6.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/46


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 24 октомври 2014 година

за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за абсорбиращи продукти за лична хигиена

(нотифицирано под номер С(2014) 7735)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/763/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

след консултация със Съвета по екомаркировката на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 знакът за екомаркировка на ЕС може да бъде присъждан на продукти с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл.

(2)

В Регламент (ЕО) № 66/2010 се предвижда установяване на специфични критерии за екомаркировката на ЕС по групи продукти.

(3)

Критериите, както и съответните изисквания за оценка и проверка следва да бъдат валидни за срок от четири години, считано от датата на приемане на настоящото решение, като се отчита иновационният цикъл за тази група продукти.

(4)

Тъй като потреблението на материали може да допринесе значително за общото въздействие на абсорбиращите продукти за лична хигиена върху околната среда, целесъобразно е да се установят критерии за екомаркировка на ЕС за тази група от продукти. Критериите следва, по-специално, да насърчават устойчиво развития добив на материали, намалено използване на опасни вещества, продуктите с високо качество и високи показатели, които са подходящи за използване и са разработени с оглед да свеждат до минимум генерирането на отпадъци.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 16 от Регламент (ЕО) № 66/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Продуктовата група „абсорбиращи продукти за лична хигиена“ включва бебешки пелени, дамски превръзки, хигиенни тампони и тампони за кърма (известни също тампони за гърди), които са за еднократна употреба и са съставени от смес от естествени влакна и полимери със съдържание на влакна, по-ниско от 90 тегловни % (с изключение на хигиенните тампони).

2.   Продуктовата група не включва продукти за инконтиненция и никой от другите типове продукти, които попадат в обхвата на Директива 93/42/ЕИО на Съвета (2).

Член 2

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

„целулозен пулп“ означава влакнест материал, който се състои главно от целулоза и се получава от третирането на лигноцелулозни материали с един или повече водни разтвори на химикали за превръщане в пулп и/или избелване;

2)

„оптичен избелител“и „флуоресциращо средство за избелване“ означава всички добавки, използвани с единствена цел на „избелване“ на материала;

3)

„пластмасови материали“, наричани също „пластмаси“, означава синтетични полимери, към които могат да бъдат добавени добавки или други вещества, които могат да бъдат формувани и използвани като основен структурен компонент на крайните материали и предмети;

4)

„синтетични полимери“ означава високомолекулни вещества, различни от целулозен пулп, целенасочено получавани или чрез процес на полимеризация, или чрез изменение по химичен път на високомолекулни вещества от природен произход или синтетични такива, или чрез микробна ферментация.

5)

„суперабсорбиращи полимери“ означава синтетични полимери, предназначени за абсорбиране и задържане на големи, в сравнение с тяхната собствена маса, количества течност.

Член 3

За присъждане на знак за екомаркировка на ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 даден продукт трябва да попада в групата продукти „абсорбиращи продукти за лична хигиена“, както е определена в член 1 от настоящото решение, и трябва да удовлетворява критериите, както и съответните изисквания за оценка и проверка, формулирани в приложението.

Член 4

Критериите за групата продукти „абсорбиращи продукти за лична хигиена“, както и съответните изисквания за оценка и проверка са валидни за срок от четири години от датата на приемане на настоящото решение.

Член 5

Кодът на продуктовата група „абсорбиращи продукти за лична хигиена“, определен за административни цели, е „047“.

Член 6

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 24 октомври 2014 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

(2)  Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските (ОВ L 169, 12.7.1993 г., стp. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОЦЕНКА И ПРОВЕРКА

За всеки критерий са посочени съответните специфични изисквания за оценка и проверка.

Когато от заявителя се изисква да представи декларации, документация, анализи, доклади от изпитвания или друго доказателство, удостоверяващо съответствието с критериите, тези документи могат да произхождат от заявителя и/или от неговия доставчик.

Компетентните органи признават с предимство изпитванията, акредитирани в съответствие със стандарта ISO 17025, и проверките, извършвани от органи, акредитирани в съответствие със стандарта EN 45011 или равностоен международен стандарт.

Когато е целесъобразно, може да се използват методи на изпитване, различни от посочените за всеки критерий, ако компетентният орган, оценяващ заявлението, ги приема за равностойни.

В случаите, когато е целесъобразно, компетентните органи могат да изискват допълнителна документация и да извършват независими проверки.

Като необходима предпоставка продуктът трябва да отговаря на всички съответни законови изисквания на държавата или държавите, на чийто пазар ще бъде предлаган. Заявителят трябва да декларира, че продуктът удовлетворява това изискване.

КРИТЕРИИ ЗА ЕКОМАРКИРОВКА НА ЕС

Критерии за присъждане на екомаркировка на ЕС по отношение на абсорбиращи продукти за лична хигиена:

1.

Описание на продукта

2.

Пухен влакнест полуфабрикат

3.

Изкуствени целулозни влакна (включително вискоза, модал, лиоцел, купро, триацетат)

4.

Естествени целулозни влакна, получени от семенници на памук и на други растения

5.

Пластмасови материали и суперабсорбиращи полимери

6.

Други материали и компоненти

7.

Изключени или ограничени вещества или смеси

8.

Ефикасно използване на материалите в производството

9.

Ръководство относно обезвреждането на продукта

10.

Годност за употреба и качество на продукта

11.

Социални аспекти

12.

Информация в знака за екомаркировка на ЕС

Критериите за екомаркировката на ЕС отразяват продуктите с най-добри екологични показатели, налични на пазара на абсорбиращи продукти за лична хигиена.

Критерий 1. Описание на продукта

Предоставя се описание на продукта и опаковката (наименование на продукта, класификация, функционалност) заедно с информация за всички изброени по-долу характеристики:

общото тегло на продукта и опаковката,

компонентите, материалите и добавките, използвани в продукта, с тяхното съответно тегло и, когато е приложимо, техните съответни номера по CAS.

Информация за теглото на продукта се предоставя и в опаковката.

Оценка и проверка:

Заявителят трябва да представи мостра на продукта и доклад, включително техническото описание и теглото на продукта и на всеки използван компонент, материал или добавка.

Критерий 2. Пухен влакнест полуфабрикат

2.1.   Източници

Всички влакна от пулп следва да бъдат предмет на валидни сертификати за проследяване на продукцията, издадени по независима схема за сертифициране на трета страна, например FSC, PEFC или равностойна.

