27.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 88/1


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 10 март 2014 година

относно рамка за качество на стажовете

2014/C 88/01

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 във връзка с членове 153 и 166 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Младите хора бяха засегнати особено тежко от кризата. През последните години безработицата сред тях достигна исторически високи стойности в няколко държави-членки, без признаци за спад в краткосрочен план. Повишаването на пригодността за заетост и производителността на младите хора е от ключово значение за навлизането им на пазара на труда.

(2)

Плавният преход от образование към заетост е от решаващо значение за подобряване на шансовете на младите хора на пазара на труда. Подобряването на образованието на младите хора и улесняването на техния преход към трудова заетост са необходими за постигането на водещата цел на стратегия „Европа 2020“ за равнище на заетост от 75 % сред мъжете и жените на възраст 20—64 години до 2020 г. В насока 8 за политиките за заетост на държавите-членки се призовава държавите-членки да задействат схеми, които да подпомогнат младите хора, в частност тези, които не работят, не учат и не се обучават, да намерят първата си работа, да придобият професионален опит или да получат допълнително образование или обучение, включително професионални стажове, и да вземат бързи мерки, когато млади хора остават безработни (1).

(3)

През последните две десетилетия стажовете се превърнаха във важен подстъп към пазара на труда.

(4)

Ако стажовете (и по-специално поредиците от стажове) заменят редовните работни места (по-специално позициите в началото на кариерата, които обикновено се предлагат на стажантите), това води до социално-икономически разходи. Нещо повече — нискокачествените стажове, особено тези с твърде ограничено учебно съдържание, не водят до съществено нарастване на производителността, нито изпращат положителни сигнали. Социални разходи могат да възникнат и във връзка със стажовете без възнаграждение, които може да ограничат възможностите за професионално развитие на хората в неравностойно положение.

(5)

Налице са доказателства за връзката между качеството на стажовете и резултатите по отношение на заетостта. Степента, в която стажовете улесняват прехода към заетост, зависи от тяхното качество от гледна точка на учебното съдържание и условията на труд. Качествените стажове водят до непосредствено повишаване на производителността, подобряват съответствието между търсенето и предлагането на пазара на труда и насърчават мобилността, по-специално като намаляват разходите за търсене и постигане на съответствие между търсенето и предлагането както за предприятията, така и за стажантите.

(6)

В препоръката на Съвета за създаване на гаранция за младежта (2) държавите-членки се приканват да направят необходимото всички млади хора на възраст под 25 години да получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца, след като останат без работа или напуснат системата на формалното образование.

(7)

Различни изследвания и проучвания установиха, че проблемите, свързани с качеството, засягат голяма част от стажовете, особено тези, при които пряката отговорност за учебното съдържание и условията на труд по време на стажа не се носи от институция за образование или обучение.

(8)

Данните сочат, че на голяма част от стажантите просто се възлагат задачи, свързани с неквалифициран труд. Един качествен стаж трябва да предлага солидно и смислено учебно съдържание. Това означава, наред с останалото, да се набележат конкретните умения, които да бъдат придобити, да се осигури надзор и наставничество на стажанта, както и да се наблюдава неговият напредък.

(9)

Установени бяха и проблеми, свързани с условията на труд, например дълго работно време, липса на социално осигуряване, наличие на рискове, свързани със здравето и безопасността, или професионални рискове, ниско или никакво възнаграждение и/или обезщетение, липса на яснота относно приложимите правни режими, както и прекалено голяма продължителност на стажа.

(10)

Понастоящем стажовете не са нормативно уредени в някои държави-членки и сектори, а когато има установена нормативна уредба, тя е много различна и се предоставят различни елементи на качеството или практики за прилагане. При отсъствието на нормативна уредба или инструмент или поради липсата на прозрачност по отношение на условията на труд и учебното съдържание на стажовете много от предлагащите стажове структури имат възможност да използват стажантите като евтина или дори безплатна работна ръка.

(11)

Създаването на рамка за качество на стажовете ще спомогне за подобряване на условията на труд и учебното съдържание на стажовете. Основният елемент на рамката за качество на стажовете е писменият договор за стаж, в който се посочват образователните цели, подходящите условия на труд, правата и задълженията и разумна продължителност на стажа.

