29.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 96/107


ДИРЕКТИВА 2014/31/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 26 февруари 2014 година

за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставянето на пазара на везни с неавтоматично действие

(преработен текст)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2009/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно везните с неавтоматично действие (3) е била съществено изменяна (4). Поради по-нататъшни изменения и с оглед постигане на яснота, посочената директива следва да бъде преработена.

(2)

С Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти (5) се определят правилата за акредитацията на органите за оценяване на съответствието, предвижда се рамка за надзора на пазара на продукти и за контрола върху продуктите от трети държави и се установяват основните принципи относно маркировката „СЕ“.

(3)

В Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти (6) се установяват принципи и референтни разпоредби, предназначени да се прилагат в секторното законодателството, с цел да се създаде последователна основа за преразглеждането или преработването на това законодателство. Поради това Директива 2009/23/ЕО следва да бъде съобразена с посоченото решение.

(4)

Настоящата директива обхваща везните с неавтоматично действие, които са нови за пазара на Съюза при пускането им на пазара; т.е. това са нови везни с неавтоматично действие, произведени от производител, установен в Съюза, или везни с неавтоматично действие, внесени от трета държава, независимо дали са нови или втора употреба.

(5)

Държавите членки следва да отговарят за защитата на обществото от неверни резултати от измерване на маса, извършено с везни с неавтоматично действие, когато те се използват за определени приложения.

(6)

Настоящата директива се прилага за всички начини на доставка, включително и за продажбите от разстояние.

(7)

Икономическите оператори следва да отговарят за съответствието на везните с неавтоматично действие с настоящата директива, в зависимост от съответната си роля във веригата на доставка, за да се осигури високо ниво на защита на обществените интереси, попадащи в обхвата на настоящата директива, и да се гарантира лоялна конкуренция на пазара на Съюза.

(8)

Всички икономически оператори, които вземат участие във веригата на доставка и дистрибуция, следва да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че предоставят на пазара само везни с неавтоматично действие, които са в съответствие с настоящата директива. Необходимо е да се предвиди ясно и пропорционално разпределение на задълженията, което отговаря на ролята на всеки икономически оператор във веригата на доставка и дистрибуция.

(9)

С цел да се улесни комуникацията между икономическите оператори, органите за надзор на пазара и крайните ползватели, държавите членки следва да насърчават икономическите оператори да включват адрес на интернет страница в допълнение към пощенския адрес.

(10)

Производителят, който разполага със задълбочени познания за процеса на проектиране и производство, е най-добре подготвен да проведе процедурата за оценяване на съответствието. Поради това оценяването на съответствието следва да остане задължение единствено и само на производителя.

(11)

Необходимо е да се гарантира, че везните с неавтоматично действие от трети държави, въвеждани на пазара на Съюза, съответстват на настоящата директива, и по-специално че производителите са извършили подходящите процедури за оценяване на съответствието по отношение на тези везни. Поради това следва да се предвиди, че вносителите се уверяват, че везните с неавтоматично действие, които пускат на пазара, отговарят на изискванията на настоящата директива и че не пускат на пазара везни с неавтоматично действие, които не отговарят на тези изисквания или представляват риск. Следва също така да се предвиди, че вносителите се уверяват, че процедурите за оценяване на съответствието са били проведени и че маркировката на везните с неавтоматично действие и документацията, изготвена от производителите, са на разположение за проверка от компетентните национални органи.

(12)

Когато пуска везни с неавтоматично действие на пазара, всеки вносител следва да посочва върху тях своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенски адрес, на който може да се осъществи връзка с него. Следва да се предвидят изключения, включително за случаите, в които вносителят би трябвало да отвори опаковката, единствено с цел да постави името и адреса си върху везната.

(13)

Дистрибуторът предоставя везни с неавтоматично действие на пазара, след като те са били пуснати на пазара от производителя или вносителя, и следва да действа с дължимата грижа, така че да гарантира, че неговите действия спрямо везните с неавтоматично действие не се отразяват неблагоприятно на съответствието на везните.

(14)

Всеки икономически оператор, който пуска на пазара везни с неавтоматично действие със своето име или търговска марка или изменя везни с неавтоматично действие по начин, който може да засегне съответствието с настоящата директива, следва да бъде считан за производител и следва да поеме задълженията на производителя.

(15)

Тъй като дистрибуторите и вносителите са близо до пазара, те следва да бъдат включени в задачите по надзор на пазара, изпълнявани от компетентните национални органи, и следва да бъдат готови да участват активно, като предоставят на тези органи цялата необходима информация, свързана със съответните везни с неавтоматично действие.

(16)

Осигуряването на проследимостта на везните с неавтоматично действие по цялата верига на доставка спомага за опростяване на провеждането и повишаването на ефективността на надзора на пазара. Ефективната система за проследимост улеснява задачата на органите за надзор на пазара да проследят икономическите оператори, които са предоставили несъответстващи везни с неавтоматично действие на пазара. Когато съхраняват информацията, изисквана съгласно настоящата директива за идентифициране на други икономически оператори, от икономическите оператори следва да не се изисква да актуализират тази информация по отношение на други икономически оператори, които са им доставили дадена везна с неавтоматично действие или на които те са доставили везна с неавтоматично действие.

(17)

Настоящата директива следва да се ограничи до определяне на съществените изисквания по отношение на метрологичните характеристики и работата на везните с неавтоматично действие. С цел улесняване оценяването на съответствието с тези съществени изисквания по отношение на метрологичните характеристики и работата е необходимо да се предвиди презумпция за съответствие за везните с неавтоматично действие, съответстващи на хармонизираните стандарти, приети съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация (7) с цел определяне на подробните технически спецификации по отношение на тези изисквания, по-специално за метрологичните, техническите и конструктивните характеристики.

(18)

В Регламент (ЕС) № 1025/2012 се предвижда процедура за възражения срещу хармонизирани стандарти, когато тези стандарти не отговарят напълно на изискванията по настоящата директива.

(19)

За ефикасната защита на ползвателите и трети лица е необходимо да се оцени съответствието с метрологичните и техническите изисквания.

(20)

За да се даде възможност на икономическите оператори да докажат, а на компетентните органи да гарантират, че предоставените на пазара везни с неавтоматично действие отговарят на съществените изисквания, е необходимо да се предвидят процедури за оценяване на съответствието. С Решение № 768/2008/ЕО се определят модули за процедури за оценяване на съответствието, които включват процедури — от най-малко ограничителната до тази с най-строги изисквания, съобразно степента на риска и необходимото ниво на безопасност. За да се осигури междусекторна последователност и да се избегнат ad hoc варианти, процедурите за оценяване на съответствието следва да бъдат избрани измежду тези модули.

(21)

Производителите следва да изготвят ЕС декларация за съответствие, за да предоставят информацията, изисквана по настоящата директива, за съответствието на дадени везни с неавтоматично действие с изискванията на настоящата директива и друго съответно законодателство на Съюза за хармонизация.

(22)

За да се гарантира реален достъп до информация за целите на надзора на пазара, информацията, необходима за определяне на всички приложими актове на Съюза, следва да бъде налична в единна ЕС декларация за съответствие. За да се намали административната тежест за икономическите оператори, тази единна ЕС декларация за съответствие може да представлява досие, включващо съответните отделни ЕС декларации за съответствие.

(23)

Маркировката „СЕ“ и допълнителната метрологична маркировка, указваща съответствието на везните с неавтоматично действие, са видимата последица от цял един процес, включващ оценяване на съответствието в широк смисъл. Основните принципи, уреждащи маркировката „СЕ“ и взаимовръзката ѝ с други маркировки, са установени в Регламент (ЕО) № 765/2008. Правилата за нанасяне на маркировката „СЕ“ и на допълнителната метрологична маркировка следва да бъдат установени в настоящата директива.

(24)

Процедурите за оценяване на съответствието, установени в настоящата директива, изискват намесата на органи за оценяване на съответствието, които се нотифицират от държавите членки на Комисията.

(25)

Опитът показа, че критериите, установени в Директива 2009/23/ЕО, които трябва да бъдат изпълнени от органите за оценяване на съответствието, за да бъдат нотифицирани на Комисията, не са достатъчни, за да гарантират еднакво високи резултати от работата на нотифицираните органи в целия Съюз. От съществено значение е обаче нотифицираните органи да осъществяват функциите си на едно и също ниво и в условията на лоялна конкуренция. Това налага установяването на задължителни изисквания за органите за оценяване на съответствието, желаещи да бъдат нотифицирани с оглед извършване на услуги по оценяване на съответствието.

(26)

Ако орган за оценяване на съответствието докаже съответствие с критериите, установени в хармонизираните стандарти, следва да се счита, че той отговаря на изискванията, определени в настоящата директива.

(27)

С цел осигуряване на сходно ниво на качеството при оценяването на съответствието, е необходимо също така да се определят изискванията за нотифициращите органи и другите органи, участващи в оценката, нотифицирането и наблюдението на нотифицираните органи.

(28)

Системата, установена с настоящата директива, следва да се допълни със системата за акредитация, предвидена в Регламент (ЕО) № 765/2008. Тъй като акредитацията е важно средство за проверка на компетентността на органите за оценяване на съответствието, тя също следва да бъде използвана за целите на нотифицирането.

(29)

Прозрачната акредитация, предвидена в Регламент (ЕО) № 765/2008, осигуряваща необходимото ниво на доверие в сертификатите за съответствие, следва да се разглежда от националните органи на публичната власт в целия Съюз като предпочитано средство за доказване на техническата компетентност на органите за оценяване на съответствието. Въпреки това, националните органи могат да счетат, че притежават подходящите средства сами да извършват тази оценка. В такива случаи, с цел да се гарантира подходящото ниво на доверие в оценките, извършвани от други национални органи, те следва да предоставят на Комисията и на другите държави членки необходимите документи, доказващи съответствието на оценените органи за оценяване на съответствието с приложимите регулаторни изисквания.

(30)

Органите за оценяване на съответствието често възлагат части от своите дейности, свързани с оценяването на съответствието, на подизпълнители или използват свои поделения за тази цел. С цел запазване нивото на защита, изисквано за везните с неавтоматично действие, които се пускат на пазара, е от съществено значение подизпълнителите и поделенията, извършващи оценяване на съответствието, да отговарят на същите изисквания като нотифицираните органи във връзка с изпълнението на задачи по оценяване на съответствието. Следователно е важно оценката на компетентността и работата на органите, които ще бъдат нотифицирани, както и наблюдението на вече нотифицираните органи, да обхващат също и дейностите, извършвани от подизпълнители и поделения.

(31)

Необходимо е да се повишат ефикасността и прозрачността на процедурата по нотифициране, и по-специално тя да бъде адаптирана към новите технологии, за да се даде възможност за нотифициране по електронен път.

(32)

Тъй като нотифицираните органи могат да предлагат своите услуги в целия Съюз, е целесъобразно да се даде възможност на другите държави членки и на Комисията да повдигат възражения относно нотифициран орган. Следователно е важно да се определи срок, през който всякакви съмнения или съображения относно компетентността на органите за оценяване на съответствието да бъдат изяснени, преди те да започнат да функционират като нотифицирани органи.

(33)

В интерес на конкурентоспособността е от съществено значение нотифицираните органи да прилагат процедурите за оценяване на съответствието, без да се създава ненужна тежест за икономическите оператори. По същата причина, както и за да се гарантира еднаквото третиране на икономическите оператори, трябва да се осигури съответствие в техническото прилагане на процедурите за оценяване на съответствието. Това може да се постигне най-добре посредством съответната координация и сътрудничество между нотифицираните органи.

(34)

Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че везните с неавтоматично действие могат да бъдат пускани на пазара, само ако не застрашават здравето и безопасността на хората при подходящото им съхранение и употреба по предназначение или при условия на употреба, които разумно могат да бъдат предвидени. Везните с неавтоматично действие следва да бъдат считани за несъответстващи на съществените изисквания, установени в настоящата директива, само при условия на употреба, които разумно могат да бъдат предвидени, т.е. когато такава употреба би могла да възникне от законосъобразно и лесно предвидимо човешко поведение.

(35)

С цел гарантиране на правна сигурност е необходимо да се поясни, че предвидените в Регламент (ЕО) № 765/2008 правила за надзора на пазара на Съюза и за контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, се прилагат и по отношение на везните с неавтоматично действие, попадащи в обхвата на настоящата директива. Настоящата директива не следва да възпрепятства държавите членки при избора на компетентните органи за изпълнението на тези задачи.

(36)

В Директива 2009/23/ЕО вече е предвидена предпазна процедура, с която се предоставя възможност на Комисията да прецени доколко е оправдана мярка, приета от дадена държава членка по отношение на везни с неавтоматично действие, счетени от нея за несъответстващи на изискванията. С цел повишаване на прозрачността и намаляване на времето за провеждане е необходимо усъвършенстване на съществуващата предпазна процедура, за да може тя да се прилага по-ефикасно и да се ползва експертният опит, с който разполагат държавите членки.

(37)

Съществуващата система следва да бъде допълнена от процедура, при която заинтересованите страни да бъдат информирани относно планираните мерки по отношение на везни с неавтоматично действие, представляващи риск за аспектите на защитата на обществения интерес, попадащи в обхвата на настоящата директива. Тя следва също така да позволява на органите за надзор на пазара да предприемат действия на по-ранен етап по отношение на такива везни с неавтоматично действие, в сътрудничество със съответните икономически оператори.