Най-малко 25 % от влакната от пулп следва да бъдат предмет на валидни сертификати за устойчиво управление на горите, издадени по независима схема за сертифициране на трета страна, например FSC, PEFC или равностойна.

Останалата част от влакната от пулп трябва да е обхваната от система за проверка, която гарантира законосъобразността на източниците им, както и че отговарят на всички други изисквания на схемата за сертифициране по отношение на несертифициран материал.

Сертифициращите органи, издаващи сертификати за устойчиво управление на горите и/или за проследяване на продукцията, следва да са акредитирани/признати по посочената схема за сертифициране.

Оценка и проверка:

Заявителят трябва да получи от производителя (производителите) на влакнест полуфабрикат (пулп) валидни и независимо удостоверени сертификати за проследяване на продукцията, показващи, че използваната за влакната дървесина е отгледана в съответствие с принципите за устойчиво управление на горите и/или произхождат от законосъобразни и контролирани източници. FSC, PEFC или равностойните на тях се приемат за независими схеми за сертифициране на трета страна.

2.2.   Избелване

Пулпът, използван в продукта, не трябва да бъде избелван с използване на газообразен хлор. Общата стойност на емисиите на AOX от производството на пулп не следва да надвишават 0,170 kg/тон въздушно суха маса (ADT).

Оценка и проверка:

Заявителят следва да представи декларация от производителя на пулп, че не е бил използван хлор в газообразно състояние, както и доклад от изпитване, показващ съответствие с пределно допустимата стойност за AOX. ISO 9562 или равностойният EPA 1650C се приемат като методи за изпитване, придружени от подробни изчисления, показващи съответствие с това изискване, заедно със свързаната подкрепяща документация.

Подкрепящата документация следва да включва данни за честотата на измерване. Емисиите на АОХ трябва да се измерват само при процеси, при които се използват хлорни съединения за избелване на пулпа.

Измерванията следва да се правят на нефилтрувани и неутаени проби, взети или след пречистване на отпадъчните води в предприятието, или след пречистването им в публична пречиствателна станция.

Периодът на оценяване е 12 месеца на производство. Измерванията се правят ежемесечно от представителни съставни проби (24-часова съставна проба).

При нови или преустроени заводи, или при промяна на процес на производствено предприятие измерванията се извършват на седмична основа за общо 8 последователни седмици на стабилен режим на работа на предприятието. Измерването следва да бъде представително за съответната кампания.

2.3.   Оптични избелители и оцветители

Оптични избелители и оцветители, включително флуоресциращи средства за избелване, не се добавят умишлено към пулпа.

Оценка и проверка:

Заявителят представя декларация от доставчика, че изискванията са спазени.

2.4.   Емисии на COD и съединения на фосфора (P) във водата и на съединения на сярата (S) и NOx във въздуха от производството

Емисиите във въздуха и във водата от производството на пулп се изразяват в точки (PCOD, PP, PS, PNOx). Точките се изчисляват, като се раздели действителната емисия на референтните стойности, посочени в таблица 1.

Никоя от индивидуалните точки PCOD, PP, PS, PNOx не следва да превишава 1,5.

Общият брой точки (Ptotal = PCOD + PP + PS + PNOx) не следва да превишава 4,0.

Емисията, измерена за всеки използван „i-ти“ вид пулп с определен източник (изразена в kg/тон въздушно-сух пулп — ADT) се умножава по процентния дял на съответния вид пулп с определен източник (пулп от „i-тия“ вид в тон въздушно-сух пулп) и получените стойности се сумират. Референтните стойности за всеки от използваните видове пулп и за производство на хартия са дадени в таблица 1. Накрая общите емисии се разделят на общата референтна стойност, както е показано в следната формула за COD:

Formula

Таблица 1

Референтни стойности за емисиите при различни видове пулп

Клас пулп

Референтни стойности (kg/ADT)

CODref

Pref

Sref

NOxref

Избелен химичен пулп (различен от сулфитен процес)

18,0

0,045 (*1)

0,6

1,6

Избелен химичен пулп (сулфитен процес)

25,0

0,045

0,6

1,6

Химично-термомеханична дървесинна маса (CTMP)

15,0

0,01

0,2

0,3

Когато в дадена фабрика съществува комбинирано производство на топлинна енергия и електроенергия, емисиите на сяра (S) и азотни оксиди (NOx), произтичащи от производството на електроенергия, се приспадат от общата стойност на емисиите. За изчисляване на дела на емисиите, дължащи се на производството на топлинна енергия, се използва следната формула: [MWh(топл) – MWh(топл)прод]/[MWh(топл) + 2 × MWh(електр)]

Където

MWh(електр) е електроенергията, произведена в когенерационната централа.

MWh (топл) е полезната топлинна енергия, произведена в когенерационен процес.

MWh(топл)прод е полезната топлинна енергия, която се използва извън завода за производство на пулп.

Оценка и проверка:

Заявителят предоставя подробни изчисления, показващи спазването на този критерий, заедно със съответната подкрепяща документация, която включва доклади от изпитвания, използвайки следните методи за изпитване:

COD: ISO 6060, EPA SM 5220D или HACH 8000,

P: ISO 6878, SM4500, APAT IRSA CNR 4110 или Dr Lange LCK 349,

S(окисл.): EPA 8 или равностоен,

S(ред.): EPA 8, EPA 16A или равностоен,

съдържание на S в нефтопродукти: ISO 8754 или EPA 8,

съдържание на S във въглища: ISO 351 или EPA 8,

NOx: ISO 11564 или EPA 7E.

Подкрепящата документация следва да включва данни за честотата на измерване и изчислението на точките за COD, P, S и NOx. Тя следва да обхваща всички емисии на S и NOx при производството на пулп, включително емисиите при производството на пара извън производствения обект, с изключение на емисиите, дължащи се на производството на електроенергия.

Измерванията следва да обхващат содо-регенерационните котли, варните пещи, парните котли и деструкторните пещи за разлагане на силно миришещи газове. Следва да се вземат предвид дифузните емисии.