(12)

Липсата на информация е една от причините за съществуването на нискокачествени стажове и тя е много по-широко разпространен проблем при стажовете, отколкото при редовните работни места. По-високите изисквания за прозрачност на известията и обявите за свободни стажантски места ще спомогнат за подобряване на условията на труд и за стимулиране на трансграничната мобилност.

(13)

Социалните партньори играят ключова роля в разработването, прилагането и мониторинга на политиките и програмите за обучение. Сътрудничеството между социалните партньори, структурите, предоставящи услуги за професионално ориентиране през целия живот, и съответните органи би могло да е насочено към осигуряване на целенасочена информация на стажантите относно съществуващите възможности за професионално развитие и потребностите от умения на пазара на труда, както и относно правата и отговорностите на стажантите. Освен това социалните партньори могат да играят роля за по-успешното прилагане на рамката за качество на стажовете, по-специално чрез разработване и предоставяне на опростен и сбит образец на договор за стаж, предназначен по-конкретно за микропредприятията и съобразен с техните специфични цели. В Рамката за действия във връзка с младежката заетост, приета през юли 2013 г., европейските социални партньори отбелязаха намерението на Комисията да представи предложение за препоръка на Съвета в тази област и заявиха своята подкрепа за действията, предприети от държавите-членки за подобряване на качеството на стажовете.

(14)

Едно от предизвикателствата се състои в повишаването на трансграничната мобилност на стажантите в Съюза, така че да се спомогне за развитието на истински европейски пазар на труда. Съществуващите различия в нормативната уредба възпрепятстват развитието на трансграничната мобилност на стажантите. Освен това в някои случаи бе установено, че в редица държави-членки, приемащи стажанти, възникват административни и правни пречки пред трансграничната мобилност на стажантите. В това отношение е важна информацията за правото на стажантите на трансгранична мобилност, и по-специално за правата, включени в Директива 2004/38/ЕО (3). Чрез въвеждането на принципи и насоки, които да служат за еталон, рамката за качество на стажовете ще улесни и достъпа до международни стажове.

(15)

Разработването на рамка за качество на стажовете ще повиши прозрачността. Освен това то би могло да допринесе за разширяване на обхвата на EURES, така че да се включат в него и платените стажове, което ще улесни мобилността.

(16)

Програмите на държавите-членки за насърчаване и предлагане на стажове могат да се ползват от финансовата подкрепа на европейските фондове. Освен това чрез инициативата за младежка заетост ще се подпомагат стажове в рамките на гаранцията за младежта, насочени към млади хора от районите на Съюза, които са най-сериозно засегнати от младежката безработица и са съфинансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ) през периода 2014—2020 г. ЕСФ и инициативата за младежка заетост могат да се използват за повишаване на броя и качеството на стажантските програми в държавите-членки. Това може да включва участие в разходите за стажове, включително, при определени условия, осигуряване на част от издръжката. Освен това тези два инструмента могат да се използват за поемане на разходите за други форми на обучение, в които стажантите участват извън своя стаж, например езикови курсове.

(17)

Комисията постави началото на специална програма за осигуряване на техническа помощ по линия на ЕСФ, за да подпомогне държавите-членки при разработването на стажантски програми с подкрепата на ЕСФ. Тази програма за техническа помощ осигурява стратегически, оперативни и политически консултации на националните и регионалните органи, които планират разработването на нови стажантски програми, или модернизирането на съществуващи такива.

(18)

В своята резолюция относно структурирания диалог по въпросите на младежката заетост от май 2011 г. Съветът посочи, че е желателно да се създаде качествена рамка за стажове, за да се гарантира образователната стойност на подобен опит.

(19)

В заключенията на Съвета от 17 юни 2011 г., озаглавени Насърчаване на заетостта на младите хора с оглед на постигането на целите на стратегията „Европа 2020“, Комисията се приканва да предоставя насоки относно условията за висококачествени стажове чрез качествена рамка за стажовете.

(20)

В своята резолюция „Към възстановяване и създаване на работни места“ от 14 юни 2012 г. Европейският парламент прикани Комисията да представи възможно най-скоро предложение за препоръка на Съвета за рамка за качеството на стажовете и да определи минимални стандарти в подкрепа на предлагането и разпространението на висококачествени стажове.

