за опростяване на провеждането и повишаването на ефективността на надзора на пазара. Една ефикасна система за проследимост улеснява задачата на органите за надзор на пазара да проследят икономическите оператори, които са предоставили на пазара несъответстващи средства за измерване. Когато съхраняват информацията, изисквана съгласно настоящата директива за идентифициране на други икономически оператори, от икономическите оператори следва да не се изисква да актуализират тази информация по отношение на други икономически оператори, които са им доставили дадено средство за измерване или на които те са доставили средство за измерване.

(25)

Настоящата директива следва да се ограничи до определяне на съществените изисквания, които да не възпрепятстват техническия прогрес, за предпочитане — функционални изисквания. С цел улесняване оценяването на съответствието с тези изисквания е необходимо да се предвиди презумпция за съответствие на средствата за измерване, които отговарят на хармонизираните стандарти, приети съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация (8) с цел определяне на подробните технически спецификации по отношение на тези изисквания.

(26)

В Регламент (ЕС) № 1025/2012 се предвижда процедура за възражения срещу хармонизирани стандарти, когато тези стандарти не отговарят напълно на изискванията на настоящата директива.

(27)

Техническите и функционалните спецификации по международно договорени нормативни документи могат също така да съответстват, частично или напълно, на съществените изисквания, определени в настоящата директива. В тези случаи следва да бъде възможно тези международно договорени нормативни документи да се използват като алтернатива на използването на хармонизирани стандарти и при определени условия да пораждат презумпция за съответствие.

(28)

Съответствието със съществените изисквания, определени в настоящата директива, може също така да се осигурява от спецификации, които не са част от хармонизиран стандарт или международно договорен нормативен документ. Следователно използването на хармонизирани стандарти или на международно договорени нормативни документи не следва да е задължително.

(29)

За да се даде възможност на икономическите оператори да докажат, а на компетентните органи да гарантират, че предоставените на пазара средства за измерване отговарят на съществените изисквания, е необходимо да се предвидят процедури за оценяване на съответствието. С Решение № 768/2008/ЕО се определят модули за процедури за оценяване на съответствието, от най-малко ограничителната до процедурата с най-строги изисквания, съобразно степента на риска и необходимото ниво на безопасност. За да се осигури междусекторна последователност и да се избегнат ad hoc варианти, процедурите за оценяване на съответствието следва да бъдат избрани измежду тези модули. Необходимо е обаче тези модули да бъдат адаптирани, за да се отразят специфични аспекти на метрологичния контрол.

(30)

Оценяването на съответствието на възлите следва да се извършва в съответствие с настоящата директива. Ако възлите се предоставят на пазара отделно и независимо от дадено средство за измерване, тяхното оценяване на съответствието следва да става независимо от съответното средство за измерване

(31)

Равнището на техническите познания по отношение на технологията на измерване е обект на постоянно развитие, което може да доведе до промени в потребностите за оценяване на съответствието. Поради това за всяка категория средства за измерване и където е необходимо, категория възли, следва да е на разположение съответна процедура или избор между различни процедури с еднакво строги изисквания.

(32)

Производителите следва да изготвят ЕС декларация за съответствие, за да предоставят информацията, изисквана по настоящата директива, за съответствието на средството за измерване с настоящата директива и с друго съответно законодателство на Съюза за хармонизация.

(33)

За да се гарантира реален достъп до информация за целите на надзора на пазара, информацията, необходима за определяне на всички приложими актове на Съюза, следва да бъде налична в единна ЕС декларация за съответствие. За да се намали административната тежест за икономическите оператори, тази единна ЕС декларация за съответствие може да представлява досие, включващо съответните отделни ЕС декларации за съответствие.

(34)

Маркировката „CE“ и допълнителната метрологична маркировка, указващи съответствието на средството за измерване, са видимата последица от цял един процес, включващ оценяване на съответствието в широк смисъл. Основните принципи, уреждащи маркировката „СЕ“ и взаимовръзката ѝ с други маркировки, са установени в Регламент (ЕО) № 765/2008. Правилата за нанасяне на маркировката „СЕ“ и на допълнителната метрологична маркировка следва да бъдат определени в настоящата директива.

(35)

За да могат да се отчитат разликите в климатичните условия или различните нива на защита на потребителя, които може да се прилагат на национално ниво, е необходимо да се установят класове на условията на околна среда или на точност като съществени изисквания.

(36)

Някои процедури за оценяване на съответствието, установени в настоящата директива, изискват намесата на органи за оценяване на съответствието, които се нотифицират от държавите членки на Комисията.

(37)

Опитът показа, че критериите, установени в Директива 2004/22/ЕО, които трябва да бъдат изпълнени от органите за оценяване на съответствието, за да бъдат нотифицирани на Комисията, не са достатъчни, за да гарантират еднакво високи резултати от работата на нотифицираните органи в целия Съюз. От съществено значение е обаче нотифицираните органи да осъществяват функциите си на едно и също ниво и в условията на лоялна конкуренция. Това налага установяването на задължителни изисквания към органите за оценяване на съответствието, желаещи да бъдат нотифицирани с оглед извършване на услуги по оценяване на съответствието.

(38)

Ако орган за оценяване на съответствието докаже съответствие с критериите, установени в хармонизираните стандарти, следва да се счита, че той отговаря на съответните изисквания, определени в настоящата директива.

(39)

С цел осигуряване на сходно ниво на качеството при оценяването на съответствието на средствата за измерване е необходимо също така да се определят изискванията за нотифициращите органи и другите органи, участващи в оценката, нотифицирането и наблюдението на нотифицираните органи.

(40)

Системата, установена с настоящата директива, следва да се допълни със системата за акредитация, предвидена в Регламент (ЕО) № 765/2008. Тъй като акредитацията е важно средство за проверка на компетентността на органите за оценяване на съответствието, тя също следва да бъде използвана за целите на нотифицирането.

(41)

Прозрачната акредитация, предвидена в Регламент (ЕО) № 765/2008, осигуряваща необходимото ниво на доверие в сертификатите за съответствие, следва да се разглежда от националните органи на публичната власт в целия Съюз като предпочитано средство за доказване на техническата компетентност на органите за оценяване на съответствието. Въпреки това, националните органи могат да счетат, че притежават подходящите средства сами да извършват тази оценка. В такива случаи, с цел да се гарантира подходящото ниво на доверие в оценките, извършвани от други национални органи, те следва да предоставят на Комисията и на другите държави членки необходимите документи, доказващи съответствието на оценените органи за оценяване на съответствието с приложимите регулаторни изисквания.

(42)

Органите за оценяване на съответствието често възлагат части от своите дейности, свързани с оценяването на съответствието, на подизпълнители или използват свои поделения за тази цел. С цел запазване нивото на защита, изисквано за средствата за измерване, които се пускат на пазара, е от съществено значение подизпълнителите и поделенията, извършващи оценяване на съответствието, да отговарят на същите изисквания като нотифицираните органи във връзка с изпълнението на задачи по оценяване на съответствието. Следователно е важно оценката на компетентността и работата на органите, които ще бъдат нотифицирани, както и наблюдението на вече нотифицираните органи, да обхващат също и дейностите, извършвани от подизпълнители и поделения.

(43)

Необходимо е да се повишат ефикасността и прозрачността на процедурата по нотифициране и, по-специално, тя да бъде адаптирана към новите технологии, за да се даде възможност за нотифициране по електронен път.

(44)

Тъй като нотифицираните органи могат да предлагат своите услуги в целия Съюз, е целесъобразно да се даде възможност на другите държави членки и на Комисията да повдигат възражения относно нотифициран орган. Следователно е важно да се определи срок, през който всякакви съмнения или съображения относно компетентността на органите за оценяване на съответствието да бъдат изяснени, преди те да започнат да функционират като нотифицирани органи.

(45)

В интерес на конкурентоспособността е от съществено значение нотифицираните органи да прилагат процедурите за оценяване на съответствието, без да се създава ненужна тежест за икономическите оператори. По същата причина, както и за да се гарантира еднаквото третиране на икономическите оператори, трябва да се осигури съответствие в техническото прилагане на процедурите за оценяване на съответствието. Това може да се постигне най-добре посредством съответната координация и сътрудничество между нотифицираните органи.

(46)

С цел гарантиране на правна сигурност е необходимо да се поясни, че предвидените в Регламент (ЕО) № 765/2008 правила за надзора на пазара на Съюза и за контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, се прилагат и по отношение на средствата за измерване, попадащи в обхвата на настоящата директива. Настоящата директива не следва да възпрепятства държавите членки при избора на компетентните органи за изпълнението на тези задачи.

(47)

Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че средствата за измерване могат да бъдат пускани на пазара само ако не застрашават здравето и безопасността на хората при подходящото им съхранение и употреба по предназначение или при условия на употреба, които разумно могат да бъдат предвидени. Средствата за измерване следва да бъдат считани за несъответстващи на съществените изисквания, определени в настоящата директива, само при условия на употреба, които разумно могат да бъдат предвидени, т.е. когато такава употреба би могла да възникне от законосъобразно и лесно предвидимо човешко поведение.

(48)

В Директива 2004/22/ЕО вече се предвижда предпазна процедура, с която се предоставя възможност на Комисията да прецени доколко е оправдана мярка, предприета от държава членка по отношение на средства за измерване, счетени от нея за несъответстващи на изискванията. С цел повишаване на прозрачността и намаляване на времето за провеждане е необходимо усъвършенстване на съществуващата предпазна процедура, за да може тя да се прилага по-ефикасно и да се ползва експертният опит, с който разполагат държавите членки.

(49)

Съществуващата система следва да бъде допълнена от процедура, при която заинтересованите страни да бъдат информирани относно планираните мерки по отношение на средства за измерване, представляващи риск за аспекти на защитата на обществения интерес, попадащи в обхвата на настоящата директива. Тя следва също така да позволява на органите за надзор на пазара, в сътрудничество със съответните икономически оператори, да предприемат действия на ранен етап по отношение на такива средства за измерване.

(50)

Не следва да се изисква допълнителна намеса на Комисията в случаите, когато между държавите членки и Комисията е постигнато съгласие по въпроса дали е оправдана мярката, предприета от дадена държава членка, освен когато несъответствието се дължи на недостатъци на хармонизиран стандарт или нормативен документ.

(51)

За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящата директива, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (9).

(52)

Процедурата по консултиране следва да бъде използвана за приемането на актове за изпълнение, изискващи от нотифициращата държава членка да предприеме необходимите коригиращи мерки спрямо нотифицираните органи, които не изпълняват или са престанали да изпълняват изискванията за тяхната нотификация.

(53)

Процедурата по консултиране следва да бъде използвана за приемането на актове за изпълнение по отношение на възраженията срещу международно договорените нормативни документи, за които все още не са публикувани данни в Официален вестник на Европейския съюз, при положение че съответният документ все още не води до презумпцията за съответствие с приложимите съществени изисквания.

(54)

Процедурата по разглеждане следва да бъде използвана за приемането на актове за изпълнение по отношение на възраженията срещу международно договорените нормативни документи, за които вече са били публикувани данни в Официален вестник на Европейския съюз, и които възражения дадена държава членка или Комисията счита за обосновани, тъй като подобни актове могат да имат последици за презумпцията за съответствие с приложимите съществени изисквания.

(55)

Процедурата по разглеждане следва също така да се използва при приемането на актове за изпълнение по отношение на съответстващите средства за измерване, които представляват риск за здравето или безопасността на хората, или по отношение на други аспекти на защитата на обществения интерес.

(56)

В съответствие с установената практика комитетът, учреден с настоящата директива, може да играе полезна роля при разглеждането на въпроси, свързани с прилагането на настоящата директива, които са повдигнати от неговия председател или от представител на държава членка в съответствие с неговия процедурен правилник.

(57)

Когато се разглеждат въпроси, свързани с настоящата директива, които не се отнасят до изпълнението ѝ или до нарушения, например в експертна група на Комисията, в съответствие със съществуващата практика Европейският парламент следва да получи пълната информация и документация и когато е целесъобразно, покана да присъства на заседанията.

(58)

Комисията следва посредством актове за изпълнение и предвид специалния им характер, без да прилага Регламент (ЕС) № 182/2011, да установи дали мерките, предприети от държавите членки по отношение на средствата за измерване, които не са в съответствие с изискванията, са оправдани или не.

(59)

С цел отчитане на тенденциите в развитието на технологията на измерване, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменения на приложенията за отделните видове средства за измерване. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(60)

Държавите членки следва да установят система от санкции, приложими към нарушения на разпоредбите на националното право, прието съгласно настоящата директива, и да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(61)

Необходимо е да се предвидят разумни преходни разпоредби, които да дадат възможност за предоставянето на пазара и пускането в действие, без да е необходимо спазване на допълнителни изисквания по отношение на продуктите, на средствата за измерване, вече пуснати на пазара в съответствие с Директива 2004/22/ЕО преди началната дата на прилагане на националните мерки, транспониращи настоящата директива. Следователно дистрибуторите следва да могат да доставят средства за измерване, които са били пуснати на пазара, а именно, които вече са налични във веригата на дистрибуция, преди началната дата на прилагане на националните мерки, транспониращи настоящата директива.

(62)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно да се гарантира, че средствата за измерване на пазара отговарят на изискванията за високо ниво на защита на обществените интереси, попадащи в обхвата на настоящата директива, като едновременно с това се осигурява функционирането на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба и последиците си може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, той може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(63)

Задължението за транспониране на настоящата директива в националното право следва да бъде ограничено до разпоредбите, които представляват изменение по същество в сравнение с предходната директива. Задължението за транспониране на разпоредбите, които не са изменени, произтича от предходната директива.

(64)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите членки по отношение на сроковете за транспониране в националното право и датите на прилагане на директивите, посочени в приложение XIV, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

Настоящата директива определя изискванията, на които трябва да отговарят средствата за измерване с цел предоставянето им на пазара и/или пускането им в действие за дейности, свързани с измервания, посочени в член 3, параграф 1.

Член 2

Обхват

1.   Настоящата директива се прилага за средствата за измерване, определени в приложения III—ХII за отделните видове средства за измерване (наричани по-долу „приложения за отделните видове средства за измерване“), за водомери (МI-001), разходомери за газ и устройства за преобразуване на обем (МI-002), електромери за активна енергия (MI-003), средства за измерване на термална енергия (MI-004), измервателни системи за непрекъснато и динамично измерване на количества течности, различни от вода (MI-005), везни с автоматично действие (MI-006), таксиметрови апарати (MI-007), материални мерки (MI-008), средства за измерване на размери (MI-009) и газоанализатори на отработени газове от моторни превозни средства (MI-010).

2.   Настоящата директива е специална директива по отношение на изискванията за устойчивост на електромагнитно въздействие по смисъла на член 2, параграф 3 от Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (10). Посочената директива продължава да се прилага по отношение на изискванията във връзка с емисиите.

Член 3

Възможност за избор

1.   Държавите членки могат да предписват употребата на средства за измерване за дейности, свързани с измервания, когато те считат, че употребата е обоснована поради съображения за обществения интерес, общественото здраве, обществената безопасност, обществения ред, опазването на околната среда, защитата на потребителите, облагането с данъци и мита и лоялната търговия.

2.   Когато държавите членки не предписват такава употреба, те уведомяват Комисията и другите държави членки за причините за това.

Член 4

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1)

„средство за измерване“ означава всяко устройство или система с измервателна функция, което или която попада в обхвата на член 2, параграф 1;

2)

„възел“ означава физическо устройство, посочено като такова в приложенията за отделните видове средства за измерване, което функционира независимо и съставя дадено средство за измерване заедно с други възли, с които е съвместимо, или със средство за измерване, с което е съвместимо;

3)

„законов метрологичен контрол“ означава контролът на измерванията, предвиден за сферата на приложение на дадено средство за измерване поради съображения за обществения интерес, общественото здраве, обществената безопасност, обществения ред, опазване на околната среда, облагане с данъци и мита, защита на потребителите и за лоялна търговия;

4)

„нормативен документ“ означава документ, който съдържа технически спецификации, приети от Международната организация по законова метрология;

5)

„предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на средство за измерване за дистрибуция или използване на пазара на Съюза в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

6)

„пускане на пазара“ означава предоставянето на средство за измерване на пазара на Съюза за първи път;

7)

„пускане в действие“ означава употребата за първи път на средство за измерване, предназначено за крайния ползвател, за целите, за които е предназначено;

8)

„производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда средство за измерване или което възлага проектирането или производството на средство за измерване и предлага на пазара това средство за измерване със своето име или търговска марка или го пуска в действие за собствени цели;

9)

„упълномощен представител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което е упълномощено писмено от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи;

10)

„вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което пуска на пазара на Съюза средство за измерване от трета държава;

11)

„дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя на пазара средство за измерване;

12)

„икономически оператори“ означава производителят, упълномощеният представител, вносителят и дистрибуторът;

13)

„техническа спецификация“ означава документ, определящ техническите изисквания, които трябва да са изпълнени за определено средство за измерване;

14)

„хармонизиран стандарт“ означава хармонизиран стандарт по смисъла на член 2, точка 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1025/2012;

15)

„акредитация“ означава акредитацията по смисъла на член 2, точка 10 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

16)

„национален орган по акредитация“ означава националния орган по акредитация по смисъла на член 2, точка 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

17)

„оценяване на съответствието“ означава процес, който доказва дали са изпълнени съществените изисквания по настоящата директива, свързани с дадено средство за измерване;

18)

„орган за оценяване на съответствието“ означава орган, осъществяващ дейности по оценяване на съответствието, включително калибриране, изпитване, сертификация и контрол;

19)

„изземване“ означава всяка мярка, целяща да постигне връщане на средство за измерване, което вече е било предоставено на крайния ползвател;

20)

„изтегляне“ означава всяка мярка, целяща предотвратяване на предоставянето на пазара на средство за измерване, което е във веригата на доставка;

21)

„законодателство на Съюза за хармонизация“ означава законодателството на Съюза, което хармонизира условията за предлагане на продукти на пазара;

22)

„маркировка „CE“ означава маркировка, чрез която производителят указва, че средството за измерване е в съответствие с приложимите изисквания, установени в законодателството на Съюза за хармонизация, предвиждащо нейното нанасяне.

Член 5

Приложимост към възли

Когато приложенията за отделните видове средства за измерване определят съществените изисквания към възли, настоящата директива се прилага mutatis mutandis към такива възли.

За целите на установяване на съответствието възлите и средствата за измерване може да се оценяват независимо и отделно.

Член 6

Съществени изисквания

Средството за измерване отговаря на съществените изисквания, установени в приложение I и в съответното приложение за отделния вид средство за измерване.

При необходимост,с оглед на правилното използване на средството за измерване, държавите членки могат да изискат информацията, посочена в приложение I, точка 9, или в съответните приложения за отделните видове средства за измерване, да се предостави на език, лесно разбираем за крайните ползватели, определен от държавата членка, в която средството за измерване се предоставя на пазара.

Член 7

Предоставяне на пазара и пускане в действие

1.   Държавите членки не възпрепятстват по причини, свързани с обхвата на настоящата директива, предоставянето на пазара и/или пускането в действие на средство за измерване, което отговаря на изискванията на настоящата директива.

2.   Държавите членки предприемат всички подходящи мерки, за да гарантират, че средствата за измерване се предоставят на пазара и/или се пускат в действие само в случай че отговарят на изискванията на настоящата директива.

3.   Държава членка може да изисква дадено средство за измерване да отговаря на разпоредби, уреждащи пускането му в действие, които се обуславят от местните климатични условия. В такъв случай държавата членка избира подходящата горна и долна температурна граница от таблица 1 от приложение I и може да определи условията на влажност (кондензираща или некондензираща) и дали предназначеното място на употреба е на открито или закрито.

4.   Когато за дадено средство за измерване са определени различни класове на точност:

а)

в приложенията за отделните видове средства за измерване в рубриката „Пускане в действие“ може да се посочи класът на точност, който да се използва за конкретната употреба;

б)

във всички други случаи държавата членка може да определи класа на точност, който да се използва за конкретната употреба, в рамките на определените класове, при условие че употребата на всички класове на точност е позволена на територията ѝ.

За целите на буква а) или буква б) при желание от страна на собственика може да се използват средства за измерване с по-висок клас на точност.

5.   На търговски панаири, изложения, демонстрации или подобни събития държавите членки не възпрепятстват излагането на средства за измерване, които не са в съответствие с настоящата директива, при условие че върху същите е налице видимо обозначение, ясно показващо несъответствието им и непригодността им за предоставяне на пазара и/или за пускането им в действие до привеждането им в съответствие.

ГЛАВА 2

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

Член 8

Задължения на производителите

1.   Когато пускат на пазара средства за измерване и/или ги пускат в действие, производителите гарантират, че те са проектирани и произведени в съответствие със съществените изисквания, установени в приложение I и в съответните приложения за отделните видове средства за измерване.

2.   Производителите изготвят техническата документация, посочена в член 18, и провеждат приложимата процедура за оценяване на съответствието, посочена в член 17, или организират нейното провеждане.

Когато съответствието на средството за измерване с приложимите изисквания на настоящата директива е доказано от такава процедура за оценяване на съответствието, производителите изготвят ЕС декларация за съответствие и нанасят маркировката „СЕ“ и допълнителната метрологична маркировка.

3.   Производителите съхраняват техническата документация и ЕС декларацията за съответствие в продължение на 10 години, след като средството за измерване е било пуснато на пазара.

4.   Производителите гарантират, че съществуват процедури, чрез които се осигурява съответствието на серийното производство с настоящата директива. Промените в проекта или характеристиките на средството за измерване и промените в хармонизираните стандарти, в нормативните документи или в други технически спецификации, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на средството за измерване, се вземат предвид по подходящ начин.

Когато се счита за целесъобразно предвид функционирането на дадено средство за измерване, производителите провеждат изпитване на образци от предоставените на пазара средства за измерване, провеждат разследвания и ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания, несъответстващи на изискванията средства за измерване и изземвания на средства за измерване, както и информират дистрибуторите за такова наблюдение.

5.   Производителите гарантират, че върху средствата за измерване, които те са пуснали на пазара, има нанесен тип, партиден или сериен номер, или някакъв друг елемент, който позволява тяхната идентификация или, когато размерът или естеството на средството за измерване не позволяват това, че изискваната информация е представена в документ, който придружава средството за измерване, и върху опаковката, ако има такава, в съответствие с приложение I, точка 9.2.

6.   Производителите посочват върху средството за измерване своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, или, когато това не е възможно, в документ, който придружава средството за измерване, и върху неговата опаковка, ако има такава, в съответствие с приложение I, точка 9.2. Адресът посочва едно единствено място, където производителят може да бъде намерен Данните за връзка са на език, лесно разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.

7.   Производителите гарантират, че средството за измерване, което те са пуснали на пазара, се придружава от копие на ЕС декларацията за съответствие и от инструкции и информация в съответствие с приложение I, точка 9.3, на език, лесно разбираем за крайните ползватели, определен от съответната държава членка. Тези инструкции и информация, както и всички етикети трябва да са ясни, разбираеми и смислени.

8.   Производители, които считат или имат основание да считат, че дадено средство за измерване, което са пуснали на пазара, не съответства на настоящата директива, незабавно предприемат коригиращите мерки, необходими за да приведат това средство за измерване в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако това е целесъобразно. Освен това, когато средството за измерване представлява риск, производителите информират незабавно за това компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили на пазара средството за измерване, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

9.   При обосновано искане от компетентен национален орган, производителите му предоставят на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено средство за измерване с настоящата директива, на език, лесно разбираем за този орган. Те си сътрудничат с този орган, по негово искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани със средствата за измерване, които те са пуснали на пазара.

Член 9

Упълномощени представители

1.   Производителят може да упълномощи писмено упълномощен представител.

Задълженията, предвидени в член 8, параграф 1, и задължението за изготвяне на техническа документация, посочено в член 8, параграф 2, не са част от пълномощието на упълномощения представител.

2.   Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощието от страна на производителя. Пълномощието позволява на упълномощения представител да извършва най-малко следното:

а)

да съхранява ЕС декларацията за съответствие и техническата документация на разположение на националните органи за надзор на пазара в продължение на 10 години след пускането на средството за измерване на пазара;

б)

при обосновано искане от страна на компетентен национален орган да предостави на този орган цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено средство за измерване;

в)

да сътрудничи на компетентните национални органи, по тяхно искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани със средствата за измерване, попадащи в рамките на пълномощието.

Член 10

Задължения на вносителите

1.   Вносителите пускат на пазара само средства за измерване, съответстващи на изискванията.

2.   Преди да пуснат на пазара и/или да пуснат в действие средство за измерване, вносителите гарантират, че съответната процедура за оценяване на съответствието, посочена в член 17, е била проведена от производителя. Те гарантират, че производителят е изготвил техническата документация, че на средството за измерване е нанесена маркировката „СЕ“ и допълнителната метрологична маркировка и че то се придружава от копие на ЕС декларацията за съответствие и изискваните документи, както и че производителят е спазил изискванията, установени в член 8, параграфи 5 и 6.

Когато вносител счита или има основание да счита, че дадено средство за измерване не съответства на съществените изисквания, установени в приложение I и в съответните приложения за отделните видове средства за измерване, той не пуска на пазара средството за измерване, нито го пуска в действие, докато то не бъде приведено в съответствие. Освен това, когато средството за измерване представлява риск, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.

3.   Вносителите посочват върху средството за измерване своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенски адрес, на който може да се осъществи връзка с тях или, когато това не е възможно, в документ, който придружава средството за измерване, и върху неговата опаковка, ако има такава, в съответствие с приложение I, точка 9.2. Данните за осъществяване на връзка трябва да са на език, лесно разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.

4.   Вносителите гарантират, че средството за измерване се придружава от инструкции и информация в съответствие с приложение I, точка 9.3, предоставени на език, лесно разбираем за крайните ползватели, определен от съответната държава членка.

5.   Вносителите гарантират, че докато отговарят за дадено средство за измерване, условията на неговото съхранение или транспортиране не застрашават неговото съответствие със съществените изисквания, установени в приложение I и в съответните приложения за отделните видове средства за измерване.

6.   Вносителите, когато това се счита за целесъобразно предвид функционирането на дадено средство за измерване, провеждат изпитване на образци от средствата за измерване, предоставени на пазара, провеждат разследвания и ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания, несъответстващи на изискванията средства за измерване и изземвания на средства за измерване, както и информират дистрибуторите за такова наблюдение.

7.   Вносителите, които считат или имат основание да считат, че дадено средство за измерване, което са пуснали на пазара, не съответства на настоящата директива, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат съответното средство за измерване в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако това е целесъобразно. Освен това, когато средството за измерване представлява риск, вносителите информират незабавно за това компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили на пазара средството за измерване, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

8.   В продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване вносителите съхраняват копие от ЕС декларацията за съответствие на разположение на органите за надзор на пазара и гарантират, че при поискване техническата документация може да бъде предоставена на тези органи.

9.   При обосновано искане от компетентен национален орган вносителите му предоставят на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено средство за измерване, на език, лесно разбираем за този орган. Те си сътрудничат с този орган, по негово искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани със средствата за измерване, които те са пуснали на пазара.