Докладваните стойности за серните емисии във въздуха следва да включват както серните оксиди, така също и редуцираните серни съединения (емисии на диметил сулфид, метил меркаптан, сероводород и други подобни съединения). Серните емисии, свързани с производството на топлинна енергия от нефт, въглища и други външни за процеса горива, за които съдържанието на сяра е известно, могат да бъдат изчислени вместо измерени, и следва да се вземат предвид.

Измерванията на емисиите във водата следва да се правят на нефилтрувани и неутаени проби, взети или след пречистване на отпадъчните води в предприятието, или след пречистването им в публична пречиствателна станция.

Периодът на оценяване е 12 месеца на производство. Измерванията за COD и P се извършват ежемесечно, а измерванията за S и NOx — на годишна основа. Като алтернатива могат да бъдат приети постоянни измервания, ако се проверяват от трета страна поне веднъж годишно.

При нови или преустроени заводи, или при промяна на процес на производствено предприятие, измерванията се извършват на седмична основа за общо 8 последователни седмици на стабилен режим на работа на предприятието. Измерването следва да бъде представително за съответната кампания.

2.5.   Емисии на CO2 от производството

Необходимо е емисиите на CO2 от невъзобновяеми източници да не надхвърлят 450 kg на тон произведен пулп, включително емисиите от производството на електроенергия (независимо дали тя е генерирана в самия производствен обект, или извън него). Референтните емисионни стойности съгласно таблица 2 се използват за изчисляване на емисиите на CO2 от горива.

Таблица 2

Референтни стойности за емисиите на CO2 от различни енергийни източници

Гориво

Емисии на фосилен CO2

Единица мярка

Въглища

95

g CO2 фосилен/MJ

Суров нефт

73

g CO2 фосилен/MJ

Газьол (Fuel oil 1)

74

g CO2 фосилен/MJ

Тежък газьол и мазут (Fuel oil 2—5)

77

g CO2 фосилен/MJ

ВНГ

69

g CO2 фосилен/MJ

Природен газ

56

g CO2 фосилен/MJ

Електроенергия от мрежата

400

g CO2 фосилен/kWh

Оценка и проверка:

Заявителят представя подробни изчисления, посочващи спазването на това изискване, заедно със съответната подкрепяща документация.

Заявителят следва да представи данни за емисиите на въглероден диоксид в атмосферата. Те трябва да обхващат всички източници на невъзобновяеми горива при производството на пулп, включително емисиите при производството на електроенергия (генерирана както в самия производствен обект, така и извън него).

Периодът на оценяване е 12 месеца на производство. Измерванията се извършват на годишна основа.

При нови или преустроени заводи, или при промяна на процес на производствено предприятие измерванията се извършват на седмична основа за общо 8 последователни седмици на стабилен режим на работа на предприятието. Резултатите трябва да се покажат и след 12 месеца на производство. Измерването следва да бъде представително за съответната кампания.

В изчислението на емисиите на CO2 не се включват закупените и използвани в производствения процес количества енергия от възобновяеми източници (1): заявителят представя подходяща документация, че такъв вид енергия се използва действително в инсталацията или се закупува от външни източници.

Критерий 3. Изкуствени целулозни влакна (включително вискоза, модал, лиоцел, купро, триацетат)

3.1.   Източници

а)

Всички влакна от пулп следва да бъдат предмет на валидни сертификати за проследяване на продукцията, издадени по независима схема за сертифициране на трета страна, например FSC, PEFC или равностойна.

Най-малко 25 % от влакната от пулп следва да бъдат предмет на валидни сертификати за устойчиво управление на горите, издадени по независима схема за сертифициране на трета страна, например FSC, PEFC или равностойна.

Останалата част от влакната от пулп трябва да е обхваната от система за проверка, която гарантира законосъобразността на източниците им, както и че отговарят на всички други изисквания на схемата за сертифициране по отношение на несертифициран материал.

Сертифициращите органи, издаващи сертификати за устойчиво управление на горите и/или за проследяване на продукцията, следва да са акредитирани/признати по посочената схема за сертифициране.

б)

Пулп с високо съдържание на целулоза, произведен от памучен линтер, трябва да отговаря на критерий 4.1 за памука (източници и проследяване).

Оценка и проверка:

а)

Заявителят трябва да получи от производителя (производителите) на пулп валидни и независимо удостоверени сертификати за проследяване на продукцията, показващи, че използваната за влакната дървесина е отгледана в съответствие с принципите за устойчиво управление на горите и/или произхожда от законосъобразни и контролирани източници. FSC, PEFC или равностойните на тях се приемат за независими схеми за сертифициране на трета страна.

б)

Заявлението трябва да представя доказателства за изпълнение на изискванията по критерий 4.1 за памука (източници и проследяване).

3.2.   Избелване

Пулпът, използван в продукта, не трябва да бъде избелван с използване на газообразен хлор. Получената обща сума от адсорбируеми органично свързани халогени (AOX) и органично свързан хлор (OCl) не може да превишава нито един от следните прагове:

0,170 kg/ADT, ако се измерва в отпадъчни води от производство на пулп (AOX), или

150 ppm, ако се измерва в готовите влакна (OCl).

Оценка и проверка:

Заявителят следва да представи декларация от доставчика на пулп, че не е бил използван хлор в газообразно състояние, както и доклад от изпитване, показващ съответствие с изискването или за AOX, или за OCl, чрез използване на подходящия метод на изпитване:

ISO 9562 или равностойния EPA 1650C за AOX,

ISO 11480 за OCl.

Честотата на измерване на емисиите на АОХ трябва да се определя в съответствие с критерий 2.2 за пухен влакнест полуфабрикат.

3.3.   Оптични избелители и оцветители

Оптични избелители и оцветители, включително флуоресциращи средства за избелване, не се добавят умишлено към влакната.

Оценка и проверка:

Заявителят представя декларация от доставчика, че изискванията са изпълнени.

3.4.   Производство на влакна

а)

Над 50 % от пулпа, използван за производство на влакна, трябва да бъде получен от инсталации за пулп с високо съдържание на целулоза, които оползотворяват своята изразходвана луга по един от следните начини:

генериране, в рамките на обекта, на електроенергия и пара, или

производство на странични химични продукти.

