6.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/1


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 16 октомври 2014 година

за определяне на правилата за изпълнение на Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза и за отмяна на решения 2004/277/ЕО, Евратом и 2007/606/ЕО, Евратом на Комисията

(нотифицирано под номер С(2014) 7489)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/762/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (1), и по-специално член 32, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Общата цел на Механизма за гражданска защита на Съюза („Механизма на Съюза“) е да подсили сътрудничеството между Съюза и държавите членки и да улесни координацията в областта на гражданската защита с оглед подобряване на ефективността на системите за превенция, готовност и реагиране при природни и причинени от човека бедствия.

(2)

Тъй като във всеки един момент може да настъпи бедствие, Координационният център за реагиране при извънредни ситуации (ERCC), създаден съгласно член 7 от Решение № 1313/2013/ЕС, следва да поддържа тесен контакт с точките за контакт на държавите членки по всяко време.

(3)

Общата система за комуникация и информация при извънредни ситуации (CECIS) представлява важен елемент от Механизма на Съюза, защото следва да гарантира автентичността, интегритета и поверителността на информацията, която се обменя между държавите членки при обичайни условия и в извънредни ситуации. Следва да бъде създадена отделна версия на CECIS, която осигурява достъп до секретариатите на регионалните морски конвенции и трети държави, които споделят регионално море със Съюза, с оглед на специфичните характеристики на реагирането при замърсяване на морската среда.

(4)

За да се гарантира оперативна ефективност, следва да се определят минимални изисквания за модулите, другите способности за реагиране и експертите, определени съгласно член 9, параграф 1 от Решение № 1313/2013/ЕС, както и за техните оперативни изисквания, функциониране и оперативна съвместимост, както е предвидено в член 9, параграф 2 от Решение № 1313/2013/ЕС. По-специално модулите следва да бъдат в състояние да работят самостоятелно през определен период от време, да се разполагат бързо и да бъдат оперативно съвместими. Необходими са мерки на равнище ЕС и държави членки с оглед повишаване на оперативната съвместимост на модулите.

(5)

Следва да се установят и редовно да се актуализират цели по отношение на способностите за Европейския капацитет за реагиране при извънредни ситуации (EERC), за да се осигури достатъчен брой от всички необходими видове модули, други способности за реагиране и експерти, които да бъдат на разположение за използване съгласно Механизма на Съюза. Следва да се установят и редовно да се актуализират изисквания за качество и оперативна съвместимост, за да се гарантира единно минимално равнище на качество и оперативна съвместимост на всички способности, включени в EERC.

(6)

Следва да бъде установена процедура за сертифициране и регистриране, включваща елементи на самостоятелна оценка, за да се гарантира, че способностите, включени в доброволното обединяване, отговарят на всички необходими изисквания и при необходимост за тях може да се използва ограничено съфинансиране от Съюза за „разходи за адаптирането“. Освен това тази процедура за сертифициране и регистриране следва да гарантира адекватен географски баланс на способностите в съответствие с местоположението на рисковете и при нея да се отчита участието на всички заинтересовани държави членки.

(7)

Установяването на потенциални пропуски в способностите за реагиране в рамките на EERC следва да позволи на Комисията и държавите членки да определят заедно къде няма на разположение подходящи способности, включени или не в рамките на доброволното обединяване. Държавите членки, които отстраняват пропуските поотделно или чрез консорциуми, следва да могат да се възползват от ограничено съфинансиране от Съюза, при условие че това е разходоефективно и се потвърждава от оценки на риска.

(8)

За да се развие функционирането на EERC, ограничени средства за съфинансиране от Съюза чрез рамкови договори, рамкови споразумения за партньорство или други сходни договорености следва да подпомогнат достъпа на държавите членки до допълнителни способности за преодоляване на временни недостатъци при извънредни бедствия, т.е. бедствия с характер и величина, които не могат да се очакват с основание и за които не могат да бъдат подготвени. Тези способности следва да бъдат включени в доброволното обединяване за разгръщане съгласно Механизма на Съюза.

(9)

Програмата за обучение на Механизма на Съюза продължава да представлява важен елемент за готовността на персонала, отговарящ за гражданската защита и управлението на бедствия, разположен съгласно Механизма на Съюза. В съответствие с обхвата, определен в член 13, параграф 1 от Решение № 1313/2013/ЕС, тя следва да включва етапите на превенция, готовност и реагиране.

(10)

Програмата за учения на Механизма на Съюза следва да продължи да изпълнява своята важна роля за практическата готовност за разполагане чрез включване на Механизма на Съюза и споделяне на поуките, извлечени от действията в областта на гражданската защита, проведени по линия на Механизма на Съюза. Програмата за учения следва да се ръководи от стратегическа рамка, в която се определят целите и ролите на ученията по линия на Механизма на Съюза, както и от конкретни приоритети, включени в годишните работни програми.

(11)

Следва да бъде установен систематичен, целенасочен и съгласуван подход за събиране, анализ, разпространение и прилагане на извлечените поуки, като се обхване цялостният цикъл на управление при бедствия.

(12)

В рамките на Механизма на Съюза е важно да се установят ясни оперативни процедури за реагиране на бедствия съгласно Механизма, за да се гарантира ефективна помощ в случай на бедствия, включително за съответните международни организации, определени съгласно член 16, параграф 1 от Решение № 1313/2013/ЕС.

(13)

За да се създадат условия за максимална ефективност и ефикасност на Механизма на Съюза, всяка поискана и предложена помощ следва да бъде възможно най-конкретна и да включва цялата необходима информация.

(14)

За да се гарантира ефективна координация на помощта, ERCC следва да сподели своята оценка на критичните нужди и своите препоръки за разполагане на способности от доброволното обединяване с всички държави членки и да разработи подходящи планове за разполагане за всяко искане за помощ. Подборът на способностите от доброволното обединяване следва да се основава на конкретни и обективни критерии, като отдаването на приоритет следва да се оцени в контекста на настоящите оперативни нужди.

(15)

За да се подобри, когато е целесъобразно, времето за реагиране по линия на Механизма на Съюза, държавите членки следва да сключат необходимите предварителни договорености за разполагането на техните способности, регистрирани в доброволното обединяване.

(16)

Наличието на технически експерти, експерти за оценка и експерти за координация, включително ръководители на екипи, представлява важен елемент на Механизма на Съюза. Следва да бъдат определени задачите и функциите на експертите, както и процедурата за тяхното разполагане.

(17)

В член 23 от Решение № 1313/2013/ЕС се определят специални разпоредби за осигуряване на подкрепа за транспорта в случай на бедствие, за да се улесни бързото и ефективно реагиране с помощта на Механизма на Съюза. Трябва да се установят правила и процедури за исканията, които държавите членки отправят за получаване на финансова помощ от Съюза, представляваща подкрепа за транспорта за засегнатата държава, както и за обработването на тези искания от страна на Комисията.

(18)

За целите на прозрачността, съгласуваността и ефективността е необходимо да се установи каква информация следва да се предоставя в исканията за подкрепа за транспорта и свързаните с тях отговори от държавите членки и Комисията.

(19)

В случай че може да бъде предоставена финансова помощ от Съюза в съответствие с Решение № 1313/2013/ЕС, държавите членки следва да могат да избират дали да поискат безвъзмездни средства или транспортна услуга.

(20)

Следва да се отменят решения 2004/277/ЕО, Евратом (2) и 2007/606/ЕО, Евратом (3) на Комисията.

(21)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са съгласувани със становището на Комитета за гражданска защита,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

ГЛАВА 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

В настоящото решение се определят подробни правила за прилагането на Решение № 1313/2013/ЕС, що се отнася до:

а)

взаимодействието между Координационния център за реагиране при извънредни ситуации (ERCC) и точките за контакт на държавите членки;

б)

компонентите на Общата система за комуникация и информация при извънредни ситуации (CECIS), както и организацията на споделянето на информация чрез CECIS;

в)

определянето на модулите, другите способности за реагиране и експертите, както и оперативните изисквания за функционирането и оперативната съвместимост на модулите, включително техните задачи, способности, основни компоненти, самостоятелност и изпращане;

г)

целите по отношение на способностите, изискванията за качеството и оперативната съвместимост, както и процедурата за сертифициране и регистриране, необходими за функционирането на EERC, включително финансовите договорености;

д)

откриване и отстраняване на пропуски в EERC;

е)

организацията на програмата за обучение, рамката за ученията и програмата за отчитане на извлечените поуки;

ж)

оперативните процедури за реакция при бедствия в рамките на Съюза и извън него, включително идентифицирането на съответните международни организации;

з)

процедурата за изпращане на експертните екипи;

и)

организацията на подпомагането за превоза на помощта.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

„страна заявител на помощта“ означава държава членка или трета държава, засегната от бедствие или непосредствена заплаха от бедствие или очакваща да бъде засегната от непосредствена заплаха от бедствие, както и Организацията на обединените нации и нейните агенции, както и другите съответни международни организации, както е посочено в приложение VII;

2)

„помощ в областта на гражданската защита“ означава екипи, експерти или модули, предвидени за гражданска защита, заедно с тяхното оборудване, както и помощни материали или доставки, необходими за ограничаване на непосредствените последствия от бедствието;

3)

„буферни способности“ означава способности за реагиране при бедствия, наличието на и бързия достъп до които се съфинансират съгласно член 21, параграф 2, буква г) от Решение № 1313/2013/ЕС;

4)

„спасителни екипи“ означава човешките и материални ресурси, включително модулите, определени от една или повече държави членки за операции в областта на гражданската защита;

5)

„екип за техническа помощ и подкрепа“ означава човешките и материални ресурси, определени от една или повече държави членки за изпълнение на помощни задачи, както е посочено в приложение II.

ГЛАВА 2

КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ (ERCC)

Член 3

Взаимодействие на ERCC с точките на контакт на държавите членки

1.   Всяка държава членка определя национална точка за контакт за ERCC, която е на разположение 24 часа дневно, седем дни седмично. Определянето се извършва, чрез използване на формуляра образец за държавите, посочен в приложение I.

2.   ERCC поддържа тесен контакт с точките за контакт на държавите членки с цел изпълнение на обичайните си задължения и за извършване на операции за реагиране при бедствия, както е предвидено в настоящото решение и в Решение № 1313/2013/ЕС.

ГЛАВА 3

ОБЩА СИСТЕМА ЗА КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ (CECIS)

Член 4

Слоеве на CECIS

CECIS включва следните три компонента:

а)

мрежови слой, който свързва компетентните органи и точките за контакт в държавите членки и ERCC;

б)

приложен слой, който обхваща базите данни и други информационни системи, необходими за функционирането на Механизма на Съюза, и по-специално тези, които са необходими за:

i)

съобщаване на известия;

ii)

гарантиране на комуникациите и споделянето на информация между ERCC, компетентните органи и точките за контакт;

iii)

разпространение на извлечените поуки от операциите;

в)

елемент за сигурност, който обхваща съвкупността от необходимите системи, правила и процедури, за да се гарантира автентичността, интегритета и поверителността на данните, съхранявани във и обменяни чрез CECIS.

Член 5

Информационна сигурност

1.   В рамките на CECIS може да се борави с документи, бази данни и информационни системи по сигурен начин посредством мрежата за защитени трансевропейски телематични услуги между администрациите (sTESTA) или съпоставима мрежа.

2.   Документи и информация с ниво на класификация за сигурност „ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ЕС“ или по-високо се предават в съответствие със специални договорености между автора и получателя/получателите, както е посочено в Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията (4).

Член 6

Информация и актуализация

1.   Държавите членки представят на Комисията съответната информация, като използват формуляра образец за държавите, посочен в приложение I.

2.   Държавите членки предоставят информация относно точките за контакт и при необходимост други служби, които следва да предприемат действия при природни, технологични и радиационни или екологични бедствия, включително замърсяване на морската среда.

3.   Държавите членки незабавно уведомяват Комисията за всички промени в информацията, посочена в параграфи 1 и 2.

4.   Базата данни CECIS съдържа специален раздел с информация относно регистрацията и наличността на способности за реагиране в EERC. Комисията гарантира постоянен достъп за националните точки за контакт в областта на гражданската защита.

5.   Държавите членки гарантират, че специалният раздел в базата данни CECIS винаги е актуален по отношение на наличността и всички необходими фактически данни относно съответните характеристики на всички регистрирани способности за реагиране в EERC.

