18.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 331/26


РЕШЕНИЕ 2014/801/ОВППС НА СЪВЕТА

от 17 ноември 2014 година

за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Решение 2014/145/ОВППС (1).

(2)

Информацията за едно лице в списъка съгласно Решение 2014/145/ОВППС следва да бъде изменена.

(3)

Приложението към Решение 2014/145/ОВППС следва поради това да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2014/145/ОВППС се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 17 ноември 2014 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 година относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписването за следното лице, съдържащо се в приложението към Решение 2014/145/ОВППС, се заменя с вписването по-долу.

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Волфович Жириновски

Роден на 25.4.1946 г. в

Image

(преди известен и като Алма-Ата), Казахстан.

Член на Съвета на Държавната Дума; лидер на политическа партия ЛДПР. Подкрепял активно използването на руски въоръжени сили в Украйна и анексирането на Крим. Активно призовавал за разцепването на Украйна. Подписал от името на партията ЛДПР, която председателства, споразумение с т.нар. „Донецка народна република“.

12.9.2014 г.