19.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 365/158


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2014 година

относно признаването на Япония по силата на Директива 2008/106/ЕО по отношение на системите за обучение и освидетелстване на морските лица

(нотифицирано под номер С(2014) 9590)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/935/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно минималното ниво на обучение на морските лица (1), и по-специално член 19, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2008/106/ЕО държавите членки могат да вземат решение да потвърдят съответните свидетелства на морските лица, издадени от трети държави, при условие че съответната трета държава е призната в това отношение от Комисията. Посочените трети държави трябва да отговарят на всички изисквания на изменената Конвенция на Международната морска организация (ММО) за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г. (Конвенцията STCW).

(2)

С писмо от 13 май 2005 г. Република Кипър поиска признаването на Япония. Въз основа на посоченото искане Комисията се свърза с японските органи с оглед да извърши оценка на тяхната система за обучение и освидетелстване, за да провери дали Япония отговаря на всички изисквания на Конвенцията STCW и дали са взети подходящите мерки за предотвратяване на измами, свързани със свидетелствата. Беше обяснено, че оценката ще се основава на резултатите от инспекция за установяване на фактите, проведена от експерти на Европейската агенция по морска безопасност. След продължителни дискусии относно правната рамка на Европейския съюз, японските органи приеха с писмо от 8 март 2011 г. мисия за инспекция. След това Комисията извърши оценка на системата за обучение и освидетелстване в Япония, която се основаваше на резултатите от инспекцията, проведена от експерти на Европейската агенция по морска безопасност през февруари 2012 г., и на отговора от 10 януари 2014 г. на японските органи на искане от 25 октомври 2012 г. за доброволен план за корективни действия.

(3)

Оценката не разкри сериозни опасения, макар че установи някои области, на които е нужно да се обърне внимание. По-специално системата от норми за качество на морската администрация и на институциите за морско образование и обучение не обхваща някои процеси. Също така учебните планове и практическото обучение, установени от националните стандарти, не гарантират постигането на някои предписани норми на компетентност за курсовете „Спасяване на човешки живот“ и „Гасене на пожари“.

(4)

Японското законодателство допуска кандидатите за свидетелство да завършат плавателния си стаж на борда на кораби, чийто тонаж или пропулсивна мощност е под граничните стойности, отговарящи на свидетелството, което трябва да бъде издадено, или на борда на риболовни кораби или кораби на бреговата охрана. С цел да се гарантира, че този вид плавателен стаж отговаря на исканото свидетелство и че по време на плавателния стаж е придобита пълната съответна компетентност, администрацията прилага някои критерии за кандидатите, които са завършили 12-месечен плавателен стаж като част от одобрена програма за обучение. Въпреки това въз основа на анализ на документацията, предоставена от японските органи, бе установено, че администрацията не гарантира за кандидатите, които са завършили 36-месечен плавателен стаж, че този вид плавателен стаж отговаря на исканото свидетелство и че през него са били усвоени изцяло съответните знания и умения. Също така се оказа, че администрацията не гарантира, че този вид плавателен стаж отговаря на исканото свидетелство и че през него са били усвоени изцяло съответните знания и умения за потвърждаването на валидността и подновяването на свидетелствата за всички кандидати.

(5)

Накрая, администрацията изисква от кандидатите, които са завършили 12-месечен одобрен плавателен стаж като част от одобрена програма за обучение, да завършат одобрено обучение, за да могат да заявят освидетелстване на оперативно равнище. Изглежда обаче, че администрацията не изисква от кандидатите, които са завършили 36-месечен одобрен плавателен стаж, също да завършат одобрено обучение, за да могат да заявят освидетелстване на оперативно равнище.

(6)

С писмо от 5 юни 2014 г. Комисията прикани японските органи да предоставят необходимите разяснения по въпросите, повдигнати в оценката, подкрепени от съответна документация. На 4 август 2014 г. японските органи представиха своя отговор.

(7)

В отговора си японските органи предоставиха документация, за да докажат, че всички непокрити преди процеси вече са обхванати в система от норми за качество. Също така те са изготвили нови проектозакони и са разширили своите съоръжения, за да обхванат непокритите норми в курсовете „Спасяване на човешки живот“ и „Гасене на пожари“.

(8)

По отношение на проверката от страна на администрацията, че плавателният стаж отговаря на исканото свидетелство и че през него са усвоени изцяло съответните знания и умения от кандидатите, които са завършили 36-месечен плавателен стаж, и тези, които са кандидатствали за потвърждаване на валидността и подновяване на своите свидетелства, японските органи изтъкнаха, че прилагат критерии за освидетелстване, разширяване и потвърждаване на валидността, свързани с големината на кораба, навигационната област и упражняваната компетентност. Прилагането на тези критерии обаче не беше демонстрирано в задоволителна степен от предоставената информация.

(9)

Що се отнася до завършването на одобрено обучение от кандидати за освидетелстване на оперативно равнище, които са завършили 36-месечен плавателен стаж, японските органи заявиха, че те спазват съответните изисквания на Конвенцията STCW. Прилагането на тези критерии обаче не беше демонстрирано в задоволителна степен от предоставената информация.

(10)

Макар че обосновката по отношение на последните две точки не премахна напълно опасенията, изразени в оценката, не се поставя под въпрос цялостното ниво на съответствие на Япония с изискванията на STCW относно обучението и освидетелстването на морските лица.

(11)

Крайният резултат от оценката показва, че Япония отговаря на изискванията на конвенцията STCW, като държавата е предприела подходящи мерки, за да предотвратява измами във връзка със свидетелствата.

(12)

На държавите членки беше предоставен доклад за резултатите от оценката.

(13)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

По смисъла на член 19 от Директива 2008/106/ЕО Япония се признава по отношение на системите за обучение и освидетелстване на морските лица.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2014 година.

За Комисията

Violeta BULC

Член на Комисията


(1)  ОВ L 323, 3.12.2008 г., стр. 33.