7.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/32


ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2014/20/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 6 февруари 2014 година

за определяне на класове на Съюза за базов и сертифициран посадъчен материал от картофи и на приложимите за тях условия и обозначения

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/56/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията с посадъчен материал от картофи (1), и по-специално член 3, параграф 3, първа алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 93/17/ЕИО на Комисията (2) се въвеждат разпоредби относно класове на Съюза за базов посадъчен материал от картофи.

(2)

Бързият научно-технически напредък в начините за производство на посадъчен материал от картофи и разрасналата се търговия с такъв посадъчен материал в рамките на вътрешния пазар налагат посочените разпоредби да се актуализират. Предвид развитието на сектора тези разпоредби следва да се прилагат също и за сертифициран посадъчен материал от картофи.

(3)

Разпоредбите следва да се отнасят за обозначаването на единни наименования на класовете на Съюза. В тях следва също така да се включват условия за пускане на пазара на посадъчен материал от картофи и на партиди посадъчен материал от картофи като съответен клас на Съюза. Тези условия следва да се отнасят, когато е целесъобразно, до наличието на вредители, картофи от други сортове и картофи с петна, спаружване, земен примес или чужди тела.

(4)

Изискването отглежданото растение да расте на производствена площ, където в продължение на три години не са отглеждани картофи и това е било предмет на поне две официални проверки, вече не е необходимо предвид по-строгите изисквания за класове на Съюза, определени в настоящата директива.

(5)

В периода след приемането на Директива 2002/56/ЕО се задълбочиха и научните познания относно връзката между броя поколения и наличието на вредители в посадъчния материал от картофи. Ограничаването на броя на поколенията е необходим начин за намаляване на фитосанитарния риск от вредители в латентна форма. Това ограничение е необходимо за намаляване на посочения риск и не може да бъде заменено с други, не толкова строги мерки. Опитът показва, че за класовете S, SE и E на Съюза е необходимо да се предвиди максимален брой поколения. За да се гарантира съответствие със съществените изисквания, посочените изисквания следва да се смятат за изпълнени само след извършена официална проверка.

(6)

Поради това Директива 93/17/ЕИО следва да бъде отменена.

(7)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за земеделие, градинарство и горско стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Класове на Съюза за базов посадъчен материал от картофи

1.   Държавите членки гарантират, че базов посадъчен материал от картофи може да се предлага на пазара като „клас S на Съюза“, ако отговаря на следните условия:

а)

картофите отговарят на условията, определени в приложение I, точка 1, буква а), и това е потвърдено след извършването на официална проверка; както и

б)

партидите с тях отговарят на условията, определени в точка 1, буква б) от посоченото приложение, и това е потвърдено след извършването на официална проверка.

2.   Държавите членки гарантират, че базов посадъчен материал от картофи може да се предлага на пазара като „клас SE на Съюза“, ако отговаря на следните условия:

а)

картофите отговарят на условията, определени в приложение I, точка 2, буква а), и това е потвърдено след извършването на официална проверка; както и

б)

партидите с тях отговарят на условията, определени в точка 2, буква б) от посоченото приложение, и това е потвърдено след извършването на официална проверка.

3.   Държавите членки гарантират, че базов посадъчен материал от картофи може да се предлага на пазара като „клас E на Съюза“, ако отговаря на следните условия:

а)

картофите отговарят на условията, определени в приложение I, точка 3, буква а), и това е потвърдено след извършването на официална проверка; както и

б)

партидите с тях отговарят на условията, определени в точка 3, буква б) от посоченото приложение, и това е потвърдено след извършването на официална проверка.

Член 2

Класове на Съюза за сертифициран посадъчен материал от картофи

1.   Държавите членки гарантират, че сертифициран посадъчен материал от картофи може да се предлага на пазара като „клас A на Съюза“, ако отговаря на следните условия:

а)

картофите отговарят на условията, определени в приложение II, точка 1, буква а), и това е потвърдено след извършването на официална проверка; както и

б)

партидите с тях отговарят на условията, определени в точка 1, буква б) от посоченото приложение, и това е потвърдено след извършването на официална проверка.