б)

Следните пределни стойности за емисиите на серни съединения в атмосферата следва да бъдат спазвани в процеса на производството на влакна от вискоза и модал:

Таблица 3

Съдържание на сяра в емисиите при влакна от вискоза и модал

Вид влакна

Серни емисии във въздуха — пределно допустима стойност (g/kg)

Щапелни влакна

30

Нишковидни влакна

 

Партидно изпиране

40

Обединено изпиране

170

Забележка: Пределно допустими стойности, изразени като средна годишна стойност.

Оценка и проверка:

а)

Заявителят изисква производителите на влакна да предоставят списък на доставчиците на пулп, ползвани за производството на влакната, и на дела, който те доставят. Необходимо е да се представят подкрепяща документация и доказателства, че изискваният дял от доставчиците имат съответни енергогенериращи съоръжения или системи за оползотворяване и производство на странични продукти, които са инсталирани в съответните производствени обекти.

б)

Заявителят представя подробна документация и доклади от изпитвания, удостоверяващи съответствието с този критерий, както и декларация за съответствие.

Критерий 4. Естествени целулозни влакна, получени от семенници на памук и на други растения

4.1.   Източници и проследяване

а)

Памукът се отглежда в съответствие с изискванията, предвидени в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (2), National Organic Programme (NOP) на САЩ или равностойни правни задължения, определени от страна на търговските партньори на Съюза. Биологичният памук може да включва биологично отгледан памук и преходен биологичен памук.

б)

Памукът, отглеждан съгласно критерий 4.1, буква а) и използван за производството на абсорбиращи продукти за лична хигиена, подлежи на проследяване от точката на проверка на производствения стандарт.

Оценка и проверка:

а)

Съдържащият се биологичен памук се удостоверява от независим контролен орган като добит в съответствие с производствените и инспекционни изисквания, формулирани в Регламент (ЕО) № 834/2007, National Organic Programme (NOP) на САЩ или тези, определени от други търговски партньори. Проверката се извършва ежегодно за всяка държава на произход.

б)

Заявителят трябва да докаже съответствието с изискването за съдържание на памук за годишния обем на памука, закупени за производството на крайния продукт или продукти и в зависимост от всяка продуктова линия, на годишна основа: Следва да се съхраняват записи за трансакциите или фактури, които да документират количеството памук, закупено на годишна основа от земеделски производители или групи от производители, и общото тегло на сертифицираните бали.

4.2.   Избелване

Памукът не следва бъде избелван с използване на газообразен хлор.

Оценка и проверка:

Заявителят представя декларация от доставчика, че не е бил използван хлор в газообразно състояние.

4.3.   Оптични избелители и оцветители

Оптични избелители и оцветители, включително флуоресциращи средства за избелване, не се добавят умишлено към памука.

Оценка и проверка:

Заявителят представя декларация от доставчика, че изискванията са изпълнени.

Критерий 5. Пластмасови материали и суперабсорбиращи полимери

5.1.   Производство на синтетични полимери и пластмасови материали

Всички заводи за производство на синтетични полимери и пластмасови материали, използвани в състава на продукта, трябва да са въвели системи за:

икономия на вода (например мониторинг на водния поток в дадено съоръжение и циркулиране на водата в затворени системи),

интегриран план за управление на отпадъците за оптимизиране на предотвратяването, повторното използване, рециклирането, оползотворяването и окончателното обезвреждане на отпадъците (например разделяне на различните видове отпадъци),

оптимизиране на енергийната ефективност и енергиен мениджмънт (напр. повторна употреба на парата, получена при производството на суперабсорбиращи полимери).

Оценка и проверка:

Заявителят трябва да представи декларация от доставчиците за спазване на изискването. Декларацията се придружава от доклад, който описва в подробности процедурите, приети от доставчиците, за да се изпълни изискването за всеки от съответните обекти.

5.2.   Добавки в пластмасови материали

а)

Съдържанието на олово, кадмий, шествалентен хром и свързани с тях съединения следва да бъде по-ниско от 0,01 % (100 ppm) от масата на всеки пластмасов материал и синтетичен полимер, използвани в продукта.

б)

Добавките, използвани в пластмаси в концентрации над 0,10 тегловни процента, не трябва да са класифицирани заедно с което и да е от изброените по-долу предупреждения за опасност съгласно правилата за класифициране по Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (3):

канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, категории 1А, 1B и 2 (H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df),

остро токсични, категории 1 и 2 (H300, H310, H330, H304),

специфична токсичност за определени органи (STOT), Категория 1: (H370, H372),

опасни за водната среда, категории 1 и 2 (H400, H410, H411).

Оценка и проверка:

а), б) Заявителят трябва да представи декларация от доставчиците за спазване на изискванията. Предоставя се също и списък с добавени вещества, включително концентрациите и свързаните с тях предупреждения (H) и фрази (R), подкрепен от информационни листове за безопасност.

С цел да се улеснят последващите действия и мониторингът на предоставената документация може да бъде проверена случайна извадка от доставчици. Доставчикът предоставя достъп до производствените съоръжения, складове и подобни съоръжения. Всяка предоставена и споделена документация и информация се третира като поверителна.

5.3.   Суперабсорбиращи полимери

а)

Акриламид (номер по CAS: 79-06-1) не трябва да се добавя умишлено към продукта.

б)

Суперабсорбиращите полимери, използвани в продукта, могат да съдържат максимум 1 000 ppm остатъчни мономери, които се класифицират с предупреждения (H), посочени в критерий 7 за изключени или ограничени вещества или смеси За натриев полиакрилат те представляват общо нереагиралата акрилова киселина и омрежващите вещества.

в)

Суперабсорбиращите полимери, използвани в продукта, могат да съдържат максимум 10 % (тегло/тегло) водоразтворими екстракти и трябва да са в съответствие с критерий 7 за изключени или ограничени вещества или смеси. За натриев полиакрилат те представляват мономери и олигомери на акрилова киселина, които са с по-ниско молекулно тегло от това на суперабсорбиращия полимер в съответствие с ISO 17190.

Оценка и проверка:

а)

Заявителят трябва да представи декларация за това, че веществото не е използвано.

б)

Заявителят представя декларация от доставчика, документираща състава на суперабсорбиращия полимер или полимери, използвани в продукта. Това се извършва посредством информационен лист за безопасност на продукта, в който се посочват пълното наименование и номерът по CAS, и остатъчните мономери, които се съдържат в продукта, класифицирани в съответствие с това изискване, както и с техните количества. Препоръчваните методи за изпитване са ISO 17190 и WSP 210. Използваните методи за анализ се описват и се посочват наименованията на ползваните лаборатории за анализ.