Член 11

Задължения на дистрибуторите

1.   Когато предоставят на пазара и/или пускат в действие средство за измерване, дистрибуторите действат с дължимата грижа по отношение на изискванията на настоящата директива.

2.   Преди да предоставят на пазара и/или пуснат в действие дадено средство за измерване, дистрибуторите проверяват дали на него са нанесени маркировката „СЕ“ и допълнителната метрологична маркировка и дали е придружено от ЕС декларацията за съответствие, от изискваните документи и от инструкции и информация в съответствие с приложение I, точка 9.3, на език, който е лесно разбираем за крайните ползватели в държавата членка, в която средството за измерване ще бъде предоставено на пазара и/или пуснато в действие, както и дали производителят и вносителят са спазили изискванията, установени съответно в член 8, параграфи 5 и 6 и член 10, параграф 3.

Когато дистрибутор счита или има основание да счита, че дадено средство за измерване не съответства на съществените изисквания, установени в приложение I и в съответните приложения за отделните видове средства за измерване, той не предоставя на пазара средството за измерване, нито го пуска в действие, докато то не бъде приведено в съответствие. Освен това, когато средството за измерване представлява риск, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя, както и органите за надзор на пазара.

3.   Дистрибуторите гарантират, че докато отговарят за дадено средство за измерване, условията на неговото съхранение или транспортиране не застрашават неговото съответствие със съществените изисквания, установени в приложение I и в съответните приложения за отделните видове средства за измерване.

4.   Дистрибуторите, които считат или имат основание да считат, че дадено средство за измерване, което са предоставили на пазара или пуснали в действие, не съответства на настоящата директива, се уверяват, че са предприети необходимите коригиращи мерки, за да приведат средството за измерване в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако е целесъобразно. Освен това, когато средството за измерване представлява риск, дистрибуторите незабавно информират за това компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили на пазара средството за измерване, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

5.   При обосновано искане от компетентен национален орган дистрибуторите му предоставят на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено средство за измерване. Те си сътрудничат с този орган, по негово искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани със средствата за измерване, които те са предоставили на пазара.

Член 12

Случаи, при които задълженията на производителите се прилагат и към вносителите и дистрибуторите

Вносител или дистрибутор се счита за производител за целите на настоящата директива и е носител на задълженията на производителя по член 8, когато пуска на пазара средство за измерване със своето име или търговска марка или променя средство за измерване, което е вече е пуснато на пазара, по такъв начин, че съответствието с настоящата директива може да бъде засегнато.

Член 13

Идентификация на икономическите оператори

По искане на органите за надзор на пазара икономическите оператори идентифицират:

а)

всеки икономически оператор, който им е доставил дадено средство за измерване;

б)

всеки икономически оператор, на когото са доставили дадено средство за измерване.

Икономическите оператори трябва да могат да предоставят информацията, посочена в първа алинея, в продължение на десет години, след като средството за измерване им е било доставено, и в продължение на десет години, след като те са доставили средството за измерване.

ГЛАВА 3

СЪОТВЕТСТВИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ

Член 14

Презумпция за съответствие на средствата за измерване

1.   Счита се, че средствата за измерване, които съответстват на хармонизираните стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, отговарят на съществените изисквания, установени в приложение I и в съответните приложения за отделните видове средства за измерване, обхванати от тези стандарти или части от тях.

2.   Счита се, че средствата за измерване, които съответстват на части от нормативните документи, чийто списък е бил публикуван в Официален вестник на Европейския съюз, съответстват на съществените изисквания, установени в приложение I и в съответните приложения за отделните видове средства за измерване, обхванати от частите от тези нормативни документи.

3.   Производителят може да реши да прилага всяко техническо решение, което отговаря на съществените изисквания, установени в приложение I и в съответните приложения за отделните видове средства за измерване. В допълнение, за да се възползва от презумпцията за съответствие, производителят трябва правилно да прилага решенията, посочени в съответните хармонизирани стандарти или в нормативните документи, посочени в параграфи 1 и 2.

4.   Държавите членки приемат по презумпция съответствие с необходимите изпитвания, посочени в член 18, параграф 3, буква и), когато съответната програма за изпитване е била изпълнена съгласно съответните документи, посочени в параграфи 1, 2 и 3, и когато резултатите от изпитванията осигуряват съответствие със съществените изисквания.

Член 15

Публикуване на данните за нормативни документи

По искане на държава членка или по собствена инициатива Комисията, когато е целесъобразно:

а)

определя нормативни документи и посочва в списък частите от тях, отговарящи на изискванията, които обхващат и които са установени в приложение I и в съответните приложения за отделните видове средства за измерване;

б)

публикува данните за нормативните документи и списъка, посочен в буква а), в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 16

Оттегляне на публикувани данни на нормативни документи

1.   Когато държава членка или Комисията прецени, че нормативен документ, данните за който са публикувани или са предвидени за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз, не отговаря изцяло на съществените изисквания, които обхваща и които са установени в приложение I и в съответните приложения за отделните видове средства за измерване, Комисията решава:

а)

да публикува, да не публикува или да публикува с ограничения данните за съответните нормативни документи в Официален вестник на Европейския съюз;

б)

да запази, да запази с ограничения данните за съответните нормативни документи в Официален вестник на Европейския съюз или да ги оттегли от там.

2.   Решението, посочено в параграф 1, буква а) от настоящия член, се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 46, параграф 2.

3.   Решението, посочено в параграф 1, буква б) от настоящия член, се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 46, параграф 3.

Член 17

Процедури за оценяване на съответствието

Оценяването на съответствието на средство за измерване с приложимите съществени изисквания се извършва, като по избор на производителя се прилага една от процедурите за оценяване на съответствието, изброени в съответното приложение за отделния вид средство за измерване.

Процедурите за оценяване на съответствието са установени в приложение II.

Документите и кореспонденцията във връзка с процедурите за оценяване на съответствието се изготвят на официалния език или официалните езици на държавата членка, където е установен нотифицираният орган, който извършва процедурите за оценяване на съответствието, или на език, приемлив за този орган.

Член 18

Техническа документация

1.   Техническата документация представя проекта, производството и действието на средството за измерване и позволява оценяване на съответствието му с приложимите изисквания на настоящата директива.

2.   Техническата документация е достатъчно подробна, за да се осигури съответствието със следните изисквания:

а)

определяне на метрологичните характеристики;

б)

възпроизводимост на метрологичните характеристики на произведените средства за измерване при правилната им настройка с предназначени за това подходящи средства;

в)

комплектност на средството за измерване.

3.   Техническата документация включва, доколкото е необходимо за оценяването и идентификацията на типа и/или на средството за измерване, следната информация:

а)

общо описание на средството за измерване;

б)

конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, възлите, електрическите вериги и др.;

в)

производствени процедури, които да осигуряват стабилност на производството;

г)

където е приложимо, описание на електронните устройства с чертежи, схеми, логическа блок схема и обща информация за софтуера, обясняващи техните характеристики и действие;

д)

описания и обяснения, необходими за разбиране на информацията, посочена в букви б), в) и г), включително действието на средството за измерване;

е)

списък на хармонизираните стандарти и/или нормативните документи, посочени в член 14, приложени изцяло или частично, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз;

ж)

описание на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания, когато хармонизираните стандарти и/или нормативните документи, посочени в член 14, не са били приложени, включително списък на другите подходящи технически спецификации, които са били приложени;

з)

резултати от проектните изчисления, изследвания и т.н.;

и)

съответните резултати от изпитванията, където е необходимо, които доказват, че типът и/или средствата за измерване съответстват на следното:

изискванията на настоящата директива при предписаните работни условия и при определените смущения на околната среда,

спецификациите за издръжливост на разходомери за газ, водомери, средства за измерване на термална енергия и измервателни системи за течности, различни от вода;

й)

сертификати за ЕС изследване на типа или сертификати за ЕС изследване на проекта по отношение на средствата за измерване, които съдържат части, идентични на частите в проекта.

4.   Производителят определя къде да се поставят пломби и маркировки.

5.   При необходимост производителят посочва условията за съвместимост с интерфейси и възли.

Член 19

ЕС декларация за съответствие

1.   ЕС декларацията за съответствие потвърждава, че е доказано изпълнението на съществените изисквания, установени в приложение I и в съответните приложения за отделните видове средства за измерване.

2.   ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, установен в приложение XIII, съдържа елементите, определени в съответните модули, установени в приложение II, и се актуализира редовно. Тя се превежда на езика или езиците, изисквани от държавата членка, в която средството за измерване се пуска или предоставя на пазара.

3.   Когато приложимите към средството за измерване актове на Съюза, които изискват ЕС декларация за съответствие, са повече от един, се изготвя само една ЕС декларация за съответствие във връзка с всички такива актове на Съюза. В тази декларация се посочват съответните актове на Съюза, включително данните за публикуването им.

4.   Като изготвя ЕС декларацията за съответствие, производителят поема отговорността за съответствието на средството за измерване с изискванията, определени в настоящата директива.

Член 20

Маркировка за съответствие

Съответствието на средството за измерване с настоящата директива се обозначава чрез нанасянето върху средството за измерване на маркировката „CE“ и на допълнителната метрологична маркировка, както е предвидено в член 21.

Член 21

Основни принципи за маркировката „СЕ“ и допълнителната метрологична маркировка

1.   За маркировката „СЕ“ се прилагат основните принципи, установени в член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

2.   Допълнителната метрологична маркировка се състои от главна буква „M“ и последните две цифри на годината на нейното нанасяне, оградени в правоъгълник. Височината на правоъгълника е равна на височината на маркировката „СЕ“.

3.   Основните принципи, установени в член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008, се прилагат mutatis mutandis за допълнителната метрологична маркировка.

Член 22

Правила и условия за нанасянето на маркировката „СЕ“ и допълнителната метрологична маркировка

1.   Маркировката „CE“ и допълнителната метрологична маркировка се нанасят върху средството за измерване или върху неговата табела с данни така, че да бъдат видими, четливи и незаличими. Когато това не е възможно или не може да бъде гарантирано поради естеството на средството за измерване, те се нанасят в придружаващите документи и върху опаковката, ако има такава.

2.   Когато дадено средство за измерване се състои от комплект устройства, които не са възли и функционират заедно, маркировката „CE“ и допълнителната метрологична маркировка се нанасят върху главното устройство на средството за измерване.

3.   Маркировката „CE“ и допълнителната метрологична маркировка се нанасят, преди средството за измерване да бъде пуснато на пазара.

4.   Маркировката „CE“ и допълнителната метрологична маркировка могат да се нанесат върху средството за измерване по време на процеса на производството му, ако това е обосновано.

5.   Допълнителната метрологична маркировка се нанася непосредствено след маркировката „СЕ“.

Маркировката „CE“ и допълнителната метрологична маркировка са следвани от идентификационния номер на нотифицирания орган, когато този орган участва в етапа на производствения контрол, както е установено в приложение II.

Идентификационният номер на нотифицирания орган се нанася от самия орган или по негови указания — от производителя или от негов упълномощен представител.

Идентификационният номер на съответния нотифициран орган е незаличим или се саморазрушава при сваляне.

6.   Маркировката „CE“, допълнителната метрологична маркировка и ако е приложимо, идентификационният номер на нотифицирания орган могат да бъдат следвани от друг знак, указващ специален риск или употреба.

7.   Държавите членки се основават на съществуващите механизми за гарантиране на правилното прилагане на режима, уреждащ маркировката „СЕ“, и предприемат необходимите мерки в случай на неправомерно използване на тази маркировка.

ГЛАВА 4

НОТИФИЦИРАНЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Член 23

Нотификация

1.   Държавите членки нотифицират Комисията и другите държави членки за органите, оправомощени да изпълняват задачи по оценяване на съответствието като трета страна съгласно настоящата директива.

2.   Когато дадена държава членка не е въвела национално законодателство за дейностите, свързани с измервания, посочени в член 3, тя запазва правото си да нотифицира орган за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, отнасящи се до съответното средство за измерване.

Член 24

Нотифициращи органи

1.   Държавите членки определят нотифициращ орган, отговорен за установяването и провеждането на необходимите процедури за оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието, както и за наблюдението на тези нотифицирани органи, включително съответствието с разпоредбите на член 29.

2.   Държавите членки могат да решат, че оценката и наблюдението, посочени в параграф 1, се провеждат от национален орган по акредитация по смисъла на и в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008.

3.   Когато нотифициращият орган делегира или възлага по друг начин извършването на оценката, нотификацията или наблюдението, посочени в параграф 1, на орган, който не е правителствена структура, този орган трябва да е правен субект и да отговаря mutatis mutandis на изискванията, определени в член 25. Освен това този орган трябва да разполага с механизми за покриване на отговорността, произтичаща от неговата дейност.

4.   Нотифициращият орган поема пълната отговорност за задачите, изпълнявани от органа, посочен в параграф 3.

Член 25

Изисквания, свързани с нотифициращите органи

1.   Нотифициращият орган се създава по такъв начин, че да няма конфликт на интереси с органите за оценяване на съответствието.

2.   Нотифициращият орган е организиран и работи по такъв начин, че да бъдат запазени обективността и безпристрастността на неговата дейност.

3.   Нотифициращият орган е организиран по такъв начин, че всяко решение, свързано с нотифицирането на органа за оценяване на съответствието, да бъде взето от компетентни лица, различни от тези, които са извършили оценката.

4.   Нотифициращият орган не предлага и не извършва дейности, осъществявани от органите за оценяване на съответствието, или консултантски услуги с търговска цел или на конкурентна основа.

5.   Нотифициращият орган запазва поверителността на получената информация.

6.   Нотифициращият орган разполага с достатъчен брой компетентен персонал за правилното изпълнение на своите задачи.

Член 26

Задължение за предоставяне на информация относно нотифициращите органи

Държавите членки информират Комисията за своите процедури за оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието и за наблюдението на нотифицираните органи, както и за всякакви промени в тази връзка.

Комисията прави тази информация обществено достояние.

Член 27

Изисквания, свързани с нотифицираните органи

1.   За целите на нотификацията органите за оценяване на съответствието отговарят на изискванията, установени в параграфи 2—11.

2.   Органът за оценяване на съответствието се създава съгласно националното право на дадена държава членка и притежава юридическа правосубектност.

3.   Органът за оценяване на съответствието е трета страна, независима от организацията или от средството за измерване, които оценява.

Орган, който принадлежи към стопанска асоциация и/или професионална федерация, представляващи предприятия, участващи в проектирането, производството, доставката, сглобяването, използването или поддръжката на средствата за измерване, които този орган оценява, може да се счита за такъв орган, при условие че са доказани неговата независимост и липсата на конфликт на интереси.

4.   Органът за оценяване на съответствието, неговото висше ръководство и персонал, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, не могат да бъдат проектант, производител, снабдител, лице, което монтира, купувач, собственик, ползвател или структура по поддръжка на средствата за измерване, които оценяват, нито представител на някое от тези лица. Това не изключва употребата на оценяваните средства за измерване, които са необходими за дейностите на органа за оценяване на съответствието, или употребата на такива средства за измерване за лични цели.

Органът за оценяване на съответствието, неговото висше ръководство и персонал, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, не вземат пряко участие в проектирането, производството или конструирането, продажбата, монтирането, използването или поддръжката на тези средства за измерване, нито представляват лицата, ангажирани в тези дейности. Те не се включват в никаква дейност, която може да е в противоречие с тяхната независима преценка или почтено поведение по отношение на дейностите по оценяване на съответствието, за които са нотифицирани. Това се прилага по-конкретно към консултантски услуги.

Втората алинея обаче по никакъв начин не изключва възможността за обмен на техническа информация между производителя и органа за целите на оценяване на съответствието.

Органите за оценяване на съответствието гарантират, че дейността на свързаните с тях поделения и подизпълнители не влияе върху поверителността, обективността и безпристрастността на тяхната дейност по оценяване на съответствието.

5.   Органите за оценяване на съответствието и техният персонал осъществяват дейностите по оценяване на съответствието с най-висока степен на почтено професионално поведение и необходимата техническа компетентност в определената област и са напълно освободени от всякакъв натиск и облаги, най-вече финансови, които могат да повлияят на тяхната преценка или на резултатите от техните дейности по оценяване на съответствието, особено по отношение на лица или групи лица с интереси от резултатите от тези дейности.

6.   Органът за оценяване на съответствието трябва да бъде в състояние да осъществява всички задачи по оценяване на съответствието, които са му възложени съгласно приложение II и по отношение на които органът е бил нотифициран, независимо дали тези задачи се изпълняват от самия орган за оценяване на съответствието или от негово име и на негова отговорност.

По всяко време и за всяка процедура за оценяване на съответствието, и за всеки вид или категория средства за измерване, за които органът за оценяване на съответствието е нотифициран, той трябва да разполага с необходимите:

а)

персонал с технически знания и достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите за оценяване на съответствието;

б)

описания на процедурите, в съответствие с които се извършва оценяването на съответствието, гарантиращи прозрачността и възможността за повтаряне на тези процедури. Той прилага подходящи политика и процедури, които да позволяват разграничение между задачите, които изпълнява като нотифициран орган, и всички други дейности;

в)

процедури за изпълнение на своите дейности, които надлежно отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който осъществява дейност, и неговата структура, степента на сложност на съответната технология на средството за измерване и масовия или серийния характер на производството.

Органът за оценяване на съответствието трябва да разполага със средствата, необходими за изпълнение на технически и административни задачи, свързани с дейностите по оценяване на съответствието, по подходящ начин, както и с достъп до нужното оборудване или съоръжения.

7.   Персоналът, отговорен за провеждането на задачите по оценяване на съответствието, трябва да притежава следното:

а)

добро техническо и професионално обучение, обхващащо цялата дейност по оценяване на съответствието, във връзка с която е нотифициран органът за оценяване на съответствието;

б)

задоволително познаване на изискванията за оценките, които извършват, и подходящи правомощия за осъществяване на такива оценки;

в)

подходящи знания и разбиране на съществените изисквания, установени в приложение I и в съответните приложения за отделните видове средства за измерване, на приложимите хармонизирани стандарти и нормативни документи и на съответните разпоредби на законодателството на Съюза за хармонизация, както и националното законодателство;

г)

способност да изготвя сертификати, записи и доклади, доказващи, че оценките са били направени.

8.   Осигурява се безпристрастността на органите за оценяване на съответствието, на тяхното висше ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието.

Възнаграждението на висшето ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, на органа за оценяване на съответствието не зависи от броя на извършените оценки или от резултатите от тях.

9.   Органите за оценяване на съответствието сключват застраховка за покриване на отговорността им, освен ако отговорността се поема от държавата съгласно националното право или държавата членка е пряко отговорна за оценяване на съответствието.

10.   Персоналът на органа за оценяване на съответствието спазва задължение за служебна тайна по отношение на информацията, получена при изпълнение на своите задачи съгласно приложение II или съгласно разпоредба от националното право по прилагането му, освен по отношение на компетентните органи на държавата членка, в която осъществява дейността си. Осигурява се защита на правата на собственост.

11.   Органите за оценяване на съответствието участват във или гарантират, че персоналът, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, е информиран за съответните дейности по стандартизация и дейностите на координационната група на нотифицираните органи, създадена съгласно съответното законодателство на Съюза за хармонизация, и прилага като общи насоки административните решения и документи, приети в резултат от работата на тази група.

Член 28

Презумпция за съответствие на нотифицираните органи

Когато органът за оценяване на съответствието докаже своето съответствие с критериите, определени в съответните хармонизирани стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се счита, че той отговаря на изискванията, установени в член 27, доколкото приложимите хармонизирани стандарти обхващат тези изисквания.

Член 29

Поделения и възлагане на подизпълнители от нотифицираните органи

1.   В случаите, в които нотифициран орган възлага конкретни задачи, свързани с оценяване на съответствието на подизпълнители или използва поделенията си, той гарантира, че подизпълнителят или поделението отговаря на изискванията, установени в член 27, и информира нотифициращия орган за това.

2.   Нотифицираните органи поемат пълната отговорност за задачите, изпълнявани от подизпълнители или поделения, без значение къде са установени те.

3.   Дейностите могат да бъдат възлагани на подизпълнители или изпълнявани от поделения само със съгласието на клиента.

4.   Нотифицираните органи съхраняват на разположение на нотифициращия орган съответните документи относно оценката на квалификацията на подизпълнителя или на поделението и работата, извършена от тях съгласно приложение II.

Член 30

Акредитирани собствени органи

1.   Акредитиран собствен орган може да се използва за изпълнение на дейности по оценяване на съответствието за предприятието, част от което е самият той, за целите на прилагането на процедурите, установени в точка 2 (модул А2) и точка 5 (модул C2) от приложение II. Този орган представлява отделна, обособена част от предприятието и не участва в проектирането, производството, доставката, монтирането, използването или поддръжката на средствата за измерване, които оценява.

2.   Акредитираният собствен орган отговаря на следните изисквания:

а)

да бъде акредитиран в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008;

б)

органът и неговият персонал следва да са обособени организационно и да разполагат с методи за докладване на съответното предприятие, което осигурява тяхната безпристрастност и я доказва пред съответния национален орган по акредитация;

в)

нито органът, нито неговият персонал носят отговорност за проектирането, производството, доставката, монтирането, експлоатацията или поддръжката на средствата за измерване, които оценяват, нито участват в дейности, които биха могли да бъдат в противоречие с независимостта на тяхната преценка или почтеността им във връзка с дейностите им по оценяване;

г)

органът предоставя услугите си изключително и само на предприятието, от което е част.

3.   Акредитираният собствен орган не се нотифицира на държавите членки или на Комисията, но информацията, свързана с неговата акредитация, се предоставя от предприятието, от което той е част, или от националния орган по акредитация на нотифициращия орган при поискване.

Член 31

Заявление за нотифициране

1.   Органът за оценяване на съответствието подава заявление за нотифициране до нотифициращия орган на държавата членка, в която е установен.

2.   Заявлението за нотифициране се придружава от описание на дейностите по оценяване на съответствието, на модула или модулите за оценяване на съответствието и на средството или средствата за измерване, за които този орган твърди, че е компетентен, както и от сертификат за акредитация, когато има такъв, издаден от национален орган по акредитация, който удостоверява, че органът за оценяване на съответствието отговаря на изискванията, определени в член 27.

3.   Когато органът за оценяване на съответствието не може да предостави сертификат за акредитация, той представя пред нотифициращия орган всички документи, необходими за проверката, признаването и редовното наблюдение на неговото съответствие с изискванията, определени в член 27.

Член 32

Процедура по нотифициране

1.   Нотифициращите органи могат да нотифицират само органи за оценяване на съответствието, които отговарят на изискванията, определени в член 27.

2.   Те нотифицират Комисията и другите държави членки, като използват средство за електронно нотифициране, създадено и поддържано от Комисията.

3.   Нотифицирането включва информация относно вида средство или видовете средства за измерване, за които е бил определен всеки орган, и при необходимост, класовете на точност на средството, обхвата на измерване, технологията на измерване и всякаква друга характеристика на средството, с която се определят граници на обхвата на нотификацията. Нотифицирането включва всички подробности за дейностите по оценяване на съответствието, модула или модулите за оценяване на съответствието и съответното средство или средства за измерване, както и съответното удостоверение за компетентност.

4.   Когато нотифицирането не се основава на сертификат за акредитация, посочен в член 31, параграф 2, нотифициращият орган предоставя на Комисията и на другите държави членки документите, които удостоверяват компетентността на органа за оценяване на съответствието и съществуващите правила, гарантиращи, че органът ще бъде редовно наблюдаван и ще продължи да отговаря на изискванията, определени в член 27.

5.   Съответният орган може да изпълнява дейностите на нотифициран орган само ако от Комисията или от другите държави членки не са повдигнати възражения в срок от две седмици след нотифицирането — в случай че е използван сертификат за акредитация, или в срок от два месеца след нотифицирането — в случай че не е използвана акредитация.

Само такъв орган се счита за нотифициран орган за целите на настоящата директива.

6.   Нотифициращият орган уведомява Комисията и другите държави членки за всякакви последващи промени, свързани с нотификацията.

Член 33

Идентификационни номера и списък на нотифицираните органи

1.   Комисията определя идентификационен номер на нотифицирания орган.

Тя определя само един такъв номер, дори когато органът е нотифициран съгласно няколко акта на Съюза.

2.   Комисията прави обществено достояние списъка на органите, нотифицирани съгласно настоящата директива, включително идентификационните номера, които са им били определени, както и дейностите, за които те са нотифицирани.

Комисията осигурява актуализирането на списъка.

Член 34

Промени в нотификацията

1.   Когато нотифициращият орган е констатирал или е бил информиран, че даден нотифициран орган вече не отговаря на изискванията, определени в член 27, или че не изпълнява задълженията си, нотифициращият орган ограничава, спира действието или оттегля нотификацията, според случая, в зависимост от сериозността на неспазването на изискванията или на неизпълнението на задълженията. Той незабавно информира Комисията и другите държави членки за това.

2.   В случай на ограничаване, спиране на действието или оттегляне на нотификацията или в случай че нотифицираният орган преустанови дейността си, нотифициращата държава членка предприема подходящите стъпки, за да гарантира, че досиетата на този орган се обработват от друг нотифициран орган или се съхраняват на разположение на отговорните нотифициращи органи и на органите за надзор на пазара, при искане от тяхна страна.

Член 35

Оспорване на компетентността на нотифицирани органи

1.   Комисията проучва всички случаи, в които има съмнения или пред нея са изразени съмнения относно компетентността на нотифицирания орган или в непрекъснатото изпълнение от страна на нотифицирания орган на изискванията и възложените му отговорности.

2.   Нотифициращата държава членка представя пред Комисията, при поискване, цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или за поддържане компетентността на съответния нотифициран орган.

3.   Комисията следи за това, цялата чувствителна информация, получена по време на разследванията, да бъде третирана като поверителна.

4.   Когато Комисията констатира, че нотифициран орган не отговаря или престане да отговаря на изискванията за нотифицирането му, тя приема акт за изпълнение, с който от нотифициращата държава членка се изисква да предприеме необходимите коригиращи мерки, включително, ако е необходимо, оттегляне на нотификацията.

Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 46, параграф 2.

Член 36

Задължения на нотифицираните органи при осъществяване на дейността им

1.   Нотифицираните органи осъществяват оценяване на съответствието съгласно процедурите за оценяване на съответствието, предвидени в приложение II.

2.   Оценяването на съответствието се осъществява по пропорционален начин, като се избягва ненужната тежест за икономическите оператори. Органите за оценяване на съответствието осъществяват своите дейности, като надлежно отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който осъществява дейност, неговата структура, степента на сложност на съответната технология на средството за измерване и масовия или серийния характер на производството.

Като правят това, те все пак спазват степента на взискателност и нивото на защита, изисквани за съответствието на средството за измерване с настоящата директива.

3.   Когато нотифицираният орган прецени, че определен производител не е изпълнил съществените изисквания, установени в приложение I и в съответните приложения за отделните видове средства за измерване, или в съответстващите хармонизирани стандарти или други технически спецификации, той изисква от този производител да предприеме подходящите коригиращи мерки и не издава сертификат за съответствие.

4.   Когато в процеса на наблюдение за съответствие след издаването на сертификата нотифицираният орган установи, че дадено средство за измерване вече не отговаря на изискванията, той изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи мерки и спира действието или отнема сертификата, ако това се налага.