(21)

Европейският съвет от 28—29 юни 2012 г. прикани Комисията да проучи възможността за разширяване на обхвата на портала EURES, така че в него да се включат и стажовете.

(22)

В заключенията си от 13—14 декември 2012 г. Европейският съвет прикани Комисията в кратък срок да оформи окончателно рамката за качество на стажовете.

(23)

Като част от пакета мерки за младежката заетост от 6—7 декември 2012 г. Комисията започна консултация със социалните партньори относно рамка за качество на стажовете. В своите отговори социалните партньори в ЕС информираха Комисията, че не възнамеряват да започнат преговори за самостоятелно споразумение по силата на член 154 от ДФЕС.

(24)

На 27—28 юни 2013 г. Европейският съвет отново потвърди, че рамката за качество на стажовете следва да бъде въведена в началото на 2014 г.

(25)

Рамката за качество е важна отправна точка, за да се определи кое представлява висококачествено предлагане на стажове по смисъла на препоръката на Съвета за създаване на гаранция за младежта.

(26)

Съгласно годишния обзор на растежа за 2014 г. е важно да се улеснява преходът от училище към работа, по-специално чрез по-голям брой предложения за стажове или чиракуване с добро качество.

(27)

За целите на настоящата препоръка под „стаж“ се разбира ограничен период на трудова дейност, платена или не, който включва учебен аспект и аспект на обучение и има за цел придобиване на практически и професионален опит с оглед подобряване на пригодността за заетост и улесняване на прехода към редовна заетост.

(28)

Настоящата препоръка не включва стажове, които са част от учебни програми, от формално образование или професионално образование и обучение. Стажовете, чието съдържание се урежда от националното законодателство и чието преминаване е задължително изискване за достъп до дадена професия (напр. медицина, архитектура, и др.), не са включени в обхвата на настоящата препоръка.

(29)

С оглед на характера и целта на настоящата препоръка, тя не следва да бъде тълкувана като възпрепятстваща държавите-членки да запазят или създадат по-благоприятни разпоредби за стажантите от препоръчваните.

ПРЕПОРЪЧВА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ:

1.

Да подобрят качеството на стажовете, по-специално по отношение на учебното съдържание и съдържанието на обучението и на условията на труд, с цел улесняване на прехода от учебната скамейка, безработицата или икономическата неактивност към пазара на труда посредством прилагането на практика на следните принципи за рамка за качество на стажовете:

Сключване на писмен договор за стаж

2.

Да изискват стажовете да се основават на писмен договор, сключен в началото на стажа между стажанта и предлагащата стажа структура;

3.

Да изискват в договорите за стаж да се посочват образователните цели, условията на труд, дали предлагащата стажа структура предоставя на стажанта издръжка или обезщетение, правата и задълженията на страните по договора съгласно приложимото право на ЕС и национално законодателство, както и продължителността на стажа, както е посочено в препоръки 4—12;

Учебни цели и цели на обучението

4.

Да насърчават най-добрите практики по отношение на учебните цели и целите на обучението, за да се помогне на стажантите да придобият практически опит и подходящи умения; възлаганите на стажантите задачи следва да дават възможност за постигане на тези цели;

5.

Да насърчават предлагащите стажове структури да определят наставник на стажанта, който да го насочва в изпълнението на възложените му задачи, да следи и оценява неговия/нейния напредък;

Условия на труд, приложими за стажантите

6.

Да гарантират спазването на правата и условията на труд на стажантите съгласно приложимото право на ЕС и националното законодателство, включително ограниченията за максимална продължителност на седмичното работно време, минималната междудневна и седмична почивка и, когато е приложимо, минималния размер на отпуска;

7.

Да насърчават предлагащите стажове структури да уточняват дали предлагат здравна осигуровка и застраховка в случай на злополука, както и отпуск по болест;

8.

Да изискват в договорите за стаж да се пояснява дали се предлага издръжка или обезщетение и ако е така — в какъв размер;

Права и задължения

9.

Да насърчават съответните страни да гарантират, че в договора за стаж се определят правата и задълженията на стажанта и на предлагащата стажа структура, включително когато е уместно, политиката ѝ за поверителност и притежаването от нея на права върху интелектуалната собственост;

Разумна продължителност

10.

Да гарантират разумна продължителност на стажовете, които по принцип не трябва да надвишават шест месеца, освен когато по-голямата продължителност е обоснована, като се вземат предвид националните практики;

11.