(38)

Не следва да се изисква допълнителна намеса на Комисията в случаите, когато между държавите членки и Комисията е постигнато съгласие по въпроса дали е оправдана мярката, предприета от дадена държава членка, освен когато несъответствието се дължи на недостатъци на хармонизиран стандарт.

(39)

За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящата директива, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (8).

(40)

Процедурата по консултиране следва да бъде използвана за приемането на актове за изпълнение, изискващи от нотифициращата държава членка да предприеме необходимите коригиращи мерки спрямо нотифицираните органи, които не изпълняват или са престанали да изпълняват изискванията за тяхната нотификация.

(41)

Процедурата по разглеждане следва да се използва за приемането на актове за изпълнение по отношение на съответстващи на изискванията везни с неавтоматично действие, които представляват риск за здравето и безопасността на хората и за други аспекти на защитата на обществения интерес.

(42)

В съответствие с установената практика комитетът, създаден с настоящата директива, може да бъде полезен при разглеждането на въпроси, свързани с прилагането на настоящата директива, които са повдигнати от неговия председател или от представител на държава членка в съответствие с неговия процедурен правилник.

(43)

Когато се разглеждат въпроси, свързани с настоящата директива, които не се отнасят до изпълнението ѝ или до нарушения, а именно в експертна група на Комисията, в съответствие със съществуващата практика Европейският парламент следва да получи пълната информация и документация и, когато е целесъобразно, покана да присъства на заседанията.

(44)

Комисията следва чрез актове за изпълнение и — предвид специалния им характер — като действа, без да прилага Регламент (ЕС) № 182/2011, да установи дали мерките, предприети от държавите членки по отношение на везните с неавтоматично действие, които не са в съответствие с изискванията, са оправдани.

(45)

Държавите членки следва да установят система от санкции, приложими за нарушения на разпоредбите на националното право, приети съгласно настоящата директива, и да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(46)

Необходимо е да се предвидят разумни преходни разпоредби, които да дадат възможност за предоставянето на пазара и/или пускането в действие, без да е необходимо спазване на допълнителни изисквания по отношение на продуктите, на везни с неавтоматично действие, които вече са били пуснати на пазара в съответствие с Директива 2009/23/ЕО преди началната дата на прилагане на националните мерки по транспониране на настоящата директива. Следователно дистрибуторите следва да могат да доставят везни с неавтоматично действие, които са били пуснати на пазара, а именно запаси, които вече са във веригата на дистрибуция, преди началната дата на прилагане на националните мерки по транспониране на настоящата директива.

(47)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно да се гарантира, че везните с неавтоматично действие на пазара отговарят на изискванията, осигуряващи високо ниво на защита на обществените интереси, попадащи в обхвата на настоящата директива, като едновременно с това гарантират функционирането на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а следователно поради обхвата и последиците ѝ, може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(48)

Задължението за транспониране на настоящата директива в националното право следва да бъде ограничено до разпоредбите, които представляват изменение по същество в сравнение с предходната директива. Задължението за транспониране на разпоредбите, които не са изменени, произтича от предходната директива.

(49)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите членки по отношение на сроковете за транспониране в националното право и началните дати на прилагане на директивите, посочени в част Б от приложение V,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Обхват

1.   Настоящата директива се прилага за всички везни с неавтоматично действие.

2.   За целите на настоящата директива се различават следните случаи на употреба на везни с неавтоматично действие:

а)

определяне на масата за целите на търговските плащания;

б)

определяне на масата при изчисляване на пътни такси, тарифи, данъци, бонуси, глоби, възнаграждения, обезщетения или подобен тип плащания;

в)

определяне на масата при прилагането на законови или подзаконови актове или при извършването на експертизи по съдебни дела;

г)

определяне на масата за медицински цели при измерване на теглото на пациенти за целите на лекарското наблюдение, диагностициране и лечение;

д)

определяне на масата при приготвяне на лекарствени средства в аптеките въз основа на лекарски предписания и измерване на масата при извършване на анализи в медицински и фармацевтични лаборатории;

е)

определяне на цената като функция на измерената маса при пряка продажба на клиенти и при производството на предварително опаковани продукти;

ж)

всички други приложения, различни от изброените в букви а)—е).

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1)

„везна“ означава средство за измерване, което служи за определяне на масата на едно тяло на основата на действащата върху това тяло сила на притегляне. Везната може да служи също така за определяне на други, свързани с масата величини, количества, параметри или характеристики;

2)

„везна с неавтоматично действие“ или „везна“ означава везна, която при измерването изисква намесата на оператор;

3)

„предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на везна за дистрибуция или използване на пазара на Съюза в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

4)

„пускане на пазара“ означава предоставянето на везна на пазара на Съюза за първи път;

5)

„производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда везни или което възлага проектирането или производството на такива везни и предлага тези везни на пазара със своето име или търговска марка;

6)

„упълномощен представител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което е упълномощено писмено от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи;

7)

„вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което пуска на пазара на Съюза везна от трета държава;

8)

„дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя везна на пазара;

9)

„икономически оператори“ означава производителят, упълномощеният представител, вносителят и дистрибуторът;

10)

„техническа спецификация“ означава документ, определящ техническите изисквания, които трябва да са изпълнени за определена везна;

11)

„хармонизиран стандарт“ означава хармонизиран стандарт по смисъла на член 2, точка 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1025/2012;

12)

„акредитация“ означава акредитацията по смисъла на член 2, точка 10 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

13)

„национален орган по акредитация“ означава националният орган по акредитация по смисъла на член 2, точка 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

14)

„оценяване на съответствието“ означава процес, който доказва дали са изпълнени съществените изисквания на настоящата директива, свързани с дадена везна;

15)

„орган за оценяване на съответствието“ означава орган, осъществяващ дейности по оценяване на съответствието, включително калибриране, изпитване, сертификация и контрол;

16)

„изземване“ означава всяка мярка, целяща да постигне връщане на везна, която вече е била предоставена на крайния ползвател;

17)

„изтегляне“ означава всяка мярка, целяща предотвратяване на предоставянето на пазара на везна, която е във веригата на доставка;

18)

„законодателство на Съюза за хармонизация“ означава законодателството на Съюза, което хармонизира условията за предлагане на продукти на пазара;

19)

маркировка „СЕ“ означава маркировка, чрез която производителят указва, че везната е в съответствие с приложимите изисквания, установени в законодателството на Съюза за хармонизация, предвиждащо нейното нанасяне.

Член 3

Предоставяне на пазара и пускане в действие

1.   Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че на пазара се предоставят само везни, които съответстват на приложимите изисквания на настоящата директива.

2.   Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че за случаите на употреба, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е), се пускат в действие само везни, които съответстват на изискванията на настоящата директива.

3.   Държавите членки вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че везните, пуснати в действие за случаите на употреба, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е), продължават да отговарят на приложимите изисквания на настоящата директива.

Член 4

Съществени изисквания

Везни, които се използват или са предназначени да бъдат използвани за приложенията, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е), трябва да отговарят на съществените изисквания, установени в приложение I.

Когато везната съдържа устройства или е свързана с устройства, които не се използват или не са предназначени да бъдат използвани за приложенията, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е), съществените изисквания не се прилагат за тези устройства.

Член 5

Свободно движение

1.   Държавите членки не възпрепятстват предоставянето на пазара на везни, които отговарят на изискванията на настоящата директива.

2.   Държавите членки не възпрепятстват пускането в действие за случаите на употреба, посочени в член 1, параграф 2, букви а)—е), на везни, които отговарят на изискванията на настоящата директива.

ГЛАВА 2

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

Член 6

Задължения на производителите

1.   Когато пускат на пазара везни, предназначени да бъдат използвани за приложенията, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е), производителите гарантират, че те са проектирани и произведени в съответствие със съществените изисквания, установени в приложение I.

2.   За везните, предназначени да бъдат използвани за приложенията, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е), производителите изготвят техническата документация, посочена в приложение II, и провеждат съответната процедура за оценяване на съответствието, посочена в член 13, или организират нейното провеждане.

Когато съответствието на везна, предназначена да бъде използвана за приложенията, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е), с приложимите изисквания е доказано от такава процедура за оценяване на съответствието, производителите изготвят ЕС декларация за съответствие и нанасят маркировката „СЕ“ и допълнителната метрологична маркировка.

3.   За везните, предназначени да бъдат използвани за приложенията, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е), производителите съхраняват техническата документация и ЕС декларацията за съответствие в продължение на 10 години, след като везната е била пусната на пазара.

4.   Производителите гарантират, че съществуват процедури, чрез които се осигурява съответствието на серийното производство с настоящата директива. Промените в проекта или характеристиките на везната и промените в хармонизираните стандарти или в други технически спецификации, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на везната, трябва да бъдат взети предвид по подходящ начин.

Когато се счита за целесъобразно предвид рисковете, които представлява дадена везна, предназначена да бъде използвана за приложенията, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е), производителите провеждат изпитвания на образци на предоставените на пазара везни, провеждат разследвания и, ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания, несъответстващи на изискванията везни и изземвания на везни, както и информират дистрибуторите за такова наблюдение.

5.   Производителите гарантират, че везните, които те са пуснали на пазара, имат нанесен тип, партиден или сериен номер, или някакъв друг елемент, който позволява тяхната идентификация, както е посочено в приложение III.

За везните, които са предназначени да бъдат използвани за приложенията, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е), производителите нанасят надписите, предвидени в точка 1 от приложение III.

За везните, които не са предназначени да бъдат използвани за приложенията, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е), производителите нанасят надписите, предвидени в точка 2 от приложение III.

В случаите когато везна, която е предназначена да бъде използвана за някое от приложенията, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е), съдържа устройства или е свързана с устройства, които не се използват или не са предназначени да бъдат използвани за приложенията, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е), производителите нанасят върху всяко едно от тези устройства знака за ограничена употреба, предвиден в член 18 и в точка 3 от приложение III.

6.   Производителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, върху везната. Адресът трябва да посочва едно-единствено място, където производителят може да бъде намерен. Данните за връзка трябва да са на език, лесно разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.

7.   Производителите гарантират, че везната, която е предназначена да бъде използвана за приложенията, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е), се придружава от инструкции и информация на език, лесно разбираем за крайните ползватели, определен от съответната държава членка. Тези инструкции и информация, както и всички етикети трябва да са ясни, разбираеми и смислени.

8.   Производители, които считат или имат основание да считат, че дадена везна, която са пуснали на пазара, не съответства на изискванията на настоящата директива, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат везната в съответствие, да я изтеглят или да я изземат, ако това е целесъобразно. Освен това, когато везната представлява риск, производителите незабавно информират за това компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили везната на пазара, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

9.   При обосновано искане от компетентен национален орган производителите му предоставят на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на везната с настоящата директива, на език, лесно разбираем за този орган. Те си сътрудничат с този орган, по негово искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с везната, която те са пуснали на пазара.

Член 7

Упълномощени представители

1.   Производителят може да упълномощи писмено упълномощен представител.

Задълженията, предвидени в член 6, параграф 1, и задължението за изготвяне на техническа документация, посочена в член 6, параграф 2, не са част от пълномощието на упълномощения представител.

2.   Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощието от страна на производителя. Пълномощието позволява на упълномощения представител да извършва най-малко следното:

а)

да съхранява ЕС декларацията за съответствие и техническата документация на разположение на националните органи за надзор на пазара в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара;

б)

при обосновано искане от страна на компетентен национален орган, да предостави на този орган цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадена везна;

в)

да сътрудничи на компетентните национални органи, по тяхно искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с везните, попадащи в рамките на пълномощието на упълномощения представител.

Член 8

Задължения на вносителите

1.   Вносителите пускат на пазара само везни, съответстващи на изискванията.

2.   Преди да пуснат на пазара дадена везна, която е предназначена да бъде използвана за приложенията, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е), вносителите гарантират, че съответната процедура за оценяване на съответствието, посочена в член 13, е била проведена от производителя. Те гарантират, че производителят е изготвил техническата документация, че върху везната са нанесени маркировката „СЕ“ и допълнителната метрологична маркировка и че тя е придружена от изискваните документи, както и че производителят е спазил изискванията, установени в член 6, параграфи 5 и 6.

Когато вносител счита или има основание да счита, че дадена везна, която е предназначена да бъде използвана за приложенията, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е), не съответства на съществените изисквания, установени в приложение I, той не пуска везната на пазара, докато не бъде приведена в съответствие. Освен това, когато везната представлява риск, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.

Преди да пуснат на пазара везна, която не е предназначена да бъде използвана за приложенията, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е), вносителите гарантират, че производителят е спазил изискванията, установени в член 6, параграфи 5 и 6.

3.   Вносителите посочват върху везната своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с тях. Когато това би наложило отваряне на опаковката, тези данни могат да се посочат върху опаковката и в документ, който придружава везната. Данните за връзка трябва да са на език, лесно разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.

4.   Вносителите гарантират, че везната, която е предназначена да бъде използвана за приложенията, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е), се придружава от инструкции и информация, предоставени на език, лесно разбираем за крайните ползватели, определен от съответната държава членка.