5.   Когато не са предприети коригиращи мерки или те не дадат необходимия резултат, нотифицираният орган ограничава, спира действието или отнема всякакви сертификати, в зависимост от случая.

Член 37

Обжалване на решенията на нотифицираните органи

Държавите членки предвиждат процедура за обжалване на решенията на нотифицираните органи.

Член 38

Задължения на нотифицираните органи за предоставяне на информация

1.   Нотифицираните органи информират нотифициращите органи за следното:

а)

всеки отказ, ограничаване, спиране на действието или отнемане на сертификати;

б)

всякакви обстоятелства, които влияят върху обхвата или условията за нотифициране;

в)

всички искания за получаване на информация, получени от органите за надзор на пазара относно дейности по оценяване на съответствието;

г)

при поискване — дейностите по оценяване на съответствието, извършени в обхвата на тяхната нотификация, и всякакви други извършени дейности, включително презгранични, или възлагане на подизпълнители.

2.   Нотифицираните органи предоставят на другите органи, нотифицирани съгласно настоящата директива и осъществяващи подобни дейности по оценяване на съответствието, чийто предмет са същите средства за измерване, съответната информация по проблеми, свързани с отрицателни и, при поискване, положителни резултати от оценяване на съответствието.

Член 39

Обмен на опит

Комисията създава организация за обмен на опит между националните органи на държавите членки, отговорни за политиката по нотификация.

Член 40

Координация на нотифицираните органи

Комисията осигурява установяването и правилното функциониране на подходяща координация и сътрудничество между органите, нотифицирани съгласно настоящата директива, под формата на секторна или междусекторна група или групи на нотифицирани органи.

Държавите членки осигуряват участието на нотифицираните от тях органи в работата на такава група или такива групи, пряко или чрез определени представители.

ГЛАВА 5

НАДЗОР НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА, КОНТРОЛ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ, КОИТО СЕ ВЪВЕЖДАТ НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА, И ПРЕДПАЗНА ПРОЦЕДУРА НА СЪЮЗА

Член 41

Надзор на пазара на Съюза и контрол върху средствата за измерване, които се въвеждат на пазара на Съюза

Член 15, параграф 3 и членове 16—29 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилагат по отношение на средствата за измерване.

Член 42

Процедура при средства за измерване, представляващи риск на национално равнище

1.   Когато органите за надзор на пазара на държава членка имат основателна причина да считат, че дадено средство за измерване, което попада в обхвата на настоящата директива, представлява риск за аспекти на защитата на обществения интерес, попадащи в обхвата на настоящата директива, те извършат оценка по отношение на съответното средство за измерване, която обхваща всички съответни изисквания, определени в настоящата директива. За тази цел съответните икономически оператори сътрудничат на органите за надзор на пазара с всякакви необходими средства.

Когато в процеса на оценката, посочена в първа алинея, органите за надзор на пазара открият, че за средството за измерване не са спазени изискванията, определени в настоящата директива, те без забавяне изискват от съответния икономически оператор да предприеме всички необходими коригиращи действия, за да приведе средството за измерване в съответствие с тези изисквания или да изтегли средството за измерване от пазара, или да го изземе в определен от тях разумен срок, съобразен с естеството на риска.

Органите за надзор на пазара информират съответния нотифициран орган за това.

Член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилага спрямо мерките, посочени във втора алинея от настоящия параграф.

2.   В случаите, в които органите за надзор на пазара считат, че несъответствието не е ограничено само до националната територия, те информират Комисията и другите държави членки за резултатите от оценката и действията, които те са изискали от икономическия оператор да предприеме.

3.   Икономическият оператор гарантира, че са предприети всички подходящи коригиращи действия по отношение на всички съответни средства за измерване, които той е предоставил на пазара в целия Съюз.

4.   Когато съответният икономически оператор не предприеме подходящи коригиращи действия в посочения в параграф 1, втора алинея срок, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки, за да забранят или ограничат предоставянето на средството за измерване на националния им пазар или за изтеглянето на средството за измерване от този пазар, или за неговото изземване.

Органите за надзор на пазара незабавно информират Комисията и другите държави членки за тези мерки.

5.   Информацията, посочена в параграф 4, втора алинея, включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващото средство за измерване, произхода на средството за измерване, естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия риск, естеството и продължителността на предприетите на национално равнище мерки, както и аргументите, изтъкнати от съответния икономически оператор. По-специално, органите за надзор на пазара посочват дали несъответствието се дължи на някоя от следните причини:

а)

невъзможност средството за измерване да спази изискванията, свързани с аспекти на защитата на обществения интерес, определени в настоящата директива; или

б)

недостатъци на хармонизираните стандарти или нормативните документи, посочени в член 14, на които се основава презумпцията за съответствие.

6.   Държавите членки, различни от започналата процедурата по настоящия член държава членка, информират без забавяне Комисията и другите държави членки за всички приети мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на съответното средство за измерване, и — в случай на несъгласие с приетата национална мярка — за своите възражения.

7.   Когато в срок от три месеца от получаването на информацията, посочена в параграф 4, втора алинея, не е повдигнато възражение нито от държава членка, нито от Комисията във връзка с временна мярка, предприета от държава членка, тази мярка се счита за оправдана.

8.   Държавите членки гарантират, че по отношение на съответното средство за измерване са предприети без забавяне подходящи ограничителни мерки, като например изтегляне на средството за измерване от пазара.

Член 43

Предпазна процедура на Съюза

1.   Когато при приключването на процедурата, предвидена в член 42, параграфи 3 и 4, срещу дадена мярка, предприета от държава членка, са повдигнати възражения или когато Комисията прецени, че национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и със съответния(те) икономически оператор(и) и оценява националната мярка. На основата на резултатите от тази оценка Комисията приема акт за изпълнение, с който определя дали националната мярка е оправдана, или не.

Адресати на решението на Комисията са всички държави членки, като Комисията го съобщава незабавно на тях и на съответния(те) икономически оператор(и).

2.   Ако се прецени, че националната мярка е оправдана, всички държави членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят изтеглянето от своя пазар на несъответстващото средство за измерване, и информират Комисията за това. Ако се прецени, че националната мярка не е оправдана, съответните държави членки оттеглят тази мярка.

3.   Когато се прецени, че националната мярка е оправдана и несъответствието на средството за измерване се дължи на недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 42, параграф 5, буква б) от настоящата директива, Комисията прилага процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.

4.   Когато се прецени, че националната мярка е оправдана и несъответствието на средството за измерване се дължи на недостатъци в нормативните документи, посочени в член 42, параграф 5, буква б), Комисията прилага процедурата, предвидена в член 16.

Член 44

Съответстващи средства за измерване, които представляват риск

1.   Когато държава членка, след като извърши оценката съгласно член 42, параграф 1, установи, че въпреки че дадено средство за измерване е в съответствие с настоящата директива, то представлява риск за аспекти на защитата на обществения интерес, тя изисква от съответния икономически оператор да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че когато съответното средство за измерване бъде пуснато на пазара, то вече няма да представлява такъв риск, да изтегли от пазара средството за измерване или да го изземе в рамките на определен от нея разумен срок, съобразен с естеството на риска.

2.   Икономическият оператор гарантира, че са предприети коригиращи действия по отношение на всички съответни средства за измерване, които той е предоставил на пазара в целия Съюз.

3.   Държавата членка незабавно информира Комисията и другите държави членки. Тази информация включва всички налични подробни данни, по-специално свързани с идентификацията на съответното средство за измерване, като произход и верига на доставка на средството за измерване, естество на съществуващия риск, естество и продължителност на взетите на национално равнище мерки.

4.   Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и съответния(те) икономически оператор(и) и оценява предприетата на национално равнище мярка. На основата на резултатите от тази оценка Комисията взема решение чрез актове за изпълнение дали националната мярка е оправдана, или не и когато е необходимо, предлага подходящи мерки.

Актовете за изпълнение, посочени в първа алинея от настоящия параграф, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 46, параграф 3.

5.   Адресати на решението на Комисията са всички държави членки, като Комисията го съобщава незабавно на тях и на съответния(те) икономически оператор(и).

Член 45

Формално несъответствие

1.   Без да се засяга член 42, когато държава членка направи една от следните констатации, тя изисква от съответния икономически оператор да прекрати съответното несъответствие:

а)

маркировката „СЕ“ или допълнителната метрологична маркировка е нанесена в нарушение на член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 или на член 22 от настоящата директива;

б)

маркировката „СЕ“ или допълнителната метрологична маркировка не е нанесена;

в)

идентификационният номер на нотифицирания орган, когато този орган участва в етапа на производствения контрол, е нанесен в нарушение на член 22 или не е нанесен;

г)

ЕС декларацията за съответствие не придружава средството за измерване;

д)

ЕС декларацията за съответствие е неправилно съставена;

е)

техническата документация не е налице или не е пълна;

ж)

информацията, посочена в член 8, параграф 6 или в член 10, параграф 3, липсва, не е вярна или е непълна;

з)

не е изпълнено някое друго административно изискване, предвидено в член 8 или в член 10.

2.   Когато несъответствието, посочено в параграф 1, продължи, съответната държава членка предприема всички подходящи мерки да ограничи или да забрани предоставянето на пазара на средството за измерване, или да осигури неговото изземване или изтегляне от пазара.

ГЛАВА 6

КОМИТЕТ И ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ

Член 46

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по средствата за измерване. Той е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

4.   Когато становището на комитета трябва да бъде получено по писмена процедура, тази процедура се прекратява без резултат, ако в рамките на срока за даване на становище председателят на комитета вземе такова решение или обикновено мнозинство от членовете на комитета отправят такова искане.

5.   Комисията се консултира с комитета по всеки въпрос, за който се изисква консултация със секторни експерти съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 или съгласно друг законодателен акт на Съюза.

Комитетът може също така да разглежда всякакви други въпроси, свързани с прилагането на настоящата директива, които са повдигнати от неговия председател или от представител на държава членка в съответствие с процедурния правилник на комитета.

Член 47

Изменения на приложенията

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 48 във връзка с измененията на приложенията за отделните видове средства за измерване, по отношение на следното:

а)

максимално допустимите грешки (МДГ) и класовете на точност;

б)

предписаните работни условия;

в)

критичните стойности на изменение;

г)

смущенията.

Член 48

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 47, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 18 април 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 47, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 47, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ГЛАВА 7

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 49

Санкции

Държавите членки установяват система от санкции, приложими за нарушения от страна на икономическите оператори на разпоредбите на националното право, приети съгласно настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Тези правила могат да включват наказателноправни санкции при тежки нарушения.

Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Член 50

Преходни разпоредби

1.   Държавите членки не възпрепятстват предоставянето на пазара и/или пускането в действие на средства за измерване, попадащи в обхвата на Директива 2004/22/ЕО, които съответстват на изискванията на посочената директива и които са пуснати на пазара преди 20 април 2016 г.

Сертификатите, издадени в съответствие с Директива 2004/22/ЕО, са валидни по настоящата директива.

2.   Действието на член 23 от Директива 2004/22/ЕО продължава до 30 октомври 2016 г.

Член 51

Транспониране

1.   Държавите членки приемат и публикуват до 19 април 2016 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 4, точки 5—22, членове 8—11, членове 13, 14, 19 и 21, член 22, параграфи 1, 3, 5 и 6, членове 23—45, членове 49 и 50 и приложение II. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези мерки.

Те прилагат тези мерки считано от 20 април 2016 г.

Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Те включват също така уточнение, че позоваванията в съществуващите законови, подзаконови и административни разпоредби на директивата, отменена с настоящата директива, се считат за позовавания на настоящата директива. Условията и редът на позоваване и формулировката на уточнението се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното си право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 52

Отмяна

Без да се засяга член 50, Директива 2004/22/ЕО, изменена с актовете, посочени в приложение XIV, част А, се отменя, считано от 20 април 2016 г., без да се засягат задълженията на държавите членки относно сроковете за транспониране в националното право и датите на прилагане на директивите, посочени в приложение XIV, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение XV.

Член 53

Влизане в сила и прилагане

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Членове 1, 2, 3, член 4, точки 1—4, членове 5, 6, 7, 15—18 и 20, член 22, параграфи 2 и 4, приложение I и приложения III—XII се прилагат от 20 април 2016 г.

Член 54

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 26 февруари 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  ОВ C 181, 21.6.2012 г., стр. 105.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 5 февруари 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 20 февруари 2014 г.

(3)  ОВ L 135, 30.4.2004 г., стр. 1.

(4)  Вж. приложение XIV, част А.

(5)  ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.

(6)  ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82.

(7)  ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 24.

(8)  ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12.

(9)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(10)  Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (вж. страница 79 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

Дадено средство за измерване осигурява висока степен на метрологична защита, за да може всяка засегната страна да има доверие в резултатите от измерването, и е проектирано и произведено с високо ниво на качество по отношение на технологията на измерване и защитата на данните от измерването.

Съществените изисквания, на които средствата за измерване трябва да отговарят, са посочени по-долу и се допълват, където е необходимо, от специфичните за отделните видове средства за измерване изисквания в приложения III—ХII, в които се предоставят повече подробности по отношение на някои аспекти на общите изисквания.

Решенията, които се приемат за изпълнение на съществените изисквания, следва да вземат предвид използването по предназначение на средството за измерване и всякаква негова неправилна употреба, която може да се предвиди.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Измервана величина

Измерваната величина е конкретна величина, която е обект на измерване.

Влияеща величина

Влияеща величина е величината, която е различна от измерваната величина, но влияе върху резултата от измерването.

Предписани работни условия

Предписаните работни условия са стойностите на измерваната величина и на влияещите величини, които определят нормалните условия за работа на едно средство за измерване.

Смущение

Влияеща величина, чиято стойност е в границите, определени в съответното изискване, но извън определените предписани работни условия за средството за измерване. Влияеща величина представлява смущение, ако за тази влияеща величина не са определени работните условия.

Критична стойност на изменение

Критичната стойност на изменение е стойността, при която изменението на резултата от измерването се счита за неприемливо.

Материална мярка

Материална мярка е устройство, предназначено да възпроизвежда или да предоставя постоянно по време на използването му една или повече известни стойности за дадена величина.

Пряка продажба

Търговска сделка представлява директна продажба, ако:

резултатът от измерването e основа за формиране на цената, която трябва да се плати; и

най-малко една от страните, участващи в сделката, свързана с измерване, е потребител или друга страна, която се нуждае от подобно ниво на защита; и

всички страни по сделката приемат резултата от измерването, извършено в това време и на това място.

Климатични условия на околната среда

Климатичните условия на околната среда са условията, при които средствата за измерване могат да се използват. За справяне с климатичните разлики между държавите членки са определени граници на температурния обхват.

Енерго- и водоснабдително дружество

За енерго- и водоснабдително дружество се счита доставчик на електрическа енергия, газ, термална енергия или вода.

СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

1.   Допустими грешки

1.1.   При предписани работни условия и при липса на смущения грешката при измерване не трябва да надвишава стойността на максимално допустимата грешка (МДГ), както е определена в съответните специфични за отделните видове средства за измерване изисквания.

Освен ако не е предвидено друго в приложенията за отделните видове средства за измерване, МДГ се изразява като двустранен интервал, определен от стойността на отклонението от действителната стойност на измерване.

1.2.   При предписани работни условия и при наличие на смущения функционалното изискване е това, което е посочено в съответните специфични за отделните видове средства за измерване изисквания.

Когато средството за измерване е предназначено да се използва в постоянно непрекъснато електромагнитно поле, то трябва да работи в границите на МДГ по време на изпитване в електромагнитно поле с модулирана амплитуда.

1.3.   Производителят определя климатичните, механичните и електромагнитните условия на околната среда, при които средството за измерване е предназначено да се използва, захранването и другите влияещи величини, които биха оказали ефект върху точността му, като взима предвид изискванията, определени в съответните приложения за отделните видове средства за измерване.

1.3.1.   Климатични условия на околната среда

Производителят определя горната и долната температурна граница от стойностите в таблица 1, освен ако не е предвидено друго в приложения III—ХII, и посочва дали средството за измерване е проектирано за работа със или без кондензация на влагата, както и какво е предвиденото местоположение на средството за измерване, т.е. на открито или на закрито.

Таблица 1

 

Температурни граници

Горна температурна граница

30 °C

40 °C

55 °C

70 °C

Долна температурна граница

5 °C

–10 °C

–25 °C

–40 °C

а)

Механичните условия на околната среда се определят в класове от M1 до M3, както е описано по-долу.

M1

Този клас се прилага за средства за измерване, използвани в пространства с пренебрежимо малки вибрации и удари, например за средства за измерване, закрепени към леки опорни конструкции, които са изложени на пренебрежими вибрации и удари, предавани от дейности в околността като ремонтни или пробивни дейности, блъскане на врати, и т.н.

M2

Този клас се прилага за средства за измерване, използвани в пространства със значително или високо ниво на вибрации и удари, например предавани от машини и минаващи превозни средства в съседство или от близки тежки машини, конвейери и т.н.

M3

Този клас се прилага за средства за измерване, използвани в пространства където нивото на вибрации и удари е високо и много високо, например за средства за измерване, монтирани директно върху машини, конвейери и т.н.

б)

Следните влияещи величини се отчитат по отношение на механичните условия на околната среда:

вибрации,

механични удари.

а)

Електромагнитните условия на околната среда се определят в класове E1, E2 или E3, посочени по-долу, освен ако не е определено друго в приложенията за отделните видове средства за измерване.

E1

Този клас се прилага за средства за измерване, използвани в помещения с електромагнитни смущения, съответстващи на смущенията, характерни за жилищни и търговски помещения и помещения за леката промишленост.

E2

Този клас се прилага за средства за измерване, използвани в помещения с електромагнитни смущения, съответстващи на смущенията, характерни за други промишлени помещения.

E3

Този клас се прилага за средства за измерване с токово захранване от акумулаторна батерия на превозно средство. Тези средства за измерване трябва да отговарят на изискванията за клас Е2 и на следните допълнителни изисквания:

спад на напрежението при подаване на захранване към стартера на двигателя при двигатели с вътрешно горене,

импулс на преходен процес от прекъсване на товара, възникващ при разреден акумулатор по време на работа на двигателя с вътрешно горене.

б)

Следните влияещи величини се отчитат във връзка с електромагнитните условия на околната среда:

прекъсване на напрежението,

краткотраен спад на напрежението,

преходни процеси на напрежението в захранващите и/или сигналните линии,

електростатични разряди,

радиочестотни електромагнитни полета,

кондуктивни радиочестотни електромагнитни полета в захранващите и/или сигналните линии,

импулсни смущения върху захранващите и/или сигналните линии.

1.3.4.   Други влияещи величини, които при необходимост се отчитат, са следните:

изменение на напрежението,

изменение на честотата на захранващата мрежа,

магнитни полета с промишлена честота,

всяка друга величина, която би могла значително да повлияе върху точността на средството за измерване.

1.4.   При провеждане на изпитванията, предвидени в настоящата директива, трябва да се прилагат следните точки:

1.4.1.   Основни правила за изпитване и определяне на грешките

Съществените изисквания, посочени в точки 1.1 и 1.2, трябва да се проверяват за всяка съответна влияеща величина. Освен ако не е предвидено друго в съответното приложение за отделния вид средство за измерване, тези съществени изисквания се прилагат, когато се прилага всяка влияеща величина и въздействието ѝ се оценява поотделно при поддържане на останалите влияещи величини относително постоянни в рамките на зададените им стойности.

Изпитванията на метрологичните характеристики се провеждат по време или след прилагане на влияещата величина в зависимост от условията, отговарящи на нормалното работно състояние на средството за измерване, при които влияещата величина е вероятно да се прояви.

1.4.2.   Влажност на околната среда

а)

Средството за измерване се изпитва на влияние на влажна топлина при установени условия (без кондензация) или се подлага на циклично изпитване на влажна топлина (с кондензация) в зависимост от климатичните условия на околната среда, в които е предназначено да се използва;

б)

Циклично изпитване на влажна топлина се извършва, когато кондензацията е влияещ фактор или когато проникването на водните пари се ускорява в резултат на дишането. Изпитване на влажна топлина при установени условия се извършва, когато влажността без кондензация е влияещ фактор.

2.   Възпроизводимост

Измерването на една и съща величина на различно място или от друг ползвател, когато всички други условия са едни и същи, трябва да води до близки резултати от последователните измервания. Разликата между резултатите от измерванията трябва да е малка в сравнение с МДГ.

3.   Повторяемост

Измерването на една и съща величина при същите условия на измерване трябва да води до близки резултати от последователните измервания. Разликата между резултатите от измерванията трябва да е малка в сравнение с МДГ.

4.   Разделителна способност и чувствителност

Средството за измерване трябва да има достатъчна чувствителност, а прагът на разделителната способност трябва да бъде достатъчно нисък за предвиденото измерване.

5.   Издръжливост

Средството за измерване трябва да е проектирано така, че да поддържа адекватна стабилност на метрологичните си характеристики за срок, изчислен от производителя, при условие че е правилно монтирано, поддържано и използвано в съответствие с инструкциите на производителя, при климатичните условия на околната среда, за които е предназначено.

6.   Надеждност

Средството за измерване трябва да е проектирано така, че да намалява, доколкото е възможно, влиянието на дефект, който би довел до неточен резултат от измерването, освен ако наличието на такъв дефект е явно.

7.   Пригодност

7.1.

Средството за измерване не трябва да има характеристики, които улесняват възможността за измама при използване, като възможностите за непреднамерена неправилна употреба трябва да са сведени до минимум.

7.2.

Средството за измерване трябва да бъде подходящо за използване по предназначение при действителните условия на работа и не трябва да затруднява ползвателя да получи точен резултат от измерването.

7.3.

Грешките на средство за измерване, използвано при доставка на електрическа енергия, газ, термална енергия или вода, не трябва да имат голямо еднопосочно отклонение за стойности на разхода или на тока извън контролирания обхват.

7.4.

Когато средство за измерване е проектирано да измерва постоянни във времето стойности на дадена величина, то трябва да е нечувствително към малките изменения на тези стойности или да реагира по подходящ начин.

7.5.

Средството за измерване трябва да има устойчива конструкция и материалите, от които е конструирано, трябва да са подходящи за условията, при които е предназначено да се използва.

7.6.

Средството за измерване трябва да е проектирано така, че да позволява контрол на измервателните му характеристики след като средството е бил пуснато на пазара и пуснато в действие. Ако е необходимо специално оборудване или специален софтуер за осъществяване на контрол, те трябва да бъдат част от средството за измерване. Процедурата за изпитване се описва в инструкциите за експлоатация.

Когато към средството за измерване има софтуер, който осигурява и други функции, освен измервателните, частта от софтуера, която е определяща за метрологичните характеристики, трябва да може да се идентифицира и да не се влияе по недопустим начин от софтуера.

8.   Защита срещу подправяне на отчитаните данни

8.1.

Метрологичните характеристики на средството за измерване не трябва да се влияят по недопустим начин от свързването на друго устройство към него, от характеристиките на самото свързано устройство или от устройство, което е свързано дистанционно със средството за измерване.

8.2.

Конструктивен компонент, който е определящ за метрологичните характеристики, трябва да е проектиран така, че да може да бъде защитен. Предвидените мерки за защита трябва да дават доказателства за намеса.

8.3.

Софтуерът, който е определящ за метрологичните характеристики, трябва да се идентифицира като такъв и да е защитен.

Средството за измерване трябва да позволява лесно идентифициране на софтуера.

Доказателството за намеса трябва да е на разположение в продължение на разумен срок.

8.4.

Данните от измерването, софтуерът, който е определящ за метрологичните характеристики и важните от метрологична гледна точка параметри, които се съхраняват или предават, трябва да са подходящо защитени срещу случайно или умишлено подправяне.

8.5.

При средствата за измерване, използвани при доставка на електрическа енергия, газ, термална енергия или вода, показващото устройство за общото доставено количество или показващите устройства, които позволяват да бъде изчислено общото доставено количество, въз основа на което изцяло или от части се извършва плащането, трябва да не могат да бъдат нулирани по време на употреба.

9.   Информация, която трябва да бъде нанесена върху средството за измерване и да го придружава

9.1.

Върху средството за измерване трябва да са нанесени следните надписи:

а)

име на производителя, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка на производителя;

б)

информация за точността му;

и когато е необходимо:

в)

информация за условията за използване;

г)

измервателна способност;

д)

обхват на измерване;

е)

идентификационна маркировка;

ж)

номер на сертификата за ЕС изследване на типа или на сертификата за ЕС изследване на проекта;

з)

информация дали допълнителните устройства, които показват метрологичните резултати, съответстват на разпоредбите на настоящата директива за законов метрологичен контрол.

9.2.

Когато средството за измерване е с много малки размери или е много чувствително, за да бъде нанесена върху него необходимата информация, съответната маркировка се нанася върху неговата опаковка, ако има такава, или в придружаващите документи, които се изискват съгласно разпоредбите на настоящата директива.

9.3.

Средството за измерване се придружава от информация относно функционирането му, освен в случаите, когато това не е необходимо поради простотата на средството за измерване. Информацията трябва да е лесно разбираема и да включва, когато е необходимо:

а)

предписаните работни условия;

б)

класовете на механичните и електромагнитните условия на околната среда;

в)

горната и долната температурна граница, допустима ли е кондензация или не, разположение — на открито или в помещение;

г)

инструкции за монтаж, поддръжка, ремонти, допустими настройки;

д)

инструкции за правилна работа и всички специфични условия за използване;

е)

условия за съвместимост с интерфейси, възли или други средства за измерване.

9.4.

За групи от еднакви средства за измерване, използвани на едно и също място или за измерване на електрическа енергия, газ, термална енергия или вода, не е необходимо да има отделни инструкции за експлоатация.

9.5.

Скалното деление за дадена измерена стойност трябва да се представи в реда 1 × 10n, 2 × 10n или 5 × 10n, където n е цяло число или нула, освен ако в приложението за отделния вид средство за измерване е определено друго. Единицата за измерване или нейното означение трябва да се показва в близост до числената стойност.

9.6.

Дадена материална мярка трябва да се означи с номинална стойност или скала, придружена от използваната единица за измерване.

9.7.

Използваните единици за измерване и техните означения трябва да бъдат в съответствие с разпоредбите на законодателството на Съюза за единиците за измерване и техните означения.

9.8.

Всички маркировки и надписи, които се изискват съгласно разпоредбите, трябва да бъдат ясни, незаличими, недвусмислени и да не могат да се преместват.

10.   Показание на резултатите

10.1.

Показанието на резултатите трябва да се дава посредством показващо устройство или на хартиен носител.

10.2.

Показанието на всеки резултат трябва да е ясно и недвусмислено и да се придружава от такива маркировки и надписи, които са необходими за информиране на ползвателя за значението на резултата. При нормални условия на използване представените резултати трябва да се отчитат лесно. Могат да бъдат показвани допълнителни показания, при условие че не се объркват с показанията — обект на метрологичен контрол.

10.3.

В случай на отпечатване или запис на хартиен носител резултатите също трябва да се четат лесно и да са незаличими.

10.4.

