18.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 331/24


РЕШЕНИЕ 2014/800/ОВППС НА СЪВЕТА

от 17 ноември 2014 година

за започване на консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) и за изменение на Решение 2014/486/ОВППС

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2014/486/ОВППС на Съвета от 22 юли 2014 г. относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (1), и по-специално член 4 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 22 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/486/ОВППС.

(2)

На 20 октомври 2014 г. Съветът одобри оперативния план на EUAM Ukraine.

(3)

Предвид препоръката на командващия гражданските операции и постигането на първоначална оперативна готовност на EUAM Ukraine, EUAM Ukraine следва да започне на 1 декември 2014 г.

(4)

Решение № 2014/486/ОВППС предвижда референтна сума в размер на 2 680 000 евро за периода до 30 ноември 2014 г. Следва да бъде предвидена нова финансова референтна сума за 12-месечен период, считано от 1 декември 2014 г. Поради това Решение 2014/486/ОВППС следва да бъде изменено.

(5)

EUAM Ukraine ще се провежда в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, предвидени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Консултативната мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) започва на 1 декември 2014 г.

Член 2

Командващият гражданските операции за EUAM Ukraine се оправомощава незабавно да започне изпълнението на операцията.

Член 3

Член 14, параграф 1 от Решение 2014/486/ОВППС се заменя със следното:

„1.   Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с EUAM Ukraine разходи до 30 ноември 2014 г., е в размер на 2 680 000 EUR. Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с EUAM Ukraine разходи за периода от 1 декември 2014 г. до 30 ноември 2015 г., е в размер на 13 100 000 EUR. Съветът взема решение за референтната сума за следващите периоди.“

Член 4

Настоящото решение влиза в сила от датата на приемането му.

Съставено в Брюксел на 17 ноември 2014 г.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  ОВ L 217, 23.7.2014 г., стр. 42.