Да уточнят обстоятелствата и условията, при които даден стаж може да бъдат удължен или подновен след изтичане на първоначалния договор за стаж;

12.

Да насърчават практиката в договора за стаж да се посочва, че и стажантът, и предлагащата стажа структура могат да го прекратят с писмено предизвестие със срок, съобразен с продължителността на стажа и със съответните национални практики;

Подходящо признаване на стажа

13.

Да насърчават признаването и валидирането на знанията, уменията и способностите, придобити по време на стажа, и да насърчават предлагащите стажове структури да ги удостоверяват, въз основа на оценка, чрез сертификат;

Изисквания за прозрачност

14.

Да насърчават предлагащите стажове структури да включват в своите известия и обяви за свободни места информация за условията на стажа, по-специално дали се предлага издръжка и/или обезщетение, както и здравна осигуровка и застраховка в случай на злополука; да насърчават предлагащите стажове структури да предоставят информация относно политиките за наемане на работа, включително относно дела на стажантите, наети през последните години;

15.

Да насърчават службите по заетостта и други предоставящи професионално ориентиране структури, ако предоставят информация за стажове, да прилагат изискванията за прозрачност;

Трансгранични стажове

16.

Да улесняват трансграничната мобилност на стажантите в рамките на Европейския съюз, inter alia, посредством изясняване на националната законодателна рамка за стажовете, установяване на ясни правила относно приемането и изпращането на стажанти от една държава-членка в друга и намаляване на административните формалности;

17.

Да разгледат възможността за използване на мрежата EURES с разширен обхват и за обмен на информация за платени стажове чрез портала EURES;

Използване на европейските структурни и инвестиционни фондове

18.

Да използват европейските структурни и инвестиционни фондове, и по-конкретно Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие, през програмния период 2014—2020 г., и Инициативата за младежка заетост, когато е приложимо, за повишаване на броя и качеството на стажовете, включително посредством ефективни партньорски взаимоотношения с всички заинтересовани страни;

Прилагане на рамката за качество на стажовете

19.

Да вземат подходящи мерки за прилагане на рамката за качество на стажовете възможно най-скоро;

20.

Да предоставят информация на Комисията до края на 2015 г. относно мерките, предприети в съответствие с настоящата препоръка;

21.

Да насърчават активното участие на социалните партньори в процеса на прилагане на рамката за качество на стажовете;

22.

Да насърчават активното участие на службите по заетостта, учебните заведения и доставчиците на услуги в сферата на обучението в процеса на прилагане на рамката за качество на стажовете;

ОТБЕЛЯЗВА, ЧЕ КОМИСИЯТА ВЪЗНАМЕРЯВА ДА:

23.

Насърчава тясното сътрудничество с държавите-членки, социалните партньори и останалите заинтересовани страни с оглед на прилагането без забавяне на настоящата препоръка;

24.

Наблюдава, в сътрудничество с държавите-членки и по-специално чрез Комитета по заетостта, напредъка в прилагането на рамката за качество на стажовете в съответствие с настоящата препоръка и да анализира въздействието на прилаганите политики;

25.

Докладва за напредъка в прилагането на настоящата препоръка въз основа на информацията, предоставена от държавите-членки;

26.

Работи с държавите-членки, социалните партньори, службите по заетостта, младежките организации и организациите на стажантите и други заинтересовани страни с цел популяризиране на настоящата препоръка;

27.

Насърчава и подпомага държавите-членки, включително чрез стимулиране на обмена на най-добри практики сред тях, да използват Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие или други европейски фондове за програмния период 2014—2020 г. с цел повишаване на броя и качеството на стажовете;

28.

Разгледа, заедно с държавите-членки, възможността за включване на платени стажове в обхвата на EURES и за създаване на уебстраница, посветена на националните законодателни рамки за стажовете.

Съставено в Брюксел на 10 март 2014 година.

За Съвета

Председател

I. VROUTSIS


(1)  Решение 2010/707/ЕС на Съвета от 21 октомври 2010 г. относно насоки за политиките за заетост на държавите-членки (ОВ L 308, 24.11.2010 г., стр. 46).

(2)  ОВ C 120, 26.4.2013 г., стр. 1

(3)  Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77)