Средство за измерване, което се използва при търговски сделки, свързани с пряка продажба, трябва да е проектирано така, че когато е монтирано по предназначение, да показва резултата от измерването и на двете страни по сделката. Когато е от съществено значение при преки продажби, върху всяка касова бележка, предоставена на потребителя, от допълнително устройство, което не отговаря на съответните изисквания на настоящата директива, трябва да фигурира подходяща указваща това информация.

10.5.

Независимо дали дадено средство за измерване, предназначено за измерване на електрическа енергия, газ, термална енергия или вода може да бъде отчетено от разстояние, във всички случаи то трябва да е оборудвано с подлежащо на метрологичен контрол показващо устройство, достъпно за потребителя без използване на приспособления. Показанието на това показващо устройство е резултатът от измерването, на базата на който се определя цената, която трябва да се плати.

11.   Допълнителна обработка на данните за сключване на търговската сделка

11.1.

Средство за измерване, различно от средство, предназначено за измерване на електрическа енергия, газ, термална енергия или вода, трябва да регистрира трайно резултата от измерването, придружен от информация, която позволява да бъде идентифицирана конкретната сделка, когато:

а)

измерването не може да бъде повторено; и

б)

средството за измерване обикновено е предназначено за използване при отсъствие на една от страните по сделката.

11.2.

Освен това дълготрайно доказателство за резултата от измерването и информацията, която позволява да бъде идентифицирана сделката, трябва да бъдат предоставени при поискване в момента на приключване на измерването.

12.   Оценяване на съответствието

Средството за измерване трябва да е проектирано така, че да дава възможност за лесно оценяване на съответствието му със съответните изисквания на настоящата директива.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

МОДУЛ А:   ВЪТРЕШЕН ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ

1.   Вътрешен производствен контрол е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2, 3 и 4 и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните средства за измерване отговарят на изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

2.   Техническа документация

Производителят изготвя техническата документация, както е описано в член 18. Документацията позволява да се оцени съответствието на средството за измерване с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска/рисковете. Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на средството за измерване.

3.   Производство

Производителят взема всички необходими мерки за това, производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите средства за измерване с техническата документация, посочена в точка 2, и с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

4.   Маркировка за съответствие и ЕС декларация за съответствие

4.1.

Производителят нанася маркировката „CE“ и допълнителната метрологична маркировка, установени в настоящата директива, върху всяко отделно средство за измерване, което отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.

4.2.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на средство за измерване и я съхранява заедно с техническата документация на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване. ЕС декларацията за съответствие идентифицира средството за измерване, за което е съставена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя с всяко средство за измерване, което се пуска на пазара. Това изискване обаче може да бъде тълкувано като прилагащо се по-скоро към партида или пратка, отколкото към отделни средства за измерване в случаите на доставка на голям брой средства за измерване на един ползвател.

5.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точка 4 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

МОДУЛ A2:   ВЪТРЕШЕН ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ С НАДЗОР НА ПРОВЕРКАТА НА СРЕДСТВОТО ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СЛУЧАЙНИ ИНТЕРВАЛИ

1.   Вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на средството за измерване на случайни интервали е процедура за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2, 3, 4 и 5, и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните средства за измерване отговарят на изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

2.   Техническа документация

Производителят изготвя техническата документация, както е описано в член 18. Документацията позволява да се оцени съответствието на средството за измерване с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска/рисковете. Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на средството за измерване.

3.   Производство

Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите средства за измерване с техническата документация, посочена в точка 2, и с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

4.   Проверки на средството за измерване

По избор на производителя, акредитиран собствен орган или нотифициран орган, избран от производителя, извършва проверки на средството за измерване или организира тяхното извършване на случайни интервали, определени от органа, за да бъде проверено качеството на вътрешните проверки на средството за измерване, като се вземат под внимание, inter alia, технологичната сложност на средствата за измерване и количеството на продукцията. Подходяща извадка от крайните продукти, взета на място от органа преди пускането на средствата за измерване на пазара, се изследва, като се извършват подходящите за случая изпитвания, определени от съответните части на хармонизиран стандарт и/или нормативен документ, и/или равностойни изпитвания, установени в други подходящи технически спецификации, с цел проверка на съответствието на средствата за измерване със съответните изисквания на настоящата директива. При липса на съответен хармонизиран стандарт или нормативен документ акредитираният собствен орган или нотифицираният орган решава кои изпитвания са подходящи за извършване.

В случаите, когато значителен брой средства за измерване от извадката не отговарят на приемливо ниво на качество, акредитираният собствен орган или нотифицираният орган предприема подходящи мерки.

Когато изпитванията се провеждат от нотифициран орган, производителят, на отговорността на нотифицирания орган, нанася идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.

5.   Маркировка за съответствие и ЕС декларация за съответствие

5.1.

Производителят нанася маркировката „CE“ и допълнителната метрологична маркировка, установени в настоящата директива, върху всяко отделно средство за измерване, което отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.

5.2.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на средство за измерване и я съхранява заедно с техническата документация на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване. ЕС декларацията за съответствие идентифицира средството за измерване, за което е съставена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя с всяко средство за измерване, което се пуска на пазара. Това изискване обаче може да бъде тълкувано като прилагащо се по-скоро към партида или пратка, отколкото към отделни средства за измерване в случаите на доставка на голям брой средства за измерване на един ползвател.

6.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точка 5 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

МОДУЛ B:   ЕС ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИПА

1.

ЕС изследване на типа е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, при която нотифициран орган изследва техническия проект на средство за измерване и проверява и удостоверява, че техническият проект на средството за измерване отговаря на изискванията на настоящата директива, приложими към него.

2.

ЕС изследване на типа може да бъде извършено по един от следните начини.

а)

изследване на образец от крайния продукт, представителен за предвиденото производство (изследване на типа произведен продукт);

б)

оценка на пригодността на техническия проект на средството за измерване чрез изследване на техническата документация и подкрепящи доказателства по точка 3 с изследване на образци, които са представителни за предвиденото производство, от една или повече основни части на средството за измерване (комбинация от изследване на типа произведен продукт и проекта на типа);

в)

оценка на пригодността на техническия проект на средството за измерване чрез изследване на техническата документация и подкрепящите доказателства по точка 3, без изследване на образец (изследване на проекта на типа)

Нотифицираният орган избира подходящия начин и необходимите образци.

3.

Производителят подава заявлението за ЕС изследване на типа само до един нотифициран орган по свой избор.

Това заявление включва:

а)

името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес;

б)

писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган;

в)

техническата документация, както е описано в член 18. Техническата документация позволява да се оцени съответствието на средството за измерване с приложимите изисквания на настоящата директива и включва съответен анализ и оценка на риска(рисковете). Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на средството за измерване.

Заявлението съдържа освен това, когато е приложимо:

г)

представителните образци за предвижданото производство. Нотифицираният орган може да изисква допълнителни образци, ако такива са необходими за осъществяване на програмата за изпитвания;

д)

подкрепящите доказателства за решението за пригодност на техническия проект. Тези подкрепящи доказателства посочват всички използвани документи, по-специално в случаите, когато съответните хармонизирани стандарти и/или нормативни документи не са били приложени изцяло. Когато е необходимо, подкрепящите доказателства включват резултатите от изпитванията, проведени в съответствие с други подходящи технически спецификации от съответната лаборатория на производителя или от друга лаборатория от негово име и на негова отговорност.

4.

Нотифицираният орган:

 

по отношение на средството за измерване:

4.1.

изследва техническата документация и подкрепящите доказателства, за да оцени пригодността на техническия проект на средството за измерване;

 

по отношение на образеца/образците:

4.2.

удостоверява, че образецът/образците е/са произведен(и) в съответствие с техническата документация и определя елементите, проектирани в съответствие с приложимите разпоредби на съответните хармонизирани стандарти и/или нормативни документи, както и елементите, проектирани в съответствие с други подходящи технически спецификации;

4.3.

провежда подходящи изследвания и изпитвания или организира тяхното провеждане с цел да провери дали в случаите, когато производителят е избрал да приложи решенията от съответните хармонизирани стандарти и нормативни документи, същите са били приложени правилно;

4.4.

провежда подходящи изследвания и изпитвания, или организира тяхното провеждане с цел да провери дали в случаите, когато решенията от съответните хармонизирани стандарти и/или нормативни документи не са приложени, решенията, избрани от производителя, като се прилагат други подходящи технически спецификации, удовлетворяват съответните съществени изисквания на настоящата директива;

4.5.

съгласува с производителя мястото, където ще се проведат изследванията и изпитванията.

 

по отношение на другите части на средството за измерване:

4.6.

изследва техническата документация и подкрепящите доказателства, за да оцени пригодността на техническия проект на другите части на средството за измерване.

5.

Нотифицираният орган съставя доклад от оценката, в който описва действията, предприети съгласно точка 4, и получените резултати. Без оглед на задълженията си по отношение на нотифициращите органи, нотифицираният орган разгласява изцяло или отчасти съдържанието на посочения доклад, само със съгласието на производителя.

6.

Когато типът отговаря на изискванията на настоящата директива, нотифицираният орган издава на производителя сертификат за ЕС изследване на типа. Сертификатът съдържа името и адреса на производителя, заключенията от изследването, условията (ако има такива) за неговата валидност и необходимите данни за идентификация на одобрения тип. Сертификатът за ЕС изследване на типа може да съдържа едно или повече приложения.

Сертификатът за ЕС изследване на типа и приложенията към него съдържат цялата необходима информация, за да може съответствието на произведените средства за измерване да бъде оценено спрямо изследвания тип и да се даде възможност за осъществяването на контрол по време на експлоатация. По-конкретно, за да се позволи оценяване на съответствието на произведените средства за измерване с изследвания тип по отношение на възпроизводимостта на техните метрологични характеристики, когато те са правилно настроени с подходящи средства, в съдържанието се включват:

метрологичните характеристики на типа на средството за измерване,

мерки, необходими за гарантиране на целостта на средствата за измерване (пломбиране, идентифициране на софтуера, и т.н.),

информация за другите елементи, необходими за идентифициране на средствата за измерване и за проверка на тяхното съответствие с типа на външен оглед,

когато е приложимо, всяка специфична информация, необходима за проверка на характеристиките на произведените средства за измерване,

при наличие на възел, цялата необходима информация за осигуряване на съвместимост с други възли или средства за измерване.

Сертификатът за ЕС изследване на типа има срок на валидност 10 години от датата на издаването му и този срок може да бъде подновяван за последващи периоди от 10 години всеки.

Когато типът не отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива, нотифицираният орган отказва да издаде сертификат за ЕС изследване на типа и съответно информира подалия заявлението, като подробно мотивира отказа си.

7.

Нотифицираният орган следи за евентуални промени в общоприетото ниво на технически познания, които промени показват, че одобреният тип може вече да не отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива, и преценява дали такива промени изискват по-нататъшни проучвания. Ако случаят е такъв, нотифицираният орган информира производителя.

8.

Производителят информира нотифицирания орган, у когото се намира техническата документация, отнасяща се до сертификата за ЕС изследване на типа, за всички промени на одобрения тип, които могат да повлияят на съответствието на средството за измерване със съществените изисквания на настоящата директива или на условията за валидност на сертификата. Такива промени изискват допълнително одобрение под формата на допълнение към оригиналния сертификат за ЕС изследване на типа.

9.

Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за сертификати за ЕС изследване на типа и/или за допълнения към тях, които е издал или отнел, и периодично или при поискване предоставя на своя нотифициращ орган списък на сертификатите и/или допълненията към тях, които е отказал да издаде, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

Комисията, държавите членки и останалите нотифицирани органи могат при поискване да получат копие от сертификатите за ЕС изследване на типа и/или от допълненията към тях. При поискване Комисията и държавите членки могат да получат копие от техническата документация и резултатите от проведените от нотифицирания орган изследвания.

Нотифицираният орган съхранява копие от сертификата за ЕС изследване на типа, неговите приложения и допълнения, както и техническото досие, включващо документацията, представена от производителя, до изтичане на валидността на сертификата.

10.

Производителят съхранява на разположение на националните органи копие от сертификата за ЕС изследване на типа, неговите приложения и допълнения заедно с техническата документация в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване.

11.

Упълномощеният представител на производителя може да подава заявлението по точка 3 и да изпълнява задълженията по точки 8 и 10, при условие че са посочени в пълномощието.

МОДУЛ С:   СЪОТВЕТСТВИЕ С ТИПА ВЪЗ ОСНОВА НА ВЪТРЕШЕН ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ

1.   Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2 и 3 и осигурява и декларира, че съответните средства за измерване са в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

2.   Производство

Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите средства за измерване с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

3.   Маркировка за съответствие и ЕС декларация за съответствие

3.1.

Производителят нанася маркировката „CE“ и допълнителната метрологична маркировка, установени в настоящата директива, върху всяко отделно средство за измерване, което е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и което отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.

3.2.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на средство за измерване и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела на средството за измерване, за който е съставена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя с всяко средство за измерване, което се пуска на пазара. Това изискване обаче може да бъде тълкувано като прилагащо се по-скоро към партида или пратка, отколкото към отделни средства за измерване в случаите на доставка на голям брой средства за измерване на един ползвател.

4.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точка 3 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

МОДУЛ С2:   СЪОТВЕТСТВИЕ С ТИПА ВЪЗ ОСНОВА НА ВЪТРЕШЕН ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ С НАДЗОР НА ПРОВЕРКАТА НА СРЕДСТВОТО ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СЛУЧАЙНИ ИНТЕРВАЛИ

1.   Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на средството за измерване на случайни интервали е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2, 3 и 4, и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните средства за измерване са в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

2.   Производство

Производителят взема всички необходими мерки за това, производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите средства за измерване с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

3.   Проверки на средството за измерване

По избор на производителя, акредитиран собствен орган или нотифициран орган, избран от производителя, извършва проверките на средството за измерване или организира тяхното извършване на случайни интервали, определени от органа, за да бъде проверено качеството на вътрешните проверки на средството за измерване, като се вземат под внимание, inter alia, технологичната сложност на средствата за измерване и количеството на продукцията. Подходяща извадка от крайните продукти, взета на място от акредитирания собствен орган или от нотифицирания орган преди пускането на средството за измерване на пазара, се изследва, като се извършват подходящите изпитвания, определени от съответните части на хармонизираните стандарти и/или нормативните документи, и/или равностойни изпитвания, установени в други подходящи технически спецификации, с цел проверка на съответствието на средството за измерване с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и със съответните изисквания на настоящата директива.

В случаите, когато извадката не съответства на допустимото ниво на качество, акредитираният собствен орган или нотифицираният орган предприема необходимите мерки.

Прилагането на процедурата за приемане на извадки има за цел да установи дали производственият процес на средството за измерване се осъществява в рамките на допустимите граници с оглед на осигуряването на съответствието на средството за измерване.

Когато изпитванията се провеждат от нотифициран орган, производителят, на отговорността на нотифицирания орган, нанася идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.

4.   Маркировка за съответствие и ЕС декларация за съответствие

4.1.

Производителят нанася маркировката „CE“ и допълнителната метрологична маркировка, установени в настоящата директива, върху всяко отделно средство за измерване, което е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и което отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.

4.2.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на средство за измерване и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела на средството за измерване, за който е съставена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя с всяко средство за измерване, което се пуска на пазара. Това изискване обаче може да бъде тълкувано като прилагащо се по-скоро към партида или пратка, отколкото към отделни средства за измерване в случаите на доставка на голям брой средства за измерване на един ползвател.

5.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точка 4 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

МОДУЛ D:   СЪОТВЕТСТВИЕ С ТИПА ВЪЗ ОСНОВА НА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО

1.   Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2 и 5 и осигурява и декларира на своя отговорност, че средствата за измерване са в съответствие с типа, както е описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

2.   Производство

Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството за производството, контрола на крайния продукт и изпитването на съответните средства за измерване, както е определено в точка 3, и подлежи на надзор, както е определено в точка 4.

3.   Система по качеството

3.1.

Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по качеството по отношение на съответните средства за измерване до нотифициран орган по свой избор.

Това заявление включва:

а)

името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес;

б)

писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган;

в)

цялата информация за предвижданата категория средство за измерване;

г)

документацията относно системата по качеството;

д)

техническата документация на одобрения тип и копие от сертификата за ЕС изследване на типа.

3.2.

Системата по качеството осигурява съответствие на средствата за измерване с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, се документират редовно и систематично под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите.

Тя включва по-специално подходящо описание на:

а)

целите по качеството и организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на качеството на продукта;

б)

съответните средства и методи за производство, контрол и осигуряване на качеството, процесите и систематичните мерки, които ще се прилагат;

в)

изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време и след производството, както и честотата, с която ще бъдат извършвани;

г)

записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране и доклади за квалификацията на съответния персонал;

д)

средствата за наблюдение за постигане на изискваното качество на продукта и ефективното функциониране на системата по качеството.

3.3.

Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посочени в точка 3.2.

По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с тези изисквания.

В допълнение към опита в системи за управление на качеството, екипът одитори разполага най-малко с един член с опит в оценяването на съответните средства за измерване и на свързаната с тях технология, както и познания за приложимите изисквания на настоящата директива. Одитът включва посещение в помещенията на производителя за извършване на оценка.

Екипът одитори преглежда техническата документация по точка 3.1, буква д), с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на настоящата директива и да проведе необходимите изследвания с цел да осигури съответствието на средството за измерване с тези изисквания.

Решението се съобщава на производителя. Това уведомление включва заключенията от одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

3.4.

Производителят се задължава да изпълни задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и да поддържа тази система в състояние на пригодност и ефективно функциониране.

3.5.

Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в нея.

Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговоря на изискванията по точка 3.2 или се налага ново оценяване.

Той съобщава своето решение на производителя. Това уведомление включва заключенията от извършеното изследване и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

4.   Надзор на отговорността на нотифицирания орган

4.1.

Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.

4.2.

За целите на оценката производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на производство, проверка, изпитване и съхраняване и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:

а)

документацията на системата по качеството;

б)

записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране и доклади за квалификацията на съответния персонал.

4.3.

Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата по качеството, и представя на производителя доклад от одита.

4.4.

Освен това нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при производителя. По време на такива посещения нотифицираният орган може, ако това се налага, да провежда или да организира провеждането на изпитвания на средствата за измерване с цел да установи дали системата по качеството функционира правилно. Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад от посещението, а ако са били проведени изпитвания — и протоколи от изпитванията.

5.   Маркировка за съответствие и ЕС декларация за съответствие

5.1.

Производителят нанася маркировката „CE“ и допълнителната метрологична маркировка, установени в настоящата директива, и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 3.1, идентификационния му номер, върху всяко отделно средство за измерване, което е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и което отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.

5.2.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на средство за измерване и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела на средството за измерване, за който е съставена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя с всяко средство за измерване, което се пуска на пазара. Това изискване обаче може да бъде тълкувано като прилагащо се по-скоро към партида или пратка, отколкото към отделни средства за измерване в случаите на доставка на голям брой средства за измерване на един ползвател.

6.   Производителят съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на средството за измерване на пазара:

а)

документацията по точка 3.1;

б)

информация относно одобрените изменения по точка 3.5;

в)

решенията и докладите на нотифицирания орган, посочени в точки 3.5, 4.3 и 4.4.

7.   Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за издадените или оттеглените одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване му предоставя списък с одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

8.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точки 3.1, 3.5, 5 и 6 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

МОДУЛ D1:   ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО

1.   Осигуряване на качеството на производството е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2, 4 и 7, и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните средства за измерване отговарят на изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

2.   Техническа документация

Производителят изготвя техническата документация, както е описано в член 18. Документацията позволява да се оцени съответствието на средството за измерване с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска/рисковете. Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на средството за измерване.

3.   Производителят съхранява техническата документация на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване.

4.   Производство

Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството за производството, контрола на крайния продукт и изпитването на съответните средства за измерване, както е определено в точка 5, и подлежи на надзор, както е определено в точка 6.

5.   Система по качеството

5.1.

Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по качеството по отношение на съответните средства за измерване до нотифициран орган по свой избор.

Това заявление включва:

а)

името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес;

б)

писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган;

в)

цялата информация за предвижданата категория средство за измерване;

г)

документацията относно системата по качеството;

д)

техническата документация по точка 2.

5.2.

Системата по качеството осигурява съответствие на средствата за измерване с изискванията на настоящата директива, приложими към тях

Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, се документират редовно и систематично под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите.

Тя включва, по-специално, подходящо описание на:

а)

целите по качеството и организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на качеството на продукта;

б)

съответните средства и методи за производство, контрол и осигуряване на качеството, процесите и систематичните мерки, които ще се прилагат;

в)

изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време и след производството, както и честотата, с която ще бъдат извършвани;

г)

записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал;

д)

средствата за наблюдение за постигане на изискваното качество на продукта и ефективното функциониране на системата по качеството.

5.3.

Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посочени в точка 5.2.

По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с тези изисквания.

В допълнение към опита в системи за управление на качеството, екипът одитори разполага най-малко с един член с опит в оценяването на съответните средства за измерване и на свързаната с тях технология, както и познания за приложимите изисквания на настоящата директива. Одитът включва посещение в помещенията на производителя за извършване на оценка.

Екипът одитори преглежда техническата документация по точка 2 с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на настоящата директива и да проведе необходимите изследвания с цел да осигури съответствие на средството за измерване с тези изисквания.

Решението се съобщава на производителя. Това уведомление включва заключенията от одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

5.4.

Производителят се задължава да изпълни задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и да поддържа тази система в състояние на пригодност и ефективно функциониране.

5.5.

Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в нея.

Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по точка 5.2 или се налага ново оценяване.

Той съобщава своето решение на производителя. Това уведомление включва заключенията от извършеното изследване и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

6.   Надзор на отговорността на нотифицирания орган

6.1.

Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.

6.2.

За целите на оценката производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на производство, проверка, изпитване и съхраняване и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:

а)

документацията на системата по качеството;

б)

техническата документация по точка 2;

в)

записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране и доклади за квалификацията на съответния персонал.

6.3.

Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата по качеството, и представя на производителя доклад от одита.

6.4.

Освен това нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при производителя. По време на такива посещения нотифицираният орган може, ако това се налага, да провежда или да организира провеждането на изпитвания на средствата за измерване с цел да установи дали системата по качеството функционира правилно. Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад от посещението, а ако са били проведени изпитвания — и протоколи от изпитванията.

7.   Маркировка за съответствие и ЕС декларация за съответствие

7.1.

Производителят нанася маркировката „СЕ“ и допълнителната метрологична маркировка, установени в настоящата директива, и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 5.1, идентификационния му номер върху всяко отделно средство за измерване, което отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.

7.2.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на средство за измерване и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела на средството за измерване, за който е съставена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя с всяко средство за измерване, което се пуска на пазара. Това изискване обаче може да бъде тълкувано като прилагащо се по-скоро към партида или пратка, отколкото към отделни средства за измерване в случаите на доставка на голям брой средства за измерване на един ползвател.

8.   Производителят съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване:

а)

документацията по точка 5.1;

б)

информация относно одобрените изменения по точка 5.5;

в)

решенията и докладите на нотифицирания орган, посочени в точки 5.5, 6.3 и 6.4.

9.   Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за издадените или оттеглени одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване му предоставя списък с одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

10.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точки 3, 5.1, 5.5, 7 и 8 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

МОДУЛ Е:   СЪОТВЕТСТВИЕ С ТИПА ВЪЗ ОСНОВА НА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКТА

1.   Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2 и 5, и осигурява и декларира на своя отговорност, че средствата за измерване са в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

2.   Производство

Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството за контрола на крайния продукт и изпитването на съответните средства за измерване, както е определено в точка 3, и подлежи на надзор, както е определено в точка 4.

3.   Система по качеството

3.1.

Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по качеството по отношение на съответните средства за измерване до нотифициран орган по свой избор.

Това заявление включва:

а)

името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес;

б)

писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган;

в)

цялата информация за предвижданата категория средство за измерване;

г)

документацията относно системата по качеството;

д)

техническата документация на одобрения тип и копие от сертификата за ЕС изследване на типа.

3.2.

Системата по качеството осигурява съответствието на средствата за измерване с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, се документират редовно и систематично под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите.

Тя включва, по-специално, подходящо описание на:

а)

целите по качеството и организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на качеството на продукта;

б)

изследванията и изпитванията, които ще се извършват след производството;

в)

записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал;

г)

средствата за наблюдение на ефективното функциониране на системата по качеството.

3.3.

Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посочени в точка 3.2.

По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с тези изисквания.

В допълнение към опита в системи за управление на качеството, екипът одитори разполага най-малко с един член с опит в оценяването на съответните средства за измерване и на свързаната с тях технология, както и познания за приложимите изисквания на настоящата директива. Одитът включва посещение в помещенията на производителя за извършване на оценка.

Екипът одитори преглежда техническата документация по точка 3.1, буква д), с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на настоящата директива и да проведе необходимите изследвания с цел да осигури съответствието на средството за измерване с тези изисквания.

Решението се съобщава на производителя. Това уведомление включва заключенията от одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

3.4.

Производителят се задължава да изпълни задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и да поддържа тази система в състояние на пригодност и ефективно функциониране.

3.5.

Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в нея.

Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по точка 3.2 или се налага ново оценяване.

Той съобщава своето решение на производителя. Това уведомление включва заключенията от извършеното изследване и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

4.   Надзор на отговорността на нотифицирания орган

4.1.

Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.

4.2.

За целите на оценката производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на производство, проверка, изпитване и съхраняване и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:

а)

документацията на системата по качеството;

б)

записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране и доклади за квалификацията на съответния персонал.

4.3.

Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата по качеството, и представя на производителя доклад от одита.

4.4.

Освен това нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при производителя. По време на такива посещения нотифицираният орган може, ако това се налага, да провежда или да организира провеждането на изпитвания на средствата за измерване с цел да установи дали системата по качеството функционира правилно. Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад от посещението, а ако са били проведени изпитвания — и протоколи от изпитванията.

5.   Маркировка за съответствие и ЕС декларация за съответствие

5.1.

Производителят нанася маркировката „СЕ“ и допълнителната метрологична маркировка, установени в настоящата директива, и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 3.1, идентификационния му номер върху всяко отделно средство, което е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и което отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.

5.2.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на средство за измерване и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на средството за измерване на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела на средството за измерване, за който е съставена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя с всяко средство за измерване, което се пуска на пазара. Това изискване обаче може да бъде тълкувано като прилагащо се по-скоро към партида или пратка, отколкото към отделни средства за измерване в случаите на доставка на голям брой средства за измерване на един ползвател.

6.   Производителят съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване:

а)

документацията по точка 3.1;

б)

информация относно одобрените изменения по точка 3.5;

в)

решенията и докладите на нотифицирания орган, посочени в точки 3.5, 4.3 и 4.4.

7.   Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за издадените или оттеглени одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване му предоставя списък с одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

8.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точки 3.1, 3.5, 5 и 6 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

МОДУЛ Е1:   ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА КОНТРОЛА И ИЗПИТВАНЕТО НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ

1.   Осигуряване на качеството на контрола и изпитването на крайния продукт е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията по точки 2, 4 и 7, и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните средства за измерване отговарят на изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

2.   Техническа документация

Производителят изготвя техническата документация, както е описано в член 18. Документацията позволява да се оцени съответствието на средството за измерване с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска/рисковете. Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на средството за измерване.