6.   По целесъобразност държавите членки могат да осигурят на други подходящи национални органи достъп до CECIS, позволяващ само четене.

Член 7

Потребителска група на CECIS

Потребителска група, съставена от посочени от държавите членки представители, подпомага Комисията при валидирането, изпитването и допълнителното развитие на CECIS.

Член 8

Прилагане и допълнително развитие

1.   Комисията управлява и доразвива CECIS, като отчита нуждите и изискванията на държавите членки.

2.   Държавите членки изграждат подходяща ИТ среда за CECIS на своята територия в съответствие с поетите ангажименти, като използват формуляра образец за държавите, посочен в приложение I.

Член 9

CECIS за замърсяване на морската среда

1.   Комисията гарантира създаването на специализирано приложение на CECIS за замърсяване на морската среда, до което държавите членки и Европейската агенция по морска безопасност могат да осъществят достъп в интернет и което отразява специфичните характеристики на реагирането при морски инциденти.

2.   Приложението е достъпно в интернет и за трети държави, които споделят регионално море със Съюза. В отделни случаи може да се предоставя достъп и на секретариатите на регионалните морски конвенции.

ГЛАВА 4

МОДУЛИ, ЕКИПИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ И ПОДКРЕПА, ДРУГИ СПОСОБНОСТИ ЗА РЕАГИРАНЕ И ЕКСПЕРТИ

Член 10

Регистриране на модули, екипи за техническа помощ и подкрепа, други способности за реагиране и експерти

1.   Държавите членки регистрират своите модули, екипи за техническа помощ и подкрепа, други способности за реагиране и експерти, определени в съответствие с член 9, параграф 6 от Решение № 1313/2013/ЕС, в базата данни CECIS.

2.   Модулите, екипите за техническа помощ и подкрепа, другите способности за реагиране и експертите, предварително определени за EERC, се регистрират в специален раздел на базата данни CECIS.

3.   При необходимост информацията, посочена в параграфи 1 и 2, се актуализира.

Член 11

Състав на модулите, екипите за техническа помощ и подкрепа, другите способности за реагиране и експертите

1.   Модулите и екипите за техническа помощ и подкрепа могат да бъдат съставени от ресурси, осигурени от една или повече държави членки.

2.   Когато даден модул или екип за техническа помощ и подкрепа се състои от повече от един компонент, разполагането на този модул или екип за техническа помощ и подкрепа при операция може да бъде ограничено до компонентите, които са необходими за тази операция.

Член 12

Самостоятелност на модулите

1.   Следните елементи на самостоятелност се прилагат по отношение на всеки модул, както е посочено в приложение II:

а)

подходящ подслон за преобладаващия тип време;

б)

захранване с електроенергия и осветление, покриващо потреблението на базата на операцията и на оборудването, необходимо за изпълнение на мисията;

в)

санитарни и хигиенни съоръжения, предназначени за персонала на модула;

г)

наличност на храна и вода за персонала на модула;

д)

медицински или парамедицински персонал, съоръжения и доставки за персонала на модула;

е)

съхранение и поддръжка на оборудването на модула;

ж)

оборудване за комуникация със съответните партньори, особени тези, които отговарят за координацията на място;

з)

местен транспорт;

и)

логистика, оборудване и персонал, които дават възможност за сформиране на база на операциите и започване на мисията без излишно забавяне след пристигането на място.

2.   Изпълнението на изискванията за самостоятелност се гарантира от предлагащата държава членка чрез някой от следните елементи:

а)

включване в модула на необходимия персонал, оборудване и консумативи;

б)

постигане на необходимите договорености на мястото на операцията;

в)

извършване на необходимата предварителна подготовка за съчетаване на несамостоятелен екип за намеса с екип за осигуряване на техническа помощ и подкрепа с оглед постигане на съответствие с изискванията, посочени в член 13, преди регистрирането на въпросния модул в съответствие с член 10, параграф 1.

3.   Периодът, за който трябва да се гарантира самостоятелност при започването на мисията, не може да бъде по-кратък от някой от следните периоди:

а)

96 часа;

б)

периодите, определени в приложение II.

Член 13

Изисквания за модулите и екипите за техническа помощ и подкрепа

1.   Модулите отговарят на общите изисквания, определени в приложение II.

2.   Екипите за техническа помощ и подкрепа отговарят на общите изисквания, определени в приложение II.

3.   Общите изисквания, определени в приложение II, подлежат на периодичен преглед.

4.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че:

а)

модулите могат да работят с други модули;

б)

екипите за техническа помощ и подкрепа могат да работят с други екипи за техническа помощ и подкрепа и със съответните участници на място;

в)

компонентите на модулите могат да работят заедно като един модул;

г)

компонентите на екипите за техническа помощ и подкрепа могат да работят заедно като един екип за техническа помощ и подкрепа;

д)

когато модулите за гражданска защита и екипите за техническа помощ и подкрепа се разполагат извън ЕС, те са в състояние да работят с международни способности за реагиране при бедствия, които подпомагат засегнатата държава;

е)

ръководителите, техните заместници и служителите за свръзка на модулите и екипите за техническа помощ и подкрепа участват в подходящи курсове за обучение и учения, организирани от Комисията, както е определено в членове 26—32.

ГЛАВА 5

РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ КАПАЦИТЕТ ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ (EERC) ПОД ФОРМАТА НА ДОБРОВОЛНО ОБЕДИНЯВАНЕ

Член 14

Цели по отношение на способностите

1.   Целите по отношение на способностите в рамките на EERC са определени в приложение III.

2.   Комисията в сътрудничество с държавите членки оценява адекватността на целите по отношение на способностите поне на всеки две години и при необходимост ги преразглежда въз основа на установените рискове в националните оценки на риска или други подходящи национални или международни източници на информация.

3.   Държавите членки представят на Комисията съответната информация относно рисковете, която е необходима за оценката на целите по отношение на способностите.

Член 15

Изисквания за качество и оперативна съвместимост

1.   Изискванията за качество и оперативна съвместимост, посочени в приложение IV, се прилагат по отношение на модулите, екипите за техническа помощ и подкрепа, другите способности за реагиране и експертите в рамките на EERC.

2.   Комисията в сътрудничество с държавите членки оценява адекватността на изискванията за качество и оперативна съвместимост поне на всеки две години и при необходимост ги преразглежда. Изискванията за качество се основават на установени международни стандарти, когато съществуват такива.

Член 16

Процедура за сертифициране и регистриране

1.   Процедурите за сертифициране и регистриране, посочени в параграфи 2—8, се прилагат по отношение на модулите, екипите за техническа помощ и подкрепа, другите способности за реагиране и експертите в рамките на EERC.

2.   Сертифицирането и регистрирането са обвързани със спазване на изискванията за качество, определени в приложение IV, с изключение на буферните способности, по отношение на които се прилага член 25, параграф 3.

3.   Държавите членки, които предлагат конкретен модул, екип за техническа помощ и подкрепа, друга способност за реагиране или експерт за включване в EERC, предоставят информацията, посочена в приложение V.

4.   Комисията оценява дали въпросният модул, екип за техническа помощ и подкрепа, друга способност за реагиране или експерт може да бъде разгледан с оглед включване в EERC и незабавно съобщава своите заключения на съответната държава членка. В своята оценка Комисията оценява по-специално дали са изпълнени изискванията за качество, целите по отношение на способностите, пълнотата на предоставената информация, географската близост и участието на всички държави членки, както и други съответни фактори, които определя предварително и които са приложими към всички съпоставими модули, екипи за техническа помощ и подкрепа, други способности за реагиране или експерти.

5.   Ако въпросният модул, екип за техническа помощ и подкрепа, друга способност за реагиране или експерт може да бъде разгледан с оглед включване в EERC, Комисията предприема процедурата за сертифициране на същия въз основа на предоставената информация и всякаква допълнителна информация, която Комисията може да поиска от органа на съответната държава членка. В случай че въз основа на наличната информация Комисията счете, че изискванията за качество и оперативна съвместимост са изпълнени, тя може да регистрира модула, екипа за техническа помощ и подкрепа, другата способност за реагиране или експерта в доброволното обединяване.

6.   Комисията съобщава писмено на органа на съответната държава членка своята оценка относно необходимото обучение, учения и/или работни срещи и други съответни условия за сертифициране и регистриране.

7.   Ако са изпълнени всички условия за сертифициране, Комисията обявява съответния модул, екип за техническа помощ и подкрепа, друга способност за реагиране или експерт за сертифициран за EERC и съобщава това на държавата членка.

8.   Сертифицирането на модул, екип за техническа помощ и подкрепа, друга способност за реагиране или експерт следва да подлежи на повторна оценка най-късно след три години, ако активът бъде представен за повторно регистриране в EERC.

9.   Комисията в сътрудничество с държавите членки оценява адекватността на процедурата за сертифициране и регистриране поне на всеки две години и при необходимост я преразглежда.

Член 17

Финансови договорености за разходи за адаптиране

1.   Държавите членки могат да поискат безвъзмездни средства за финансиране на разходите за адаптиране поотделно за всеки модул, екип за техническа помощ и подкрепа или друга способност за реагиране, без да е необходимо Комисията да публикува покана за представяне на предложения. Разходите за адаптиране обхващат разходните елементи, посочени в член 21, параграф 2, буква в) от Решение № 1313/2013/ЕС.

2.   За обосновка на своите искания държавите членки представят на Комисията планове за изпълнение за разходите за адаптиране, включително прогнозни разходи и график.

3.   Комисията оценява и, когато съответните изисквания са спазени, одобрява плановете за изпълнение, посочени в параграф 2, като посочва кои от съответните разходи са допустими като разходи за адаптиране.

4.   След оценяване на искането Комисията взема решение дали да предостави безвъзмездните средства.

5.   Държавите членки съобщават на Комисията подробности относно направените разноски във връзка с разходите за адаптиране.

ГЛАВА 6

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИТЕ В СПОСОБНОСТИТЕ ЗА РЕАГИРАНЕ

Член 18

Мониторинг на напредъка към постигане на целите по отношение на способностите

Комисията в сътрудничество с държавите членки осъществява постоянен мониторинг на напредъка към постигане на целите по отношение на способностите, като взема под внимание определените съгласно член 20 способности и редовно информира държавите членки относно своята оценка на постигнатия напредък. Комисията съобщава на държавите членки необходимите подробности относно всички оставащи пропуски в способностите за реагиране.

Член 19

Процедура за установяване на пропуски в способностите за реагиране

1.   Като част от мониторинга на напредъка към постигане на целите по отношение на способностите Комисията в сътрудничество с държавите членки оценява разликата между регистрираните способности на държавите членки в EERC и целите по отношение на способностите, определени в приложение III.

2.   Комисията и държавите членки считат за способности, определени за EERC, само онези способности, които са били регистрирани като предоставени на разположение от държавите членки на EERC в съответствие с член 16.

Член 20

Процедура за установяване на способности за реагиране извън EERC

1.   Когато Комисията заедно с държавите членки установи потенциално значими пропуски в способностите за реагиране в съответствие с член 19 от настоящото решение, тя и държавите членки проучват дали са налице необходими способности извън EERC в съответствие с член 12, параграф 2 от Решение № 1313/2013/ЕС.

2.   Комисията счита за налични извън EERC само следните способности:

а)

способности, регистрирани в CECIS;

б)

буферни способности; или

в)

способности, които не са обхванати от букви а) и б), но могат да бъдат предоставени на разположение на държавата членка или държавите членки в необходимото количество, на необходимото място, в рамките на необходимия срок и за необходимото време.

3.   С цел да се определят способностите, посочени в параграф 2, буква в), Комисията отправя искане към националните точки за контакт, в което определя подробностите във връзка с оценяването на потенциално значими пропуски в способностите за реагиране и приканва държавите членки да предоставят информация за всички способности, които са налице извън EERC, както е посочено в параграф 2, буква в).

4.   В искането Комисията посочва краен срок за отговор до 60 календарни дни, чиято точна продължителност зависи от очакваната сложност във връзка с оценяването на способностите, посочени в параграф 2, от страна на държавите членки.

5.   В определения срок държавите членки съобщават писмено на Комисията подробностите относно всички способности, посочени в параграф 2.