5.   Вносителите гарантират, че докато отговарят за дадена везна, предназначена да бъде използвана за приложенията, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е), условията на нейното съхранение или транспортиране не застрашават съответствието ѝ със съществените изисквания, установени в приложение I.

6.   Вносителите, когато това се счита за уместно предвид рисковете, които представлява дадена везна, предназначена да бъде използвана за приложенията, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е), провеждат изпитвания на образци на предоставените на пазара везни, провеждат разследвания и, ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания, несъответстващи на изискванията везни и изземвания на везни, както и информират дистрибуторите за такова наблюдение.

7.   Вносители, които считат или имат основание да считат, че дадена везна, която са пуснали на пазара, не съответства на изискванията на настоящата директива, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат везната в съответствие, да я изтеглят или да я изземат, ако това е целесъобразно. Освен това, когато везната представлява риск, вносителите незабавно информират за това компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили везната на пазара, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

8.   За везните, предназначени да бъдат използвани за приложенията, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е), в продължение на 10 години след пускането на везните на пазара вносителите съхраняват копие от ЕС декларацията за съответствие на разположение на органите за надзор на пазара и гарантират, че при поискване техническата документация може да бъде предоставена на тези органи.

9.   При обосновано искане от компетентен национален орган вносителите му предоставят на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадена везна, на език, лесно разбираем за този орган. Те си сътрудничат с този орган, по негово искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с везните, които те са пуснали на пазара.

Член 9

Задължения на дистрибуторите

1.   Когато предоставят дадена везна на пазара, дистрибуторите действат с дължимата грижа по отношение на изискванията на настоящата директива.

2.   Преди да предоставят на пазара дадена везна, предназначена да бъде използвана за приложенията, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е), дистрибуторите проверяват дали на нея са нанесени маркировка „СЕ“ и допълнителната метрологична маркировка, дали е придружена от необходимите документи и от инструкции и информация на език, който е лесноразбираем за крайните ползватели в държавата членка, в която везната ще бъде предоставена на пазара, както и дали производителят и вносителят са спазили изискванията, установени съответно в член 6, параграфи 5 и 6 и член 8, параграф 3.

Когато дистрибутор счита или има основание да счита, че дадена везна, предназначена да бъде използвана за приложенията, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е), не съответства на съществените изисквания, установени в приложение I, той не предоставя везната на пазара, докато не бъде приведена в съответствие. Освен това, когато везната представлява риск, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя, както и органите за надзор на пазара.

Преди да предоставят на пазара везна, която не е предназначена да бъде използвана за приложенията, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е), дистрибуторите проверяват дали производителят и вносителят са спазили изискванията, установени съответно в член 6, параграфи 5 и 6 и член 8, параграф 3.

3.   Дистрибуторите гарантират, че докато отговарят за дадена везна, предназначена да бъде използвана за приложенията, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е), условията на съхранение или транспортиране не застрашават нейното съответствие със съществените изисквания, посочени в приложение I.

4.   Дистрибуторите, които считат или имат основание да считат, че дадена везна, която са предоставили на пазара, не съответства на настоящата директива, се уверяват, че са предприети необходимите коригиращи мерки, за да приведат тази везна в съответствие, да я изтеглят или да я изземат, ако е целесъобразно. Освен това, когато везната представлява риск, дистрибуторите незабавно информират за това компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили везната на пазара, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

5.   При обосновано искане от компетентен национален орган дистрибуторите му предоставят на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадена везна. Те си сътрудничат с този орган, по негово искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с везните, които те са предоставили на пазара.

Член 10

Случаи, при които задълженията на производителите се прилагат и към вносителите и дистрибуторите

Вносител или дистрибутор се счита за производител за целите на настоящата директива и е носител на задълженията на производителя по член 6, когато пуска везна на пазара със своето име или търговска марка, или променя везна, която е пусната на пазара, по такъв начин, че съответствието с настоящата директива може да бъде засегнато.

Член 11

Идентификация на икономическите оператори

За везните, които са предназначени да бъдат използвани за приложенията, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е), по искане на органите за надзор на пазара икономическите оператори идентифицират:

а)

всеки икономически оператор, който им е доставил дадена везна;

б)

всеки икономически оператор, на когото са доставили дадена везна.

Икономическите оператори трябва да могат да предоставят информацията, посочена в първа алинея, в продължение на 10 години, след като везната им е била доставена, и в продължение на 10 години, след като те са доставили везната.

ГЛАВА 3

СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВЕЗНИТЕ

Член 12

Презумпция за съответствие на везните

Счита се, че везните, които съответстват на хармонизираните стандарти или на части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, съответстват на съществените изисквания, установени в приложение I, обхванати от тези стандарти или части от тях.

Член 13

Процедури за оценяване на съответствието

1.   Съответствието на везните със съществените изисквания, установени в приложение I, се установява по избор на производителя по една от следните процедури за оценяване на съответствието:

а)

модул B, установен в точка 1 от приложение II, последван от модул D, установен в точка 2 от приложение II, или от модул F, установен в точка 4 от приложение II.

Въпреки това модул B не е задължителен за везни, които не използват електронни устройства и чиито устройства за измерване на товара не използват пружини за уравновесяване на товара. За везните, които не подлежат на оценяване на съответствието по модул B, се прилага установеният в точка 3 от приложение II модул D1 или установеният в точка 5 от приложение II модул F1;

б)

модул G, установен в точка 6 от приложение II.

2.   Документите и кореспонденцията, свързани с посочените в параграф 1 процедури за оценяване на съответствието, се съставят на един от официалните езици на държавата членка, в която се провеждат посочените процедури, или на език, приемлив за органа, нотифициран в съответствие с член 19.

Член 14

ЕС декларация за съответствие

1.   ЕС декларацията за съответствие потвърждава, че е доказано изпълнението на съществените изисквания, установени в приложение I.

2.   ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, установен в приложение IV, съдържа елементите, определени в съответните модули, установени в приложение II, и се актуализира редовно. Тя се превежда на езика(ците), изискван(и) от държавата членка, в която везната се пуска или предоставя на пазара.

3.   Когато приложимите към везната актове на Съюза, които изискват ЕС декларация за съответствие, са повече от един, се изготвя само една ЕС декларация за съответствие във връзка с всички такива актове на Съюза. В тази декларация се посочват съответните актове на Съюза, включително данните за публикуването им.

4.   Като изготвя ЕС декларацията за съответствие, производителят поема отговорността за съответствието на везната с изискванията, определени в настоящата директива.

Член 15

Маркировка за съответствие

Съответствието на дадена везна, предназначена да бъде използвана за приложенията, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е), с настоящата директива се указва чрез наличието върху везната на маркировката „CE“ и допълнителната метрологична маркировка, както е предвидено в член 16.

Член 16

Основни принципи за маркировката „СЕ“ и за допълнителната метрологична маркировка

1.   За маркировката „СЕ“ се прилагат основните принципи, установени в член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

2.   Допълнителната метрологична маркировка се състои от главна буква „M“ и последните две цифри на годината на нейното нанасяне, оградени в правоъгълник. Височината на правоъгълника е равна на височината на маркировката „СЕ“.

3.   Основните принципи, установени в член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008, се прилагат mutatis mutandis за допълнителната метрологична маркировка.

Член 17

Правила и условия за нанасянето на маркировката „СЕ“, допълнителната метрологична маркировка и други маркировки

1.   Маркировката „CE“ и допълнителната метрологична маркировка се нанасят върху самата везна или върху нейната табела с данни така, че да бъдат видими, четливи и незаличими.

2.   Маркировката „CE“ и допълнителната метрологична маркировка се нанасят, преди везната да бъде пусната на пазара.

3.   Допълнителната метрологична маркировка се нанася непосредствено след маркировката „СЕ“.

4.   Маркировката „CE“ и допълнителната метрологична маркировка са следвани от идентификационния номер/идентификационните номера на нотифицирания орган или нотифицираните органи, участващи в етапа на производствения контрол, както е посочено в приложение II.

Идентификационният номер на нотифицирания орган се нанася от самия орган или по негови указания — от производителя или от негов упълномощен представител.

5.   Маркировката „CE“, допълнителната метрологична маркировка и идентификационният номер/идентификационните номера на нотифицирания орган или нотифицираните органи могат да бъдат следвани от друг знак, указващ специален риск или употреба.

6.   Държавите членки се основават на съществуващите механизми за гарантиране на правилното прилагане на режима, уреждащ маркировката „СЕ“, и предприемат необходимите мерки в случай на неправомерно използване на тази маркировка.

Член 18

Знак за ограничена употреба

Знакът, посочен в член 6, параграф 5, четвърта алинея и определен в точка 3 от приложение III, се нанася върху устройствата по четлив и незаличим начин.

ГЛАВА 4

НОТИФИЦИРАНЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Член 19

Нотификация

Държавите членки нотифицират Комисията и другите държави членки за органите, оправомощени да изпълняват задачи по оценяване на съответствието като трета страна съгласно настоящата директива.

Член 20

Нотифициращи органи

1.   Държавите членки определят нотифициращ орган, отговорен за установяването и провеждането на необходимите процедури за оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието, както и за наблюдението на тези нотифицирани органи, включително съответствието с разпоредбите на член 25.

2.   Държавите членки могат да решат, че оценката и наблюдението, посочени в параграф 1, се провеждат от национален орган по акредитация по смисъла на и в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008.

3.   Когато нотифициращият орган делегира или възлага по друг начин провеждането на оценката, нотификацията или наблюдението, посочени в параграф 1, на орган, който не е правителствена структура, този орган трябва да е правен субект и да отговаря mutatis mutandis на изискванията, установени в член 21. Освен това този орган трябва да разполага с механизми за покриване на отговорността, произтичаща от неговата дейност.

4.   Нотифициращият орган поема пълната отговорност за задачите, изпълнявани от органа, посочен в параграф 3.

Член 21

Изисквания, свързани с нотифициращите органи

1.   Нотифициращият орган се създава по такъв начин, че да няма конфликт на интереси с органите за оценяване на съответствието.

2.   Нотифициращият орган е организиран и работи по такъв начин, че да бъдат запазени обективността и безпристрастността на неговата дейност.

3.   Нотифициращият орган е организиран по такъв начин, че всяко решение, свързано с нотифицирането на органа за оценяване на съответствието, да бъде взето от компетентни лица, различни от тези, които са извършили оценката.

4.   Нотифициращият орган не предлага и не извършва дейности, осъществявани от органите за оценяване на съответствието, или консултантски услуги с търговска цел или на конкурентна основа.

5.   Нотифициращият орган запазва поверителността на получената информация.

6.   Нотифициращият орган разполага с достатъчен на брой компетентен персонал за правилното изпълнение на своите задачи.

Член 22

Задължение за предоставяне на информация относно нотифициращите органи

Държавите членки информират Комисията за своите процедури за оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието и за наблюдението на нотифицираните органи, както и за всякакви промени в тази връзка.

Комисията прави тази информация обществено достояние.

Член 23

Изисквания, свързани с нотифицираните органи

1.   За целите на нотификацията органите за оценяване на съответствието отговарят на изискванията, установени в параграфи 2—11.

2.   Органът за оценяване на съответствието се създава съгласно националното право на държава членка и притежава юридическа правосубектност.

3.   Органът за оценяване на съответствието е трета страна, независима от организацията или от везните, които оценява.

Орган, който принадлежи към стопанска асоциация и/или професионална федерация, представляващи предприятия, участващи в проектирането, производството, доставката, сглобяването, използването или поддръжката на везните, които този орган оценява, може да се счита за такъв орган, при условие че са доказани неговата независимост и липсата на конфликт на интереси.

4.   Органът за оценяване на съответствието, неговото висше ръководство и персоналът, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, не могат да бъдат проектант, производител, снабдител, лице, което монтира, купувач, собственик, ползвател или структура по поддръжка на везните, които се оценяват, нито представители на някое от тези лица. Това не изключва употребата на оценяваните везни, които са необходими за дейностите на органа за оценяване на съответствието, или употребата на такива везни за лични цели.

Органът за оценяване на съответствието, неговото висше ръководство и персоналът, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, не вземат пряко участие в проектирането, производството или конструирането, продажбата, монтирането, използването или поддръжката на тези везни, нито представляват лицата, ангажирани в тези дейности. Те не се включват в никаква дейност, която може да е в противоречие с тяхната независима преценка или почтено поведение по отношение на дейностите по оценяване на съответствието, за които са нотифицирани. Това се прилага по-конкретно към консултантски услуги.

Органите за оценяване на съответствието гарантират, че дейността на свързаните с тях подизпълнители и поделения не влияе върху поверителността, обективността и безпристрастността на тяхната дейност по оценяване на съответствието.

5.   Органите за оценяване на съответствието и техният персонал осъществяват дейностите по оценяване на съответствието с най-висока степен на почтено професионално поведение и необходимата техническа компетентност в определената област и са напълно освободени от всякакъв натиск и облаги, най-вече финансови, които могат да повлияят на тяхната преценка или на резултатите от техните дейности по оценяване на съответствието, особено по отношение на лица или групи лица с интереси от резултатите от тези дейности.

6.   Органът за оценяване на съответствието трябва да бъде в състояние да осъществява всички задачи по оценяване на съответствието, предвидени за него съгласно приложение II и по отношение на които органът е бил нотифициран, независимо дали тези задачи се изпълняват от самия орган за оценяване на съответствието или от негово име и на негова отговорност.