3.   Производителят съхранява техническата документация на разположение на съответните национални органи в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване.

4.   Производство

Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството за контрола на крайния продукт и изпитването на съответните средства за измерване, както е определено в точка 5, и подлежи на надзор, както е определено в точка 6.

5.   Система по качеството

5.1.

Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по качеството по отношение на съответните средства за измерване до нотифициран орган по свой избор.

Това заявление включва:

а)

името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес;

б)

писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган;

в)

цялата информация за предвижданата категория средство за измерване;

г)

документацията относно системата по качеството;

д)

техническата документация по точка 2.

5.2.

Системата по качеството осигурява съответствие на средствата за измерване с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, се документират редовно и систематично под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите.

Тя включва, по-специално, подходящо описание на:

а)

целите по качеството и организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на качеството на продукта;

б)

изследванията и изпитванията, които ще се извършват след производството;

в)

записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране и доклади за квалификацията на съответния персонал;

г)

средствата за наблюдение на ефективното функциониране на системата по качеството.

5.3.

Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посочени в точка 5.2.

По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с тези изисквания.

В допълнение към опита в системи за управление на качеството, екипът одитори разполага най-малко с един член с опит в оценяването на съответните средства за измерване и на свързаната с тях технология, както и познания за приложимите изисквания на настоящата директива. Одитът включва посещение в помещенията на производителя за извършване на оценка.

Екипът одитори преглежда техническата документация по точка 2 с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания по настоящата директива и да проведе необходимите изследвания с цел да осигури съответствие на средството за измерване с тези изисквания.

Решението се съобщава на производителя. Това уведомление включва заключенията от одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

5.4.

Производителят се задължава да изпълни задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и да поддържа тази система в състояние на пригодност и ефективно функциониране.

5.5.

Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в нея.

Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по точка 5.2 или се налага ново оценяване.

Той съобщава своето решение на производителя. Това уведомление включва заключенията от извършеното изследване и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

6.   Надзор на отговорността на нотифицирания орган

6.1.

Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.

6.2.

За целите на оценката производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на производство, проверка, изпитване и съхраняване и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:

а)

документацията на системата по качеството;

б)

техническата документация по точка 2;

в)

записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране и доклади за квалификацията на съответния персонал.

6.3.

Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата по качеството, и представя на производителя доклад от одита.

6.4.

Освен това нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при производителя. По време на такива посещения нотифицираният орган може, ако това се налага, да провежда или да организира провеждането на изпитвания на средствата за измерване с цел да установи дали системата по качеството функционира правилно. Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад от посещението, а ако са били проведени изпитвания — и протоколи от изпитванията.

7.   Маркировка за съответствие и ЕС декларация за съответствие

7.1.

Производителят нанася маркировката „СЕ“ и допълнителната метрологична маркировка, установени в настоящата директива, и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 5.1, идентификационния му номер върху всяко отделно средство за измерване, което отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.

7.2.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на средство за измерване и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела на средството за измерване, за който е съставена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя с всяко средство за измерване, което се пуска на пазара. Това изискване обаче може да бъде тълкувано като прилагащо се по-скоро към партида или пратка, отколкото към отделни средства за измерване в случаите на доставка на голям брой средства за измерване на един ползвател.

8.   Производителят съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване:

а)

документацията по точка 5.1;

б)

информацията относно одобрените изменения по точка 5.5;

в)

решенията и докладите на нотифицирания орган, посочени в точки 5.5, 6.3 и 6.4.

9.   Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за издадените или оттеглени одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване му предоставя списък с одобренията на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

10.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точки 3, 5.1, 5.5, 7 и 8 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

МОДУЛ F:   СЪОТВЕТСТВИЕ С ТИПА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОВЕРКА НА ПРОДУКТА

1.   Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2, 5.1 и 6, и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните средства за измерване, за които се прилагат разпоредбите на точка 3, са в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

2.   Производство

Производителят взема всички необходими мерки за това, производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите средства за измерване с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

3.   Проверка

Нотифициран орган, избран от производителя, извършва подходящи изследвания и изпитвания или организира тяхното извършване, за да провери съответствието на средствата за измерване с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и съответните изисквания на настоящата директива.

Изследванията и изпитванията за проверка на съответствието на средствата за измерване със съответните изисквания се извършват, по избор на производителя, или чрез изследване и изпитване на всяко средство за измерване, както е посочено в точка 4, или чрез изследване и изпитване на средствата за измерване на статистическа основа, както е посочено в точка 5.

4.   Проверка за съответствие чрез изследване и изпитване на всяко средство за измерване

4.1.

Всички средства за измерване се изследват поотделно и се извършват подходящи изпитвания, посочени в съответните хармонизирани стандарти и/или нормативни документи, и/или равностойни изпитвания, установени в други подходящи технически спецификации, които се извършват, за да се провери тяхното съответствие с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и съответните изисквания на настоящата директива.

При липса на хармонизиран стандарт или нормативен документ съответният нотифициран орган решава кои изпитвания са подходящи за извършване.

4.2.

Нотифицираният орган издава сертификат за съответствие по отношение на извършените изследвания и изпитвания на средството за измерване, и нанася идентификационния си номер върху всяко одобрено средство за измерване или изисква идентификационният му номер да се нанесе на негова отговорност.

Производителят съхранява сертификатите за съответствие на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване.

5.   Проверка за съответствие на статистическа основа

5.1.

Производителят предприема всички необходими мерки за това, производственият процес и неговото наблюдение да осигурят еднородността на всяка произведена партида и представя средствата си за измерване за проверка под формата на еднородни партиди.

5.2.

От всяка партида се взима извадка на случаен принцип, в съответствие с изискванията на точка 5.3. Всички средства за измерване от една извадка се изследват поотделно и се извършват подходящи изпитвания, посочени в съответните хармонизирани стандарти и/или нормативни документи, и/или еквивалентни изпитвания, установени в други подходящи технически спецификации, с цел да се провери съответствието им с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа и с приложимите изисквания на настоящата директива, и да се определи дали партидата да бъде приета или отхвърлена. При липса на такъв хармонизиран стандарт или нормативен документ съответният нотифициран орган решава кои изпитвания са подходящи за извършване.

5.3.

Статистическата процедура отговаря на следните изисквания:

Статистическият контрол се основава на качествени признаци. Извадковата система осигурява:

а)

равнище на качество, което съответства на 95-процентна вероятност за приемане, при несъответствие по-малко от 1 %;

б)

граница на качество, която съответства на 5-процентна вероятност за приемане, при несъответствие по-малко от 7 %.

5.4.

В случай че дадена партида бъде приета, всички средства за измерване в нея се считат за одобрени, с изключение на онези средства от извадката, за които е установено, че не са преминали задоволително извършените изпитвания.

Нотифицираният орган издава сертификат за съответствие по отношение на извършените изследвания и изпитвания и нанася идентификационния си номер върху всяко одобрено средство за измерване или изисква идентификационният му номер да бъде нанесен на негова отговорност.

Производителят съхранява сертификатите за съответствие на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване.

5.5.

В случай че дадена партида бъде отхвърлена, нотифицираният орган предприема подходящи мерки, за да предотврати пускането на тази партида на пазара. При често отхвърляне на партиди нотифицираният орган може да прекрати проверката на статистическа основа и да предприеме подходящи мерки.

6.   Маркировка за съответствие и ЕС декларация за съответствие

6.1.

Производителят нанася маркировката „СЕ“ и допълнителната метрологична маркировка, установени в настоящата директива, и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 3, идентификационния му номер, върху всяко отделно средство за измерване, което е в съответствие с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и което отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.

6.2.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на средство за измерване и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела на средството за измерване, за който е съставена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя с всяко средство за измерване, което се пуска на пазара. Това изискване обаче може да бъде тълкувано като прилагащо се по-скоро към партида или пратка, отколкото към отделни средства за измерване в случаите на доставка на голям брой средства за измерване на един ползвател.

Ако нотифицираният орган по точка 3 даде своето съгласие и на негова отговорност, производителят може да нанася върху средствата за измерване и идентификационния номер на нотифицирания орган.

7.   Ако нотифицираният орган даде своето съгласие и на негова отговорност, производителят може да нанася върху средствата за измерване идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.

8.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието. Задълженията на производителя по точки 2 и 5.1 не могат да бъдат изпълнявани от упълномощен представител.

МОДУЛ F1:   СЪОТВЕТСТВИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОВЕРКА НА ПРОДУКТА

1.   Съответствие въз основа на проверка на продукта е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията по точки 2, 3, 6.1 и 7, и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните средства за измерване, за които се прилагат разпоредбите на точка 4, са в съответствие с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

2.   Техническа документация

Производителят изготвя техническата документация, както е описано в член 18. Документацията позволява да се оцени съответствието на средството за измерване с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска/рисковете. Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на средството за измерване.

Производителят съхранява техническата документация на разположение на съответните национални органи в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване.

3.   Производство

Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите средства за измерване с приложимите изисквания на настоящата директива.

4.   Проверка

Нотифициран орган, избран от производителя, извършва подходящи изследвания и изпитвания или организира провеждането им, за да провери съответствието на средствата за измерване с приложимите изисквания на настоящата директива.

Изследванията и изпитванията за проверка на съответствието с изискванията се извършват по избор на производителя или чрез изследване и изпитване на всяко средство за измерване, както е посочено в точка 5, или чрез изследване и изпитване на средствата за измерване на статистическа основа, както е посочено в точка 6.

5.   Проверка за съответствие чрез изследване и изпитване на всяко средство за измерване

5.1.

Всички средства за измерване се изследват поотделно и се извършват подходящи изпитвания, посочени в съответните хармонизирани стандарти и/или нормативни документи, и/или равностойни изпитвания, установени в други подходящи технически спецификации, които се извършват, за да се провери съответствието с приложимите изисквания. При липса на такъв хармонизиран стандарт или нормативен документ нотифицираният орган решава кои изпитвания са подходящи за извършване.

5.2.

Нотифицираният орган издава сертификат за съответствие по отношение на извършените изследвания и изпитвания на средството за измерване и нанася идентификационния си номер върху всяко едно одобрено средство за измерване или изисква идентификационният му номер да се нанесе на негова отговорност.

Производителят съхранява сертификатите за съответствие на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване.

6.   Проверка за съответствие на статистическа основа

6.1.

Производителят предприема всички необходими мерки за това производственият процес да осигури еднородността на всяка произведена партида и представя средствата си за измерване за проверка под формата на еднородни партиди.

6.2.

От всяка партида се взима извадка на случаен принцип, в съответствие с изискванията на точка 6.4.

6.3.

Всички средства за измерване от извадката се изследват поотделно и се извършват подходящи изпитвания, посочени в съответните хармонизирани стандарти и/или нормативни документи, и/или равностойни изпитвания, установени в други подходящи технически спецификации, които се извършват с цел да се провери съответствието с приложимите изисквания от настоящата директива и да се определи дали партидата да бъде приета или отхвърлена. При липса на такъв хармонизиран стандарт или нормативен документ съответният нотифициран орган решава кои изпитвания са подходящи за извършване.

6.4.

Статистическата процедура отговаря на следните изисквания:

Статистическият контрол се основава на качествени признаци. Извадковата система осигурява:

а)

равнище на качество, което съответства на 95-процентна вероятност за приемане, при несъответствие по-малко от 1 %;

б)

граница на качество, която съответства на 5-процентна вероятност за приемане, при несъответствие по-малко от 7 %.

6.5.

В случай че дадена партида бъде приета, всички средства за измерване в нея се считат за одобрени, с изключение на онези средства от извадката, за които е установено, че не са преминали задоволително извършените изпитвания.

Нотифицираният орган издава сертификат за съответствие по отношение на извършените изследвания и изпитвания и нанася идентификационния си номер върху всяко одобрено средство за измерване или изисква идентификационният му номер да бъде нанесен на негова отговорност.

Производителят съхранява сертификатите за съответствие на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване.

В случай че дадена партида бъде отхвърлена, нотифицираният орган предприема подходящи мерки, за да предотврати пускането на тази партида на пазара. При често отхвърляне на партиди нотифицираният орган може да прекрати проверката на статистическа основа и да предприеме подходящи мерки.

7.   Маркировка за съответствие и ЕС декларация за съответствие

7.1.

Производителят нанася маркировката „СЕ“ и допълнителната метрологична маркировка, установени в настоящата директива, и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 4, идентификационния му номер, върху всяко отделно средство за измерване, което отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.

7.2.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на средство за измерване и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела на средството за измерване, за който е съставена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя с всяко средство за измерване, което се пуска на пазара. Това изискване обаче може да бъде тълкувано като прилагащо се по-скоро към партида или пратка, отколкото към отделни средства за измерване в случаите на доставка на голям брой средства за измерване на един ползвател.

Ако нотифицираният орган по точка 5 даде своето съгласие и на негова отговорност, производителят може да нанася върху средствата за измерване и идентификационния номер на нотифицирания орган.

8.   Ако нотифицираният орган даде своето съгласие и на негова отговорност, производителят може да нанася върху средствата за измерване идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.

9.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието. Задълженията на производителя по точка 2, първа алинея и точки 3 и 6.1 не могат да бъдат изпълнявани от упълномощен представител.

МОДУЛ G:   СЪОТВЕТСТВИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОВЕРКА НА ЕДИНИЧЕН ПРОДУКТ

1.   Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията по точки 2, 3 и 5 и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответното средство за измерване, за което се прилагат разпоредбите на точка 4, е в съответствие с изискванията на настоящата директива, приложими към него.

2.   Техническа документация

Производителят изготвя техническата документация, както е описано в член 18, и я предоставя на нотифицирания орган по точка 4. Документацията позволява да се оцени съответствието на средството за измерване с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска/рисковете. Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на средството за измерване.

Производителят съхранява техническата документация на разположение на съответните национални органи в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване.

3.   Производство

Производителят взема всички необходими мерки за това, производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произведеното средство за измерване с приложимите изисквания на настоящата директива.

4.   Проверка

Нотифициран орган, избран от производителя, извършва подходящи изследвания и изпитвания, установени в съответните хармонизирани стандарти и/или нормативни документи, или равностойни изпитвания, установени в други подходящи технически спецификации, за да провери съответствието на средството за измерване с приложимите изисквания на настоящата директива. При липса на такъв хармонизиран стандарт или нормативен документ съответният нотифициран орган решава кои изпитвания са подходящи за извършване.

Нотифицираният орган издава сертификат за съответствие по отношение на извършените изследвания и изпитвания на средството за измерване и нанася идентификационния си номер върху всяко едно одобрено средство за измерване или изисква идентификационният му номер да се нанесе на негова отговорност.

Производителят съхранява сертификатите за съответствие на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване.

5.   Маркировка за съответствие и ЕС декларация за съответствие

5.1.

Производителят нанася маркировката „СЕ“ и допълнителната метрологична маркировка, установени в настоящата директива, и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 4, идентификационния му номер, върху всяко средство за измерване, което отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.

5.2.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване. ЕС декларацията за съответствие идентифицира средството за измерване, за което е съставена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя заедно със средството за измерване.

6.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точки 2 и 5 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

МОДУЛ H:   СЪОТВЕТСТВИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПЪЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

1.   Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2 и 5, и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните средства за измерване отговарят на изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

2.   Производство

Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството по отношение на проектирането, производството и контрола на крайния продукт и изпитването на съответните средства за измерване, както е определено в точка 3, и подлежи на надзор, както е определено в точка 4.

3.   Система по качеството

3.1.

Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по качеството по отношение на съответните средства за измерване до нотифициран орган по свой избор.

Това заявление включва:

а)

името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес;

б)

техническата документация, както е описано в член 18, за един образец от всяка категория средства за измерване, чието производство се предвижда. Документацията позволява да се оцени съответствието на средството за измерване с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска/рисковете. Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на средството за измерване;

в)

документацията относно системата по качеството; и

г)

писмена декларация, че същото заявление не е било подавано до друг нотифициран орган.

3.2.

Системата по качеството осигурява съответствие на средствата за измерване с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, се документират редовно и систематично под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите.

Тя включва по-специално подходящо описание на:

а)

целите по качеството и организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на проекта и на качеството на продукта;

б)

техническите спецификации на проекта, включително стандарти, които ще бъдат приложени и, когато съответните хармонизирани стандарти и/или нормативни документи няма да бъдат приложени изцяло, средствата, които ще се използват за осигуряване съответствието на средствата за измерване със съществените изисквания на настоящата директива, като се прилагат други подходящи технически спецификации;

в)

средствата и методите за управление и проверка на проекта, процесите и систематичните мерки, които ще се прилагат при проектирането на средствата за измерване, принадлежащи към съответната категория средства за измерване;

г)

съответните средства и методи за производство, контрол и осигуряване на качеството, процесите и систематичните мерки, които ще се прилагат;

д)

изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време и след производството, както и честотата, с която ще бъдат извършвани;

е)

записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал;

ж)

средствата за наблюдение за постигане на изискваното качество на проекта и продукта и за ефективното функциониране на системата по качеството.

3.3.

Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посочени в точка 3.2.

По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с посочените по-горе изисквания.

В допълнение към опита в системи за управление на качеството, екипът одитори разполага най-малко с един член с опит в оценяването на тези средства за измерване и с познания за технологията на съответните средства за измерване, както и познания за приложимите изисквания на настоящата директива. Одитът включва посещение в помещенията на производителя за извършване на оценка.

Екипът одитори преглежда техническата документация по точка 3.1, буква б), с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на настоящата директива и да проведе необходимите изследвания с цел да осигури съответствието на средството за измерване с тези изисквания.

Решението се съобщава на производителя или на неговия упълномощен представител. Това уведомление включва заключенията от одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

3.4.

Производителят се задължава да изпълни задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и да поддържа тази система в състояние на пригодност и ефективно функциониране.

3.5.

Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в нея.

Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по точка 3.2 или се налага ново оценяване.

Той съобщава своето решение на производителя. Това уведомление включва заключенията от извършеното изследване и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

4.   Надзор на отговорността на нотифицирания орган

4.1.

Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.

4.2.

За целите на оценката производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на проектиране, производство, проверка, изпитване и съхраняване и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:

а)

документацията на системата по качеството;

б)

записите по качеството, посочени в проектната част на системата по качеството, като резултати от анализи, изчисления, изпитвания и др.;

в)

записите по качеството, посочени в производствената част на системата по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал.

4.3.

Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата по качеството, и представя на производителя доклад от одита.

4.4.

Освен това нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при производителя. По време на такива посещения нотифицираният орган може, ако това се налага, да извършва или да организира извършването на изпитвания на средството за измерване с цел да провери дали системата по качеството функционира правилно. Той предоставя на производителя доклад от посещението, а ако са били извършени изпитвания — и протоколи от изпитванията.

5.   Маркировка за съответствие и ЕС декларация за съответствие

5.1.

Производителят нанася маркировката „CE“ и допълнителната метрологична маркировка, установени в настоящата директива, и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 3.1, идентификационния му номер, върху всяко отделно средство за измерване, което отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.

5.2.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на средство за измерване и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела на средството за измерване, за който е съставена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя с всяко средство за измерване, което се пуска на пазара. Това изискване обаче може да бъде тълкувано като прилагащо се по-скоро към партида или пратка, отколкото към отделни средства за измерване в случаите на доставка на голям брой средства за измерване на един ползвател.

6.   Производителят съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване:

а)

техническата документация по точка 3.1;

б)

документацията относно системата по качеството по точка 3.1;

в)

информация относно одобрените изменения по точка 3.5;

г)

решенията и докладите на нотифицирания орган, посочени в точки 3.5, 4.3 и 4.4.

7.   Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за издадените или оттеглените одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване му предоставя списък с одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

8.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точки 3.1, 3.5, 5 и 6 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

МОДУЛ H1:   СЪОТВЕТСТВИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПЪЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО С ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЕКТА

1.   Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството с изследване на проекта е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2 и 6, и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните средства за измерване отговарят на изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

2.   Производство

Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството по отношение на проектирането, производството и контрола на крайния продукт и изпитването на съответните средства за измерване, както е определено в точка 3, и подлежи на надзор, както е определено в точка 5.

Съответствието на техническия проект на средствата за измерване трябва да е било изследвано в съответствие с точка 4.

3.   Система по качеството

3.1.

Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по качеството по отношение на съответните средства за измерване до нотифициран орган по свой избор.

Това заявление включва:

а)

името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес;

б)

цялата информация, свързана с предвижданата категория средства за измерване;

в)

документацията относно системата по качеството;

г)

писмена декларация, че същото заявление не е било подавано до друг нотифициран орган.

3.2.

Системата по качеството осигурява съответствие на средствата за измерване с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, се документират редовно и систематично под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите.

Тя включва, по-специално, подходящо описание на:

а)

целите по качеството и организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на проекта и на качеството на продукта;

б)

техническите спецификации на проекта, включително стандарти, които ще бъдат приложени и, когато съответните хармонизирани стандарти и/или нормативни документи няма да бъдат приложени изцяло, средствата, които ще се използват за осигуряване съответствието на средствата за измерване със съществените изисквания на настоящата директива, като се прилагат други подходящи технически спецификации;

в)

средствата и методите за управление и проверка на проекта, процесите и систематичните мерки, които ще се прилагат при проектирането на средствата за измерване, принадлежащи към съответната категория средства за измерване;

г)

съответните средства и методи за производство, контрол и осигуряване на качеството, процесите и систематичните мерки, които ще се прилагат;

д)

изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време и след производството, както и честотата, с която ще бъдат извършвани;

е)

записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал;

ж)

средствата за наблюдение за постигане на изискваното качество на проекта и на продукта и за ефективното функциониране на системата по качеството.

3.3.

Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посочени в точка 3.2. По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с посочените по-горе изисквания.

В допълнение към опита в системи за управление на качеството екипът одитори разполага най-малко с един член с опит в оценяването на тези средства за измерване и с познания за технологията за съответните средства за измерване, както и познания за приложимите изисквания на настоящата директива. Одитът включва посещение в помещенията на производителя за извършване на оценка.

Решението се съобщава на производителя или на неговия упълномощен представител. Това уведомление включва заключенията от одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

3.4.

Производителят се задължава да изпълни задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и да поддържа тази система в състояние на пригодност и ефективно функциониране.

3.5.

Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в нея.

Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по точка 3.2 или се налага ново оценяване.

Той съобщава своето решение на производителя или на неговия упълномощен представител. Това уведомление включва заключенията от извършеното изследване и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

3.6.

Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за издадените или оттеглените одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване му предоставя списък с одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

4.   Изследване на проекта

4.1.

Производителят подава заявление за изследване на проекта до нотифицирания орган по точка 3.1.

4.2.

Заявлението позволява да бъдат разбрани проектът, производството и действието на средството за измерване и да бъде извършено оценяване на съответствието с изискванията на настоящата директива, приложими към него.

То включва:

а)

името и адреса на производителя;

б)

писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган;

в)

техническата документация, както е описано в член 18. Документацията позволява да се оцени съответствието на средството за измерване с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска/рисковете. Доколкото е необходимо за нуждите на такова оценяване, тя обхваща проекта и действието на средството за измерване;

г)

подкрепящите доказателства за пригодност на техническия проект. Тези подкрепящи доказателства посочват всички използвани документи, по-специално когато съответните хармонизирани стандарти и/или нормативни документи не са били приложени изцяло, а когато е необходимо, включват резултатите от изпитванията, проведени в съответствие с други подходящи технически спецификации от съответната лаборатория на производителя или от друга изпитвателна лаборатория от негово име и на негова отговорност.

4.3.

Нотифицираният орган разглежда заявлението и когато проектът отговаря на изискванията на настоящата директива, приложими към средството за измерване, издава на производителя сертификат за ЕС изследване на проекта. Сертификатът съдържа името и адреса на производителя, заключенията от изследването, условията (ако има такива) за неговата валидност и необходимите данни за идентификация на одобрения проект. Сертификатът може да съдържа едно или повече приложения.

Сертификатът и приложенията към него съдържат цялата необходима информация, за да може съответствието на произведените средства за измерване да бъде оценено спрямо изследвания проект и да се даде възможност за осъществяването на контрол по време на експлоатация. Информацията позволява оценяване на съответствието на произведените средства за измерване с изследвания проект по отношение на възпроизводимостта на метрологичните им характеристики, когато са правилно настроени чрез използване на подходящи средства, включително:

а)

метрологичните характеристики на проекта на средството за измерване;

б)

мерките, необходими за гарантиране целостта на средствата за измерване (пломбиране, идентифициране на софтуера и др.);

в)

информация за другите елементи, необходими за идентифициране на средството за измерване и за проверка на неговото съответствие с проекта на външен оглед;

г)

когато е приложимо, всяка специфична информация, необходима за проверка на характеристиките на произведените средства за измерване;

д)

в случай на възел, цялата необходима информация за осигуряване на съвместимост с други възли или средства за измерване.

Нотифицираният орган изготвя доклад от оценката за това и го съхранява на разположение на държавата членка, която е определила органа. Без да се засягат разпоредбите на член 27, параграф 10, нотифицираният орган разгласява изцяло или отчасти съдържанието на доклада само със съгласието на производителя.

Сертификатът има срок на валидност 10 години от датата на издаването му и този срок може да бъде подновяван за последващи периоди от 10 години всеки.

В случай, че проектът не отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива, нотифицираният орган отказва да издаде сертификат за ЕС изследване на проекта и информира заявителя, като подробно мотивира отказа си.

4.4.

Нотифицираният орган следи за евентуални промени в общоприетото ниво на технически познания, които промени показват, че одобреният проект може вече да не отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива, и преценява дали такива промени изискват по-нататъшни проучвания. Ако случаят е такъв, нотифицираният орган информира производителя.

Производителят информира нотифицирания орган, издал сертификата за ЕС изследване на проекта, за всички промени на одобрения проект, които могат да повлияят на съответствието на средството за измерване със съществените изисквания на настоящата директива или на условията за валидност на сертификата. Такива промени изискват допълнително одобрение от нотифицирания орган, издал сертификата за ЕС изследване на проекта, под формата на допълнение към оригиналния сертификат за ЕС изследване на проекта.

4.5.

Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за сертификати за ЕС изследване на типа и/или за допълнения към тях, които е издал или отнел, и периодично или при поискване му предоставя списък на сертификатите и/или допълненията към тях, които е отказал да издаде, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

Комисията, държавите членки и останалите нотифицирани органи могат, при поискване, да получат копие от сертификатите за ЕС изследване на проекта и/или от допълненията към тях. При поискване Комисията и държавите членки могат да получат копие от техническата документация и резултатите от проведените от нотифицирания орган изследвания.

Нотифицираният орган съхранява копие от сертификата за ЕС изследване на проекта, неговите приложения и допълнения, както и техническото досие, включващо документацията, представена от производителя, до изтичане на валидността на сертификата.

4.6.

Производителят съхранява на разположение на националните органи копие от сертификата за ЕС изследване на проекта, неговите приложения и допълнения заедно с техническата документация в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване.

5.   Надзор на отговорността на нотифицирания орган

5.1.

Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.

5.2.