6.   Когато дадена държава членка не отговори писмено в рамките на определения срок, Комисията приема, че за целите на тази оценка в държавата членка не са налице способностите, посочени в параграф 2.

7.   Въз основа на информацията, получена от държавите членки, и като взема предвид само посочените в параграф 2 способности, Комисията оценява дали тези способности отстраняват пропуските в способностите за реагиране, установени съгласно член 19 от настоящото решение. Комисията счита пропуските в способностите за реагиране за отстранени само когато общият брой на способностите в рамките на EERC и способностите, посочени в параграф 2, отговаря на или надхвърля целите по отношение на способностите, определени в приложение III.

Член 21

Процедура за отстраняване на пропуски в способностите за реагиране

1.   Когато Комисията заедно с държавите членки установи потенциално значими пропуски в способностите за реагиране съгласно член 19, които не могат да бъдат отстранени в съответствие с член 20, тя уведомява писмено държавите членки, като посочва подробности относно считаните от нея за стратегически пропуски в способностите за реагиране.

2.   Комисията приканва писмено държавите членки да отстранят стратегическите пропуски в способностите за реагиране в съответствие с член 12, параграф 3 от Решение № 1313/2013/ЕС.

3.   Държавите членки съобщават на Комисията дали, кога и как възнамеряват да отстранят стратегическите пропуски в способностите за реагиране поотделно или в сътрудничество с други държави членки.

Член 22

Подкрепа от Комисията при отстраняване на пропуски в способностите за реагиране

1.   Когато е необходимо финансиране от Съюза за отстраняване на пропуски в способностите за реагиране в съответствие с член 12, параграф 3 и член 21, параграф 1, буква й) от Решение № 1313/2013/ЕС, Комисията публикува покана за представяне на предложения за подкрепа на държавите членки.

2.   Когато отговарят на поканата за представяне на предложения, държавите членки спазват член 21, параграф 1, буква й), подточки iii) и iv) от Решение № 1313/2013/ЕС.

3.   Държавите членки посочват inter alia процента на необходимото съфинансиране от Съюза.

Член 23

Допустими разходи за подкрепа с цел отстраняване на пропуски в способностите за реагиране

1.   Допустими са всички разходи за оборудването, услугите или човешките ресурси, необходими за първоначално изграждане на способностите за реагиране.

2.   Не са допустими текущи разходи по поддръжката или функционирането.

ГЛАВА 7

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ВРЕМЕННИ НЕДОСТАТЪЦИ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ БЕДСТВИЯ

Член 24

Финансови договорености

1.   В годишната работна програма Комисията посочва необходимите видове и брой на буферните способности като цяло, като взема предвид възможността за някои извънредни видове бедствия в държавите членки, както и за извънреден интензитет или други фактори, които могат да направят дадено бедствие извънредно, например ако съвпадне с друго бедствие, както и потенциала за временни недостатъци в такива случаи.

2.   Комисията редовно предприема необходимите финансови процедури за покриване на разходите, посочени в член 21, параграф 2, буква г) от Решение № 1313/2013/ЕС, за да гарантира бърз достъп до буферните способности, определени в годишната работна програма.

3.   Съфинансираните от Комисията буферни способности допълват съществуващите способности за реагиране, с които държавите членки разполагат като част от своята национална готовност, и не заменят съществуващи способности за реагиране.

Член 25

Условия за финансово участие на Съюза

1.   Финансовото участие на Съюза е обвързано с условието държавите членки да приемат да участват във финансовите процедури, предвидени в член 24, параграф 2 от условията, описани в параграфи 2—9. Комисията може да определи допълнителни условия във финансовите процедури.

2.   Държавите членки осигуряват буферни способности като част от доброволното обединяване.

3.   Буферните способности отговарят на необходимите изисквания за качество и сертифициране, посочени във финансовите процедури, предвидени в член 24, параграф 2.

4.   Буферните способности се регистрират в доброволното обединяване за целия период, определен в съответните рамкови договори, рамкови споразумения за партньорство или сходни договорености. Всички условия и ограничения, наложени от държавата или държавите членки, които регистрират способностите, са надлежно обосновани от оперативните изисквания.

5.   Буферните способности не са допустими за финансовата подкрепа, посочена в член 17.

6.   Комисията незабавно информира всички държави членки чрез CECIS за буферните способности, регистрирани в доброволното обединяване.

7.   Буферните способности, регистрирани в доброволното обединяване, са налични за разгръщане по линия на Механизма на Съюза съгласно същите общи условия като останалите способности, регистрирани в доброволното обединяване, в съответствие с член 11 от Решение № 1313/2013/ЕС.

8.   След отправяне на искане за помощ чрез ERCC разгръщането на буферните способности, регистрирани в доброволното обединяване, се извършва в съответствие с оперативните процедури за реагиране при бедствия, описани в глава 11.

9.   Буферните способности, регистрирани в доброволното обединяване, са достъпни за национално използване в държавите членки, които са съфинансирали наличието на способностите. Преди използването им на собствена територия тези държави членки се консултират с ERCC, за да се уверят, че:

i)

не е налице едновременно бедствие или непосредствена заплаха от извънредно бедствие, което може да доведе до искане за разгръщане на буферната способност;

ii)

използването им на собствена територия не затруднява неоснователно бързия достъп на други държави членки, в случай че настъпят нови извънредни бедствия.

ГЛАВА 8

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Член 26

Програма за обучение

1.   Създава се програма за обучение, която обхваща превенцията, готовността и реагирането при бедствия. Програмата включва общи и специфични курсове и система за обмен на експерти. Програма е насочена към целевите групи, определени в член 27.

2.   Комисията отговаря за координацията, организацията и определянето на съдържанието и графика на програмата за обучение.

Член 27

Участници

1.   Целевите групи за програмата за обучение са:

а)

служители на държавите членки в областта на гражданската защита и управлението при бедствия, по-специално ръководители, техните заместници и служители за връзка и експерти от държавите членки, както е определено в член 41, включително експерти в областта на превенцията и готовността, както и ключови служители от националните точки за контакт;

б)

служители на институциите и агенциите на Съюза;

в)

подбрани експерти от държавите в рамките на Европейската политика за съседство, страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки.

2.   Участието в курсовете за обучение е отворено и за избрани експерти от:

а)

Организацията на Обединените нации и нейните агенции;

б)

международните организации, посочени в приложение VII;

в)

трети държави и по целесъобразност, други подходящи участници.

3.   Държавите членки и Комисията определят кои техни служители ще се обучават във всяка учебна сесия.

Член 28

Курсове на обучение

1.   Програмата се състои от набор от курсове на входно, оперативно и ръководно ниво.

2.   Комисията в сътрудничество с държавите членки определя набора от курсове, съдържанието, учебните планове и графиците на системата от курсове, включително изискванията за достъп.

3.   Комисията гарантира, че обучаващите лица и лекторите са наясно със съответните развития в Механизма на Съюза.

Член 29

Обмен на експерти

Системата за обмен на експерти между държавите членки или с Комисията позволява на експертите да:

а)

получават и споделят опит;

б)

се запознават с различните използвани техники и оперативни процедури;

в)

изучават подходите, използвани от други участващи служби и институции за спешно реагиране.

Член 30

Допълнителни дейности по обучение

По целесъобразност и в съответствие с годишната работна програма се осигуряват допълнителни възможности за обучение, за да се отговори на установените нужди с цел гладко и ефективно изпълнение на дейности в областта на гражданската защита и управлението при бедствия.

Член 31

Система за оценяване

Комисията гарантира съгласуваност между нивото на обучение и неговото съдържание. За тази цел Комисията създава подходяща система за оценяване на организираните дейности по обучение.

ГЛАВА 9

РАМКА ЗА УЧЕНИЯ

Член 32

Програма за учения, стратегическа рамка и приоритети

1.   Комисията създава и ръководи програма за учения в областта на гражданската защита.

2.   Програмата за учения в областта на гражданската защита се направлява от стратегическа рамка, в която са определени целите и ролите на ученията съгласно Механизма на Съюза.

3.   По-специално програмата за учения цели:

а)

подобряване на способността за реагиране на държавите членки, по-специално във връзка с екипи и други активи, предоставени в операции по оказване на помощ по линия на Механизма на Съюза;

б)

подобряване и проверка на процедурите и установяване на общ подход за координиране на операциите по оказване на помощ по линия на Механизма на Съюза и намаляване на времето за реагиране при големи бедствия;

в)

подобряване на сътрудничеството между службите за гражданска защита на държавите членки и Комисията;

г)

установяване и споделяне на извлечените поуки;

д)

изпитване на прилагането на извлечените поуки.

4.   Общите приоритети на програмата за учения се определят в дългосрочен всеобхватен план. Той включва елементи от съответни сценарии за бедствия и възможности за реагиране при бедствия.

5.   Комисията:

а)

разработва стратегическата рамка и дългосрочния всеобхватен план в сътрудничество с държавите членки, като взема предвид програмата за отчитане на извлечените поуки и друга съответна информация;

б)

определя целите на ученията и тяхната роля във връзка с останалите компоненти на Механизма на Съюза; и

в)

ежегодно включва предложение в работната програма за специфични приоритети за учения в съответствие с дългосрочния всеобхватен план.

ГЛАВА 10

ПРОГРАМА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗВЛЕЧЕНИТЕ ПОУКИ

Член 33

Мониторинг, анализ и оценка

1.   Комисията и държавите членки споделят данни, информация и оценки, от които се нуждаят, за да осъществяват мониторинг, да анализират и оценяват всички съответни дейности в областта на гражданската защита по линия на Механизма на Съюза.

2.   Комисията създава и управлява база данни, която може да се използва от държавите членки и Комисията с цел събиране и споделяне на данни, разпространение на извлечените поуки и проследяване на тяхното прилагане.

3.   Комисията улеснява извличането на поуки заедно със съответните заинтересовани страни, включително чрез организиране на срещи.

Член 34

Насърчаване на прилагането

1.   Комисията гарантира, че поуките, извлечени от нея, държавите членки и съответните заинтересовани страни, се включват в процеса по вземане на решения за допълнителното развитие на Механизма на Съюза.

2.   По-специално извлечените поуки допринасят за установяване на:

а)

приоритети на програмата за обучение, включително по целесъобразност за съдържанието и учебните планове на курсовете за обучение и програмата за учения;

б)

приоритети на годишните покани за проекти в областта на превенцията и готовността; и

в)

приоритети на дейностите по планиране, посочени в член 10 от Решение № 1313/2013/ЕС.

3.   Комисията редовно докладва относно програмата за отчитане на извлечените поуки, като посочва съответните поуки, предвидените корективни действия, отговорностите и графиците, както и етапа на прилагане на поуките.

4.   Държавите членки периодично докладват относно постигнатия напредък по прилагането на извлечените поуки, които попадат в рамките на техните национални отговорности.

ГЛАВА 11

ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ БЕДСТВИЯ

Член 35

Искания за помощ и реакция

1.   Когато на територията на Съюза възникне бедствие или непосредствена заплаха от бедствие, при получаването на искане за помощ чрез CECIS Комисията по целесъобразност и незабавно извършва действията, предвидени в член 15, параграф 3 от Решение № 1313/2013/ЕС.

2.   Когато извън територията на Съюза възникне бедствие или непосредствена заплаха от бедствие, което евентуално налага помощ в областта на гражданската защита, Комисията може да информира третата държава за възможностите да поиска помощ по линия на Механизма на Съюза.

3.   Ако държава членка или трета държава, засегната от бедствие или застрашена от непосредствена заплаха от бедствие, желае да поиска помощ посредством Механизма на Съюза, тя отправя писмено искане за помощ в областта на гражданската защита до ERCC чрез своите компетентни национални органи. Ако ООН и нейните агенции или която и да е от международните организации, посочени в приложение VII, желае да поиска помощ посредством Механизма на Съюза, тя отправя писмено искане за помощ в областта на гражданската защита до ERCC.

4.   Страната заявител на помощта предоставя на ERCC цялата необходима информация относно ситуацията, и по-специално конкретните нужди, исканата помощ и местоположението.

5.   Страната заявител на помощта информира ERCC относно периода, входния пункт и местоположението, за което се иска помощта, както и оперативната точка за контакт, която управлява бедствието на място.