По всяко време и за всяка процедура за оценяване на съответствието, и за всеки вид или категория везни, за които органът за оценяване на съответствието е нотифициран, той трябва да разполага с необходимите:

а)

персонал с технически знания и достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите за оценяване на съответствието;

б)

описания на процедурите, в съответствие с които се извършва оценяването на съответствието, гарантиращи прозрачността и възможността за повтаряне на тези процедури. Той прилага подходящи политика и процедури, които да позволяват разграничение между задачите, които изпълнява като нотифициран орган, и всички други дейности;

в)

процедури за изпълнение на своите дейности, които надлежно отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който осъществява дейност, и неговата структура, степента на сложност на съответната технология на везната и масовия или серийния характер на производството.

Органът за оценяване на съответствието трябва да разполага със средствата, необходими за изпълнение на технически и административни задачи, свързани с дейностите по оценяване на съответствието, по подходящ начин, както и с достъп до нужното оборудване или съоръжения.

7.   Персоналът, отговорен за провеждането на задачите по оценяване на съответствието, трябва да разполага със следното:

а)

добро техническо и професионално обучение, обхващащо цялата дейност по оценяване на съответствието, във връзка с която е нотифициран органът за оценяване на съответствието;

б)

задоволително познаване на изискванията за оценките, които извършват, и подходящи правомощия за осъществяване на такива оценки;

в)

подходящи знания и разбиране на съществените изисквания, предвидени в приложение I, на приложимите хармонизирани стандарти и на съответните разпоредби на законодателството на Съюза за хармонизация, както и на националното законодателство;

г)

способност да изготвя сертификати, записи и доклади, доказващи, че оценките са били направени.

8.   Осигурява се безпристрастността на органите за оценяване на съответствието, тяхното висше ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието.

Възнаграждението на висшето ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието на органа за оценяване на съответствието, не зависи от броя на извършените оценки или от резултатите от тях.

9.   Органите за оценяване на съответствието сключват застраховка за покриване на отговорността си, освен ако отговорността се поема от държавата съгласно националното право или ако държавата членка е пряко отговорна за оценяване на съответствието.

10.   Персоналът на органа за оценяване на съответствието спазва задължение за служебна тайна по отношение на информацията, получена при изпълнение на своите задачи съгласно приложение II или съгласно разпоредба на националното право по прилагането му, освен по отношение на компетентните органи на държавата членка, в която осъществява дейността си. Осигурява се защита на правата на собственост.

11.   Органите за оценяване на съответствието участват във или гарантират, че персоналът, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, е информиран за съответните дейности по стандартизация и дейностите на координационната група на нотифицираните органи, създадена съгласно съответното законодателство на Съюза за хармонизация, и прилагат като общи насоки административните решения и документи, приети в резултат от работата на тази група.

Член 24

Презумпция за съответствие на нотифицираните органи

Когато органът за оценяване на съответствието доказва своето съответствие с критериите, определени в съответните хармонизирани стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се счита, че той отговаря на изискванията, установени в член 23, доколкото приложимите хармонизирани стандарти обхващат тези изисквания.

Член 25

Поделения и възлагане на подизпълнители от нотифицираните органи

1.   В случаите, в които нотифициран орган възлага конкретни задачи, свързани с оценяване на съответствието на подизпълнители или използва поделенията си, той гарантира, че подизпълнителят или поделението отговаря на изискванията, установени в член 23, и информира нотифициращия орган за това.

2.   Нотифицираните органи поемат пълната отговорност за задачите, изпълнявани от подизпълнители или поделения, без значение къде са установени те.

3.   Дейностите могат да бъдат възлагани на подизпълнители или изпълнявани от поделения само със съгласието на клиента.

4.   Нотифицираните органи съхраняват на разположение на нотифициращия орган съответните документи относно оценката на квалификацията на подизпълнителя или на поделението и работата, извършена от тях съгласно приложение II.

Член 26

Заявление за нотифициране

1.   Органът за оценяване на съответствието подава заявление за нотифициране до нотифициращия орган на държавата членка, в която е установен.

2.   Заявлението за нотифициране се придружава от описание на дейностите по оценяване на съответствието, на модула или модулите за оценяване на съответствието и на везната или везните, за които този орган твърди, че е компетентен, както и от сертификат за акредитация, когато има такъв, издаден от национален орган по акредитация, който удостоверява, че органът за оценяване на съответствието отговаря на изискванията, определени в член 23.

3.   Когато органът за оценяване на съответствието не може да предостави сертификат за акредитация, той представя пред нотифициращия орган всички документи, необходими за проверката, признаването и редовното наблюдение на неговото съответствие с изискванията, определени в член 23.

Член 27

Процедура по нотифициране

1.   Нотифициращите органи могат да нотифицират само органи за оценяване на съответствието, които отговарят на изискванията, определени в член 23.

2.   Те нотифицират Комисията и другите държави членки, като използват средство за електронно нотифициране, създадено и поддържано от Комисията.

3.   Нотифицирането включва всички подробности за дейностите по оценяване на съответствието, модула или модулите за оценяване на съответствието и съответната везна или везни, както и съответното удостоверение за компетентност.

4.   Когато нотифицирането не се основава на сертификат за акредитация, посочен в член 26, параграф 2, нотифициращият орган предоставя на Комисията и на другите държави членки документите, които удостоверяват компетентността на органа за оценяване на съответствието и съществуващите правила, гарантиращи, че органът ще бъде редовно наблюдаван и ще продължи да отговаря на изискванията, определени в член 23.

5.   Съответният орган може да изпълнява дейностите на нотифициран орган само ако от Комисията или от другите държави членки не са повдигнати възражения в срок от две седмици след нотифицирането — в случай че е използван сертификат за акредитация, или в срок от два месеца след нотифицирането — в случай че не е използвана акредитация.

Само такъв орган се счита за нотифициран орган за целите на настоящата директива.

6.   Нотифициращият орган уведомява Комисията и другите държави членки за всякакви последващи промени, свързани с нотификацията.

Член 28

Идентификационни номера и списък на нотифицираните органи

1.   Комисията определя идентификационен номер на нотифицирания орган.

Тя определя само един такъв номер, дори когато органът е нотифициран съгласно няколко акта на Съюза.

2.   Комисията прави обществено достояние списъка на органите, нотифицирани съгласно настоящата директива, включително идентификационните номера, които са им били определени, както и дейностите, за които са нотифицирани.

Комисията осигурява актуализирането на списъка.

Член 29

Промени в нотификацията

1.   Когато нотифициращият орган е констатирал или е бил информиран, че даден нотифициран орган вече не отговаря на изискванията, определени в член 23, или че не изпълнява задълженията си, нотифициращият орган ограничава, спира действието или оттегля нотификацията, според случая, в зависимост от сериозността на неспазването на изискванията или на неизпълнението на задълженията. Той незабавно информира Комисията и другите държави членки за това.

2.   В случай на ограничаване, спиране на действието или оттегляне на нотификацията или в случай, че нотифицираният орган преустанови дейността си, нотифициращата държава членка предприема подходящите стъпки, за да гарантира, че досиетата на този орган се обработват от друг нотифициран орган или се съхраняват на разположение на отговорните нотифициращи органи и на органите за надзор на пазара, при искане от тяхна страна.

Член 30

Оспорване на компетентността на нотифицирани органи

1.   Комисията проучва всички случаи, в които има съмнения или пред нея са изразени съмнения в компетентността на нотифицирания орган или в непрекъснатото изпълнение от страна на нотифицирания орган на изискванията и възложените му отговорности.

2.   Нотифициращата държава членка представя пред Комисията, при поискване, цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или за поддържане компетентността на съответния нотифициран орган.

3.   Комисията следи за това цялата чувствителна информация, получена по време на разследванията, да бъде третирана като поверителна.

4.   Когато Комисията констатира, че нотифициран орган не отговаря или престане да отговаря на изискванията за нотифицирането му, тя приема акт за изпълнение, с който отправя искане към нотифициращата държава членка да предприеме необходимите коригиращи мерки, включително, ако е необходимо, оттегляне на нотификацията.

Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 41, параграф 2.

Член 31

Задължения на нотифицираните органи при осъществяване на дейността им

1.   Нотифицираните органи осъществяват оценяване на съответствието съгласно процедурите за оценяване на съответствието, предвидени в приложение II.

2.   Оценяването на съответствието се осъществява по пропорционален начин, като се избягва ненужната тежест за икономическите оператори. Органите за оценяване на съответствието осъществяват своите дейности, като надлежно отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който осъществява дейност, неговата структура, степента на сложност на съответната технология на везната и масовия или серийния характер на производството.

Като правят това, те все пак спазват степента на взискателност и нивото на защита, изисквани за съответствието на везната с настоящата директива.

3.   Когато нотифицираният орган прецени, че определен производител не е изпълнил съществените изисквания, определени в приложение I или в съответстващите хармонизирани стандарти или други технически спецификации, той изисква от този производител да предприеме подходящи коригиращи мерки и не издава сертификат за съответствие.

4.   Когато в процеса на наблюдение за съответствие след издаването на сертификата, нотифицираният орган установи, че дадена везна вече не отговаря на изискванията, той изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи мерки и спира действието или отнема сертификата, ако това се налага.

5.   Когато не са предприети коригиращи мерки или те не дадат необходимия резултат, нотифицираният орган ограничава, спира действието или отнема всякакви сертификати, в зависимост от случая.

Член 32

Обжалване на решенията на нотифицираните органи

Държавите членки предвиждат процедура за обжалване на решенията на нотифицираните органи.

Член 33

Задължения на нотифицираните органи за предоставяне на информация

1.   Нотифицираните органи информират нотифициращите органи за следното:

а)

всеки отказ, ограничаване, спиране на действието или отнемане на сертификати;

б)

всякакви обстоятелства, които влияят върху обхвата или условията за нотифициране;

в)

всички искания за получаване на информация, получени от органите за надзор на пазара относно дейности по оценяване на съответствието;

г)

при поискване — дейностите по оценяване на съответствието, извършени в обхвата на тяхната нотификация, и всякакви други извършени дейности, включително презгранични, или възлагане на подизпълнители.

2.   Нотифицираните органи предоставят на другите органи, нотифицирани съгласно настоящата директива и осъществяващи подобни дейности по оценяване на съответствието, чийто предмет са същите везни, съответната информация по проблеми, свързани с отрицателни и, при поискване, положителни резултати от оценяване на съответствието.

Член 34

Обмен на опит

Комисията създава организация за обмен на опит между националните органи на държавите членки, отговорни за политиката по нотификация.

Член 35

Координация на нотифицираните органи

Комисията осигурява установяването и правилното функциониране на подходяща координация и сътрудничество между органите, нотифицирани съгласно настоящата директива, под формата на секторна или междусекторна група или групи от нотифицирани органи.

Държавите членки осигуряват участието на нотифицираните от тях органи в работата на такава група или групи пряко или чрез определени представители.

ГЛАВА 5

НАДЗОР НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА, КОНТРОЛ ВЪРХУ ВЕЗНИТЕ, КОИТО СЕ ВЪВЕЖДАТ НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА, И ПРЕДПАЗНА ПРОЦЕДУРА НА СЪЮЗА

Член 36

Надзор на пазара на Съюза и контрол върху везните, които се въвеждат на пазара на Съюза

Член 15, параграф 3 и членове 16—29 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилагат по отношение на везните, които попадат в обхвата на член 1 от настоящата директива.

Член 37

Процедура при везните, представляващи риск на национално равнище

1.   Когато органите за надзор на пазара на държава членка имат основателна причина да считат, че дадена везна, която попада в обхвата на настоящата директива, представлява риск за аспекти на защитата на обществения интерес, попадащи в обхвата на настоящата директива, те извършат оценка по отношение на съответната везна, която обхваща всички съответни изисквания, определени в настоящата директива. За тази цел съответните икономически оператори сътрудничат на органите за надзор на пазара с всякакви необходими средства.

Когато в процеса на оценката, посочена в първа алинея, органите за надзор на пазара открият, че за везната не са спазени изискванията, определени в настоящата директива, те без забавяне изискват от съответния икономически оператор да предприеме необходимите коригиращи действия, за да приведе везната в съответствие с тези изисквания, да изтегли везната от пазара или да я изземе в определен от тях разумен срок, съобразен с естеството на риска.

Органите за надзор на пазара информират съответния нотифициран орган за това.

Член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилага спрямо мерките, посочени във втора алинея от настоящия параграф.

2.   В случаите, в които органите за надзор на пазара считат, че несъответствието не е ограничено само до националната територия, те информират Комисията и другите държави членки за резултатите от оценката и действията, които те са изискали от икономическия оператор да предприеме.

3.   Икономическият оператор гарантира, че са предприети всички подходящи коригиращи действия по отношение на всички съответни везни, които той предоставя на пазара в целия Съюз.

4.   Когато съответният икономически оператор не предприеме подходящи коригиращи действия в посочения в параграф 1, втора алинея срок, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки, за да забранят или ограничат предоставянето на везната на националния им пазар или за изтеглянето на везната от този пазар, или за нейното изземване.

Органите за надзор на пазара без забавяне информират Комисията и другите държави членки за тези мерки.