За целите на оценката производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на проектиране, производство, проверка, изпитване и съхраняване и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:

а)

документацията на системата по качеството;

б)

записите по качеството, посочени в проектната част на системата по качеството, като резултати от анализи, изчисления, изпитвания и др.;

в)

записите по качеството, посочени в производствената част на системата по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.

5.3.

Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата по качеството, и представя на производителя доклад от одита.

5.4.

Освен това нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при производителя. По време на такива посещения нотифицираният орган може, ако това се налага, да извършва или организира извършването на изпитвания на средствата за измерване с цел да провери дали системата по качеството функционира правилно. Той предоставя на производителя доклад от посещението, а ако са били извършени изпитвания — и протоколи от изпитванията.

6.   Маркировка за съответствие и ЕС декларация за съответствие

6.1.

Производителят нанася маркировката „CE“ и допълнителната метрологична маркировка, установени в настоящата директива, и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 3.1, идентификационния му номер, върху всяко отделно средство за измерване, което отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.

6.2.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на средство за измерване и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела на средството за измерване, за който е съставена и посочва номера на сертификата за изследване на проекта.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя с всяко средство за измерване, което се пуска на пазара. Това изискване обаче може да бъде тълкувано като прилагащо се по-скоро към партида или пратка, отколкото към отделни средства за измерване в случаите на доставка на голям брой средства за измерване на един ползвател.

7.   Производителят съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на пазара на средството за измерване:

а)

документацията относно системата по качеството по точка 3.1;

б)

информация относно одобрените изменения по точка 3.5;

в)

решенията и докладите на нотифицирания орган, посочени в точки 3.5, 5.3 и 5.4.

8.   Упълномощен представител

Упълномощеният представител на производителя може да подава заявлението по точки 4.1 и 4.2 и да изпълнява задълженията по точки 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 6 и 7, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ВОДОМЕРИ (MI-001)

Съответните изисквания на приложение I, специфичните изисквания на настоящото приложение и процедурите за оценяване на съответствието, изброени в настоящото приложение, се прилагат към водомери, предназначени за измерване на обеми чиста студена или топла вода, използвана за битова и търговска употреба и за употреба в леката промишленост.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Водомер

Средство за измерване, предназначено да измерва, запаметява и показва обема на водата, преминаваща през измервателен преобразувател, при условията на измерване.

Минимален разход (Q1)

Най-малкият разход, при който водомерът дава показания, които отговарят на изискванията относно максимално допустимите грешки (МДГ).

Преходен разход (Q2)

Преходният разход е стойността на разхода, която се намира между постоянния и минималния разход, при която обхватът на разхода се разделя на две зони: „горна зона“ и „долна зона“. Всяка зона има характерна МДГ.

Постоянен разход (Q3)

Най-големият разход, при който водомерът работи по задоволителен начин при нормални условия на използване, т.е. при стабилни или преходни условия на потока.

Разход на претоварване (Q4)

Разходът на претоварване е най-големият разход, при който водомерът работи по задоволителен начин за кратък период от време без повреда.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

Предписани условия на функциониране

Производителят определя предписаните условия на функциониране на средството за измерване, и по-конкретно:

1.

Обхват на разхода на водата.

Стойностите за обхвата на разхода трябва да отговарят на следните условия:

 

Formula

 

Formula

 

Formula

2.

Обхват на температурата на водата.

Стойностите на обхвата на температурата трябва да отговарят на следните условия:

 

от 0,1 °C до най-малко 30 °C, или

 

от 30 °C до най-малко 90 °C.

Водомерът може да бъде проектиран да работи извън границите на двата обхвата.

3.

Обхватът на относителното налягане на водата е обхватът от 0,3 bar до най-малко 10 bar при постоянен разход Q3.

4.

За източника на захранване: номиналната стойност на променливото захранващо напрежение и/или границите на постоянното захранващо напрежение.

МДГ

5.

МДГ — положителна или отрицателна — за обеми, доставяни при разходи между преходния разход (Q2) (включително) и разхода на претоварване (Q4) е:

 

2 % за вода с температура ≤ 30 °C,

 

3 % за вода с температура > 30 °C.

При водомерите не се допуска използване на МДГ за системно облагодетелстване на която и да е от страните, участващи в сделката.

6.

МДГ — положителна или отрицателна — за обеми, доставяни при разходи между минималния разход (Q1) и преходния разход (Q2) (не се включва), е 5 % за вода при всяка температура.

При водомерите не се допуска използване на МДГ за системно облагодетелстване на която и да е от страните, участващи в сделката.

Допустимо влияние на смущения

7.1.   Устойчивост на електромагнитно въздействие

7.1.1.

Въздействието на дадено електромагнитно смущение върху един водомер трябва да е такова, че:

изменението на резултата от измерването да не е по-голямо от критичната стойност на изменението, както е определено в точка 7.1.3, или

показанието на резултата от измерването да е такова, че да не може да се интерпретира като валиден резултат, например моментно изменение, което не може да се интерпретира, запаметява или предава като резултат от измерване.

7.1.2.

След като е бил подложен на електромагнитно смущение, водомерът трябва:

да възстановява работата си в рамките на МДГ, и

да запазва всички измервателни функции, и

да позволява възстановяване на всички данни от измерване, показвани непосредствено преди смущението.

7.1.3.

Критичната стойност на изменение е по-малката от следните две стойности:

обема, който съответства на половината от стойността на МДГ в горната зона на измервания обем,

обема, който съответства на МДГ, отнасяща се за обема, който съответства на 1 минута при постоянен разход Q3.

7.2.   Издръжливост

След провеждане на подходящо изпитване, при което се взема под внимание периодът от време, определен от производителя, трябва да са изпълнени следните критерии:

7.2.1.

Изменението на резултата от измерването след провеждане на изпитване за издръжливост, сравнен с резултата от първоначалното измерване, не трябва да надвишава:

3 % при обем, измерван между Q1 (включително) и Q2 (не се включва),

1,5 % при обем, измерван между Q2 (включително) и Q4 (включително).

7.2.2.

Грешката на показанието за обема, измерен след преминаване на изпитването за издръжливост, не трябва да надвишава:

± 6 % при обем, измерван между Q1 (включително) и Q2 (не се включва),

± 2,5 % при обем, измерван между Q2 (включително) и Q4 (включително), за водомери, предназначени за измерване на вода с температура между 0,1 °C и 30 °C,

± 3,5 % при обем, измерван между Q2 (включително) и Q4 (включително), за водомери, предназначени за измерване на вода с температура между 30 °C и 90 °C.

Пригодност

8.1.

Водомерът трябва да може да се монтира да работи във всяко положение, освен когато ясно е указано друго.

8.2.

Производителят определя дали водомерът е проектиран да измерва обратен поток. В такъв случай обемът на обратния поток трябва или да се изважда от общия обем, или да се записва отделно. МДГ за правия и за обратния поток трябва да е една и съща.

Водомерите, които не са проектирани да измерват обратен поток, трябва или да го предотвратяват, или да са в състояние да издържат случайно обръщане на потока без влошаване или изменение на метрологичните характеристики.

Единици за измерване

9.

Измерваният обем се представя в кубични метри.

Пускане в действие

10.

Държавата членка гарантира, че изискванията по точки 1, 2 и 3 се определят от доставчика на вода, или от лицето, което е законово оправомощено да монтира водомера, така че водомерът да е подходящ за точното измерване на консумацията, която е предвидена или се предвижда.

ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Процедурите за оценяване на съответствието, посочени в член 17, от които производителят може да избира, са:

B + F или B + D или H1.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

РАЗХОДОМЕРИ ЗА ГАЗ И УСТРОЙСТВА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ОБЕМ (MI-002)

Съответните изисквания на приложение I, специфичните изисквания на настоящото приложение и процедурите за оценяване на съответствието, изброени в настоящото приложение, се прилагат към разходомери за газ и устройства за преобразуване на обем, определени по-долу, предназначени за битова и търговска употреба и за употреба в леката промишленост.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Разходомер за газ

Средство за измерване, предназначено да измерва, запаметява и показва количеството газово гориво (обем или маса), преминало през него.

Устройство за преобразуване на обем

Устройство, което е монтирано към разходомер за газ и автоматично преобразува количеството, измерено при условията на измерване, в количество при базови условия.

Минимален разход (Qmin)

Най-малкият разход, при който разходомерът за газ дава показания, които отговарят на изискванията относно максимално допустимата грешка (МДГ).

Максимален разход (Qmax)

Най-големият разход, при който разходомерът за газ дава показания, които отговарят на изискванията относно МДГ.

Преходен разход (Qt)

Преходният разход е разходът между максималния и минималния разход, при който обхватът на разхода се разделя на две зони: „горна зона“ и „долна зона“. Всяка зона има характерна МДГ.

Разход на претоварване (Qr)

Разходът на претоварване е най-големият разход, при който разходомерът за газ работи за кратък период от време без влошаване на характеристиките.

Базови условия

Определените условия, към които измерваното количество флуид се преобразува.

ЧАСТ I

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

РАЗХОДОМЕРИ ЗА ГАЗ

1.   Предписани условия на функциониране

Производителят определя предписаните условия на функциониране на разходомера за газ, като отчита:

1.1.   че обхватът на разхода на газ трябва да отговаря най-малко на следните условия:

Клас

Qmax/Qmin

Qmax/Qt

Qr/Qmax

1,5

≥ 150

≥ 10

1,2

1,0

≥ 20

≥ 5

1,2

1.2.   че температурният обхват на газа е с минимален обхват от 40 °C.

1.3.   Условия, свързани с газа/горивата

Разходомерът за газ се проектира за видовете газове и стойностите на захранващото налягане в страната по местоназначение. По-конкретно производителят посочва:

фамилията или групата газове,

максималното работно налягане.

1.4.   Минимален температурен обхват от 50 °C за климатичните условия на околната среда.

1.5.   Номиналната стойност на променливото захранващо напрежение и/или границите на постоянното захранващо напрежение.

2.   Максимално допустими грешки (МДГ)

2.1.   Разходомер за газ, показващ обема или масата при условията на измерване

Таблица 1

Клас

1,5

1,0

Qmin ≤ Q < Qt

3 %

2 %

Qt ≤ Q ≤ Qmax

1,5 %

1 %

При разходомерите за газ не се допуска използване на МДГ за системно облагодетелстване на която и да е от страните, участващи в сделката.

2.2.   За разходомер за газ с вградено устройство за преобразуване на обем по температура, което само показва преобразувания обем, МДГ на разходомера нараства с 0,5 % в обхват от 30 °C, разположен симетрично около температурата, определена от производителя, която е между 15 °C и 25 °C. Извън този обхват се разрешава едно допълнително нарастване от 0,5 % на всеки интервал от 10 °C.

3.   Допустимо влияние на смущения

3.1.   Устойчивост на електромагнитно въздействие

3.1.1.

Въздействието на дадено електромагнитно смущение върху разходомер за газ или устройство за преобразуване на обем трябва да е такова, че:

изменението на резултата от измерване да не е по-голямо от критичната стойност на изменение, определена в точка 3.1.3, или

показанието на резултата от измерване да е такова, че да не може да се интерпретира като валиден резултат, например моментно изменение, което не може да се интерпретира, запаметява или предава като резултат от измерване.

3.1.2.

След като е бил подложен на смущение, разходомерът за газ трябва:

да възстановява работата си в рамките на МДГ, и

да запазва всички измервателни функции, и

да позволява възстановяване на всички данни от измерване, показвани непосредствено преди смущението.

3.1.3.

Критичната стойност на изменение е по-малката от следните две стойности:

количеството, което съответства на половината от стойността на МДГ в горната зона на измервания обем,

количеството, което съответства на МДГ за количеството, което съответства на 1 минута при максималния разход.

3.2.   Влияние на смущенията в потока, възникващи преди и след разходомера за газ

При условията на монтиране, определени от производителя, влиянието на смущенията в потока не трябва да надвишава една трета от МДГ.

4.   Издръжливост

След провеждане на подходящо изпитване, при което се взема под внимание периодът от време, определен от производителя, трябва да са изпълнени следните критерии:

4.1.   Разходомери клас 1,5

4.1.1.

Изменението на резултата от измерване след провеждане на изпитване за издръжливост, сравнен с резултата от първоначалното измерване, за разходи в обхвата от Qt до Qmax не трябва да надвишава резултата от измерването с повече от 2 %.

4.1.2.

Грешката на показанието след провеждане на изпитването за издръжливост не трябва да надвишава два пъти МДГ, определена в точка 2.

4.2.   Разходомери клас 1,0

4.2.1.

Изменението на резултата от измерване след провеждане на изпитване за издръжливост, сравнен с резултата от първоначалното измерване, не трябва да надвишава една трета МДГ, определена в точка 2.

4.2.2.

Грешката на показанието след провеждане на изпитването за издръжливост не трябва да надвишава МДГ, определена в точка 2.

5.   Пригодност

5.1.

Разходомер за газ, захранван от електрическата мрежа (за променлив или постоянен ток), трябва да бъде снабден с аварийно захранващо устройство или с други средства, за да се осигури запазване на всички измервателни функции по време на прекъсване на основния източник на захранване.

5.2.

Захранващият източник със специално предназначение трябва да има експлоатационен период най-малко 5 години. След изтичане на 90 % от неговия експлоатационен период трябва да се появява предупредително съобщение.

5.3.

Показващото устройство трябва да има достатъчен брой цифри, за да се осигури, че количеството, преминаващо в продължение на 8 000 часа при Qmax, не връща цифрите към техните начални стойности.

5.4.

Разходомерът за газ трябва да може да се монтира да работи във всяка позиция, посочена от производителя в инструкцията му за монтаж.

5.5.

Разходомерът за газ трябва да има устройство за проверка, което да позволява изпитването да се извършва за приемливо време.

5.6.

Разходомерът за газ трябва да отговаря на МДГ за всяка посока на потока или само в една ясно означена посока на потока.

6.   Единици за измерване

Измерваното количество се представя в кубични метри или в килограми.

ЧАСТ II

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

УСТРОЙСТВА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ОБЕМ

Устройството за преобразуване на обем представлява възел, когато е заедно с дадено средство за измерване, с което е съвместимо.

Към устройството за преобразуване на обем се прилагат съществените изисквания към разходомера за газ, където са приложими. Допълнително се прилагат и следните изисквания:

7.   Базовите условия за преобразуване на количествата

Производителят определя базовите условия за преобразуване на количествата.

8.   МДГ

0,5 % при температура на заобикалящата среда 20 °C ± 3 °C, влажност на заобикалящата среда 60 % ± 15 %, номинални стойности на захранващото напрежение,

0,7 % за устройства за преобразуване по температура при предписани условия на функциониране,

1 % за други устройства за преобразуване при предписани условия на функциониране.

Забележка:

Не се взема под внимание грешката на разходомера за газ.

При устройствата за преобразуване на обем не се допуска използване на МДГ за системно облагодетелстване на която и да е от страните, участващи в сделката.

9.   Пригодност

9.1.

Електронното устройство за преобразуване трябва да е в състояние да открива и показва кога се работи извън работния обхват, определен от производителя, за параметри, които се отнасят за точността на измерване. В такъв случай устройството за преобразуване трябва да спре да интегрира преобразуваното количество и може отделно да сумира преобразуваното количество за времето, когато е работило извън работния обхват.

9.2.

Електронното устройство за преобразуване трябва да може да показва всички необходими данни за измерването без допълнително оборудване.

ЧАСТ III

ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Пускане в действие

10.

а)

Когато държава членка налага измерване за битова употреба, тя разрешава измерването да се извършва с разходомери от клас 1,5 и клас 1,0, при които съотношението Qmax/Qmin е равно на или по-голямо от 150.

б)

Когато държава членка налага измерване за търговска употреба и/или за употреба в леката промишленост, тя разрешава това измерване да се извършва с разходомери от клас 1,5.

в)

По отношение на изискванията на точки 1.2 и 1.3 държавите членки гарантират, че характеристиките се определят от доставчика на газ или от лицето, което е законово оправомощено да монтира разходомера, така че разходомерът да е подходящ за точното измерване на консумацията, която е предвидена или се предвижда.

ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Процедурите за оценяване на съответствието, посочени в член 17, от които производителят може да избира, са:

B + F или B + D или H1.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ЕЛЕКТРОМЕРИ ЗА АКТИВНА ЕНЕРГИЯ (MI-003)

Съответните изисквания на приложение I, специфичните изисквания на настоящото приложение и процедурите за оценяване на съответствието, изброени в настоящото приложение, се прилагат към електромерите за активна енергия, предназначени за битова и търговска употреба и за употреба в леката промишленост.

Забележка:

Електромерите могат да се използват в комбинация с външни измервателни трансформатори, в зависимост от прилагания начин на измерване. Предмет на настоящото приложение обаче са само електромерите, не и измервателните трансформатори.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Електромер за активна енергия е средство за измерване на активната електроенергия, консумирана в дадена верига.

I

=

електрическия ток, протичащ през електромера;

In

=

обявения ток, за който е проектиран електромерът, когато работи с измервателен трансформатор;

Ist

=

най-ниската обявена стойност за тока I, при която електромерът измерва активна електрическа енергия при фактор на мощността единица (многофазни електромери с балансиран товар);

Imin

=

стойността на тока I, над която грешката е в границите на максимално допустимата грешка (МДГ) (многофазни електромери с балансиран товар);

Itr

=

стойността на тока I, над която грешката е в границите на най-малката МДГ, съответстваща на индекса на класа на електромера;

Imax

=

максималната стойност на тока I, за която грешката е в границите на МДГ;

U

=

захранващото напрежение на електромера;

Un

=

предписаното номинално напрежение;

f

=

честотата на захранващото напрежение на електромера;

fn

=

предписаната номинална честота;

PF

=

фактор на мощността = cosφ = косинус на фазовата разлика φ между I и U.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

1.   Точност

Производителят определя индекса на класа на електромера. Индексите на класа се определят като: клас А, В и С.

2.   Предписани условия на функциониране

Производителят определя предписаните условия на функциониране за електромера, и по-специално:

За електромера се прилагат стойностите fn, Un, In, Ist, Imin, Itr и Imax. За предписаните стойности на тока електромерът трябва да отговаря на условията, представени в таблица 1:

Таблица 1

 

Клас A

Клас B

Клас C

За директно свързани електромери

Ist

Formula

Formula

Formula

Imin

Formula

Formula

Formula

Imax

Formula

Formula

Formula

За електромери, проектирани за работа с измервателен трансформатор

Ist

Formula

Formula

Formula

Imin

Formula

Formula

 (1)

Formula

In

Formula

Formula

Formula

Imax

Formula

Formula

Formula

Обхватите на напрежението, честотата и фактора на мощността, в рамките на които електромерът отговаря на изискванията за МДГ, са посочени в таблица 2. Тези обхвати отчитат типичните характеристики на електрическата енергия, доставяна от обществените електроразпределителни дружества.

Обхватите на напрежението и честотата са най-малко:

 

Formula

 

Formula

обхватът на фактора на мощност — най-малко от cosφ = 0,5 индуктивен до cosφ = 0,8 капацитивен.

3.   МДГ

Влиянието на отделните измервани величини и на влияещите величини (а, b, c…) се оценява поотделно, като всички останали измервани величини и влияещите величини остават относително константни при номиналните си стойности. Грешката на измерване, която не надвишава МДГ, определена в таблица 2, се изчислява като:

Formula

Когато електромерът работи с ток с променлив товар, процентните грешки не трябва да надвишават границите, посочени в таблица 2.

Таблица 2

МДГ в проценти, при предписани условия на функциониране и определени нива на токов товар и работна температура

 

Работни температури

Работни температури

Работни температури

Работни температури

 

+ 5 °C … + 30 °C

– 10 °C … + 5 °C

или

+ 30 °C … + 40 °C

– 25 °C … – 10 °C

или

+ 40 °C … + 55 °C

– 40 °C … – 25 °C

или

+ 55 °C … + 70 °C

Клас на електромера

А

B

C

А

B

C

А

B

C

А

B

C

Еднофазен електромер; многофазен електромер, ако работи с балансирани товари

Formula

3,5

2

1

5

2,5

1,3

7

3,5

1,7

9

4

2

Formula

3,5

2

0,7

4,5

2,5

1

7

3,5

1,3

9

4

1,5

Многофазен електромер, ако работи с еднофазен товар

Formula

, вж. изключенията по-долу

4

2,5

1

5

3

1,3

7

4

1,7

9

4,5

2

При електромеханични многофазни електромери обхватът на тока за еднофазен товар е ограничен до

Formula

Когато електромерът работи в различни температурни обхвати, се прилагат съответните стойности на МДГ.

При електромерите не се допуска използване на МДГ за системно облагодетелстване на която и да е от страните, участващи в сделката.

4.   Допустимо влияние на смущения

4.1.   Общи условия

Тъй като електромерите са директно свързани към захранването от мрежата и тъй като токът в захранващата мрежа също е една от измерваните величини, за електромерите се използват специални електромагнитни условия на околната среда.

Електромерът трябва да отговаря на изискванията за електромагнитни условия на околната среда Е2 и на допълнителните изисквания на точки 4.2 и 4.3.

Електромагнитните условия на околната среда и допустимите влияния отразяват положение, при което има дълготрайни смущения, които не влияят върху точността извън критичните стойности на изменение, и преходни смущения, които биха могли да причинят временно влошаване или загуба на функциите или ефикасността, но от които електромерът се възстановява и които няма да се отразят върху точността със стойности на изменение, по-големи от критичните.

Метрологичните характеристики на електромера трябва да са защитени, когато има предвидима висока степен на риск от мълнии или преобладават въздушни електропреносни мрежи.

4.2.   Влияние на дълготрайни смущения

Таблица 3

Критични стойности на изменение при дълготрайни смущения

Смущение

Критични стойности на изменение в проценти за електромери от клас

А.

B

C

Обратна фазова последователност

1,5

1,5

0,3

Небалансирано напрежение (отнася се единствено за многофазни електромери)

4

2

1

Съдържание на хармоници в токовата верига (2)

1

0,8

0,5

Постояннотокова съставяща и хармоници в токовата верига (2)

6

3

1,5

Бързопреходни импулси

6

4

2

Магнитни полета; ВЧ (излъчвания с радиочестота) електромагнитно поле; кондуктивни смущения от полета с радиочестота; и устойчивост на трептящи вълни

3

2

1

4.3.   Допустимо влияние от преходни електромагнитни явления

4.3.1.

Влиянието на дадено електромагнитно смущение върху един електромер трябва да е такова, че по време и веднага след смущението:

всеки резултат, необходим за изпитване точността на електромера, не предизвиква импулси или сигнали, които съответстват на енергия, по-голяма от критичната стойност на изменение,

и след необходимото време след смущението електромерът:

се възстановява за работа в границите на МДГ, и

запазва всички измервателни функции, и

позволява възстановяване на всичките налични данни от измерванията преди смущението, и

не отчита изменение в регистрираната енергия, по-голяма от критичната стойност на изменение.

Критичната стойност на изменение в kWh е Formula

(където m е броят на измервателните елементи на електромера, Un — във волтове и Imax — в ампери).

4.3.2.

При ток на претоварване критичната стойност на изменение е 1,5 %.

5.   Пригодност

5.1.   Под номиналното работно напрежение положителната грешка на електромера не трябва да е повече от 10 %.

5.2.   Показващото устройство за цялата енергия трябва да има достатъчен брой цифри, за да може, когато електромерът работи 4 000 часа при максимален товар (I = Imax, U = Un и PF = 1), показанието да не се връща до първоначалната си стойност и да не се нулира по време на работа.

5.3.   В случай на прекъсване на електрозахранването измереното количество електроенергия остава на разположение за справка за срок от най-малко 4 месеца.

5.4.   При работа без товар

Когато е подадено напрежение и когато в токовата верига не протича ток (токовата верига трябва да е отворена), електромерът не трябва да отчита енергия при напрежения между Formula и 1,1 Un.

5.5.   Пускане

Електромерът трябва да започва и да продължава да отчита при стойност Un, PF = 1 (многофазен електромер с балансиран товар) и ток, равен на Ist.

6.   Единици за измерване

Измерената електроенергия се представя в киловатчасове или мегаватчасове.

7.   Пускане в действие

а)

Когато държава членка налага измерване за битова употреба, тя разрешава измерването да се извършва с електромери от клас А. За специфични цели държавата членка е упълномощена да изисква използване на електромери от клас В.

б)

Когато държава членка налага измерване за търговска употреба и/или за употреба в леката промишленост, тя разрешава измерването да се извършва с електромери от клас В. За специфични цели държавата членка е упълномощена да изисква използване на електромери от клас С.

в)

Държавата членка гарантира, че обхватът на тока се определя от доставчика на електрическа енергия, или от лицето, което е законово оправомощено да монтира електромера, така че електромерът да е подходящ за точното измерване на консумацията, която е предвидена или се предвижда.

ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Процедурите за оценяване на съответствието, посочени в член 17, от които производителят може да избира, са:

B + F или B + D или H1.


(1)  За електромеханични електромери от клас В се прилага Formula.

(2)  При електромеханичните електромери не са определени критични стойности на изменение за съдържанието на хармоници в токовите вериги и за постояннотокова съставяща и хармоници в токовите вериги.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ (MI-004)

Съответните изисквания на приложение I, специфичните изисквания и процедурите за оценяване на съответствието, изброени в настоящото приложение, се прилагат за средствата за измерване на термална енергия, както са определени по-долу, предназначени за битова и търговска употреба и за употреба в леката промишленост.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Средството за измерване на термална енергия е средство за измерване, проектирано за измерване на термална енергия, която се отдава в топлообменна верига посредством течност, наречена топлопренасяща течност (топлоносител).

Средството за измерване на термална енергия е или компактно средство за измерване, или средство за измерване, съставено от възли (преобразувател на разход, двойка преобразуватели на температура и калкулатор), както са определени в член 4, точка 2, или комбинация от тях.

θ

=

температурата на топлоносителя;

θin

=

стойността на θ на входа на топлообменната верига;

θοut

=

стойността на θ на изхода на топлообменната верига;

Δθ

=

температурната разлика θin – θοut при Δθ ≥ 0;

θmax

=

горната граница на θ, при която средството за измерване на термална енергия работи правилно в границите на МДГ;

θmin

=

долната граница на θ, при която средството за измерване на термална енергия работи правилно в границите на МДГ;

Δθmax

=

горната граница на Δθ, при която средството за измерване на термална енергия работи правилно в границите на МДГ;

Δθmin

=

долната граница на Δθ, при която средството за измерване на термална енергия работи правилно в границите на МДГ;

q

=

разхода на топлоносителя;

qs

=

най-голямата стойност на q, която позволява за кратки периоди от време средството за измерване на термална енергия да работи правилно;

qp

=

най-голямата стойност на q, която позволява на средството за измерване на термална енергия да работи правилно постоянно;

qi

=

най-малката стойност на q, която позволява на средството за измерване на термална енергия да работи правилно;

P

=

топлинната мощност на топлообмена;

Ps

=

горната граница на P, която позволява на средството за измерване на термална енергия да работи правилно.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

1.   Предписани условия на функциониране

Стойностите за предписаните условия на функциониране се определят от производителя, както следва:

1.1.

За температурата на течността: θmax, θmin,

за температурните разлики: Δθmax, Δθmin,

които подлежат на следните ограничения: Formula; Δθmin = 3 K или 5 K или 10 K.