в)

Заявителят представя декларация от доставчика, в която се посочва количеството на водоразтворими екстракти в суперабсорбиращия полимер или полимери. Препоръчваните методи за изпитване са ISO 17190 и WSP 270. Използваните методи за анализ се описват и се посочват наименованията на извършващите анализа лаборатории.

Критерий 6. Други материали и компоненти

6.1.   Слепващи материали

Слепващите материали не съдържат никое от следните вещества:

колофонови смоли (номера по CAS 8050-09-7, 8052-10-6, 73138-82-6),

диизобутилфталат (DIBP, номер по CAS 84-69-5),

диизононилфталат (DINP, номер по CAS 28553-12-0),

формалдехид (номер по CAS 50-00-0).

Това изискване не се прилага, ако тези вещества не са добавени умишлено към материала или към крайния продукт и се съдържат в слепващите материали в концентрации под 100 ppm (0,010 тегловни процента).

Максималната граница за съдържанието на формалдехид, получен по време на производството на слепващия материал, е 250 ppm, измерена в новопроизведена полимерна дисперсия. Съдържанието на свободен формалдехид във втвърдено лепило не трябва да превишава 10 ppm. Стопилковите лепила са освободени от това изискване.

Оценка и проверка:

Заявителят представя декларация от доставчика, че изискванията са изпълнени. Информационните листове за безопасност могат да се използват като доказателство. Резултати от изпитването за формалдехид се предоставят, с изключение на стопилковите лепила.

6.2.   Мастила и багрила

Продуктът и никоя хомогенна част от него не трябва да бъдат боядисвани. Дерогации от това изискване се прилагат за:

конци за хигиенни тампони, опаковъчни материали и ленти,

титанов диоксид в полимери и вискоза,

материали, които не са в пряк контакт с кожата, могат да бъдат боядисвани, ако боята изпълнява специфични функции (напр. намаляване на видимостта на продукта чрез бяло или леко оцветено текстилно покритие, показване на велкро, показване на влажността).

Използваните мастила и багрила трябва също да са в съответствие с критерий 7 за изключени или ограничени вещества или смеси

Оценка и проверка:

Заявителят представя декларация и изисква от доставчиците да представят декларация, че изискванията са изпълнени. В случай че са използвани багрила, тяхното наличие се обосновава чрез посочване на изпълняваната специфична функция.

6.3.   Ароматизиращи вещества

а)

Продуктите, предлагани на пазара като проектирани и предназначени за деца, както и хигиенните тампони и тампоните за кърма следва да не съдържат ароматизиращи вещества.

б)

Всички влагани вещества или смеси, добавяни към продукта като ароматизиращи, се произвеждат и обработват в съответствие с правилника на Международната асоциация по ароматизиращи вещества (IFRA). Този правилник може да бъде намерен на уебсайта на IFRA: http://www.ifraorg.org. Производителят трябва да спазва препоръките в стандартите на IFRA за забрана, ограничено използване и специфични критерии за чистота на материалите.

в)

Всяко използвано ароматизиращо вещество трябва също да е в съответствие с критерий 7 за изключени или ограничени вещества или смеси, независимо от концентрацията му в крайния продукт.

г)

Ароматизиращите вещества и съставките на ароматизиращи смеси, които са идентифицирани като контактни алергени, предизвикващи особено безпокойство, от Научния комитет по безопасност на потребителите (4), както и ароматизиращите вещества, чието присъствие, в съответствие с приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (5), трябва да бъде указано в списъка на съставките, не следва да се използват. Освен това не се разрешава използването на нитромускуси и полициклични мускуси.

д)

Използването на ароматизиращи вещества се означава върху опаковката на продукта. Освен това ароматизиращите вещества и/или съставките на ароматизиращи смеси, които са идентифицирани като контактни алергени от Научния комитет по безопасност на потребителите и не са ограничени по критерий 6.3, букви в) и г), трябва да бъдат посочени допълнително.

Оценка и проверка:

Заявителят следва да представи декларация за съответствие с всички изисквания, установени в букви от а) до д), която да се придружава от декларация на производителя на ароматизиращото вещество, ако това е целесъобразно. Когато се използват ароматизиращи вещества, също така се предоставят и списъкът с използваните ароматизиращи вещества, както и нагледно доказателство, че е била добавена информация към опаковката.

6.4.   Лосиони

а)

Не се използват лосиони при дамски превръзки, хигиенни тампони и тампони за кърма. Използването на лосиони в други продукти следва да бъде обозначено на опаковката.

б)

Всеки лосион, използван в продукти, различни от дамски превръзки, хигиенни тампони и тампони за кърма, следва да е в съответствие с критерий 6.3 за ароматизиращите вещества и критерий 7 за изключени или ограничени вещества или смеси, независимо от тяхната концентрация в крайния продукт.

в)

Не трябва да се използват следните вещества: триклозан, парабени, формалдехид и изпускащи формалдехид продукти.

Оценка и проверка:

Заявителят следва да представи декларация за съответствие, придружена от декларация от производителя на лосион, ако това е целесъобразно. Когато се използват лосиони, също така се предоставя и нагледно доказателство, че е била добавена информация към опаковката.

6.5.   Силикон

а)

Когато компонентите на продукта се третират със силикон, производителят трябва да гарантира, че работниците и служителите са защитени от разтворителите.

б)

В химичните продукти, използвани за третиране със силикон, не следва да се съдържа октаметилциклотетрасилоксан D4 (номер по CAS 556-67-2) или декаметилциклопентасилоксан D5 (номер по CAS 541-02-6). Това изискване не се прилага, ако D4 и D5 не са добавени умишлено към материала или към крайния продукт и ако D4 и D5 се съдържат в силикона в концентрации под 100 ppm (0,01 тегловни процента).

Оценка и проверка:

а)

Зявителят следва да представи информация относно метода, използван за третиране със силикон, и документи, удостоверяващи, че работниците и служителите са защитени.

б)

Заявителят следва да представи декларация от доставчика, че изискването е изпълнено.