6.   Доколкото е възможно, ERCC изготвя конкретни планове за разполагане за всяко искане за помощ. Те включват препоръки за осигуряване на помощ, включително покани за разполагане на модули, екипи за техническа помощ и подкрепа, други способности за реагиране и експерти, регистрирани в EERC, както и оценка на евентуална критична необходимост. Конкретните планове за разполагане следват структурата и модела, определени в приложение VI, и се основават на общите предварително разработени планове, посочени в член 15, параграф 3, буква в) и член 16, параграф 3, буква б) от Решение № 1313/2013/ЕС, които обхващат най-важните видове рискове от бедствия и при които се вземат под внимание рисковите сценарии, посочени в оценките на риска на държавите членки. Конкретните планове за разполагане се предават на всички държави членки.

7.   Следните критерии, чието приоритизиране може да зависи от специфичните характеристики на искането за помощ, се отчитат в процеса на подбор измежду способностите в рамките на EERC:

а)

наличност;

б)

адекватност;

в)

местоположение/близост;

г)

прогнозно време и разходи за транспорт;

д)

предишен опит;

е)

предишно използване на актива;

ж)

други съответни критерии, например езикови способности, културна близост.

8.   Освен ако е договорено друго с държавите членки, ERCC не приканва държавите членки да разгръщат конкретни способности от EERC в зони на въоръжен конфликт, зони, застрашени от въоръжен конфликт, или при други условия, при които сигурността и безопасността на екипите е изложена на риск.

9.   В съответствие с член 11, параграф 7 от Решение № 1313/2013/ЕС държавите членки, към които е отправена покана за разгръщане на способности от EERC, съобщават на ERCC своето окончателно решение относно разгръщането. ERCC посочва крайния срок, до който държавата членка принципно следва да отговори. Този краен срок се основава на естеството на бедствието и във всеки случай е не по-кратък от два часа.

10.   Страната заявител на помощта информира ERCC кои предложения за помощ е приела.

11.   Когато е необходима помощ за преодоляване на критична необходимост и в рамките на EERC не е налице такава помощ или не е достатъчна, Комисията незабавно информира всички национални точки за контакт чрез CECIS относно достъпната финансова помощ от Съюза за транспорт в съответствие с член 23, параграф 3, буква б) от Решение № 1313/2013/ЕС.

12.   Що се отнася до искания за спасителни екипи и средства, ERCC информира държавите членки относно избора на страната заявител на помощта. Държавите членки, които осигуряват помощта, редовно информират ERCC за изпращането на спасителни екипи и средства, включително всички способности, които са част от EERC.

13.   Комисията може да избере, назначи и изпрати експертен екип за помощ на място в съответствие с член 17 от Решение № 1313/2013/ЕС.

Член 36

Експертни мисии

1.   Изпратените експерти извършват задачите, определени в член 8, буква г) от Решение № 1313/2013/ЕС. Те докладват редовно на органите на страната заявител на помощта и на ERCC.

2.   ERCC информира държавите членки относно напредъка на експертната мисия.

3.   Страната заявител на помощта редовно информира ERCC относно развитието на текущите дейности на място.

4.   При операции в трети държави ръководителят на екипа редовно информира ERCC относно развитието на текущите дейности на място.

5.   ERCC събира цялата получена информация и я разпространява до точките за контакт и компетентните органи на държавите членки.

Член 37

Оперативно освобождаване от ангажимента

1.   Държавата членка — заявител на помощта, или която и да е от осигуряващите помощ държави членки информира незабавно ERCC и изпратените експертни и спасителни екипи, когато счита, че вече не е необходима помощ или такава не може да бъде оказана. Ефективното освобождаване от ангажимента се организира по подходящ начин от страната заявител на помощта и държавите членки. ERCC е в течение на съществуващото положение.

2.   В трети държави ръководителят на екипа докладва възможно най-бързо на ERCC, ако след подходящи консултации със страната заявител на помощта счита, че вече не е необходима помощ или ако са налице пречки, които възпрепятстват ефективното осигуряване на помощ. ERCC предава тази информация на делегацията на Съюза в тази държава, както и на съответните служби на Комисията, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и държавите членки. ERCC в координация със страната заявител на помощта гарантира ефективно освобождаване от ангажимента на изпратените експерти и спасителни екипи.

Член 38

Докладване и извлечени поуки

1.   Компетентните органи на страната заявител на помощта и на осигурилите помощ държави членки, както и изпратените експерти, получават възможност да представят своите заключения по всички аспекти на операцията пред ERCC. ERCC изготвя обобщаващ доклад относно осигурената помощ и всички съответни извлечени поуки.

2.   В допълнение към членове 33 и 34 ERCC заедно с държавите членки проследява прилагането на извлечените поуки с цел подобряване на спасителните операции по линия на Механизма на Съюза.

Член 39

Разходи

1.   Освен ако е договорено друго, страната заявител на помощта поема разходите за помощта, осигурена от държавите членки.

2.   Всяка от осигуряващите помощ държави членки може, с оглед по-специално на естеството на бедствието и размера на щетите, да предложи помощ отчасти или напълно безплатно. Тази държава членка също така може във всеки един момент да откаже напълно или отчасти да ѝ бъдат възстановени направените разходи.

3.   Освен ако е договорено друго, в рамките на операцията страната заявител на помощта осигурява безплатно настаняване и прехрана за спасителните екипи и възстановява провизиите и запасите. Въпреки това в началото спасителните екипи следва да бъдат независими и самостоятелни по отношение на логистиката за разумен период от време в зависимост от използваното оборудване и съответно информират ERCC за положението си.

4.   Разходите, свързани с изпращането на експерти и съответната логистична подкрепа, се третират в съответствие с член 22, буква а) от Решение № 1313/2013/ЕС. Тези разходи са допустими за финансиране от Съюза.

Член 40

Обезщетение за щетите

1.   С изключение на надлежно установените случаи на измама или сериозно нарушение, държавата заявител на помощта се въздържа от искането на каквото и да било обезщетение от участващите държави за причинени щети, когато тези щети са последица от спасителна акция, проведена по линия на Механизма на Съюза и съгласно настоящото решение.

2.   В случай на щети, претърпени от трети страни поради провеждането на спасителни акции, държавата заявител на помощта и държавата членка, която оказва помощ, си сътрудничат за улесняване на обезщетението за тези щети в съответствие с приложимите закони и съответните рамки.

ГЛАВА 12

ПРОЦЕС НА ИЗПРАЩАНЕ НА ЕКСПЕРТНИ ЕКИПИ

Член 41

Категории експерти

Държавите членки класифицират експертите в следните категории:

а)

технически експерти;

б)

експерти за оценка;

в)

експерти за координация;

г)

ръководители на екипи.

Член 42

Задачи и функции

1.   Техническите експерти са в състояние да предоставят съвети по специфични въпроси на високо техническо ниво и относно съществуващите рискове и имат готовност да се включват в мисии.

2.   Експертите за оценка са в състояние да представят оценка на положението, да дават съвети за най-подходящите мерки, които следва да се вземат, и имат готовност да се включват в мисии.

3.   Сред експертите за координация може да има заместник-ръководители, лица, отговорни за логистика и комуникации, както и друг персонал в зависимост от потребностите. Ако е необходимо, техническите експерти и експертите по оценката могат да бъдат включени в екипа за координация, за да подпомагат ръководителя по време на цялата мисия.

4.   Ръководителят на екипа е отговорен за ръководенето на екипа за оценка и координация по време на операция. Той следи за поддържане на връзка с органите на засегнатата страна, с ERCC, включително със служителя за връзка с ERCC, с други международни организации и, при провеждане на спасителни операции по линия на Механизма на Съюза извън държавите членки, с делегацията на Съюза в тази държава.

5.   Що се отнася до експертите, изпратени по задачи, свързани с готовност, Комисията заедно с посочилата ги държава членка може да им възложи която и да е от функциите, посочени в член 41, като те са в състояние да предоставят съвети и да докладват относно адекватни мерки за готовност, включително административен капацитет, необходимост от ранно предупреждаване, обучение, учения и повишаване на осведомеността.

6.   Що се отнася до експертите, изпратени по задачи, свързани с превенция, Комисията заедно с посочилата ги държава членка може да им възложи която и да е от функциите, посочени в член 41, като те са в състояние да предоставят съвети и да докладват относно адекватни мерки за превенция и способността за управление на риска.

Член 43

База данни с експерти

1.   Комисията събира информацията относно експертите в база данни с експерти и я предоставя чрез CECIS.

2.   Включени в EERC експерти се обозначават по специален начин в базата данни, посочена в параграф 1.

Член 44

Изисквания за обучение

При необходимост експертите участват в програмата за обучение, изготвена в съответствие с член 26.

Член 45

Номиниране

В случай на искане за помощ държавите членки са отговорни да посочат наличните експерти и да споделят техните данни за контакт с ERCC.

Член 46

Мобилизиране и споразумение за предоставяне на услуга

1.   ERCC е способен да мобилизира и изпраща посочените експерти в много кратък срок, след като са били определени за конкретните мисии от участващите държави членки.

2.   Комисията сключва споразумение за предоставяне на услуга с всеки експерт, което включва следните елементи:

а)

целите на мисията;

б)

условията;

в)

предвиденото времетраене на мисията;

г)

информация за лицето за контакт на място;

д)

условията за застраховка;

е)

дневното възнаграждение, което се полага за покриване на разходите;

ж)

специфичните условия на заплащане;

з)

насоки за техническите експерти, експертите за оценка и координация и ръководителите на екипи.

ГЛАВА 13

ТРАНСПОРТНА ПОДКРЕПА

Член 47

Форми на транспортна подкрепа

Транспортната подкрепа може да бъде предоставена под формата на:

а)

обединяване или споделяне на транспортен капацитет;

б)

определяне и улесняване на достъпа на държавите членки до транспортни ресурси на търговския пазар и/или от други източници; или

в)

осигуряване на подкрепа от Съюза за държавите членки под формата на безвъзмездни средства или чрез транспортни услуги, предоставени от частни или други субекти.

Член 48

Процедура за транспортна подкрепа посредством Механизма на Съюза

1.   Процедурите, предвидени в членове 49 и 50, се прилагат винаги когато се отправя искане за транспортна подкрепа.

2.   Исканията се отправят от компетентния орган, определен в член 56, и се изпращат до Комисията в писмена форма. Те съдържат информацията, предвидена в приложение VIII, част А.

3.   В случай на обединяване на транспортен капацитет една държава членка може да поеме водеща роля с оглед на искането на финансово подпомагане от Съюза за цялата операция.

4.   Всички искания за транспортна подкрепа съгласно настоящото решение и свързаните с тях отговори и обмен на информация между държавите членки и Комисията се предават на и обработват от ERCC.

5.   Исканията се предават чрез CECIS или електронна поща. Приема се предаване на искания за финансиране от Съюза чрез CECIS, телефакс или електронна поща, при условие че впоследствие Комисията незабавно получи подписаните от компетентния орган оригинали.

6.   При все това Комисията може да изгради електронна система за обмен, която да поеме цялата кореспонденция с получателите, включително сключването на споразумения за безвъзмездни средства, уведомяването за решения за безвъзмездни средства и всички изменения по тях, в съответствие с член 179 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията (5).

Член 49

Искания за транспортна подкрепа

1.   При получаване на искане за подкрепа Комисията незабавно уведомява точките за контакт, определени от държавите членки съгласно член 9, параграф 7 от Решение № 1313/2013/ЕС.

2.   В уведомлението Комисията може по целесъобразност да прикани държавите членки да ѝ съобщят подробности за всички транспортни ресурси, които могат да предоставят на разположение на отправилата искането държава членка, или други алтернативни решения, които могат да предложат в отговор на нуждите, изразени от засегнатата държава. Комисията може да посочи максимален срок за предоставяне на тази информация.

3.   При уведомяването на точките за контакт от страна на Комисията, както е посочено в параграф 1, поисканата транспортна подкрепа става допустима за съфинансиране от Съюза, без да се засяга член 53.