1.2.

За налягането на течността: максималното положително вътрешно налягане, което средството за измерване на термална енергия може постоянно да издържа при горната граница на температурата.

1.3.

За разхода на течността: qs, qp, qi, където стойностите на qp и qi подлежат на следните ограничения:

Formula

.

1.4.

За топлинната мощност: Ps.

2.   Класове на точност

За средствата за измерване на термална енергия се определят следните класове на точност: 1, 2, 3.

3.   Приложими МДГ за комплектни средства за измерване на термална енергия

Максимално допустимите относителни грешки, приложими за комплектни средства за измерване на термална енергия, изразени като процент от действителната стойност за всеки клас на точност, са:

за клас 1: Formula, където Ef, Et и Ec са съгласно точки 7.1—7.3.

за клас 2: Formula, където Ef, Et и Ec са съгласно точки 7.1—7.3.

за клас 3: Formula, където Ef, Et и Ec са съгласно точки 7.1—7.3.

При комплектните средства за измерване на термална енергия не се допуска използване на МДГ за системно облагодетелстване на която и да е от страните, участващи в сделката.

4.   Допустими влияния на електромагнитните смущения

4.1.

Средството за измерване не трябва да се влияе от статични магнитни полета и от електромагнитни полета по отношение на честотата на захранването.

4.2.

Влиянието на дадено електромагнитно смущение трябва да е такова, че изменението в резултата от измерването да не надвишава критичната стойност на изменение, съгласно изискванията на точка 4.3, или показанието да е такова, че резултатът да не може да се приеме за валиден резултат.

4.3.

Критичната стойност на изменение за комплектно средство за измерване на термална енергия е равна на абсолютната стойност на МДГ, приложима за съответното средство за измерване на термална енергия (вж. точка 3).

5.   Издръжливост

След провеждане на подходящо изпитване, при което се взема под внимание периодът от време, определен от производителя, трябва да са изпълнени следните критерии:

5.1.

Преобразуватели на разход: изменението на резултата от измерване след провеждане на изпитване за издръжливост, сравнен с резултата от първоначалното измерване, не трябва да надвишава критичната стойност на изменение.

5.2.

Преобразуватели на температура: изменението на резултата от измерването след провеждане на изпитване за издръжливост, сравнен с резултата от първоначалното измерване, не трябва да надвишава 0,1 °C.

6.   Означения върху средството за измерване на термална енергия

клас на точност,

граници на разхода,

температурни граници,

граници на температурната разлика,

място на монтиране на преобразувателя на разход: на входа или на изхода на топлообменната верига,

означение за посоката на потока.

7.   Възли

Изискванията, които се прилагат към възлите, могат да се прилагат за възли, произведени от един и същ или от различни производители. Когато едно средство за измерване на термална енергия е съставено от възли, съществените изисквания към средството за измерване на термална енергия се прилагат и към възлите. В допълнение се прилагат и следните изисквания:

7.1.   Относителната МДГ на преобразувателя на разход, изразена в %, за класовете на точност:

клас 1: Formula, но не повече от 5 %,

клас 2: Formula, но не повече от 5 %,

клас 3: Formula, но не повече от 5 %,

където грешката Ef дава връзката между отчетената стойност и действителната стойност чрез зависимостта между изходния сигнал на преобразувателя на разход и действителната маса или обем.

7.2.   Относителната МДГ на двойката преобразуватели на температура, изразена в проценти:

Formula,

където грешката Et дава връзката между отчетената стойност и действителната стойност чрез зависимостта между изходния сигнал на двойката преобразуватели на температура и действителната температурна разлика.

7.3.   Относителната МДГ на калкулатора, изразена в проценти:

Formula,

където грешката Ec дава връзката между отчетената и действителната стойност на количеството термална енергия.

7.4.   Критичната стойност на изменение за възел на дадено средство за измерване на термална енергия е равна на съответната абсолютна стойност на МДГ, приложима за възела (вж. точки 7.1, 7.2 или 7.3).

7.5.   Означения върху възлите

Преобразувател на разход:

Клас на точност

Граници на разхода

Температурни граници

Номинален коефициент на преобразувателя на разход (напр. литър/импулс) или съответния изходен сигнал

Означение на посоката на потока

Двойка преобразуватели на температура:

Означение на типа (напр. Pt 100)

Температурни граници

Граници на температурната разлика

Калкулатор:

Тип на преобразувателите на температура

температурни граници

граници на температурната разлика

номинален коефициент на преобразувателя на разход (напр. литър/импулс) или съответен входящ сигнал от преобразувателя на разход

място на монтиране на преобразувателя на разход: на входа или на изхода на топлообменната верига

ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ

а)

Когато държава членка налага измерване за битова употреба, тя разрешава измерването да се извършва със средства за измерване от клас 3.

б)

Когато държава членка налага измерване за търговска употреба и/или за употреба в леката промишленост, се разрешава да се изисква използване на средства за измерване от клас 2.

в)

Държавите членки гарантират, че изискванията на точки 1.1—1.4 се определят от доставчика на термална енергия или от лицето, което е законово оправомощено да монтира средството за измерване, така че средството за измерване да е подходящо за точно измерване на консумацията, която е предвидена или се предвижда.

ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Процедурите за оценяване на съответствието, посочени в член 17, от които производителят може да избира, са:

B + F или B + D или H1.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА НЕПРЕКЪСНАТО И ДИНАМИЧНО ИЗМЕРВАНЕ А КОЛИЧЕСТВА ТЕЧНОСТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ВОДА (MI-005)

Съответните съществени изисквания на приложение I, специфичните изисквания на настоящото приложение и процедурите за оценяване на съответствието, изброени в настоящото приложение, се прилагат към измервателни системи, предназначени за непрекъснато и динамично измерване на количество (обем или маса) течности, различни от вода. Когато е целесъобразно в настоящото приложение, термините „обем и L“ може да се четат като „маса и kg“.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Разходомер

Средство за измерване, което е предназначено да измерва непрекъснато, да запаметява и да показва количеството течност, преминало през измервателния преобразувател в затворен пълен тръбопровод при условията на измерване.

Калкулатор

Част от разходомера, която получава изходните сигнали от измервателния(ите) преобразувател(и) и евентуално от спомагателни средства за измерване, и показва резултатите от измерването.

Спомагателно средство за измерване

Средство за измерване, което е свързано към калкулатора, за да измерва определени величини, които се явяват характеристики на течността, с оглед да се извърши корекция и/или преобразуване.

Преобразуващо устройство

Част от калкулатора, която, като отчита характеристиките на течността (температура, плътност, т.н.), измерени със спомагателни средства за измерване или записани в паметта, автоматично преобразува:

обема на течността, измерена при условията на измерване, в обем при базовите условия и/или в маса, или

масата на течността, измерена при условията на измерване, в обем при условията на измерване и/или в обем при базовите условия.

Забележка:

Преобразуващото устройство включва съответните спомагателни средства за измерване.

Базови условия

Зададените условия, към които се преобразува количеството течност, измерена при условията на измерване.

Измервателна система

Система, която се състои от самия разходомер и всички устройства, необходими за осигуряване на правилното измерване или които са предназначени за улесняване на измервателните операции.

Колонка за течни горива

Измервателна система, предназначена за презареждане с течно гориво на моторни превозни средства, малки лодки и малки самолети.

Система за самообслужване

Система, която позволява на клиента да използва дадена измервателна система за целите на получаване на течност за собствени нужди.

Устройство, работещо на самообслужване

Специфично устройство, което е част от системата за самообслужване и което позволява на една или повече измервателни системи да функционират като част от тази система за самообслужване.

Минимално измервано количество (MMQ)

Най-малкото количество течност, при която измерването е метрологично приемливо спрямо измервателната система.

Пряко показание

Показанието, обем или маса съобразно начина на измерване, което може да бъде измерено физически от разходомера.

Забележка:

Прякото показание може да се преобразува в друга величина посредством преобразуващо устройство.

Прекъсваемост/непрекъсваемост

Една измервателна система се определя като прекъсваема/непрекъсваема, когато потокът на течността може/не може да бъде спрян лесно и бързо.

Обхват на разхода

Обхватът между минималния разход (Qmin) и максималния разход (Qmax).

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

1.   Предписани условия на функциониране

Производителят определя предписаните условия на функциониране за средството за измерване, и по-конкретно;

1.1.   Обхват на разхода

Обхватът на разхода трябва да отговаря на следните условия:

i)

обхватът на разхода на дадена измервателна система трябва да е в рамките на обхвата на разхода на всеки от нейните елементи, и по-конкретно на разходомера;

ii)

разходомер и измервателна система:

Таблица 1

Специфична измервателна система

Характеристика на течността

Минимално съотношение Qmax:Qmin

Колонки за течни горива

Без втечнени газове

10:1

Втечнени газове

5:1

Измервателна система

Криогенни течности

5:1

Измервателни системи върху тръбопроводи и системи за товарене на кораби

Всички видове течности

Подходящо за употреба

Всички други измервателни системи

Всички видове течности

4:1

1.2.   Свойствата на течността, която трябва да се измерва от разходомера, като се задава наименованието или видът на течността или съответните нейни характеристики, като например:

обхват по температура,

обхват по налягане,

обхват по плътност,

обхват по вискозитет.

1.3.   Номиналната стойност на променливотоковото захранващо напрежение и/или границите на постояннотоковото захранващо напрежение.

1.4.   Базовите условия за преобразуваните стойности.

Забележка:

Точка 1.4 не нарушава задълженията на държавите членки да изискват да се прилага температурата от 15 °C, в съответствие с член 12, параграф 2 от Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (1).

2.   Класификация по точност и максимално допустими грешки (МДГ)

2.1.   За количества, равни на или по-големи от 2 литра, МДГ на показанието са:

Таблица 2

 

Клас на точност

 

0,3

0,5

1,0

1,5

2,5

Измервателни системи (А)

0,3 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,5 %

Разходомери (B)

0,2 %

0,3 %

0,6 %

1,0 %

1,5 %

2.2.   За количества, по-малки от 2 литра, МДГ на показанието са:

Таблица 3

Измерван обем V

МДГ

V < 0,1 L

4 × стойността, посочена в таблица 2, приложена към 0,1 L

0,1 L ≤ V < 0,2 L

4 × стойността, посочена в таблица 2

0,2 L ≤ V < 0,4 L

2 × стойността, посочена в таблица 2, приложена към 0,4 L

0,4 L ≤ V < 1 L

2 × стойността, посочена в таблица 2

1 L ≤ V < 2 L

Стойността, посочена в таблица 2, приложена към 2 L

2.3.   Независимо какво е измерваното количество обаче големината на МДГ се определя от по-голямата от следните две стойности:

абсолютната стойност на МДГ в таблица 2 или таблица 3,

абсолютната стойност на МДГ за минималното измервано количество (Еmin).

2.4.1.   Следните условия се прилагат за минималните измервани количества, по-големи или равни на 2 литра:

 

Условие 1

Emin трябва да отговаря на условието: Emin ≥ 2 R, където R е най-малкото скално деление на показващото устройство.

 

Условие 2

Emin се получава по формулата: Formula, където:

MMQ е минималното измервано количество,

A е цифровата стойност, определена в ред А на таблица 2.

2.4.2.   За минимални измервани количества, по-малки от 2 литра, се прилага условие 1 и Emin е два пъти стойността, посочена в таблица 3 и отнесена към ред А на таблица 2.

2.5.   Преобразувани показания

При преобразувани показания МДГ са равни на тези в ред А на таблица 2.

2.6.   Преобразуващи устройства

МДГ по преобразувани показатели, в резултат на преобразуващи устройства, са равни на ± (A – В), като A и В са стойностите, определени в таблица 2.

Части на преобразуващите устройства, които могат да бъдат изпитвани отделно

а)   Калкулатор

МДГ, положителни или отрицателни, на показанията за количествата течност, използвани при изчисляванията, са равни на една десета от МДГ, определени в ред А на таблица 2.

б)   Спомагателни средства за измерване

Спомагателните средства за измерване трябва да имат точност поне колкото стойностите, определени в таблица 4.

Таблица 4

МДГ на измерванията

Класове на точност на измервателната система

0,3

0,5

1,0

1,5

2,5

Температура

± 0,3 °C

± 0,5 °C

± 1,0 °C

Налягане

По-малко от 1 MPa: ± 50 kPa

От 1 до 4 MPa: ± 5 %

Над 4 MPa: ± 200 kPa

Плътност

± 1 kg/m3

± 2 kg/m3

± 5 kg/m3

Тези стойности се отнасят за показанията на величините, характеризиращи течността, показани от преобразуващото устройство.

в)   Точност на изчислителната функция

МДГ при изчисляване на всяка величина, характеризираща течността, положителна или отрицателна, е равна на две пети от стойността, посочена в буква б) по-горе.

2.7.   Изискването а), посочено в точка 2.6, се прилага за всички изчисления, а не само за преобразуването.

2.8.   При измервателните системи не се допуска използване на МДГ за системно облагодетелстване на която и да е от страните, участващи в сделката.

3.   Максимално допустимо влияние на смущения

3.1.

Влиянието на дадено електромагнитно смущение върху измервателната система трябва да е едно от следните:

изменението на резултата от измерването да е не по-голямо от критичната стойност на изменение, определена в точка 3.2, или

показанието на резултата от измерването да показва моментно изменение, което не може да се тълкува, запаметява или предава като резултат от измерване. В случай на прекъсваема система това също може да означава невъзможност да се извърши каквото и да е измерване, или

изменението на резултата от измерването да е по-голямо от критичната стойност на изменение, като в този случай измервателната система трябва да допуска извличане на резултата от измерването точно преди да се получи критичната стойност на изменение, както и спиране на потока.

3.2.

Критичната стойност на изменение е по-голямата от МДГ/5 за определено измервано количество или Еmin.

4.   Издръжливост

След провеждане на подходящо изпитване, при което се взема под внимание периодът от време, определен от производителя, трябва да е изпълнен следният критерий:

Изменението на резултата от измерване след провеждане на изпитване за издръжливост, сравнен с резултата от първоначалното измерване, не трябва да надвишава стойността за разходомери, определена в ред В на таблица 2.

5.   Пригодност

5.1.   За всяка измервана величина, отнасяща се за едно и също измерване, показанията, осигурявани чрез различни устройства, не трябва да се различават едно от друго с повече от едно скално деление, когато устройствата са с еднакви скални деления. Когато устройствата са с различни скални деления, отклонението не трябва да е повече от най-голямото скално деление.

При използване на система за самообслужване обаче скалните деления на основното показващо устройство на измервателната система и скалните деления на устройството, работещо на самообслужване, трябва да са еднакви, и резултатите от измерването не трябва да се различават един от друг.

5.2.   Не трябва да е възможно отклоняване на измерваното количество при нормални условия на работа, освен ако това не се вижда съвсем явно.

5.3.   Наличието на какъвто и да е процент въздух или газ, който не би могъл лесно да се открие в течността, не трябва да води до вариация на грешката, по-голяма от:

0,5 % за течности, различни от питейни течности, и за течности с вискозитет не по-висок от 1 mPa.s, или

1 % за питейни течности и за течностите с вискозитет по-висок от 1 mPa.s.

Допустимата вариация обаче никога не трябва да е по-малка от 1 % MMQ. Тази стойност се прилага при въздушни или газови възглавници.

5.4.   Средства, предназначени за извършване на пряка продажба

5.4.1.   Измервателна система, предназначена за извършване на пряка продажба, се оборудва с устройства за нулиране на дисплея.

Не трябва да е възможно отклоняване на измерваното количество.

5.4.2.   Показанието върху дисплея на количеството, на което се основава сделката, трябва да бъде постоянно, докато всички страни по сделката приемат резултата от измерването.

5.4.3.   Измервателните системи, предназначени за извършване на пряка продажба, трябва да са прекъсваеми.

5.4.4.   Наличието на какъвто и да е процент въздух или газ в течността не трябва да води до вариация на грешката, по-голяма от стойностите, определени в точка 5.3.

5.5.   Колонки за течни горива

5.5.1.   Дисплеят на колонките за течни горива не трябва да позволява нулиране по време на измерването.

5.5.2.   Започването на ново измерване се забранява до нулиране на дисплея.

5.5.3.   Когато измервателната система е снабдена с дисплей за цената, разликата между показваната цена и цената, изчислена от единичната цена и отчетеното количество, не трябва да надвишава цената, която съответства на Еmin. Разликата обаче не трябва да е по-малка от най-малката парична стойност.

6.   Прекъсване на електрическото захранване

Измервателната система трябва да е снабдена или с устройство за аварийно електрозахранване, което да гарантира всички измервателни функции по време на прекъсване на основното електрическо захранване, или с устройства за запазване и показване на текущите данни, за да може текущата сделка да се приключи, както и с устройства за спиране на потока в момента на прекъсване на основното електрическо захранване.

7.   Пускане в действие

Таблица 5

Клас на точност

Тип на измервателната система

0,3

Измервателни системи върху тръбопроводи

0,5

Всички измервателни системи, освен ако не е указано друго в настоящата таблица, и по-конкретно:

колонки за течни горива (различни от тези за втечнени газове)

измервателни системи за автоцистерни за течности с нисък вискозитет (< 20 mPa.s)

измервателни системи за товарене (разтоварване) на кораби, жп и автоцистерни (2)

измервателни системи за мляко

измервателни системи за презареждане на летателни апарати

1,0

Измервателни системи за втечнени газове под налягане, измервани при температура, равна или по-висока от – 10 °C

Измервателни системи, обикновено от клас 0,3 или 0,5, но използвани за течности

с температура, по-ниска от – 10 °C или по-висока от 50 °C

с динамичен вискозитет, по-висок от 1 000 mPa.s

с максимален обемен разход не повече от 20 L/h

1,5

Измервателни системи за втечнен въглероден диоксид

Измервателни системи за втечнени газове под налягане, измервани при температура, по-ниска от – 10 °C (различни от криогенни течности)

2,5

Измервателни системи за криогенни течности (температура по-ниска от – 153 °C)

8.   Единици за измерване

Измерваното количество се представя в милилитри, кубични сантиметри, литри, кубични метри, грамове, килограми или тонове.

ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Процедурите за оценяване на съответствието, посочени в член 17, от които производителят може да избира, са:

B + F или B + D или H1 или G.


(1)  ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51.

(2)  Държавите членки обаче могат да изискват използването на измервателни системи от класове на точност 0,3 или 0,5 за облагане с данъци на минерални масла при товарене (разтоварване) на кораби, жп и автоцистерни.

Забележка: производителят обаче може да определя по-добър клас на точност за определен тип измервателна система.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ВЕЗНИ С АВТОМАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ(MI-006)

Съответните съществени изисквания на приложение I, специфичните изисквания на настоящото приложение и процедурите за оценяване на съответствието, изброени в глава I на настоящото приложение, се прилагат за везни с автоматично действие, определени по-долу, предназначени за определяне масата на дадено тяло чрез използване на действието на земното притегляне върху това тяло.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Везна с автоматично действие

Средство за измерване, което определя масата на продукт без намесата на оператор и следва предварително определена програма за автоматична обработка на характеристиките му.

Автоматична сортираща везна

Везна с автоматично действие, която определя масата на предварително комплектовани отделни товари (например предварително опаковани продукти) или обособени товари от насипен материал.

Автоматична контролно-сортираща везна

Автоматична сортираща везна, която подразделя изделия с различна маса в две или повече подгрупи, според стойността на разликата на тяхната маса и зададена номинална стойност.

Етикетираща везна

Автоматична сортираща везна, която етикетира отделните изделия, като посочва тяхната маса.

Етикетираща везна с определяне на цена

Автоматична сортираща везна, която етикетира отделните изделия, като посочва тяхната маса и дава информация за цената.

Автоматичен гравиметричен дозатор

Везна с автоматично действие, която пълни контейнери с предварително определена и на практика постоянна маса от даден насипен продукт.

Сумираща везна с прекъснато действие (бункерна сумираща везна)

Везна с автоматично действие, която определя масата на насипния продукт, като го разделя на отделни товари. Масата на всеки отделен товар се определя последователно и се сумира. Всеки отделен товар след това се изсипва на купчина.

Сумираща везна с непрекъснато действие

Везна с автоматично действие, която непрекъснато определя масата на насипния продукт върху конвейерна лента без систематично подразделяне на продукта и без прекъсване на движението на конвейерната лента.

Вагонна везна, измерваща в движение

Везна с автоматично действие, която има устройство за приемане на товара, включително релси за движение на железопътни превозни средства.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

ГЛАВА I

Общи изисквания към всички видове везни с автоматично действие

1.   Предписани условия на функциониране

Производителят определя преписаните условия на функциониране за везните, както следва:

1.1.

За измерваната величина:

Максималната и минималната стойност на обхвата на измерване.

1.2.

За влияещите на електрическото захранване величини:

При захранване с променливо напрежение

:

номиналното променливо напрежение или неговите граници

При захранване с постоянно напрежение

:

номиналното и минималното постоянно напрежение или неговите граници

1.3.

За механичните и климатичните влияещи величини:

Минималният температурен обхват е 30 °C, освен когато е указано друго в следващите глави на настоящото приложение.

Класовете на механични условия на околната среда съгласно приложение I, точка 1.3.2 не се прилагат. За везни, които се използват при специално механично натоварване, например везни, вградени в превозни средства, производителят определя механичните условия за употреба.

1.4.

За други влияещи величини (ако е приложимо):

 

Скоростта или скоростите на работа.

 

Характеристиките на продукта (продуктите), който ще се измерва.

2.   Допустимо влияние на смущения — електромагнитни условия на околната среда

Изискваната характеристика и критичната стойност на изменение са дадени в съответната глава на настоящото приложение за всеки тип везна.

3.   Пригодност

3.1.

Трябва да се вземат мерки за ограничаване влиянията на денивелацията, натоварването и скоростта на работа, така че максимално допустимите грешки (МДГ) да не бъдат надвишавани при нормална работа.

3.2.

Трябва да се осигурят подходящи средства за работа с материалите, за да се гарантира, че везната ще отговаря на МДГ по време на нормална работа.

3.3.

Всеки интерфейс за операторски контрол трябва да бъде ясен и ефективен.

3.4.

Свързването на дисплея (при наличие на такъв) трябва да може да бъде проверявано от оператора.

3.5.

Трябва да се осигури подходящо устройство за нулиране, за да се гарантира, че везната ще отговаря на МДГ по време на нормална работа.

3.6.

Всеки резултат извън обхват на измерването трябва да се идентифицира като такъв, когато е възможно да бъде отпечатан.

4.   Оценяване на съответствието

Процедурите за оценяване на съответствието, посочени в член 17, от които производителят може да избира, са:

 

За механични системи:

B + D или B + E или B + F или D1 или F1 или G или H1.

 

За електромеханични везни:

B + D или B + E или B + F или G или H1.

 

За електронни системи или системи, използващи софтуер:

B + D или B + F или G или H1.

ГЛАВА II

Автоматични сортиращи везни

1.   Класове на точност

1.1.

Автоматичните сортиращи везни са разделени на основни категории, обозначени с:

X или Y

съгласно спецификация на производителя.

1.2.

Тези основни категории се разделят на четири класа на точност:

 

XI, XII, XIII и XIIII

както и

 

Y(I), Y(II), Y(a) и Y(b),

които се определят от производителя.

2.   Автоматични сортиращи везни от категория „Х“

2.1.

Към категория „Х“ спадат везните за проверяване на предварително опаковани продукти, произведени в съответствие с приложимите за предварително опакованите продукти изисквания на Директива 76/211/ЕИО на Съвета от 20 януари 1976 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки относно определянето на теглото и обема на някои продукти в готови опаковки (1).

2.2.

Класовете на точност се допълват с коефициент (х), който изразява количествено максимално допустимото стандартно отклонение, както е посочено в точка 4.2.

Коефициентът (х) се определя от производителя, като (х) трябва да е ≤ 2 и да е от реда 1 × 10k, 2 × 10k или 5 × 10k, където k е отрицателно цяло число или нула.

3.   Автоматични сортиращи везни от категория „Y“

Към категория „Y“ спадат всички останали автоматични сортиращи везни.

4.   МДГ

4.1.   Средна грешка при везни от категория Х/МДГ при везни от категория Y

Таблица 1

Нетен товар (m) в проверочни скални деления (е)

Максимално допустима средна грешка

Максимално допустима грешка

XI

Y(I)

XII

Y(II)

XIII

Y(a)

XIIII

Y(b)

X

Y

0 < m ≤ 50 000

0 < m ≤ 5 000

0 < m ≤ 500

0 < m ≤ 50

± 0,5 e

± 1 e

50 000 < m ≤ 200 000

5 000 < m ≤ 20 000

500 < m ≤ 2 000

50 < m ≤ 200

± 1,0 e

± 1,5 e

200 000 < m

20 000 < m ≤ 100 000

2 000 < m ≤ 10 000

200 < m ≤ 1 000

± 1,5 e

± 2 e

4.2.   Стандартно отклонение

Максималната допустима стойност за стандартно отклонение на везните от клас Х (х) е произведението на коефициента (х) и стойността в таблица 2.

Таблица 2

Нетен товар (m)

Максимално допустимо стандартно отклонение за клас Х(1)

m ≤ 50 g

0,48 %

50 g < m ≤ 100 g

0,24 g

100 g < m ≤ 200 g

0,24 %

200 g < m ≤ 300 g

0,48 g

300 g < m ≤ 500 g

0,16 %

500 g < m ≤ 1 000 g

0,8 g

1 000 g < m ≤ 10 000 g

0,08 %

10 000 g < m ≤ 15 000 g

8 g

15 000 g < m

0,053 %

За класове ХI и ХII (х) трябва да е по-малко от 1.

За клас ХIII (х) трябва да не е по-голямо от 1.

За клас XIIII (х) трябва да е по-голямо от 1.

4.3.   Проверочно скално деление — едноинтервални везни

Таблица 3

Класове на точност

Проверочно скално деление

Брой на проверочните скални деления

Formula

 

 

 

Минимална стойност

Максимална стойност

XI

Y(I)

0,001 g ≤ e

50 000

XII

Y(II)

0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g

100

100 000

0,1 g ≤ e

5 000

100 000

XIII

Y(a)

0,1 g ≤ e ≤ 2 g

100

10 000

5 g ≤ e

500

10 000

XIIII

Y(b)

5 g ≤ e

100

1 000

4.4.   Проверочно скално деление — многоинтервални везни

Таблица 4

Класове на точност

Проверочно скално деление

Брой на проверочните скални деления

Formula

 

 

 

Минимална стойност (2)

Formula

Максимална стойност

Formula

XI

Y(I)

0,001 g ≤ ei

50 000

XII

Y(II)

0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g

5 000

100 000

 

 

0,1 g ≤ ei

5 000

100 000

XIII

Y(a)

0,1 g ≤ ei

500

10 000

XIIII

Y(b)

5 g ≤ ei

50

1 000

Където:

i

=

1, 2, … r

i

=

Частичен обхват на измерване

r

=

общ брой на частичните обхвати

5.   Обхват на измерване

При определяне на обхвата на измерване за везни от клас „Y“ производителят трябва да има предвид, че минималният товар не може да бъде по-малък от:

клас Y(I)

:

100 e

клас Y(II)

:

20 e за 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g, и 50 e за 0,1 g ≤ e

клас Y(a)

:

20 e

клас Y(b)

:

10 e

Везните, използвани за сортиране, например пощенски везни и везни за отпадъци

:

5 e

6.   Настройка в динамичен режим

6.1.

