12.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 355/55


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 10 декември 2014 година

за определяне на формата за предаване на информацията от държавите членки за изпълнението на Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества

(нотифицирано под номер С(2014) 9335)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/896/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 21, параграф 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Член 21, параграф 2 от Директива 2012/18/ЕС изисква държавите членки да докладват по изпълнението на тази директива до 30 септември 2019 г. и на всеки четири години след това.

(2)

Комисията изготви въпросник с оглед определяне на информацията, която държавите членки да предоставят за целите на докладването по изпълнението на директивата.

(3)

Първият отчетен период следва да обхване периода между 1 юни 2015 г., дата, на която директивата става напълно приложима в държавите членки, и 31 декември 2018 г., за да се даде на държавите членки необходимото време да оценят събраната информация и да я предадат на Комисията до 30 септември 2019 г. Последващите четиригодишни отчетни периоди ще обхващат периода между 1 януари на първата година от отчетния период и 31 декември на четвъртата година от отчетния период.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 22 от Директива 96/82/ЕО на Съвета (2).

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавите членки докладват по изпълнението на Директива 2012/18/ЕС в съответствие с член 21, параграф 2 от тази директива, като отговорят на въпросника, определен в приложението към настоящото решение (3).

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 10 декември 2014 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 1.

(2)  Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13).

(3)  Достъпно също на следния уебсайта на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/environment/seveso/


ПРИЛОЖЕНИЕ

ВЪПРОСНИК

1.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

1.

Предоставете информация относно главните компетентни органи, отговорни за прилагането на Директива 2012/18/ЕС. Информацията следва да включва, като минимум, данни за връзка и главните задачи (мониторинг на докладите за безопасността, планиране на използването на земята, ефекта на доминото, изготвяне и изпълнение на външни аварийни планове, инспекции, информацията за обществеността, санкции). Алтернативно: позоваване на информацията в предходния доклад, ако не са настъпили значителни промени.

2.

Посочете кога е била последната актуализация на информацията за предприятията с оглед на включването ѝ в базата данни (e)SPIRS.

2.   ЕФЕКТИА НА ДОМИНОТО (ЧЛЕН 9 ОТ ДИРЕКТИВА 2012/18/ЕС)

В края на отчетния период, колко са определените групи предприятия, при които рискът или последиците от голяма авария може да се увеличи поради географското положение и близостта на такива предприятия, както и инвентара им от опасни вещества, съгласно член 9 от Директива 2012/18/ЕС?

3.   ДОКЛАДИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (ЧЛЕН 10 ОТ ДИРЕКТИВА 2012/18/ЕС)

1.

Подали ли са всички предприятия с висок рисков потенциал, за които това се изисква през отчетния период, доклад за безопасност? Ако не са, колко не са го направили?

2.

Актуализирани ли са всички доклади за безопасността през последните пет години? Ако не са, колко предприятия с висок рисков потенциал, за които това се изисква, не са актуализирали доклада си за безопасност?

4.   АВАРИЙНИ ПЛАНОВЕ (ЧЛЕН 12 ОТ ДИРЕКТИВА 2012/18/ЕС)

1.

Въведени ли са външни аварийни планове за всички предприятия с висок рисков потенциал, за които това се изисква през отчетния период? Ако не са, за колко предприятия с висок рисков потенциал не са въведени външни аварийни планове?

2.

За колко предприятия с висок рисков потенциал компетентните органи са решили, че не е необходимо да изготвят външен авариен план в съответствие с член 12, параграф 8 от Директива 2012/18/ЕС?

3.

Ако отговорът на въпрос 4.2 е едно или повече, за всеки отделен случай посочете обосновката, предоставена от съответния компетентен орган.

4.

Изпитани ли са през последните три години външните аварийни планове за всички предприятия с висок рисков потенциал? Ако не са, в колко случая външните планове за извънредни ситуации не са били изпитани?

5.

Представете информация за основните стъпки за провеждането обществено допитване по отношение на външните аварийни планове.

6.

Дайте кратко описание на начина, по който външните аварийни планове са изпитани (напр. частично изпитване, пълно изпитване, с участие на служби за извънредни ситуации, щабно учение и т.н.). Посочете критериите, използвани при преценката дали даден външен авариен план е подходящ.

5.   ПЛАНИРАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЯТА (ЧЛЕНОВЕ 13 И 15 ОТ ДИРЕКТИВА 2012/18/ЕС)

1.

През отчетния период, проведено ли е допитване засегната общественост по всички отделни проекти (нови предприятия, значителни промени в съществуващи предприятия, ново строителство около съществуващи предприятия) и проведени ли е обществено допитване във връзка с общи планове или програми, свързани с ново строителство около съществуващи предприятия? Ако не е, представете обобщен доклад за главните причини за случаите, в които не е проведено обществено допитване.