2.   Държавите членки гарантират, че сертифициран посадъчен материал от картофи може да се предлага на пазара като „клас B на Съюза“, ако отговаря на следните условия:

а)

картофите отговарят на условията, определени в приложение II, точка 2, буква а), и това е потвърдено след извършването на официална проверка; както и

б)

партидите с тях отговарят на условията, определени в точка 2, буква б) от посоченото приложение, и това е потвърдено след извършването на официална проверка.

Член 3

Информация до Комисията

Държавите членки информират Комисията до каква степен прилагат съответните класове на Съюза при сертифицирането на своята продукция.

Член 4

Транспониране

1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 декември 2015 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите членки прилагат тези разпоредби от 1 януари 2016 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 5

Отмяна

Директива 93/17/ЕИО се отменя, считано от 1 януари 2016 г.

Член 6

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 6 февруари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 60.

(2)  Директива 93/17/ЕИО на Комисията от 30 март 1993 г. относно определяне на класове на базови семена от картофи в Общността, заедно с условията и обозначенията, които да се прилагат за тези класове (ОВ L 106, 30.4.1993 г., стр. 7).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Условия за базов посадъчен материал от картофи

1.

Определят се следните условия за базов посадъчен материал от картофи „клас S на Съюза“:

а)

условия по отношение на посадъчния материал от картофи:

i)

общият брой на растенията с отклонения от нормите за растеж на сорта и броят на растенията от други сортове не надвишава 0,1 %;

ii)

броят на подрастващите растения, засегнати от болестта черно краче, не надвишава 0,1 %;

iii)

в прякото поколение броят на растенията със симптоми на вироза не надвишава 1,0 %;

iv)

общият брой на подрастващите растения с образуване на мозаични петна и броят на растенията с признаци за наличие на вирус на листното завиване при картофите не надвишава 0,2 %;

v)

броят на поколенията, включително предбазови на полето и базови, се ограничава до пет;

vi)

ако в официалния етикет не е посочено поколението, се приема, че картофите са от пето поколение;

б)

допустими отклонения за партидите по отношение на посочените по-долу примеси, дефекти и болести:

i)

посадъчният материал от картофи, засегнати от гниене, различно от пръстеновидно гниене или бактериално кафяво гниене, не надвишава 0,5 % от масата, от които посадъчният материал от картофи, засегнати от мокро гниене, не надвишава 0,2 % от масата;

ii)

посадъчният материал от картофи, засегнати от черна шарка с повече от 10 % от повърхността им, не надвишава 5,0 % от масата;

iii)

посадъчният материал от картофи, засегнати от корковидна краста с повече от една трета от повърхността им, не надвишава 5,0 % от масата;

iv)

посадъчният материал от картофи, засегнати от прашеста краста с повече от 10 % от повърхността им, не надвишава 3,0 % от масата;

v)

спаружените клубени поради прекомерна дехидратация или дехидратация, причинена от сребриста краста, не надвишават 1,0 % от масата;

vi)

посадъчният материал от картофи с външни дефекти, включително деформация или наранени клубени, не надвишава 3,0 % от масата;

vii)

наличието на земен примес и чужди тела не надвишава 1,0 % от масата;

viii)

общият процент на посадъчния материал от картофи, попадащи в стойностите на допустимите отклонения, посочени в подточки i) — vi), не надвишава 6,0 % от масата.

2.