6.6.   Наносребърни частици

Наносребърни частици не трябва да се добавят умишлено към продукта или към която и да е хомогенна част или материал от него.

Оценка и проверка:

Заявителят представя декларация и изисква от доставчиците да представят декларация, че това изискване е изпълнено.

Критерий 7. Изключени или ограничени вещества или смеси

7.1.   Опасни вещества и смеси

Знакът за екомаркировка на ЕС може да не бъде присъден, ако продуктът или което и да било изделие от него, както е определено в член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (6), или която и да е хомогенна част от него съдържа вещества или смеси, отговарящи на изискванията за класифициране с предупрежденията за опасност или рисковите фрази, посочени в таблица 4, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 или Директива 67/548/ЕИО на Съвета (7), или съдържа вещества или смеси, посочени в член 57 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, освен ако за тях е предоставена специална дерогация.

Най-новите разпоредби за класифициране, приети от Съюза, имат предимство пред изброените класификации на предупрежденията за опасност и рисковите фрази. Следователно заявителите трябва да гарантират, че всички класифицирания се основават на най-новите разпоредби за класифициране.

Предупрежденията за опасност и рисковите фрази в таблица 4 обичайно се отнасят до вещества. Ако обаче не може да се получи информация за вещества, се прилагат разпоредбите за класифициране на смеси.

Веществата или смесите, които променят свойствата си при обработка и следователно престават да бъдат бионалични или претърпяват химична промяна по такъв начин, че установената преди това опасност престава да съществува, са изключени от изискванията по критерий 7.1. Това включва например модифицираните полимери и мономери или добавки, които се свързват ковалентно в самите пластмаси.

Пределните концентрации за вещества или смеси, за които могат да се отнасят или се отнасят описаните в таблица 4 предупреждения за опасност или рискови фрази и които отговарят на изискванията за класифициране в класовете или категориите за опасност, както и за вещества, които отговарят на критериите на член 57, буква а), б) или в) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, не трябва да надвишават общите или специфичните пределни концентрации, определени в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1272/2008. Когато има определена специфична пределна концентрация, тя има предимство пред общата.

Таблица 4

Предупреждения за опасност и съответни рискови фрази

Предупреждение за опасност (1)

Рискова фраза (2)

H300 Смъртоносен при поглъщане

R28

H301 Токсичен при поглъщане

R25

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища

R65

H310 Смъртоносен при контакт с кожата

R27

H311 Токсичен при контакт с кожата

R24

H330 Смъртоносен при вдишване

R23/26

H331 Токсичен при вдишване

R23

H340 Може да причини генетични дефекти

R46

H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти

R68

H350 Може да причини рак

R45

H350i Може да причини рак при вдишване

R49

H351 Предполага се, че причинява рак

R40

H360F Може да увреди оплодителната способност

R60

H360D Може да увреди плода

R61

H360FD Може да увреди оплодителната способност. Може да увреди плода

R60/61/60-61

H360Fd Може да увреди оплодителната способност. Предполага се, че уврежда плода

R60/63

H360Df Може да увреди плода. Предполага се, че уврежда оплодителната способност

R61/62

H361f Предполага се, че уврежда оплодителната способност

R62

H361d Предполага се, че уврежда плода

R63

H361fd Предполага се, че уврежда оплодителната способност. Предполага се, че уврежда плода.

R62-63

H362 Може да бъде вреден за кърмачета

R64

H370 Причинява увреждане на органите

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Може да причини увреждане на органите

R68/20/21/22

H372 Причинява увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция

R48/25/24/23

H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция

R48/20/21/22

H400 Силно токсичен за водните организми

R50

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

R50-53

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

R51-53

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

R52-53

H413 Може да причини дълготрайни последици за водните организми

R53

EUH059 Опасен за озоновия слой

R59

EUH029 При контакт с вода се отделя токсичен газ

R29

EUH031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ

R31

EUH032 При контакт с киселини се отделя силно токсичен газ

R32

EUH070 Токсичен при контакт с очите

R39—41

H317 (подкатегория 1А): Може да предизвика алергична реакция на кожата (определяща класифицирането концентрация ≥ 0,1 % w/w) (3)

R43

H317 (подкатегория 1В): Може да предизвика алергична реакция на кожата (определяща класифицирането концентрация ≥ 1,0 % w/w) (3)

H334: Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване

R42

Оценка и проверка:

Заявителят предоставя спецификацията на материалите на продукта, включително списък с всички изделия и хомогенни части от него.

Заявителят проучва внимателно наличието на вещества и смеси, които могат да бъдат класифицирани с предупрежденията за опасност или рисковите фрази, упоменато по-горе в този критерий. Заявителят предоставя декларация за съответствие с този критерий за продукта, което и да било изделие от него и която и да е хомогенна част от него.

Заявителите трябва да изберат подходящите форми на проверка. Основните форми на проверка са предвидени, както следва:

Хомогенни части и всякакви свързани третирания или онечиствания (напр. слой от суперабсорбиращ полимер): трябва да се представят информационни листове за безопасност на материалите, които влизат в състава на тази част на продукта, и за веществата и смесите, използвани за рецептурата и третирането на материалите, оставащи в крайното изделие, над гранична стойност от 0,10 % w/w, освен ако съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 не се прилага по-ниска обща или специфична пределна концентрация.

Химически рецептури, използвани за придаване на специфична функция на продукта или на компонентите на продукта (напр. лепила и други продукти, употребявани за лепене, забавители на горенето, биоциди, пластификатори, багрила): трябва да се представят информационни листове за безопасност за вещества и смеси, използвани при сглобяването на крайния продукт, или вещества и смеси, прилагани към компонентите на продукта, и които остават в компонентите на продукта.

Посочената декларация включва съответната документация, като декларации за съответствие, подписани от доставчиците, че веществата, смесите или материалите не са класифицирани в никой от класовете на опасност, свързани с предупрежденията за опасност или рисковите фрази, посочени в таблица 4 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, доколкото това може да се определи най-малко от информацията, която отговаря на условията, изброени в приложение VII към Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Предоставената информация следва да се отнася до формите или физичните състояния на веществата или смесите, така както се използват в крайния продукт.