Член 50

Отговори на искания за транспортна подкрепа

1.   Държавите членки, които могат да предоставят транспортна подкрепа, уведомяват Комисията във възможно най-кратък срок, и най-късно 24 часа след получаването на уведомлението, посочено в член 49, освен ако в уведомлението е посочено друго, относно всички транспортни ресурси, които могат да предоставят доброволно на разположение в отговор на искането за подкрепа за обединяване или определяне на транспортни ресурси. Тази информация съдържа елементите, предвидени в приложение VIII, част Б, и включва информация относно финансовите условия или други ограничения, ако има такива.

2.   Комисията събира информацията относно достъпните транспортни ресурси във възможно най-кратък срок и я предава на държавата членка, отправила искането.

3.   В допълнение към информацията, посочена в параграф 2, Комисията предава на държавите членки всякаква друга информация, с която разполага, относно транспортни ресурси, достъпни от други източници, включително търговския пазар, и улеснява достъпа на държавите членки до тези допълнителни ресурси.

4.   Отправилата искането държава членка уведомява Комисията за транспортните решения, които е избрала, и осъществява контакт с предоставящата помощ държава членка или с оператора, определен от Комисията.

5.   Комисията уведомява всички държави членки за избора, направен от отправилата искането държава членка. Тази държава членка редовно информира Комисията относно напредъка по предоставянето на помощта в областта на гражданската защита.

Член 51

Искане за безвъзмездни средства

1.   Когато дадена държава членка определи евентуално транспортно решение, но е необходимо финансиране от Съюза, за да се извърши превозът на помощта в областта на гражданската защита, държавата членка може да поиска безвъзмездни средства от Съюза.

2.   Държавата членка посочва в своето искане процента на съфинансиране от Съюза, за който кандидатства, като той не надхвърля 55 % от допустимите разходи за транспортни действия съгласно член 23, параграф 2 от Решение № 1313/2013/ЕС и не надхвърля максималния праг от 85 % от допустимите разходи за транспортни действия съгласно член 23, параграф 3, букви а) и б) от Решение № 1313/2013/ЕС. Комисията незабавно уведомява всички държави членки за искането.

3.   Комисията може да установява рамкови партньорства със съответните компетентни органи на държавите членки, както е посочено в член 178 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012.

Член 52

Искане за транспортна услуга

1.   В случай че поискалата транспортна подкрепа държава членка не определи транспортно решение, тя може да поиска от Комисията да сключи договор за транспортна услуга с частни или други субекти с цел превоз на помощта в областта на гражданската защита до засегнатата държава.

2.   При получаване на искането, посочено в параграф 1, Комисията незабавно уведомява всички държави членки за него и уведомява поискалата транспортна подкрепа държава членка за всички достъпни транспортни решения и разходите за тях.

3.   Въз основа на обмена на информация, посочен в параграфи 1 и 2, държавата членка потвърждава писмено своето искане за транспортна услуга и своя ангажимент да възстанови съответните средства на Комисията съгласно разпоредбите на член 54. Държавата членка посочва какъв процент от разходите ще възстанови. Този процент е не по-малък от 45 % за транспортни действия съгласно член 23, параграф 2 от Решение № 1313/2013/ЕС и 15 % за транспортни действия съгласно член 23, параграф 3, букви а) и б) от Решение № 1313/2013/ЕС.

4.   Държавата членка незабавно уведомява Комисията за всички промени по искането за транспортна услуга.

Член 53

Решение за финансиране от Съюза за транспортна подкрепа

1.   Следните елементи се отчитат, с цел да се определи дали са спазени критериите, посочени в член 23, параграф 1, буква г) от Решение № 1313/2013/ЕС, и принципите на икономичност, ефикасност и ефективност съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (6):

а)

информацията, съдържаща се в искането за финансиране от Съюза, което държавата членка е представила съгласно член 48, параграф 2;

б)

нуждите, изразени от засегнатата държава;

в)

всички оценки на нуждите, извършени от експерти, докладващи на Комисията по време на бедствието;

г)

друга подходяща и надеждна информация, предоставена на Комисията от държавите членки и международните организации към момента на решението;

д)

ефикасността и ефективността на транспортните решения, които са предвидени да гарантират навременно предоставяне на помощ в областта на гражданската защита;

е)

възможности за набавяне на местно равнище;

ж)

други действия, предприети от Комисията.

2.   Държавите членки предоставят всякаква допълнителна информация, необходима за оценката на изпълнението на критериите, посочени в член 23, параграф 1, буква г) от Решение № 1313/2013/ЕС. Държавите членки уведомяват възможно най-бързо Комисията при получаване на искането от Комисията за подобна информация.

3.   Комисията посочва предварителното финансиране, което ще бъде отпуснато, като то може да бъде в размер до 85 % от поисканото финансово участие на Съюза, при условие че има налични бюджетни ресурси. Не се предоставя предварително финансиране за безвъзмездни средства под прага, определен за безвъзмездни средства с ниска стойност съгласно член 185 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012, освен ако поискалата финансова помощ държава членка може да докаже, че липсата на предварително финансиране би застрашила изпълнението на действието.

4.   Решението относно финансовата помощ се съобщава незабавно на поискалата финансова помощ държава членка. То се съобщава и на всички други държави членки.

5.   За съфинансиране от Съюза не се допускат индивидуални заявления за безвъзмездни средства за превоз, за които се иска финансово участие на Съюза под 2 500 EUR, освен ако са обхванати от рамковите партньорства, посочени в член 51, параграф 3.

Член 54

Възстановяване на финансиране от Съюза за транспортна подкрепа

За разходите, направени от Комисията съгласно процедурата, посочена в член 52, Комисията издава в 90-дневен срок от осъществяването на транспортната операция, за която е била предоставена финансова помощ от Съюза, дебитно известие до държавите членки, които са получили финансиране от Съюза, за сума, която съответства на разпоредбите на решението, взето от Комисията относно искането за транспортна услуга, и която представлява поне 15 % от транспортните разходи за транспортни действия съгласно член 23, параграф 3 от Решение № 1313/2013/ЕС и 45 % за транспортни действия съгласно член 23, параграф 2 от Решение № 1313/2013/ЕС.

Член 55

Обезщетение за щети

С изключение на надлежно установените случаи на измама или сериозно нарушение, поискалата транспортна подкрепа държава членка се въздържа от искането на каквото и да било обезщетение от Съюза за щети, причинени на нейно имущество или служебен персонал, когато тези щети са последица от предоставянето на транспортна подкрепа, което се урежда от настоящото решение.

Член 56

Определяне на компетентни органи

Държавите членки определят компетентните органи, които са упълномощени да отправят искания за и да получават финансова помощ от Комисията при прилагане на настоящото решение, и уведомяват Комисията за това в 60-дневен срок от уведомлението за настоящото решение. Всяка променя в тази информация незабавно се съобщава на Комисията.

При все това уведомленията относно компетентните органи, отправени от държавите членки съгласно член 12 от Решение 2007/606/ЕО, Евратом, остават валидни до следващо известие от съответната държава членка.

ГЛАВА 14

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 57

Отмяна

Решения 2004/277/ЕО, Евратом и 2007/606/ЕО, Евратом се отменят. Позоваванията на отменените решения се тълкуват като позовавания на настоящото решение и се четат в съответствие с таблицата на съответствието в приложение IX.

Член 58

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 16 октомври 2014 година.

За Комисията

Кристалина ГЕОРГИЕВА

Член на Комисията


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 924.

(2)  Решение 2004/277/ЕО, Евратом на Комисията от 29 декември 2003 г. за определяне на правила за въвеждане на Решение 2001/792/ЕО, Евратом на Съвета за създаване на механизъм на Общността за улесняване на засиленото сътрудничество за подпомагане на акции, свързани с гражданската защита (ОВ L 87, 25.3.2004 г., стр. 20).

(3)  Решение 2007/606/ЕО, Евратом на Комисията от 8 август 2007 г. за установяване на правила за изпълнението на разпоредбите относно транспорта в Решение 2007/162/ЕО, Евратом на Съвета за създаване на Финансов инструмент за гражданска защита (ОВ L 241, 14.9.2007 г., стр. 17).

(4)  Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията от 29 ноември 2001 г. за изменение на нейния процедурен правилник (ОВ L 317, 3.12.2001 г., стр. 1).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

CECIS

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОДУЛИТЕ И ЕКИПИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ И ПОДКРЕПА

1.   Изпомпване с голям капацитет

Задачи

Осигуряване на изпомпване:

в наводнени райони,

в помощ при пожарогасене чрез доставяне на вода.

Възможности

Осигуряване на изпомпване с подвижни помпи със средни и големи дебити със:

общ дебит най-малко 1 000 m3/час, и

намален дебит за изпомпване на 40 метра височина.

Способност за:

работа в райони и терени, които не са леснодостъпни,

изпомпване на кална вода, която съдържа не повече от 5 % твърди вещества с размер на частиците до 40 mm,

изпомпване на вода с температура до 40 °C за по-продължителни операции,

доставяне на вода на разстояние от 1 000 метра.

Основни компоненти

Помпи със средни и големи дебити.

Шлангове и съединители, съвместими с различни стандарти, включително стандарта Storz.

Достатъчно персонал за изпълнение на задачата, ако е необходимо, и за работа при непрекъснат режим.

Самостоятелност

Прилага се член 12.

Разполагане

Готовност за заминаване максимум 12 часа след приемане на предложението.

Способност за оставане в мобилизация за период с продължителност до 21 дни.

2.   Пречистване на вода

Задачи

Осигуряване на питейна вода от повърхностни водоизточници според приложимите стандарти, минимум на равнището на стандартите на СЗО.

Извършване на контрол на качеството на водата при изходната точка на пречиствателното оборудване.

Възможности

Пречистване на 225 000 литра вода на ден.

Капацитет за съхранение, равен на произведеното количество за половин ден.

Основни компоненти

Подвижно съоръжение за пречистване на питейна вода.

Подвижно съоръжение за съхранение на вода.

Подвижна полева лаборатория.

Съединители, съвместими с различни стандарти, включително стандарта Storz.

Достатъчно персонал за изпълнение на задачата, ако е необходимо, и за работа при непрекъснат режим.

Самостоятелност

Прилага се член 12.

Разполагане

Готовност за заминаване максимум 12 часа след приемане на предложението.

Способност за оставане в мобилизация за период с продължителност до 12 седмици.

3.   Издирване и спасяване в градска среда при средно тежки условия

Задачи

Издирване, установяване на местоположението и спасяване на жертви (1), намиращи се под останки (например от срутени сгради и при транспортни злополуки).

Осигуряване на животоспасяваща първа помощ според нуждата, до предаването за по-нататъшно лечение.

Възможности

Модулът трябва да е в състояние да изпълнява следното, като се вземат предвид признати международни указания, като указанията на Международната консултативна група по издирване и спасяване (INSARAG):

издирване с кучета търсачи и/или техническо издирвателно оборудване,

спасяване, включително вдигане,

рязане на бетон,

техническо въже,

леко укрепване,

откриване и изолиране на опасни материали (2),

разширено поддържане на живот (3).

Способност да се работи на един обект 24 часа на ден в продължение на 7 дни.

Основни компоненти

Управление (командване, свръзка/координация, планиране, медии/докладване, оценка/анализ, безопасност/сигурност).

Издирване (техническо издирване и/или издирване с кучета, откриване на опасни материали, изолиране на опасни материали).

Спасяване (разбиване и създаване на отвори, рязане, вдигане и преместване, укрепване, техническо въже).

Медицинска помощ, която включва помощ за пациентите и за персонала и кучетата търсачи на екипа.

Самостоятелност

Операции в продължение на най-малко 7 дни.

Прилага се член 12.

Разполагане

Оперативност в засегнатата държава в рамките на 32 часа.

4.   Издирване и спасяване в градска среда при тежки условия

Задачи

Издирване, установяване на местоположението и спасяване на жертви (4), намиращи се под останки (например от срутени сгради и при транспортни злополуки).

Осигуряване на животоспасяваща първа помощ според нуждата, до предаването за по-нататъшно лечение.

Възможности

Модулът трябва да е в състояние да изпълнява следното, като се вземат предвид признати международни указания като указанията на INSARAG:

издирване с кучета търсачи и техническо издирвателно оборудване,

спасяване, включително вдигане на големи тежести,

рязане на стоманобетон и профилна стомана,

техническо въже,

тежко укрепване,

откриване и изолиране на опасни материали (5),

разширено поддържане на живот (6).