5.   Информацията, посочена във втора алинея от параграф 4, включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващата везна, произхода на везната, естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия риск, естеството и продължителността на предприетите на национално равнище мерки, както и аргументите, изтъкнати от съответния икономически оператор. По-специално, органите за надзор на пазара посочват дали несъответствието се дължи на някоя от следните причини:

а)

невъзможност везната да спази изискванията, свързани с аспекти на защитата на обществения интерес, предвидени в настоящата директива; или

б)

недостатъци на хармонизираните стандарти, посочени в член 12, на които се основава презумпцията за съответствие.

6.   Държавите членки, различни от започналата процедурата по настоящия член държава членка, информират без забавяне Комисията и другите държави членки за всички приети мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на съответната везна, и — в случай на несъгласие с приетата национална мярка — за своите възражения.

7.   Когато в срок от три месеца от получаването на информацията, посочена във втора алинея от параграф 4, не е повдигнато възражение нито от държава членка, нито от Комисията във връзка с временна мярка, предприета от държава членка, тази мярка се счита за оправдана.

8.   Държавите членки гарантират, че по отношение на съответната везна са предприети без забавяне подходящи ограничителни мерки, като например изтегляне на везната от пазара.

Член 38

Предпазна процедура на Съюза

1.   Когато при приключването на процедурата, предвидена в член 37, параграфи 3 и 4, срещу дадена мярка, предприета от държава членка, са повдигнати възражения или когато Комисията прецени, че национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и със съответния(те) икономически оператор(и) и оценява националната мярка. На основата на резултатите от тази оценка Комисията приема акт за изпълнение, с който определя дали националната мярка е оправдана или не.

Адресати на решението на Комисията са всички държави членки, като Комисията го съобщава незабавно на тях и на съответния(те) икономически оператор(и).

2.   Ако се прецени, че националната мярка е оправдана, всички държави членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят изтеглянето от своя пазар на несъответстващата везна, и информират Комисията за това. Ако се прецени, че националната мярка не е оправдана, съответната държава членка оттегля мярката.

3.   Когато се прецени, че националната мярка е оправдана и несъответствието на везната се дължи на недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 37, параграф 5, буква б) от настоящата директива, Комисията прилага процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.

Член 39

Съответстващи везни, които представляват риск

1.   Когато държава членка, след като извърши оценката, съгласно член 37, параграф 1, установи, че въпреки че дадена везна е в съответствие с настоящата директива, тя представлява риск за аспекти на защитата на обществения интерес, тя изисква от съответния икономически оператор да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че когато съответната везна бъде пусната на пазара, тя вече няма да представлява такъв риск, да изтегли везната от пазара или да я изземе в рамките на определен от нея разумен срок, съобразен с естеството на риска.

2.   Икономическият оператор гарантира, че са предприети коригиращи действия по отношение на всички съответни везни, които той е предоставил на пазара в целия Съюз.

3.   Държавата членка незабавно информира Комисията и другите държави членки. Тази информация включва всички налични подробни данни, по-специално свързани с идентификацията на съответната везна, като произход и верига на доставка на везната, естество на съществуващия риск, естество и продължителност на взетите на национално равнище мерки.

4.   Комисията без забавяне започва консултации с държавите членки и съответния(те) икономически оператор(и) и оценява предприетата на национално равнище мярка. На основата на резултатите от тази оценка Комисията взема решение, чрез актове за изпълнение, дали националните мерки са оправдани или не и, когато е необходимо, предлага подходящи мерки.

Актовете за изпълнение, посочени в първа алинея от настоящия параграф, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 41, параграф 3.

5.   Адресати на решението на Комисията са всички държави членки, като Комисията го съобщава незабавно на тях и на съответния(те) икономически оператор(и).

Член 40

Формално несъответствие

1.   Без да се засяга член 37, когато държава членка направи една от следните констатации, тя изисква от съответния икономически оператор да прекрати съответното несъответствие:

а)

маркировката „СЕ“ или допълнителната метрологична маркировка е нанесена в нарушение на член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 или на член 17 от настоящата директива;

б)

маркировката „СЕ“ или допълнителната метрологична маркировка не е нанесена;

в)

надписите, предвидени в член 6, параграф 5, не са нанесени или са нанесени в нарушение на член 6, параграф 5;

г)

идентификационният номер на нотифицирания орган, когато този орган участва в етапа на производствения контрол, е нанесен в нарушение на член 17 или не е нанесен;

д)

ЕС декларацията за съответствие не е съставена;

е)

ЕС декларацията за съответствие е неправилно съставена;

ж)

техническата документация не е налице или не е пълна;

з)

информацията, посочена в член 6, параграф 6 или в член 8, параграф 3, липсва, не е вярна или е непълна;

и)

не е изпълнено някое друго административно изискване, предвидено в член 6 или член 8.

2.   Когато несъответствието, посочено в параграф 1, продължи, съответната държава членка предприема всички подходящи мерки да ограничи или да забрани предоставянето на везната на пазара, или да осигури нейното изземване или изтегляне от пазара.

ГЛАВА 6

КОМИТЕТ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 41

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по везните с неавтоматично действие. Той е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

4.   Комисията се консултира с комитета по всеки въпрос, за който се изисква консултация със секторни експерти съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 или съгласно друг законодателен акт на Съюза.

Освен това комитетът може да разглежда всякакви други въпроси, свързани с прилагането на настоящата директива, които са повдигнати от председателя на комитета или от представител на държава членка в съответствие с неговия процедурен правилник.

Член 42

Санкции

Държавите членки установяват система от санкции, приложими за нарушения от страна на икономическите оператори на разпоредбите на националното право, приети съгласно настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Тази система може да включва наказателноправни санкции за тежки нарушения.

Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Член 43

Преходни разпоредби

Държавите членки не възпрепятстват предоставянето на пазара и/или пускането в действие на везни, попадащи в обхвата на Директива 2009/23/ЕО, които съответстват на изискванията на посочената директива и които са пуснати на пазара преди 20 април 2016 г.

Сертификатите, издадени в съответствие с Директива 2009/23/ЕО, са валидни по настоящата директива.

Член 44

Транспониране

1.   Държавите членки приемат и публикуват до 19 април 2016 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 2, точки 3—19, членове 6—17, членове 19—43 и приложения II, III и IV. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези мерки.

Те прилагат тези мерки от 20 април 2016 г.

Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Те включват също така уточнение, че позоваванията в съществуващите законови, подзаконови и административни разпоредби на директивата, отменена с настоящата директива, се считат за позовавания на настоящата директива. Условията и редът на позоваване и формулировката на уточнението се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното си право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 45

Отмяна

Директива 2009/23/ЕО, изменена с регламента, посочен в приложение V, част А, се отменя, считано от 20 април 2016 г., без да се засягат задълженията на държавите членки относно сроковете за транспониране в националното право и началните дати на прилагане на директивите, установени в приложение V, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VI.

Член 46

Влизане в сила и прилагане

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, член 2, точки 1 и 2, членове 3, 4, 5 и 18 и приложения I, V и VI се прилагат, считано от 20 април 2016 г.

Член 47

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 26 февруари 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  ОВ C 181, 21.6.2012 г., стр. 105.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 5 февруари 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 20 февруари 2014 г.

(3)  ОВ L 122, 16.5.2009 г., стр. 6. Директива 2009/23/ЕО е кодификация на Директива 90/384/ЕИО на Съвета от 20 юни 1990 г. относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки във връзка с везните с неавтоматично действие (ОВ L 189, 20.7.1990 г., стр. 1).

(4)  Вж. приложение V, част А.

(5)  ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.

(6)  ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82.

(7)  ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12.

(8)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

Използвана е терминологията на Международната организация по законова метрология.

Предварителни бележки

Когато една везна съдържа или е свързана с повече от едно показващо или печатащо устройство, което се използва за приложенията, посочени в член 1, параграф 2, букви а)—е), за устройствата, които повтарят резултатите от измерването и които не могат да повлияят на правилното функциониране на везната, не се прилагат съществените изисквания, ако резултатите от измерването са отпечатани или запаметени правилно и неизтриваемо чрез устройство, част от везната, което отговаря на съществените изисквания, и тези резултати са достъпни за двете страни, заинтересовани от измерването. Въпреки това при везни, използвани при пряка продажба на клиенти, показващите и печатащите устройства за продавача и за купувача трябва да отговарят на съществените изисквания.

Метрологични изисквания

1.   Единици за маса

Използват се законовите единици за маса по смисъла на Директива 80/181/ЕИО на Съвета от 20 декември 1979 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно мерните единици (1).

При спазване на посоченото по-горе условие се допускат следните единици:

а)

единици от системата SI: килограм, микрограм, милиграм, грам, тон;

б)

имперски единици: тройунция за определяне на масата на ценни метали;

в)

друга единица извън системата SI: метричен карат за определяне на масата на скъпоценни камъни.

За везни, при които се използва горната имперска единица за маса, приложимите съществени изисквания, определени по-долу, се преобразуват в тази единица чрез проста интерполация.

2.   Класове на точност

2.1.   Определят се следните класове на точност:

а)

I Специален

б)

II Висок

в)

III Среден

г)

IIII Обикновен

Характеристиките на тези класове са представени в таблица 1.

Таблица 1

Класове на точност

Клас

Проверочно скално деление (e)

Минимален товар (Min)

Брой на проверочните скални деления

Formula

 

 

минималнa стойност

минималнa стойност

максимална стойност

I

0,001 g ≤ e

100 e

50 000

II

0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g

20 e

100

100 000

0,1 g ≤ e

50 e

5 000

100 000

III

0,1 g ≤ e ≤ 2 g

20 e

100

10 000

5 g ≤ e

20 e

500

10 000

IIII

5 g ≤ e

10 e

100

1 000

За везни от класове II и III, предназначени за определяне на пощенски тарифи, стойността на минималния товар се намалява до 5 е.

2.2.   Скални деления

2.2.1.

Стойността на реалното скално деление (d) и стойността на проверочното (е) скално деление трябва да се представят в реда:

1 × 10к, 2 × 10к или 5 × 10к единици за маса,

където к е цяло число или нула.

2.2.2.

За всички везни без спомагателни показващи устройства

d = e.

2.2.3.

За везни със спомагателни показващи устройства се прилагат следните условия

 

Formula;

 

d < e ≤ 10 d.

Тези условия не се прилагат за везните от клас I с d < 10–4 g, за които e = 10–3 g.

3.   Класификация

3.1.   Везни с един измервателен обхват

Везни със спомагателно показващо устройство принадлежат към клас I или II. За тези везни долните граници на минималния товар за тези два класа се получават от таблица 1 чрез заместване на стойността на проверочното скално деление (е) в колона 3 със стойността на реалното скално деление (d).

Ако d < 10–4 g, максималният товар на везни клас I може да бъде по-малък от 50 000 е.

3.2.   Многообхватни везни

Везните могат да имат повече от един измервателен обхват, ако обхватите са ясно означени върху везната. Всеки отделен измервателен обхват се класифицира съгласно точка 3.1. Ако измервателните обхвати попадат в различни класове на точност, везната трябва да отговаря на най-строгите изисквания, приложими за класовете на точност, в които попадат измервателните обхвати.

3.3.   Многоинтервални везни

3.3.1.

Везни с един измервателен обхват могат да имат няколко частични измервателни обхвата (многоинтервални везни).

Многоинтервалните везни не трябва да имат спомагателни показващи устройства.

3.3.2.

Всеки частичен измервателен обхват i на многоинтервалната везна се определя чрез:

неговото проверочно скално деление ei

e(i + 1) > ei

неговия максимален товар Maxi

Maxr = Max

неговия минимален товар Mini

Mini = Max (i – 1)

и Min1 = Min

където:

i

=

1, 2, … r,

i

=

номер на частичния измервателен обхват

r

=

общ брой на частичните измервателни обхвати

Всички товари са нетни товари независимо от стойността на използваната тара.

3.3.3.

Частичните измервателни обхвати се класифицират съгласно таблица 2. Всички частични измервателни обхвати попадат в един и същ клас на точност, какъвто е класът на точност на везната.

Таблица 2

Многоинтервални везни

i

=

1, 2, … r

i

=

номер на частичния измервателен обхват

r

=

общ брой на частичните измервателни обхвати

Клас

Проверочно скално деление (e)

Минимален товар (Min)

Брой на проверочните скални деления

минимална стойност

минимална стойност (2)

Formula

максимална стойност

Formula

I

0,001 g ≤ ei

100 e1

50 000

II

0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g

20 e1

5 000

100 000

0,1 g ≤ ei

50 e1

5 000

100 000

III

0,1 g ≤ ei

20 e1

500

10 000

IIII

5 g ≤ ei

10 e1

50

1 000

4.   Точност

4.1.

При прилагане на процедурите, предвидени в член 13, грешката на показанието не трябва да превишава максимално допустимата грешка на показанието, както е посочено в таблица 3. При везни с цифрово показание грешката на показанието трябва да се коригира с грешката от закръгляване.

Максимално допустимите грешки се прилагат за стойностите на нетото и тарата за всички възможни товари, с изключение на стойностите на предварително зададената тара.