Определят се следните условия за базов посадъчен материал от картофи „клас SE на Съюза“:

а)

условия по отношение на посадъчния материал от картофи:

i)

общият брой на растенията с отклонения от нормите за растеж на сорта и броят на растенията от други сортове не надвишава 0,1 %;

ii)

броят на подрастващите растения, засегнати от болестта черно краче, не надвишава 0,5 %;

iii)

в прякото поколение броят на растенията със симптоми на вироза не надвишава 2,0 %;

iv)

общият брой на подрастващите растения с образуване на мозаични петна или с признаци за наличие на вирус на листното завиване при картофите не надвишава 0,5 %;

v)

броят на поколенията, включително предбазови на полето и базови, се ограничава до шест;

vi)

ако в официалния етикет не е посочено поколението, се приема, че картофите са от шесто поколение;

б)

допустими отклонения за партидите по отношение на посочените по-долу примеси, дефекти и болести:

i)

посадъчният материал от картофи, засегнати от гниене, различно от пръстеновидно гниене или бактериално кафяво гниене, не надвишава 0,5 % от масата, от които посадъчният материал от картофи, засегнати от мокро гниене, не надвишава 0,2 % от масата;

ii)

посадъчният материал от картофи, засегнати от черна шарка с повече от 10 % от повърхността им, не надвишава 5,0 % от масата;

iii)

посадъчният материал от картофи, засегнати от корковидна краста с повече от една трета от повърхността им, не надвишава 5,0 % от масата;

iv)

посадъчният материал от картофи, засегнати от прашеста краста с повече от 10 % от повърхността им, не надвишава 3,0 % от масата;

v)

спаружените клубени поради прекомерна дехидратация или дехидратация, причинена от сребриста краста, не надвишават 1,0 % от масата;

vi)

посадъчният материал от картофи с външни дефекти, включително деформация или наранени клубени, не надвишава 3,0 % от масата;

vii)

наличието на земен примес и чужди тела не надвишава 1,0 % от масата;

viii)

общият процент на посадъчния материал от картофи, попадащи в стойностите на допустимите отклонения, посочени в подточки i) — vi), не надвишава 6,0 % от масата.

3.

Определят се следните условия за базов посадъчен материал от картофи „клас E на Съюза“:

а)

условия по отношение на посадъчния материал от картофи:

i)

общият брой на подрастващите растения с отклонения от нормите за растеж на сорта и броят на растенията от други сортове не надвишава 0,1 %;

ii)

броят на подрастващите растения, засегнати от болестта черно краче, не надвишава 1,0 %;

iii)

в прякото поколение броят на растенията със симптоми на вироза не надвишава 4,0 %;

iv)

общият брой на подрастващите растения с образуване на мозаични петна или с признаци за наличие на вирус на листното завиване при картофите не надвишава 0,8 %;

v)

броят на поколенията, включително предбазови на полето и базови, се ограничава до седем;

vi)

ако в официалния етикет не е посочено поколението, се приема, че картофите са от седмо поколение;

б)

допустими отклонения за партидите по отношение на посочените по-долу примеси, дефекти и болести:

i)

посадъчният материал от картофи, засегнати от гниене, различно от пръстеновидно гниене или бактериално кафяво гниене, не надвишава 0,5 % от масата, от които посадъчният материал от картофи, засегнати от мокро гниене, не надвишава 0,2 % от масата;

ii)

посадъчният материал от картофи, засегнати от черна шарка с повече от 10 % от повърхността им, не надвишава 5,0 % от масата;

iii)

посадъчният материал от картофи, засегнати от корковидна краста с повече от една трета от повърхността им, не надвишава 5,0 % от масата;

iv)

посадъчният материал от картофи, засегнати от прашеста краста с повече от 10 % от повърхността им, не надвишава 3,0 % от масата;

v)

спаружените клубени поради прекомерна дехидратация или дехидратация, причинена от сребриста краста, не надвишават 1,0 % от масата;

vi)

посадъчният материал от картофи с външни дефекти, включително деформация или наранени клубени, не надвишава 3,0 % от масата;

vii)

наличието на земен примес и чужди тела не надвишава 1,0 % от масата;

viii)

общият процент на посадъчния материал от картофи, попадащи в стойностите на допустимите отклонения, посочени в подточки i) — vi), не надвишава 6,0 % от масата.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Минимални условия за сертифициран посадъчен материал от картофи

1.