Способност за работа 24 часа на ден на повече от един обект в продължение на 10 дни.

Основни компоненти

Управление (командване, свръзка/координация, планиране, медии/докладване, оценка/анализ, безопасност/сигурност).

Издирване (техническо издирване, издирване с кучета, откриване на опасни материали, изолиране на опасни материали).

Спасяване (разбиване и създаване на отвори, рязане, вдигане и преместване, укрепване, техническо въже).

Медицинска помощ, която включва помощ за пациентите и за персонала и кучетата търсачи на екипа (7).

Самостоятелност

Операции в продължение на най-малко 10 дни.

Прилага се член 12.

Разполагане

Оперативност в засегнатата държава в рамките на 48 часа.

5.   Модул за гасене на горски пожари от въздуха с използване на хеликоптери

Задачи

Участие в потушаването на големи пожари на горски и растителни площи чрез пожарогасене от въздуха.

Възможности

Три хеликоптера, всеки с капацитет от 1 000 литра.

Възможност за провеждане на непрекъснати операции.

Основни компоненти

Три хеликоптера с екипажи, с които да се гарантира, че най-малко два хеликоптера са оперативни във всеки един момент.

Технически персонал.

4 кофи за вода или 3 комплекта за разпръскване на вода.

1 комплект за поддръжка.

1 комплект резервни части.

2 спасителни лебедки.

Комуникационно оборудване.

Самостоятелност

Прилагат се елементите от член 12, параграф 1, букви е) и ж).

Разполагане

Готовност за заминаване максимум 3 часа след приемане на предложението.

6.   Модул за гасене на горски пожари от въздуха с използване на самолети

Задачи

Участие в потушаването на големи пожари на горски и растителни площи чрез пожарогасене от въздуха.

Възможности

Два самолета, всеки с капацитет от 3 000 литра.

Възможност за провеждане на непрекъснати операции.

Основни компоненти

Два самолета.

Минимум четири екипажа.

Технически персонал.

Полеви комплект за поддръжка.

Комуникационно оборудване.

Самостоятелност

Прилагат се елементите от член 12, параграф 1, букви е) и ж).

Разполагане

Готовност за заминаване максимум 3 часа след приемане на предложението.

7.   Пункт за разширена медицинска помощ

Задачи

Извършване на профилиране на пациенти (разпределяне) на мястото на бедствието.

Стабилизиране на състоянието и подготвяне на пациента за транспортиране до най-подходящото здравно заведение за окончателно лечение.

Възможности

Разпределяне най-малко по 20 пациенти на час.

Медицински екип, способен да стабилизира 50 пациенти за 24 часа работа, при работа на две смени.

Наличие на материали за лечението на 100 пациенти с леки наранявания за 24 часа.

Основни компоненти

Медицински екип на 12-часови смени:

разпределяне на пациенти: 1 медицинска сестра и/или 1 лекар,

интензивна медицинска помощ: 1 лекар и 1 медицинска сестра,

сериозни, но не животозастрашаващи наранявания: 1 лекар и 2 медицински сестри,

евакуиране: 1 медицинска сестра,

специализиран помощен персонал: 4.

Палатки:

палатка/палатки с взаимно свързани части за разпределяне на пациенти, медицинска помощ и евакуация,

палатка/палатки за персонала.

Команден пункт.

Пункт за логистика и медицински доставки.

Самостоятелност

Прилага се член 12.

Разполагане

Готовност за заминаване максимум 12 часа след приемане на предложението.

Оперативност 1 час след пристигане на място.

8.   Пункт за разширена медицинска помощ с хирургическа намеса

Задачи

Извършване на профилиране на пациенти (разпределяне) на мястото на бедствието.

Извършване на хирургическа намеса за ограничаване на пораженията.

Стабилизиране на състоянието и подготвяне на пациентите за транспортиране до най-подходящото здравно заведение за окончателно лечение.

Възможности

Разпределяне най-малко по 20 пациенти на час.

Медицински екип, способен да стабилизира 50 пациенти за 24 часа работа, при работа на две смени.

Хирургически екип, способен да извърши хирургическа намеса за ограничаване на пораженията върху 12 пациенти за 24 часа работа, при работа на две смени.

Наличие на материали за лечението на 100 пациенти с леки наранявания за 24 часа.

Основни компоненти

Медицински екип на 12-часови смени:

разпределяне на пациенти: 1 медицинска сестра и/или 1 лекар,

интензивна медицинска помощ: 1 лекар и 1 медицинска сестра,

хирургия: 3 хирурзи, 2 операционни медицински сестри, 1 анестезиолог, 1 анестезиологична сестра,

сериозни, но не животозастрашаващи наранявания: 1 лекар и 2 медицински сестри,

евакуиране: 1 медицинска сестра,

специализиран помощен персонал: 4.

Палатки:

палатка/палатки с взаимно свързани части за разпределяне на пациенти, медицинска помощ и евакуация,

палатка/палатки за хирургични операции,

палатка/палатки за персонала.

Команден пункт.

Пункт за логистика и медицински доставки.

Самостоятелност

Прилага се член 12.

Разполагане

Готовност за заминаване максимум 12 часа след приемане на предложението.

Оперативност 1 час след пристигане на място.

9.   Полева болница

Задачи

Осигуряване на първоначална и/или последваща медицинска помощ, като се вземат предвид признати международни указания за използването на полеви болници на чужда територия, като указанията на Световната здравна организация или на Червения кръст.

Възможности

10 легла за пациенти с тежки травми, възможност за увеличаване на капацитета.

Основни компоненти

Медицински екип за:

разпределяне на пациенти,

интензивна медицинска помощ,

хирургия,

сериозни, но не животозастрашаващи наранявания,

евакуиране,

специализиран помощен персонал,

и най-малко покриване на следното: общопрактикуващ лекар, лекари по спешна медицинска помощ, ортопед, педиатър, анестезиолог, фармацевт, акушер, медицински директор, лабораторен техник, рентгенов техник.

Палатки:

подходящи палатки за медицинските дейности,

палатки за персонала.

Команден пункт.

Пункт за логистика и медицински доставки.

Самостоятелност

Прилага се член 12.

Разполагане

Готовност за заминаване максимум 7 дни след искането.

Оперативност 12 часа след пристигане на място.

Способност за функциониране в продължение на най-малко 15 дни.

10.   Медицинска евакуация по въздуха на жертви от бедствия

Задачи

Транспортиране на жертви от бедствия до здравни заведения за медицинско обслужване.

Възможности

Капацитет за транспортиране на 50 пациенти на всеки 24 часа.

Способност за полети при дневни и нощни условия.

Основни компоненти

Хеликоптери/самолети с носилки

Самостоятелност

Прилагат се елементите от член 12, параграф 1, букви е) и ж).

Разполагане

Готовност за заминаване максимум 12 часа след приемане на предложението.

11.   Временен лагер при извънредна ситуация

Задачи

Осигуряване на временен подслон при извънредна ситуация, включително персонал за изграждането на лагера, предимно в началните етапи на бедствието, в координация със съществуващи структури, местни власти и международни организации до предаването на местни органи или хуманитарни организации, когато капацитетът продължава да е необходим за по-дълги периоди.

Когато се извършва предаване, обучете съответния персонал (местен и/или международен) преди изтеглянето на модула.

Възможности

Палатков лагер, оборудван да приеме 250 души (50 палатки).

Основни компоненти

Вземане предвид на признати международни указания и указания на ЕС:

палатки с отопление (за зимни условия) и походни легла със спален чувал и/или одеяло,

електрогенератори и осветително оборудване,

санитарни и хигиенни съоръжения,

снабдяване с питейна вода съгласно стандарта на СЗО,

подслон за основни социални дейности (възможност за събирания).

Самостоятелност

Прилага се член 12.

Разполагане

Готовност за заминаване максимум 12 часа след приемане на предложението.

Обикновено мисията трябва да продължава най-много 4—6 седмици, а когато е необходимо, да започне процес на предаване.

12.   Химическо, биологично, радиологично и ядрено откриване и пробовземане (ХБРЯ)

Задачи

Извършване/потвърждаване на първоначалната оценка, включващо:

описание на опасностите или рисковете,

определяне на заразения район,

оценка или потвърждаване на вече предприетите защитни мерки.

Извършване на квалифицирано пробовземане.

Маркиране на заразения район.

Предвиждане на положението, наблюдение, динамична оценка на рисковете, включваща препоръки за предупреждаване и други мерки.

Осигуряване на подкрепа за незабавно намаляване на риска.

Възможности

Идентифициране на химически и откриване на радиологични опасности чрез комбинация от ръчно, подвижно и лабораторно оборудване:

способност за откриване на алфа-, бета- и гама-радиация и за установяване на разпространени изотопи,

способност за определяне и ако е възможно, за извършване на полуколичествени анализи на разпространени токсични промишлени химикали и на вещества, признати за бойни.

Способност за събиране, обработване и подготовка на биологични, химически и радиологични проби за допълнителни анализи другаде (8).

Способност за прилагане на подходящ научен модел за предвиждане на опасности и потвърждаване на модела чрез непрекъснато наблюдение.

Осигуряване на подкрепа за незабавно намаляване на риска:

съхранение на опасни вещества,

неутрализиране на опасни вещества,

предоставяне на техническа подкрепа на други екипи или модули.

Основни компоненти

Подвижна химическа и радиологична полева лаборатория.

Ръчно или подвижно оборудване за откриване.

Полево оборудване за пробовземане.

Системи за моделиране на дисперсията.

Подвижна метеорологична станция.

Материали за маркиране.

Референтна документация и достъп до определени източници на научен експертен опит.

Безопасно и сигурно съхранение на проби и отпадъци.

Съоръжения за обеззаразяване на персонала.

Подходящо оборудване за персонала и защитно оборудване за поддържане на работа в заразена и/или бедна на кислород среда, включително газонепропускливи костюми, когато е необходимо.

Доставка на техническо оборудване за съхранение и неутрализиране на опасни вещества.

Самостоятелност

Прилага се член 12.

Разполагане

Готовност за заминаване максимум 12 часа след приемане на предложението.

13.   Издирване и спасяване при ХБРЯ условия

Задачи

Специално издирване и спасяване с използване на защитно облекло.

Възможности

Специално издирване и спасяване с използване на защитно облекло в съответствие с изискванията за модулите за издирване и спасяване в градска среда при средно тежки и тежки условия, според необходимостта.

Трима души, работещи едновременно в горещата точка.

Непрекъсната намеса в продължение на 24 часа.

Основни компоненти

Материали за маркиране.

Безопасно и сигурно съхранение на отпадъците.

Средства за обеззаразяване на персонала и спасените жертви.

Подходящо оборудване за персонала и защитно оборудване за поддържане на операция по издирване и спасяване в заразена среда в съответствие с изискванията за модулите за издирване и спасяване в градска среда при средно тежки и тежки условия, според необходимостта.

Доставка на техническо оборудване за съхранение и неутрализиране на опасни вещества.

Самостоятелност

Прилага се член 12.

Разполагане

Готовност за заминаване максимум 12 часа след приемане на предложението.

14.   Наземно гасене на горски пожари

Задачи

Участие в потушаването на големи пожари на горски и растителни площи чрез пожарогасене с наземни средства.

Възможности

Достатъчни човешки ресурси за непрекъснати операции в продължение на 7 дни.

Способност за работа в райони с ограничен достъп.

Способност за построяване на дълги проводи от шлангове с помпи, минимум 2 km, и/или непрекъснато създаване на защитни линии.

Основни компоненти

Огнеборци, обучени да изпълняват горепосочените задачи с допълнително обучение по безопасност и сигурност, като се вземат предвид различните видове пожари, при които модулът може да се наложи да действа.

Ръчни инструменти за създаване на защитни линии.

Шлангове, преносими резервоари и помпи за изграждане на провод.

Адаптори за шлангови съединители, включително стандарта Storz.

Раници за вода.

Оборудване, потенциално за спускане по въже или с лебедка от хеликоптер.

За огнеборците трябва да бъдат установени евакуационни процедури с получаващата държава.

Самостоятелност

Прилага се член 12.

Разполагане

Готовност за заминаване максимум 6 часа след приемане на предложението.

Способност за работа без прекъсване в продължение на 7 дни.