2.

Незадължително: Националното ви законодателство предвижда ли координирани или съвместни процедури с цел изпълняване на изискванията за планиране на използването на земята по Директивата Севезо и изисквания, произтичащи от други законодателни актове като директиви 2011/92/ЕС (1) и 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2)?

6.   ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО МЕРКИТЕ ЗА СИГУРНОСТ (ЧЛЕН 14 И ПРИЛОЖЕНИЕ V КЪМ ДИРЕКТИВА 2012/18/ЕС)

1.

Предоставяна ли е активно информация на обществеността относно мерките за сигурност и за съответното поведение в случай на голяма авария в последните пет години за всички предприятия с висок рисков потенциал? Ако не е, колко предприятия с висок рисков потенциал попадат в тази категория?

2.

Посочете от кого (оператор, власти) и където е възможно, по какъв начин (например диплянки на операторите или властите, листовки, съобщения по електронната поща, SMS) е предоставяна информацията по точка 6.1.

3.

Информацията, изброена в приложение V към Директива 2012/18/ЕС, била ли е постоянно налична за всички предприятия, включително в електронен формат, и актуализирана ли е, когато е било необходимо? Ако не е, посочете процента на предприятията, за които това не е така и мерките, предприети за преодоляване на недостатъците.

4.

Посочете от кого (оператор, власти) и където е възможно, по какъв начин (например известия от операторите или властите, уебсайтове), информацията по точка 6.3 е била непрекъснато налична.

5.

В края на отчетния период за колко предприятия се счита, че имат потенциал за големи аварии с трансгранични последствия? В колко случая е била предоставена съответна информация на потенциално засегнатата държава членка.

7.   ИНСПЕКЦИИ (ЧЛЕН 20 ОТ ДИРЕКТИВА 2012/18/ЕС)

1.

На какво равнище или равнища са били изготвени плановете за инспекции? Били ли са направени обществено достояние или била ли е уведомена електронно обществеността за това къде може да получи по-подробна информация относно плана за инспекции? Незадължително: Ако е публикувано в интернет, посочете електронна връзка.

2.

Въведени ли са във всички предприятия програми за редовни инспекции? Направена ли е обществено достояние датата на последното посещение или посочен ли е източникът, на който тази информация е достъпна по електронен път? Незадължително: Ако е публикувано в интернет, посочете електронна връзка.

3.

За колко предприятия с висок рисков потенциал програмата за инспекции, включително честотата на посещенията на място е основана на систематично оценяване на опасността от голяма авария в съответното предприятие? Колко са обект на ежегодни посещения на място?

4.

За колко предприятия с нисък рисков потенциал програмата за инспекции, включително честотата на посещенията на място е основана на систематично оценяване на опасността от голяма авария в съответното предприятие? Колко са обект на посещение на място най-малко веднъж на всеки три години?

5.

Националното законодателство или административните указания предвиждат ли координирани или съвместни инспекции заедно с инспекциите, извършвани в изпълнение на други законодателни актове на Съюза (напр. по Директивата за емисиите от промишлеността (ДЕП))?

8.   ЗАБРАНА НА ИЗПОЛЗВАНЕ, САНКЦИИ И ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРИНУДА (ЧЛЕНОВЕ 19 И 28 ОТ ДИРЕКТИВА 2012/18/ЕС)

1.

За колко предприятия използването или пускането в експлоатация е било забранявано през отчетния период?

2.

Колко други видове принудителни мерки са били предприети през отчетния период? Посочете най-често използваните видове действия (напр. забрана за използване, административна санкция, глоба или други мерки). Ако е възможно, представете статистическо разпределение.

9.   ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ (ЧЛЕН 23 ОТ ДИРЕКТИВА 2012/18/ЕС)

Обяснете по какъв начин е било осигурено съответствие с член 23 от Директива 2012/18/ЕС по отношение на достъпа до правосъдие и опишете опита в прилагането на този член в отчетния период.

10.   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Незадължително: Посочете допълнителни, свързани със Директивата Севезо обща информация, опит от изпълнението, доклади и др., които могат да представляват интерес и могат да се споделят с обществеността по следните точки:

а)

поуки в резултат на аварии и инциденти, с цел предотвратяване на повтарянето им;

б)

ИТ инструментите, използвани за мониторинг на изпълнението на директивата и за обмен на данни;

в)

Ако е уместно, всички мерки подобни на Директивата Севезо (по отношение на уведомяване за дейности, изисквания по отношение на управлението на безопасността, доклади за безопасността, информиране на обществеността, планиране за извънредни ситуации и инспекции), прилагани към инсталации и дейности, които не са обхванати от Директива 2012/18/ЕС, например за тръбопроводи, пристанища, разпределителни гари, разположени в морето инсталации, газови проучвания, експлоатация и др.


(1)  Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).

(2)  Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30).