Устройството за настройка в динамичен режим трябва да работи в рамките на обхвата на товара, определен от производителя.

6.2.

Когато е поставено устройство за настройка в динамичен режим, което компенсира влиянието от движението на товара, не се допуска то да работи извън обхвата на товара и то трябва да може да бъде защитено.

7.   Работа при влияние на факторите на въздействие и електромагнитни смущения

7.1.   МДГ в резултат на факторите на въздействие са:

7.1.1.   За везните от категория „Х“:

за автоматичен режим: стойностите от таблици 1 и 2,

за статично измерване в неавтоматичен режим: стойностите от таблица 1.

7.1.2.   За везните от категория „Y“:

за всеки товар в автоматичен режим: стойностите от таблица 1,

за статично измерване в неавтоматичен режим: стойностите за категория „Х“ в таблица 1.

7.2.   Критичната стойност на изменение в резултат на смущение е едно проверочно скално деление.

7.3.   Температурен обхват:

за класове XI и Y(I) минималният обхват е 5 °C,

за класове XII и Y(II) минималният обхват е 15 °C.

ГЛАВА III

Автоматични гравиметрични дозатори

1.   Класове на точност

1.1.

Производителят определя както референтния клас на точност Ref(x), така и работния клас или работните класове на точност Х(х).

1.2.

Типът на един дозатор се обозначава с референтен клас на точност, Ref(x), който отговаря на най-добрата възможна точност на дозаторите от този тип. След монтирането за отделните дозатори се определят един или повече работни класове Х(х), като се вземат предвид конкретните продукти, които ще се измерват. Коефициентът за определяне на класа (х) трябва да е ≤ 2 и да е от реда 1 × 10k, 2 × 10k или 5 × 10k, където k е отрицателно цяло число или нула.

1.3.

Референтният клас на точност Ref(x) се прилага при статичен режим на измерване.

1.4.

За работния клас на точност Х(х), Х е режимът, съответстващ на точността на натоварващата теглилка, а (х) е множител за границите на определената грешка за клас Х(1) в точка 2.2.

2.   МДГ

2.1.   Грешка при статичен режим на измерване

2.1.1.

При статичен товар в предписани условия на функциониране МДГ за референтния клас на точност Ref(x) трябва да е 0,312 от максимално допустимото отклонение за всяка доза от средноаритметичната стойност, както е посочено в таблица 5, умножено по коефициента (х) за определяне на класа.

2.1.2.

При дозатори, при които дозата може да се състои от повече от един товар (например сумиращ с натрупване дозатор или селективно комбиниращ дозатор), МДГ при статичен товар трябва да бъде съответна на изискваната точност за тази доза съгласно точка 2.2 (т.е. не е сборът от максимално допустимото отклонение за отделните товари).

2.2.   Отклонение на дозите от средната стойност

Таблица 5

Стойност на масата на дозите, m (g)

Максимално допустимо отклонение на всяка доза от средната стойност за клас Х(1)

m ≤ 50

7,2 %

50 < m ≤ 100

3,6 g

100 < m ≤ 200

3,6 %

200 < m ≤ 300

7,2 g

300 < m ≤ 500

2,4 %

500 < m ≤ 1 000

12 g

1 000 < m ≤ 10 000

1,2 %

10 000 < m ≤ 15 000

120 g

15 000 < m

0,8 %

Забележка:

Изчисленото отклонение на всяка доза от средната стойност може да се преизчисли, за да се вземе предвид влиянието на размера на частиците на материала.

2.3.   Грешка по отношение на предварително зададената стойност (грешка на задаването)

За дозаторите, при които е възможно предварително да се зададе масата на дозата, максималната разлика между предварително зададената стойност и средната стойност на масата на дозите не трябва да надвишава 0,312 от максимално допустимото отклонение за всяка отделна доза от средната стойност, както е посочено в таблица 5.

3.   Работа при влияние на факторите на въздействие и електромагнитни смущения

3.1.

МДГ в резултат от факторите на въздействие трябва да бъдат, както са посочени в точка 2.1.

3.2.

Критичната стойност на изменение вследствие на смущение е изменението на показанието за статично измерване, равно на МДГ, както е посочена в точка 2.1, изчислена за номиналната минимална доза, или изменението, което би могло да доведе до еквивалентно влияние върху дозата, в случай на дозатори, при които дозата се състои от няколко товара. Изчислената критична стойност на изменение трябва да бъде закръглена към следващото по-голямо скално деление (d).

3.3.

Производителят определя номиналната минимална стойност на дозата.

ГЛАВА IV

Сумиращи везни с прекъснато действие

1.   Класове на точност

Сумиращите везни с прекъснато действие са разделени в четири класа на точност, както следва: 0,2; 0,5; 1 и 2.

2.   МДГ

Таблица 6

Клас на точност

МДГ за сумиран товар

0,2

± 0,10 %

0,5

± 0,25 %

1

± 0,50 %

2

± 1,00 %

3.   Скално деление на сумиране

Скалното деление на сумиране (dt) трябва да бъде в следния обхват:

0,01 % max ≤ dt ≤ 0,2 % max

4.   Минимален сумиран товар (Σmin)

Минималният сумиран товар (Σmin) трябва да бъде не по-малък от товара, при който МДГ е равна на скалното деление на сумиране (dt), и не по-малък от минималния товар, определен от производителя.

5.   Нулиране

Везните, които не измерват тара след всяко разтоварване, трябва да имат нулиращо устройство. Работа в автоматичен режим не трябва бъде възможна, когато показанието се отклонява от нула със:

1 dt за везни с автоматично нулиращо устройство,

0,5 dt за везни с полуавтоматично или неавтоматично нулиращо устройство.

6.   Интерфейс за работа на оператора

По време на работа в автоматичен режим извършването на настройки и нулиране от страна на оператора трябва да бъде забранено.

7.   Разпечатка

За везните, оборудвани с печатащо устройство, нулирането на общата сума трябва да бъде забранено до отпечатването на общата сума. Общата сума трябва да се отпечатва при прекъсване на работата в автоматичен режим.

8.   Работа при влияние на факторите на въздействие и електромагнитни смущения

8.1.

МДГ в резултат на факторите на въздействие са определени в таблица 7.

Таблица 7

Товар (m) в скални деления на сумиране (dt)

МДГ

0 < m ≤ 500

± 0,5 dt

500 < m ≤ 2 000

± 1,0 dt

2 000 < m ≤ 10 000

± 1,5 dt

8.2.

Критичната стойност на изменение в резултат на някакво смущение е едно скално деление на сумиране за всяко показание за масата и за всяка запомнена обща сума.

ГЛАВА V

Сумиращи везни с непрекъснато действие

1.   Класове на точност

Сумиращите везни с непрекъснато действие са разделени в три класа точност, както следва: 0,5; 1 и 2.

2.   Обхват на измерване

2.1.

Производителят определя обхвата на измерване, съотношението между минималния нетен товар върху отделна измерваща секция и максималния товар, както и минималния сумиран товар.

2.2.

Минималният сумиран товар Σmin не трябва да е по-малко от:

 

800 d за клас 0,5,

 

400 d за клас 1,

 

200 d за клас 2,

където d е скалното деление на сумиране на устройството за общо сумиране.

3.   МДГ

Таблица 8

Клас на точност

МДГ за сумиран товар

0,5

± 0,25 %

1

± 0,5 %

2

± 1,0 %

4.   Скорост на транспортната лента

Скоростта на лентата се определя от производителя. При едноскоростни лентови везни и при лентови везни с променлива скорост, имащи устройство за ръчен контрол на скоростта, скоростта на лентата не трябва да се изменя с повече от 5 % от номиналната стойност. Скоростта на придвижване на продукта не трябва да е различна от тази на скоростта на лентата.

5.   Устройство за общо сумиране

Не трябва да е възможно устройството за общо сумиране да се нулира.

6.   Работа при влияние на факторите на въздействие и електромагнитни смущения

6.1.

МДГ в резултат на факторите на въздействие за товар, не по-малък от Σmin, трябва да бъде 0,7 пъти съответната стойност, определена в таблица 8, закръглена към най-близкото скално деление на сумиране (d).

6.2.

Критичната стойност на изменение, която се дължи на смущение, трябва да бъде 0,7 пъти съответната стойност, определена в таблица 8, закръглена към по-голямата стойност на най-близкото скално деление на сумиране (d), за товар, равен на Σmin, за определения клас на лентовата везна.

ГЛАВА VI

Автоматични вагонни везни, измерващи в движение

1.   Класове на точност

Вагонните везни са разделени в четири класа точност, както следва:

0,2; 0,5; 1 и 2.

2.   МДГ

2.1.

МДГ за измерване в движение на отделен вагон или цял влак са представени в таблица 9.

Таблица 9

Клас на точност

МДГ

0,2

± 0,1 %

0,5

± 0,25 %

1

± 0,5 %

2

± 1,0 %

2.2.

МДГ за масата на сдвоени или несдвоени вагони, измервани в движение, е една от следните стойности (която е най-висока):

стойността, изчислена по таблица 9, закръглена към най-близкото скално деление,

стойността, изчислена по таблица 9, закръглена към най-близкото скално деление за маса, равна на 35 % от максималната маса на вагона (съгласно надписа на указателната табела),

едно скално деление (d).

2.3.

МДГ за масата на влака, измерван в движение, е една от следните стойности (която е най-висока):

стойността, изчислена по таблица 9, закръглена към най-близкото скално деление,

стойността, изчислена по таблица 9, за масата на един вагон, равна на 35 % от максималната маса на вагона (съгласно надписа на указателната табела), умножена по броя на еталонните вагони във влака (не повече от 10) и закръглена към най-близкото скално деление,

едно скално деление (d) за всеки вагон на влака, но не повече от 10 d.

2.4.

При измерване на сдвоени вагони: грешките от не повече от 10 % от резултатите от измерване, получени от едно или повече преминавания на влака, могат да надвишават съответните МДГ по точка 2.2, но не трябва да надвишават стойността на МДГ повече от два пъти.

3.   Скално деление (d)

Връзката между класа на точност и скалното деление е дадена в таблица 10.

Таблица 10

Клас на точност

Скално деление (d)

0,2

d ≤ 50 kg

0,5

d ≤ 100 kg

1

d ≤ 200 kg

2

d ≤ 500 kg

4.   Обхват на измерване

4.1.

Минималният товар не трябва да бъде по-малък от 1 t и по-голям от стойността, получена при разделянето на минималната маса на вагона на броя на отделните измервания.

4.2.

Минималната маса на вагона не трябва да е по-малко от 50 d.

5.   Работа при влияние на факторите на въздействие и електромагнитни смущения

5.1.

МДГ в резултат от факторите на въздействие е посочена в таблица 11.

Таблица 11

Товар (m) в проверочни скални деления (d)

МДГ

0 < m ≤ 500

± 0,5 d

500 < m ≤ 2 000

± 1,0 d

2 000 < m ≤ 10 000

± 1,5 d

5.2.

Критичната стойност на изменение в резултат на смущение е едно скално деление.


(1)  ОВ L 46, 21.2.1976 г., стр. 1.

(2)  За i = r се прилага съответната колона в таблица 3, като „е“ се заменя с „еr


ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

ТАКСИМЕТРОВИ АПАРАТИ (MI-007)

Съответните изисквания на приложение I, специфичните изисквания на настоящото приложение и процедурите за оценяване на съответствието, изброени в настоящото приложение, се прилагат за таксиметровите апарати.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Таксиметров апарат

Устройство, което при работа заедно с генератор на сигнали (1) представлява средство за измерване.

Това устройство измерва времето на пътуване, изчислява разстоянието на база на сигнала, получен от генератора на сигнали за изминатото разстояние. Допълнително то изчислява и показва таксата за пътуване, която трябва да се заплати на база на изчисленото разстояние и/или измереното времетраене на пътуването.

Превозна цена

Общата дължима сума за пътуване, на база на фиксирана начална такса и/или разстоянието и/или времетраенето на пътуването. Таксата не включва добавка, начислявана за допълнителни услуги.

Скорост на превключване (гранична скорост)

Стойността на скоростта, получена чрез делене на стойността на тарифата за време на стойността на тарифата за разстояние.

Режим на нормално начисляване S (еднократно прилагане на тарифа)

Изчисляване на таксата на база на прилагане на тарифата за време под скоростта на превключване и на прилагане на тарифата за разстояние над скоростта на превключване.

Режим на нормално начисляване D (двукратно прилагане на тарифа)

Изчисляване на таксата на база на едновременно прилагане на тарифата за време и на тарифата за разстояние за цялото пътуване.

Работни режими

Различните режими, при които таксиметровият апарат изпълнява различните си функции. Работните режими се отличават по следните индикации:

„Свободно“

:

Работен режим, при който начисляването на такса е изключено.

„Заето“

:

Работен режим, при който се начислява такса на база на възможна начална такса и на тарифа за изминато разстояние и/или времетраене на пътуването.

„Спрян“

:

Работен режим, при който се показва дължимата за пътуването такса и поне начисляването на такса на база на време се изключва.

КОНСТРУКТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

1.

Таксиметровият апарат трябва да е проектиран така, че да изчислява разстоянието и да измерва времетраенето на пътуването.

2.

Таксиметровият апарат трябва да е проектиран така, че да изчислява и показва таксата, която нараства със стъпки, равни на фиксираната от държавата членка разделителна способност в работен режим „Заето“. Също така таксиметровият апарат трябва да е проектиран така, че да показва крайната стойност за пътуването в работен режим „Спрян“.

3.

Таксиметровият апарат трябва да може да прилага режимите на нормално начисляване S и D. Трябва да е възможно да се избира между тези режими на начисляване посредством защитена настройка.

4.

Таксиметровият апарат трябва да може да предава следните данни посредством подходящия защитен интерфейс или подходящите защитни интерфейси:

работен режим: „Свободно“, „Заето“ или „Спрян“,

данните от сумиращия брояч в съответствие с точка 15.1,

обща информация: константа на генератора на сигнали за разстояние, дата на обезпечаване със защита, означение на таксиметровия автомобил, реално време, означение на тарифата,

информация за таксата за пътуването: обща начислена такса, изчисляване на таксата, начислена добавка, дата, начален час, краен час, изминатото разстояние,

информация за тарифата/тарифите: параметри на тарифата/тарифите.

Националното законодателство може да изисква определени устройства да се свързват към интерфейса или интерфейсите на таксиметровия апарат. Когато се изисква използването на такова устройство, то ще трябва посредством защитена настройка автоматично да се забрани работата на таксиметровия апарат при липса или неправилно функциониране на необходимото устройство.

5.

Ако е необходимо, трябва да е възможно таксиметровият апарат да се настройва към константата на генератора на сигнали за разстояние, към който е свързан, и настройката да бъде защитена.

ПРЕДПИСАНИ УСЛОВИЯ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ

6.1.

Класът на механични условия на околната среда, който се прилага, е М3.

6.2.

Производителят определя предписаните условия на функциониране за средството за измерване, и по-конкретно;

минимален температурен обхват от 80 °C за климатичните условия на околната среда,

границите на постоянното захранващо напрежение, за които е проектирано средството за измерване.

МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ ГРЕШКИ (МДГ)

7.

МДГ, като се изключат грешките в резултат на използване на таксиметровия апарат в таксиметров автомобил, са:

за изминалото време: ± 0,1 %

минимална стойност на МДГ: 0,2s;

за изминатото разстояние: ± 0,2 %

минимална стойност на МДГ: 4 m;

за изчисляването на таксата: ± 0,1 %

минимална стойност след закръгляване: в съответствие с най-ниската значеща цифра на показанието за таксата.

ДОПУСТИМО ВЛИЯНИЕ НА СМУЩЕНИЯ

8.   Устойчивост на електромагнитно въздействие

8.1.

Приложимият електромагнитен клас е Е3.

8.2.

При наличие на електромагнитно смущение трябва да се спазват също така МДГ, посочени в точка 7.

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ЗАХРАНВАНЕ

9.

При спадане на захранващото напрежение до стойност под долната работна граница, определена от производителя, таксиметровият апарат трябва да:

продължава да работи правилно или да възстановява правилната си работа без загуба на данните, налични преди спадането на напрежението, когато спадането на напрежението е било временно, т.е. когато се дължи на повторно запалване на двигателя,

прекратява текущото измерване и да се връща в режим „Свободно“, когато спадането на напрежението е за по-дълъг период.

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

10.

Условията за съвместимост между таксиметровия апарат и генератора на сигнали за разстояние се определят от производителя на таксиметровия апарат.

11.

Ако има ръчно въведена от водача добавка за допълнителна услуга, тя трябва да се изключи от таксата, показана на дисплея. В такъв случай обаче таксиметровият апарат може временно да показва стойността на таксата, включваща допълнителното таксуване.

12.

Когато таксата се изчислява в съответствие с режим на начисляване „D“, таксиметровият апарат може да има допълнителен режим на показване на данните, при който в реално време се показват само общото разстояние и времетраенето на пътуването.

13.

Всички стойности, показвани на пътника, трябва да са подходящо означени. Тези стойности, както и означаването им, трябва да могат ясно да се четат при дневни и нощни условия.

14.1.

Ако таксата, която трябва да бъде заплатена, или мерките срещу непочтена употреба могат да се повлияят от избора на функциите от предварително програмирана настройка или от свободна настройка на данните, трябва да има възможност за защита на настройките на средството за измерване и на въведените данни.

14.2.

Наличните възможности за защита на таксиметровия апарат трябва да осигуряват възможност за отделна защита на настройките.

14.3.

Разпоредбите на точка 8.3 от приложение I се прилагат и за тарифите.

15.1.

Таксиметровият апарат трябва да е снабден със сумиращи броячи без възможност за нулиране за всяка от следните стойности:

общото изминато разстояние от таксиметровия автомобил,

общото изминато разстояние в режим „Заето“,

общ брой наемания (курсове),

общата парична сума, начислена като добавки,

общата парична сума, начислена като такса.

Сумираните стойности трябва да включват запаметените стойности по точка 9 при отпадане на електрозахранването.

15.2.

При изключване от захранването таксиметровият апарат трябва да позволява сумираните стойности да се съхраняват за срок от една година, за да могат стойностите от апарата да се разчитат от друг носител.

15.3.

Трябва да се вземат подходящи мерки, за да се предотврати използването на показваните сумирани стойности за заблуда на пътниците.

16.

Тарифата може автоматично да се променя, според:

разстоянието на пътуването,

времетраенето на пътуването,

частта на денонощието,

датата,

деня от седмицата.

17.

Ако характеристиките на таксиметровия автомобил са важни за коректната работа на таксиметровия апарат, той трябва да разполага със средства за защита на връзката на таксиметровия апарат към таксиметровия автомобил, в който е монтиран.

18.

За целите на изпитване след монтаж таксиметровият апарат трябва да разполага с възможност за проверка поотделно на точността на измерване на време и разстояние, както и на точността на изчисляване.

19.

Таксиметровият апарат и неговата инструкция за монтаж, дадена от производителя, трябва да са такива, че ако той е монтиран съгласно инструкциите на производителя, възможността за умишлени злоупотреби с измервателния сигнал за изминато разстояние да е изключена в достатъчна степен.

20.

Общото съществено изискване по отношение на злоупотребите трябва да се изпълнява по начин, при който се защитават интересите на клиента, водача, работодателя на водача и финансовите органи.

21.

Таксиметровият апарат трябва да е проектиран така, че да спазва МДГ, без да е нужно да се регулира, за срок от една година при нормална употреба.

22.

Таксиметровият апарат трябва да е оборудван с часовник за реално време, посредством който се отчитат времето от деня и датата, като едното или и двете могат да се използват за автоматична промяна на тарифите. Изискванията към часовника за отчитане на реалното време са:

точността на часовниковия механизъм е 0,02 %;

възможността за корекция на часовника е не повече от 2 минути на седмица. Корекцията за лятно и зимно време се извършва автоматично;

не е възможна автоматична или ръчна корекция по време на пътуване.

23.

За стойностите на изминатото разстояние и изтеклото време, когато се показват или отпечатват в съответствие с настоящата директива, се използват следните единици:

 

Изминато разстояние:

километри,

в държавите членки, за които се прилага член 1, буква б) от Директива 80/181/ЕИО: мили.

 

Изминало време:

секунди, минути или часове, в зависимост от целта; като се отчита съответната разделителна способност и необходимостта от избягване на недоразумения.

ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Процедурите за оценяване на съответствието, посочени в член 17, от които производителят може да избира, са:

B + F или B + D или H1.


(1)  Генераторът на сигнали за изминато разстояние не е предмет на настоящата директива.


ПРИЛОЖЕНИЕ Х

МАТЕРИАЛНИ МЕРКИ (MI-008)

ГЛАВА I

Материални мерки за дължина

Съответните съществени изисквания на приложение I, специфичните изисквания на настоящото приложение и процедурите за оценяване на съответствието, изброени в настоящата глава, се прилагат за материалните мерки за дължина, определени по-долу. Изискването за прилагане на копие от декларациите за съответствие обаче може да бъде тълкувано като прилагащо се по-скоро към партида или пратка, отколкото към всяко отделно средство за измерване.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Материална мярка за дължина

Средство за измерване, включващо измервателни скали, чиито деления са представени в законово установени единици за измерване на дължина.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

Референтни условия

1.1.

За ролетки с дължина, равна на или по-голяма от 5 метра трябва да се спазват максимално допустимите грешки (МДГ), когато се прилага сила на опън от 50 нютона или други стойности за сила, посочени от производителя и съответно обозначени върху ролетката, а в случая на твърди или полутвърди мерки — без да е необходима сила на опън.

1.2.

Референтната температура е 20 °C, освен ако производителят не е указал друго и то не е съответно отбелязано върху мярката.

МДГ

2.

МДГ, положителна или отрицателна, изразена в mm, между два непоследователни скални знака е (a + bL), където:

„L“ е стойността на дължината, закръглена нагоре до следващия цял метър, както и

„a“ и „b“ са дадени в таблица 1 по-долу.

Когато краен интервал е ограничен от повърхност, МДГ за всяко разстояние, което започва от тази точка, се увеличава със стойността, посочена в таблица 1.

Таблица 1

Клас на точност

a (mm)

b

c (mm)

I

0,1

0,1

0,1

II

0,3

0,2

0,2

III

0,6

0,4

0,3

D —

специален клас за ролетки с опъваща тежест (1)

До 30 m включително (2)

1,5

нула

нула

S —

специален клас за ролетките за измерване на резервоари.

За всяка дължина от 30 m, когато ролетката е поставена върху плоска повърхност

1,5

нула

нула

Ролетките с опъваща тежест могат също така да са от клас I или II, като в този случай за всяка дължина между два скални знака, единият от които е нанесен на опъващата тежест, а другият върху ролетката, МДГ е ± 0,6 mm, когато при прилагането на формулата дава стойност, която е по-малка от 0,6 mm.

МДГ за дължината между последователните скални знаци, както и между максималната допустима разлика между два последователни интервала, са посочени в таблица 2 по-долу.

Таблица 2

Дължина i на интервала

МДГ или разлика в милиметри според класа на точност

I

II

III

i ≤ 1 mm

0,1

0,2

0,3

1 mm < i ≤ 1 cm

0,2

0,4

0,6

Когато мярката е сгъваема, рамото не трябва да води до грешки в допълнение към горепосочените, които надвишават: 0,3 mm за клас II и 0,5 mm за клас III.

Материали

3.1.

Материалите, използвани за материалните мерки за дължина, трябва да са такива, че вариациите на дължината поради температурни отклонения до ± 8 °С спрямо референтната температура да не надвишават МДГ. Това не се отнася до мерките от класове „S“ и „D“, за които производителят е предвидил, че при необходимост към отчитанията се прилагат съответните корекции с цел отчитане на топлинното разширение.

3.2.

Мерки, изработени от материали, чиито размери се променят значително под влияние на относителна влажност в широк обхват, могат да бъдат единствено причислени към клас II или III.

Маркировки

4.

Номиналната стойност се отбелязва върху мярката. При милиметрови скали се поставят цифрови обозначения на всеки сантиметър; при мерките със скални деления, по-големи от 2 cm, с цифри се обозначават всички скални знаци.

ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Процедурите за оценяване на съответствието, посочени в член 17, от които производителят може да избира, са:

F1 или D1 или B + D или H или G.

ГЛАВА II

Материални мерки за вместимост

Съответните съществени изисквания на приложение I, специфичните изисквания и процедурите за оценяване на съответствието, изброени в настоящата глава, се прилагат за материалните мерки за вместимост, определени по-долу. Изискването за прилагане на копие от декларациите за съответствие обаче може да бъде тълкувано като прилагащо се по-скоро към партида или пратка, отколкото към всяко отделно средство за измерване. Също така не се прилага изискването върху средството за измерване да фигурира информация за точността му.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Материална мярка за вместимост

Мярка за вместимост (като чаша за пиене, кана или метална мярка за пресипване), предназначена да определя зададен обем течност (различна от фармацевтичен продукт), която се продава за непосредствена консумация.

Мярка със знак за напълване

Материална мярка за вместимост с разчертана мярка, която да показва номиналната вместимост.

Мярка до връх

Материална мярка за вместимост, при която вътрешният обем е равен на номиналната вместимост.

Мярка за пресипване

Материална мярка за вместимост, предназначена за пресипване на течността преди консумация.

Вместимост

Вместимостта представлява вътрешният обем до ръба при мерките до връх или вътрешният обем до знака за напълване при мерки със знак за напълване.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

1.   Референтни условия

1.1.

Температура: референтната температура за измерване на вместимост е 20 °C.

1.2.

Разположение за правилно отчитане: свободно стоящо върху равна повърхност.

2.   МДГ

Таблица 1

 

Знак за напълване

Връх

Мерки за пресипване

 

 

< 100 ml

± 2 ml

– 0

+ 4 ml

≥ 100 ml

± 3 %

– 0

+ 6 %

Мерки за сервиране

 

 

< 200 ml

± 5 %

– 0

+ 10 %

≥ 200 ml

± (5 ml + 2,5 %)

– 0

+ 10 ml + 5 %

3.   Материали

Материалните мерки за вместимост се изработват от материал с необходимата устойчивост на формата и размерите, за да се запазва вместимостта в рамките на МДГ.

4.   Форма

4.1.

Мерките за пресипване трябва да са проектирани така, че изменение на съдържанието, равно на МДГ, да предизвиква изменение на нивото на течността поне с 2 mm от върха или от знака за напълване.

4.2.

Мерките за пресипване трябва да са проектирани по начин, който не пречи на цялостното изливане на измерваната течност.

5.   Обозначения

5.1.

Декларираната номинална вместимост трябва да бъде обозначена по ясен и незаличим начин върху мярката.

5.2.

Върху материалните мерки за вместимост могат също така да бъдат нанасяни обозначения за до три ясно разграничаващи се вместимости, като никое от тях не трябва да води до объркване на една вместимост с друга.

5.3.

Всички знаци за напълване трябва да са ясни и трайни, за да гарантират ненадвишаването на МДГ при употреба.