15.   Наземно гасене на горски пожари с използване на превозни средства

Задачи

Участие в потушаването на големи пожари на горски и растителни площи с използване на превозни средства.

Възможности

Достатъчни човешки ресурси и превозни средства за непрекъснати операции с минимум 20 огнеборци във всеки един момент.

Основни компоненти

Огнеборци, обучени за изпълнението на горепосочената задача.

4 превозни средства с повишена проходимост.

Капацитет на резервоара на всяко превозно средство най-малко 2 000 литра.

Адаптори за шлангови съединители, включително стандарта Storz.

Самостоятелност

Прилага се член 12.

Разполагане

Готовност за заминаване максимум 6 часа след приемане на предложението.

Способност за работа без прекъсване в продължение на 7 дни.

Въвеждане в действие по суша или море. Въвеждането в действие по въздуха е вариант само за добре обосновани случаи.

16.   Предотвратяване на наводнения

Задачи

Укрепване на съществуващи съоръжения и изграждане на нови стени за предотвратяване на наводнения от реки, водни басейни, водни пътища с покачващо се ниво на водата.

Възможности

Способност за изграждане на стена за вода с минимална височина 0,8 метра, като се използват:

материали, даващи възможност за изграждане на стена, дълга 1 000 метра,

други материали, налични на място.

Способност за укрепване на съществуващи диги.

Способност за работа на минимум 3 места едновременно в рамките на район, достъпен за камиони.

Оперативност 24/7.

Надзор и поддръжка на стени и диги.

Способност за работа с местен персонал.

Основни компоненти

Материал за изграждане на водонепроницаеми стени с обща дължина от край до край 1 000 метра (пясъкът следва да се достави от местните органи).

Мембрани/пластмасови платна (ако е необходимо съществуваща преграда да се направи водонепроницаема, в зависимост от конструкцията на преградата).

Машина за пълнене на чували с пясък.

Самостоятелност

Прилага се член 12.

Разполагане

Готовност за заминаване максимум 12 часа след приемане на предложението.

Въвеждане в действие по суша или море. Въвеждането в действие по въздуха е вариант само за добре обосновани случаи.

Способност за функциониране в продължение на най-малко 10 дни.

17.   Спасяване при наводнения с използването на лодки

Задачи

Водно издирване и спасяване и подпомагане на блокирани от наводнение хора чрез използването на лодки.

Осигуряване на животоспасяваща помощ и снабдяване с неща от първа необходимост, както се налага.

Възможности

Способност за издирване на хора в градски и селски райони.

Способност за спасяване на хора вън от наводнената зона, включително медицинска помощ в степента на органите за първа помощ.

Способност за съвместна работа с издирването от въздуха (хеликоптери и самолети).

Способност за доставяне в наводнения район на най-необходимото за живот:

транспортиране на лекари, лекарства и др.

храна и вода.

Модулът трябва да има най-малко 5 лодки и способността да транспортира общо 50 души, като се изключи персоналът на модула.

Лодките трябва да са проектирани за използване в студени климатични условия и да са способни да се движат срещу водно течение, което е със скорост най-малко 10 възела.

Оперативност 24/7.

Основни компоненти

Лодки, проектирани за:

плитки водни течения (> 0,5 m),

използване при вятър,

използване в дневни и в нощни условия,

трябва да са оборудвани в съответствие с международните стандарти за безопасност, включително спасителни жилетки за пътниците.

Хора, обучени за спасяване в бързи водни течения. (Без гмуркане, само спасяване от повърхността.)

Самостоятелност

Прилага се член 12.

Разполагане

Готовност за заминаване максимум 12 часа след приемане на предложението.

Въвеждане в действие по суша или море. Въвеждането в действие по въздуха е вариант само за добре обосновани случаи.

Способност за функциониране в продължение на най-малко 10 дни.

Екипи за техническа помощ и подкрепа

Общи изисквания за екипите за осигуряване на техническа помощ и подкрепа

Задачи

Осигуряване или организиране на:

подкрепа за създаване и функциониране на офис,

подкрепа в областта на телекомуникациите,

логистика и подкрепа по отношение на средствата за живот,

подкрепа за транспорта на място.

Възможности

Способност да подпомага екип за оценка, координация и/или екип за подготовка, център за координиране на операции на място или да бъде съчетан с модул за гражданска защита, както е посочено в член 12, параграф 2, буква в).

Основни компоненти

Следните компоненти за подкрепа, способстващи за осъществяване на всички функции на центъра за координиране на операции на място, като се вземат под внимание признатите международни насоки, например насоките на ООН:

подкрепа за създаване и функциониране на офис,

оборудване за подкрепа в областта на телекомуникациите,

логистика и оборудване за подкрепа по отношение на средствата за живот,

подкрепа за транспорта на място.

Компонентите трябва да могат да бъдат разпределени в различни единици, за да се гарантира гъвкавост при адаптирането към нуждите на конкретната намеса.

Разполагане

Готовност за заминаване максимум 12 часа след искането.


(1)  Живи пострадали.

(2)  Основен капацитет; по-разширен капацитет е включен в модула „Установяване и вземане на проби при химическа, биологична, радиологична и ядрена заплаха“.

(3)  Грижи за пациенти (първа помощ и медицинско стабилизиране) от момента на достъп до жертвата до предаването ѝ.

(4)  Живи пострадали.

(5)  Основен капацитет; по-разширен капацитет е включен в модула „Установяване и вземане на проби при химическа, биологична, радиологична и ядрена заплаха“.

(6)  Грижи за пациенти (първа помощ и медицинско стабилизиране) от момента на достъп до жертвата до предаването ѝ.

(7)  Подлежат на условията за медицинско и ветеринарно лицензиране.

(8)  Този процес трябва, когато е възможно, да взема под внимание доказателствените изисквания на молещата държава.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

НАЧАЛНА КОНФИГУРАЦИЯ НА EERC

Модули

Модул

Брой на модулите, които са налични едновременно за въвеждане в действие (1)

HCP (Изпомпване с голям капацитет)

6

MUSAR (Издирване и спасяване в градска среда при средно тежки условия — 1 в студени климатични условия)

6

WP (Пречистване на вода)

2

FFFP (Модул за погасяване на горски пожари от въздуха с използване на самолети)

2

AMP (Пункт за разширена медицинска помощ)

2

ETC (Временен лагер при извънредна ситуация)

2

HUSAR (Издирване и спасяване в градска среда при тежки условия)

2

CBRNDET (ХБРЯ откриване и пробовземане)

2

GFFF (Наземно гасене на горски пожари)

2

GFFF-V (Наземно гасене на горски пожари с използване на превозни средства)

2

CBRNUSAR (Екипи за търсене на затрупани хора (USAR) при ХБРЯ условия)

1

AMP-S (Пункт за разширена медицинска помощ с хирургическа намеса)

1

FC (Предотвратяване на наводнения)

2

FRB (Спасяване при наводнения с използването на лодки)

2

MEVAC (Медицинска евакуация по въздуха на жертви от бедствия)

1

FHOS (Полева болница)

2

FFFH (Модул за гасене на горски пожари от въздуха с използване на хеликоптери)

2


Екипи за техническа помощ и подкрепа

Екип за техническа помощ и подкрепа

Брой на екипите за техническа помощ и подкрепа, които са налични едновременно за въвеждане в действие (1)

TAST (Екип за техническа помощ и подкрепа)

2


Други способности за реагиране

Друга способност за реагиране

Брой на другите способности за реагиране, които са налични едновременно за въвеждане в действие (1)

Екипи за планинско издирване и спасяване

2

Екипи за водно издирване и спасяване

2

Екипи за пещерно издирване и спасяване

2

Екипи със специално оборудване за търсене и спасяване, напр. роботи

2

Екипи с безпилотни летателни апарати

2

Екипи за реагиране при инциденти в морето

2

Структурни инженерни екипи за извършване на оценки на щетите и безопасността, оценка на сградите за разрушаване/ремонт, оценка на инфраструктурата, краткосрочно укрепване

2

Подкрепа при евакуиране: включително екипи за управление на информацията и логистика

2

Противопожарна отбрана: консултантски екипи/екипи за оценка

2

Екипи за химическо, биологично, радиологично и ядрено обеззаразяване

2

Подвижни лаборатории за извънредни ситуации, свързани с околната среда

2

Комуникационни екипи или платформи за бързо възстановяване на комуникациите в отдалечени райони

2

Отделни екипи за медицинска евакуация чрез въздушна спешна помощ и чрез хеликоптери в Европа или по света

2

Допълнителен капацитет за подслон: единици за 250 души (50 палатки); включително самостоятелна единица за обслужващия персонал

100

Допълнителен капацитет за осигуряване на заслон: единици за 2 500 души (500 покривала); с набор от инструменти с възможност за набавяне от местни доставчици

6

Водни помпи за изпомпване с минимален капацитет 800 л/мин.

100

Генератори с мощност 5—150 kW

Генератори с мощност над 150 kW

100

10

Капацитет за борба със замърсяването на морската среда

според нуждите

Други способности за реагиране, необходими за справяне с установените рискове (1)

според нуждите


(1)  За да се гарантира наличието на такива, е възможен вариант за регистриране в EERC на по-голям брой способности (напр. в случай на ротация). По същия начин, в случай че държавите членки предоставят на разположение повече способности, в EERC може да се регистрира по-голям брой.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

КАЧЕСТВО И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ НА EERC

За модулите, а така също и за екипите за техническа помощ и подкрепа в началната конфигурация се прилагат изискванията, предвидени в приложение II. В бъдеще изискванията за качеството и оперативната съвместимост ще бъдат преразгледани от Комисията, в сътрудничество с държавите членки, с цел по-нататъшно подобряване на наличността на способности за реагиране в рамките на EERC, включително времето на реагиране.

За другите способности за реагиране и експертите изискванията за качеството и оперативната съвместимост също ще бъдат определени от Комисията в сътрудничество с държавите членки.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПРОЦЕДУРА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С EERC — ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Информацията, която трябва да бъде предоставена за целите на процедурата за сертифициране и регистриране на определен актив в EERC, включва следните елементи както и всяка друга информация, която Комисията счита за необходима:

1.

Самооценка, за да се установи дали активът отговаря на изискванията за качество, установени за този вид актив.

2.

Информационна справка за модула, включително за екипите за техническа помощ и подкрепа, друга способност за реагиране или експерт (информационни справки CECIS).

3.

Потвърждение, че са предприети необходимите мерки, за да се гарантира, че съответните органи и националните точки за контакт са в състояние непрекъснато и незабавно да обработват искания за разполагане по отношение на техните активи, регистрирани в EERC.

4.

Потвърждение, че са извършени всички необходими мерки, включително необходимите финансови договорености, за да се гарантира, че регистрираните в EERC активи могат да бъдат разположени незабавно след покана за използване от Комисията.

5.

Точна продължителност на заявения ангажимент в EERC [минимум една година и максимум три години, с изключение на експерти, когато продължителността може да бъде и не по-дълга от 6 месеца].

6.

Информация за гарантирания максимален срок за мобилизиране [максимум 12 часа след приемането на предложението].

7.

Географското местоположение на ресурса, индикативното местоположение на мобилизирането (летище и др.), обичайния географски обхват на разполагането, както и географските ограничения, ако има такива.

8.

Стандартните оперативни процедури (СОП) за модула, включително за екипите за техническа помощ и подкрепа или друга способност за реагиране (напр. насоките за СОП на модулите).

9.

Цялата съответна информация от значение за транспорта, като например размер, тегло, ограничения за полет и др., предпочитани видове транспорт; ако е приложимо: достъп до пристанища.

10.

Всякакви други ограничения или други предвидими условия за разполагането.

11.

Досие с информация за предходния опит, съдържащо обобщения на предходните случаи на използване на модула, друга способност за реагиране или експерт; участие в учения в рамките на Механизма на Съюза, обучение на ключов персонал (ръководител на екип, заместник ръководител на екип) чрез Механизма на Съюза, спазване на международните стандарти, когато е от значение (напр. INSARAG, СЗО, МФЧК и др.).

12.

Самооценка на нуждите от адаптиране и свързаните с тях разходи.

13.

Цялата необходима информация за установяване на контакт.

14.

Удостоверение, което потвърждава, че модулът, включително екипите за техническа помощ и подкрепа, друга способност за реагиране или експерт, е в съответствие c изискванията за качество [и е преминал/а успешно процедурата по сертифициране].