Определят се следните условия за сертифициран посадъчен материал от картофи „клас A на Съюза“:

а)

условия по отношение на посадъчния материал от картофи:

i)

общият брой на растенията с отклонения от нормите за растеж на сорта и броят на растенията от други сортове не надвишава 0,2 %;

ii)

броят на подрастващите растения, засегнати от болестта черно краче, не надвишава 2,0 %;

iii)

в прякото поколение броят на растенията със симптоми на вироза не надвишава 8,0 %;

iv)

общият брой на подрастващите растения с образуване на мозаични петна или с признаци за наличие на вирус на листното завиване при картофите не надвишава 2,0 %;

б)

допустими отклонения за партидите по отношение на посочените по-долу примеси, дефекти и болести:

i)

посадъчният материал от картофи, засегнати от гниене, различно от пръстеновидно гниене или бактериално кафяво гниене, не надвишава 0,5 % от масата, от които посадъчният материал от картофи, засегнати от мокро гниене, не надвишава 0,2 % от масата;

ii)

посадъчният материал от картофи, засегнати от черна шарка с повече от 10 % от повърхността им, не надвишава 5,0 % от масата;

iii)

посадъчният материал от картофи, засегнати от корковидна краста с повече от една трета от повърхността им, не надвишава 5,0 % от масата;

iv)

посадъчният материал от картофи, засегнати от прашеста краста с повече от 10 % от повърхността им, не надвишава 3,0 % от масата;

v)

спаружените клубени поради прекомерна дехидратация или дехидратация, причинена от сребриста краста, не надвишават 1,0 % от масата;

vi)

посадъчният материал от картофи с външни дефекти, включително деформация или наранени клубени, не надвишава 3,0 % от масата;

vii)

наличието на земен примес и чужди тела не надвишава 2,0 % от масата;

viii)

общият процент на посадъчния материал от картофи, попадащи в стойностите на допустимите отклонения, посочени в подточки i) — vi), не надвишава 8,0 % от масата.

2.

Определят се следните условия за сертифициран посадъчен материал от картофи „клас B на Съюза“:

а)

условия по отношение на посадъчния материал от картофи:

i)

общият брой на растенията с отклонения от нормите за растеж на сорта и броят на растенията от други сортове не надвишава 0,5 %;

ii)

броят на подрастващите растения, засегнати от болестта черно краче, не надвишава 0,4 %;

iii)

в прякото поколение броят на растенията със симптоми на вироза не надвишава 10,0 %;

iv)

общият брой на подрастващите растения с образуване на мозаични петна или с признаци за наличие на вирус на листното завиване при картофите не надвишава 6,0 %;

б)

допустими отклонения за партидите по отношение на посочените по-долу примеси, дефекти и болести:

i)

посадъчният материал от картофи, засегнати от гниене, различно от пръстеновидно гниене или бактериално кафяво гниене, не надвишава 0,5 % от масата, от които посадъчният материал от картофи, засегнати от мокро гниене, не надвишава 0,2 % от масата;

ii)

посадъчният материал от картофи, засегнати от черна шарка с повече от 10 % от повърхността им, не надвишава 5,0 % от масата;

iii)

посадъчният материал от картофи, засегнати от корковидна краста с повече от една трета от повърхността им, не надвишава 5,0 % от масата;

iv)

посадъчният материал от картофи, засегнати от прашеста краста с повече от 10 % от повърхността им, не надвишава 3,0 % от масата;

v)

спаружените клубени поради прекомерна дехидратация или дехидратация, причинена от сребриста краста, не надвишават 1,0 % от масата;

vi)

посадъчният материал от картофи с външни дефекти, включително деформация или наранени клубени, не надвишава 3,0 % от масата;

vii)

наличието на земен примес и чужди тела не надвишава 2,0 % от масата;

viii)

общият процент на посадъчния материал от картофи, попадащи в стойностите на допустимите отклонения, посочени в подточки i) — vi), не надвишава 8,0 % от масата.