Следната техническа информация се предоставя в подкрепа на декларацията за класифициране или некласифициране за всяко вещество или смес:

i)

за вещества, които не са били регистрирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 или за които още не съществува хармонизирано CLP класифициране: информация, отговаряща на изискванията, изброени в приложение VII към посочения регламент;

ii)

за вещества, които са били регистрирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 и които не отговарят на изискванията за CLP класифициране: информация, основаваща се на регистрационното досие по REACH, потвърждаваща статута на веществото като некласифицирано;

iii)

за вещества, които имат хармонизирано класифициране или са самостоятелно класифицирани: информационни листове за безопасност, ако са налични такива. Ако последните не са налични, или веществото е самостоятелно класифицирано, се предоставя информация, относима към класифицирането на опасностите, свързани с веществата, съгласно приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006;

iv)

в случай на смеси: информационни листове за безопасност, ако са налични. Ако последните не са налични, тогава се предоставя изчисление за класифицирането на сместа съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1272/2008, заедно с информация, която е относима към класифицирането на опасностите, свързани със смесите, съгласно приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Информационните листове за безопасност (ИЛБ) се попълват в съответствие с указанията, посочени в раздели 2, 3, 9, 10, 11 и 12 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 (изисквания за съставянето на информационни листове за безопасност). При непълни ИЛБ се изисква допълване с информация от декларации от доставчици на химикали.

Информация за характерните свойства на веществата може да бъде събрана и по начини, различни от изпитвания, например чрез използването на алтернативни методи, такива като методите in vitro, чрез количествени модели за взаимовръзка между структура и активност или чрез използването на групиране или подхода read-across в съответствие с приложение XI към Регламент (ЕО) № 1907/2006. Енергично се насърчава споделянето на съответни данни по веригата на снабдяването.

7.2.   Вещества, вписани съгласно член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

Не се предоставя дерогация от изключението по член 6, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 66/2010 по отношение на вещества, идентифицирани като пораждащи сериозно безпокойство и включени в списъка, предвиден в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, които присъстват в смеси, в изделие или в хомогенна част от продукта в концентрации над 0,10 тегловни процента.

Оценка и проверка:

При подаване на заявлението се прави позоваване на най-актуалния списък с вещества, идентифицирани като пораждащи сериозно безпокойство. Заявителят следва да представи декларация за съответствие с критерий 7.2, заедно със съответната документация, включително декларации за съответствие, подписани от доставчиците на материалите, и копия на съответните ИЛБ за вещества или смеси в съответствие с приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 за веществата или смесите. Пределните концентрации се посочват в информационните листове за безопасност в съответствие с член 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 за веществата и смесите.

Критерий 8. Ефикасно използване на материалите в производството

Количеството отпадъци, генерирани при производството и опаковането на продуктите, без частта, която се използва повторно или се преработва в полезни материали и/или енергия, не трябва да надвишава:

10 тегловни процента от крайните продукти за хигиенни тампони,

5 тегловни процента от крайните продукти за всички останали продукти.

Оценка и проверка:

Заявителят следва да представи доказателства за количеството на отпадъците, които не са били използвани повторно в процеса на производство или които не са преработени в материали и/или енергия.

Изчисленията се представят в съответствие с ISO 14025 и заявителят представя всички от следните параметри, отнасящи се до:

теглото на продукта и опаковката,

всички потоци от отпадъци, генерирани по време на производство, и

съответния процес на третиране (напр. рециклиране, изгаряне), включително частта от оползотворените и обезвредените отпадъци.

Нетното количество отпадъци се изчислява като разликата между количеството произведени отпадъци и количеството оползотворени отпадъци.

Критерий 9. Ръководство относно обезвреждането на продукта

Производителите могат да изписват или да обозначават посредством визуални символи върху опаковката:

че продуктът не трябва да се пуска в тоалетни,

как да бъде правилно обезвреден продуктът.

Оценка и проверка:

Заявителят трябва да предостави мостра от опаковката.

Критерий 10. Годност за употреба и качество на продукта

Ефикасността/качеството на продукта трябва да бъде задоволителна или най-малкото равностойна на вече пуснати на пазара продукти. Годността за употреба се изпитва по отношение на характеристиките и параметрите, посочени в таблица 5. Праговете за характеристиките трябва да бъдат спазвани, когато са определени.

Таблица 5

Характеристики и параметри, описващи годността за употреба на продукта за изпитване

Характеристика

Изискване за практика при изпитването (праг за характеристика)

бебешки пелени

дамски превръзки

хигиенни тампони

тампони за кърма

Изпитвания в работен режим

U1.

Абсорбция и защита срещу изтичане (*2)

Изпитване на панел на потребители (изтичания в по-малко от 5 % от употребата на продуктите)

U2.

Сухота на кожата

Изпитване на панел на потребители (80 % от потребителите, изпитващи продукта, оценяват характеристиките като задоволителни)

Не се прилага

Като за бебешки пелени

U3.

Годност и удобство

Изпитване на панел на потребители (80 % от потребителите, изпитващи продукта, оценяват характеристиките като задоволителни)

U4.

Цялостно функциониране

Изпитване на панел на потребители (80 % от потребителите, изпитващи продукта, оценяват характеристиките като задоволителни)

Технически изпитвания

T1.

Абсорбция и защита срещу изтичане

Скорост на абсорбция и абсорбция преди изтичане

метод Syngina

Не се препоръчва метод

T2.

Сухота на кожата

Трансепидермална загуба на вода (TEWL), повторно намокряне (rewet) или корнеометрично изпитване

Не се прилага

Не се препоръчва метод

Оценка и проверка:

Предоставя се доклад за изпитванията в работен режим и техническите изпитвания, описващ методите за изпитване, резултатите от изпитванията и ползваните данни. Изпитвания се извършват от лаборатории, сертифицирани като прилагащи системи за управление на качеството, независимо вътрешни или външни.

Изпитванията се извършват за съответния тип и размер на продуктите, за които се подава заявление за знак за екомаркировка на ЕС. Независимо от това, ако може да се докаже, че продуктите притежават същите характеристики, може да е достатъчно да бъде изпитан само един размер или представителен набор от размери за всеки продуктов дизайн. Полагат се специални грижи по отношение на пробовземането, транспорта и съхранението на продуктите, за да се гарантират възпроизводими резултати. Не е препоръчително анонимизирането на продукти или поставянето им в неутрални опаковки поради риск от промяна на характеристиките на продуктите и/или опаковката.