Модул

Информационни справки, СОП, обучение

Модули за полево учение

Модули за симулационно учение

HCP (Изпомпване с голям капацитет)

x

x

x

MUSAR (Издирване и спасяване в градска среда при средно тежки условия)

x

(x) ако е извън IEC (*)

x

WP (Пречистване на вода)

x

x

x

FFFP (Модул за погасяване на горски пожари от въздуха с използване на самолети)

x

 

x

AMP (Пункт за разширена медицинска помощ)

x

x

x

ETC (Временен лагер при извънредна ситуация)

x

 

x

HUSAR (Издирване и спасяване в градска среда при тежки условия)

x

(x) ако е извън IEC (*)

x

CBRNDET (ХБРЯ откриване и пробовземане)

x

x

x

GFFF (Наземно гасене на горски пожари)

x

 

x

GFFF-V (Наземно гасене на горски пожари с използване на превозни средства)

x

 

x

CBRNUSAR (Екипи за търсене на затрупани хора (USAR) при ХБРЯ условия)

x

x

x

AMP-S (Пункт за разширена медицинска помощ с хирургическа намеса)

x

 

x

FC (Предотвратяване на наводнения)

x

 

x

FRB (Спасяване при наводнения с използването на лодки)

x

x

x

MEVAC (Медицинска евакуация по въздуха на жертви от бедствия)

x

 

x

FHOS (Полева болница)

x

 

x

FFFH (Модул за гасене на горски пожари от въздуха с използване на хеликоптери)

x

 

x

TAST (Екип за техническа помощ и подкрепа)

x

x

x


(*)  IEC означава външна класификация INSARAG.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

МОДЕЛ НА КОНКРЕТНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА РЕАГИРАНЕ НА ERCC

Конкретен план за разполагане на способностите за реагиране на ERCC за [бедствие]

Описание на сценария за намеса

Анализ на ситуацията — координация на място

Позоваване на предварително разработени общи сценарии за намеса

Сценарии за изход

Критерии за подбор на ресурсите на EERC

Позоваване на обстановката на място от гледна точка на сигурността

Позоваване на предварително определени критерии за подбор: наличност, адекватност, местоположение/близост, време и разходи за транспорт и т.н.

Посочване на степента на спешност

Географски граници и други предварително определени граници

Актуализирана информация за състоянието на механизма

Искания, предложения, екип на Механизма за гражданска защита на ЕС, обединяване на ресурси за транспорт

Препоръки относно

Предоставяне на помощ

Критични потребности

Други елементи от значение, ако са налични, като например логистика, митнически формалности, получатели


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

СЪОТВЕТНИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Настоящото приложение изброява съответните международни организации, посочени в член 16, параграф 1 от Решение № 1313/2013/ЕС. Помощ за гражданска защита на Съюза може да бъде поискана чрез или от всяка от следните съответни международни организации.

1.

Международна организация по миграция (МOM)

2.

Международна федерация на националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец

3.

Организация за забрана на химическото оръжие (ОЗХО)


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ТРАНСПОРТНА ПОДКРЕПА

ЧАСТ A

Информация, която се предоставя от държавите членки, поискали транспортна подкрепа

1.

Бедствие/извънредна ситуация; засегната държава.

2.

Позоваване на съобщенията, изпратени от Координационния център за реагиране при извънредни ситуации (ERCC).

3.

Държави/органи, искащи подкрепа за транспорт.

4.

Искана форма на подкрепата за транспорт: (избор на един или няколко варианта по-долу):

A.   Посочване на транспортни средства, предоставени на разположение от други държави членки (обединяване)

ДА/НЕ

Б.   Посочване на транспортни средства, налични на търговския пазар (изпълнител по договор за транспортни услуги с Европейската комисия) или други източници

ДА/НЕ

В.   Финансова подкрепа под формата на безвъзмездни средства за транспорт

ДА/НЕ

5.

Краен получател/бенефициер на транспортираната помощ.

6.

Подробности за помощта в областта на гражданската защита, която следва да бъде превозена, включително точно описание на предметите (тегло, размер, обем, заемана площ), опаковката (със съответно позоваване на стандартите за опаковането при въздушния, земния и морския транспорт), опасните предмети, параметрите на превозните средства (общо тегло, размер, обем, подова площ), и други правни, митнически, здравни или санитарни изисквания, необходими за превозването и предоставянето на помощта.

Информация за броя на пътуващия персонал/пътниците, които ще бъдат превозвани.

7.

Информация относно това как тази помощ отговаря на нуждите на пострадалата държава въз основа на искането, направено от засегнатата държава, по-специално що се отнася до установените критични нужди.

8.

Информация за текущото състояние на тази помощ от засегнатата държава или от координиращия орган. (приета/в процес на приемане)

9.

Изискван/или предвиден маршрут за превозване.

10.

Място/пристанище на натоварване и местен пункт за контакт.

11.

Място/пристанище на разтоварване и местен пункт за контакт. Ако е налична информация относно това кой ще организира разтоварването и митническото оформяне на мястото/пристанището на разтоварване.

12.

Точка за контакт за митническата документация/формалности.

13.

Дата/час, когато помощта или пътниците са готови за превозване от пристанището на натоварване.

14.

Информация относно всички възможности за придвижване на помощта/пътниците към алтернативно място/пристанище на натоварване/център за по-нататъшно придвижване.

15.

Допълнителна информация (по целесъобразност), ако е налична, място на доставка, адрес и данни за контакт на получателя.

16.

Информация относно евентуално участие в транспортните разходи.

17.

Информация относно други вече набелязани транспортни решения.

18.

Информация относно искане за съфинансиране от страна на Съюза (когато е приложимо).

19.

Име и данни за контакт на представителя на организацията, искаща транспортна подкрепа.

ЧАСТ Б

Информация, която се предоставя от държавите членки или Комисията, когато предлагат транспортна подкрепа

1.

Бедствие/извънредна ситуация, засегната държава.

2.

Ответна държава/организация.

3.

Позоваване на съобщенията, изпратени от Координационния център за реагиране при извънредни ситуации (ERCC) и държавата членка или организацията, искаща транспортна подкрепа.

4.

Технически подробности на предложението за транспорт, включително видове транспортни ресурси на разположение, дата и час на превоза, брой на изискваните придвижвания или излизания.

5.

Особени подробности, ограничения и условия относно превоза на помощта в областта на гражданската защита, включително теглото, размера, обема, заеманата площ, опаковката, евентуалните опасни предмети, подготовката на превозното средство, изискванията за боравене, пътуващия персонал/пътниците и други правни, митнически, здравни или санитарни изисквания, необходими за превоза.

6.

Предлаган маршрут за превоза.

7.

Място/пристанище на натоварване и местен пункт за контакт.

8.

Място/пристанище на разтоварване и местен пункт за контакт.

9.

Точка за контакт за митническата документация/формалности.

10.

Дата/час, когато помощта или пътниците трябва да са готови за превозване от пристанището на натоварване.

11.

Информация относно всяко искане за придвижване на помощта или пътниците до алтернативно място/пристанище на натоварване/център за по-нататъшно придвижване.

12.

Дата/час, когато се планира помощта или пътниците да пристигнат на мястото/пристанището на разтоварване.

13.

Допълнителна информация (според случая).

14.

Информация относно евентуално искане за финансиране на транспортните разходи, за финансови средства и подробности за всички специални условия или ограничения, отнасящи се до предложението.

15.

Име и данни за контакт на представителя на организацията, предлагаща подкрепа за превоз.


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Решение 2004/277/ЕО, Евратом

Решение 2007/606/ЕО, Евратом

Настоящото решение

Член 1

 

Член 1

Член 2

 

Член 2

Член 3, параграф 1 (1)

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 4

 

Член 10, параграф 1

Член 10, параграф 3

Член 3а, параграф 1

Член 3а, параграф 2

Член 3а, параграф 3

Член 3а, параграф 4

 

Член 13, параграф 1

Член 13, параграф 2

Член 11, параграф 1

Член 11, параграф 2

Член 3б

 

Член 12

Член 3в

 

Член 13, параграф 4

Член 4

 

Член 5

 

Член 3, параграф 2

Член 6

 

Член 7

 

Член 8

 

Член 4

Член 9

 

Член 10

 

Член 5

Член 11, параграф 1

Член 11, параграф 2

Член 11, параграф 3

 

Член 6, параграф 1

Член 6, параграф 2

Член 6, параграф 3

Член 12

 

Член 7

Член 13

 

Член 14

 

Член 10, параграфи 1 и 3

Член 15

 

Член 41

Член 16, параграф 1

Член 16, параграф 2

Член 16, параграф 3

Член 16, параграф 4

 

Член 42, параграф 1

Член 42, параграф 2

Член 42, параграф 3

Член 42, параграф 4

Член 17

 

Член 43

Член 18

 

Член 44

Член 19

 

Член 45

Член 20

 

Член 46

Член 21

 

Член 26

Член 22

 

Член 27, параграф 1

Член 23

 

Член 26, параграф 1, трето изречение

Член 24

 

Член 32, параграф 3

Член 25

 

Член 29

Член 26

 

Член 30

Член 27, параграф 1

Член 27, параграф 2

Член 27, параграф 3

 

Член 31, първо изречение

Член 27, параграф 3

Член 31, второ изречение

Член 28

 

Член 29, параграф 1

Член 29, параграф 2

Член 29, параграф 3

Член 29, параграф 4

Член 29, параграф 5

Член 29, параграф 6

Член 29, параграф 7

Член 29, параграф 8

Член 29, параграф 9

Член 29, параграф 10

Член 29, параграф 11

 

Член 35, параграф 3, първо изречение

Член 35, параграф 2

Член 35, параграфи 4 и 5

Член 35, параграф 1

Член 35, параграф 10

Член 35, параграф 12

Член 46, параграф 1

Член 30

 

Член 31

 

Член 32, параграф 1

Член 32, параграф 2

Член 32, параграф 3

Член 32, параграф 4

Член 32, параграф 5

Член 32, параграф 6

 

Член 36, параграф 1

Член 36, параграф 2

Член 36, параграф 2

Член 36, параграф 3

Член 36, параграф 4

Член 36, параграф 5

Член 33

 

Член 37

Член 34

 

Член 38

Член 35

 

Член 39

Член 36

 

Член 40

Член 37

 

Член 58

 

Член 1

Член 1

 

Член 2

Член 2

 

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 4

Член 3, параграф 5

Член 48, параграф 1

Член 48, параграф 2

Член 48, параграф 4

Член 48, параграф 5

 

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 3

Член 49, параграф 1

Член 49, параграф 2

Член 49, параграф 2, второ изречение и член 50, параграф 1, първо изречение

 

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 3

Член 5, параграф 4

Член 5, параграф 5

Член 5, параграф 6

Член 50, параграф 1

Член 50, параграф 2

Член 50, параграф 3

Член 50, параграф 4

Член 50, параграф 5

 

Член 6

Член 51

 

Член 7

Член 52

 

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 8, параграф 3

Член 8, параграф 4

Член 8, параграф 5

Член 53, параграф 1

Член 53, параграф 2

Член 53, параграф 3

Член 53, параграф 4

 

Член 9

 

Член 10

Член 54

 

Член 11

Член 55

 

Член 12

Член 56

 

Член 13

Член 58

 

Приложение

Приложение VIII

Приложение I (2)

 

Приложение I

Приложение II (3)

 

Приложение II

Приложение III (4)

 

Приложение II, в края


(1)  Членове 3а, 3б и 3в са добавени чрез Решение 2008/73/ЕО, Евратом на Комисията (ОВ L 20, 24.1.2008 г., стр. 23) за изменение на Решение 2004/277/ЕО, Евратом.

(2)  Приложение I, въведено с Решение 2008/73/ЕО, Евратом за изменение на Решение 2004/277/ЕО, Евратом.

(3)  Приложение II, изменено с Решение 2010/481/ЕС, Евратом на Комисията (ОВ L 236, 7.9.2010 г., стр. 5) за изменение на Решение 2004/277/ЕО, Евратом.

(4)  Приложение III, въведено с Решение 2008/73/ЕО, Евратом за изменение на Решение 2004/277/ЕО, Евратом.