Таблица 3

Максимално допустими грешки

Товар

Максимално допустима грешка

клас I

клас II

клас III

клас IIII

0 ≤ m ≤ 50 000 e

0 ≤ m ≤ 5 000 e

0 ≤ m ≤ 500 e

0 ≤ m ≤ 50 e

± 0,5 e

50 000 e < m ≤ 200 000 e

5 000 e < m ≤ 20 000 e

500 e < m ≤ 2 000 e

50 e < m ≤ 200 e

± 1,0 e

200 000 e < m

20 000 e < m ≤ 100 000 e

2 000 e < m ≤ 10 000 e

200 e < m ≤ 1 000 e

± 1,5 e

4.2.

Максимално допустимите грешки при употреба са равни на удвоените стойности на максимално допустимите грешки, определени в точка 4.1.

5.   Резултатите от измерването с дадена везна трябва да бъдат повторяеми и възпроизводими и от другите използвани показващи устройства, и в съответствие с използваните други методи за уравновесяване.

Резултатите от измерването трябва да бъдат достатъчно нечувствителни към промените в положението на товара върху устройството за приемане на товара.

6.   Везната трябва да реагира на незначителни изменения на товара.

7.   Влияещи величини и стабилност

7.1.

Везните от класове II, III и IIII, които при употреба могат да бъдат денивелирани, не трябва да бъдат чувствителни към денивелацията, която може да възникне при нормалната им употреба.

7.2.

Везните трябва да отговарят на метрологичните изисквания в температурния обхват, посочен от производителя. Този обхват трябва да бъде най-малко равен на:

а)

5 °С за везна от клас I;

б)

15 °С за везна от клас II;

в)

30 °С за везна от клас III или клас IIII.

Когато производителят не е определил друг обхват, температурният обхват е от – 10 °С до + 40 °С.

7.3.

Захранваните от електрическата мрежа везни трябва да отговарят на метрологичните изисквания при промяна на захранването в нормални граници.

Захранваните от батерии везни трябва да показват всяко понижаване на напрежението на батерията под минималната изисквана стойност и при тези условия трябва да продължават да функционират правилно или да се изключват автоматично.

7.4.

Електронните везни, с изключение на тези от класове I и II, при които „е“ е по-малко от 1 g, трябва да отговарят на метрологичните изисквания при висока относителна влажност в горната граница на температурния си обхват.

7.5.

Натоварването на везните от клас II, III или IIII за продължителен период от време не трябва да оказва значително влияние върху показанието под товар или върху нулевото показание веднага след отстраняването на товара.

7.6.

При други условия везните трябва да продължат да функционират правилно или да се изключват автоматично.

Проектиране и изработване

8.   Общи изисквания

8.1.

Проектирането и изработването на везните трябва да бъде такова, че те да запазват метрологичните си характеристики, когато са правилно използвани и инсталирани, и когато се използват при условията на заобикалящата среда, за която са предназначени. Стойността на измерената маса трябва да бъде показана.

8.2.

Когато са изложени на смущения, електронните везни не трябва да показват резултатите от значителни допълнителни грешки или трябва автоматично да ги откриват и показват.

При автоматично откриване на значителна допълнителна грешка електронните везни трябва да издават визуален или звуков сигнал, който да продължава, докато операторът предприеме коригиращи действия или докато грешката изчезне.

8.3.

Изискванията на точки 8.1 и 8.2 трябва да се изпълняват за продължителен период от време, който се счита за нормален, в зависимост от предвидената употреба на такива везни.

Цифровите електронни устройства трябва постоянно да извършват съответен контрол на правилното протичане на процеса на измерване, на показващото устройство и на всички процеси на запаметяване и прехвърляне на данни.

При автоматично откриване на значителна грешка от стареене електронните везни трябва да издават визуален или звуков сигнал, който да продължава, докато операторът предприема коригиращи действия или грешката изчезне.

8.4.

Когато външни устройства са свързани чрез подходящ интерфейс към дадена електронна везна, те не трябва да влошават нейните метрологични характеристики.

8.5.

Везните не трябва да имат характеристики, които улесняват възможността за измами при тяхната употреба, като възможностите за неволна неправилна употреба трябва да бъдат сведени до минимум. Компонентите на везната, които не могат да бъдат демонтирани или настройвани от оператора, трябва да бъдат защитени от такива действия.

8.6.

Везните трябва да са проектирани така, че предвиденият в настоящата директива задължителен контрол да може да се извършва своевременно.

9.   Показание на резултатите от измерване и на други стойности на масата

Показанието на резултатите от измерване и на други стойности на масата трябва да бъде точно, недвусмислено и да не води до заблуждение, като показващото устройство трябва да позволява лесно отчитане на показанието при нормални условия на употреба.

Наименованията и означенията на единиците, посочени в точка 1 от настоящото приложение, трябва да съответстват на изискванията на Директива 80/181/ЕИО, като се добавя означението „ct“ за метричен карат.

Везната не трябва да дава показание над максималния товар (Мах), увеличен с 9 е.

Спомагателно показващо устройство е допустимо само за стойности след десетичния знак. Показващо устройство с повишена разделителна способност може да се използва само временно, като по време на неговото действие не трябва да бъде възможно отпечатването на резултата.

Допълнителни показания са допустими, само ако не могат да се възприемат като основни.

10.   Отпечатване на резултатите от измерване и на други стойности на масата

Отпечатаните резултати трябва да бъдат точни, ясно означени и недвусмислени. Печатът трябва да е ясен, четлив, незаличим и траен.

11.   Нивелиране

Когато е необходимо, везните трябва да имат нивелиращо устройство и индикатор за ниво, чиято чувствителност е достатъчна, за да гарантира правилното инсталиране.

12.   Настройване на нулата

Везните могат да имат устройства за нулиране. Тези устройства трябва да осъществяват точно настройване на нулата и трябва да не водят до неверни резултати от измерване.

13.   Устройства за тариране и за предварително задаване на тара

Везните могат да имат едно или повече устройства за тариране, както и устройство за предварително задаване на тара. Устройствата за тариране трябва да работят по такъв начин, че да водят до точно нулиране на показанието и правилно измерване на нетото. Устройството за предварително задаване на тарата трябва да осигурява правилното определяне на изчислената стойност на нетото.

14.   Допълнителни изисквания за везни с максимален товар до 100 kg, използвани при пряка продажба на клиенти

Везните за пряка продажба на клиенти трябва да показват цялата съществена информация за измерването и — в случаите на везни с показание за цената — да показват ясно на клиента изчисляването на цената на продукта, който той купува.

Ако цената за плащане се показва, то тя трябва да бъде точно пресметната.

Ценоизчисляващите везни трябва да показват основните показания достатъчно дълго, така че клиентът да ги прочете правилно.

Ценоизчисляващите везни могат да извършват и други операции, различни от измерване и пресмятане на цената за отделен продукт, само ако всички показания, свързани с всички плащания, са отпечатани ясно и недвусмислено и са групирани по подходящ начин върху касова бележка или етикет, предназначени за клиента.

Везните не трябва да имат характеристики, които могат да доведат, пряко или косвено, до показания, които не могат да бъдат разбрани лесно и ясно.

Везните трябва да осигуряват защита на клиента срещу неверни резултати от измерване при търговски плащания, дължащи се на неправилното им функциониране.

Не са разрешени спомагателни показващи устройства и показващи устройства с повишена разделителна способност.

Допълнителни устройства са разрешени само когато не могат да бъдат използвани с цел измама.

Везни, които са подобни на везните, обичайно използвани при пряка продажба на клиенти, и които не отговарят на изискванията на настоящата точка, трябва да имат в близост до показващото устройство траен надпис „Забранени за пряка продажба“.

15.   Етикетиращи везни, отпечатващи цената

Етикетиращи везни, отпечатващи цената, трябва да отговарят на същите изисквания както везните с показание за цената, предназначени за пряка продажба на клиенти, доколкото тези изисквания се отнасят и за тях. Отпечатването на етикет с цената не трябва да бъде възможно под минималния товар на везната.


(1)  ОВ L 39, 15.2.1980 г., стр. 40.

(2)  При i = r се прилага съответната колона от таблица 1, при което „е“ се замества от „er“.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

1.   Модул B: ЕС изследване на типа

1.1.

ЕС изследване на типа е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, при която нотифициран орган изследва техническия проект на везната и проверява и удостоверява, че техническият проект на везната отговаря на изискванията на настоящата директива, приложими към него.

1.2.

ЕС изследване на типа може да бъде извършено по един от следните начини:

изследване на образец от крайния продукт, представителен за предвиденото производство (изследване на типа произведен продукт),

оценка на пригодността на техническия проект на везната чрез изследване на техническата документация и подкрепящи доказателства по точка 1.3 с изследване на образци, които са представителни за очакваното производство от една или повече основни части на везната (комбинация от изследване на типа произведен продукт и проекта на типа),

оценка на пригодността на техническия проект на везната чрез изследване на техническата документация и подкрепящите доказателства по точка 1.3, без изследване на образец (изследване на проекта на типа).

1.3.

Производителят подава заявлението за ЕС изследване на типа само до един нотифициран орган по свой избор.

Това заявление включва:

а)

името и адреса на производителя, а в случаите когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес;

б)

писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган,

в)

техническата документация. Техническата документация позволява да се оцени съответствието на везната с приложимите изисквания на настоящата директива и включва съответен анализ и оценка на риска (рисковете). Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на везната. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:

i)

общо описание на везната;

ii)

конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрически вериги и др.;

iii)

описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на везната;

iv)

списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, и в случаите, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени — описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания на настоящата директива, включително списък на приложените други подходящи технически спецификации. При частично приложени хармонизирани стандарти, техническата документация посочва частите, които са приложени;

v)

резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.;

vi)

протоколи от изпитванията;

г)

представителните образци за предвижданото производство. Нотифицираният орган може да изисква допълнителни образци, ако такива са необходими за осъществяване на програмата за изпитвания,

д)

подкрепящите доказателства за решението за пригодност на техническия проект. Тези подкрепящи доказателства посочват всички използвани документи, по-специално в случаите, когато съответните хармонизирани стандарти не са били приложени изцяло. Когато е необходимо, подкрепящите доказателства включват резултатите от изпитванията, проведени в съответствие с други подходящи технически спецификации от съответната лаборатория на производителя или от друга лаборатория от негово име и на негова отговорност.

1.4.

Нотифицираният орган:

По отношение на везната:

1.4.1.

изследва техническата документация и подкрепящите доказателства, за да оцени пригодността на техническия проект на везната;

По отношение на образеца(образците):

1.4.2.

удостоверява, че образецът/образците е/са произведен(и) в съответствие с техническата документация, и определя елементите, проектирани в съответствие с приложимите разпоредби на съответните хармонизирани стандарти, както и елементите, проектирани в съответствие с други подходящи технически спецификации;

1.4.3.

провежда подходящи изследвания и изпитвания или организира тяхното провеждане с цел да провери дали в случаите, когато производителят е избрал да приложи решенията от съответните хармонизирани стандарти, същите са били приложени правилно;

1.4.4.

провежда подходящи изследвания и изпитвания или организира тяхното провеждане с цел да провери дали в случаите, когато решенията от съответните хармонизирани стандарти не са приложени, решенията, избрани от производителя, прилагащи други подходящи технически спецификации, отговарят на съответните съществени изисквания на настоящата директива;

1.4.5.

съгласува с производителя мястото, където ще се проведат изследванията и изпитванията.

1.5.

Нотифицираният орган съставя доклад от оценката, в който описва действията, предприети съгласно точка 1.4, и получените резултати. Без оглед на задълженията си по отношение на нотифициращите органи, нотифицираният орган разгласява изцяло или отчасти съдържанието на доклада само със съгласието на производителя.

1.6.

Когато типът отговаря на изискванията на настоящата директива, приложими към съответната везна, нотифицираният орган издава на производителя сертификат за ЕС изследване на типа. Сертификатът съдържа името и адреса на производителя, заключенията от изследването, условията (ако има такива) за неговата валидност и необходимите данни за идентификация на одобрения тип. Сертификатът за ЕС изследване на типа може да съдържа едно или повече приложения.

Сертификатът за ЕС изследване на типа и приложенията към него съдържат цялата необходима информация, за да може съответствието на произведените везни да бъде оценено спрямо изследвания тип и да се даде възможност за осъществяването на контрол по време на експлоатация.

Сертификатът за ЕС изследване на типа има срок на валидност десет години от датата на издаването му, който може да бъде удължаван за нови периоди от десет години. При основни промени в устройството на везната, например в резултат на прилагането на нови технически решения, срокът на валидност на сертификата за ЕС изследване на типа може да се ограничи до две години и да се удължи с три години.

Когато типът не отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива, нотифицираният орган отказва да издаде сертификат за ЕС изследване на типа и съответно информира подалия заявлението, като подробно мотивира отказа си.

1.7.

Нотифицираният орган следи за евентуални промени в общоприетото ниво на технически познания, които промени показват, че одобреният тип може вече да не отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива, и преценява дали такива промени изискват по-нататъшни проучвания. Ако случаят е такъв, нотифицираният орган информира производителя. Производителят информира нотифицирания орган, у когото се намира техническата документация, отнасяща се до сертификата за ЕС изследване на типа, за всички промени на одобрения тип, които могат да повлияят на съответствието на везната със съществените изисквания на настоящата директива или на условията за валидност на сертификата. Такива промени изискват допълнително одобрение под формата на допълнение към оригиналния сертификат за ЕС изследване на типа.

1.8.

Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за сертификати за ЕС изследване на типа и/или за допълнения към тях, които е издал или отнел, и периодично или при поискване предоставя на своя нотифициращ орган списък на сертификатите и/или допълненията към тях, които е отказал да издаде, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за сертификатите за ЕС изследване на типа и/или за допълнения към тях, чието издаване е отказал, отнел, спрял е действието им или по друг начин е ограничил, а при поискване, и за сертификатите и/или допълненията към тях, които е издал.

Комисията, държавите членки и останалите нотифицирани органи могат, при поискване, да получат копие от сертификатите за ЕС изследване на типа и/или от допълненията към тях. При поискване Комисията и държавите членки могат да получат копие от техническата документация и резултатите от проведените от нотифицирания орган изследвания. Нотифицираният орган съхранява копие от сертификата за ЕС изследване на типа, неговите приложения и допълнения, както и техническото досие, включващо документацията, представена от производителя, до изтичане на валидността на сертификата.

1.9.

Производителят съхранява на разположение на националните органи копие от сертификата за ЕС изследване на типа, неговите приложения и допълнения заедно с техническата документация в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара.

1.10.

Упълномощеният представител на производителя може да подава заявлението по точка 1.3 и да изпълнява задълженията по точки 1.7 и 1.9, при условие че са посочени в пълномощието.

2.   Модул D: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството

2.1.   Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2.2 и 2.5 и осигурява и декларира на своя отговорност, че везните са в съответствие с типа, както е описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

2.2.   Производство

Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството за производството, контрола на крайния продукт и изпитването на съответните везни, както е определено в точка 2.3, и подлежи на надзор, както е определено в точка 2.4.

2.3.   Система по качеството

2.3.1.

Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по качеството по отношение на съответните везни до нотифициран орган по свой избор.

Това заявление включва:

а)

името и адреса на производителя, а в случаите когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес;

б)

писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган;

в)

цялата информация за предвижданата категория везни;

г)

документацията относно системата по качеството; и

д)

техническата документация на одобрения тип и копие от сертификата за ЕС изследване на типа.

2.3.2.

Системата по качеството осигурява съответствие на везните с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, се документират редовно и систематично под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите.

Тя включва, по-специално, подходящо описание на:

а)

целите по качеството и организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на качеството на продуктите;

б)

съответните средства и методи за производство, контрол и осигуряване на качеството, процесите и систематичните мерки, които ще се прилагат;

в)

изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време и след производството, както и честотата, с която ще бъдат извършвани;

г)

записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.;

д)

средствата за наблюдение за постигане на изискваното качество на продуктите и ефективното функциониране на системата по качеството.

2.3.3.

Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посочени в точка 2.3.2.

По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с посочените по-горе изисквания.

В допълнение към опита в системи за управление на качеството, екипът одитори разполага най-малко с един член с опит в оценяването на съответната продуктова област и на технологията на производството на везните, както и познания за приложимите изисквания на настоящата директива. Одитът включва посещение в помещенията на производителя за извършване на оценка. Екипът одитори преглежда техническата документация по точка 2.3.1, буква д), с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на настоящата директива и да проведе необходимите изследвания, с цел да осигури съответствието на везната с тези изисквания.

Решението се съобщава на производителя. Това уведомление включва заключенията от одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

2.3.4.

Производителят се задължава да изпълни задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и да поддържа тази система в състояние на пригодност и ефективно функциониране.

2.3.5.

Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в нея.

Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по точка 2.3.2 или се налага ново оценяване.

Той съобщава своето решение на производителя. Това уведомление включва заключенията от извършеното изследване и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

2.4.   Надзор на отговорността на нотифицирания орган

2.4.1.

Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.

2.4.2.

За целите на оценката производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на производство, проверка, изпитване и съхраняване и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:

а)

документацията на системата по качеството;

б)

записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране и доклади за квалификацията на съответния персонал и др.

2.4.3.

Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата по качеството, и представя на производителя доклад от одита.

2.4.4.

Освен това нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при производителя. По време на такива посещения нотифицираният орган може, ако това се налага, да провежда или да организира провеждането на изпитвания на везните с цел да установи дали системата по качеството функционира правилно. Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад от посещението, а ако са били проведени изпитвания — и протоколи от изпитванията.

2.5.   Маркировка за съответствие и ЕС декларация за съответствие

2.5.1.

Производителят нанася маркировката „CE“ и допълнителната метрологична маркировка, установени в настоящата директива, и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 2.3.1, идентификационния му номер, върху всяка отделна везна, която е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и която отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.

2.5.2.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на везна и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела на везната, за който е съставена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

2.6.   Производителят съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара:

а)

документацията по точка 2.3.1;

б)

информацията във връзка с одобрените изменения по точка 2.3.5;

в)

решенията и докладите на нотифицирания орган по точки 2.3.5, 2.4.3 и 2.4.4.

2.7.   Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за издадените или оттеглени одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване предоставя на своя нотифициращ орган списък с одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

2.8.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точки 2.3.1, 2.3.5, 2.5 и 2.6 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

3.   Модул D1: Осигуряване на качеството на производството

3.1.   Осигуряване на качеството на производството е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 3.2, 3.4 и 3.7, и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните везни отговарят на изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

3.2.   Техническа документация

Производителят изготвя техническата документация. Документацията позволява да се оцени съответствието на везната с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска/рисковете. Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на везната. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:

а)

общо описание на везната;

б)

конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрически вериги и др.;

в)

описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на везната;

г)

списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, и в случаите, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени — описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания на настоящата директива, включително списък на приложените други подходящи технически спецификации. При частично приложени хармонизирани стандарти, техническата документация посочва частите, които са приложени;

д)

резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.;

е)

протоколи от изпитванията.

3.3.   Производителят съхранява техническата документация на разположение на съответните национални органи в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара.

3.4.   Производство

Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството за производството, контрола на крайния продукт и изпитването на съответните везни, както е определено в точка 3.5, и подлежи на надзор, както е определено в точка 3.6.

3.5.   Система по качеството

3.5.1.

Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по качеството по отношение на съответните везни до нотифициран орган по свой избор.

Това заявление включва:

а)

името и адреса на производителя, а в случаите когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес;

б)

писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган,

в)

цялата информация за предвижданата категория везни;

г)

документацията относно системата по качеството;

д)

техническата документация, посочена в точка 3.2.

3.5.2.

Системата по качеството осигурява съответствие на везните с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, се документират редовно и систематично под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите.

Тя включва, по-специално, подходящо описание на:

а)

целите по качеството и организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на качеството на продуктите;

б)

съответните средства и методи за производство, контрол и осигуряване на качеството, процесите и систематичните мерки, които ще се прилагат;

в)

изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време и след производството, както и честотата, с която ще бъдат извършвани;

г)

записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.;

д)

средствата за наблюдение за постигане на изискваното качество на продуктите и ефективното функциониране на системата по качеството.

3.5.3.

Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посочени в точка 3.5.2.

По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с посочените по-горе изисквания.

В допълнение към опита в системи за управление на качеството, екипът одитори разполага най-малко с един член с опит в оценяването на съответната продуктова област и на технологията на производство на везните, както и познания за приложимите изисквания на настоящата директива. Одитът включва посещение в помещенията на производителя за извършване на оценка. Екипът одитори преглежда техническата документация по точка 3.2, с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на настоящата директива и да проведе необходимите изследвания с цел да осигури съответствието на везната с тези изисквания.

Решението се съобщава на производителя. Това уведомление включва заключенията от одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

3.5.4.

Производителят се задължава да изпълни задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и да поддържа тази система в състояние на пригодност и ефективно функциониране.

3.5.5.

Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в нея.

Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по точка 3.5.2 или се налага ново оценяване.

Той съобщава своето решение на производителя. Това уведомление включва заключенията от извършеното изследване и мотивирано решение относно извършеното оценяване.

3.6.   Надзор на отговорността на нотифицирания орган

3.6.1.

Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.

3.6.2.

За целите на оценката производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на производство, проверка, изпитване и съхраняване и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:

а)

документацията на системата по качеството;

б)

техническата документация по точка 3.2;

в)

записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране и доклади за квалификацията на съответния персонал и др.

3.6.3.

Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата по качеството, и представя на производителя доклад от одита.

3.6.4.

Освен това нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при производителя. По време на такива посещения нотифицираният орган може, ако това се налага, да провежда или да организира провеждането на изпитвания на везните с цел да установи дали системата по качеството функционира правилно. Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад от посещението, а ако са били проведени изпитвания — и протоколи от изпитванията.

3.7.   Маркировка за съответствие и ЕС декларация за съответствие

3.7.1.

Производителят нанася маркировката „СЕ“ и допълнителната метрологична маркировка, установени в настоящата директива, и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 3.5.1, идентификационния му номер върху всяка отделна везна, която отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.

3.7.2.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на везна и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела на везната, за който е съставена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

3.8.   Производителят съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара:

а)

документацията по точка 3.5.1;

б)

информацията във връзка с одобрените изменения по точка 3.5.5;

в)

решенията и докладите на нотифицирания орган по точки 3.5.5, 3.6.3 и 3.6.4.

3.9.   Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за издадените или оттеглени одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване предоставя на своя нотифициращ орган списък с одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.

3.10.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точки 3.3, 3.5.1, 3.5.5, 3.7 и 3.8 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

4.   Модул F: Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта

4.1.   Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 4.2 и 4.5 и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните везни, за които се прилагат разпоредбите на точка 4.3, са в съответствие с типа, както е описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

4.2.   Производство

Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите везни с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

4.3.   Проверка

Нотифициран орган, избран от производителя, извършва подходящи изследвания и изпитвания, за да провери съответствието на везните с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и съответните изисквания на настоящата директива.

Изследванията и изпитванията, целящи да се провери съответствието на везните със съответните изисквания, се извършват посредством изследване и изпитване на всяка везна по начина, определен в точка 4.4.

4.4.   Проверка за съответствие чрез изследване и изпитване на всяка везна.

4.4.1.

Всички везни се изследват поотделно и се извършват подходящи изпитвания, посочени в съответния хармонизиран стандарт (стандарти) и/или равностойни изпитвания, установени в други подходящи технически спецификации, с цел да се провери съответствието с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и съответните изисквания на настоящата директива.

При липса на такъв хармонизиран стандарт нотифицираният орган решава кои изпитвания са подходящи за извършване.

4.4.2.

Нотифицираният орган издава сертификат за съответствие по отношение на извършените изследвания и изпитвания на везната и нанася идентификационния си номер върху всяка одобрена везна или изисква идентификационният му номер да се нанесе на негова отговорност.

Производителят съхранява сертификатите за съответствие на разположение на националните органи за проверка в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара.

4.5.   Маркировка за съответствие и ЕС декларация за съответствие

4.5.1.

Производителят нанася маркировката „СЕ“ и допълнителната метрологична маркировка, установени в настоящата директива, и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 4.3, идентификационния му номер върху всяка отделна везна, която е в съответствие с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и която отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.

4.5.2.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на везна и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела на везната, за който е съставена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

Ако нотифицираният орган по точка 4.3 даде своето съгласие и на негова отговорност, производителят може да нанася върху везните идентификационния номер на нотифицирания орган.

4.6.   Ако нотифицираният орган даде своето съгласие и на негова отговорност, производителят може да нанася върху везните идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.

4.7.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието. Задълженията на производителя по точка 4.2 не могат да бъдат изпълнявани от упълномощен представител.

5.   Модул F1: Съответствие въз основа на проверка на продукта

5.1.   Съответствие въз основа на проверка на продукта е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията по точки 5.2, 5.3 и 5.6 и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните везни, за които се прилагат разпоредбите на точка 5.4, са в съответствие с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

5.2.   Техническа документация

5.2.1.

Производителят изготвя техническата документация. Документацията позволява да се оцени съответствието на везната с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска/рисковете. Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на везната. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:

а)

общо описание на везната;

б)

конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрически вериги и др.;

в)

описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на везната;

г)

списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, и в случаите, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени — описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания на настоящата директива, включително списък на приложените други подходящи технически спецификации. При частично приложени хармонизирани стандарти, техническата документация посочва частите, които са приложени;

д)

резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.;

е)

протоколи от изпитванията.

5.2.2.

Производителят съхранява техническата документация на разположение на съответните национални органи в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара.

5.3.   Производство

Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите везни с приложимите изисквания на настоящата директива.

5.4.   Проверка

Нотифициран орган, избран от производителя, извършва подходящи изследвания и изпитвания, за да провери съответствието на везните с приложимите изисквания на настоящата директива.

Изследванията и изпитванията, целящи да се провери съответствието с тези изисквания, се извършват посредством изследване и изпитване на всяка везна по начина, определен в точка 5.5.

5.5.   Проверка за съответствие чрез изследване и изпитване на всяка везна

5.5.1.

Всички везни се изследват поотделно и се извършват подходящи изпитвания, посочени в съответните хармонизирани стандарти и/или равностойни изпитвания, установени в други подходящи технически спецификации, с цел да се провери съответствието с приложимите изисквания. При липса на такъв хармонизиран стандарт нотифицираният орган решава кои изпитвания са подходящи за извършване.

5.5.2.