Информация за изпитването се предоставя на разположение на компетентните органи, като се спазва поверителността. Резултатите от изпитването трябва да бъдат ясно обяснени и представени с език, мерни единици и символи, които са разбираеми за потребителите на данните. Посочват се следните елементи: място и дата на изпитванията; критерии, използвани за избор на изпитваните продукти и тяхната представителност; избраните характеристики за изпитвания и, ако е приложимо, причините, поради които някои не са били включени; използваните методи за изпитване и техните ограничения, ако има такива. Трябва да бъдат предоставени ясни насоки за използването на резултатите от изпитването.

Допълнителни насоки за потребителски тестове:

Вземането на проби, планирането на изпитването, наемането на панела и анализът на резултатите от изпитването трябва да отговарят на стандартните статистически практики (AFNOR Q 34-019, ASTM E1958-07e1 или равностойни).

Всеки продукт се оценява въз основа на въпросник. Тестът е с продължителност най-малко 72 часа или пълна седмица, когато това е възможно, и трябва да се реализира при нормални условия на употреба на продукта.

Препоръчително е изпитващите да бъдат най-малко 30 на брой. Всички лица, участващи в проучването, следва да са настоящи потребители на конкретния вид/размер на изпитвания продукт.

Когато продуктът не е предназначен специално за един пол, съотношението на индивидите от мъжки и женски пол трябва да бъде 1:1.

Участието на индивиди в проучването е смесено, като това смесване трябва да е представително пропорционално за различни групи потребители на пазара. Възрастта, страните и полът се посочват ясно.

Болни лица и лица с хронични заболявания на кожата не трябва да участват в изпитването. В случаите, когато отделни лица се разболеят по време на изпитването, това трябва да бъде посочено във въпросника и отговорите няма да бъде взети под внимание при оценяването.

За сухотата на кожата, годността, удобството и цялостното функциониране 80 % от потребителите, изпитващи продукта, следва да оценяват функционирането като задоволително, което би могло например да означава, че от потребителя са дадени над 60 точки (при количествена скала от 1 до 100 точки) или че продуктът е бил оценен като добър или много добър (измежду пет оценки за качеството: много лоша, лоша, средна, добра, много добра оценка). По отношение на абсорбцията и защитата от изтичане, изтичане следва да бъде установено в по-малко от 5 % от изпитваните продукти.

Резултатите се оценяват статистически, след като изпитването на потребителите е приключило.

Външните фактори, като марка, пазарни дялове и реклама, които могат да окажат въздействие върху възприеманите характеристики на продуктите, следва да бъдат съобщени.

Допълнителни насоки за технически изпитвания:

Методите за изпитване следва да се основават във възможно най-голяма степен на методи, които са относими към продукта, осигуряващи възпроизводимост и стриктни.

Изпитват се най-малко пет проби. Средните резултати се докладват заедно с посочване на средноквадратичното отклонение.

Теглото, размерите и проектните качества на продукта се описват и предоставят в съответствие с критерий 1.

Критерий 11. Социални аспекти

Заявителите трябва да осигуряват спазване на фундаменталните принципи и права при работа, както са описани в основните трудови стандарти на Международната организация на труда, в инициативата на ООН „Глобален договор“ и в Указанията на ОИСР за мултинационалните предприятия от страна на всички производствени обекти в рамките на веригата на доставка, ползвани при производството на лицензирания продукт (продукти). За целите на верификацията следва да бъдат ползвани следните основни трудови стандарти на Международната организация на труда:

029

Насилствен труд

087

Свободата на сдружаване и защита на правото на организиране

098

Право за организиране и колективно договаряне

100

Равно заплащане

105

Премахване на насилствения труд

111

Дискриминация (трудова заетост и професии)

138

Конвенция за минималната възраст

155

Професионална безопасност и опазване на здравето

182

Елиминиране на най-тежките форми на използване на детски труд

Тези стандарти трябва да бъдат съобщени на производствените обекти в рамките на веригата на доставка, ползвани за производството на крайния продукт.

Оценка и проверка:

Заявителят трябва да представи удостоверяване от трета страна на спазването на изискванията, с използване на данни от независимо верифициране или документални данни, включително за посещения на обектите от одитори в рамките на процедурата за проверка за екомаркировката, по отношение на производствените обекти в рамките на веригата на доставка, ползвани за лицензирани продукти. Това следва да се извършва при подаването на заявление и след това по време на лицензионния период, в случай че във веригата на доставки бъдат включени допълнителни производствени обекти.

Критерий 12. Информация в знака за екомаркировка на ЕС

Логото на знака за екомаркировка на ЕС се прилага върху опаковката на продукта. Клетка 2 на знака за екомаркировка на ЕС трябва да съдържа следния текст:

„намалени последствия от използването на ресурси“,

„ограничено използване на опасни вещества“,

„резултати от изпитванията на характеристиките и качество, удовлетворяващи изискванията“.

Опаковката трябва освен това да съдържа следния текст: „За повече информация относно основанията за присъждане на този продукт на знака за екомаркировка на ЕС вижте сайта http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/“.

Оценка и проверка:

Заявителят трябва да представи декларация за спазване на изискването и нагледно доказателство.


(*1)  Нетните емисии на P се отчитат при изчислението. Естественото съдържание на Р в дървесните суровини и във водата може да бъде извадено от общите емисии на Р. Приемливи са намаления до 0,010 kg/ADT.

(1)  Съгласно определеното в Директива 2009/28/ЕО на Eвропейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16).

(2)  4 Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(4)  Становище на НКБП относно алергенните ароматизиращи вещества в козметичните продукти, прието през юни 2012 г. http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf

(5)  Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59).

(6)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(7)  Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1).

(1)  В съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008.

(2)  В съответствие с Директива 67/548/ЕИО и Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 1999 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати (ОВ L 200, 30.7.1999 г., стр. 1).

(3)  В съответствие с Регламент (ЕС) № 286/2011 на Комисията от 10 март 2011 г. за изменение с цел адаптиране към научно-техническия напредък на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ОВ L 83, 30.3.2011 г., стp. 1).

(*2)  Превръзките без сърцевина, прикрепяни към бельото, предназначени да предпазват дамското бельо (леки ежедневни дамски превръзки), са освободени от това изискване.