18.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 331/28


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 ноември 2014 година

за изменение на решения 2010/470/ЕС и 2010/472/ЕС по отношение на ветеринарно-санитарните изисквания във връзка с болестта скрейпи при търговия и внос в Съюза на ембриони от овце и кози

(нотифицирано под номер С(2014) 8339)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/802/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО (1), и по-специално член 11, параграф 3, трето тире, член 17, параграф 2, буква б), член 18, параграф 1, първо тире, член 19, уводното изречение и член 19, буква б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

В част А от приложение IV към Решение 2010/470/ЕС на Комисията (2) се установява образец на ветеринарен сертификат за търговия в рамките на Съюза с пратки с яйцеклетки и ембриони от овце и кози, събрани или произведени след 31 август 2010 г.

(2)

В част 2 от приложение IV към Решение 2010/472/ЕС на Комисията (3) се установява образец на ветеринарен сертификат за внос в Съюза на пратки с яйцеклетки и ембриони от овце и кози.

(3)

С Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета (4) се определят правила за превенция, контрол и ликвидиране на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) при говедата, овцете и козите. В глава А от приложение VIII към същия регламент се определят условията за търговия с живи животни, сперма и ембриони в рамките на Съюза. Освен това в приложение IX към същия регламент се определят условията за внос в Съюза на живи животни, ембриони, яйцеклетки и продукти от животински произход от трети държави.

(4)

С оглед на новите научни сведения Регламент (ЕО) № 999/2001 беше изменен с Регламент (ЕС) № 630/2013 на Комисията (5). С Решение за изпълнение 2013/470/ЕС на Комисията (6) посочените изменения във връзка с болестта скрейпи бяха отразени в образеца на ветеринарен сертификат за търговия в рамките на Съюза с пратки с яйцеклетки и ембриони от овце и кози, установен в част A от приложение IV към Решение 2010/470/ЕС, и в образеца на ветеринарен сертификат за внос в Съюза на пратки с яйцеклетки и ембриони от овце и кози, установен в част 2 от приложение IV към Решение 2010/472/ЕС, с преходен период до 31 декември 2014 г.

(5)

В съответствие с научното становище за риска от предаване на причинителя на класическата форма на скрейпи чрез трансфер на получени in vivo ембриони при овцете, прието от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) на 24 януари 2013 г., в което се прави заключението, че рискът от предаване на класическата форма на скрейпи чрез имплантиране на ембриони от хомозиготни или хетерозиготни овце с поне един ARR алел може да се смята за незначителен, при условие че се спазват препоръките и процедурите на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE), съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 999/2001 бяха изменени с Регламент (ЕС) № 1148/2014 на Комисията (7).

(6)

Поради това е необходимо образецът на ветеринарен сертификат за търговия в Съюза с пратки с яйцеклетки и ембриони от овце и кози, установен в част А от приложение IV към Решение 2010/470/ЕС, и образецът на ветеринарен сертификат за внос в Съюза на пратки с яйцеклетки и ембриони от овце и кози, установен в част 2 от приложение IV към Решение 2010/472/ЕС, да бъдат изменени, така че да отразяват изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 999/2001, изменен с Регламент (ЕС) № 1148/2014.

(7)

Освен това, с цел да се избегнат неясноти, е необходимо да бъдат изменени някои позовавания на Регламент (ЕО) № 999/2001 в образеца на ветеринарен сертификат за търговия в Съюза с пратки с яйцеклетки и ембриони от овце и кози, установен в част A от приложение IV към Решение 2010/470/ЕС.

(8)

Също така е необходимо да се уточни формулировката в образеца на ветеринарен сертификат за внос в Съюза на пратки с яйцеклетки и ембриони от овце и кози, установен в част 2 от приложение IV към Решение 2010/472/ЕС, за да бъде недвусмислено ясно, че режимите на изследване за епизоотична хеморагична болест (ЕХБ) се прилагат за женските овце и кози донори.

(9)

Поради това решения 2010/470/ЕС и 2010/472/ЕС следва да бъдат съответно изменени.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение IV към Решение 2010/470/ЕС се изменя в съответствие с приложение I към настоящото решение.

Член 2

Приложение IV към Решение 2010/472/ЕС се изменя в съответствие с приложение II към настоящото решение.

Член 3

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2015 г.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2014 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54.

(2)  Решение 2010/470/ЕС на Комисията от 26 август 2010 г. за установяване на образци на ветеринарни сертификати за търговия в Съюза със сперма, яйцеклетки и ембриони от животни от рода на конете, овцете и козите, както и с яйцеклетки и ембриони от животни от рода на свинете (ОВ L 228, 31.8.2010 г., стр. 15).

(3)  Решение 2010/472/ЕС на Комисията от 26 август 2010 г. относно вноса в Съюза на сперма, яйцеклетки и ембриони от животни от рода на овцете и козите (ОВ L 228, 31.8.2010 г., стр. 74).

(4)  Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 630/2013 на Комисията от 28 юни 2013 г. за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 179, 29.6.2013 г., стр. 60).

(6)  Решение за изпълнение 2013/470/ЕС на Комисията от 20 септември 2013 г. за изменение на решения 2010/470/ЕС и 2010/472/ЕС по отношение на ветеринарно-санитарните изисквания във връзка с болестта скрейпи относно търговията и вноса в Съюза на сперма, яйцеклетки и ембриони от овце и кози (ОВ L 252, 24.9.2013 г., стр. 32).

(7)  Регламент (ЕС) № 1148/2014 на Комисията от 28 октомври 2014 г. за изменение на приложения II, VII, VIII, IX и X към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 308, 29.10.2014 г., стр. 66).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Част А от приложение IV към Решение 2010/470/ЕС се заменя със следното:

„ЧАСТ A

Образец на ветеринарен сертификат IVА за търговия в Съюза с пратки с яйцеклетки и ембриони от овце и кози, събрани или произведени в съответствие с Директива 92/65/ЕИО на Съвета след 31 август 2010 г. и експедирани от одобрен екип за събиране или производство на ембриони, от който произхождат яйцеклетките или ембрионите

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Част 2 от приложение IV към Решение 2010/472/ЕС се заменя със следното:

„ЧАСТ 2

Образец на ветеринарен сертификат за внос на пратки с яйцеклетки и ембриони от овце и кози

Image

Image

Image

Image

Image