Нотифицираният орган издава сертификат за съответствие по отношение на извършените изследвания и изпитвания на везната и нанася идентификационния си номер върху всяка одобрена везна или изисква идентификационният му номер да се нанесе на негова отговорност.

Производителят съхранява сертификатите за съответствие на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара.

5.6.   Маркировка за съответствие и ЕС декларация за съответствие

5.6.1.

Производителят нанася маркировката „СЕ“ и допълнителната метрологична маркировка, установени в настоящата директива, и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 5.4, идентификационния му номер върху всяка отделна везна, която отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.

5.6.2.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на везна и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела на везната, за който е съставена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

Ако нотифицираният орган по точка 5.5 даде своето съгласие и на негова отговорност, производителят може да нанася върху везните идентификационния номер на нотифицирания орган.

5.7.   Ако нотифицираният орган даде своето съгласие и на негова отговорност, производителят може да нанася върху везните идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.

5.8.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието. Задълженията на производителя по точки 5.2.1 и 5.3 не могат да бъдат изпълнявани от упълномощен представител.

6.   Модул G: Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт

6.1.   Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията по точки 6.2, 6.3 и 6.5 и осигурява и декларира на своя отговорност, че везната, за която се прилагат разпоредбите на точка 6.4, е в съответствие с изискванията на настоящата директива, приложими към нея.

6.2.   Техническа документация

6.2.1.

Производителят изготвя техническата документация и я предоставя на нотифицирания орган по точка 6.4. Документацията позволява да се оцени съответствието на везната с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска/рисковете. Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на везната. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:

а)

общо описание на везната;

б)

конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрически вериги и др.;

в)

описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на везната;

г)

списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, и в случаите, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени — описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания на настоящата директива, включително списък на приложените други подходящи технически спецификации. При частично приложени хармонизирани стандарти, техническата документация посочва частите, които са приложени;

д)

резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.;

е)

протоколи от изпитванията.

6.2.2.

Производителят съхранява техническата документация на разположение на съответните национални органи в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара.

6.3.   Производство

Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите везни с приложимите изисквания на настоящата директива.

6.4.   Проверка

Нотифициран орган, избран от производителя, извършва или организира извършването на подходящи изследвания и изпитвания, установени в съответните хармонизирани стандарти, и/или равностойни изпитвания, установени в други подходящи технически спецификации, за да провери съответствието на везната с приложимите изисквания на настоящата директива. При липса на такъв хармонизиран стандарт нотифицираният орган решава кои изпитвания са подходящи за извършване.

Нотифицираният орган издава сертификат за съответствие по отношение на извършените изследвания и изпитвания на везната и нанася идентификационния си номер върху всяка една одобрена везна или изисква идентификационният му номер да се нанесе на негова отговорност.

Производителят съхранява сертификатите за съответствие на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара.

6.5.   Маркировка за съответствие и ЕС декларация за съответствие

6.5.1.

Производителят нанася маркировката „СЕ“ и допълнителната метрологична маркировка, установени в настоящата директива, и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в точка 6.4, идентификационния му номер върху всяка везна, която отговаря на приложимите изисквания на настоящата директива.

6.5.2.

Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие на везната и я съхранява на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира везната, за която е съставена.

Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на съответните органи при поискване.

6.6.   Упълномощен представител

Задълженията на производителя по точки 6.2.2 и 6.5 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощието.

7.   Общи разпоредби

7.1.

Оценяването на съответствието съгласно модули D, D1, F, F1 или G може да се извърши в предприятието на производителя или на всяко друго място, ако превозът до мястото на употреба не изисква разглобяване на везната и ако пускането в действие на мястото на употреба не изисква сглобяването на везната или други технически монтажни дейности, които е възможно да повлияят върху работата на везната, както и ако стойността на земното ускорение на мястото на пускане в действие е взето предвид или ако работата на везната не се влияе от промените на земното ускорение. Във всички други случаи то се извършва на мястото на употреба на везната.

7.2.

Ако резултатите от работата на везната се влияят от промените на земното ускорение, процедурите, посочени в точка 7.1, могат да бъдат проведени на два етапа, като вторият етап обхваща всички изследвания и изпитвания, при които резултатите се влияят от земното ускорение, а първият етап — всички останали изследвания и изпитвания. Вторият етап се провежда на мястото на употреба на везната. Ако някоя държава членка е установила предварително на територията си гравитационни зони, то изразът „на мястото на употреба на везната“ може да се разбира също като „в гравитационната зона на употреба на везната“.

7.2.1.

Когато производителят е избрал да проведе една от посочените в точка 7.1 процедури на два етапа и тези два етапа се провеждат от различни лица, върху везните, преминали през първия етап на процедурата, се нанася идентификационният номер на нотифицирания орган, участвал в този етап.

7.2.2.

Лицето, което е провело първия етап от процедурата, издава за всяка една везна писмен сертификат, съдържащ необходимите за нейната идентификация данни и посочващ проведените изследвания и изпитвания.

Лицето, което провежда втория етап на процедурата, извършва изследванията и изпитванията, които все още не са извършени.

Производителят или упълномощеният му представител трябва да могат, при поискване, да предоставят сертификатите за съответствие, издадени от нотифицираните органи.

7.2.3.

Производителят, който е избрал да използва модул D или D1 на първия етап, може на втория етап да използва същата процедура или да избере да използва модул F или F1, когато е целесъобразно.

7.2.4.

След завършване на втория етап върху везната се нанасят маркировката „СЕ“ и допълнителната метрологична маркировка заедно с идентификационния номер на нотифицирания орган, участвал във втория етап.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

НАДПИСИ

1.   Везни, предназначени да бъдат използвани за приложенията, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е)

1.1.

Върху тези везни трябва да са нанесени видимо, четливо и незаличимо следните надписи:

i)

ако е приложимо, номер на сертификата за ЕС изследване на типа;

ii)

име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка на производителя;

iii)

класа на точност, ограден с овал или с две хоризонтални линии, свързани от две полуокръжности;

iv)

максималния товар, означен като Мах …;

v)

минималния товар, означен като Min …;

vi)

стойността на проверочното скално деление, означена като e = …;

vii)

тип, партиден или сериен номер;

и когато е приложимо:

viii)

за везните, съставени от отделни, но взаимно свързани части: идентификационния знак на всяка отделна част;

ix)

стойността на скалното деление, ако се различава от „e“, означено като d = …;

x)

максималния обхват на добавената тара, означен като T = + …;

xi)

максималния обхват на изваждащата тара, ако се различава от Мах, означен като T = – …;

xii)

стойността на делението на устройството за тариране, ако се различава от „d“, означена като dT = …;

xiii)

граничния товар, ако се различава от Мах, означен като Lim …;

xiv)

специфичния температурен обхват, означен като … °С/ … °С;

xv)

предавателното число между устройството за приемане на товара и устройството за измерване на товара.

1.2.

Върху везните трябва да има подходящи места за нанасяне на маркировката за съответствие и на надписите. Те трябва да бъдат нанесени така, че да бъде невъзможно тяхното премахване, без те да бъдат повредени, и така че да бъдат видими, когато везната е поставена в положение за нормална работа.

1.3.

Ако се използва табела с данни, върху тази табела трябва да може да бъде поставена пломба, освен ако е невъзможно отстраняването ѝ без разрушаване. Ако върху табелата с данни може да бъде поставена пломба, то върху нея трябва да може да бъде нанасян знак от извършен контрол.

1.4.

Надписите Max, Min, e и d също трябва да се нанесат в близост до показанието за резултата, ако вече не са нанесени там.

1.5.

Върху всяко устройство за измерване на товара, което е свързано или може да бъде свързано с едно или повече устройства за приемане на товара, трябва да бъдат нанесени съответните надписи за тези устройства за приемане на товара.

2.   Върху везни, които не са предназначени да бъдат използвани за приложенията, изброени в член 1, параграф 2, букви а)—е) трябва да бъдат нанесени видимо, четливо и незаличимо:

име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка на производителя,

максимален товар, означен като Мах …

Върху тези везни не трябва да бъде нанесена маркировката за съответствие, установена в настоящата директива.

3.   Знак за ограничена употреба, посочен в член 18

Знакът за ограничена употреба се състои от главна печатна буква „М“ в черен цвят, нанесена върху червен фон с формата на квадрат със страна най-малко 25 mm, като целият знак е пресечен по двата диагонала на квадрата.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ (№ ХХХХ) (1)

1.

Модел на везната/везна (номер на продукта, тип, партиден или сериен номер):

2.

Наименование и адрес на производителя и ако е приложимо – на неговия упълномощен представител:

3.

Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя.

4.

Предмет на декларацията (идентификация на везната, позволяваща проследяването ѝ. Това може, когато е необходимо за идентифициране на везната, да включва изображение).

5.

Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация:

6.

Позоваване на използваните хармонизирани стандарти или позоваване на други технически спецификации, по отношение на които се декларира съответствие:

7.

Нотифицираният орган … (наименование, номер) извърши … (описание на извършеното) и издаде сертификата:

8.

Допълнителна информация:

Подписано за и от името на:

(място и дата на издаване):

(име, длъжност) (подпис):


(1)  По избор производителят може да номерира декларацията за съответствие.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ЧАСТ A

Отменена директива с нейното изменение

(посочени в член 45)

Директива 2009/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 122, 16.5.2009 г., стр. 6)

 

Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12)

единствено член 26, параграф 1, буква и)

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното право и начални дати на прилагане на директивите, посочени в приложение VII, част Б от Директива 2009/23/ЕО

(посочени в член 45)

Директива

Срок за транспониране

Начална дата на прилагане

90/384/ЕИО

30 юни 1992 г.

1 януари 1993 г. (1)

93/68/ЕИО

30 юни 1994 г.

1 януари 1995 г. (2)


(1)  В съответствие с член 15, параграф 3 от Директива 90/384/ЕИО държавите членки разрешават за срок от десет години от началната дата на прилагане на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приети от държавите членки за целите на транспонирането в националното право на посочената директива, пускането на пазара и/или пускането в действие на везни, съответстващи на действащите преди 1 януари 1993 г. разпоредби.

(2)  В съответствие с член 14, параграф 2 от Директива 93/68/ЕИО: „До 1 януари 1997 г. държавите членки допускат пускането на пазара и употребата на продукти, съобразени с маркировките в сила до 1 януари 1995 г.“


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 2009/23/ЕО

Настоящата директива

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2, уводна част

Член 1, параграф 2, уводна част

Член 1, параграф 2, буква а), подточка i)

Член 1, параграф 2, буква а)

Член 1, параграф 2, буква а), подточка ii)

Член 1, параграф 2, буква б)

Член 1, параграф 2, буква а), подточка iii)

Член 1, параграф 2, буква в)

Член 1, параграф 2, буква а), подточка iv)

Член 1, параграф 2, буква г)

Член 1, параграф 2, буква а), подточка v)

Член 1, параграф 2, буква д)

Член 1, параграф 2, буква а), подточка vi)

Член 1, параграф 2, буква е)

Член 1, параграф 2, буква б)

Член 1, параграф 2, буква ж)

Член 2, точка 1

Член 2, точка 1

Член 2, точка 2

Член 2, точка 2

Член 2, точка 3

Член 2, точки 3—19

Член 3

Член 3, параграфи 1 и 2

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6

Член 7

Член 8

Член 6

Член 7

Член 8

Член 9

Член 10

Член 11

Член 12

Член 9, параграф 1, уводна част

Член 13, параграф 1, уводна част

Член 9, параграф 1, буква а)

Член 13, параграф 1, буква а)

Член 9, параграф 1, буква б)

Член 13, параграф 1, буква б)

Член 9, параграф 2

Член 13, параграф 2

Член 9, параграф 3

Член 10

Член 11

Член 12

Член 14

Член 15

Член 16

Член 17, параграфи 1—5

Член 17, параграф 6

Член 13, първо изречение

Член 6, параграф 5, четвърта алинея

Член 13, второ изречение

Член 18

Член 19

Член 20

Член 21

Член 22

Член 23

Член 24

Член 25

Член 26

Член 27

Член 28

Член 29

Член 30

Член 31

Член 32

Член 33

Член 34

Член 35

Член 36

Член 37

Член 38

Член 39

Член 40

Член 41

Член 42

Член 14

Член 3, параграф 3

Член 15

Член 43

Член 44, параграф 1

Член 16

Член 44, параграф 2

Член 17

Член 45

Член 18

Член 46, първа алинея

Член 46, втора алинея

Член 19

Член 47

Приложение I

Приложение I

Приложение II, точка 1

Приложение II, точка 1

Приложение II, точка 2

Приложение II, точка 2

Приложение II, точка 3

Приложение II, точка 3

Приложение II, точка 4

Приложение II, точка 5

Приложение II, точка 4

Приложение II, точка 6

Приложение II, точка 5

Приложение II, точка 7

Приложение III

Приложение IV

Приложение III

Приложение IV

Приложение V

Приложение VI

Приложение VII

Приложение V

Приложение VIII

Приложение VI


ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Европейският парламент счита, че единствено когато и доколкото по време на заседания на комитети се обсъждат актове за изпълнение по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011, тези комитети могат да се считат за „комитети в рамките на процедурата по комитология“ по смисъла на приложение I към Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия. Следователно, когато и доколкото се обсъждат други въпроси, заседанията на комитетите попадат в обхвата на точка 15 от Рамковото споразумение.